Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1914

Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiaoh Instituut te DE BILDT Höbgste barometeratand 775 9 te Horta laagste stand 750 yte Sey djsfjord Verwaohtiijg tot d9n volgenden dag Zwakke veranderlijke wind gedeel teluk bewolkt somwijlen droog weer behoudens kan op onweer iets warmer wy niet direct te beoordeelen wj wil1 len slechts de feiten oonstateeren En I dan M de Redacteur moeten wij het bejammeren dat de Burgemeester aich verplicht achtte zijnen moreelen steun te onthouden door een weigerend antwoord te geven op ons verzoek Tuberculose bestrijding kan men er te veel voor doeu Neen uiet waar Welnu M de Redacteur dat het voor ons n pliotit onze actie door te zetten al is het dan ook helaas op een zeer bescheiden voet Wij zullen zorgen dat op den oorspronkelijk bepaalden datum dus den 19en Juli e k allen die iets voelen voor ons streven in fle gelegenheid worden gesteld hunne sympathie daadwerkelijk te betuigen door ons bloempje te koopen Mogen dan de Katholieken van hunnen kant toonen dat niet alles voor kennisgeving kan worden aangenomen onze actie steunen zoowel moreel als finantiëel U M de Redacteur dankend voor de verleende plaatsruimte teekenen wij Met de meeste hoogachting De gecommitteerden v d N R K Volksbond R TER HORST Voorzitter J SMiaS Secretaris A HEERKENS Penningmeester Oudewater Dis gemeenteraad heeft in zijn vergadering van Donderdag besloten het verzoek van de afdeeling Oudewater en Omstreken der Holl Maatschappij van Landbouw om een subsidie van f 500 voor een te houden tentoonstelling tot een volgende vergadering te verdagen Het vernieuwen van de brug te Tappersheul benevens het aanleggen van een paardenpad aan do laagste inschrijvers te gunnen en voor het herstellen van een kademuur eon herbesteding te houden Krimpen a d Lek De heer F J Mijnlieff heeft eon rijpad waar de Ned Herv kerk altijd gebruik van heeft gemaakt door palen laten afzetten Een proces zal waarschijnlijk wel niet uitblijven Krimpen a d IJsel Donderdagmorgen werdi in allen eenvoud ter aarde besteld het lijk van den heer S Boer in leven ouderling dor Ned Herv Kerk lid van den Raad en lid van het polderbestuur De belangstelb ng op het kerkhof was groot Daar waren de raadsleden het bestuur deu Ned Herv Kerk en de secretaris van den polder Dbor den burgemeester den heer B Koker en den predikant ds van Willens waard werd het woord gevoerd 6erlijke wandeling door de stad en aan de De Ruyterkade in den taia an Czaar Peter stond de limoMge alweer gereed met de onvolpreMu Amsterdamsche korstjes waarvan Swonder boven wonder geen enkele Ivorbleef 7 Toen op de boot bovenop HeerKftt zoo stappen op het ijzer dat tiinkt nog eens Of er boneden ookpMsagiers zijn Een heerlijke tochtvan een groot half uur waarin heelvat te zien is Is er niets te kijken dan maar weer En nu gaan we metl n allen naar den Zaanl Liefelijk gekweel met begeleiding van welluii d voetenbeweeg Een wandeling door Zaandam it dbeeld Czaar Peter en tot slot een f a in den onvolprezen speeltuin JPrins Hendrik Dat is eenvoudig ê Wor schoolkinderen het Eldorado I jifit scheiden om 5 uur viel zwaar i tsaar manmoedig trok men o naar d boot Aankomst Amsterdam Nu zou itóer zeggen het was prachtig Niet aljöo de Keizerstraters Nog een tramrit van een vol uur moest er bij om later te kunnen zoggen Ik heb Amsterdam gezien J e trein van 9 08 bracht het troepje bdiooden thuis Do reis van 1914 is n der tnooiste geweest die we ooit meemaakten Ook de kinderen van de school hoofd de heer Heij hebben naar wij vernamen een schoolreis gemaakt waarbij de jeugd voel heeft gezien en genoten Predikbeurten te louda KEMONSTRANTSCHE KERK Voorm lOVi our Ds H VAN ASSENDELFT Collecte voor het Orgelfonds GROOTE KERK Vroegpreek te 7Vj are Ds CANNE S GIETER Voorm ten 10 ilre Ds DEUR Voorbereiding Nam ten 2 ure Geen dienst Avond ten 6 ure Ds BERKELBACH v D SPRENKEL Bediening H Avondmaal KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds BIJL LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 ure Ds Th SOHARTEN GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 1 Juli Ds DEUR een nieuw Reglement vastgesteld verfiohillend van het bestaande door aangebrachte wijzigingen noodig door opheffing der verschillende afdeelingen dan de school zooals de toestand in de praktik reeds eenige jaren bestaat De Gemeentebegrooting werd in verband met de rijkssubsidie voor en de gemeentesubsidie aan de vereeniging Het Volksbelang in ontvangsten en uitgaven met f 122000 verhoogd De Raad besloot met den Staat der Nederlanden een nieuw huurcontract aan te gaan voor een gedeelte van het gebouw Arti Legi ten behoeve van het Kantongerecht voor een huurprijs van f 700 s jaars waarbij dan enkele verbeteringen zulten wopden aangebracht Aan de Goudache Vereeniging voor Gezondheidskoloniën werd een subsidie toegekend van f 100 De door den heer Muijlwijk in de vorige zitting ingediende motie waarin de wen schel ijkheid wordt uitgesproken dat een censuur op bioscopen zou worden ingesteld werd na breedvoerige discussie tasschen de heeren Muijlwijk en Kolijn eenerzijds en IJsselstijn en van der Want anderzijds met 11 tegen 7 stemmen links behalve de heer van de Velde tegen rechts verworpen Ledenvergadering Ziekenzorg De Vereeniging Ziekenzorg verbonden aan de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda hield gisterenavond baar jaarvergadering Uit het financieel verslag blijkt dat Ziekenzorg er aan het eind van het 6e Boekjaar goed voorstaat de bezittingen bedragen f 3905 14 Verslag Secretaris en Penningmeester werden onveranderd goedgekeurd De contributie der leden arbeiders en arbeidsters bleef bepaald op 1 li o van het loon de contributie der gepensionneerden op 8 et per week De fabriek draagt een even groot bedrag als de leden bij Wegens periodieke aftreding van J Bunschoten H A Leeflang C Oosterwijk en B A Zegers had een verkiezing van 4 Bestuursleden plaats en werden gekozen G J Boumauj A Rabouw Marie de Reus en B A Zegers Over de artikelen van het reglement van Hulpkas een fonds onder beheer staande van het Bestuur van Ziekenzorg hadden nog enkele besprokingen plaats Een 10 tal meisjesleden was op de vergadering tegenwoordig De oude stuivertjes Wij brengen in herinnering dat 1 Juli a s de oude stuivertjes hebben uitgediend Tot 1 Januari 1915 kunnen zij bij de betaalmeesters worden ingew sseld Stadsnieuws GOUDA 27 Juni Verkort Raadsverslag In de gisterenavond gehouden vergadering van den gemeenteraad welke door alle leden uitgezonderd de heer Donker die ongesteld is werd bijgewoond werd het nieuw gekozen lid voor het Ie district de heer P A Vingerling geïnstalleerd waarna deze zitting nam Onder de ingekomen stukken is o a een voorstel van B en W tot reorganisatie der brandweer in dien zin dat in verband met het betrekken der woningen op het Stadserf door de manschappen der brandweer een andere waarschuwingsdienst noodig is Een speciale brandweer telefoon mot belinrichting vanaf het politiebureau wordt daarvoor noodig geoordeeld waarvan de kosten worden begroot op f 1000 Mede is ingekomen een voorstel tot het instellen van een gemeentelijken keuringsdienst welke daar instelling van een zelfstandigen dienst met eigen laboratorium voor Gouda alleen vrij kostbaar is zal worden opgedragen aan den apothekerscheikundige den heer E Grondel die thans het onderzoek op melk en melkproducten voor de gemeente leidt De kosten worden nu begroot op f 3000 per jaar f 2000 voor den apothekerscheikundige het Inelkonderzoek hieronder begrepen f 800 voor een aan te stellen keurmeester en f 200 voor benoodigdheden Een zelfstandige dienst zal vereischen een gebouw van f 4000 a f 5000 een laboratorium van ± f4000 en aan jaarlijksche kosten ca f 4000 Door den Bond van kaasproducenten is een adres ingezonden waarin verzocht wordt op de Markt een ruime gelegenheid te geven aan de kaasboer om hun kaas te markten De ruimte is thans daarvoor te gering welk adres werd gesteld in handen van B en W ter afdoening Op daartoe gedaan verzoek werd eervol ontslag verleend aan G M den Herder als onderwijzer aan school No 1 zulks tegen 1 Oct a s en aan Dr G J de Groot als leeraar in de Nat Historie aan het Gymnasium alhier tegen 1 Sept a s Benoemd worden tot leden van het stembureau voor de verkiezing van leden van de Kamer van Arbeid de heeren C W van de Velde Voorzitter N A V d Ree en J de Jong Hz tot lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de heer B D Grootendorst op Dr B J Broekhuizen werden 5 st uitgebracht tot Onderwijzer aan school No 3 1 de heer H van Staveren te Utrecht tot hoofd der 2e burgerschool voor meisjes Mei A Snoep hoofd der openb meisjesschool v M U L O te Goes De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid over 1913 alsmede de begrooting van den Armenraad werden goedgekeurd Besloten werd aan A F J Leusen timmerman te Schiedam de huur op te zeggen van een gerioleerde zijl plegen in t N W van de Nieuwe Markt opdat genoemde grond met den openbaren weg kan worden vereenigd De voorwaarden voox de levering van electriciteit werden zoodanig gewijzigd dat daarin is opgenomen dat iedere aanslujting minstens f ö per jaar moet opbrengen en dat bij oplegging door een verbruiker minstens voor f 30 aan licht of kracht moet zijn verbruikt Een bedrag van f 809 42 als belastingschuld van 138 personen in de plaatselijke directe belasting naar het inltom n werd oninbaar verklt rd Voor de Stads Muziekschool werd Opgave van Personen die zich gedurende de week van 19 Juni tot 26 Juni in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben D Piket uit Leiden in L Dwarsstraat 22 A van Leeuwen uit Haastrecht in Zeugstraat 1 L J Lafeber nit Schoonhoven in Waleateeg 1 P K Hoogenboozem uit Krimpen a d Lok in IJssellaau 117 P Raamsdonk uit Vlissingen in Gouwe 100 A C W Westbroek uit Stolwijk in Gouwe 115 S Sluljter uit RMam in Van Strijenötraat 42 en H Goudriaan uit Zegwaard in Jaagpad 41 VEÜ TM OKKENMÏf W J Stravers uit Spoorstraat 25 R dam Alexanderstr 94 J Vieregge uit Bogen 67 naar Nijmegen E J Coquelein uit Turfmarkt imar Gorinehem Hooge TorenstraatV O 306 0 M Verzeide uit Vorstmai straat 34 naar Amstordapi Haarl Houttuinen 8B en H Jongsma uit Groenendaal 10 naar N AmOrika Voetbal Op het terrein aan ob Karnemelkaloot speelt Gouda I morgen om half 3 vriendschappelijk tegen een V O Ccombinatio uit Rotterdam Schorsing van een Raadsbesluit Bij kon besluit is geschorst tot 1 December 1914 het besluit van den Raad der gemeente Aarlanderveen dd 12 Mei strekkende tot het verbieden des Zondags voetbalwedstrijden of voetbalspelen te houden waartoe aan het publiek met of zonder betaling toegang wordt verleend Overwogen is hierbij dat hetwenBchelyk ia om hangende hot onderzoek naar de wettigheid van het Raadsbesluit het in werking treden daarvan te voorkomen Paarden op hol Vanmorgen omstreeks 10 uur is een fin paarden met een wagen van de V Reederij de IJsel v h C G van der Garden op hot Veerstal staand op hol geslagen De paarden holden d Haven af door Dubbele Buurt on Wydatraat en daarna de Markt op totdat zij bij de hoek Korte Tiendeweg tot staan kwamen doordat blijkbaar het eene dier de Stoofsteeg en het BDdere de Tiondeweg op wilde Een kleine botsing had plaats waardoor een hekwerk van den hoer B A Verzijl werd Vernield Overigens liep het nog al af Ook onderweg was geen schade aangericht wat wel wonderlijk mag heeten Door persoHsel der Reederij wefden liet span daarna teruggehaald 4 QROENTENVEILING 26 Jnni 1914 Veiling I Houtmansgracht 4 uur Peulen 6 cent per pond Doperwten van 7 tot O cent per pond Bloemkool van 2 tot B gld per 100 Wortelen van B tot 7 gld per 100 Kropsla van 11 tot f l BO per 100 Tuinboonen van 4 tot 6 gld per 100 pd Snijboonen 40 cent per 100 4 Spercieboonen v 20 tot 3B et per 100 Rabarber van 3 tot C Komkommers 1 soort 10 2 B Nieuverkerk ajd IJsel 26 Jnni Coöperatieve Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJsel De prijzen waren heden Eng komkommers f 2 70 f3 60 2e soort 1 20 n 70 kleine halve komkommers 40 80 c groengele komkommers f O BO £ 1 10 bloemkool f 2 40 f 4 60 26 soort f 1 f 1 90 vuurkomkommers Ie soort f 0 90 f 1 60 per 109 komkommers stek 10 20 o per kist peen f 3 £ 4 per 100 bos tuinboonen £ 3 90 £ 4 40 per 100 K G De aanvoer was heden 48 786 komkommers Ie soort 20 3BB 2e soort 14 202 suks bloemkool N R Ct Uit den Goadschen Raad Een keuringsdienöt voor vt eding8 en geuütmiddeleü De Kaasmarkt De Brandweer Certóuur op Bioscopisii Onder de voorstellen die giöLeiéijden Haad hebben bereikt is er ééndat van bijzonder gewicht may worden geacht De inateihng van oeneen keuringsdienst van gomoeulewcgetoch iM eea zaak van zooveol belang duJt de ïotstandkomiug daarvan zekerdoor ieder mot vreugde zal worden begroet Ais maatregel lot beschorming vau de gezondheid doch ook als foociale maatiegel tot wering van de oneerlijke concurrentie moot aan een keuring an eet en tlrmkwai en en genotsmiddelen groote waarde worden gehecht De keuiing van melken melkproducten welke tot hedenge schiei lde heeft tot vele goede resultaten geleid Menige nielkkuoeieris er door de gesirengc uitspraakvan het kantongerecht toe gekomenzijn knoeierijen te laten varen engoede waar te leveren waarvoor faemi goed geld wordt betaald De Bond van Kaasproducenten ve tigdo de aandacht op het euvel dat op de kaasmarkt hioi zou beataan dat er voor de koasboeren te weinig ruimte ie op de markt om hun product behoorlijk aan den man te brengen üf deze klacht juiat is kunnen wij op dit oogenblik niet beoordeelen Het dieot echter gezegd dat de j kaaswagens op den vroegen Donder i dagmorgen heel vaak op elkaar ge drongen staan en het feit dat de aanvoer vam kaas in 1913 volgene de gegiovens tn het verslag van de Kamer van Koophandel over dat jaar mot 156J79 K G ia toegenomen doet zien dat deze markt bijzonder tloreert Uit het door B W ingediend voorstel betreffende de reorganisatie van de brandweer blijkt dat een nieuwe w aarachuwingsdienst hij de brandweer noodig wordt geoordieeld nu de woningen welke voor het personeel van de stoomspuit zijn bestemd door die manschappen zullen worden betrokken De brandweertefoon die daarvoor moet worden aangelegd zal een uitgaaf vorderen van f 1000 Bij dit voorstel komt direct de vraag naar voren of dit nu wel een afdoende maatregel is Voor de binnenstad ongetwijfeld maar wanneer brand in een der buitenwijken ontetaat bijv in de straten geleden aan den Graaf Florisweg Op de t Ken Halo Gisterenmiddag tusschen 1 en 2 unr vertoonde zich een enorme kring om de zon net een middelhjn van op aarde uitgemeten zeker wel een hectometer lengte De kring was licht gekleurd op het eerste oogenblik deed hij zelfs in zijn kleuren aan een regenboog denken doch bij nader beschouwen hetgeen nu n et zoo heel gemakkelijk was tegen de zon in bleken de kleuren zich tot wit en blauw te beperken Dergelijke kringen qm de zon komen in onze streken maar zelden voor Ze ontstaan naar men aanneemt door de breking van het licht in ijskristallen in hoogere luchtlagen Niet onwaarschijnlijk was deze zonnekring dus een teeken dat een flinke hagelbui gelijk er in den zomer wel onweersbuien vergezellen aan onzen neus is voorbijgegaan Bovenstaand bericht ontleenen wij aan de Haagsche Courant Dit ver jnsel te s Gravenhage waargenomen werd ook door meerdere personen hier ter stede opgemerkt Schoolreisje Men schrijft ons Gisteren maajften de leerlingen uitde hoogste klassen van School 3 hunjaarlijksch schoolreisje ditmaal naarAmsterdam Het weer dat altijd zooveel bijdraagt tot het al of niet slagenvan een dergelijken feestdag en oorzaak was geweest dat de tocht opDinsdag moest worden uitgesteld wasditmaal bijzonder gunstig Als eenkind dat spijt heeft van zijn slechtgedrag zoo deed het zonnetje gedurende de geheele reis Van begin toteinde zóó heerlijk dat het niet beter kon 1 De stemming was er dan ook direcj in Halfacht in de school allen pre sent en daar klonk het nit 130 kindermonden in vroolijke kinderzang die de zonnige straat met lachende wuivende moeders vaders broertjes en zusjes een aanzien gaf als op een morgen van een nationalen feestdag Makkers komt makkers komt het speeluur slaat In marschtempo ging het naar het station en het vie niet vreemd op als een vroolijke moeder met kleine zusje op den arm mee stapte in vroolijke cadans en zong met kinderlijken glan in de oogen die bekende liedjes die haar oen oogenblik terugvoeren naar eigen jeugd Nieuwersluis I aanvallen De eersteboterham wordt een prooi dier altijdsrtijdlustige tanden De eetlust is door de menigte flikjes zuurtjes ijsbonbons pisangs enz enz nog niet verminderd en het eaude cologne fleschjegaat nog teeds door de meisjesrijenzonder ophouden van hand tot hand rtis t Apen die zich uitsloven ind asheden verscheurende bieren nijl Siard zeeleeuwen beren enz ge ven stof te over tot allerlei gewichtige opmerkingen maar het aqnariuqi istoch nog meer bewonderenswaardig planten die vleesch eten het is om jstom te stéan Van 12 tot 1 rust met het noodigt voor den iniTendigea mensch Moordrecht De collecte voorden Gewapenden Dienst heeft f 13 01 opgebracht Boskoop Deze week slaagde aan de RyksUnivörsiteit te Utrecht voor het prop examen in de geneeskunde mej Wilh van Noordt alhier Waddinxveen Door Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente is aan de directie der N V Waddinxveensche Kurkwaren fabriek v h L Vermeulen Co vergunning verleend voor de oprichting van een machinegebouw met gelijkstroomstoömmachine Van 100 P K op een perceel grond gelegen in den Voorafschen Polder kad bekend Sectie B nos 928 en 2702 meuwerkerk a d IJsel Donderdagmorgen kwam de melkrrjder P V te Moordrecht met een volbeladen wagen uit Moordrecht rijden toen op den hol aan Korte noord alhier paard en wagen omsloegen me het gevolg dat 19 kannen vol meïÜ het water vielen en al do melk I verloren ging Het ongeluk liep met I de schade af zijn dat de benoeming nog heden goschiedde Dö heer Jongenburger Ik wensch in verband met deze zaak nog aan B en W te vragen of bij hen ook heeft voorgezeten dat zoo de eeratvoorgedragene benoemd wordt daaraan ook verbonden zal zijn een eventaeele verbouwing van het gebouw Ik stel die vraag in verband hiermeden omdat mij gebleken is uit verBcbillende besprekingen met Mej Snoep dat het haar voornemen is een grootere familie de woning te doen betrekken liet komt ïnij nu voordat de inrichting van die woning van dusdauigen aard is dat zij dan niet zoo zon kunnen blijven als zij is en dat een verbouwing zou moeten plaats hebben Ik wensch das te vragen of er een bespreking ie geweest van B en W met Mej Snoep over deze aangelegenheid en dan of hare benoeming ook kosten uit dezen hoofde voor de gemeente zal medebrengen De Voorzitter Ik kan daarop antwoorden dat daarover zelfs niet gesproken is en dat zeer beslist voor zoover ik daarover kan oordeelen bij B en W niet bestaat het voornemen om tot eenige verbouwing over te gaan Sollicitanten hebben kunnen onderzoeken hoe de woning is en hebben kunnen weten welke woning zij zullen betrekken De woning is behoorlijk Zij is besteSid voor eenige dames en wanneer een familie daarin trekt die te groot is dan is dat de zaak van de betrokkenen zelf Ik geloof niet dat B en W daarin aanleiding zouden vinden om over te gaan tot verbouwing of vergrooting der woning De heer Jongenburger Dank u M do V I De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel van den hoer Knuttel zonder hoofdelijke stemming aangenomen De Voorzitter Ik zal deze benoeming aan de orde stellen na de benoeming van een onderwijzer aan de school v g 1 o No 3 Wordt vervolgd Buitenlandscb Nieuws De toestand in Albanië Omtrent den toestand in Albanië zijjn nog de volgende telegrammen ingekomen Weenen 26 Juni Uit Durazzo wordt aan de Neue Freie Presso gemeld dat de onderhandelingen met de opstandelingen op aandringen der Nederlandsche officieren definitief zijn afgebroken Durazzo 26 Juni 9 unr s avonds Het bericht dat Prenk Bib Doda gevangen genomen op eerewoord zou vrijgelaten zijn is uit do lucht gegrepen Eveneens schijnt de val van Berat nog niet bevestigd te worden in elk geval echter loepen Berat en Fieri govaar doch wordt Vatina nog niet bedreigd De wapenstilstand ïs tot hedenavond verlengd met de opstandelingen hebben geen onderhandelingen meer plaats De toestand is over het algemeen niet yerhelderd morgenochtend in de vroegte zal een algemeene artillerie aan vol door de stadsbatterijen en het stoomschip Herzogowina plaats hebben Framkbuk De grondverzakkingen to Pargs De inspecteur generaal van het Franscho mijnwezen Wiohersheimer heeft aan den procureur generaal over de grondverzakkingen in de Parijsche straten oen rapport uitgebracht waarin iiij de wijze waarop de bouw van den ondergrond89fien spoorweg plaatsheeft zeer streng afkeurt Het heeft volgens dit rapport aan waarschuwende toekenen niet ontbroken en juist op die plaatsen waar öp 15 dezer de verschillende ongelukkon plaats hadden Reeds geruimen tijd te voren en zelfs nog 8 dagen voor de catastrophe wezen reeds inzakkingen op het groote gevaar dat te duchten was In het rapport wordt ten slotte verklaard dat de ongelukken geenszins uitsluitend aan den sterken regenval te wijten zgn geweest daar door tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen de ongelukken zeker voorkomen hadden kunnen worden Het proces mevr Caillaax In gevolge een besluit van den Min van Justitie heeft de rechter die in het proces tegen mevr Cailiaux voorzitter zal zijn in overeenstemming met den procureurgeneraal besloten om geen enkele toegangskaart voor de bijwoning van het proces uit te reiken Behalve de getuigen en de deskundigen zullen alleen de advocaten en de vertegen woordigers der pers worden toegelaten In het bijzonder zal voor dames de toegang streng verboden zijn De duur van het proces waarin 60 getuigen k charge en ongeveer 20 getuigen a décharge zullen gehoord worden wordt op ongeveer 6 dagen geschat DBlrxrLon laoad Bögrafonib van baron van Waesenaex van Kosande Ondier zeer groote belangstel ling Lwerd gisterochtend het stoffelijk overschot van den heer J D baron van Wassenaer van Roaande lid van de Eerate Kttmer van het ffterfhuie aan de Oranie lraat to a Gravenhage ultgedi agen nadat ds Vermeer in de woning een korten tijkdienst had gehouden Eerst werd een enonn groot aantal kransen waaronder een van de Terhniec he lïoogeechool te Delft in eon auto nedej golegd en daarna het RtoffeÜJk hulsel gedekt door een palmtak in den automobiel lijkwagen geploatst In oen langie rij sloten zich daarachter de van rouwcrèrpe omflnerato lantaarns voorziene auto s met de familieleden aan om zich naar Katwijk te bleven waar de doode in den familiegrafkelder werd bijgezet De burgemeestersbenoeming te Koudekerke Van de gelegenheid welke door deii heer Duljmaèr van Twist nan den hoer Mr B van der Feltz tot 25 Juni was gegeven om inzake de burgemeoetorsbenoeming te Koudekerke een C ommissie van onderzoek samen te atollen is door dezen geen gebruik gieraaakt De Noord Brabant naar Durazzo De specialo fotoredacteur van Het Leven die met de Noord Brabant naar Durazzo onderweg is seinde hedenochtend uit Algiers Wy zijn gistermiddag hier aangekomen om kolen to laden en vertrekken hedenochtend Alles wel aan boord De groote kajuit wordt onder persoonlijk toezicht van den commandant Oudemans tot rouwkamer voor het stoffelijk overschot van majoor Thomson ingericht Vermoedelijk blijven wg slechts 2 a 3 dagen te Durazzo waarna wij rechtstreeks naar Holland stoomen Do commandant heeft instructies ontvangen naar IJmuiden te gaan De officieole ontvangst van het lijk namens de Nederlandsche Regeering zal echter te Amsterdam plaats hebben Mijn eerste reeks foto s zooeven gepost Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr Ms Pantserdekschip Noord Brabant onder bevel van den kapitein luitenant ter zee J J Oudemans den 25sten dezer te Algiers aangekomen vanwaar den 268ten d a v weder werd vertrokken ter voortzetting van de reis naar Durazzo Aan boord heeft oene ontploffing in het kolenruim plaats gehad waardoor een officier en schej eling zijn verwond De familiebetrekkingen zijn hiervan onderricht De toestand der verwonden is bevredigend St Ct Geloofsovertuiging bij benoemingen In den Zaandamachen Raad kwam gisteren een eigenaardige quaestie aan de orde Een onderwi ser te Zaandam had gesolliciteerd voor schoolhoofd bij het O L O te Dinxperlo Naar aanleiding daarvan vroeg het gemeentebestuur van Dinxperlo inlichtingen bij het schoolhoofd onder wien de sollicitant werkt Er was o a ook inlichting verzocht omtrent godsdienstige en politieke overtuiging van den sollicitant Het schoolhoofd bracht deze vragen aan den wethouder van Onderwijs den heer Duys over Deze vroeg nu machtiging van den Raad om het gemeentebestuur van Dinxperlo te mogen mededeelen dat hij op beide vragen niet zal antwoorden omdat deze vragen voor de vervulling van ambten bij het Openbaar Onderwijs niet te pas komen Zonder hoofdelijke stemming werd de gevraagde machtiging verleend De Rijkspostspaarbank Pe Hooge Raad heeft arrest gewezen in zake de vraag of de rijkspostspaarbank als rechtspersoon moet worden beschouwd hetgeen ontkennend werd beantwoord Het cassatieberoep werd dus verworpen Ned fabriek van Melkproducten Naar wij vernemen worden er zeer ernstige pogingen aangewend om in den Staat Victoria Australië een groote Nederlandsche Fabriek van Melkproducten te stichten Eencombinatie van Australische grootfarm rs bieden hun landen voor deze industrie ter beschikking indien voor deze zaak in Nederland voldoende animo bestaat Deze fabriek heeft naar men in Victoria aanneemt zeer groote levensvatbaarheid omdat zij eventueel zal kunnen voorzien in de melkleverantie voor de hoofdstad Melbourne en omgeving 800 000 zielen waar deze melkleverantie nog zeer primitief is De heer A J van den Bronk te Rotterdam gouvernementsagent voor den Staat Victoria heeft de vertegenwoordiging voor deze combinatie in Nederland op zich genomen Overste Thomson f Men meldt uit Amsterdam In verband met de berichten betreffende het brengen van militaire eerbewijzen bij de aankomst van het lijk van majoor Thomson op de NoordBrabant aan de Ruyterkade vernemen wij te bevoegder plaatse dat de Minister van Oorlog in deze nog niets officieel heeft vastgesteld Dit in verband met het feit dat majoor Thomson vóór zijn overlijden noch actief noch gepensioneerd Nedorlandach officier meer Aangezien het lijk vaa een Nederlandsch officier in actieven dienst of van een gepensionneerd officier slechts militaire eerebewyzen worden gebracht zal voor dit byzondere geval door het Departement van Oorlog zeer waarschijnlijk een uitzondering worden gemaakt maakt zoodat het te verwachten is dat het lijk van overste Thomson de militaire eerebewijzen overeenkomstig den rang van majoor zullen te beuït vallen gemengde Berichten Een arrestatie Eonigon tijdi geleden werd de An gloDutch Trading Company te Amstei dam in staat van faÜlieseonent verklaard nadat de toenmalige directeur door de commissariasea ontslagen was De passiva bedrogen vele tonnen Uit het onderzoek der boeken door de curatoren in dit faülisöwnent blook dat lang niet allee in orde was Gisteren werd door de justitie bij den vroegeren directeur een huiszoeking gedaan waarbij deae werd aangehouden Uit het onderzoek der hoeken dooide justitie zal moeten blijken in hoever frauduleuze handelingen hobben gehad Hbl MooKlaanslag Gisterenmiddag heeft zekere de J op de Ceintuurbaan bij het Sarphatipark te Amsterdam met een revolver op oen man geschoten naar aanleiding van oen vechtpartij welke tussehen hen had plaats gehad De twist was ontstaan doordat een vrouw de J minder eerbare benamingen naar het hoofd had geslingerd De J had daarop in woede ontstoken de vrouw mishandeld Deze liet haar man die in de buurt was ontbieden om den aanrander een pak slaag toe te dienen Aldus geschiedde loet het gevolg dat de J een revolver trok en afschoot op denman Gelukkig miste het schot de dader weni aangehouden en naar het bureau Stadbouderskode overgebracht Moord en zelfmoord Meit meldt nader uit Breda omtrent het geval van vrouw W die haar dochtertje en zichzelf om het leven bracht dsat de vrouw reeds meermalen iïi een krankzinnigengesticht was opgenomen feit de mijnstreek Men meldt aan de Tijd In verbajnd met het bericht dat Rolduc zou worden overgeplaatst naar Gulpon daar de mijnbouw de bewoning van het eeuwenoude monument gevaarlijk zou maken het bericht is gelukkig tegengesproken is het niet ondienetig te wijzen op den groeten hinder welken de Korkraadeche bevolking van den mijnbouw ondervindt betreffende het scheuren der huizen Zooals men weet ligt de domaniale mijn in het gehucht Holz in de onmiddellijke nabijheid der Duitsche grenzen De gang der mijnen loopen als een doolhof onder de uitgestrekte gemeente De huizen vertoonen scheuren descholen scheuren ja in het onlangsnieuw gebouwde monumentale Raadhuis zijn al vele scheuren duidelijkzichtbaar De steenfcolen zitten hetrekkeli dicht aan de oppervlakte De huiseigenaren lijden natuurlijkveel schade doch deze wordt vergoed door de mijn Bc jpelijkerwijze kost dit de domaniale mijn iederjaar aardig wat marken Doch devergoeding der veroorzaakte schadeis niet van dien aard dat de huiseigenaren hierover tevreden a n zoodat er een vereeniging te Kerkradeis opgericht om de domaniale mijn zoo noodig te dwingen tot volledige 1 uitkeering der schade enkele paaliculifaw leloïoou dtmr is tüch bezwaarlijk te rekenen U voor dal On wellicht ook auUeio öladsgedoelton ecu braüdachel vour ieder bereikbaar aan d a opeubureu weg uiet eeu zekerder inrichting om by brand te alarmeeren Do agenda van den Kaad gaf uitgenomen hot laatste punt weinig stof tot dlBcusaie Een oogöublik zagen wij den voorzitterszetel bezet door ikia oudöteii wethoudioi toen de Hoad zijn goedkeuring hechtte aan de rekening vtm het van Itersou Ziekenhuis van welke inrichting de voorzitter regent is en dei verliet toea mflt oen raadslid mede i egeut tijdelijk do raadszaal Höt laatste punt de motie van deu heer Muijlwijk waarin de weüschelijkheid wurdt uitgesproken een commissie van ceneuur in te stellen voor bioscopen maakte d gemoederen warm De voorsteller leidde de discussie in door voorlezing van de gronden waarop hij pensuur noodaakelljk acbtte De verkeerde toepassing van deze schoone uitvinding maakte haar tot een gi oot kwaad het staat vast dat niet alleen door het C h r i 9 t o 1 ij k e volksdeel de verwording der bioscoop kwaad genoemd wordt de deskundigen oordeeLen de bioscoop slecht voor he gezicht en voor het zenuwgestel er zijn paedagogen die zeggen dat de ontwikkeling van het kind er door wordt geschaad dat het moreel zakt en zinkt de heer B uttinger te Amsterdam had van 500 kinderen ontdekt dat 70 door de bioscoop tot stelen was gekomen het gevaar dreigt boefjes worden gekweefct hot gevoel van goede zeden afgestompt Voila bet r mó dat de heer Muijlwijk rekent tot het zondenregister van de bioscoop eu daarom moet er eensuur komen Wat u schrikkelijk ding is die bioscoop toch zou men gtaaeigd zijn te zoggen Wacht even de heoi Kolijn vorlekio dat de heer Muijlwijk do krassere uitspraken nog hoeft weggelaten Nog erger dus I is het niet om je hart vast te houden dat de overheid zulke inrichtingen tolereert Men zou er toe komen om te zeggen dat ze van den aardbodem mo eben verdwijjion 1 Zoo zouden consequent menschen als de heeren Muijlwijk Kolijn 0 8 ook weuschen Zij doen eenvoudig nf de wereld hun ie alsof er geen menschen zijn die niet lijden aan die overdreven b Tippen die zij er op na houden Het was wi er de roep van het christelijk volksdeel dat in den llaad moest worden gehoord tegenover het paganistisch standpunt dal de meerderheid der leden tegenover de vraag van zedelijkhoidsbeechormuig inneemt Het Christelijk volksdeel de heeren MiiijlwijkKolijn es wie andiprs denkt behoort daar niet toe 1 Het was de heer IJsselstijn die met alle scherpte den spreker het recht ontzegde op dusdanige wijze de splitsing van het volk naar voren te brengen Gij zoudt kunnen spreken van het Q ereformeerde volksdeel waartoe gij beboort zoo voegde hij het den heer Muijlwijk toe De motie is bestreden door de heeren Van der Want en IJsselstijn die uit principe censuur veroordeelen De voorbeelden van elders toonen aan dat de toepassing der censuur op onpartijdige wijze onmogelijk ia Hier wordt goedgekeurd wat elders slecht wordt genoemd Wij hebben onze meoning ten opzichte van deze zaak vorige week doen kennen De Q ouwenaar van heden heeft onze meening aangevochten op grond hiervan dat het plicht is der Overheid te waken voór de publieke eerbaarheid en op grond van art 36 van de Ked Confessie waarbij de overheid verordend is opdat het allen met goede ordinantie onder de menschen toega Welnu De Gouwenaar en medestanders van dat blad kunnen gerust zijn de publieke eerbaarheid wordt in de Goudsche bioscopen niet aangetast en de Overheid d r a g t zorg dat t allen met goede ordinantie onder do menschen toegaat Een dwaze en onmogelijk correct toe te passen eensuur is voor Gouda niet noodig Van deze dwaasheid zijn wij op dit oogenblik tenminste bevrijd Maar wanneer zal een nienwe poging worden aangewend INGEZONDEN Buiten verantwoordelykheid der Red Bloemendag voor de R K vereeniging Herwonnen Levenskracht Gouda 27 Juni 1914 M de Redacteur Wees zoo welwillend eenige plaabrruimte toe te staan in Uw blad voor het volgende Het is naar aanleiding van het besluit genomen door den Burgemeester dezer gemeente betreffende het verzoek tot het houden van eenen Bloemendag op 19 Juli voor Herwonnen Levenskracht Het besluit op zich zelf wenschem Of cieele Prijscourant VAN DEN Effectenhandel te Amsterdam 26 JUNI 1914 StaMsleealnifen 3 Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet 77V 77 Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet 81 J Port Obl 3do Serie Amort Schuld 3 pet 62 RuBsische Obl 1906 5 pet 99 ld Obl Gr Russische Spw mij 1898 4 pot 86 ld Obl Nicolai Spoorweg 186769 4 pot 86 ld Obligatie 6e Emis sie 4 pot 82 Japan Obl 1899 4 pot 78 Mexico Afl Binnenland Obl B pot 34 SI= OE5T 100 Brazilië Funding Leening B pet 100 i d Obl 1899 4 pot 74 Venezuela Dipl Schuld 190B 3 pet BB t BO s 62 B lank en Credletlnstel linKen Bankaandeelen 100 ndastr Ondernemii geul American Car Foun f dry Oomp C v A BO j ld Smolting Refining Co Gort V Aand j 63 Anglo American Telegraph Cy Oert v A 22 U S Steel Corp Gert V Gew Aand 62 Kol Crediet Instel en Cultuur Uuderuemlnten Handelsver Amster I dam Aand 225 Jav Cultuur Mij Aand 233 Nod HandelMij C v A MUnbonw nynen Katahoen Mijnbonwl IB j Mij Gew Aand IB j Redjang Lebong Mijn VI bouw Mij Aand 1B6 Great Cobar Aand 5 = Petrolenm Ondern Dordsehe Petroleum Industrie Mij Gew A 186 Kon Ned Mij tot Expl 614 v Petr Bronn C v A 61B Shell The Transp Trad Cy C v Q A 194 Schoepvaart mUen Ned Am Stoomvaart Mij Aand j 189 8 2 92 7 101 01 27 o 163 7 Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A l 124 Int Mercantile Marine Cy afgest Pref A 3 Tabak Ondernemingen Bindjey Tabak Mi A 92 DWeraen Maxwel Land Qpant Cert V Aand 2 Peruvian Corporation Lim Cert v Aand 7 tjüpoorweeen Holl IJzeren Spoorwegmij Aand 99JMij t Expl V Staats Laatste Berichten spoorwegen Aand 101 ZuidItaliaan Spwmij De toestand in Albanië Ddeazzo 27 Juni De nacht en Serie A H Obl 3 pet fl2 Warschau W eenen Do artillerie aanval bleef op wenscE van den Vorst achterwege echter beschoot de Herzegowina de stellingen der opstandelingen bij Havoja Weeren 27 Juni Het vrijwilligerskorps van Albanië bestaat reeds uit 1800 personen IB Oostenrijksche officieren hebben zich aangemeld 150 stadenten vertrekken mee DoBiZZO 27 Juni Ismaël Kei bey heeft in verband met de bedreigde positie van Valona den Vorst aangeraden met de opstandelingen te onderhandelen de morgen gingen kalm voorbij Spoorwegmij Aand dito dito Act de Joniss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pot 992 Erie Spoorweg Mij Gew Aand 28 Union Pacific Railrbad Cy Cert V gew A 1B5 Wabash Gew AandJ 1 10O 146 Pbehieleeninoen AmsterdamAand 3 potHongarge Theiss Re giJirungs Ges 4pot GELDKOERS Prolongatie S j pCt BrntiERLIJKE STAND De geweldige brand te Jalem NewYobk 27 Juni Bij den geweldigen brand te Jalem zijn 7 menschen Omgekomen Noodweer in Rnsland ODESSi 27 Junij In t Gouvernement GEBOREN 26 Juni Jacobus ouders Vf de Bruin en M Borst Comelis Hendrikns Johan ouders A Roodbol en C M Knoops Franciscus Adrianns ouders F A de Moree en P Perdijk ONDERTROUWD J G Hunr JekalerinosMw zijn 8 dorpen moui oo j man en J M Bezem H Hofstede door noodweer verwoest Velen kwa 1 en L C de Keijzer W C Hage mAn om I te Boskoop en W J A Begeer