Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1914

De toestand in Albanië Bij lü oiiUwlmndelingeu die kolonel l hilippH Zondag mot do upötim leliiiK m K vocrd hoeft hobbon t e opHlaiidoliiM cii van wie allo loiiiorH l ij do juderhamleUngen aaiiwozif wai ou vorklauitl dat zij over dtquaeöties van ondergewhikt Itolang wildou Oiidiïi haadolen doch iiiiH ov r de vraag of do t jg nwoordlge Vorst lp deii troon blijven zou of niot Zij voegden hieraan too dat zij Ouraazo mot hot oog up do Vülo vreemde ug u dlo zich aldaar ophielden niet auiivailtiu doch ook de wapi uH niot n rloggon zouden totdat zij hun plaiUHUi ton uitvoer zoud n h bbon gobnwibLi Bovendioii verlangden de opHtandolingön dat oen intornationaio rogwcring gevormd zou worden waarin ook de AlbarHKïzen vertegenwoor lig I zoudon zijn Do NodorlajjdHcln majoor Sluijs is naar Vulotm fiv i go laatflt Volgen to Durazzii outvatigeu bei ichteu zou Aehnted boy Mati Kruja Iwzot en J renk Bib Diwia IJroHa ingiouoHien bobben De overplaaifiing van majoor Sluijs die mot Ie opwtandolingen hoeft onderhandeld van Durazzo naar Vulona wekt gronto l ozorgdhoid daar majoor ftluij in nalionaliHtlHobe kringen zotir gdiofd was Er worcton eniHtige gel eurteni fle l in het bt iegerde Durazzo verwaebi Toorkhan l aHJa wordl er van verdaeht mcït de opfttaiidollngen Ie sympalhlBüeren ïoo treffend punt als dit hierop nog eens den vinger te leggen Minieter Treub Ikoeft de amendementen zoo positief mogelijk afgewezen Tot overleg met de Kamer is hij altijd gaarne bereid doch wanneer hij ergens niet over heen kan op grond van beginselbezwaar mag de Kamer van hem geen tot haar overkon en verlangen De heer de Geer voorstander van het amendementvan Zijp verklaanle openlijk de wet waarin hij veel goeds erkent niet in gevaar te willen brengen door een verbetertag hot amendement te helpen aannemen in tegensteSling met den heer Lohman voer wien deze quaestie zoo belaugrijk was dat hij do wet zonder het amendement van zóó weinig betoekenis achtte dat hij op dien grond zijn atom niot zou onthouden aan hot amendement De heer Duijmaer van Twist wijzigde zijn ainendefhent in don geest van de regeling van het ontwerp Treub en de heer Schaper gaf nog een tusschendenkbeeld in overweging om het verhoogde Zondagsloon dooi de havencommissie te laten vaststellen dus niet bij algomeenen beetuursmaatregel De Minister nam het amendement van Twist na zijn wijziging over on bleef de beide andere amendementen ook het gewijzigde amendement van Zijp afwijzen terwijl het nieuwe denkbeeld Schaper z i wel bezwaren deed vervallen doch anderzijds nieuwe bezwaren dood ontstaan waarna de aocialiston zoo verstandig waren hun amendement in te trokken om de wet niet in gevaar te brengen De Voorzitter mr Goeman Borgesius die ook e avonds de leiding had had s middags den heeren verzocht om s avonds vooral op i tijd present te zijn daar er spoodSg gestemd zou worden Welnu het werd kwart na elven vóór er gestemd zou worden en toen durfde de President het blijkbaar niet meer aan Den volgenden laatsten dag werd hot amendement met de hulp van de geheele Linkerzijde afgewimpeld tot blijkbare ergernis v n een deel dor Rechterzijde dat hiwmee zijn laatate hoop om den Miniatei een échec te bezorgen zag vervliegen Minister Treub mag geluk gewenscht worden met de afhandeling van do Stuwadoorswet Zij Is voor hom een groot succes geworden De Minister herft zich een sterk regeerder getoond En daaraan hoeft ons land tegenwoordig Juist belfoefte GniDSGflE COURANT ZATERDAG 13 JUNI 1914 Tweede Blad y ons i arkm nt TWEEDJE KAMKH De Stuwadoorswet Wij zullen ons tot enkele punten uit de verdere beliandeling van de Stuwadoorswet welke thans eiiidelijk i afgehandeld is bepalen ËerBt de quaestie van de arbeddslijdMi het voornaamste eigenlijk van een wettelijke hulp aan de te lang werkende bootwerkers Het wetsontwerp wilde de arböide en de rusttijden bij algomeenen maatregel vanj stuur regelen de stuwadoore mochten dan geen arbeid laten verrichtea in strijd met de te ontwerpen bepalingen en binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet moest dit artikel der wet herzien worden De eocialisten stelden nu voor in de wet vast te leggen dat de algemeene maatreg een arbeidsduur maximum van 10 uren zal vaststellen behoudens uil onderingen ten hoogste 24 uren on een maximum per week van 60 uur Inderdaad is de lange arbeidsduur de voornaamste grief der arbeiders B een voortdurende bron voor oonfK ten en de heer van der Voort van Zijp wilde in dezelfde richting als de heeren Spiekman ca een weekmaximum van 60 uren in de wet vaaüeggen Do Minister nam op dit punt een zeer conciliante houding aan Ovar het beginsel waren alien h t eens Hoe vèr moet men echter met de beperking gaan en boè moet men beperkeni En nu had de Minifftei op practiache gronden de regeling vau zija ambtsvoorganger overgenomen regeling bij beetuursmaatregei en niet in de wet omdat dan beter kon worden rekening gehouden mot loca Ie omstandigheden in dit sterk valieerend en daardoor uiterst moeilijk te regelen bedrijf üat altijd uitzonderingen zal moeten kennen waarbij van den normalen arbei lsdag kau worden afgeweken Immers al kent men in t algemeen geen overwegende waarde toe aan het concurrentiebezwaar waaraan de ondernemers door afwenteling van lasten wel weten te ontkomen in het havenbedrijf kent men naast onderlinge concurrentie ook concurrentie tusschen de vereehlUende havens onderling en ia dus eeuige elastioiteit altbans in de ewBte iarwi fwaftrtn men de noödig ervaring zal opdoen gewenscht Ondortusschen wilde de leider der antirevolutionairen zijn amendement wd in dien zin wijzigen dat een veeknwnciraum van 66 uren geoorloofd ïou zijn indien daardoor de Zondagsarbeid kon verminderd worden doch fit denkbeeld verdween ten slotte door intrekking van het amendement En zoo nam de Regeering ten slotte hot amendement Spiekman over nadat dat eenigszins ruimer gemaakt wa met t oog op het overwerk dat nu ook na het weekmaximum van 60 uren zal geoorloofd zijn en nadat de Zondag eveneens op verzoek van den Ministor van 36 uren tot 30 uren was ingekrompen Ministor Treub heeft t met zijn poenaie sanctie op de naleving va collectieve arbeidsovereenkomsten in Iwt stuwadoorsbedrijf afgelegd Hoo goed de bedoeling ook wa de goheele Kechtorzijde en het gros der vrijliboralen vond deze min of meer incidenteel aan de orde gestelde oplossing onvoldoende gemotivoefrd en ofschoon de Minister aijn nieuwe bepaling knap verdedigde en daarbij den steun kreeg van mr Liraburg waren de öocialisten vrijzinnig democraten en Unie liberalen niet voldoende sterk om t in cijfer te winnen Voorloopig komt daar dus niets van en het schijnt zeer de vraag of dit een nadeel zal zijn De Minister zelf wist dat hot niet gelukken zou doch hij achtte het debat desondanks zeer nuttig en voorzag dat ook na verwerping van de zoo scherp aaur gevochten bepaling het niet zoo lang meer zal duren of men zal in vele gevallen do noodzakeiijkhei l daarvan inzien Het was prof Visser van UzeU doom die de laatste kans voor de nieuwe bepaling deed vallen Hij had vooral na de rede van den hoer Spiekman die er zoo weinig enthousiast voor was en die h havenbedrijf zoo goed kont verwacht dat de Minister zijn bepaling maar zou in trekken Niot omdat ze iets nieuws bracht integendeel en vooral de moderne juristen zullen met genoegen oh ord hebben dat de vrij liberale hoogleoraar voor een zoo scherpe scheiding tusschen privaat en publiek recht als bijv door den heer de Savornin Lohman verdedigd al heet weinig gevoelt doch hij wil het zwaard van den strafrechter toch reeds zoo veel getrokken niet anders trekken dan bij volstrekte noodzakelijkheid de menschen zijn nu Dienstaanbiedingd hebben in de Goudsclie Courant aleea tneee MT Deze adverteniién kosten sleeklt bij vooraitbelalJDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Burea Brokkenhuis Dames Wilt TI bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commis e W GtOL Voorz I V DANTZIO Vice Voorz B D GEOOTENDORST Pen Bbixïik Do tontoonstellingskwostie Het voorloopig comit i dor weroldtentoonstolüng van Antwerpen in J920 zal zoo meldt het Hbl v Antw eerlang een vraag om gehoor aan de ministers sturen ten einde bepaald de inziehten der regeering te kennen ten ovorsiaan dor tentoonstelling Het is natuurlijk het internationaal comitó dat beslist of België in V320 al of niet een tentoonstelling zal krijgen Doch t ia het gouvernement dat de vraag moot doen en het Antworpsche comitó dient bijgevolg te weten of de regeering bereid ia een tentoonstel ling voor Antwerpen in 1920 aan te vragen Kiodaar hoo de zaken staan er is dus absoluut geen aprako dat de Antwerpenaren het denkbeeld oener wereldtentoonstelling in het water laten vallen In een intervienw zei schepen Van Kuyk overtuigd te zijn dat men in 1920 een tentoonstelling zon hebben met een Olympiade Wij hopen wel gaat het blad voort dat de regeering die ons dapper goateund heeft in de pogingen om de VUe Olympiade voor 1920 in Antwerpen te krijgen ons even flink zai terzij staan om ons in 1920 een weroldtentoonHtelling te doen bekomen Grooter Antwerpen zou op geen grootscher wijze boven de doopvont kunnen gehouden worden terwijl do tentoonstelling tegelykertijd apotheose zou wezen van do feesten der inhuldiging van de nieuwe havenwerken Amekika CïoBtrand Uit Jjondon wordt dd 2H Jnni geBolmh Uit j jndnnderry wordt gomeld dut hot f+loomMchip ulifuruia van do Anchor Lijn bij Tory iHland op do rotwm is geloopcn J wee kanon neer booten zijn vertrokken oui assisttüifio te vorloenen Etin draadloos boritsht van de California U helMt dat do stranding pbuitH vond glHterftvond om 9 20 u Tn antwnonl op het riuHographlHoho verzoek om hulp hebben hot Rioomschip Cassandra on drie torpodojagers zich naar de California l 0gtïvmi ton gevolge van den niiat hudd n zij een igo moeite ora hot schip e vinden Hot aantal posHagicrB aan iMiord van do Jalifonua I Hlraagt lOKi lïij hot aanbreken van don dag werd een begin gemaakt mot de r ntRi heping De passagiere gingen aan boord van do CasBandra Er in geen vorlicB aan monflohenIcvetifl te Iwtreuron De Mexicaansche quaestie Te Niagara Falls moet men er thans zeker van zijn dat de revolutionairen afgevaardigden zullen zenden om mot de vertegenwoordigers van president Huerta besprekingen te honden In Mexico heeft de regeering bekend gemaakt dat de vrede met de Voroenigde Staten gesloten is maar over do voorwaarden daarvan bewaart zij nog het stilzwijgen De stemming in de hoofdstad ia kalm en onverschillig De bladen melden dat de opstandelingen hot aanbod om een wapenstilstand te sUnton hebben aangenomen Dit lykt echter zoo kort na hun succes te Zacatecas zeer twijfelachtig De spanning tusschen Carranza en I Hen wortlt verzocU op t HERK te letten DIT HRT MJuOAZIJN VAN M RAVË 8WAAYZ0NEN QOUINCHMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommor en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J O BIJL voorheen J BREEBAABT liZ Iej deWe i E Alter m Gedempte Gracht 269 DEH HAAG g eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragfen Heeren en Dameskleediag Koopt g eheole ol g edeeltf n van Inboedels Is oolc naar buiten do stad aan huil te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM m ADB ES VERGADERING VAOENGEIEENTERAAD VRIJDAG B JUNI 1914 Vervolg De heer M u ij 1 w ij k M de V Inzake de bioscoop viel het op dat de heer Scheepmaker in zijn request zelf de vraag stelt om maar liever een commissie van cenfluur in te stellen om te voorkomen dat er voor kinderen ongeschikte films worden gebruikt De heer Scheepmaker erkent zelf dat dit bij hem wel eens noodig is f eweeBt M de V I Dat is dajakt m het sterkste argument om de noodzakelgkheid te bewezen dat er op dit fjbied iets gedaan dient te worden n zou het dan niat het meest rationeel zijn om op dat verzoek van den heer Scheepmaker in te gaan en een commissie van censuur in te stellen Wanneer dio commissie dan toeziet dat de films goed zijn kan de strafverordening vervallen Ik wil daar wel een voorstel van maken Verder viel mij op dat de heer van der Want zei wanneer wij een verordening maken op de bioscoopvoorstellihgen moeten wij het doen op alle vertooningen Nu M de V als de heer van der Want met een voorstel wil komen kan hij er zeker van zgn dat ik hem heel gaarne zal steunen De Voorzitter Ik geloof dat de heor Muijlwijk het principe juist stelt Juist daarom zou ik geen commissie van censuur wenschen Wanneer men voot bioscoopvoorstellingen eon censuur instelt moet men dat voor alle vertooningen doen Ik voor mij acht censuur uiterst moeilijk zoo niet onmogelijk Ik zou niet gaarne medewerken tot een commissie van censuur en hoop dat de Raad zoo verstandig zal zijn daarvan niets te aanvaarden Wanneer er een voorstelling gegeven wordt behoort dat te zijn voor do verantwoording van dengene die vertoont en wanneer dat stuitend is ie het een zaak van de politie Maar wat is het standpunt geweest waarvan men niet alleen in Gouda maar vrijwel overal is uitgegaan De overheid dient waar door de ouders niet voldoende wordt gewaakt te waken voor de kinderen en daarom hebben in zooveel plaatsen de gemeenteraden besloten een dergel ken preventieven maatregel te nemen voor bioscopen Wanneer de kinderen onder g eide van de ouders daarheen gaan EEN i T¥EE bloedzniverendo Laxeerpillen l lijm Gal en Maagpülen van Ajiotheker BOOM s avonds of s morgens genomen waarborgen U een goeden stoelgang zuivering van het bloed on verdrijving van overtollige gal en slijm Prija per doosje 25 of 50 cent Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Mej deWeiKALTER 2 S Ged Gracht 269 I EJN HAAG BRONGAS Wie wil prachtig licht hebbeir A Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz putfcenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne bolaat met hetinstalloeren van BRONGAS Reods jaren lang is dit werk door j ondergeteekende met het grootst succes aitgoToerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD DE HELFT DGR SUVERNM van het hubwerk onit to nlot tedun toodra Svnilglit bot huU binnen treedt Om vloeren tecele muren houtwerk enz door en door schoon te nuken 1 Sunlltht het afdoeadete en voordeellgste middel LMt Sunll ht Uw feula doen tllntteren m Uw werk verlichten A OE3SrP A 6 Juli Geb Bouw en Woningtoe zicht Verg Onderstandsoom missie Armenzorg 7 Juli Bovenzaal De Róanie 8 u Ledenvergad afd Gonda Volirsbond tegen Draakmisbruik Beleefd verzoeken wij geregeld tydigmededeelng te mogen ontvangen vanTergadecingcn concerten vermakelgkheden ens m deze dan in onzaagenda te vermelden yji VAN Bl OM MESTUIN S InkT is pi OofonöeAindelijk de BESTE eii volkomen ON SCHAOELDK APELD00R N HOI LAND £ leotr Dr A Brinkman Zn Gouda 1 Villa ia weer toegonomen Brocoda de zaakgelastigde van Carranza te NowYork verklaarde dat de regeering der V B generaal Villa op ongepaste wijze begunstigt De Frankfurter 12fg verneemt uit Mexico dat een Duitscher KarlStrehle genaamd die sedert hot eind van het vorige jaar als kolonel onder Villa diende onlangs to Torreon is doodgeschoten Men weet nog niet of hij vermoord dan wel gefusilleerd werd De constitution aliatische commissie belast met het instellen van een onderzoek in zake den moord op den Britschen onderdaan Benton en den Duitscher Bach heeft haar rapport bij generaal Carranza ingediend Bij d ib torming van Zacateoas is aan de zijde der opstandelingen ook kolonel Fierro die indertrjd den Britachen onderdaan Benton heeft doodgeschoten gewond Hij werd volgens een bericht uit Juarez door een kogel uit zijn eigen gelederen getroffen S D B OON Gouda GrooUel io 8 fliic aÉ lioleo MeU flteiel eo Briketa Stoolit voor de Iceulien de prima Eierbriketten merli LANGENBRAHM Deze branden schoon weg en geven geen aanslag aan het lieuliengereed schapWorden aan wederverkoopers per wa on g eleverd Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oener vrijwillige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als Advertentiën minimum leeftijd 21 jaar maximum leeft 28 jaar minimumleeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken mkximum leeftijd 29 jaar f iPPrIi n Cr MtnL f r minimum leeftijd 16 jaar AJtïCI IIIIg kSlUKt maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtraatroos of matroos 3e klasse Nadore inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine to Willemsoord den Helder Bij beschikking van den Hechterrommissaris in het faillissement van M DE JONG manufacturior te Bergambacht is bepaald dat de indiening dor schuldvorderingen aan den curator moet geschieden voor 15 September I9I4 on dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Zaterdag 3 October a s voorm II uur in het Uerechtagebouw aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr E M B KORTENOEVER Oouda Turfmarkt 138 Tol 7 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Matroos torpedomaker i i ioeftijd 21 jaar Kleermaker ƒ i Matroos kok Stoker Z klasse Het Adres voor BURGERS E N R en ROVER RIJWIELEN i bii P IIDLLEAfJLIl UndI tod doen Joor KOKO te lun icbrulkeii voor kot Io Uat U Lange Tiendeweg 16 KOkb ïïgPHAAR KOKO DOET HET HAAR OROIIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VEIISTEXKT DE WOKTELS HCLDEX ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEDRSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDBf ROOP HCT VANDAAG VAN UW DSOOIST Or COirFEUX PRUSi Fl 0 75 n 1 60 MI tt 8 00 imt Hmoii Ruime voorrand Billijke prijzen CIrooto sortnerin T toel ehooren Bagagedragers Rijwielmandjes Stiiiirspiegels Rijwielclaxons Cyclometers HIectrische Rijwiellampen Lucas en Riemann Lampen Zadels en Tasschen Kinderwagenbandjes tizw MiiHOIKUiM InMk DEPaTHOUDERS Gonda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz ZpRwaard A OOSTERLING 68 J j Moklijle Meb taDen k m lorinemer OPGERICHT ire Voed it aw Vee met de auivere murwe X iiJ3n zst std 3icoe3s ®3 L merk ater en W li e SOrABOOXKH HOBUmir merk ITA Uitmuntende door lioog eivit en vetgelislte en grootste voedingswaarde BereDivloma Parij 1900 Negen Gouden MedaiUee MrUna MoMjÉleO I P napl eo yemde vork I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel i¥earwell Rijwielen zijD SDel sierlijk ea laag in prijs AGENT ADR DE GltOOT Kleiweg 79 GOUDA Prij scouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarigsen Mr M M SCHIM v d LOEFF YPrea Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDËN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor iD irecte ur Mr J W KONING M De Maataoliappij sluit alle soorten Levensreizekerins tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden voor inlichtingen wende men ich tot de Heeren tl BOVWmBBmVKm Hmem te Uekmmltovtm en e MjMWmmKlH irettMaven te Cmnm eenmaal met siratbepalmgeu mei ie veroetereu ou wilde de Minister eeu Huaibt paiiitg uoK umdat ze z i niet schaadt prof Visser wd zo alleen als w onmisbaar is Van elL wierp de Mmtster zich up het zwakke punt in tiet betoog wouivoor nij UI t algcn een veoi gevoelde ui op de vraag wanueor eentiU utbepaliuM ouinistHiar is euvau uiUzal hier üeeeu eerder naar den knuppel van de justitie veriaugeai dan oeandei men kumt hier up het terreiuvan de appreciatie van netgeen mengaarne wil voorkomen dau wei nielzoo erg vindt De Minister zette vorder in den breede uiteen dat zijubepaling werkelijk geen nieuwigheidwas feu slechts de lyn van Tainia a regelmg van het Ziondagsloon doortrok Uit woi d door anderen ontkend doch vernioedeüjk had ook Minister Tatmö soortgelijke bezwaren gevonden op zi P id indien dit niet m19i i doodgeloopen was En ten slotte ieta politieks liet verband tusschen een wieling van boojwerkcrsarbeid en de wasechte politiek Maar dat bestaat toch niet Met uw verlüü Het liep zelfs zó6 hoog met dehooge politiek dat de Minister mr Tjieub t verstandig vond geen olieop de golven te werpen uit vroos dat dit oiie in het vuur zou kunnenworden i De aanleiding daartoe was de nieuwe afgevaardigde voor Rotterdam UI prof Eerdmaus die uu eenmaal et pour cause t ter Rechterzijde ui geen goed blaadje staat en die zicii veroorloofde de coalitie iu t zonnetje te zetten mot baar wanhopige pogingen om den schijn op te houden te gelijk don Zondag te heiligen en arbeid op dien dag toe te laten wanneer men dit op allerlei ötoffelijke motieven wenschelijk acht la dit dan niet juistï Men kent de geschiodeuia Het ontwerp Talma kende verhoogd Zondagsloon en de Minieter Treub had hiertegen overwegend bezwaar op principieelen grond wijl hierin de kiem ligt van een loonsbepalmg bij d wel en op tal van practieche motieven en schrapte dus die bepaling En nu werd bij amendement voorgesteld dit verhoogde Zondagsloon er weer in te brengen De heer van der Voort van Zijp wilde bij algemeenea maatregel van bestuur een verhoogd Zondagsloon vaststellen later liet hij de pomale sanctie op overtreding van bi collectieve overeenkomst doop de patroons aanvaard Zondagsloon vallen naar gezegd werd doch in strijd met het betoogde op den vorigeu dag dat hier principieel onderscheid waa met een algemeene poenaIe sanctie Van overtreding van collectieve arbeidsovoreenkotost omdat dit er minder toe deed en in werkelijkheid om tegenstanders zoodioende tot voorstanders te bekeer6n de heer Duijmaer van Twist wilde de vergunning voor Zondagearbeid voor ieder bijzonder geval laten verleenep door het plaatselijk districtahootd of © en ander door dên Minister aangewezen ambtenaar wanneer naar diens oordeel een dringende reden van buitengewonen aard den arbeid op Zondag noodzakelijk maakt on in de derde plaats vrilden de heeren bpiekman CS bij algeaneenen maatregel van bestuur © en minimum loon voor Zonfiagsarbeid laten vaststellen Was nu prof Eerdmans er zoo zoo naast toen hij een weinig spotte met de vrijwel parallel loopende vooratoiloft van revolutionairen en anti revolutionairen op het gebied ran Zondogsarbeid en toen hij er op weeë dat wat de anti revolutionairen wilden volstrekt niet was eene regeling van Zondags rust maar van Zondags a r b o i d eene regeling dus van wat men wit den booze acht hetgeen in lijnrechten strijd is mot de anti revolutionwre leer dat do Overheid wat zonde is heeft to koeren en niet te erkennen en te regleiaenteeren Vooratauder vaa Zondagsrust als hij is wenschte do hooggeleerde afgevaardigde daarom uiet mee to doen aan dit amendement dat principieol verkeerd ie en practlsch tot tal van ongewonscfotheden zal leiden De helft van de anti revolutionairo tractie kwiam togen den heer Eerdmans in verzet de heer Bfifmmelkamp wees op t zondige in onzo wereld doch het droov © ia nu eenmaal dat de wotten in deze wereld moeten werken on niet in oen idecöelo waarvoor wellicht de antithese volkomen gemotiveerd zou zijn In onze zondige samenleving is echter opnieuw gebleken dat zelfs op eon gebied ais dit waarvoor de scheidingslijn tusschen Rechts en Links scherp moest gelden deze gans h niet te bespeuren is de mannen i an de Rede en van do Openbaring stdlen zich op hetzelfde atandpunt en houden by een uiterst materialistifiche regeling ais deze rekoning niet mot Goddelijke voorschriften maar met de eischen der monflcboiijko practijken Het wars niet nieuw doch prof Eoiilmans die zijn bestrijder in m keurig rep lekje te woord storal heeft een goed werk gedaan met op een is het een zaak van de ouders dan moeten de ouders het weten Maar wanneer de kinderen niet onder geleide van de ouders zijn meen ik dat wel degelijk de overheid zooveel mogelijk moet zorgen Ën dat kan toch niet tegengesproken worden juist omdat hot zooals de heer IJsselstijn opmerkte kinderen uit den arbeidenden stand zijn die de bioscoopen bezoeken dat zonder dat het nog zedelooze dingen zijn die kinderen stukken zien die niet goed voor hen zijn en waartegen zij in het huisgezin geen goed tegenwicht vindon Wanneer kinderen uit den beschaafden stiand die dingen thuis bespreken vinden zij allicht den tegenwicht maar dat is bij kinderen uit de arbeidende klasse niet het geval Dat is juist een reden waarom ik gaarne heb medegewerkt om voor to stellen deze bepaling in do verordening op te nemen De heer van derWant M de V Over het punt dat op het oogenblik aan de orde is geloof jk niet dat het noodig is van mijn kant veel te zeggen Ik wil met oen enkel woord den heer Muijlwijk antwoorden Hg heeft n l gezegd dat wat betreft het door mij gesprekene met betrekking tot het verbieden van allo vertooningen voor kinderen beneden de 16 jaar dit iets is waarvoor hij te vinden zou z n Ik geloof echter niet dat ik gezegd heb dat ik een dergelijk verbod zou wenschen ik heb alleen gezegd dat het bij mij gaat om de inconsequentie van het voorstel Ik wil daarom den heor Muglwgk de verzekering geven ik geloof wel dat dit noodig is om de verkeerde uitlogging die aan het door my gesprokene zou kunnen worden gegeven recht te zetten dat ik niet ata aan do zijde van den heer Muijlwijk maar aan den kant van hen die een dergelijk voorstel niet zouden ondersteunen De heer vandeVeldo M de V Ik wou nog een enkel oogenblik stil staan bij een punt dat misscbien in veler oogen minder belangrijk is Ik wil niet zeggen dat het in de eerste plaats in aanmerking zal komen maar ik vind het toch belangrijk genoeg Het betreft de voorgestelde bepaling in de derde alinea van Art 75 der Algemeone Politieverordening Dit Art 7B zegt Het ia denroestuurder van motorrgtuigen op twee wielen of van rgwielen verboden 1 een last te vervoeren welk buiten dte stuurkruk uitsteekt 2 te rijden zonder ten minste óón hand aan de stuurkruk te houden 3 een of meer personen te vervoeren tenzij deze gezeten zijn in e n wagentje voor achter of ter zijde aan het motorrijtuig of het rijwiel bevestigd En nu wenscht de commissie voor de Strafverordeningen daaraan toe te voegen of tenzij het motorrijtuig i$ï het rij wiel kennelijk voor het vervoer van een persoon buiten den bestuurder is ingericht M de V Ik betreur het zeer dat de oommissie voor do Strafverordeningen dit voorstel doet dat zij aan dat goede artikel 75 aan de derde alinea iets toe wil voegen dat natuurlijk die goede bepaling geheel en al vernietigt De bedoeling is natuurlijk dat dan aan het stuur of achter op het apatbord een bankje of mandje wordt geplaatst j aarop een kind zou kunnen worden meegenomen Nu geloof ik dat elke fiotsrijdor de ervaring heeft dat hij elk oogenblik als het ware kan blootgesteld zijn aan een min of meer dreigend gevaar en dan acht ik zoo n aanhangsel bepaald een belemmering in de vrije beweging die hoog noodig is om een dergelyk gevaar te ontloopen En dat is nog niet het voornaamste Het voornaamste is dat iedere wielrijder ook zal toegeven dat er momenten kunnen zijn waarop men het gevaar niet kan ontloopen en dat het gevaar er dikwijls is voordat men een oogenblik hoeft kunnen denken om het te voorkomen Dan gebeurt het dat do wielrijder er somwijlen goed af komt maar dan vraag ik wat is dan het lot van den kleinen passagier M de V Er zijn juist in dit jaar uitgekomen eenige geneeskundige wenken omtrent het wielrgden van den arts P Plantenga Deze heeft ook dit punt aangeroerd en hij zegt Ik acht het een uitstekenden maatregel welke enkele gemeenten hebben genomen n l het verbieden van het berijden van een rijwiel door meer personen dan waarvoor het bestemd 18 Het tegenwoordig meer en meer in zwang komen van hetmedenemen van kinderen op het stnur op de staps of in een mandje acht ik spotten met gevau Een ieder die veel wielrijdt weet dat er oogenblikken zijn waarop men met moeite zich kan redden soms met opoffering van het wiel Wat moet er in zoo n geval van den kleinen passagier worden Ik ben het volkomen met dezen medicus eens en ik zal mij dan ook verzetten togen de aanneming van dit voorstel in zooverre dat ik mijn eigen stem er niet aan zal geven De heer Kolijn M de V Ik heb zoo even met gonoegon het voorstol van mijn linker buurman ondersteund waarbij hij wenschte dat de brug bij het Regentesseplantsoen en de brug bij de Doelenstraat niot in do nieuwo bepaling zouden wordon opgenomen Maar M do V hoo gaarno ik dat ook hob gedaan ik moet tot mijn spijt verschilïoo met zijn beschouwingen omtrent het voorstel van B en W inzake de lichtbeoldenvertooningen in de bioscopen De heer IJsselstijn zogt dat hem in Gouda nog geen klachten ter oore gekomen zijn maar ik dacht hoe kan hij die hier in het strijdperk meermalen proeven van bekwaamheid heeft afgelegd dit nu zeggen want komon er klachten dan is het immers te laat De heer IJsselstijn ia eon man die weet wat onze tijd vraagt on de heer IJselstijn moge zijn en dat is volkomen zijn recht een vrijzinnig man maar hij is in ieder geval niet een eigenzinnig man M de V Het bioscoopgevaar is door den grooten omvang dien dit bedrijf hooft aangenomen zoo sterk geworden dat het de aandacht heoft getrokken van mannen van verschillende richtingen in den lande Zij stemmen in dit punt overeen dat het werkelijk van het hoogste belang is toe te zien op welke wijze in de bioscopen wordt opgetreden on die mannen verschillen zeer veel van meoning met den spreker van zooeven die meende te mogen zeggen dit voorstel ia inconsequent Wij hebben allen wol eens oogenblikken in ons loven dat wij wat hard van stapel loopen daaraan dacht ik ook toen die spreker dat zei en toen meende ik hem een dienst te kunnen bewijzen door hem bij gelegenheid uit te noodigen eens oen brochure van mvj aan te nemen door een van de meest erkend vrijzinnige voormannen over het bioscoopgovaar geschreven Die geleerde schrijver die in Amsterdam woont is niet inconsequent geweest Hij heeft meormalen een lans gebroken voor don schouwburg en het tooneel daarentegen is bij scherp opgetrokken tegen het bioscoopgevaar Nu wordt getracht dit gavaar te voorkomen en dat is toch altijd beter dan genezen Wy zien dat B en W beginnen to zeggen dat Gedeputeerde Staten van Zuid HoUand gewezon hebh n op Art 136 van de ïemeentewet Die circulair © van God Staten wijst op wat gebeurd is in Rotterdam in Sittard en in zooveel andere plaatsen en wanneer nu een werkelijk vr zinnig man de Minister Gort v d Linden het de moeite waard heeft geacht op het bioscoopgevaar te wijzen en zijn roeping in dit geval voelt dan moeten wij ophouden eigenzinnig te zijn Ik hoop dan ook dat de Eoad van Gouda tor leering zal gaan bij den Minister Gort v d Linden wat betreft do opvoedkundige waarde van zijn wenken on dat wij werkelijk wat aangeboden wordt niet klakkeloos op zij zetten Daar komt dit bij en dat is altijd zoo geweest wanneer ik van plan ben echte waar to leveren dan is bij mij geen bezwaar togen controle of censuur maar wanneer maar de minste neiging bestaat om iets te ontdaikon dan ziet men wel bezwaar omdat het belemmert te doen wat schadelyk genoemd moot worden Wannoor dan ook in het request van den hoer Scheopmaker er op gewezon wordt dat mon oen commissie van censuur zou kunnen benoemen dan erkent de heer Scheepmaker dat Jiij daartegen goon bezwaar heeft Hot is natuurlijk een kwestie van appreciatie of men een commissie in het leven zou willen roepen ja dan neen maar als men van oordeel is dat op do bioscoopvoorstelling censuur diont uitgeoefend te worden dan behoeft mon zich ais vrijainnig man voor dat oordeel allerminst to schamen De heer v a n V e e n M de V Ik had gedacht dat de minderheid van do commissie niet aan het woord zou behoeven to komen na hetgeen reeds gezegd is Do heer van dor Ree is mans genoeg om het zij no daarover in het midden te brengen maar ik wil wel evon opmerken waar de heer Kolijn ons aangeraden heeft bij den Minister Gort van der Linden tor leering te gaan dat ik wanneer er iets goeds gogevon wordt dit van dr Knyper evengoed aanneem als van den heer Cort van der Linden Wanneer do Minister door tusschonkomst van Ge deputeerde Staton iets wil zoggen on wanneor ik de overtuiging heb dat wij in Gouda daaraan geen behoefte