Goudsche Courant, maandag 29 juni 1914

53e Jaargang iMo 125i5 8UNUBHT fl komt U halverwcfc tegenioet l doet al het work In de helft van den tijd en voor de he tt der koaten die U aan roene zeep zou uitgeven Sunlight maakt dat Uw oed niet lijdt Uw lunden niet ruw worden en Uw leven fecn slavernij is De volatrektezulverheid van 5unliKht maakt haar alleen geschikt v oor het wasKhen f JI r van kostbaar linnen en pV lljnekant iJW£ i iuiiii PRIJS Per Telefoon Interc 82 Euitenlandsclx NJeuws De moord op den Aartslertog van Oostenrijk ea diens malin De sluipmoord waaraaul Zondag in lïosnlë s hoofdstad de trfoii op volger van OosieHrijk en diens Éemaliu ten offer zijn gcvaUen is oferai nw afschuw voniomen Dg oorzaak voor d i dubbelen moord moet worden gezocht in do politieke 8t oomingen frans Ferdinand is gevallen sIh verfcgejiwoordiger van het Oostenrijksdho iiniwrialiriiDc door do inisiladige hand vnn een jeugdigen Seo viér u t vorbittering tegen Oostennjk s mSehtspoUtidc in het Zuiden waar het aervio in den we fï ha l geetaan tot verkrijging van een uitgang naarde AdrÜitiache Zee FranB Ferdinand was paar Boaiuë f omen als Irador der oote l ern buoeuvreB die moeBton doen zi en dat Ofjstenrljk g reed waa tot dem alri d ook naar het Zuitk n ala hel 1 10 I Do deelneming dlodoor het plota ling oveirlijilwn van don Oo enrijköRhen troonopvolger en diona Q naiinaan den grijzen K ei Z t wordt be toond ia Indrukwekkend Dezrf gri mfuiarch bfltalt in zi Ipvon ernstige slagen OftdfTv tnden ThaiiB op HH jarigon leeftijd pan hersteld van oen onurtige zi kte ontvalt Jioiu nf ft ni man aan tm hij Oostonrijk s toekoniat weidra zou moe en Uwvertrouwen De uitroep waunnode K 5izor Franz Josef A vröeeelijke roedodi eiing van den imttrd ontving Ontzettend Ontzettend Niets ia mij op deze wereld bespaarj giebleven ia treffend waar Van liijn familipk den zijn velen een On natuurlijken dood gwtorven Zijn zoin de kroonprins Kudolf overleed jii 1H89 te Meljerling omtor v rdarhiï omstandigheden S iphie hertogin van Alen jon vond bij een Vrand te I arija den dood keizerin Eli ibetfi werd vermooni s Keizers bri er Maximiüaan van Mexico wenï doodgoechoUm diens giemalin is kj ankzimug geworden do aartshertog Frans Willesn Blierf tengevnlse v n een val van zijn paard aartshertog Johan la naAr vrijwel is vastfjesioid verdronken aartshertog I iRlaua voufl den dood op de jaeht d or zijn oigen geweer aartshortogin Mathildo ver bramlde lovend in het ptiois van haar vader lïet levjpn van dH ouden Keizor ifi waarlijk één trifgotlio II ft was dftn ook te begr jii n dat do doelneminjï jegens den uden man door do iHwolking bij ajn terugkeer Wie wil prachtig licht hebben j Hij wende zich tot JAC KOOIJ K puttenboorder te Wlerlngerwaan die zich gaarne belast met het insta leeren van BRONGAS Jleeds jaren lang is dit werk doo ondergeteekende met het grootat succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARI 4 FEULLEfOIV Prinses Dames HaarwasBchen met Electr drogin Aparte Salon Levering van alle soorten HAAR WEBKEN BAIiV A DB JIONCS Coiffeur Oosthaven 31 17 Ik heb kort gelogen in do FU gende Bliltter een polaieriijke Hchets gezien vertelde EIwi die nu met haar toiUsl gereed waa en in de onmiddellijke nabijheid van Tosra stond Een klein kereltje g at met zi n groote Vrouw wandelen Lief wi je egt de kleine man is het bij jou daar boven ook zoo warm Allen lachten maar Tosea vertrok geon spier van haar gelaat Zij had een zoor hoog denkbeeld van haar eigen waardigheid en het vie haar volstrekt niet in dat deze woorden zin ï oolden np haar en Trotting met wlen zij sinds eenige dagen verloofd wns De slim bedachte middeltjes van haar mama hiuMen hunne uitwerking jiot gemist Ondanks ai lie omwegen on wendingen was do vos toch in den val geloopon Diana ontbr kt nog spotte een der dames De godin wil zioh niet voor den tijd onder het lagere monsehengeapuis bewegen Daar is zij riep Else uit i O wat is zij sehoon Beken hrt ronduit Adverteert in dit Biad 6 Juli Geb Bouw en Woningtoe zicht Verg Onderstandscommissie Armenzorg 7 Juli Bovenzaal De Réunie 8 li Ledenvergad afd Gouda Volbs bond tegen Drankmisbruik Beleefd verzoeken w geregeld tijdig nifidedee i g te mogen ontvangen v vergade ngen ponoerten vermakelgt heden enz m deze dan in o agenda te vermelden ÏSectr Dr A Brinkman Zn öo De toestand in Albanië Aan do N ue Freio Prosse wordt uit Durazzo gemeld dat de Vorst op verlangen der Nedorlandsche officieren aan den naar de opstandelingen te zonden parlementair een aantal officieren heeft medegegeven Toen dit in dea Ministerraad bekend werd besloot het Ministerie zijn ontslag aan te bieden De Vorst verklaarde het ontslag üiet te kunnen aannemen Tnrkhan Pasja bleef evenwel aandringen waarop do Vorst zich zijn beslissing tot s avonds voorbehield Een Woensche carnavalsoptocht naar Albanië aldus noemt het Berl Tagebl de aanwerving van vrijwilligers voor Albauiö Vrijdag aldus wordt uit de Ooatenrijksche hoofdstad aan het blad geHein J stroomden duizenden den geheelen dag naar het atelier van den beeldhouwer Gurschner om zich als vrijwilligers voor Albanië aan te melden Menschen van elkeu leeftijd verschenen geweaen officieren en onderofficieren studenten en arbeiders Men zag heeren maar ook arme drommels die blijkbaar zonder werk zijn Tot s middags 5 uur waren 1200 man aangeworven driemaal zooveel hadden zich aangemeld Dienstplichtigen werden afgewezen Het grootste contingent leverden verschillende neringdoenden De commissie neemt geen verplichting op zich betreffende soldij on garandeert slechts transport verpleging en uitrusting Zaterdag zou de aanwerving van vrijwilligers worden voortgezet en Maan dag zal de eerste afdeoling naar Duraszo vertrekken Vijf geneesheeren gaan mede en ook eenige ziekenverpleegsters De aangeworvonen vormen eoiï korps dat onder commando zal komen van de Nedorlandsche officieren De onderneming wordt als een particuliere beschouwd Onder de aangoworvenen bevinden zich niet alleen Oostenrijkers en Hongaren onder wie een gepenaionneerd generaal majoor maar ook 50 Dultsohors alsmede eenige Amerikanen In hot geheel behooren tot de aangeworvenen 10 gewezen officieren waarvan een Bulgaarsche en een Japansche luitenant Van de workloozen die zich aangemeld hebbon worden slechts twee aangenomen Het plan tot vorming van eon vrijwilligerskorps gaat uit van een architect Loopold Wirth die sedert eenige maanden in Durazzo woont en van den beeldhouwer Öurschner Verleden jaar aldus toekent de red aan vertoefde een Weensch architect met golijkluidonden naam te Berlijn Deze stond toon echter aan het hoofd van een troop welgevormde dames waarmede hij in tingeltangels tableaux vivants gaf Do heer Wirth heeft eonige gevechten meegemaakt en kwam toen naar Weenen met het denkbeeld om er vrijwilligers aan to werven De boeldhouwer Gurschner nam de itvoertng van hot plan op zich Zg beschikken over 100 000 kronen terwyl hot OostenrijkschAlbaneesch Comitó 10 000 kronen hooft gegeven Van vele zijden komen aaubiedingen tot ondersteuning en tot het geven van levensmiddelen Zoo heeft een firma te Hildeshoim gratis de levering van do noodige conserven toegezegd Onder do vrijwilligerH bovindei zich bedienden van het hotol waar do Prins von Wied gewoond heeft Aan het expe ditie korps nemen deel 180 studenten der Hoogeschool te Weenen mot oen professor aan het hoofd Do Albaneeflche Regeoring nam het aanbod van den Dpitschen vliegenier luitenant Sohroff aan om verkenningstochten te doen boven do stellingen der opstandelingen Frankhijk Het proces mevrouw Caillaux Hot doel dor Parijscho pers dat tegen het echtpaar Oaillaux zeer vijandig gezind is begint thans de openbare meening voor de a s behandeling van hot proces tegen mevrouw Oaillaux te prikkelen Zoo wordt verzekerd lat do beklaagde absoluut zeker van haar vrijspraak is Do bökendo chirurg Doyen hooft gelijk reeds indertijd gemeld werd verklaard dat Galmei te nog gered had kunnen worden wanneer de operatie tijdig had kunnen geschieden Mevrouw Oaillaux zou nu door de getuige verklaring van Doyen aantoonon dat de wond niet levensgevaarlijk was en dat derhalve geen moord heeft plaats gehad Ook verluidt van dezelfde zijde dat de procureur generaal Herbeau in beginsel goen moord ten laste zal leggen doch slechts verwonding met doodelijkon afloop De beklaagde zal dan tot een gevangenisstraf veroordeeld worden en kan volgens de bepalingen van de wet Berenger voorwaardelijk aanstonds vrijgelaten worden Advertentiën VINETA van EUSABETH WERNER Ingenaaid f 1 5 J in keurigen Prachtband f 1 75 Zooeven kwam in royale nitgave de 6e Druk van dit beroemde Meesterwerk der gevierdeSohrijf ter van de pers Tevens wijzen wij op WERNER S jongste Werken JIOODLOT Ingenaaid slechts f 1 10 in fraaien Prachtband f 1 50 Ingenaaid f 1 75 in mooien Prachtband f2 25 Verkrijgbaar bij den Uitgever D BOLLE Hang No 98 te Rotterdam en verder alom Franco toezending na ontvangst van Poatwissel waarop verlangde melden en Migraine worden zeker en dadelijk genezen door de hoofdpijnpaDtilleH van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Pa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dienstaanbiediiige hebben in de Goudsche Courant Mleed tncce HP Deie adverteutÜD kosten slechts bij vooraitbelalJDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel moer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG e eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en Dameskleedi g Koopt geheêle of g edeeltf n van Inboedels I ook naar bmten de stad n hoil te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAm en ADRES MejdeWeiE ALTEB 2fi9 Ged Gracht 269 DEJS HAAG BrokkenhuiSé Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p donken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of por Tel n 178 en onze beambte zal hplen wat U wilt missen De Commissie i W OOL Voorz I V DANTZIG VioB Voorz B D GROOTENDORST Pen Men wordt Tenocht op t MERK te letten niT HKT Magazon van M RAVENSWAAYZONEN GOmSCUEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half on een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend j c nut voorheen J BREEBAABT L PHILIPS WATT VOOR WINKEL ETALAGES 507o STROOMBESPARINGI BELANGRIJK WANNEER U VOOR UWE WINKELETALA6E 4 LAMPEN VAN 40 KAARSEN DOET VERVANGEN DOOR SLECHTS 1 PHILIPS WATT LAMP VAN 200 KAARSEN BESPAART l 5 0 STROOM BIJ GELIJKE LICHTSTERKTE De Electrische Drukkerij van levert vlug en tot billijke prijzei ALLE SOORTEN HAND ELSDRÜKWERIt iZieaa d lE roefoxd er DE ZUID HOLLAITBSCHE iflaatschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING f0r De Maatschapp sluit alle soorten Levensverzekerinj tegenlage premiën Vrygevige voorwaarden Voor inlichtingeh wende men aich tot e Ileereni HnVtnUBBtlTKH Haven te McAooBkoeeM en Ij C IjMWBBKH Wettlunen te Ootula EXCEtSIOR 40 BAi DË STEBK EJ r SNEL STEEDS GBOOTEB SUCCES CS EOiTD A OEN DEPOT HANN OÜMMIWERKE EXCELSIOR FREb PLEIN 29 Tdef Interc 5518 N AMSTERDAM POTTELBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater HPfeftetsltfe grati verkryghaar Gou Agent voor Holland CATAI ONl £ te Tilburg Vort egenwoordiger voor GOUDA en Omatreken M M BELONJEJr Agent Amstel Brouwerg Keizerstr t Tel 83 No 148 Gouda 13515 Dinsdag 30 Juni 1914 53e Jaai mwm GOVRANT Vei Ichijiit dagelijks behalve Zon en Feestxiagen AN HET ABONNEMENT PRIJS DER ADVERTENTIËN f 1 25 1 50 1 50 1 90 Van 1 5 gewone regels ihct bewysnunimer f 0 55 Elke regel meer O IO Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twoe berekdnd Dien taanbicdingcn per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruiliMitiiling elke regel meer G ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte word dagelijks aangenomen aan oiis Burciu den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 2 Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON Mijn vriendin en ik alonden tegenover een winkel lu de Franz JuselgasJe nadat de eenste aaantag reetls gepl gd was Spoedig daarop kwamen drie opgoHcüotttti jongenti waarvan de eene een jvilte villen hoed droeg de tweede eau blijven zwarten hoed on de derde voor zoover wij ons herinneren een lichten vilten hoed Alle drie ofoegen a edrageu kleereu en zagen er uit als worklie deu Zij droegen de Öerviaehe driekleur UI het kuüopögat Onuwddetlijk daarna voegden zich bijhen twee jonge meisjes die eenige woorden mot hen wjsaeldouDe meisjea die wij evenals de jonge mannen niet keuden kwamen vervolgens naar ons toe en zeiden tot ons Laat ouk naai huis gaan Kom ga ook naar huis Die drie daar koiïieu o s verdacht voor Mijn vriendiü ging weg en ik bleef in gezelschap van eeu andm OMisjo staan Ik bemerkte toeu dai éón van do drie mannen nl uie met don stijven hoed het was Prinzlp de eoiie hand voortdurend in deu zak hield Ik zoido lot het kleme meisje 0p zoo n man moest men eigenlijk de politic opmorkzaam maken Op dat oogenblik was de eerste automobiel van den regeeringscDinmiseairs en den burgemeestOT reeds in snelle vaart voorbljgerodea De drie jongens haiklcn vermoedelijk mijn opmerking gehoord en frunzig ging ijlings langs een politieagent naar den anderen kant van dfi straat eu bied een paar passen hg den winkel van Schüller vandaan staan Op datzelfde oogenblik kwam de auto met den Aartshertog aangereden en dadelijk daarop hoorde ik twee schoten vallen die Prunzig gelost had Dq autcannbiel van den aartshertog was vlak langs het trottoir gofoden waarop I runzig stond Üe weinige toeschouwors die ilaar waren wierpen zich onmi ldellijk op hem en trachtten hean vast lie houden echter gelukte het hem nog hot derde scliot lo losson dat de hertogin getroffen moet hebl en TfHïn hot eerste schot viel dal den Hertog blijkbaar In het hoofd of in den faal trof sloeg de Hertogin die zich zeer flink hield de armen om hem heen en wenkte hot publiek toe Van alle kanten snelden officieren agenten on gondannen en ook menschen uit hot publiek op den da der toe en sloegen op hem los Naar verder uit Weenen wordt geipold moet de troonopvolger Fran Fordinaiwl in deu laataten tijd tot vertrouwde personen uit zijn omgeving hebbon moilegedoold dat oen voorge voeUhwn zoido dat hij niet zijn na hn Bad Ischl betoond mot w is eun voJ melijko uiting maar eeu hpontaan nioeleven in de groote droefheid van liezen grijzen Vüi St liet stoffelijk oVerscÜot van don aarlaherlog en de hertogin zalJJuu des avontis te 10 uur te Wetmen auntcomen ou dadelijk naar deu llolburg wonion overgebracht De lijkkialen zullen in de Uofburgkerk worden gezet alwaar op 4 J uli de namiddags 1 uur ks lijkdient t zal worden gehouden om 10 uur s avonds zuUeu de lykou naar het slot Amstetlea worden overgebracht waar zij dadelijk uit aankomst in den gralkolder V an don aartshertog zullen worden bijgezet Zaterdag heeft te Weenen oen ziolomis voor de overledenen plaats Bij zonderheden omtrent o d e ü ni o o r d Omtrent het verloop van deu aanslag heeft oen der ooggetuigen ile kappoi MaroBsi naar uit Woenen aan het Berl Tagebiatt gemeld wunlt hot volgende ineit edeeld Ik stond bij het vroegere filiaal vau de Union Bank en de automobiel au deu directeur van politie was reeds voorbijgegaan en er volgule een automobiel met den burgomeeeter Na een oogenblik kwam toon do auto waarin de troonopvolger niet zijn gemalin en den landseomuiittaaris I ütioi ok zat i lotfielJng zag ik dat een jonge man die aan don anderen kant vau de kade in do nabljhi d van do bru had gcötaau naar de leuning van de brug ging iets op den muur legde en een bom naar de automobiel slingerde Naast hom had oen ander gestaan die ziet kalm veryijdorde Ik zag hoe de bom de automobiel raakte en oen flauwe rookwolk naliet in de lueht Verder zag ik de bom begon de neergeslagen kap van de automobiel torugepringou en de volgendo automobiel raken Op dat oogenblik klpnk een lievigo ontplof fing Toen ik gezien had dat de man geworpen had liei ik op hem toe Hij moot mij echter gezien hebben Hij aprong over de kademuur in de Mditsa Ik sprong hem na Een politieagent wildeop hem sehioten maar ik riep den man toe NJet sehieten wij moeten hem leve ul hebben VerHoheidene agenten i kwamen nu Ie hulp Wij gingen Voprziehtig te werk oimlat wij vreesden dat hij een revolver bij zich had Maar hij had nie in zijn handftn en bood ook geen tegenstand i Een ooggetuige die ook den tweeden aanftlÜlg van nabij aan8 houwd heeft een dame deelt daaromtrent het volgerule mede tuurlijken dood zou sterven Daarom ook had hij reeds eenige beschikkingen getroffen en bepaald dat zijn lijk met in de Kapuzijner Kapol doch te Amstettou waar hij voor zich eu zijn familie een grafkelder had doen bouwen zou moeten worden bijgez In hofkring wordt de schuld van hot gebeurde geweit aan den politiechef Potiorek die naar men weet een uur na den aanslag zelfmoord gepleegii heeft De Hertogin was volgens ooggetuigen na ieu oeisten aanslag zeer ontroerd en wilde tot geen prijs toestaan ilat de Aartshertog opnieuw in den auto zou plaats nemen die naar zij begreep door i slechlbéwaakte straten zou rijden Maar do politiechef stelde haar gerust met de woorden alIoe is thans voorbij meer dan één moordenaar hebben we niet in Sorajewo thans zullen uitbundige sympathiebetuigingen plaats hebbeu en er is geen ookelo reden meer om ook maar iets te vreezen In zijn rede tot den burgomeeslor van Serajewo gericht heeft aartshertog Franz Fardinand naar men weet ook van don hom aanslag gewag gemaakt Eenigszins anders echter dan de telegrammen vtuinoldon Zeer verheug ik mij met mijn gemalin aldus zelde de aartshertog over de ons door de bevolking gebrachte jubelende ovaties eu dit doe te meer omdat ik daarin nok eon uitdrukking van vrougiio zie over hot mislukken van den aanslag Eif in het Servisch CroUtièch voortgaande verzoeht de aartshertog ileu bnrgemeoslei do bewoners van de Üohnische hoofdstad zijn hartelijke groeten over to brengen Aangaande de naar gebleken is toch nog totaal ontoereikende voorzo rgHmaatrogeleu door de politie te Serajowo genomen wordt het volgende gemeld In verband toet hot verblijf van den aartshertog en zijn gemalin waren acht dagen te voren zoor strenge maatregelen getroffen waarbij elke ook maar voor het minst vorilaehte in hechtenis genomen werd Zaterdag werden nog 37 personen gearixistoerd elke buitenlander moest van bijzondere legimitatiepa pieren voorzien zijn Evenzeer was t streng verboilen zich aan de vensters der huizon to vertüonon waarlangs de aartshertog zou rijden Zelfs alle gewone ver eieringen van bloemen moeeten uit de venaterbanken en van de balkons verwijderd worden Meer dan 1000 gendannon wai i in de at gekomen om de politionauiht te versterken Iteods Voor den aanvang der logormuu i euvree moot de aartshertog ver 4 schillonde antniieme waarHchuwingcn ontvangen hebiien om daar niet hoen te gaan Doch de aartshertog verklaarde dat hij onder deze omatandighwlen niet voor bedreigingen wilde wijken wel verzocht hij de hertogin om te Konopitsj te blijven Doch deze echter drong er sterk op aan de refa met den aartshertog mode te maken aan welk verzoek de aartshertog oerst na herhaald aandringen dor hertogin voldeed Het goiwieskundig onderzoek van ht stoffelijk overschot van den Aarts hertog on van zijn Gemalin heeft aangetoond dat de scholen absoluut Öootleltjk waren De gehoele sta l is in diepen rouw gehuld groote militaire en pol Uie patrouilles bewegen zich door ie straten De dader Prunzig verklaarde dat zijn daad ovm uiting van wraak la wegens do onderdrukking der HorviërB Tatrinovic de bomworjier la voor Ie politie in Bo niö geen onbekende Hij atond reeds gedurende anderhalf jaar onder verdenking en or was reeda oon bevel voor zijn inhechtenisneming uitgevaardigd Dit waa door tussohenkomst van eon Ooatmi rijksiih aociaaldomocra Jiach afgevaardigde ingetrokken oodat hem terugkeer naar Sorajewo toegestaan was Hij was sedert oonigo weken in ilo Staatsdrukkerij werkzaam Tfë S QT hom geworpen bom wfis volgena zijn verklaridg uit de Servische ammunitiofabriek in Kragoeiowatsj afkomstig V lgens allo aanwijzingen hooft men hier met oen wljitvertakfce samenzwering to k on Serajewo in staat van boleg Als gevolg van de aanslagen kwa111 Zondag on Maandag te i rajewo antiServische botoogingen plaats De Kroatische en Moslinischo jeugd trok door de straten met wn fcwMtenia van den Keizer voofop en ondor het zingen van het volksüoil on Inrt roepen van Hoch op de monarchie on het Keizerlijk llnia Zij limeten de miten in van huizon van Servi rs van Servische scholen on winkels Politie en militairen moceton herhaaldelijk optredmi om de rust tfcho waren Vole Inhechtenisnemingen nn ddeii plaats Het l eetuur der stad avorgogaan op den militairen gounvernour die do staat van bolog heeft afgekondigd Er word t sterk gepatrouilleerd Voor verder Buitenland zl6 pag i oi Ze di n ingang van de balzaal to gon Iwhoorde tot de lievelingen v ® ouden heer daar haar H hoonhei juist zoor in zijrl smiia viel Hij begroette haar zoo ViWïïtelijk mogelijk on zoide Het is toch gelukkig ilat ik ihnuh gfson dertig jaar jongttr lien amhTs zou ik van avond miHschicn een dwaasheid bt aan hobhen En welke dan Ilpogheidr vroetf zij coquet Ik zou u oen llfildoeverklaririggedaan hebhen Zou dat zoo n grrtate dwaasheid geweest zijn Hoogheid Dat denk ik ook zof want n zou stellig om mij gelachen hobbcn Zij 8chu kle het hoofd on antwoordde Dat zou u zeker niet g laan hebben Iwe Hoogheid bohoorl niet mder do lieden die bij zulko gelegenheid een dwaa figuur maken zou ik moenon Gmi i c Hchoono Diana sprak do vroolijke oude heer lacheml behandel mijn arnu zestig jaar iiet vorBchooning En nu mevmuwl sta mïj toe n naar mijne nicht te geleiden zij is zoor verlangend u haar compliment te m kon haar schoon gelaat een ijskoude uitdrukking en sedert dat oogenblik keek zij alleen naar de dansende paren Waaniin was hij hier gekomen als hij een verdrietig gezicht wilde toonon als of het schittereiute ychouwspel hem verveelde Hij is een ped4nt dacht Katharina verbitterd Menschen die zich niet met anderen kunnen verheugen moesten niet in de ge volschappen komen zij stoi en slechts Het ballet waa ten einde de dansende vormdiCTi schilderachtige groepen en do muziek ging met een luidruchtig allegro in een diep adagio over AIloB werd dorir rood licht beschenen Diana sprak nog een afscheidswoorden toen viel het sdhenn doch op het stormachtige verliwigen werd het telkens weer opgehaald Toen het voor de derdo maal word opgehaald ontbrak Diana de hoofdI eraoon Katharina wilde zich niet langer laten bekijken de kamenier die haar in de garde robeknmer wachtte deofl allee veol te langzaam naar haar zin Toen zij een half uur later in een mat rose japon roet diamanten om hals en armen het haar naar de nieuwste mode opgekanwl in de balzaal verffcheen was zij weer een coquette dame waar ieder haar voor kendo De hertog kwam ha r afln den wenkte zij een groet Zij was Ijelooverend schoon en dit kwam nog moor uit toen zij begon te spreken Zij bezat eoii volle wèoke stem en de verheven verzen klonken van haar lippen aïs de Jiofelijkste muziek Er kwaiü loven iu de voorateling Zonderlinge gestalten half mensch half dier kwamen uit het half duister voofschijn en werden door Diana op Ijüvalligo wijze aan den hertog voorgesteld Zij gedroegen zich zeer gqiast en gaven blijk dat zij hun wilden aard voor dezen avond in het woud hadden achtergelaten zij l egonnon dadelijk vriendelijke gesiirekk m met ilo nymphen die op dit oogenblik don gewonen ijver misten om de dieren te vervolgen Het was een tooneel vol afwisseling Daar kwamen de raaaisters om op de tonen der muziek een denkbeeddige weide af te maaien Zij werden daarin onderbroken door de faunen die haar door gebaren beduiden dat dansen en minnekozen de voorkeur verdiend © boven znlken arbeid De magisters begrepen dat ook zoo en lieten zich door de faunen ten dans vooHïn waartoe de nymphen en dieren al gereed stonden Op dit bonte prachtige schouwspel blikte Diana niet verheven mat neder en loon zij dit moede werd vloog haar oog door de zaal alsof zij iemand zocht Plotseling kreeg avxn waarde gravin Loni heeft miolt iets 8ch n uera goziefi Wat eeu figuur wat een paar oogen En dan dat haar of ÖT Als het eeht is Twijfel u daaraa j i Och Ja de ondervinding die men daaromtrent opdeot en daaibij wierp zij eon onderzoekenden blik lop de rijke bruine lokken der gra vin die slechts vm r erni kieiu dool jBcKt waren eon blik waarvoor de gravin haar heimelijk wraak zwoer De feest ouverture tyindigdo met luidruchtige jachtfanfarew Het scherm dat de ocne helft derzaal van do toeRchouwer afscheiddeging op on men zag op een estradeDiana omringd door faunen en nymphen dip zich tijdenp de ouverture inschilderachtige groepi om de godinnoervleiden j Om het effect te verhoogen warcn de toeschouwera in hot duister terwijl de ruime estra let die een woudlandschap voorstelde door sterk mat licht word beaehenen Het had alle schijn of dat licht Uitging van de halve maan die de godin in haar ruim afhangende zwarte haardos droeg Wordt vervolgd J Hetacheen dat zij pas uit de schaduwen van hot wotid te voorschijn was getreden en haiar vluggen trod had ingehouden Mejt do eene hand hield zij het gewei Vftat van het mythologisch bert mot fle andere hand