Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1914

Ned Journ kring e Gravenhage voorzitter John Coucke red Dp Telegraaf Amsterdam 8 Dietvorst red de Maasbode Rotterdam A J Luikinga red Persbureau Vas Diaz s Gravenhage 1 A Meerum Terwogt red Nieuw Rotteril Ct Rotterdam G MUUer Rad Rotterd Nieuwsblad Hotlerdsan G J Nijlaud red HandelsAmsterdam G II Pannered Het Vaderland den P J Smink red Prov öu Nijm Ct Nijmegen ASturenberg red Nieuwe Ct fi Gravenhage en P Koonien rod Avia eocretaris Wijnbrugstraat i i Rotterdam Dit comité heeft Zaterdag vergaderd welke vergadering namens do Kon Vereen voor Luchtvaart werd bijgewoond door den heer Jhr J Ti van den Berch vau Hoemslodo Uitvoerig is over de te troffen persmaatregelen godebattoei d H t comité koos uit zijn midden eon kleino e commissie bestaande uit de hoei on IlanH Koomen Meerum Terwogt Luikinga en Sturenberg om de loopendo da gelijkseho zaken af te doen de iongen werden doorboord gedood De vermoedelijke doder zekere L Kessels is voortvluchtig Maandag heeft de justitie uit Koeraiond een oiuiorzoek ingesteld de sociëteit het gebouw van het agentschap der Paketvaart Mij het kantoor der inen uitvoerrechten het zoutpakhuia het monument vap wijlen den Britschen re dent Parr zoowat alle Europeesche en Chineesche woonhuizen en toko s zoomedo tal van groote hoaten gebouwen zgn ingestort Van den Boom tot PasarBenkoelen rond de Aloon Aloou Gang Bessi enhet uitgestrekte Chineesche kamp is t een en al puinhoop Groote voorraden inen uitvoerartikelen zijn bedorven N Crt Üe Timor en Onderhoorigheden in opstand Bij een treffen met de opstandelingen sneuvelden een Europeeseh seresiwit en 5 gewapende politiedienaSn terwijl licht gewond werden de gjfopeesche detacbementscomman t der gewapende politie twee in dsche militairen en vier gewapende politiedienaren De verzetspartij had 14 dooden en 11 gewonden 300 Jarig bestaan der Groningsche Hoogeschool Groningen is gereed om bij het vieren van het 60ste lustrum der Hoogeschool zgn gasten te ontvangen Studenten en burgers hebben een verbond floten om de feesten te doen slagen Rijk provincie en gemeente waren het eens van de voornaamste stad van t Noorden in feestkleed te to en Alle gebouwen van beteekenis alle pleinen alle bruggen havens gasthuizen plantsoenen worden in tooverwereld herschapen ze wedijveren om H M de Koningin en den Prins om hoogleeraren van de geheele aarde op waardige wijze te ontvangen en hulde te braigen aan de studeerende jongelin chap Zondagmiddag 3 uur begon het feest met de plechtige overreiking van het geschenk der Oroninsche jonge dames met een toespraak van mej B v Wageningen aan het Groninsch Studentencorps Vindic t atque Polit Het geschenk bestond pit 3 fauteuils voor de Senaatskamer waarvoor de rector de heer M J Bos dankte Daarna werden dq dames op de kroeg Mutua Fides ontvangen Maandag werden de afgevaardigden van de Studentencorpsen aan het Station hartelijk begroet vanwaar zij door de leden van het Groningsche Corps met de muziek van het Kamper 1 instructie Bataljon naar de Remonstr kerk werden geleid waar de Rector de heer M Bos met een kernachtige toespraak de feesten opende en een historische beschouwing van het studentenleven der onderscheidene tijdperken aan de Groningsche Universiteit gaf Namens de Reunisten werd het woord gevoerd door den voorzitter de Reunie Commissie den heer jhr mr D R De Marees van Swinderen rechter te Groningen die er op wees in welk een grooten getale zij blijk van belangstelling hadden gegeven De heer v Swinderen en dr Siemens eveneens te Groningen werden benoemd als eere lid van het corps De oudste Reunist is de heer mr H C Thieme te Groningen oud officier van justitie Daarna beeocbt een talryk publiek de matinee in de Har monie onder leiding van Kor Kuiler aangeboden aan Reunisten leden van V A P en afgevaardigden Gisterenavond halfacht was de Groote Martinikerk geheel gevuld door de Reunisten curatoren boogie leeraren studenten en tal van belangstellenden voor wie prof dr II Brugmans uit Amsterdanl oud Groninger een feestrede hield Van een man op jaren die zich in de Bonte Osstte te DeUt inlie met een twist tusschen oen tvhtpaar over een kind werd uit dankbaarheid voor de interventie een vinger afgebertwi Ondank is 9 werelds loon D Ct blad koek Haag Geld Stadsnieuws Qemengde Bericbten GOUDA 30 Juni E Overbosch Op den 3 Augustus a s zal het 50 jaar geleden zijn dat de heer E Overbosch rijks veearts alhier in deze gemeente benoemd werd tot 1 keurmeester van vleesch nadat hij op 7 Juli te voren met lof bevorderd was tot veearts Door de Commissie van Examinatie was de heer Overbosch no 1 geplaatst gelijk kan blijken uit een bericht voorkomende in de Staatscourant van 13 Juli 1864 De benoeming geschiedde in de vergadering van den Gemeenteraad van 29 Juli 1864 waarna de benoemde op 2 Aug den eed aflegde en 3 Aug zijn functie aanvaarde op 22 jarigen leeftijd De heer Overbosch werd in den loop der jaren benoemd tot plaatsvervangend districtsveearts in de provincie ZuidHolland terwijl hem door H M de Koningin den titel van gouvernements voearts werd verleend toen 1 Mei 1909 het Kon Besluit van 11 Sept 1908 in werking trad waarbij van Staatswege gelegenheid werd gegeven tot het doen keuren en tuberculineeren van runderen ter verkrijging van een bewijs van heid voor den uitvoer De veUigheid op do Zaandamsche tilraten Door d heer P Kop te Zaandam is aan den burgemeester van Zaandam undertstaanU schrijven gezunUeu IVlet refei t aan ons leleloniscb gesprek van hedenmorgen wil ik met nalaten mijue verw onüt nng over nel dour u ingenomen standpunt uit te spreken Uwe weigering om nota te nemen van inijn telelouische modedeeItng dal ik hedenmorgen op ergerlijke wyzo door stakers gehinderd woi d bij het iostion van een schuit hout aan het Kustenburg moge naar do letter der woi vertleiligbaur ziju zij IS tenslotte ntets anders dan aot opiMltelijk afsmjdeu van don kortston weg om hulp in te roepen voor non die in hunne persoonlijke vnjhetd belemmerd worden en aan wie u krachieuö uw ambt bescherming moet verle iu3n Üp deze wijze zie ik mij gedwongen om te voorkomen dat ik op zöKer oogeubhk aan uubbandoling word blootgesteld in het vervolg met hot inroepen van de bescherming der politie niet te wachten tot deze strikt noodig is doch dit te doen zoodra de mogelijkheid bestaat dat zij n o o d i g zal z ij u Een verwijt dat op deze wijzede laak der politio noodeloos verzwaard wordt kan slechts u niet mij treffen Ik zal mij veroorloven dezen brief lo pubhoeeren en copio daarvan te zonden aan den HoogEdoIGeetr Heer Commieaaris der Koningin in NoordIloUand Sinds Zaterdagmorgen tien uni wordt van een der bewoners aan deKeizersgracht te Amsterdam een ruimdriejarig zoontje vermist Do moedorha l zich met hot kna ap30 op destoep begven en toen ze n t oog nblik in huis te hebben vertoefdzich weer naar de voondeur begaf was de kleino jongen venlwenen Men heeft don ganschoii Aa te vergeefs getracht heit kind op te sporen Ook do politio heeft alle pogingen inhot werk gesteld en is omstreeks vioruur giötoroniniddag mot politrlehondcngaan werkon Ilbl Sport ontaard ing Men meldt aan de N Crt dat Zondag oon amateur wed strijd in hardloopen gehouden is tnssohcn Den Haag en Rotterdam waaraan 30 hard loopers deelnamen Getracht zou wordf n dien afstand in twee uur af te leggen Vijf doeinemora zijn onderweg uitgevallen oon dezer viol bewusteloos neder en een ander kreeg eon bloedspuwing Loterij wet De Rechtbank to Leeuwarden heden bij vervroeging in hooger beroep uitspraak doende in de zaken van W P ie Franeker J S te Woudsond C J F M te Sneek C W te WitmarBum en W T te Ijeeuwarden aan wie ten laste was geleed dat zij als agenten van de N V De Tijdgeest ten verkoop in voon aad hebben gohad 3 o Obligation 20 Serie eener premieleening ten laste dier vennootschap zijnde deze stukken in werkelijkheid aandeden in een loterij waarvan de bij de lotorijwet van 1 905 vereischtto toestemming niet waa verleend ontsloeg beklaagden van alle rechtvervolgingJ Laatste Berichten Ontploffing in een distilleerderij Hedenmorgen heeft te s Graven hage in de distilleerderij van de firma Wilh Richters Oude Molstraat aldaar een ernstige ontploffing plaats gehad waarbij een drietal personen ernstig werd gewond Op het oogenblik der ontploffing bevonden zich in de distilleerderi twee knechta der firma en twee ambtenaren der belasting die allen met kracht door de deur en de ruiten op straat werden geslingerd waardoor drie hunner zoodanige verwondingen bekwamen dat zij met de auto van den Gemeentelijken Hulpdienst naar het Ziekenhuis moesten worden overgebracht Terstond na de ontploffing ontstond brand in de Distilleerderij Dank zij het snelle ingrijpen der brandweer kon het vuur met twee stralen worden Boskoop De heer B van der Sluis hoofd der Wilhelminasohool alhier is geslaagd voor het examen Duitsche handelsoorrespondentie ingesteld door ie Nationale vereeniging van handelsonderwiJB Wadüinxveen De collecte voor den Gowapenden dienst in de Nederlanden braoht in deze Gemeente f 39 42 op De bewoners van het bovenhuis van de distilleerderij werden met behulp van ladders uit hun woning gehaald Tengevolge van de ontploffing werd een muur van het lokaal totaal vernield terwijl van de ruiten der huizen uit de omgeving maar weinige heel zijn gebleven Als oorzaak van de ontploffing wordt genoemd een lek in de helm van den distilleerketel De moord te Serajewo De demonstraties tegen de Serviërs to Serajewo duurdon gisteren tot laat in den avond voort Winkels en magazijnen zoowel als particuliere woningen on hotels aan Serviërs toebehoorend werden geplunderd en wat zich daarbinnen bevond vernield zoodat groote schade is aangericht Uij io outalane botalugen is Mn poreoon gedood De miUlaire overheid hooft Ihflns hot bestuur der utad in handen on treedt mot gestrengheid op De moordenaar Princip De Gaulols vertelt eon hooi tantastisch verhaal nmtreul iloii moordenaar Princip In de Kusslsoho bladon zou ooncampagne gevoerd woriloii ton Kunste van het hoofd dor familio vandon moordenaar Hertog iCeiyez diezich kroonpretoiident van Bosuiii zounoomon Of er van dit fantastiffchc verhaal iotB aan is wordt sterk betwijfeld GROENTEN yJEILJJSÜ 29 Juni 1914 Veiling youtmansgracht 4 uur Peulen 6 cent per pond Doperwten van 7 tot O cent per pond Bloemkool van 2 tot 5 gld per 100 Wortelen van B tot 7 gld por 100 Kropsla van f 1 tot f l BO per 100 Tuinboonen van 4 tot 6 gld per 100 pd Snijboonen 40 cent per 100 Speroieboonen v 20 tot 35 ct per 100 Rabarber van 3 tot 6 Komkommers 1 soort 10 2 B 187 617 MARKTBEKICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeieji goeden aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 43 2e 39 en 3e 3B cent per half kilo Magere ogsen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren oede aanvoer 1ste kw 82 2e 28 3e 25 cent per half kilo Stieren goede aanvoer Iste kw 35 2e 30 3e 20 cent per half kilo Handel in vet vee traag Stieren traag en lager Vette kalveren prijzen lager handel slap Gp de magere markt was de handel onveranderd 2 Prof Mr H L Drucker De commissie die indertijd het initiatief he t genomen om prof mr II L Druckor te huldigen voor de wij waarop hij de belai en van Groiringon in do Tweede Kamer heefl behartigd zal naar do N Gron Ct meldt don oud afgevaardigde a s DondPirdagnamkldag te Groningen hulde Verwoesting van Benkoelen Blrikena te s Gravenhage ontvangen particuliere telegrammen hebben te Benkoelen op jl Donderdag 25 Juni snel op elkaar volgende aardschokken de bevolking op het ergste voorbereid zoodat tegen den avond toen de ergste stooten kwamen zoowat niemand zich in de huizen ophield Alle slachtoffers zijn dan ook gevallen iif het Chineesche kamp waK KoögQ meerendeels slecht onderhouden huizen nauwe straatjes en sloppen vormen Hier zijn dan ook tai van Chineezen en eenige Maleiers onder stortende muren en daken verpletterd In de Maleische kampongs is niemand gedeerd Hier en daar ontstond jriechts begin van brand wat vrij gemakkelijk kon worden gebluscht De Bastions en kazematten van I het fort Marlbourough zijn gescheurd I maar de chambrées sinds vijf ent twintig jaren met lichte materialen herbouwd hebben weinig geleden De imilitaire kantine de ziekenzaal de militaire apotheek de woningen van het militaire verplegingspersoneel meest vrg oude steenen gebouwen zijn grootendeels ingestort doch watt tijdig ontruimd De groote residentswoning en bu f lau s vóór enkele jaren grondig ge v rostaureerd de Europeesghe school 92 i BrR iERLIJKE STAND GEBOREN 27 Juni Petronella Johanna Wilhelmina ouders G i A van den Berg en J Everdink r 28 Abraham Franciscns ouders II Hofstede en M M van Laeuwen Cornelia ouders A den Haag en C de Ruiter 29 Arie Gijzo onder B Bontenbal en A Hoogendoorn G2 Onze geïllustreerde Weekbladen Hei Leven brengt in beeld de heldendood van Majoor Thomson de laatste portretten van de Nederlandsche officieren in Albanië en foto s van het oorlogsterrein verder de officieele opening van het Veiligheidsmnseum in Amsterdam kijkjes in het Kersenland de acht groepen uit de Maskerade te Groningen een handleiding voor Persfotografen caricaturen klein leventjes enz enz 27 153 Een goed geslaagde invai Voor do derde maal is door de politie te Middelburg otm inval godaau in oen huis aan de Sirapeihuiselroat waar de ÓO jarïge vrouw A M woont Dezo vrouWi werd reeds lang verdacht van zedenmisdrijf Zaterdagmiddag deden de beide inspecteurs weder een inval met het resultaat dat de aanwezige personen naar het bureau van politie werden gebracht en spoedig de arrestatie van genoemde vrouw volgde terwijl ook werd aangehouden zekere N v H oen bij de vrouw inwonende man deze werd echter na verhoor wede r op vrije vooten gesteld terwijl do vrouw voor den officier van juBtitto zal worden gelead Men meldt uit Weert In het naburige dorp Nederweort is Zondag do werkman P HmÜs door een meesteek in de boyst waanloor SE=OÏ3T GELDKOERS Prolongatie 3 3 2 pCt Nat Staatsf prijsh Culturen geen omzet Tabakken stil Petroleum beter Rubbers prijshoudend Vliegen De Drie Stroomen Eondvlueht In verband met de Rondvlucht der Dri Stroomen welke in September ook in ons land gehouden wordt en daarbij verschillende plaatsen zal aandoen hoeft zich na overleg tusschen do Koninklijke LufhtvaartveroenigJng en ilon NedorlandBchen Journalistenkring oen NederlandBch rorscomité govornHl bestaande uit de hoeren D Hans vortegoBWoordiger van den VEIt6il IEBt GVANDEÜ EmE8 UD VRIJDAa 2Ü JUNI 1914 vervolg 8 Een preadvies van B en W op het adres van de Boawvereeniging Het Volksbelang alhier houdende verzoek om vergunning tot het aanleggen van nieuwe wegen aansluitende aan de van Persijnstraat en de Karnemelksloot Dit voowtel luidt aldus Oouda 2f Juni 1914 Do Bouwvereeniging Het Volksbelang to Gouda verzoekt bij het hiernevens gevoegd adres dd 16 Maart 1914 aan Uwen Raad vergunning tot het aanleggen op de perceelen kadastraal bokonil gemeente Oouda in Hoctio A Nrs 3959 4015 4328 4202 4 3 en 4204 van nieuwe wegen aanFluitende aan de Van Persijnstraat en de Karnemelksloot Alvorens te voldoen aan de uitnoodiging gedaan in Uwe vergadering van 3 April j l om in zake dit adres van advies to dienen stelden wij het in handen van de Comminsie van bijstand in het beheer der gemeentewerken ten einde ons College van haar gevoelen te doen blijken Voorts zonden wij het aan de Gezondheidscommissie ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19 der Bouw on Woningverordening met verzoek om eveneens van advies te willen dienen Onder overlegging van alle bij gns ingekomen stukken hebben wij de eer U mede te doelen dat de Gezondheidscommissie en ook ons College zich geheel kunnen vereenigen met het door de Commissie van bijstand voornoemd uitgebracht rapport waarbij in de eerste plaats wortlt opge merkt dat het verzoek van adrossante een gevolg is van haar voornemen tot het stichten van 75 woningen op een terrein achter do Cornelis Ketelstraat welke woningen meer bepaald bestemd zullen zijn voor oude en invalide arbeiders Uwe vergadering verleende hiertoe reeds medewerking schrijft de Commissie zoodat aangenomen mag worden dat tegen den aanleg in dat stadsgedeelte van nieuwe wegen geene bedenkingen bestaan Behalve dn gewone voorwaarden overeenkomstig Artikel 19 der Rouwen Woningverordening wat betreft rooilijn peil wijze van bestrating of verharding en rioleering der wegen acht de Commissie het noodig dat de verplichting wordt opgelegd tot overdracht van het reeds bestaande gedeelte dor Van Persijnstraat De verplichting hiertoe word reeds in 1901 aan don toenmaligen concessionaris P A Merks opgelegd doch deze is Jngebreke gebleven daaraan te voldoen Nu het in de bedoeling der Bouwvereeniging ligt aan dezen weg uitbtoiding te geven khn met overdracht ftan de Gemeente van het reeds bestaande gedeelte niet langer worden gewacht Voor do Bouwvereeniging schijnt dit niet bezwarend te zijn Volgens de bij het adres behoorende tekening bestaat het i voornemen om een verbindingsweg aan te leggen van de Van Persijnstraat naar de Karnemelksloot De Commissie juicht dit zeer toe on acht het in verband hiermede gewenscht dat de sloot langs de Vierde Kade over eene lengte van 10 Meter gedempt wordt en web aan het einde daarvan bij de Karnemelksloot waardoor ook do Vierde Kade verbinding krijgt met de nieuw aan te leggen en de reeds bestaande wegen aan de Oostzijde van dien weg Mot het oog op de mogelijkheid dat later ten behoeve van andere bouwplannen demping van het water langs de Vierde Kade als voorwaarde mocht worden gesteld vindt de Commissie hot gewenscht nu reeds de verplichting op te leggen tot het overdragen van de halve sloot en tot het voor de helft bijdragen iri de kosten van do na de demping vereiseht wordende afscheiding Ons College is het geheel eons met do Commissie dat ter zake van dit bouwplan geen verdere demping van de bedoelde 10 Meter kan worden voorgèsohreveH Ten slotte wenscht de Commissie ten behoeve van do woningen aan de Cornelia Ketelstraat tegen door ons College te bepalen vergoeding het reoht van aansluiting te bedingen op het riool te leggen achter de nieuw te stichten woningen aangezien de oerstbedoelde woning thans het monagewater on de faecaliën afvoeren naar een sloot welke door de Bouwvereeniging gedempt zal worden Op grond van het voorgaande hebben wij de eer Uwe Vergadering voor te stellen hot volgende besluit te nomen De Raad der Gemeente Oouda Gezien het adres dd 16 Maart 1914 van de Bouwvereeniging Het Volksbelang te Gouda Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders d d 26 Juni 1914 No 67 458 Gelet op het advies der Commissie van bijstand in het beheer der Ge meentewerken dd 17 April t v No 300 Gelei voorts op het mede ingewonnen advies der Gezondheidscommissie te Gouda dd 23 Juni d a v No 22 B Gelet eindelijk op art 19 der Bouwen Woningverordening voor de gemeente Gouda Besluit I In te trekken de vergunning verleend bij besluit van 15 November 1901 aan P Merks voor den aanleg van aan de Karnemelksloot aansluitende wegen voor zooveel die vergunning betrekking heeft op den door de Bouwvereeniging Het Volksbelang te Oouda te bebouwen grond hierna bedoeld IX Aan de Bouwvereeniging Het Volksbelang voornoemd vergunning te verleenen tot het op de perceelen kadastraal bekend gemeente Oouda in Sectie A nrs 3959 4015 4328 4202 4203 en 4204 aanleggen van nieuwe wegen aansluitende aan de Van Persijnstraat en de Karnemelksloot onder do volgende voorwaarden 1 dat de aan beide zijden te bebouwen wegen een breedte zullen verkrijgen van ten minste 10 Meter en die welke slechts aan eene zijde bebouwd worden eene breedte van ten minste 7 M on dat voorts rekening moet worden gehouden met het uitbreidingsplan voor zoover het bouwplan geone afwijking daarvan vertoont 2 dat het peil van de wegen zal zijn 0 70 M boven het peil van den polder Bloemendaal 3 dat de toegangsweg naar de Karnemelksloot niet meer helling mag verkrijgen dan 3 c M op den Meter 4 dat voor den afvoer van faecaliën menageen hemelwater zullen worden gelegd in de hoofdweg loopende van de Van Persijnstraat naar do spoorsloot een doorloopende betonrioleering inwendig 60 bij 90 c M met op afstanden van ongeveer 25 M groot model gegoten ijzeren straatkolken verder vier reinigingspatten alles rustende opeenepaalfundeering on achter de huizen eene cementrio leering inwendig 30 bij 45 c M met reiniginpBputten rustende eveneens op eene paaifnndeering een en ander volgens nadere aanwijziqg en onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders met dien verstande dat voor elke put eene althans van den beganen grond der perceelen ten minste 1 Meter vrije ruimte latende poort wordt onbebouwd gelaten 5 dat do verschillende gedeelten van de t an te leggen wegen naar gelang er woningen langs gebouwd worden doch in elk geval voor de bewoning daarvan bestraat zullen worden met vlakke straatklinkers ten genoegen van Burgemeester en Wethouders 6 dat desgewensoht de eigenaars der woningen aan de Westzijde der Cornelis Ketelstraat hot recht van aansluiting op het achter do nieuw te stichten woningen liggend riool zullen kebben ten behoeve van den afvoer van faecaliën en menagewater tegen eene door Burgemeester en Wethouders te bepalen vergoeding 7 dat de sloot langs dè Vierde Kade aan het einde daarvan bij de Karnemelksloot over eene lengte van 10 Meter gedempt zal worden S dat mede gedempt zal worden de sloot achter de huizen van de Karnemelksloot en do daa op bestaande af voorleidingen irt het rioolplan worden opgenomen d dat kosteloos en om niet aan de Gemeente in eigendom en beheer zullen worden overgedragen de aan te leggen straten met alle straatkolken en hunne leidingen naar het hoofdriool hot in de nieuwe straat te leggen hoofdriool en de daartoe behoorende reinigigingsputten alsmede het te dempen gedeelte van de sloot langs de Vierde Kade 10 dat mede kosteloos en om niet aan de Gemeente in eigendom on beheer zullen worden overgedragen het reeds bestaande gedeelte van de Viin Persijnstraat en het voorste gedeelte der Cornelis Ketelstraat voor zoover dit laatste nog niet aan de Gemeente toebehoort strekkend van de Karnemelksloot af tot een lijn getrokken in het verlengde van de voorgevels der woningen aan de Noordzijde van de Van Persijnstraat 11 dat het sub 10 bedoelde aan de Gemeente over te dragene vooraf op goede hoogte zal moeten worden gebracht en behoorlgk verstraat 12 dat langs de spoorsloot op nader aan te geven hoogte eene schoeiing zal worden gemaakt van gegloegd damwand lang 2 3 M zwaar6 c M tusschen twee gordingen zwaar 6 bg 16 2 c M enz waarop beioQschoeüilgBtukken met verankering enz als langs den Bleeïerssingel alles volgens aanwijzing en onder goedkeuring van Burgemeester en Wethtuderg 13 dat de concessionarisse verplicht zal zijn tot het om niet in eigendom der Gemeente overdragen van de halve sloot langs de Vierde Kade en tot het voor de helft bijdragen in de kosten van de vereiscbte afscheiding als eventueel later ten behoeve van andere bouwplannen demping van de voormelde sloot als voorwaarde mocht worden gesteld 14 dat voarzoover van deze vergunning geen gebruik zal zijn gemaakt zij bij iedere herziening van het uitbreidingsplan der gemeente zal kunnen worden ingetrokken gewgzigd of aangevuld De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Oouda Ter visie 9 De begrooting voor het dienstjaar 1915 van het van ItersonZie kenhuis De Voorzitter Ik stel voor deze begrooting te stellen in handen eoner commissie en wanneer de raad niet zelve die wenscht te benoemen verzoek ik de heeren van Galen Bokhoven en Vergeer in die commissie zitting te nemen 10 Een adres van O M den Herder waarbij hij ftiet ingang van 1 October e k eervol ontslag verzoekt alsonderwijzer aan school No 1 Dit adres luidt aldus Gouda 16 Juni 1914 Edelachtbare Heeren Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen Gerrit Marinus den Herder onderwijzer aan school No 1 alhier dat hij tengevolge van verandering van betrekking eervol ontslag vraagt uifc genoemde betrekking met ingang win 1 October a s Met e mieeste hoogachting heeft hg do eer te zgn Uw dienstw dienaar G M DEN HERDER Aan den Raad der gemeente Gouda De Voorzitter Namens B en W stel ik voor het gevraagde ontslag tegen 1 October eervol te verleenen Aldus besloten 11 Een adres van Dr G J deGroot waarbij hij met ingang van 1 September e k eervol ontslag verzoektals leeraar in de Natuurlijke Historieaan het Gymhaauim met het daaroveringewonnen advies van den Inspecteur der Gymnasia De V o o r z i t t e r Overeenkomstig het advies van den Inspecteur stel ik voor het ontslag eervol te verleenen tegen 1 September Aldus besloten 12 Een adres van Ë Arends enW F Meijer beiden alhier waarbijzij verklaren de voorwaarden waaronder de Raad bij zijn besluit van 1 Mei jl No 588 bereid is gevondenaan hem een stuk grond in het vanBergen IJzendoornpak te verkoopen niet te kunnen aanvaarden Dit adres luidt aldus Aan den WelEdel Achtbaren ftaad der Gera te Gouda Geven ondergeteekende E Arends en W F Meijer met verschnldigde eerbied te kennen dat zij op het besluit van UEdelachtbaren van 1 Mei 1914 No 588 niet kunnen ingaan Redenen hiervan zyn dat Uw besluit niet overeenkomstig is van onze aanvragen en dat de daarop té bouwen heerenhuizen met een gevelbreedte van 7 M te hoog in hnurprijs zullen komen Mocht evenwel Uw Edelachtbaren kunnen besluiten om de aangevraagde grond + 300 M met een van 16 M volgens ingediende situatie om daarop te mogen bouwen een dubbele villa met een gevelbreedte van 12 M te verkoopen voor f4 de M alsdan zijn ondergeteekenden bereid het te aanvaarden t Welk doende enz E ARENDS W F MEIJER Gouda 5 Juni 1914 De Voorzitter Namens B en W stel ik voor het besluit van 1 Mei 1914 in te trekken Aldus besloten 13 Een adres van den Bond vankaasproducenten te Stolwijk waarbijzij verzoeken op de Markt te Goudaeen grootere ruimte voor kaasproducten beschikbaar te stellen Dit adres luidt aldus Aan den Raad der gemeente Gouda Edelachtbare Heeren Komen met v rschuldigden eerbied tot UEd ondergeteekenden A van Wijnen en J de Groot Jacz resp Voorzitter en Secretaris van den Bond van Kaasproducenten en als zoodanig vertegenwoordigende bovengenoemden Bond geboot de klachten aangaande de beperkte raimte beschikbaar voor hen die op de Markt te Gouda hnn kaas wenschen te verkoopen van oordeel dat deze toestand èn voor verkooper èn voor kooper beid i hoogst onaangenaam is zooals zulks nader in bijgaande toelichting is uiteengezet wetende dat Uw geëerd college de zorg voor de marktterreinen ten zeerste ter harte gaat vei oeken adressanten beleefd dat door UEd een dusdanige regeling zal worden getroffen dat aan hun bezwaren wordt tegemoet gekomen t Welk doende en Bond van Kaasproducenten A VAN WIJNEN Stolwijk Voorz J DE GROOT Jacz Berkenwoude Secr Stolwijk 4 Juni 1914 In handen yan B en W ter afdoening 14 Een schrijven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda waarbij zij het verslag over den toestand van handelen nijverheid in de gemeente over het jaar 1913 aanbieden Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter Aan de orde zijn thans eenige benoemingen Mag ik do heeren van der Torren Prince en de Jong verzoeken het stembureau uit te maken Aan de orde De benoeming van een lid van het stembureau voor de verkiezing van leden van de Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven Worden uitgebracht 18 stemmen waarvan 16 op den heer van de Velde en 1 op ieder van de heeren van Galen en van der Ree zoodat benoemd is de heer VAN DE VELDE Aan de orde De benoeming van een lid van het stembureau voor de verkiezing van leden van de Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven Worden uitgebracht 18 stemmen waarvan 17 op den heer van der Ree en 1 op den heer van Eijk zoodat benoemd is de heer VAN DER REE Aan de orde De benoeming van een lid van het stembureau voor de verkiezing van leden van de Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven Worden uitgebracht 18 stemmen waarvan 17 op den heer de Jong en 1 op den heer Vergeer zoodat benoemd is de heer DE JONG Aan de orde De benoeming van een Hd vp n de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Worden uitgebracht 17 stemmen Waarvan 12 op den heer B D Grootendorst en 5 op den heer dr B J Breekhuizen terwijl 1 stembriefje in blanco is zoodat benoemd is de heer GROOTENDORST Aan de orde De benoeming van een onderwijzer aan de School v g l o No 3 Wordt met algemeene 18 stemmen benoemd de heer H VAN STAVEREN Aan de orde De benoeming van een hoofd van de 2de Burgerschool voor meisjes Wordt benoenid met algemeene 16 stemmen mej P A SNOEP 2 8tembriofjes zijn in blanco De Voorzitter Mag ik de heeren dank zeggen voor den verleenden bijstand Aan de orde De rekeningen over 1913 van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid a het van Iterson Ziekenhuis 6 het St Catharina Gast of Bestedelingen huis c het St Elisabeth s Gast of OudeVrouwenhnis i d het Vereenigd Wees eril Aelemoeseniershuis e het Burgeriyk Armbestuur het Israëlitisch Armbestuur Worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Bij de behandeling van de rekening sub a waren afwezig de Voorzitter en de heer Prince bij de behandeling van de rekening sub e de heer Prince Aan de orde De begrooting van den Armenraad voor 1915 Wordt zonder beraadslaging en zondv hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Hot voorstel om aan A P J Leusen het gebruik van gemeentegrond op te zeggen Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging van de voorwaarden voor de levering van electriciteit Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde Hét voowtel tot oninbaarverklaring van aanslagen op de kohieren der plaatsel ke directe belasting naar het inkomen dienst 1913 Word zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het ontwerp reglement voor de Stads Mnziekschool Achtereenvolgens worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen het voorstel tot intrekking van het Reglement voor de Stadsmnziekschool van 24 Juni 1910 Gemeenteblad No 218 en het ontwerp regjement voor de Stads Muziekschool Ain de orde Het voorstel tot wijziging der gemeonte begrooting voor 1914 Wordt ionder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wgziging der huurovereenkomst betreffende de lokalen van het Kantongerecht Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde Het prwdvies op het verzoek om subsidie v n de Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskoldniën Wordt aonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Wordt vervolgd Binr3Leaalaaa a Onze officieren in Albanië Naar wij vernemen is kapiteiii Sar met verlof om gezondheidereden i op weg naar Nedei land Zaterdagavond ontvingen zijn oudere het telegrafi scho bericht uit Triëet tlat hij met v rlüf thuis komt De Van Cloon Reuter seint uit Batavia dat deVan Clcon van de Kon Paketvaart welke op twee dagreizen van Makassar tengevolge van een zeebeving wasgestrand weer vlot is gekomen Blijkenseen bij de directie ingekomen telegram hadden er geen persoonlijke onjigelukken plaats j Intrekking subsidie aan de R K Arbeidsbeurs te Heerlen Men schrijft uit Heerlen De uitvoerige besprekingen in de pers naar aanleiding van het afstemmen in de Tweede Kamer van t subsidie voor de Kerkgenootschappen In Z Limburg en de meermalen geopperde vraag naar het motief van minister Troub ileze zaalc in de Kamer to brengen gwen ons aanleiding or op te wijzen op het vermoedelijk verband dat er bestaat met een andere quaefitie dié er aan voorafging in de groote p Ta niet zoo opgemerkt is maar hier i Limburg in de plaatselijke bladon druk besproken en afgekeurd is t I de intrekking van t subsidie verleend door de ötaatemij nen aan do K K Arbeidsbeurs alhter In berinniring zij gebracht dat deze instelliiig alleen haar tussehonkomst verl nt tot het plaatsen van Christelijke arbeiders en in do correspondertie ter zake mot den Ministor gevo d als uiterste concessie zich benid verklaarde alle soort arbeiders te plaatsen met uitzondering echter van anti nationaal gezinde arbeiders of in duidelijker HoUaadsch gezegd uitgezonderd Socialfeten Anarchi n enz aan wier pjoatsing in de mijnstreok do R K A4 eklsbeur8 meende niet io kunnen meefrerken en die dus o p andere tijze een plaatse moesten trachten te ver o V o r e n i idien zg zich hier weriHchten te veeügen Van de zijde derR K beurl en haar Bestuur kan men natuurlek dit standpunt billijken mits geen aanspraak makende op etoatseubsidi doch en dit schijnt minder bekeid die andere wijze om zich een plaats te verschaffen v hh ten opzichte van de Staatsmijnen dei niet chrifitelijfcen arbeiders vrijwel afgesloten oiuiat de Directie dier mijnen zich d4armee op een uiterst bekrompen gelukkig door den Minister thans duidelijk gewraakt standpunt 1 snelde arbeiders van buiten de mijnstreek alUen aan tenemon door bemi Melinê van Heerlenschc R K Arbeidsbeurs De eenige manier voor dergelt ke arbeiders om aan de Staatsmijnen een plaats te krijgen was eerst naar Limburg komen bv bij de particuliere mijnen om na eenigen tijd naar de Staatsmijnon over te gaan Het vermoeden ligt voor de hand dat deze gest © van de Directie dor Staatsmijnen wel degelijk tot den Minister is doorgedrongen die in dit enghartig optreden dier Direotie aanIMding gevonden kan hebben de purities op de i s te zetten ook in de bekende subsidioquowtie W Kerkgenootschappen Opstand in Oost Flores Blijkens een uit Nederlandsch Indië ontvangen telegram is de bevolking van Lewingo in Oost Flores residen Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk MeteriologiBOh Instituut to DE BILDT Hoogste barometerstand 773 1 te Horta laagste stand 752 0 te Seydisf jord Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige meest Z O wind lichtbewolkt waarschijnlijk droog weer Zelfde temperatuur Officieele Prijscourant VAN DEN Effeetenhandel teAmsterdtiu 3b JUNI 1914 Vorigo Koen Koen n Muil 77 77 81 80 62 99 j 8B e 88 8B 82 82 34 33 100 = 74 Stkatsleenlngen I Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet RusBisohe Obl 1906 6 pet ld Obl Gr RussischeSpw roij 1898 4 pet ld Ubl Nioolai Spoorweg 186769 4 pet ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl BinnenlandObl 6 pet mk 55 = Brazilië Funding Leening 6 pet d Obl 1899 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pet Bonk en Crediet Jnstel 100 = 49 e 49 02 C2 221 22 V s 00 CO 224 233 224 235 linten Fed Bankaandeelen Indaatr Onilerneinlngeii American Car Foundry Comp C V A ld Smelting Refining Co Cort V Aand Anglo American Telegraph Cy Gert v A ü 8 Steel Corp Cort v Gew Aand Kol Crediet lostell eu Caltnnr Ondernemlnten Handelsvor Amsterdam Aa d Jav Cultuur Mij Aand N6d Handel Ma C v A HUnlionw HUncn Katahoen Mijnbouw 160 5 Mij Gew Aand Redjang Lebong Mijnbouw Mij Aand Great Cobar Aand 188 618 194 189 i 124 2 93 Petrolenm ODdern Dordsoho Petroleum Industrie Mij Gew A Kon Ned Mij totE tpl v Peir Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy C v G A Scheepvaurt mUen Nod Am Stoomvaart 186 Mij Aand Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A Int Mercantile Marine Cy afgoat Pref A labak OndernemlngeD Bindjey Tfibak My A niienen Maxwel Land Gpant 7 lB 99 100 61 Cert V Aand Peruvian CorporationLim Cert v Aand Spoorweiseii HoU IJzeren Spoorwegmij Aand Mij t Expl V Staatsspoorwegen Aand ZuidItaliaan Spwpiij Serie AH Obl 3 pet WarachauWeenen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison Alg 98 ï 27 154 l i loov 146 Hypb Obl 4 pot Erie Spoorweg Mg Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Gert v gew A Wabash Gew Aand Peemieleeninoen AmsterdamAand 3 pctHongarije TheissRe gulimngs Ges 4 pct l