Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1914

SANATOGEN F Apotheker DIJ A ÜËK Westhaven 53e Jaargang Aartshertog Frans Ferdinand en zijn Gemalin vermoord Reuter seint uit öerajowo de hoofdetatl van Bosnië aan de N R Ot Toen do aartshertog troonopvolger Frans Ferdinand met zijn gemalin do hertogin vou Hohenberg zich gisteren ochtend voor een ontvangst naar het raadhuis begaf werd naar zijn auto een bom geslingerd die de aartshort4 g mot den arm terugstiet Do bom ontplofte nadat de auto van dcra aartshertog do plaats voorbijf was Twee heoren in de volgemlo auto worden licht gekwetst van het publico werden zes monschen gewond De dmkïi ü n lypogroaf Cabrenowio uit J rebinio word dadelijk in hechtenis genomen Na de outvanget ten raadhuize vervolgde de troonopvolger met zijn gomalm den rit Zekere l ricip een gymnasiast uit de achtste klasse uit irahowo loste daarna uit oen Browningrovolvor vorBcboideue schoten op den troonopvolger en zijn gemalin Do troonopvolger werd in he gezicht zijn gemalin In hot ondwrlljf getroffen Beiden worden naar den konak overgebracht waar ze aan hun wonden Ijezweken Ook deze dader werd in hechtenis genomen Do verbitterfle menigte lynchte hl na beide daders Do vurmourdö Aartshertog F ranz Ferdinand van Oosteurijk Estu word geboren tfi Graz lö December lH i ï als oudste zoon van Karel Lodowtjk brouiier van Keizer Franz Josoph en Maria Aimunciuta van Siclliii Door hot uverlljdüii van don Kroonprins Uudolf en van zijn vailor word l ranz l ordiuand aangewezen tot iroonop volger üp 1 Juli 1901J sloot hijeeiunorgauati 4ch huwelijk mot gravin Sophie un h jtek hofdame van do gemalin van aartshertog Frederik die tut j Hertogin van lloheoberg werd verheven I anz Ferdinaml maakte in IHDJ en IKOfï oen reis om de wereld In Nederland was de aiirtshcrlog gwwi oiibokemie Liefhebber van roizoii was hij ovüuzeor liefhebber van plantoii en bloemen Zijn belangstelling daarV ior bleek ten eerste bij zijn komst op de bloomentontooneteilingen te Boskoop welke hij met oen Im zoek vereeu de Hl BOTH enj9ewone Uitverkoop 89 Rotterdam wegens a s VOfbOUWiiig irSpecialeOpruimingvanMANTELCOSTUMES MANTELCOSTUMES v dit seizoen 30 tot 50 JH ppijs Verminderd Een partij Mantelcostumes van vorige seizoens verkoop uM M confnt Aamheien De Mambetenmntf van Apotheker BOOM gonoest spoedig in enuitwendige bloodondo on blinde Aambeien liet jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 60 et 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFP Korte Iloofdsteeg 3 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne bolast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk doorondergeteekendo met het grootstesucces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOEHWAARD vürflchillende bevelen te kunnen voldoen Maak deze sloep vast Mijü krullen mrjciton nog eens gebrand worden door de vochtige lucht zijn ze geheel uitgezakt Mijn sikkel Heeft niemand mijn Hïkkel gezien De jongedame die dit uitriep was vati den oenen hoek in den anderen aan hot zoeken zouder te bemerken dat een dienstmeisje haar htrt verlangde voorwerp achterna bracht Voor een grooton spiegel stond Elze von Stasch die er als een maaisf r uitzag Ze stond als een tol in de rondte te draaien terwijl ze met haar beide handen h ar middel om spande In oen roman van IlacklSn der had zij pas gelezen dat dit modo was In do kleedkamers der ballot Ian serewwn en zij vnnd het zoo oarïüg die mode na te doen Wat oen drukte klaagde een leere blondine ik val bijna in onmacht Neem wat eau de cologne op een beetje suiker raa Ide do andor aan dat wekt op Tosca von Buchtrita stond in deftige rust op haar jachtspoer te leunen en geleek in haar wit schittorend ï waptmruating voel op oen vorkleeden luitenant van de kura iers 16 Het gezichtje van mevrouw von Fernow 10 wel lief maar haar houding haar figuur deugt niot Zij weet hooi good dat zij het bt te er uitziet als zij tot aan den hals iu kant en zijde gehuld is En daarom laat zij haar man voor een tiran liioorgaan wiens neon haar verhindert mede te werken Merk jo wel Maï hoe zij zoodoende twee vliegen in één klap slaat ïikiratens verbei gt zij de ware reden van het nietmede worken en ten tweecte maakt zij van deze gelegenheid gebruik om de martelaröö te schijnen In haar ganflche wozeft on in haar toon van tfpreken lag Don uitdrukking van zwijgend lij lon En daar zaten de andere dan es bij on schutUten het hoofd en wisten geon woorden te vinden voor haar verbittering tegen mijnheer von Fernow en Voor haar medelijden met zijn vrouw De Commandeuse kreeg alle kleuren van den regenboog en uU haar oogm sprak duidelijk Als tk je onder mijn handen ha l barbaar Dan zat daarTosoa Ik z ig En ik zeg dat je een booze tnng VAN Bl ommestein s InkY is proi fondeVVindeli k de BESTE Wordt vervolgd Advertentiën A P HarteDs Co GOUDA KLEIWEG 17 19 Aanbesteding Op WOENSDAG 1 JUtl 1914 des avonds ten 8 uur zal door ondergeteekende namens het Bestuur van het Centraal Israelietisch Oude Mannenen Vrouwenhuis to Gouda in de Bestourskamer van het gesticht worden aanbesteed Groole Opruiming Het verbouwen van het gesticht aan de Oosthaven te Gouda Bestek en teekeningen zijn tegen betaling van f 1 50 per stel te verkrijgen ton kantore van oiidergeteekende door wien teven nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDERHORST Architect van Hospitiialdock O iittaperolia papier Billrothbattist Mofcetigbattist P WEIJER Apotheker Mantels Mantelcosturaes en Costumerokken aOUWE 13ij il Ilijzonder voordceligrc aanbieding cn in zwarte en jj ckieurde DAMESMA MTfiliS voljrens de laatste mode MEN ZIE DE ETALAGE I ANÜE TIENDEWEO 27 100 Teleph 313 heeft voorradig Versclu Aardlipziën Perziken Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Tomaten Sinaasappelen enz Aanbovolend Tranen lachen d monschen om de spotprijzen van VERMEULEFs Deze 2iii 29 Juni irAAIMACHINES Ook op afbetaling Kipstraat 42 Rotterdam r iBde MacÉes wordefl jDgerujId van vorige seizoens in effen en fantasiestoffen eekost hebbende tot 40 Old B C D E Serie A thans Apotheek Gouden Hen P BORGMA en ZOOM Dr P J fiicHiRVEew BoRCiiiiAiv Apotheker Mossellrap 8 Il otterdam HOMOEOPATHIE Een Winiieljuffrouw zag zich gaarne geplaatst in Oouda liefst intern Brieven fr No 2761 Bureau van dit blad Dopêt der centrale Homoeopatische apotheek van Dr Willmar Schwabe te Leipzig Op aanvrage per briefkaart worden franco en gratis boekjes ovor homoeopathie toegezonden De geneesmiddelen worden in teUipzig verzegelde fleschjes afgeleverd 30 POOL S TANDlIIDOtJLEIV zijn de bente en yo 7fcoo Mte staan onder voortdurende aoheikundiee controle en worden sinds 1894 door Nederlandache Tandartsen en doctoren aanbevolen Olkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOILAND Jhei ii8che Fabriek L POOL Zonen Amsterdam W ral lt atoornt ins QBNT 191J Bultwimmledlntlii Lid d r Jury Vaixaf IS jTj iji zal la 3t HOEDEN en PETTEJN MAGAZIJN van A F VAN DER STEEN == Kleiwegstra t 30 Zondags GESLOTEN zijn voordeeligst koopt ge uw VOOR DEN INMAAK bg Firma C LOLIIKINS iDaar z a een goede kwaliteit en tevens bij afname van 2 Lil korting geeft Lange Tiendeweg 57 Gouda V rt t woofdlt r v n RIEDEL S LIMONADES op Kot in cl Duitsche Kruïs rPI NoT20oT5 f == = Fabrlka t ZIMMERMAN j J i Verkoop Contant l voorradige piano s w o de meest bekende i f fabrikaten vanaf f125 met volle garantie J NIEUWE Duitsche Kruissn PIANO s 4 f 275 Pianohandei C A MUUS Een partij linnen Costumes 160 Wm ilOrpilfelI 2V n nm u eereode nA tóO i Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorr wlel Wearwell Rijwielen zije soel sieriijk ee laag ill priji J J OWeiiliarieïeltelraat 71 ITïEBDill Telei 99i Adverteert in dit Blad ApR DE GROOT Kleiweg 79 GttUD Prilscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIBBOL Amsterdam RLTWIELIANDEL STEÏÏISVOGEL Firma A VA VLIET STRUHSVOGEL RIJWILLBH I l ïant licht n ïMdkoop MOTOERIJWIELElSr in divorse merken Compirt R p ti Urlclitliii BmallUer v ralkk l n toegrondta prijscourant wordt ü 00 aanvrage grati Beleefd aanbevelend J F W TURIOK Abonneert ü op dit Blad E o 12 514 Maandag Juni 1914 GOIDSCHE COlRAfT 3 ie cL srs ezi d v ertearLtioTDlo cL oox G o CLd SL © an Otaa str © Isean Verschijnt dagelijke behalve Zon eni Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idom franco per post S llBt fïrfniistrecrd ZondaK PRIJS BER AdTeKTENTIËN f 1 25 1 50 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mavikt 31 bij onze Agcnlcn den Boekhandel en de Postkantoren Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Met Geïllustreerd Zondagsblad Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen wornen deze tegen twee berekend Dien slaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 b vooruilbetaling elke regel meer 6 cLs Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINKMAN EN ZOON offer voor s lande defensie to zwaar ia Het vraagstuk van de defensie van Indië moet buiten alle politiek om en zeer objectief bekeken worden Daarom hebben wij allesbehalve sympathie voor het streven vin Onze Vloot die meent het moeilijke vraagstuk te kunnen reduceeron tot de simpele vraag Wat wilt gij dreadnoughts hoeveel Red Vad of wilt gij Indië doen verloren gaan Met het stellen van dergelijke onbenullige alternatieven brengt men de zaak waarom het gaal geen stap verder integendeel de propanda van Onze Vloot strekkende om bij onze jeugd het denkbeeld te vestigen dat als wij maar wilden voor Nederland de dagen van de Ruyter en Tromp wel konden herleven dankt ons daarom zoo bedenkelijk omdat ieder verstandig mensch weet dit eenvoudig rein onmogel k is en dat Nederland uitermate tevreden mag zijn het er in slaagt door hare weermacht op peil te houden eigen neutraliteit te handhaven en zijn kostbaar koloniaal bezit te versaekeren Maar wij zouden afdwalen De eerste vraag zal zijn met welk materiaal als hoofd ver w oermiddel Indië moet worden verdedigd 01 dat met dreadnoughts zal moeten wezen zullen wij als volslagen leek niet beslissen vóór wij uit de Memorie Tan Toelichting tot het desbetreffende wetsontwerp alsmede uit de schriftelijke gedachtenwisseling tusachen Regeering en de Tweede Kamer in de gelegenheid geweest zijn ons oordeel daarover te vestigen Wel dunkt het ons niet voor tegenspraak vatbaar dat door het gebeurde in Engeland de dreadnoughtsquaestie in een geheel nieuwe fase kwam en dat het zaak is dat waai de grootste zeemacht van de wereld eene Commissie benoemd heeft om het nut van de dreadnoughts dat voor Engeland ten gevolge van de laatstQ vlootmanoeuvres twgfelachtig geworden is te onderzoeken Nederland goed zal doen geene beslissing in deze te nemen vóór het resultaat van dat onderzoek bekend zal zijn geworden Het zou anders wel eens kunnen wezen dat op hetzelfde oogenblik dat onze eerste dreadnought van stapel liep het vast was komen te staan dat men met het geld daaraan besteed heel wat beters in casu onderzeeërs torpedobooten en wat niet al voor de verdediging van Indië had kunnen aanschaffen het voorstel van den heer Duymaer Van Twist om vóór het reces niet meer te behandelen hot wetsontwerp tot bemanning van de Indische vloot door den voorsteller zeer terecht genoemd een onderdeel van de vlootplannen van Marine on Koloniën Niettegenstaande de voorzitter mededeelde dat de Regeering op de behandeling van dit ontwerp grooten prijs stelde hebben 15 mannen van Rechts met behulp der sociaal democraten en enkele vrijzinnigen aan de Regeering haar wensch geweigerd En nu kome men van Rechts er niet mee aan dat ook vier vrijzinnigen daartoe hebben meegewerkt we begonnen reeds met te zeggen dat Links over de urgedtie van de oplossing van het vraagstuk niet eenstemmig denkt maar zg vergelijke hare houding in deze met de stemming die in hare pers wordt gewekt en wel deze dat de Regeering in zake de defensie van Indië niet diligent zou zijn Het is het oude spel dat gedreven wordt de defensie is en blijft de machine de guerre om een vrijzinnig Kabinet te bestoken en dat te eerder omdat Rechts daarbij altijd op hulptroepen van Links rekenen kan al meenen wij dan ook te mogon vertrouwen dat aan die zijde uit do geschiedenis van 21 December 1907 wel eenigB leering zal zijn getrokken Rechts poseert sinds dien tijd als de combinatie van partijen in wier handen s lands defensie alleen veilig is maar we behoeven er zeker niet aan te herinneren dat nooit duidelijker bleek dan onder het Kabinet Heems kerk hoe de Rechtsche partijen over dat vraagstuk verdeeld zijn de zaak zit o i dan ook zoo dat s lands verdediging bij de volksvertegenwoordiging in haar geheel veilig is mits men de zaak houde buiten de politiek En het mag hier nog wel eens worden herhaald dat juist de roomscbkatho lieke Staatspartij de eerst aangewezene is om in deze bijzondere bescheidenheid te betrachten De partij die zich met hand en tand verzette tegen de invoering van den persoonlijken dienstplicht eerste voorwaarde voor een weerbaar leger en die den dwazen eisch van eene Oorlogsbegrooting nooit boven de 20 miUioen slechts om politieke redenen liet vallen zal goed doen aan Nederland het weerzinwekkend schouwspel te besparen van te poseeren als partij wie geen enkel In de tweede plaats is de zaak van de verdediging van Indië een financieel vraagstuk en van niet geringe omvang ook En waar er in onze volksvertegenwoordiging reeds nu eene Btrooming valt waar te nemen die hoe ook tot groote offers bereid in deze pertinent positie zal nemen tegen eene regeling waarbij de financieele lasten voor deze gewichtige aangelegenheid geheel zullen drukken op Indiö en die zich zal verklaren voor meebetaling van het Moederland dat allicht evenveel belang heeft bij het behoud van de smaragd die zich om den evenaar slingert als onze koloniën zelf wordt de zaak alweer niet gemakkelijker Wijvoor ons zien althans op dit oogenblik niet in hoe hot mogelijk zal wezen daarvoor groote offers van de Nederlandache schatkist te vragen nu we slechts door verstandig financieel beleid kunnen losraken uit den desolaten toestand waarin de vorige regeering de financiën heeft gebracht door er maar op loa te leven en zich ook om de uitgaven die de defensie van Indië met zich zou breqfen absoluut niet te bekreunen Misschien dat een Wehrsteuer zooals in Duitschland onlangs geheven is toen de defensie ongewone offers eischte ons in deze zou kunnen helpen maar dat is natuurlijk een vraag van later zorg Om kort te gaan wij hebben in dezete doen met een van de moeilijkstevraagstukken waarvopr de regeeringen de volksvertegenwoordiging vaneen klein land kunnen komen te staan en waar slechts vaderlandsliefde dtehet juiste gebruik maakt van de voorlichting dte de mannen van de techniek zullen verschaffen ons de juisteoplossing kan geven En daarom protesteeren wij er tegen dat een deelvan de Rechterzijde die oplossing ingevaar brengt door oök alweer in ditgeval politiek en defensie niet uiteente houden daargelaten dat het eenvoudig belachelijk is dit Ministerie ingebreke te stellen in deze zaak die zevan meet af aan met zooveel energieheeft aangepakt trouwens wie Kambonoiet kent weet dat hij alleen isgaan zitten omdat hij de roepstem die tot hem kwam om het vlootvraagatuk voor Nederland en Indië op telossen niet meende te mogen afwijzen Hij zal om zoo te zeggen eerder watgeremd dienen te worden dan aangespoord De Vaderlander Buitenlandsch Nieuws Politiek en defensie Wg kunnen niet zeggen dat de heading van Rechts in zake de verttodiging van Indiö zeer weldadig aandoet De oppositie wetende dat men Links over dat vraagstuk niet geheel eenstemmig is dringt er in allerlei toonaard op aan om het zoo spoedig mogelijk aan de orde te stellen althans in hare pers wordt de schijn f ewekt dat het Kabinet Cort van der inden in deze in gebreke is en dat ze op de plannen van de Regeering in deze niet kan wachten geen dag en geen nacht en De Standaard eerst om zes dreadnoughts vragende toen om acht heeft zelfs de insinuatie niet achterwege gelaten dat het Kabinet van den volkswil wel gedwongen was de defensie van Indië te verwaarloozen En nu de tijding kwam dat de voorstellen ter verdediging van Ittdië nog deze maand den Raad van State zullen bereiken komt het roomsoh katholieke blad De Gelderlander Nijmeegsch en Provinciaal dagblad zelfs met de juichkreet Er zal dus eindelijk iets voor Indië voor de grootste bron van onze volkswelvaart worden gedaan De Regeering zal dan metterdaad gaan toonen dat zij op het behond van Indié prijs telt Wij dachten toon wg dit lazen aan de bekende motie door de roomsch katholieke kiesvereeniging te Nijmegen indertijd aangenomen tegen t kustverdedigingsontwerp Heemskerk en hadden toen meteen onze meening vastgesteld over dit vreugdebetoon Daargelaten dat de uiting omtrent het prijsstellen van dit Kabinet op het behoud van Indië bijna beleedigend zou kunnen genoemd worden als ze niet zoo by uitstek dwaas was Maar uit het bovengenoemde blijkt helaas dat men zoowel van antirevo hitionaire als van katholieke zijde het vraagstuk van de verdediging van Indië tot een politiek vraagstuk wenscht te maken Wat wij uiterst jammer vinden Want juist als dat vraagstuk in goeden zin opgelost zal worden zal men de politiek er buiten moeten houden en met een koeler hoofd en nuchterer blik de zaken moeten bezien En in dit verband mag er wel eens het licht op vallen dat de Rechterzyde haar politiek spel in deze reeds begonnen is toon ze op 10 Juni in groeten getale stemde vóór FEViLLEJOJM gangers iiij vlagen joeg lie Htonn de sneeuw op en den regcj l cii de hulzen en de weinige vcHitgangers haddon hel hart te verdnron De lieden die ondanks den aUinii voor hot paleis van don hertog ston don om oen weinig to zien van de komende gasten gaven woldra den moed op want de gezelschappen die in de equipages zaten stapten in de I oort uit en waren bovendien zoo ingebakerd dal men niets van hun costumes kon uien liinnen het paleis herinnerde niets aan den winter die daar bulten zulke buien losliet Kunst en rijkdom haalden hier het schouwspel der lente getoovenl Prachtige gewassen stonden aan bei le zijjdeu van de trapi en opgesteld en zachte tapijten beckdtten de manneren treden en op dp trapportalen waren prachtige rozen in zeer si hooiw vazen opgesteld Overal bloemen planten en een zee van licht De feestzaal was nog tamelijk leeg inaar des te meet drukte was er in de gartlorobekamer en in df zalwi waar de dames zich verzamelden Hier dwarreld n de bevallige phantastisch gecnstumeerde damee door clkamier als een zwerm van schitterende vogels die men in orai kooi had opgesloten Het was een lachffli praten en door elkander loopen waarbij men het hooM moest verliojson en de arme kameniers hadden wol wintig handen mngon hebbon om aan de Maar Elze vermaande de prozaïsche luitenant deuk toch om het avondeten Froderik heeft reeds Ja dadelijk ik moet eerst de teekening gereed hebben Het moet een I endant zijn van de eerste De nymph ToscA op den vossenjacht Dat zal mooi worden dat beloof ik je Kan dat niet wachten tot na het avondeten vermaande de luitenant nogmaals Ook goedl Kom vooruit hongerlijder Ach Max geloof je ook niet ilat ik eig snlijk voor kunstenares geboren ben Oeh waarom niet Ik geloof dat 30 geboren l nt om mij op alle mogelijke manieren te dwaraboomen on dat ik een dwaze stre beging om jou te trouwen kwelgeest Bah je kunt niet zoiuler me Wat een grootspraak Heeft men ooit een onljeschaamder persoontje gezien Else ik zal je moet bestraffen Doo het dan maar Zij ontglipte aan zijn handen en snelde hem vooruit naar d kamer waar de tafel gereed was gemaakt Om die tafel had eerst nog een dnlle wedloop plaats voor zij aan haa avondmaal begonnen De lente was ditmaal winderig en kool De avond in Maart waarop de vnorstHling plaats had was nog ruwer en Btormachtiger dan zijn voor hebt Prinses of Gravin Luitenant von Stasch die behageli op den divan lag wierp zijn cigarette weg en sloeg zijn arm om Else die met den hoed op en dp hamlsf hoenen nog aan naast hem was komen zitten Doch Else weerde hem af en zei pruilend Ik heb geen booze tong ik begrijp niot iaoe je dat zeggvai duiit Je mocHl je schamen Ik hoh niets dan do waarheid gezt d en ik zou wei eens willen weten of jelui mannen dat wel altijd doet als je ons vrouwen in het koffiehuis r ver de hekel haalt Jelui bent veel erger dan wij voel erger zie je dat in Ik moot wei zei rhij en daarna gelukte het hem eiudelijk zijn vrouw een kus te geven Ja maar waar sprak ik ook alweer van vervolgde Else O ja van Toeca Die wordt een nymph Als n die plankenstelling maar sterk genoeg is als Diana met haai gevolg er op staan Men moet den timmerlieden een wenk geven dat zij onder de voor Tosca bestemde plaats een paar planken meer neerleggen anders gebeurt er een ongeluk En Trotting zal een vos voorstellen Max ik heb een idee Dat zal wel i s vreemds zijn Neen iets grootsrh Snel wier zij hoed en hamlschoenen ter zijde on haalde haar notitiebo je te voorschijn