Goudsche Courant, maandag 29 juni 1914

T De gemalin van don aartBhertog werd geboren ie Stuttgarl op 1 Maart 180ft ajö vierdo doihior vun den graaf üorislaw van Chotefc Drie kinder i werden geboren uit haar huwelijk niet den aart herUig do prinden Maximilian Karl iimöt en prinaeB Sophie De e nakonielingHehap heeft door hei morganatitMh huwelijk geen rechten op den Üo8t nrijk chen troon De Maand Gt ontving uit Öerajewo dd 2a Juni 7 uur s avonds het volgeod telegram In de kringen der landeregeering wr rdt de volgende lezing over den aauHlag gegtsven Toen de aartshertog en do hertogin hodonvoormi Wag om lü uur van het kamp naar dé alad terugkoerden werd toon zij zich op wüg uuar het Htadhuiö bevonden door den typograaf Janibriaovic oen bom naar do auto van il i troonopvolger geelingord De bom vloog tegen den achterkant van hot rijtuig sprong terug en kwam ouder den volgeruien auto tot ontploffing De in dezen auto zittendon vleugeladjudant Meritzki word gewoiul De aartshertog tk t ztjn aulu ölil houdoii en inforUHx rile wat er g ibeurd waa Daarop i eod hij naar het stailhuis waar hij door den gemeenteraad met den burgemeester aan het hoofd opgewacht werd De buj gem o ler wildo een toespraak houden uiaar do aartshertijg onderbrak Uoin tet de woorden uiijniieor do burgomeoöter ik kom om 8erajewo te bezooken on meu werpt mij mot bommen Dat is afschuwelijk Oiwler dofjiielijkü ölilte zoide toondo art ortog na een kleine pauze Zoo nu kunt ge uw toespraak hou km j Intuaftchon was de mare van den aanslag uls eon ioopoiuf vuurtje door de tad gegaan on ook door demenHchonmasea die voor het tadhuiH verzameld was bekend geworden waaroj do menigte in een goostdriflig j g yuich t r eoro van den aartshertbg io brak Toou aarl iiortog I ranz Ferdinand wcdor in zijnN auto plaats genomen bod om zich naar hel garnizoon hospilaal Ui bogoveii ton einde naar don toestand van den gewonden adjudant 10 vornemen loBte do Servische gymnasiast iawro Prunzig op den h Msk van do Franz Josef en Rudolf iarten twee schoten op hem ilet eersto chot trof den aartshertog m ilo rechterzijde hol tweetle doiirboortio de haltftdagader van de hertogin Zij zonk IwwuHteloos op de kme van deii troonopvolger doch ook deao verloor HU eeaiigo minuten zijn bowustziJH iJe beide zwaar gewonden werden naar don Konak gebracht waar Zij Hpooilig overleden Het individu dat den eei sten aanslag ploegde bleek bij zijn verhoor op het in ifiebuiwiu waarheen hij was overgebracht tuon men hom uit de rivier gehaald had waarin hij gesprongen wa Sorvior van geboorUj en oen zoon van een cafó houdor te zjjn ilij staat als lui bekend en bohoorde lót oen anarchistische voreenlging vroogor De gymnasiast Trunzig werd iloor officieren en po 11 tie beam blen gearroötoerd De woedende menigte takehie hem loelijk toe zoodat hij een aantal bloodende verwondingen opliep Nagokomon berichten uit VVeonen melden dat bij den bomaanslag 11 personoSf uit het pnbliek zijn gewond waaronder ü zwaar eu J licht gekwetst Tot do zwaar gewonden behoorcn ook do bolde officieren uit het gevolg Het complot van den moord Volgens een door de Maand Ut gopubmwei d lelegrani uit Woenon is mans bekeiul geworden dal de Servische gezant zich verlodeu week naar h nUniötorie van buitoulandsche M ken begaf in opdracht van zijn regeering den troonopvolger af ie laden naar iJosuie Ie vorti ekken l e ge zant verklaarde dat do Sorviyche politie iu kennis gesteld was van oen met zorg voorbereid complot Men tirtt ht itoze ntedodeelingen aan den tmonopvolgor over Maar doze wi le zijn reis niet opgeven Uiar de vooK bei oidenide maatregelen reeds te vor gevorderd waron eu hij de manoeuvrt zelf wildo leiden Uislei n wapperdon in eea groot gedeelte dor stad Serajewo Servische vlaggen on de wtodolijko overheid moest tuflöchenbeido komen om de verwijdering dezer vlaggen te verkrijgon Dft politie te Serojowo had zoer uitgebreide niaatregelon getroffen Zij hotl bevel gegeven de straten geheel met railitairoii af te zetten En bet was aan hot publiek zelfs verboden achter de soldaU n Ie blijven staan Nog gisloronavond hadden 37 arrestaties van verdachte personen plaats Het was een ieder strong verboden om zich voor lie vensters to vertoonen terwijl het aartshorlogcliike paar voorbiireod Duizendman gendarmerie waren in do stad geconcentreerd ten eind © den voilighddedienat te versterken Men maakt den chef der politie te Serajewo thans ernstige verwijten dttt hij na don eersten bomaanslag een tweede tocht aan ilen troonopvolger door de stad niet bwft woten to verhindoreo Er wapen vele leekcnon die er op wezen dat gedurwide den laatflteu tijd in liosuiö wederom PauServische HOiueuzweringen f erden gesmeed Deze samenzweringen zi i wijdvertakt en hebben aanhanger onder alle standen der bevolking K edfl vÏOT weken geleden werden de leeraren an een mMdelbare s hool Oo8t nrijksche officiereé in uniform door gymnasiasten beleedigd terwijl verscheidene aanvallen op Oowtenriik8 he beambten Ie Serajewo en ander ftAnslagoii gepleegd werden De auritedten waren een complot op het Bpfjor gekomen en hadden een aantal perttonen laten arreeleeren Do indruk die de ontzettende tiiding te Weonon teweegbracht is onbeschrijfelijk Er was een alg neene ontsteltenis De rodactiebureaux der bladenwaron omringd dooreen ontzaggeli emenigte die bijzonderheden van donaanslag wtmflchten te weten De Keizer was zeer geroerd toen hij te Bad Is hl do vreeBelijke tijding vernam Terstond werden maatregelen getroffen voor de torugrcjs naar Schonbruiin Volgens een Reuter telegram moet de oude keizer weenend hebbenuitgeroefMm Ontzettend Ontzettend Niets is mij op deze wereld gespaard gebleven De defilnoming uit binnen en buitonland is zeer groot Voor verder buitenland zio pag 4 Bixirxen laxid De Nederl officieren in Albanië Vrijdagmiddag ia zoo meldt de Breda sohe Ct generaal De Veer weer naar Albanië vertrokken Huldiging Ilennan Snijders Zaterdagavond in Ie AniBlerdara in üon der bovenzalen van Kraanapolsky do beor Herman Snijder oudvoorzitter van don V D lïond gehuldigd door bet hoofdbestuur en de V D Kamerleden voor hetgeen door hem als opi it btor van den V D Bond is gedaan Aan bet foestdinor den heer on mevrouw Snijders aangeboden wortl bet woonl gevoerd door de Kamerleden Ketelaar Mr Roodenburg Dr Bos Minister Treub als oudvoor zitter van dien Itond on anderen waarna de heer en mevrouw Snijders dank brachten voor de bun bewozen hulde VeRG4DERI 6VANDENGENISENTER yD VRIJDAO 26 JUNI 1014 Vervolg 7 Een voorstel van B en Vf tot inrichting van een keuringsdienst van waren Dit voorstel luidt aldns Gouda 25 Juni 1914 Voor eenigen tijd is tot ons College namens de Winkeliersvereeniging te Boskoop de vraag gericht of te G ouda niet van gemeentewege een centrale keuringsdienst van levensmiddelen voor deze stad en hai e omgeving zou kunnen worden gevestigd Boskoopsche winkelaars vorklaarden ons er prijs op te stellen alleen deugdelijke waren te verkoopen en daarom overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid eener keuring van waren om daartoe voor Boskoop te geraken zouden er twee wegen bestaan aansluiting aan den bestaanden keuringsdienst te Leiden waarvan reeds door andere gemeenten gebruik gemaakt wordt of aan te Gouda op te richten keuringsdienst waar de Boskoopsche winkeliers over het algemeene hunne waren betrekken van Goudsche grossiers en gegeven de verkeersmiddelen dit ook in de toekomst het liefst zonden willon blijven doen zouden zij de voorkeur geven aan eene keuring te en van ait Gouda Vandaar hun verzoek Het is Uwen Raad bekend dat reeds in 1907 de inrichting van een keuringsdienst van voedingsmiddelen bij ons een punt van ernstige overweging heeft uitgemaakt Afgescheiden van de huisvesting van den dienst werden de kosten toen geraamd op f 4000 i f 5000 in eens wegens de installatie van een laboratorium en bovendien jaarlijks op aanvankelijk f 4000 te splitsen als volgt jaarwedde van den directeur f 2100 met periodieke verhoogingen tot f8000 jaarw van een keurmeester 800 met periodieke verhoogingen tot f1200 vernieuwing van en aanschaffing van nieuwe toestellen 500 gewonelaboratorium kosten dmkloonen en bibliotheekuitgaven 600 f4000 welke uitgaaf langzamerhand dus zon stijgen tot ruim f 5000 per jaar Het hooge bedrag dezer kosten gevoegd bij onze overtuiging dat de direotanr Bcheikundige van den dienst in eene gemeente als de onze alleen in de keuring van levensmiddelen niet voldoende werkzaamheden zou vinden deden ons besluiten na te gaan of aan den keuringsdienst ware te verbinden de leiding van de scheikundige en photometrische onderzoekingen welke voor de gasfabriek mochten noodig zijn Het is U wederom bekend dat hiertoe niet is overgegaan en Uw Raad het besluit nam om voorloopig alleen melk van gemeentewege te doen onderzoeken en tot dat einde eene overeenkomst met den apotheker den heer Ë Grendel aan te gaan Later is deze thans nog geldende overeenkomst in dier voege gewijzigd dat de heer E Grendel jaarlijks verricht 624 onderzoekingen van melk karnemelk en melkproducten tegen eene vergoeding van f 1000 Tot onze voldoening heeft de opdracht van deze keuring aan den heer Grendel zeer gunstige resultaten opgeleverd en gevolgen gehad Naar ons van uiterst deskundige zijde werd verzekerd beantwoordt de keuring dank zij de door hem betoonde toewijding aan zeer hooge eisohen en trekken hare resultaten ook buiten deze gemeente de aandacht Tevreden met het bereiken zijn wq evenwel niet ons College is nog steeds zelfs nog meer dan vroeger overtuigd van de noodzakelijkheid der keuring van andere voedingsmiddelen dan melk en molkproducten Na hoe langer hoe meer grootere gemeenten overgaan tot dergelijke keuring spreekt het wel haast van zelf dat waar knoeierij met en vervalsching van levensmiddelen onverminderd blijft voortbestaan gemeenten welke geen kenring bezitten in toenemende mate niet enkel gevaar loepen te worden maar ook werkelijk worden een dankbaar afgezetgebied van eet drink en andere waren van ondeugdelijke samenstelling Niet alleen de betrekkelijk hooge kosten van een volledigen kenringsdienst voor onze gemeente met hare minder gunstige financiën maar ook de omstandigheid dat het onderzoek van levensmiddelen nog pas eene wetenschap in wording is weerhielden ons echter de noodige voorstellen tot de inrichting van znlk een eigen dienst te doen Het in den aanhef vermelde door belanghebbenden uit Boskoop tot ons g ichte verzoek opende nu de mogelijkheid dat de kosten voor een niet onaanzienlijk bedrag door anderen zouden worden gedragen Wn besloten daarom ons te wenden tot de besturen van alle omliggende gemeenten met verzoek ons te wilen berichten of wanneer Gouda overging tot de oprichting van een centralen volledigen keuringsdienst van voedings en genotmiddel hunne gemeenten in beginsel genegen zouden worden bevonden daartoe toe te treden wij deelden mede dat de kosten werden geraamd op 12 i 15 cent per inwoner en per jaar daarbij rekenende op bet doen van 4 onderzoekingen per jaar en per 100 inwoners Tot ons leedwezen ontvingen wij hierop een ontkennend antwoord van alle gemeentebesturen behalve van Boskoop van welke gemeente de Raad zich in beginsel bereid heeft verklaard tot aansluiting aan een door onze gemeente in te richten keuringsdienst Het blijkt derhalve dat de kosten van den Keuringsdienst zoo goed als geheel door Gouda zonden moeten worden gedragen Ten einde nu t jch het gewenschtedoel te bereiken en de kosten zooveel mogelijk te beperken en voortsomdat wij niet gaarne het melkonderzoek in andere handen zouden zienovergaan kwamen w na overleg metden heer Dr Lam den altijd zoo tothet geven van goeden raad bereidwilligen directeur van den gemeentelijken keuringsdienst te Rotterdam tot het besluit Uwen Raad voor testellen met ingang van 1 Januari 1915 op te richten een gemeentelijken keuringsdienst van eet en drinkwaren genotmiddelen en andere waren deleiding daarvan niet op te dragen aaneen uitsluitend daarmede te belastendirecteur dooh evenals in verschillende gemeenten geschiedt aan eenapotheker en wel voor vijf jaren aanden heer E Grendel die tegen eenevergoeding van f 2000 per jaar tenbehoeve van den dienst zou hebbente verrichten 1200 onderzoekingen waarvan 600 van melk en melkproducten en 600 van andere waren enonder zijne leiding maar onder onzebevelen op een aanvangssalaris vanf 800 s jaars aan te stellen een keurmeester die kennis zal moeten hebbenvan het krnideniersvak en van warenin het algemeen en alvorens zijne betrekking te aanvaarden twee of driemaanden praktisch werkzaam wordtgesteld bij den Rotterdamsohen keuringsdienst Ingezonden Hededeelingen DE tJONO S DAAUDCRS CACAO tn buaseri en paKJea Worden de uitgaven wegens drukwerken en aankoop van monsters op f200 per jaar gesteld dan zon do op deze wijze ingerichte keuringsdienst aan de gemeente dus kosten f 3000 per jaar of ongeveer f 2000 meer dan thans het onderzoek van melk enz kost Aan den te vestigen keuringsdienst zouden zich naburige gemeenten kunnen aansluiten tegen betaling van f 0 12 per jaar en per inwoner waarvan 1 3 voor de gemeente Gouda als vergoeding voor de diensten en reisen verblijfkosten van haren keurmeester en 2 voor den heer Grendel voor het doen van onderzoekingen tot een getal van 4 per jaar en per 100 inwoners Alvorens daartoe strekkende voorstellen te formuieeren hebben wij bij schreven van 22 Mei j 1 ingevolge het bepaalde bij artikel 6 der Gezondheidswet aan de Gezondheidscommissie verzocht ons haar advies over deze zaak te doen kennen Zij heeft daaraan voldaan en uit haar hierbij overgelegd advies van 17 dezer No 24 B II blijkt dat zij in alle opzichten zich met onze plannen kan vereenigen en dat haar ook de opdracht aan den heer Grendel eene gelukkige voorkomt gelet op het melk en karnemelkonderzoek dat door hem op voortreffelijke wijze wordt verricht Wij hebben thans de eer Uwen Raad in overweging te geven het volgende besluit te nemen De Raad de gemeente Gouda Gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 25 Juni 1914 No 66 469 en het daarbij overgelegd advies van de Gezondheidscommissie van 17 Juni te voren No 24 B II BESLUIT I Vast te stellen de volgende VERORDENING op de keuringsdienst van waren Artikel 1 De keuringsdienst is belast met het toezicht op de deugdelijkheid van eet en drinkwi en genotmiddelen en andere waren uitgezonderd vee vleesch en versohe visch Art 2 Aan het hoofd van den Keuringsdienst staat een directeur Voorloopig wordt de waarnemingdezer betrekking opgedragen aan een apo thoker soheikundige die zich bij overeenkomst heeft verbonden tot het verrichten der tot den dienst behoorende werkzaamheden tegen de daarin overeengekomen belooning Art 3 De directeur wordt bijgestaan door een keurmeester van waren die door Burgemeester en Wjsthouders wordt benoemd en ontslagen De werkzaamheden van den keurmeester worden omschreven in eene door Burgemeester en Wethouders vast te stellen instructie en hem verder door of namens dat College mondeling of schriftelijk opgedragen De jaarwedde van den keurmeester bedraagt f 800 en kan bij gebleken ijver en geschiktheid door Burgemeester en Wethouders vier malen telkens na drie jaren diensttijd met f 50 worden verhoogd Indien wegens onvoldoenden ijver of geschiktheid eene verhooging niet wordt toegekend wordt het desbetreffend besluit met rebenen omkleed aan den betrokkene medegedeeld Art 4 Alvorens hunne betrekking te aanvaarden leggen de directeuren de keurmeester in handen van den Burgemeester den volgenden eed of belofte af Ik zweer beloof dat ik de aan de betrekking van directeur keurmees ter van den keuringsdienst van waren verbonden verplichtingen ijverig en nauwgezet zonder aanziens des per soons zal vervullen Zoo waarlijk helpe mn God Al maohtig Dat beloof ik Aan den directeur worden maandelijks vergoed de kosten van aanschaffing van de waren of artikelen die gekeurd of ter keuring door hem of den keurmeester medegenomen zijn dooh niet meer in den zelfden toestand of in dezelfde hoeveelheid teruggegeven konden worden Art 6 Het door den directeur uit te brengen jaarverslag wordt door Burgemeester en Wethouders met de toevoegingen die zij dienstig achten aan den Raad overgelegd Art 7 Deze verordening treedt in werking den 1 Januari 1915 II Machtiging te verleenen om met den heer E Greóïfel apotheker scheikundige alhier onder intrekking der loopende opdracht tot keuring van melk en melkproducten aan te gaan eene ovoreenkomftt betreffende de uitvooring van alle werkzaamheden voortvloeiende uit de richtige uitoefening van den keuringsdienst van waren bndér de volgende voorwaarden Artikel 1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het tgdvak van 1 Januari 1915 tot 31 December 1919 Daaina wordt zij geacht stilzwijgend van jaar tot jaar te zijn verlengd indien zij door een der partijen niet zes maanden te voren is opgezegd Art 2 De contractant ter andere zijde zal voor zijne werkzaamheden ten deze ontvangen eene vergoeding van twee dnizend gulden per jaar te voldoen in vier driemaandel jkjche termijnen van vijfhonderd galden na afloop van ieder kwartaal Art 3 De contractant ter andere zijde verbindt zich telken jaro tenminste twaalfhonderd 1200 monsters door hem of door den keurmeester genopien op deugdelijkheid van samenstelling te onderzoeken en wel ten minste zeshonderd 600 monsters van melk karnemelk en andere melkproducten en ten minste zeshonderd 600 monsters van de voornaamste andere eet en drinkwaren genotmiddelen en gebruiksartikelen welke in de gemeente Gouda ten verkoop worden aangeboden Art 4 De contractant ter andere zijde is verplicht na afloop van iedere maand aan Burgemeester en Wethouders een rapport in te zenden ever de door hem gedane onderzoekingen en na afloop van ieder jaar doch uiterlijk lö Haart een beredeneerd verslag waarin een overzicht van den dienst en zijne verrichtingen wordt gegeven De voor deze rapporten noodige drukwerken worden hem volgens zijne aanwijzingen van gemeentewege verstrekt Art 5 Hij verbindt zich den keurmeester zooveel noodig voor te lichten en de noodige aanwijzingen te doen voor de regelmatige uitoefening van den keuringsdienst en ziet toe op de richtige vervulling der hem opgedragen werkzaamheden Art 6 Indien een door den contractant ter andere zijde onderzocht monster niet voldoet aan de bepalingen der Algemeene Politieverordening of van wettolijke voorscliriften houdt hij eene bespreking met den betrokken leverancier en neemt bij verder de noodige maatregelen om den toestand te verbeteren Art 7 De contractant ter andere zijde verplicht zich voorts a voor inlichtingen den keuringsdienst betreffende twee malen perweek een unr zitting te houden b zooveel mogelijk zorg te dragenvoor de handhaving van de op dekeuring betrekking hebbende bepalingen der Algemeene Politieverordening c geen eet en drinkwaren genotmiddelen en gebruiksartikelen voorneringdoenden in deze gemeente teonderzoeken Art 8 Wanneer naburige gemeenten krachtens overeenkomst met de gemeente Glouda zijn toegelaten gebruik te maken van den keuringsdienst is de contractant ter andere zijde verplicht de daarvoor noodige onderzoekingen te doen en de werkzaamheden te verrichten op den voet der bovenstaande bepalingen met dien verstande dat hij aan de besturen van die gemeenten niet maandelijks doch driemaandelijk van zijne onderzoekingen rapport zal hebben oit te brengon en zal hem daarvoor worden toegekend eene belooning berekend naar twee gulden voor ieder onderzoek hem krachtens die overeenkomst op te dragen Art 9 Behalve in de gevallen in het vorig artikel bedoeld zal het hem verboden zyn zich te belastqji met de uitoefening van een anderen keuringsdienst van eet en drinkwaren genotmiddelen en gebruiksartikelen Het is hem geoorloofd zich in zijne hoedanigheid van apotheker scheikundige te blijven belasten met zijne gewone praktijk Waarvan deze akte is opgemaakten door de contractanten onderteekend den m Met ingang van 1 Januari 1915 de waarneming der betrekking van directeur van den keuringsdienst van waren tijdelgk op te dragen aan l den heer E Grendel apotheker en scheikundige alhier IV Machtiging te verleenen om den te benoemen keurmeester van waren gedurende ten hoogste drie maanden voor de aanvaarding zijner betrekking praktisch werkzaam te doen zijn bij den kenringsdienst der gemeente Kotterdam onder toekenning eener vergoeding van f 20 per week voor tydverlies reis © n verblyfkosten Y Ter bestrijding der onder IV l j e kosten de gemeente begroetvoor 1914 te wijzigen door arti 1 Hoofdstuk IV der Uitgaven 1 rten van keuring van andere lel J iddelen Volgnummer 125 te 1 rhoogen met f260 en dit bedrag gf te schrijven van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 222 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gouda Ter visie CWordt vervolgd Qemeagde Bericliten Een honderdjarige Te HuiaBon vierde de wed VodiierKerkhof haar llXten verjaardag Uit yde huiaien wapperde de vlag teriyijü in de straat waar zij woont een eoropoort waa opgericht De I leerlingen der openbare school brach ten baar een ovatie en boden haar een gBBCheiik aan op school bijeengo bmcht e Avonds werd zij door de beide sohuttersgildeii en de harmonieJi OflB Genoegen gehuldigd terwijl Jk haar eveneens geschenken in geld werden aangeboden Onder de vele bezoekers was o a lia burgemoester der gemeente De honderdjarige verheugt zich in oen uitstekende gezond ld Arhh Ct In de laatste weken neemt de nii Tfttie van Joden naar Palestina Sroote veihoudingen aan Met elk Schip komen te Jaffa emigranten aan Alfl gevolg hiervan is er een grond poeulatie ontstaan waardoor voor perceelen grond welke thans GOO frs kosttea reede 2Ü00 francs wortlt betaald De Tel verneemt dat de door den Raad van Bemmel geschorste gemeen teontvanger de hoer Ilerrasen bij dourwaardorsexploit tegen dat besluit geprotesteerd heeft en de gemeeate Bemmel verantwoordelijk gesteld herft voor alle gevolgen schaden CBf intereeten uit dat l e8luit voortvloeiende Friosee Juliana en haar witte muizen t Ia van algemeene bekendheid hryft mem uit Apeldoorn aan de i dat de Prinse veel van dieren ludt In het voorjaar ontving zij B viertal witte muisjes ten gescheiika waiirmedo zij zich geruimen tij d vennaakte kijkende naar de evolution ea de duikelingen die deze vlugge diertjes in hun verblijf maakten Doch het viertal vermenigvuldigde zich in korten tijd naar der muizen aard reusachtig zoodat t ledeotal éezwr famiÜo thans ongeveer 80 beliep zoodat tot een finale opruiming beeloton werd H K H Prinsee Juliana deelde de vorige week pereoonPijk aan do liefhebbers van het paleisperson ecl oen viertal dezer knaagdiertjeb in oen net kooitje uit Een ware verrassing voor de kinderen van het personeel Do nadeelen van de populariteit als voetballer Vrijdagavond bij de receptie van de Amstel kwam de afgevaardigde van de Utrechlscbe studenten roeivereonigijig Triton in een taxi aanrijden lóen paar andere studenten Ivaren zoover ineegered on en onder hen herkenden we ook Just Gobel d e echter reeds voor de wagen stilstond aan de andere zijde er uit was gesprongen on de I ijp inging Niet lang echter duurde zijn incognito want in de Jan Steenstraat was Uilal herkend en een drom atraatp ciifl achter hem roepende Gcibel in actie 1 Aardbeien Onze tuinders zitten in nood De prijzen der aardbeien daalden Maaadag en bleven dalwi zoodtat Zaterdag voor 10 On 11 oent per K ü verkocht werd Wanneer men in aanmerking neemt dat de teedt eerst dan behoorldjk voorÖeel oplevea wanneer een gieraiddelde prijs van ruim 20 cent wordt besteed is het zeer gemakkelijk te begrijpen dat indien er geen spoedige stijging komt groote verliezen door de tuinderij worden geMen In de kringen die het weten kunnen vreest men dat de stijging ofaiot óf te laat zal komen Hbl Eep beroemde Engelsche oogaji s Jf L Webster Fox geeft de volgenw voorschriften met betrekJ iiug tot verzorging der oogen van kindeMo I Laat niet toe dat slapende kinwren het licht in het gelaat valt Laat niet toe dat kinderen teÏÏ fcia oogen richten op één en zelfde voorwerp Veroorloot hun niet bij kunstlicht veel te leeren 4 Veroorloof hun niet klein g P bodeen te gebruiken veroorloof hun niet in der rein te lezen hrijf hoofdpijn niet altijd to i wakte in de spijavortering dö oogen kunnen er aanleiding toe zijn Neem nooit brillen van reizende brillüukuüpiioden duch laat ze door een dokter voorschrijven Kinderen moeten voldoende beweging in de open lucht hebben on zoo mogelijk op groene weiden of op velden omdat de kleur weldadig isvour de oogen 0 Kinderen die op tienjarigen leeftijd beginnen te leeren zullen kinderen die op hun zesde jaar begi nnon niet alleen inhalen maar zelfs voor geraken Hoeveel weegt een menechenziel Een liokter in Massachusetts beweert bet gewicht van oen menfichenziel ontdekt te hebbenEen roenscheiijke ziel zegt hij weegt drievierde van een ona en hij meent zijn bewering te kunnen bewijzen door een proef dezer dagen met een stervend man genomen Stadsnieuws GOUDA 29 Juni Aanbesteding Bij de hedenmiddag te 12 uur gehouden aanbesteding van 4 Hoeronhuizen aan het Regentesse Plantsoen alhier onder directie van den Architect H Menninga te Utrecht eu ten behoeve van den Weled Heer J A J Mastink alhier werd als volgt ingeschreven Gebr Dessing te Gouda f 29900 J Slegt f 29600 J J Duym f29400 Firma Wed G M JPeeters te Gouda f 29300 Th J van Dijk te Gouda f 29200 Firma Verbeek en Van den Berg te Gouda f 28600 J H de Wilde te Gouda f 28550 A de Rijke te Utrecht f 27400 Beido laatste biljetten waren van onwaarde als zijnde ongezegeld Voor het toelatingsexamen voor do l klasse der Rijks H B S waarvan het schriftelijk gedeelte begint Woensdag 1 Juli des namiddags te 1 uur hebben zich 56 candidaten aangegeven Het schoolreisje van school no 2 Vrijdag 26 Juni j l maakten 186 leerlingen en oud leerlingen dor Openbare School Ko 2 een lütetapjo naar Den Haag en Scheveningen Het oorspronkelijk plan was geweest den 19 1 Juni te gaan maar voor den 20 Juni was hot Koninklijk Paleis niet te zien en bezichtiging daarvan stond op het programma Daarom was de reis eon week uitgesteld Nu van dat uitstel behoefden de kleine reizigers geen spijt te hebben want beter weer heeft school no 2 op haar talrijke schoolreizen nog nooit gehad Geen droppel rogon den ganBchen dag Nog nooit is zoo iets gebeurd En bovendien wat een heerlijke temperatuur niet te warm en ook niet te koud Om kwartier voor achten warende tochtgenooten in do school present Daar ontvingen ze al dadelijk een kleine hart versterking die in do reistasschen verdween al gevoelden sommigen lust vóór het vertrek al een deel naar binnen te werken Dat was echter voor de treinreis bestemd Kwartier over achten klonk het fluitsignaal en de troep zette zich in beweging naar het station Tal van bekenden deden de kleine reizigers uitgeleide Bij halftien kwamen de kindoren in Den Haag aan Nu een wandeling langs Hertenkamp en Bosch over de Boschbrug langs Korte en Lange Voorhout 6h Parkstraat naar Plein 1813 waar het mooie monument werd bezichtigd Toen langs het Vredespaleis naar het Paleis der Koningin Wat keken de kinderen daar hun oogen uit naar al t moois op alle kostbare schilderijen en meubelen Vervolgens ging de troep naar t Warenhuis waar in de Lunchroom een lekker glas melk werd genuttigd De fonograaf Het het Wien Neerlandsch bloed hoeren de kinderen zongen een liedje en vooruit ging het naar het Station van den Staatsspporweg Daar stond de stoomtram gereed die het gezelschap naar De Witte Brug zou brengen Nu was men in enkele minuten in den speeltuin De Bataaf Daar is t altijd voor de kinderen uitlokkend Eerst werd weder de inwendige mensch versterkt en daarna kon men volop genieten van alle gelegenheden tot spelen Zoo n speeltuin is voorde kinderen iets heerlijks Bij half drie trok men weer naar De Witte Brug waar de tram allen weer opnam en naar Scheveningen bracht Na by aankon t een en ander te hebben gebruikt ging men naar het strand waar men eens even mocht pootjebaden Dat is altgd iets waarnaar het heele gezelschap verlangt En dat gevolgd door heerlijk spel in de duin en Van blijdschap rolden de jongens en ook wel eenige meisjes van boven af Geruimen ttjd werd hier gespeeld en genoten van de voor hen vreemde omgeving alles begunstigd door zonneschgn en een heerlijk frisoh windje Te half zeven steeg men in den Electrischen tram die het gezelschap langs den Ouden Scheveningschen weg en door een groot gedeelte van Den Haag naar het station bracht waar nog een kleine versnapering werd ontvangen vóór de trein vertrok Ruim acht uur kwam men te Gouda aan afgehaald door tal van Vaders moeders vrienden en kennissen De 26e Juni is voor een deel der leerlingen van school no 2 een heerlijke dag geweest Eindexamen H B S Naar aanleiding van het in de N R Crt van 25 Juni door den heer de Lange geschrevene over de drukfouten in de opgaven voor het eindexamen H B S schrpt thans de heer Dr J L Hoving leeraar in de Chemie aan de R H B 8 alhiei het volgende Het is zeer zeker niet goed te keuren dat in de meetkunde opgaven voor het eind examen der R H B S een drukfout is geslopen Toch was deze fout zoo weinig storend dat men mijns inziens van de candidaten zou mogen eischen een oplossing van het opgegeven vraagstuk met correctie van de ukfout Zijn er candidaten geweest te veel tijd hebben verknoeid als ge volg van dit drukfoutje dan pleit dit niet voor hun wiskundig inzicht Ik betwijfel het dan ook of deze candidaten het vraagstuk zouden hebben opgelost wanneer de opgave volkomen juist ware geweest Volgens den heer de Lange zou ook in de schriftelijke scheikunde opgaven een drukfout zijn voorgekomen Er zou nl gevraagd zijn het opstellen van de structuurformule van een abosoluut onbekende stof welke vraag aan een der examinandi de echt jongensachtige ontboezeming ontlokte Deze smeerlapperij bestaat niet Gevraagd zijn de stmctuurformules van C3 Hg O en G3 H4 Oj met isomeren Er is slechts een geriBge chemische kennis noodig om van de stjofifen die door deze algemeene formules worden weergegeven één of meerdere structunrformules op te stellen Als dan ook do candidaat bij wien de heer de Lange zijn licht heeft opgestoken heeft beweerd dat er gevraagd is de structuurformulo van een absoluut onbekende stof dan is het natuurlijk do bedoeling van dien candidaat geweest dat de formule aan hem den candidaat totaal onbekend was Me dunkt dat de hoer de Lange zich leélijk in t ootje heeft laten nemen en als criticus voor zijn taak al heel weinig berekend blijkt te zijn Prov Staten Zuid Holland Boskoop Gedeputeerde Staten van Znid HoUand vragen machtiging om zoo noodig hetzij eischende of verwerende te kunnen optreden tegen den heef J Erkelens bewoner van de Gouwekade in do kom der gemeente Boskoop op wiens order het keermuurtje is afgebroken dftt op het vakje straat voor diens woning was aangebracht en de afkomende materialen op diens erf zijn geborgen alsmede om mogekjk ook op te treden tegen andere aanwoners aan de Gouwekade die eveneens de voortzetting der werken tot versterking der waterkeering ter plaatse bemoeilijken in de meening dat het langs het Jaagpad loopende straatje voor hon woningen hun eigendom is WodMnxveen In de Vrijdagavond j l gehouden vergadering van den Raad dezer Gemeente waren tegenwoordig alle leden Voorzitter de Burgemeester De verslagen der vergaderingen dd 2 April 15 Mei en 12 Juni j l worden goedgekeurd Door den Voorzitter geschiedt mededeeling der ingekomen stukken waaronder van Qed Staten het goedgekeurde Kohier der Schoolgelden over de maand Mei jl van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs het iaarverslag over 1913 hetwelk blijkens mededeeling van den Voorzitter bg de leden zal rondgaan Nog was van de hh A O Hoekstra en A F van Vuuren verzoeken ingekomen overrestututie der Hoofd Omslag wegens vertrek uit de Gemeente Op beide verzoeken wordt door den Kaad gunstig beschikt Ingekomen waren voorts reclames tegen hnnnen aanslag in den Hoofdelgken Omslag van de hh Jac V d Boogaard J Moerings J Ver burgh O Neves H Baas en P van den Craawe welke in handen worden gesteld van de financieele Oommissie ter fine van advies Voorts was aan den Minister van Binnenlandshe Zaken ingekomen een schrijven in verband met een te projecteereu waterleiding voor Noord en Zuid Holland en Utrecht De verschillende gegevens daarin gewaagd wat betreft deze Gemeente zullen moeten worden verstrekt Inzake een schrijven van Ged Staten om verhooging van de toegezegde subsidie voor de spoorweg Gouda Alphen wordt door den Raad besloten hierop nog geftpe beslissing te nemen Overeenkomstig het advies der Finanoieële Commissie besluit de Raad den aanslag van den heer A J J Vos te Gouda in den Hoofdelijke omslag alhier te handhaven en de aanslagen in het schoolgeld over April van de h h Th Koolmees en J H W van Kersbergen niet te heffen wijl hun kinderen sinds die maand de School niet meer bezoeken Na afloop hiervan had nog een wijziging plaats in de Begrooting van Inkomsten en Uitgaven dienstjaar 1914 Hierop is de vergadering gesloten SI=OI5T V o e t b a 1 Op hel terrein aan de Karuemelkslüot speelde gisteren Gouda tegen een V O combinatie uit Kotterdaan Door hot wanne weer was het een tanune wedstrijd waarin de Hotterdammors de meerderen waren en utot i 2 wonnen Vliegen Luitenant Spandaw is Zaterdagavond i uur 20 te Genck bij Luik opgestegen op een Deperduesiii monoplan Hij vloog eerst naar Venlo landde daar bleef er eenigen tijd steeg toen weer op en kwam te negen uur te Soeaterberg ttan Bet was toen reeds donker maar ineii had op het vliegveld een vuur ontstoken om de landing te vergemakkelijken Luitenant Spandaw had eeii i eer voorspoedige reis gehad MARKTBERICHTE Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien gooden aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 43 2e 40 en 3e 35 cent per half kilo Vette Kalveren oede aanvoer tste kw 33 2e 33 36 27 cent por half kilo Vette varkens redelijke aanvoer 1ste kw 24V2 2e 23V2 3e 21 cent per half kilo Schapen en Lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee traag vetto kalveren lager handel flauw Vette varkens traag enkele vleezige hokken j cent boven noteering afloop lager Schapen en lammeren met redelijke omzet tot iets lagere prijzen Laatste Berichten De moord op den Aartshertog van Oostenryk en diens Gemalin Woonon 29 Juni Do kiiMioixjn van AarlBhertog Franz Ferdinand de ly jarige vorstiü Sophie on do 1 jarigo vorat Max on do lU jungo vor t ijruBt werden van KonopiöChl naar den llofburg ovorgobracht Weenen 29 Juni Zoowel do dador van den bomaanslag Cabrinuvic als de moordenaar Prinzip hebbeu do eerste verhooren ondergaan en zijn ter beschikking van do justitie gesteld Prinzip verklaarde geen medeplichtigen te hebben en uit auti iui perialistische gezindheid te hebben gehandeld Serajewo 29 Juni De staat vau beleg is afgekondigd De lijken van den aartshea tog on diens gemalin zijn gebalsemd De begrafenis zal niel vóór 10 Juli plaats hebben Durazzo 29 Juli Majoor Sluijs clie met de opstandelingen Iieeft onderhandeld is van Durazzo naar Valona overgeplaatst t Benkoelen verwoest Een telegram aan de N R Ct meldt dat Benkoeletn op Sumatra dat vorige wede Donderdag docir een aaid beving werd geteisterd gistoreönacht door een wolkbreuk totaal is verwoest De schade is niet te berekenen Ottideele beveetiging ontbreekt nog Een Benting genomen In hel landschap Martam hooft ka pilx in Ruempol de bent ing Tandjong Kedaug genomen Er werden 40 lijken gevondew i Telegrafil cli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 774 1 te Horta laagste s and 745 9 te Hapa randa Verwachting tot den volgenden dag Meest matige Z W tot N W wind zwaarbewolkt Eenige kans op regen of onweer Vooral in het Noorden koeler Offlcieele Prijscourant VAN DEN KffeetenhiiDdel te Amsterdam Vorige Koera tiq hedlli 29 JÜNI 1914 Staataleenlngeii Ned Cert Werkelijkel 3 pot 77 Schuld 3 pot 77 Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet 81 i Port Obl 8de Serie Amort Schuld 3 pet 02 RussiBche Obl 1906 6 pet 99 85 88 ld Obl Ür Russische Spw mii 1898 4 pet 85 ld Obl Nicolai Spoorweg 1867 69 4 pot 88 ld Obligatie Oo Emis sie 4 pot 82 i Japan Obl 1899 4 pot 78 Mexico Afl Binnenland Obl 5 pot 34 Brazilië Funding Leening 6 pot 100 i d Obl 1899 4 pot 74 Venezuela Dipl Schuld 1906 3 pet 55s s Bank en Credlet lustel llugen Fed Bankaandeelen 100 InduBtr Onderneniiiig en 49 62 22 V 607 224 American Car Foundry Comp C v A SO si ld Smolting Refining Oo Oort v Aand 62 Anglo American Telegraph Cy Oert v A 22i U S Steel Corp Cert v Gew Aand 59 j Kol Cretflet Instell en Cultuur OnderuemlDteii Handelsver Amsterdam Aand 225 Jav Cultuur Mij Aand 933 Ned Handel Mij C v A ntjaliouir Htjnen Katahoen MijnbouwMij Oew Aand 16V 150 5 Redjang Lebong Mijnbouw Mij Aand 150 Great Oobar Aand 5 Petroleum Oudern 188 618 Dordscho Petroleum In dustrie Mg Gew A 180 Kon Ned Mij tot Expl V Petr Bronn C v A 614 Shell The Transp Trad Cy C v G A 194 Scheepvaart intjen Ned Am StoomvaartMij Aand 189 Stoomvaart Mij Zoeland Preferentie A 124 2 h Int Mercantile Marine Cy afgest Prof A 2 Tubak OodernemlnKeo 93 Bindjoy Tabak Mij A 92 Diversen Maxwel Land GpantCert v Aand 2 7 Peruvian Corporation Lim Cert v Aand 7 Spoorwecen HoU IJzeren Spoorwegmij Aand 99S 1 Mij t Ekpl v Staats 100 spoorwegen Aand 101 Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet 01 WarBchau Weenen Spoorwogmij Aand dito dito Act de Jouiss 98 27 164 8 l u lOO t Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet 97 j Erie SpoorwegMij Gew Aand 27 Union Pacific Kailroad Cv Cert V gew A 163 Wabash Gew Aand 1 Pkemieleeninoen AmsterdamAand Spot 100 Hongarije TheissRe gulirnngs Ges 4 pet 140 GELDKOEES Prolongatie S j 3 pCt Nat on Buitel Staatsfondsen prjshoudend Cultaren geen omzet Tabakken stil Petroleum beter Kubbers prijshoudend