Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1914

m u hebben omdat hier de toestand dit niet noodzakelijk maakt dan kan ik niet meewerken om in de strafverordeniugen bepalingen op te nemen die maar nagekomen moeten worden en waarmede het den menschen lastig gemaakt wordt Ik heb den heer Scheepmaker zelf gesproken en dat deze een commissie van oensnnr vraagt is omdat hij de overtniging heeft dat hij niets geeft wat onzedelgk zon zijn oftennadeele zon strekken van de jengd hrj wil alleen stnkken geven waartegen niemand bezwaar behoeft te hebben De heer Vos denkt er precies zoo over En waar na die heeren voor mij voN doende waarborg zijn dat zij niets zallen geven dat niet betrouwbaar of niet goed is daar vind ik geen vrijmoedigheid daarvoor strafbepalingen te gaan maken De heer IJ s s e 1 s t ij n M de V Ik zal over de zaak betrekkelgk weinig meer zeggen de zaak staat voor mij zoo dat de toestand hier op het gebied van het bioscoopwezon normaal is Ik wou alleen nog een kleine vraag richten tot den heer Kolijn die zoo vol verwondering was omtrent mijn standpunt en die vraag zou ik als volgt willen inkleeden n l of de heer Kolijn kerngezond zijnde een dokter raadpleegt De heer K o 1 ij n M de V I De heer van Veen heeft gemeend als deel uitmakende van de minderheid van de oommissie zooeven zijn stem te moeten laten hooren Zijn motiveering kan ik echter niet gelnkkig noemen De heeren hebben met mij kannen hooren dat het was een eromheendwarrelen Wij hebben niet gehoord dat de heer van Veen zei wij z n de minderheid en zijn het niet eens met de meerderheid om die en die redenen De heer IJsselstijn heeft het mooi gezegd en goed aangetoond maar dat laat mij koud Ik heb altijd schik als ik den heer Jongenbnrger hoor zeggen dat laat mij koud hij weet dat zoo bijzonder te zeggen maar dit laat ook mij nu koud Wie geeft ons waarborgett dat de heeren Scheepmaker en Vos aan die bioscoopen verbonden blijven Dat is ipimers de kwestie niet het gaat er niet om wie de bioscoopen exploiteeren maar het gaat om de lichtbeelden die er vertoond worden Vandaar dat ik zooeven gemeend heb te mogen zeggen als de eigenaren van die bioscoopen geen bezwaar tegen censuur hébben dan zijn dat de menschen die ik er graag in zie maar daarom behoeft de censuur niet op zij gezet te worden Ik meen dat het antwoord van den heer van Veen er niet oen is waarvoor ik het noodige respect kan hebben dat ik anders wel eens voor hem heb M de rv l Wat betrofl devraiig van den heer IJsselstijn daaruit blükt weer wie de heer IJsselstijn is Ken kerngezond man komt die bg den dokter Ja M de V I Laat de heer IJsselstgn naar zijn dokter gaan en eens informeeren of niet kerngezonde menschen bij hem komen zelfs per kwartaal om te informeeren of de gezondheid blgft De beer van derBee M de V Ik wil eerlijk bekennen dat ik er aanvankelijk niet aan gedacht heb over dit onderworp een woord in het midden te brengen Maar de heeren Muijlwijk en Kolijn hebben te kennen gegeven dat het naar hun meening noodzakeiyk was een commissie in te stellen die de films zou onderzoeken en keuren Ik moet daarop antwoorden dat ik het nut daarvan heelemaal niet inzie En waarom niet Ik wil daarvoor even een bewijs aanhalen Korten tijd geleden is hier in de bioscoop van Soheepmaker een film vertoond genaamd Het Popje een dramatische schets nog wel Ik ben daar eens heen gegaan omdat de commissie die bier in de stad bestaat n l van de Witte Bioscoop die film had afgekeurd En om welke redeo Het eenige waarom die film is afgekeurd is omdat daarin voorkwam een onderwijzer die les geeft aan een meisje welk meisje een weinig den spot dryft met dien onderwijzer Alleen op dien grond is die film door de R K oommissie afgekeurd Nu vraag ik waar moet het heen als hier in Gouda een dergelijke oommissie werd ingesteld Het is niet mogeiyk en daarom vind ik ook na hetgeen door de heeren van Veen en Ijsselstyn in het midden gebracht is dat wij daarop niet in moeten gaan en vrij moeten bleven De heer Jongenbnrger M de V I De heeren di deze voorstellen van de oommissie voor de strafverordeningen zoo ernstig bestrijden en ook de minderheid van de commissie zoeken voortdnrend hun kracht in de beweering dat de voorstellingen die hier in Gouda gegeven worden werkelijk degelijk zyn en er absoluut niets aan mankeert Dat argument is gemakkeUjk en de heeren hebben de wetenschap dat wij van rechts die voorstellingen niet bezoeken zoodat wij die bewering niet kunnen controleeren Maar daar gaat het niet om Het gaat alleen hierom dat dit is een bepaling die gemaakt wordt voor het kind Wij spreken hier over kinderen van 12 16 jaar die een bioscoop voorstelling bijwonen on dan ben ik het volmaakt eens met hetgeen door den heer IJsselstijn gezegd is dat de kinderen uit het volk het meest deze voorstollingen bezoeken Juist met het oog daarop M de V vind ik het noodzakelijk dat de voorgestelde bepaling gemaakt wordt Wat toch is net geval Die kinderen van 12 16 jaar verdienen reeds wat hebben wat zakgeld en loopen op straat En nu zgn er massa s kinderen die tegen den zin van hun ouders die bioscoopvoorstellingen bezoeken Dat is het wat de Overheid moet voorkomen zooals terecht door ü is opgemerkt Wat de ouders niet kannen of willen doen moet de gemeente doen Hier zegt dan de gemeente goed de kinderen kunnen die voorstellingen bywonen mits de ouders meegaan Ik geloof dat den kinderen uit het volk hiermede een groeten dienst bewezen zou worden en een massa oaders de zekerheid zullen verkrijgen dat hun kinderen niet naar een bioscoop kannen gaan dan wanneer zg het willen en zelf meegaan De Voorzitter Myne Heeren mag ik achten dat deze voorstellen thans voldoende zyn toegelicht Ik zal dan in de eerste plaats aan de orde stellen het amendement van Skn heer van der Want op het horstelde artikel 62 Het artikel moet das als volgt gelezen worden Het is verboden de Kniperstraat van de Peperstraat in to rijden in de richting van de Keizerstraat Het aldns geamendeerde artikel ordt zondor hoofdelyke st mmjing aangeUomen i Vervolgens kont jn tBlwning het door den heer Ijas styn geamendeerde artikel 74bs hetwelk dan zal luiden Het is verboden de brug voor voet gangers over de Gouwe bij de Wyd straaf met een rijwiel te berijden Het amendement wordt verworpen met 5 tegen 10 stemmen Voor stemden de heeren IJsselstijn Prince Kolijn Vergeer en van Eiiok Tegen stemden de heeren v d Want v d Ro v Vèeo 3é J jng Jongenburgér v Gklon Kniiltei y § Vol $ V d Tortórt ên Muijlwijk Het voorstel van B on W xfrordf zonder hoofdelijke stemming aangenomen Het voorstel om aan artikel 75 3e toe te voogen of tenzy het motor rijtuig of het rywiel kennelyk voor het vervoer van een persoon buiten den bestuurder is ingericht wordt verworpen mot 14 tegen 1 stem Voor stemde de heer Jongenbnrger tegen de andere hierbovengenoemde heeren De voorgestelde toevoeging tnssohen de artikelen 166 en 167 nieuw artikel 166biB wordt verworpen met Stegen 7 stemmen Tegen stemden de heeren v d Want v d Ree IJsselstyn v Veen Knuttel V d Velde Vergeer en van Eijk Voor stemden de heeren de Jong Prince Jongenburgér van Galen v d Torren Kol n en Muylw k De toevoeging aan artikel 227 wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen gewijzigd in verband met de verworpen voorstellen De neer M u ü 1 w ij k M de V Nu het artikel betreffend het bioscoopgevaar verworpen is zou ik een motie willen indienen om de wens elijkheid uit te spreken dat een censuar op bioseoopvoÓrsteUingen worde ingesteld De Voorzitter Deze motie kan dan in een volgende vergadering aan de orde komen De verordening wordt zonder hoofdelijke stemming in haar geheel aangenomen Aan de orde Het bezwaarschrift van A van den Hondel tegen zijn aanslag in het vergunningsrecht Wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B en AV dezen aanslag te verminderen Niets meer aan de orde zynde sluit de voorzitter de vergadering Biaoaa exa laaa ca Voorbereiding van wetten Naar wij vernemen kal het plan van den Minister van Justitie om zich voor de voorbereiding van wetgeving de blijvende medewerking te verzekeren van hoogstaande mannen en rechtsgeleerden ook bniten zijn Departement weldra haar beslag krijgen Daartoe wordt eerlang verwacht de instelling eener commissie van advies over de vraag welke wetsvoorzieningen telkens door Het maatschappelijk verkeer worden geëischt en naarmate der practisohe behoeften der gemeenschap dadelijke bewerking behoeven Bet Koninklgk bezoek aan Groningen Naar wij van bevoegde zijde vernemen zullen naar alle waïirschijnlijkheid H M de Koningin en Z K H de Prins niet op Woensdag 1 Jnli zooals aanvankeiyk in de bedoeling heeft gelegen maar op Dinsdagavond 30 Juni reeds te Groningen aankomen De nieuwe vloot Naar De Fakkel uit goede bron verneemt zal binnenkort door de regeering bij de Staten Generaal een voorstel aanhangig worden gemaakt om over te gaan tot den bouw van vier slagschepen elk groot 24 000 ton met een snelheid van 22 miJl en voorts tot den aanbouw van de noodige torpedobooten torpedojagers en onderzeeërs De bedoeling zou dan voorzitten om van dit materiaal een geheel te maken als eskader en later met den aanbouw van een tweede eskader de nieuwe vloot te voltooien Uit het Indische mijnwezen meent men de kosten grootendeels te kunnen patten Bezoekt Harderwyk In het Overveluwsch Weekblad werd medegedeeld dat de vereeniging Harderwijk Vooruit besloten heeft reclame te maken voor Harderwijk door middel van electriache verlichting op het Leidscheplejn te Amsterdam met de woorden Bezoekt Harderwijk goede ontvangst gegarandeerd Naar aanleiding hiervan heeft de t urfcemiiö tör van Harderwyk de heer J p X Kemper8 aich meteen schrijyenj gericht tpt het bestauc van genoejnde vereenigingen daarin verwezen naai het bericht volgens hetwelk de minister van Buttenlandsche Zaken aach heeft gewend tot den algemeenen voorzitter van de Tucht Unie met het verzpek liet mogelijke te doen om een einde te makfln aan het schandelijk on tot zoovele klachten aanleiding gevend optreden van de bevolking in sommige van onze steden en dorpen jegens vreemdelingen De burgemeester meent dat tot de hïe 9edoei e waatregen allerminst een défgelgke reolame behoorten dat desie retülotne in de tegenwoordige omstan jijifhedea nti voornatnelijk Harderi ijk zij het dan ook zooals straks blijken zal ten onrechte zoo ernstig in verdenking is gebracht ontijdig en ongepast moet voorkomen De burgemeester geeft daarom met aandrang in overweging de uitvoering van dit zonderlinge besluit genomen door 20 van do 162 leden der vereeniging althans voorhand niet ten uitvoer te brengen Het nieuwe Tweede Kamer gebouw Gisteren is het volgende adres verzonden Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Geven de ondergeteekenden met versohuldigden eerbied het volgende te kennen Niet zonder bevreemding en ongerustheid hebben aij vernomen dat voor het nieuwe gebouw voor Uwe vergadering reeds ontwerpen zyn gemaakt door net bureau van den Kljksbonwmeestèr Immers zij zyn van meening dat waar het hier betreft wellicht het meest belangrijke monumentale bouwwerk t welk yi dezen tüd kan worden gezet het ambtelyke bureau naar de ondervinding overtuigend heeft aangetoond voor deze ontwerpen in en g al zonder eenige mededingrng aangewezen kan en mag worden en dat er zoo ooit nii aanleiding is om de Nederlandsche bouwkunstenaars de gelegenheid te geven een Nederlandsch monument te scheppen Bedenen waarom zij Uwe Vergadering met den mee t sterken aandrang verzoeken het daarheen te leiden dat de bouw van het nieuwe Parlement aan een der beste Nederlandsche bouwmeesters worde opgedragen Het adres is geteekend door R N Roland Hobt Dr A Pit Dr H E van Gelder Willen Kloos Jeane Kloos Reyneke van Stuwe Mr Dr J C Overvoerde H J Ha verman Dr A Bredius Dr H T Colenbrander Wouter Nyhoff Prof Dr J Huizin ga Frits Lapidoth C L van Baleui J F M Sterck Mare Emants Prof Dr G W Kernkamp Jan Veth Cyriel Bnysae F P ter Meulen Dr Mr S Muller Fzn Dr Jan Kalf Frederik van Eeden M A Bauer K Alberdingh Thijm Mr H P X Wiessingh Mr Frans Coenen Jac van Looy Herman Robbers Albert Verwey Henriette Roland Holst v d Schalk J de Meester Prof Dr W Vogelsang Katwijk Bij de gisteren gehouden stemming voor een lid van de Tweede Ka ier der StatenGeneraal vacature mr baron Van Wassenaer van Catwijck c h verkregen de heeren Mr H W C J de Jong v 1 956 S R d Miranda s d a p J 232 Dr J Th de Visser c h 6186 et Zoodat gekozen is Dr J TH DE VISSER C H fiij de periodieke verkiezing in Juni 1913 verkregen de heeren Van Wassenaer van Catwijck c h 6663 mr J C Kielatra v 1 1158 S R de Miranda s d a p 227 en dr P J Muller Prot 135 st zoodat gekozen werd de heer Van Wassenaer van Catwijck Berechting van bedelaars Naar de Avondp verneemt zal binnenkort in d bestaande regeling van bedelaarsberechting een wyziging worden gebracht in overleg met de toevluchtsoorden van het Leger des Heils CJit de E exe Hnishonden doen Onder bovenstaand opschrift schrijft het Vad het volgende Het Gerechtshof te Arnhem heeft niet lang geleden een man zijn zin gegeven die echtscheiding aanvroeg om reden dat zijne vrouw zich niet met het huishouden bemoeide Dat rechtscollege vond grond daarvoor in de bepaling van art 158 van het B W De echtgenooten zyn elkander weder keei g getroawh hulp e l ijstwid verMihuldigd en gaf dauaan deze interpretatie j dftt indien de vrouw beslist nalaat het huishouden waar te nemen en van bepaald beletsel om zulks te doen is gebleken zy ernstig te kort schiet in de ook haar in de wet opgelegde verplichtingen Dit vonnis heeft in hooge mate den toorn opgewekt van de bekende strijdster voor de rechten der vrouw Mej Martina G Kramers Zij komt op voor deze vrouw wie gee erlei vergryp wordt ten laste ge legdig enkel net n iet waarnepieu der lii ishofding Mefc al vonnis isi volgens haaf uitgesprok dat het huwelijk van den kant der vrouw een arbeidscontract is dat de man door haar te trouwen ree ïit heeft op haar arbeidsprestatie in den vorm van het huishouden waarnemen en het veelbezongen veelgeprezen huwelijk krijgt hier een zeer prozaïsche zeer terngstootende beteekenis excusez dupeu en deze heele geschiedenis is het resultaat hiervan dat maken en toepassen van eene wet die voor beide seksen geldt aan ééne sekse is overgelaten We zullen na maar niet lang uitweiden over die vrouw die geenerlei vergrijp wordt ten laste gelegd maar enkel het niet waarnemen van het huishouden wordt verweten Ze is wellicht eene zuster van dien straatveger die zoo heel best kon straatvegen maar wiens eenige iout daarin bestond dat hij het stelselmatig vertikte ooit tot dien arbeid over te gaan Maar wel willen wy als warm voorstander van de rechten der vrouw de vraag stellen of de verklaring van hare gelijkwaardigheid met den man als burger van den staat met zich zal brengen dat zy zich oi tslagen zal rekenen van de verplichting om het huishouden waar te nemen Esne vraag die misschien minder van belang is voor die gelukkigen die geld genoeg hebben om tegen betaling hulp van buiten te requireeren voor deze taak maar die eenvoudig levensquaestie is voor die overgroote meerderheid van onze huisvaders die door werkstaking van hunne vrouwen op huishoudgebied tot den finanoieelen ondergang zullen gedoemd worden ongerekend het gevaar voor goede verstandhouding tusschen man en vrouw als dat ideale niet terngstootende huwelyk van mej Kramers regel zal zyn geworden de grootste liefde des mans is toch niet oestand tegen een huis huishouden van Kéja en feminist of niet alle mannen zeggen het nog altijd Chrysale na Je vis de bonne soope et non de beau language BxA zal dus wel de moeite waard zyn van Mej Martina Kramers te votnemen wie dan wèl het huishouden moet doen als zij de verplichting van de vrouw daartoe niet erkent Wij hopen daarop een antwoord te zallen ontvangen waardoor onze ijver voor het burgerrecht der vrouw niet bekoelezt zal Dat wij met Mej Kramers het ten slotte eens zijn dat eene vrouw die echtscheiding aanvraagt op grond dat haar man veranimt haar het noodig deel van zijn inkomen ter beschikking te stellen deze ook moet verkrijgen zal wel haast overbodige mededeeling zijn maar waar de schrijfter in het Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht dit als tegenstelling aanvoert tegen het vonnis van het Hof von Arnhem hadden arresten in dien zin van datzelfde Hof daarvan als voorbeeld moeten zijn gegeven Maar die kregen wij niet Cfemengde Bericliten De Haagsche politie is in den laatsten tijd weer tegen zg societBiten opgetreden Bij haar waren nl vele klachten ingekomen over onzedelijke handelingen in één dier inricbtingou In een andere inrichtirtg waren bezoekers vri hooge bedragen afgezet Bén bezoeker liet er op zekeren dag f 1300 een ander ongeveer f 9000 Aan een dier inrichtingen ia een vro r verleend verlof ingetrokken nadat agenten van de afdieoting Drankwot der gemeente politie daar aanstooteiijke tooneelen hadden vastgieeteld Deze inrichting heeft evenals een andere waar de afzetterijen werden gepleegd s avonds een politiepost voor de deur ge cregen die de bezoekers voordat zij binnengaan Waarschuwt Te Torborg is bij den bouw der Katholieke Kerk de twintigjarige arbeider T van een 12 meter hoogen steiger gevallen en in zorgwekkenden toeetand opgenomen ï Hppnd rjoo is gi8tor y jidi id bliksem geslagen in de portier woniing vani het Igndgoed Te Deelerwoud Hui en inboedel znn veibrand Verzekering dekt de schade Wegens de staking onder de ezportslaehters aan den Hoek van Holland zijn uit Botterdam 12 politieagenten onder bevel van Oen inspectenr daarheen gezonden ter versterking van de politiemacht aldaar Jnbileam Mees Pe dag van teren was ifoor W Mees den EotterdaiiwliWjBoljfiedoktbr oqn rocbt eeslejü e H f was nl ip jiirth é elodon i at Ii $ tgï dp it in ih geheeskunde promoveerdo en zjn vele vrienden hadden dit feit geenszins onopgemerkt voorbij laten gaan Niet alleen toch als politiedokter is dr W Mees tal van jaren reeds nuttig werkzaam maar ook in tal van andere betrekkingen was en is hij nog nuttig werkzaam Kamens een commissie van vrienden en vereerders sprak in Maison Ulrieh prof Hector Treub uit Amsterdam en bood hem daarbij een Wilhelminabiljart aan verder spraken nog dr M M Schim van der Loeff namens het öroene Kruis dr Drooglever fortuijn namens het hoofdbesstaur en dr W Sohilpenoort namens de afdeeling der Maatschappij tot Bevordering der Geneesknnst de heer J P Vis namens de afdeeling Rotterdam van bet Groene Kruis dr V Winkler Prins namens de afd Ziekenfonds der Maatschappij dr S J Halbertsma namens de Vere Medicinae Doctores enz allen getuigende van de vele verplichtingen welke deze verschillende vereenigingen aan den jubilaris hebben Ëen diner den jubilaris en diens familie door collega s en vrienden aangeboden sloot dezen feestdag Botsing tusschen politie en bargers Naar aan de N Ct wordt gemeld zal de inspecteur van politie v d M die in den nacht van 9 op 10 Mei in de Hommelstraat te Arnhem den 22jarigen v d Post uit Amsterdam doodschoot en wiens verw zing naar de terechtzitting dor rechtbank wij mededeelden terechtstaan wegens doodslag subsidiair Ie wegens mishandeling den dood ten gevolge hebbende subsidiair 2e wegens het veroorzaken van den dood door schuld Hotel Berg en Dal Door de A nhemsdie rechtbank is vonnis gewezen in zake eenige aandeelhouders contra N V Hotd Groot Berg en Dal te Ubbergen Benige aandeelhouders hadden de N V gedagvaard om waar meer dan 75 pCt van het maatschappelijk kapitaal verloren is de N V van recbta e te ontbinden subsidiair te veryjen dat de statuten wijziging in It vergadering van 29 December 1913 langenomen ongeldig is De rechtbank verklaarde de primaire vetgaderisfi wol ontvankelgk doch ontzegde haar aan de eischers terwijl de subsidiere vordering niet ontvankelijk werd verklaard Eischers werden tot de kosten det procedure veroor Voor Berg en Dal trad op mr J Ssntman te Nümegen voor de eischers trad op mr H J C van Scherpenberg te Nijmegen Het hotel Berg en Dal wordt diaa niet ontbonden N Ct Pinheiro vrijgesproken Naar het Hbl verneemt is deAmsterdamsche diamanthandelaar Pinheiro door Court d Appèl te Brussel vrijgasprokeu van de door eenige Antwerpsohe handelaren tegen hem ingediende aanklacht wegens oplichting Gistermorgen te ongeveer 6 unr werd de 72 jarige weduwe G te Oldenzaal vermist In de veronderstellingdat zj vroegtijdig ter kerke was gegaan werd daarop door haar huisgenooten niet dadelijk acht geslagen doch een uur later werd haat lijk uitda z g Kattegrave een gracht opgehaald De ongelukkige was geruimentijd ziek geweest en scheen niet welhij het hoofd te zijn N Ct De staking te Zaandam De Zaandamsche correspondent van het Hbl schrijft Het gevolg van het optreden van de commissie uit de burgerij heeft dit voorloopige resultaat opgeleverd dat althans ten deele contact tusschen patroons en werklieden is verkregen Nadat de heer J Decker als gemachtigde van de commissie verschillende conferenties met het bestpur van den ptitifoOnsBbiïffteli rfaWdii ByStti éy der wBrklJedenoi lShï atite HiWÈBhoti den Hi d W g Volè dai Vpo ét n sSimensprèking plaats tusschen het bestuur van den patroonsbond en dat van de christelijke organisatie Recht en Plicht omtrent de voorwaarden waarop de arbeid zou kunnen worden hervat Met de moderne en vree organisaties wenschte de patvoonsbond na hetgeen tijdens de staking was voorgevallen niet te confereeren Als uitvloeisel van deze samenspreking had gisterenavond in de consistoriekamer van de Geref l erk aan de VinteJIStfaa eOti druk bezochte algemewie vergaddriBg yan d óhj S telijke ëtfikep plMjitJ ter béjpift li i ng van de VöörsteJlen t aii cle i £troon 6 die eèhtet eeh nieuwe bepalingen bevatten doch dezelde zijn als voor het uitbreken der staking werden aangeboden doch toen afgewezen Omtrent het behandelde in deze vergadering werd met het oog op te voeren onderhandelingen tot geheimhouding besloten en werden geen mededeelingen aan de pers verstrekt De Bond van Werkgevers blijft zich op bet standpunt stellen geen bemiddeling te willen aanvaarden Gistermorgen kwam in de haven van Westzaan een boot beladen met balken aan voor de firma G Kamphwjs en Zonen een der bij de staking l okken firma s aar aap de lossing ook door drie stakers zou worden deelgenomen werd hiertegen door de firma bezwaar gemaakt waarop de bootwerkers besloten de boot zonder deze drie arbeiders te lossen Op klaarlichten dag lee fgeplunderd Tusschen halftwee en vijf uur is WoenB lag op de Raamgracht te Amsterdam een verdieping leeggeplunderd De heer des huizes een 70 jarige koopman in manufacturen znn vrouw en dochter waren in dien tijd afwezig en daarvan heeft eon insluiper gebruik gemaakt om uit een drietal kasten een bedrag van f 145 aan geld en verscheidene gouden en zilveren voorwerpen ringen knopjes en n horloge weg te halen Onder de geldstukken waren vele stuivertje in een bus opgeborgen en gouden tientjes met loshangend haar Alles wat waarde had werd meegenomen een geldkistje ve eerlt stuk getrapt en daarna le ehaald Toen de famUie thuis kwam werd Wrt niets ontdekt daar de kamerdeur op slot was Vermoedelijk was de inbreker met den toestand op de hoogte iSaar de bewoonster ons meedeelde is de familie door deze brutale inbraak goed als geruïneerd Hbld Stadsnieuws GOUDA 13 Juni Door Burg en Weth is aan de raadsleden het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 8 Juni 1914 Wij hebben de eer 17 mede te doelen dat de Commissie van ToezicUi op de StadsMuziekschool zich bij hiernevens overgelegd schrijven van 27 April j l tot ons gewend heeft met verzoek te willen bevorderen dat enkele door haar wenscfaelyk geachte veranderingen in het Reglement voor die school door Uwen Raad worden aangebracht De voorgestelde wijzigingen komen in hoofdzaak neer op eene opheffing der verschillende afdeelingen aan de school zooals die in de praktijk reeds eenigen tijd is tot stand gekomen Met de strekking van de voorstellen der Commissie kunnen wij ons behoudens enkele veranderingen in de redactie vereenigen Het kwam ons wenschelijk voor de redactie ook van enkele andere artikelen dan de door de Commissie besprokene te wijzigen en in verband daarmede U in overweging te geven het Reglement opnieuw vast te stellen Op grond van het bovenstaande hebben wy de eer Uwen Raad uit te noodigen te nemen het navolgende besluit De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 8 Juni 1914 no 60 670 en de daarbij overgelegde missive der Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool dd 27 April 1914 no 794 Besluit I in te trekken het Reglement voor de Stads Muziekschool zooals het werd vastgesteld door den Raad in zijne vergadering van den 24 Juni 1910 Gemeenteblad no 218 n vast te siellen het REGLEMENT VAN DE STADSMUZIEKSCHOOL TE GOUDA zooals het by dit voorstel wordt aan gebèxiWBit ttuju ii i i jL t lAkn iden S a d dèw Genieent ÖolJ a iafedeakiöekon bij Qiiatfr rtT fi Zooaia gemeld is hier tef siede evouals in andere gemeenten opgericht oen Comité welks doei het U geldeu m te zamelen voor eeii go leitk ecdion bij Quatro Brae In een ons to özouden circulaire tózeü Wij oiutrcjit de bewoegrüdenen die tot de oprichting van eei monument bij Quatre Bras hebben geleid het volgeud De slag vttu Waterloo op IH Juni 1815 heett oyer het lot vi l E ro beshpt en de nationule Èorwtmnli h èd Uao ïiet Niifi ite N iill 3fiad iWolliwitlaehe pCöTin ieli iöèUW éfc vinmlte K kdinKi iJhlu teï I iéd Maiiaett verliékerd i e op dieu dag door de liondgenooten behaalde luisterrijke overwmnmg is ontegenzeggelijk voorbereid en uiogelyk gemaakt door hot treffeu bij QuatiHiliras twee dagen te voren Dit treffen heeft volgoiiB getuigenis van vriend en vijand plaats gehad uitsluitend alfi gevolg van het zelfsUindig en beleidvol optreden der Nocierlandsche aanvoerdory de l erponcher de Conataut itebecque en den Hertog vftn Saksen Weiïflar wier beschikkingen in zooverie zij van de door den Hertog van Wellington gegeven Iwvelen afweken onmiddellijk werden goedgekeurd door dwi Priuö van Oranje later Koning Willem IIj Het manmoedig weerstand bieden aldaar van uitsluitend Nedflrlandsche troepenafdeeliugen Noord Zuid N deriandeiB en Nassauere onder bevel van genoemden vorst tot des uainiddaga ongeveer 3J uur toon de Kugelsche troepen kwamen aanrukken tegen eene over machtige Fransche legermacht onder maarschalk Ney heeft dien v dheeff belet volgens het ham gegeven bev dien dag langs den Bruseelsch jrtraatweg voort te dringön Op het eiag W4 van Waterloo heeft Koning Willem I een duurzaam monument doen oprichten ter eere van het Nederlandsche leger en de Bondgenooten andere gedenltteekenem zijn aldaar verrezen ter nagiedachtenJB van gevallei n van Britact en van Duitsche troepenkorpsen en van enkele gasneuvelde officieren Nabij Quatre Bras prijkt alleen een dergelijk gedjenkteeken ter innering aan de He tog van jBrunswijk die aan zijjlB aldaar bdiomen wonden is beaüveken Sfedert enige jaren zijn in ons landen p België plaimen overwogen om oqk te dier plaatee een gedenktaeken op te richtwi ten einde de herinnering aan den roemrijken stri tl der Nederlandsche troepen op 16 Juni 1815 lervendig te houden Thane heeft zich in België ondesr het voorzitterschap van den luitenanjtgeneraal baron W de Heuach oud militairgouvemeur van Bruseel oor comité gevormd waarin tal van mannen van naam cq aanzien zitting hflfcben genomen ds fdl töfi doe heeft geüteld o a een zoodanig plan tot uitvoering te brengen op den honderdsten gedenkdag aan dien strijd den 16en Juni 1915 Dit comité hekt bet verlangen te keimeu gegeven dal ook Nederland medewerking zoude verieeifcen tot het gemeenschappelijk doen verrijzen van een monument bij QuatreBras tevens ter nagedachtenis aan ile daarbij gevallen strijdera Deze wensch heeft weerklank geeen aantal Nederlanders van naam welke zich hebben vereenigd tot oen nationaal comité aan welks hoofd als voorzitter Maat de gep luit genoraal J de Waal Dit comité meent dat hot thanfi levende gealacht op geen betere wijze de herinnering aan het roemvoUe standhouden van de toenmalige Noord en Zuid Nederlandsche wapenbroeders bij den Viersprong levendig houden dan door gezamenli Nederiaudei s eu Belgen hun eene eerezuil te stichten op de plek waar zij hun leven hebben willen geven voor het behoud van Neerland s onafhankelijkheid Het Comité te Gouda dat in deze gemeente de taak die het nationaal comité heeft aanvaard heeft overgenomen doet Voor de op Dinsdag 16 Juni te houden collecte bij de ingezetenen een beroep op hunne offervaardigheid ten einde tot de oprichting van zoodanig monummt te geraken Het Comité richt zich tot allen jong en oud die prijs stellen op den naam vaa Nederlander Elke bijdrage hoe gering ook zal ia dank worden aanvaard Hot comité verwacht dat langs dien weg Nederland niet minder dan België getuigenis zal geven van de erkentelijkheid voor hetgeen onze voorZaten hebben gedaan om de vrijmaking van de Fransche overheersching deu 17en November 1813 aangevangen Voor goed to bevestigen Maandag 15 Juni a s zal hot 2 jaar geleden zijn dat G Brouwer Ueerenstraat 133 alhier bij de firma G Prinoe en Zonen in de pottoubakkerij op do Kaam in dienst trad Carillon bespeling Naar ons wordt medegiedeeld zullen op 18 Juni a B op verzoek van de Natipnalü Vereeniging voor den VplksZfaug in vtö sehiublMe gemoent én W ftk ondöP nok Oou da Riir uonbeboSt oUngen worden gehouden Spoorlijn Gouda Schoonhoven De N R Ct bevat het bericht dat op de spoorlijn Gouda Schoonhoven vermoedelijk dagelijks pegen treinen in elke richting zullen oopén i j Inlichtingen op een adre aoM de Kamer Ondcir de inlichtingen op adreseen aan de Tweede Kamer gericht behooren ook die naar aanledding van een adree van den heei D J van Nahijijs gepensionHeord a Iminie ra Wnïr vAni het militaire hoöpifaal tb Ifdüda houdende verzotdc bm schniteloqsstelliflg in vea band me z inziens ontijdig verleend pensioen De commissie stelt voor Ie de regowing dank te zeggMï voor de verstrekte inlichtingen 2o haar te vorzoekon alsnog ïn nadere overweging te nemen het verzoek van adressant om voor den tijd dat hij zijn verbintenis door de pensioneering niet heeft mogen uitdienen hem schad l90S te stellen voor het gemis van zijn traktement en van vrije woning na aftrek van hetgeen hem voor dien tijd aan pensioen is uitbetaald en om het hom verleende pensioen te herzien en het alsnog toe te kennen op dezen grondslag als ware bet eerst met ingang van 1 Februari 190 verleend Het Raadslid J A Donker Naar wij vernemen heeft de heer J A Donker lid van den Raad dezer gemeente zich heden te Utrecht aan een ernstige operatie onderwerpen Vetke goed is geslaagd De toestand van den patiënt moet naar omstandigheden bevredigend zyn en hoop geven op herstel Coöp Scheersalon Naar aanleiding van de verwerping van de voorstellen op de jongste vergadering van de afd Gouda van de Ned Barbiers en Kappersbond heeft het bestuur der Vereeniging Voorwaarts besloten eerstdaags een coöperatief salon bier ter stede te openen Kind verdronken Oouderak Gisterenmiddag is het driejarig soontje van defilanabouww G Kloot by de woning zijner ouders te water geraakt exi verdronken Nadat het kind nit het water was gehaald werden door den heer A Gautier geruimen t d pogingen in het werk gesteld om door kunstmatige ade nhuing de levensgeesten op te wekken doch deze bleken mcbteloos In drie ma i vM4 ffl6 dit nu reeds het derde ongeval vifn dien aard Spuit probeeren Na drie jaren van rustige mst ia gisteren de spuit voor den dag gehaald om te probeeren of ze nog water wilde geven Dat is voor de jeugd een pretje geweest Hoewel er aanvankelijk geen liefhebbers waren om te pompen kwamen die toch ten laatste en kon de spuit bewijzen dat ze in geval van brand nog goed dienst kan doen De kinderen lieten zich gaarne nat spuiten vooral toen er door enkele menschen wat geldstukken werden gestrooid Daar hadden ze wel een nat pak voor over De proef is nu goed geslaagd Maar t komt ons toch voor dat het wel aanbevelenswaardig zou zijn als de volgende beproeving niet zoo lang wordt uitgesteld Mankeert er iets aan de spuit als er brand is dan zou t heel erg zyn Om het Evangelisatie gebouw Boskoop De N R Ct meldt het volgende Reeds werd bericht dat tengevolge van het verschil dat in den boezem der Vereeniging voor Evangelisatie te Boskoop ontstaan is tusschen de Gereformeerden en de ethisoh confe ioneelen men leze hetgeen door onzen medewerker daarover is gezegd Red G Crt de laatsten op 27 Mei het oude bestuur hebben afgezet en een nieuw gekozen van welk nieuw bestuur de heer G van Noordt als voorzitter optrad In die qualiteit heeft hij op 2 dezer het gebouw der Evangelisatie van nieuwe sloten voorzien en deuren doen dichtspijkeren Het oude bestuur heeft daartegen voorziening gevraagd bij den president der rechtbank te s Gravenhage in kort geding Voor het oude bestuur werd Dinsdag jl in deze zaak gepleit door mr J A de Wilde te a Gravenhage voor het nieuwe bestuur de heeren v Noordt c 8 door mr van Es te Gouda Donderdag heeft de president reeds vonnis gewezen Hij wees daarbij aan het oude bestuur de ingestelde vordering toe met machtiging om de a nr gQbtaöhte afslaitiiigen te veMiJclepn en net bevel aan denheefv Noordt om zich dttórtbgen n k té verzeiïeti eii ich van dwQn v h beschikking voortaan te onthouden De Vereeniging was ook door negen heeren tegen de terechtzitting der rechtbank van Donderdag gedagvaard om ontbinding van een koopovereenkomst te hooren uitspreken Op de zitting deed zich een incident voor Er stelden zich twee procureurs mr De Wilde in opdracht van het oude bestijiur en mf J Cle rcq voor het nieuwe Na conclusie y n den pffioier Tffln justitie ffói e reóhtbapk zidk tern in raadkaiWenbesliste df ari a dat tng De Wilde alleen als procureur kon worden toegelaten Naamlooze Vennootschap Schoonhoven In de bijvoegsels tot de St Ct nr 136 van 13 Jnni 1914 is opgenomen Nr 643 Fabriek van Melkproducten Schoonhoven te Rotterdam bewilligd by kon besluit van 14 Mei 1914 met een kapitaal van f 100 000 verdeeld in 100 aandeelen ieder groot f 1000 waarvan 20 aandeelen zijn geplaatst Directeur is de heer L J de Vos en commissaris is de heer G Chr van der Leck De vennootschap heeft ten doel het koopen bereiden en verhandelen van melken zuivelprodrukten en daaraan verwante artikelen in den meest nitgebreiden zin Oudewater De heer E van Gent alhier is aan het Techniknm te Mittweida geslaagd voor Electr on Werkt Ingenieur In de concertzaal van het hotel Doelen hielden eenige dames Dinsdag Woensdag en Donderdag een fancyfair waarvan de netto opbrengst moet dienen tot steun der alhier bestaande vakteekenschool Met veel voldoening kunnen de dames op haar werk terugzien daar het aan een druk bezoek niet ontbrak De avonden werden met voordrachten zang muziek en tooneelspel zeer gezellig gevuld Krimpen a d Ziek Door het gemeentebestuur van Schoonhoven is aan den heer M A G Staat aannemer alhier opgedragen het maken van steiger en schoeiïngwerken ten behoeve van de aanlegplaatsen der gemeente Capelle afd IJsel In de Donderdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering werd benoemd tot ambtenaar van den Borgerlyken Stand de beer L Vnyk in de vacature ontstaan Vertrek van notaris De Vos tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim de heer M Schinkel Jr tot het uitbetalen van pensioen de Iwer B Vaü Dam tot vroedvrouw Mej M Lugthard te s Gravenzade tevens werd door den raad besloten een 10de schoollokaal in dö buurtchap Ketett te laten boQwen dat 1 April 1915 gereed moet zijn met een gedeeltelijke overdekte speelplaats Aan den heer N Heukels rustend hoofd der Chr Prins Alexander School alhier thans wonende te Rijswijk by Den Haag is een pensioen toegekend groot f 967 De onder yzer met hoofdaote de heer J Boonsma alhier slaagdebij het onderzoek vanwege den schoolraad voor het diploma on de aanteekeningen van Chr Nationaal en Geref schoolopderwijs Opgave van Pei sonen die zich gedurende de week van 6 Juni tot 12 Juni in de Gemeonto ge vestigd of deze verlaten hebben QBVM8TlQl E2f A C Hoekstra mouboltabrikant uil Waddinxvoou in Kegeutesseiilauts lij J C van den Berg houtlwworkor uit Nijmegen in Wilholminastraat 45 G de la Rie uit Rotterdam in Houteuatraat 2 C W van der Klis blocker uilRottei dam in Boelekado 35 W van der Kroof Winkelier uit Waddinxveen in Turfmarkt KKÏ N Vogelaar arbeider uit Waddinxveen in Keizerstraat 96 M HeinHlman wlnkelchof uit Am sterdam in Markt 21 W M Koskerman kok uit Utrecht in Crabothstroat 66 H Dekker pakhiiisknocht u Stolwijk in Gouzonstraat 00 D J Sclïolten sigareiunakor uit Aiiierötoort in Kcizcrétruat 71 VEJRTHOKKENMN P W J Muller apothekoros uit atoinkade 22 naar Amsterdajti WUhelminagasthuiB A föM l Hh i tlyiefi u uii 4 W rA viih doi HöQ Btiabtótir pS Wiij i9lmluBatr naai Üra oiiiiage Nleiiwèhaveai 486 A Zingor uit R v Catsw 144 naur Boskoop Voorkado 11 P J van Liiig ii plakwls bilder uit Moordr Tiendew naar Defft Wed Jaapeffs Zwanonburg oil BlfW kerasingol 5H naar Nootdorp St Jo sephGeeticht R A G Binii Ddijk kantoorbedl Br de uit Gouwe 2l i naar Rt ttordwB Zootundaalsehewog 48a T i Vorblftfiiiiw öigiirenmalter i Koiii jn tteeff Tl naar Vi oi wijjs j Tslegrafiscli Weertericilit van hot Koniaklijk Mutoriologiaoh Instituut te DE BILDT Hoogste baromoterstand 773 0 te Horta laagste stand 7D7 0 to Karlsmho Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige N O wind meest licht bewolkt waarschijnlijk droog arm weer behoudens geringe oniTeerskans Laatste Berichten Franst ho Kuhinetscrieis Parijs 18 Juni l rcsidont l olncaré hoett opnieuw aan Viviani op lraoht gegevan om oen nieuw Kahiitot i men te etolten De ïleemakerk naar Weet Indiö II M e ileeujekerk is heden naar West Indiö vertrokken om zoo noodig vandaar naar Mexico lo wordön toezonden Daar oen deel van de zwimllltio aan boord is zal hot schip dusyMr half October terngkeereo Grootkruis Oranje NaBaau H M do Koningin heeft den oudralnister do lioauforl bemiomd lot Orootkruis van do Orde van üranjoNaseau Turkije en Griekenland KoNSTANTjNOPEL 13 Juni Alhier wordt met groote stelligheid vermeld dat de mogendheden voornemens zyn zoowel bij de Turksohe als bij de Grieksohe regeoring een gemeenschappelijke stap te doea in verband met den gespannen toestand tusschen beide rijken BrEGERLIJKE STAND GEBOREN 12 Jijni Adrinnus ouders W Leeflang on J M v Sohooneveld Aleida Adriana ouders J C Gnérain eo A G Scheffets ONDERTHOÜWD A C Zeeman en J B L van Haansbergen L de Boer on P Neet L den Hertog en E den Haag G Slinger en J E Melohort G S IJpelaar en M Zandijk