Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1914

Apotheker Café Restaarant Het Schaakbord Pilsener Uri uell Iienni§gevlng BURGEMEESTER en WETHOUÜEU8 van GOUDA brenpn ter algemeene kennis dat op Maandag den 22 Juni aanstaande aanvangende des voormiddags ten 10 nre eene ALOEMEENE COLLECTE met open xchalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden Namens de Gomraissio van bedoeld Fonds brengen zij den Ingezetenen in fierinnering dat de CoUeote plaats heeft niet om datgene te doen waartoe de Btaat verplicht is m ar om Buitengewone Belooningen uit te reiken aan hen die bij de verschillende oorlogen lyf en leven voor het Vaderland hebben veil gehad waarom zij vertrouwen dat een ieder docH het schenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda 13 Juni 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Do Secretaris J V HEUSDE ke vki8gevii g kkicktinobn welke oevaak schade of uindvr kunnen vkrookzaken BUROEMEESTKR en WETHOUDERS 7an GOUDA Gexien art 8 der Hinderwet Doen te weten i Dat Burgemeester en Wethouders van Moordrecht vergunning hebben verleend ann R van der Bas te Moordrechten zijne rechtverkrijgenden tot hot oprichten van eene slachterij in het perceel aldaar kadastraal bekend sectie Abis Ko 313a Gouda den 13 Juni 1914 Burgemeester sp Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris V HEU8DK © n laxxd Het kortstoodig Ksbinet Ribot Wij weten niet of de korte duur van het 50e Kabinet der Fransche Republiek een recort uitmaakt onder alle Ministeries van het Frankrijk na 1870 dooh wel dat Ribot hiermede syn eigen record geslagen heeft Dit tooh stond op 35 dagen Eynde de levensduur van het eerste MinisterieRihot in 1892 dat op i December van dat jaar geboren het slechta tot 10 Januari daaraanvolgende uitgehouden heeft Wel kwam de toenmaals aftredende premier daags nadien met een nieuw stel ministers doch ook deze combinatie kon bet niet lang bolwerken en reeds 30 Haart d a v trad het tweede Kabinet Ribot af Toen twee jaor later Hibot voor de derde maal een Ministerie vormde op 20 Januari 1895 kon hij ook dit geen langer leven inblazen dan tot 28 October van hetzelfde jaar Sedert was Ribot noch premier noch Minister in een ander Kabinet meer totdat hg gisteren met de vierde door hem gevormde ministerieele combinatie in de Kamer optrad en al reeds een paar uur later de nederlaag leed aldus gelijk gezegd zijn eigen record verbeterende Dat Ribot zoo aanstonds en met lulk een niet beduidend cijfer in do minderheid bleef zal hoofdzakelgk geweten moeten worden aan de zinsnede in de ministerieele varklaring luidende dat het kabinet slechts leven wil door het vertrouwen van de republikeinsche meerderheid in de beide Kamers Want de andere gedeelten nit het ministerieel program schgnen geen van alle van dien aard dat de Kamer er in haar huidige meerderheid niet sou kunnen mede instemmen Van een der hoekste nen by desamenstelling van het Ministerie de positie nl door Ritbot in te namen ten opzichte der wet op den driejarigen oefentgd heeft hij evenals Doumorgue voor hem de scherpe kanten weten teMntnemen door de bespreking daarover nit te schakelen De radicalen en radico sooialisten die al meer dan hun lief is aan het program van Pan vastzitten an dit onmogolgk oen doorn in het oog geweest zgn Doch de reeds dadelgk vooropgestelde verklaring van Ribot dat hij slechts op een republikeinsche meerderheid steunen wil heeft al aanstonds aan het bestaan van het Ministerie een einde gemaakt Tot deze republikeinsche meerderheid immers behooren zoomin de 102 geunifieerde socialisten die principieel te nover het Ministerie Ribot staan als de leden der rechterzijde en der Action Liberale de clericale republikeinen die zich tegenover elk werkeIgk republikeioBch program plaatsen De overgebleven zuiver republikeinsche meerderheid waaraan Ribot zijn ministerieel leven wilde toevertrouwen is dan ook blnkbaar niet groot genoeg geweest En wel hierom omdat de radicalen vaster aaneengesloten zgn gebleven bg het front maken tegen de nieuwe combinatie dan waarop Ribot gerekend heeft terwgl ook de stemonthoudingen die door den Kabinetsformateur zeker niet buiten zgo berekeningen gehouden zgn hem moeten zgn tegengevallen Zoodat Poincaré thans voor de vijfde ministerieele crisis staat in zgn betrekkeUjk nog kort Presidentschap Buite landscb Nieuws Balk nstatrh Oorlog Oriekenland Turkijef De Berliner Lokal Anzeiger verneemt nit Athene Griekenland hoeft aan Turkije een nltimatum gesteld wegens het verdrijven van Grieken nit net Turksche grondgebied De verbittering tegen Turkije is nog gestegen daar de öriekenvervolging ondanks alle tegenspraken van officieele zijde voortduren Gisterepnamiddag werd een Miniaterraad gehouden waarin de quaestie der Griekenvervol ging in Tnrkije werd behandeld Venizelos begaf sich daarop naar een Koning om hem bet resultaat der beraadslagingen mede te deelen Vervolgens had VenizeloB een lang onderhoud met den Minister van Marine Gisteren verlieten 10 schepen den Pireaus om de vluchtelingen uitKleinAzië naar Griekenland en wel voornamelijk naar Baloniki te brongen Op de eilanden Chios en MytiUne bevinden aich 12 000 vluchtelingen in het geheel hebben tot nu toe 40 000Grieken Klein Azië verlaten B LarB Ijegeroef enin gen Donderdag is Koning Albert uitSchaarbeek waar hij in auto aaagekomen waa per trein naar Beverloogegaan om do legeroofeningon bij tewonen De troepen werden aan het staatshoofd voorgesteld door generaal Leman bevelhebber dor versterkte plaats van Luik Dadelijk daarop begctonen de spiegelgevechten waaraan niet minder dan 10 000 man deelnamen Ka het spiegelgevecht defileerden de troepen voorbij den Koning de artillerie in draf en de ruiterü in galop De Koning ging na afloop der revue in gezelHchap van eenige hoofdofficieren middagmalen in het Koninklijk palviljoen en keerde nog dienzelfden dag naar Schaarbeek terug DüITSOHLANO Jeugdige kerkschenners Eergisteren zijn in de Protestantsche kerk te Quelen bij Metz groote verwoestingen aangericht Alle lusters der kronen waren verbrijzeld en tal van voorwerpen van waarde stukgeslagen terwijl ook nog andere vernietin n hebbon plaats gehad Naar een ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht is dit werkje door een tweetal ktiapen van 11 en 12 jaar tot stand gebracht de beide jeugdige kerkschenners bevinden zich thans in arrest foor loos se BioooiliiD ooz In den Tuin V Deze regelen zijn zoowel voor den boer als voor den tuinbezitter De vraag kwam tot ons of Dahlia knollen ook geschikt zgn als veevoeder Het antwoord ia misschien voor meerdoren van belang we willen daarom hier zoo goed mohelyk die vraag beantwoorden De gewone Dahlia sinds meer dan een eeuw in Europa bekend en thans als sierplant in een ontelbaar aantal variëtten gekweekt behoort tot de groote Composieten of samengesteldoioemingen Deze familie bevat o a de zonnebloem de aardpeer of Topinamboer de sEÜade de andgvie de schorseneeren de oichorie en tal van geneeskrachtige planten zooals de bgvoet den EÜsem enz In warmere streken worden verschillende planten dezer familie op groote schaal verbouwd om insectenpoeder uit de bloemhoofdjes welke wg gewoonlijk ieder voor één bloem aanzien te bereiden enz Bij de Composieten komt meestal geen zetmeel voor zooab bij andere planten vooral niet in de wortels het wordt er vervangen door een andere stof de i n u 1 i n e welke door zekere scheikundige eigenschappen van het zetmeel afwijkt maar overigens nagenoeg dezelfde hoedanigheden en voedingswaarde als bet zetmeel bezit Van de aardpeer zijn analysen ontledingen bekend en is vergelgking met de eveneens bekende samenstelling van den aardappel dus mogelgk wg laten hier beide volgen Aardappelen Aardpeer Water 75 79 2 Droge massa 25 20 8 Eiwitstoffen en eiwitachtige stoffen 2 1 1 8 Vet 0 15 0 2 Zetmeelachl ige stoffen 21 16 3 Rnwe celstof 0 8 1 4 Ascbgehalte 0 96 1 1 Wij meenon te mogen aannemen dat de samenstelling der dahlia knollen niet zeer veel afwijkt van die van den aardappel en de aardpeer wat de meeste bestanddeelen betreft uitgezonderd don de inaline Uit de onderzoekingen van Pranti weten wij echter dat de dahlia knollen 77 7 pCt water bevatten en 10 7 Inuline d w z zij bevatten iets meer water dan de aardappel iets minder dan de aardpeer maar zij hebben slechts iets meer dan de helft van het zetmeelgehalte der aardappelen en twee derden van dat der aardperen In ieder ge al zijn zij echter nog veel rijker dan de gewone rapen die 91 5 pCt water en slechts 5 8 pet zetmeel bevatten Gevaar voor vergiftiging leveren de Dahliaknollen niet op Sinds zeer langen tijd zoo meenen we worden de Dahalia s in Mexico gekweekt voor baar knollen en deze door de bevolking of een zeker deel der bevolking gegeten Wij willen hiermee nu niet zeggen dat wij gelooren dat de Dahliacultuur ten onzent voor het voortbrengen van veevoeder een toekomst heeft Wij meenen al staan ons geen cijfers ten dienste dat de oogst van een veld Dahlia s veel geringer zou zijn dan die van een aardappelakkor al is het ook waar dat de stengels bladeren en bloemen van den Dahlia ongatwtjfeld beter geschikt zouden zijn v or veevoeder dan het aardappelloof dat soms daartoe wordt gebruikt Wij zijn evenwel van meeuing dat iemand die te veel Dahlia knollen heeft om weer uit te planten of die in het voorjaar er een aantal beeft die niet uitloopen omdat zij tengegeyolge van ouderdom koude of droogte gestorven zijn deze knollen gerust aan zijn dieren mag geven Zelfs in de kiemen of scheuten van de Dahlia s zal wel geen giftig A of aanwezig zijn hetgeen integendeel met de scheuten of uitloopers van den aardappel wel het geval is Unze geïllustreerde Weekbladen Ons Fremieblad Pak me mee geeft als voorplaat het nieuwste portret van H K H Prinses Juliana verder een foto van het bezoek van Padvinders in het Britsch Museum te Londen verschillende foto s van het Groot Gymnastiokfeest op 1 Juni te Leiden gehouden het vertrek van de Koninklijke Familie naar bet Loo de huldiging van Jan 01iefila r8 fenille ton kinderblad Qo vuria s De Prins brengt in beeld het bezoek V n H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik aan het Kijksopvoedingsgesticht Veldzicht te Averoest verder eenige kijkjes van het schiereiland Malakka de Hollandiaroei wed strijden te Oudshoorn kiekjes uit het kreeftenpark van den heer J Nolet te lerseke foto s van het pantserschip Kortenaer in Mexico het portret van onze stadgenooteMej Helena Horneman personalia feuilleton enz Advertentiën Inslag Ma chines zijn de nieaws1 e modellen Dainiis frapnaaiiiiaeÉiis raime keuce voorbanden gemakkelgke lietalingsconditiSn repareeren en inruiling imm Ii lrul42 8M Prijscourant gratis 15 Café Rei onnt Het Schaakbord Wijnand Focking likburbh Menthapastiiles Wiji erltabletlen Salmiakpaslilles P Weijer GOUWE 136 i 0 RP05T 5l6ARi OOUOA VIRICNf QEDE SKTEE SM Vij qïï ATRE BIlAS Het Comité dat zich te Gonda beeft gevormd om ter herinnering aan den roemrijken strijd der Nederlandsche troepen op 16 Juni 1815 bij QnatreBras op den 100 jarigen gedenkdag daarvan een gedenkteeken op dat slagveld te plaatsen deelt hierdoor mede dat op Dinsdag 16 Juni êla een COLLECTE langs de hnizen zal worden gehouden Het Comité doet een beroep op de offervaardigheid der ingezetenen teneinde de oprichting van een monument bg Quatre Bras door Nederlanders en Belgen mogelijk te maken Set Comité voor Oouda R L MARTENS Burgemeester J DORRE Majoor der Infanterie van de Velde Wethouder G van Heijningen Sergeant MaJ9or C W der Infanterie Dr S S Hoogatra Directeur der Rgks Hoogere Burgerschool R U Jongenbnrger Lid van den Raad J G Kropman Hoofd eener School G NKruisheer Hoofd eener School G Prince lid van den Raad J van de Putte Hoofd eener School W Roepers Voorzitter der Kamer van Arbeid L I Jssel de Schepper Voorzitter der Kamer v Kooph en Fabrieken Dr A van IJsendijk Rector van het Gymnasium Voorzitter P R Kuipers Ie Laitea Adjud Secretaris J L van Eijk Lid van den Raad Penningm fiter B R van Cittert Hoofd eener School J A Donker Lid van den Raad A van Reedt Dortland Oud Com mandant der dd Schutterg Tb J Droste Voorzitter der Afd Gouda van den Kon Ned Bond van Ond Onderofficieren Dr A C Geitel Voorzitter van het Departement Gouda der Maat schappij van Nijverheid Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwilHge verbintenis bij Hr Ms S emacht als maxtmum leeft 29 jaar minimnm leeftgd 21 jaar maximum leeft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar maximum leeftijd 29 jaar minimqm Ieeftgd 16 jaar maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart ia voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder Matroos torpedoniaker i i ieeftgdjijaar Kleermaker Matrooskok Stoker 2 klasse indien reeds zeer voldoende konnefde stoken LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Leerling Stokef KOKO Sfx HAAR KOKO DOET HET HAAI OKOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VEKSTEKKT DE WORTELS HELDEK ALS KRISTAL BEVAT OEEN KLEQRSTOr OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOrVHUID KOOP HET VANDAAG VAN UW DKOOIftT or COimuK musi n 0 75 n i eo i r b oo pw iuh K N H Z tMluil UlrwM Zw N ItotlMM ta Llmhwx nnM B HMHDHBiaa T Mfe mtti tAaHu DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVpLD hm Zegwaard A OOSTERLING a ALGUÜUA DAM4SÜ Helderziend Medium geeft advies in alle zaken omtrent het heden verleden en toekomende gebeurtenissen Het is proefondervindelijk bewezen dat zij de Eeirigst Helderziende is die tot nu toe heeft beslaan Helderziende Sonnabule en Planeetlezeres Consult vanaf 25 cent bij geen of onvoldoend succes geen betaling verschuldigd om het bcwSs te leveren Let vooral op Hngo de Orootstraat 109a ROTTERDAM V Dagelijks te spreken 20