Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1914

12516 Woensdag 1 Juli 1914 53e Jaargang mmm mmt ie o Txrs © an d v ©a tean ti© bla d Troor Q o CLd a © an 03 stxe3s©an Verschijnt dagelijks PUIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco pcf post 1 50 Met GeïllnstreeH Zondagsblad i 5 f Idem franco p r post 1 90 Abonncmentcit worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Maiikt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren behalve Zon en Feestdagen prijs der advertentïÏnI Van i ó gewone regel j et bewjjsnummei r f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 uitgevers A BBINEMAN EN ZOON ÏCllCliriNGEN WELKE GEVAAR SCH DE OF HINDER KUNNaN VEROORZAKEN lURGEMEESTER en WETHOUDERS GOUDA Gelet op Ie artt £ on 7 der HINüERWET Brüngen ter algeraeene kenni i dat op ie Secretrrie ter viiie 13 gelegd ee ver lüek met bijlagen van C A Spruijt en A van Elk Sigarenfabnkanten beiden te Gouilx en Directeuren van de N V Siga nfabriek Borneo voorheen C A Spruijï m vürgunning tot het oprichten eener igareniabriek annex Droogenj van Sigaren in een nifeuw te btichien gebouw op h$t perciiül gelegen aan de Ijs3eïlaan te Gouda deol uitmakende van het perceel kadastraal bekend Sectie A No 47o5 Dat op Dinsdag den i4dei Juli 1914 des namiddags teu i j ure op htt Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gei raagde verdunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ngckomen schrifturen kan worden keniyè genomen Üe aandacht wordt er op gevestigd datvolgens de bestaande jurisprudentie niettot beroep gerechtigd zijn rij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voorhet eioeentebehtuur of een of meeriijnerleden zijn verschenen teneinde hun bewaren mondeling toe te lichten Gouda den 30 Juni 1914 liiVrgemeester ens Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris T VAN IIEUSDE Buitenhndscli Nieuws De moord te Serajewo Maandagavond om zes uur had de verbrenging naar het station plaats van de lijken van aartshertog Frans Ferdinand on hertogin Sophie Hot gehoèle lEJdo regiment had zich in rijen langs den weg van den Konak naar het Bistricstatjon geschaard Voor de lijkstoet reed een eskadron Uhlanen daarop volgde een bataljon infanterie met muziek dan een wagen met kransen daarachter reed de eerste lijkwagen met bet lijk van den aartshertog omgeven door soldaten van de garde en lakeien daarachter het lijk der hertogin Achter de Igkkisten volgden de adjudant dr Bardoph de hofmaarschalk de hofdames der hertogin en verschillende autoriteiten De oet werd gesloten door infanterie en Cdvalerio Om zeven uur verliet de hoftrein mat de lijken het station Met dezen trein worden zij totMetkowich gebi hcht waar zij aan boord van liet oorlogsschip Viribus Unitis worden gebracht en over Triost naar Weenen gevoerd De lijken zullen morgenavond om 10 uur in AVeenen aankomen Vrijdagnamiddag zullen zij in de Hofburgkapel worden ingezegend daarop volgt de overbrenging naar het slot Artstetten bij Poechlarn aan den Donau waar de bijzetting in de Slotkerk zal plaats hebben Dat de aartshertog niet wordt begraven te Weenen m de Capucijner groeve waar alle leden van het Habsburgsche Huis zijn bijgezet en waar ook Keizer Frans Jozef zijn laatste rustplaats vinden zat wordt te Weenen uitgelegd als een bewijs dat de aartshertog er met aan dacht oni zijn morganatisclie vrouw en kindoren als gehjkgerechtigd met de leden van het Keizerlijke Huis te doen erkennen Reeds lang had hij voor zich en zijn gezin bij het slot Artstetten gelegen aan den Donau tegenover de oude NibelungenstadJ hlarn een familiegraf laten rar ïen wüh rin is voor twaalf lijkkisten In de Neue rreie Presae viijden wij nog vermeld at bij den mom denaar oen groote soxk gelds is aevonden hetgeen alweer als een bewijs wordt beschouwd dAt de aanslag in hot buitenland is voorbereid Naar aanleiding van de perscompagne welke thans in de Oostenrijksche en Duitsche bladen wordt gevoerd tegen Servië Jsevatten een aantal Fransohe bladen artikelen ten gunste der Serviërs In deze artikelen wordt evenals dit trouwens in Üe door ons vermelde beschouwing va n het Berliner Tageblatt het geval ia er op gewezen dat hot drama van Serajewo een terugslag isvan annexatie van Bosnië en Herzegowina Do Figaro z gt dat de schitterend geslaagde Balkan oorlog het prestige van Sorvio verhoogd heeft en de hoopvolle blikken dor Serviërs in Bosnië naar Belgrado hoeft doen wenden De Libre Parole vermaant de regeering van Oostenrijk HoItgarije om thans oen politiek van verzoening te gaan voeren en meent dat door d n dood van Frans Ferdinand aan het land een dienst bewezen is daar een tiranniek systeem dat de Donaumonar chie ten verderve zou gevoerd hebben ten val kwam Uit Serajewo wordt gemeld dat de hoofdredacteur Radulovitch van het Servische blad Narod wegens ophitsing van het volk gearresteerd is Het lid van den Landdag Jefanovitsch de voornaamste leider van het Servische politieke leven werd in hechtenis genomen Het bestaan van een samenzwering is door de bekentenissen van de beide misdadigers bewezen De door de daders gebezigde bom is een zoogenaamde Servische militaire bom geweest Uit Öorajüwo wordt gemeld dat de afkondiging van den staat van beleg moet worden beschouwd alfa oeu maatregel van ernstige verstiekkoade gebeurtenissen van groote politieke boteekenis in het begin te onderdrukken De kracht waarmede de Kroatische en MohamedaanSche bevolking niet alleen in Serajewo maar ook in andere steden van BosiüÖ tegerf do Servische partijen der oppobitie optreedt doet de vrees voor internationale verwikkelingen ontstaan In Serajewo zijn overal en vooralbij ite ontwikkelde Servifers die menbeschuldigt van den aanslag afgeweten te hebben de ruiten ingeworpen Spiegelruitén van winkels zijnvernield on ook verder is grootewhade aangericht De militairenmoesten met machinegeweren uitrukken om een einde te maken aan dobotoogingen Tegelijk ft erd gemeld dat aan de grens van do vroegeresandzjak Novibazar de Serviöi s daarentegen togen de Kroaten oen betooging bobben gehouden ten gunste vanKoning l eter Al deze gebeurtenissen deden het raadzaam achten oumiddelhjk de uiterste voorzorgsmaatrtigelon te treffen Het telefonisch verkoor voor particulieren tusschen Weeiion on Sorajewo werd door de overhoid atnp gezet Hot telegrafisch verkeer m aan een zeer strenge censuurj nderworpon Om ook verdei e doinonstraticB ioor de Oostenrijkers tegendo Serviërs te verhinderen waarvoorYen hij steeds toenemende opgowondoiihoid vreest gaf de llegcering ooko a aan de Rueeische en Servischegymnasten die voor een aokolfeeêtte Serajewo zijn aangekomen te kennen dat zij hot land 8poodig weermoosten verlaten Vtdgens eon bericht uit Agram hoorschte er ook in die stad sedert den aanslag oen ze r groote opgewondonhoid Voortdurend hadden be toegingen plaats die deu v lgendeu dag nog UI grooteren omvang werden voortgezet De anü Servische betoogingen te Serajewo Aderden ook Maandagnaraiddag voortgezet De betoogers meestal Mohammedanen van den minderen stand gingen hevig te koer liet aantal koffiehuizen winkels en paiticu liere woningen waar alles kort en klein geslagen is moet oen paar honderd bedragen De menigte gedroeg zich als waanzinnig en de politie was tegenovei haar machteloos In den loop van den middag trachtte de menigte de winkel te beetormen die aan de gebroeders Jovigitsj toebehoort Een van dezen loste een schot op de menigte en doodde daarbij een man Daarna gingen de broeders op de vlucht tlocb werden door de menigte achtervolgd ingehaald en ernstig mishandeld Om vijf uur s middags werd de staat van beleg afgekondigd door politieke beambten die van hoornblazers vergezeld waren Serajewo oen legerkamp Do ti pepeii j tan het manoeuvrcveld zijn Serajewo teruggoi oepon zoodat de a jfienlijke troepen van het 15e Iw ps op hel oogenbllk in Serajejiv tfoconceutreerd zijn Te i uur eergistèravond waren alle straten der stad door militaire afdeelingen bezet De stad lijkt een legerkamp In de straat ziet men soldaten van alle wapens Van de burgierUjke bevolking is bijna niemand te zien oiiwlat alleen personen die oen passepartout bezitten zich op straat mogen vertoonen In den loop van Maandagavond werd de proclamatie van den gouvermeur welke de afkondiging van de krijgswot bevatte op de hoeken van alle straten aangeplakt Tegelijkertijd heeft ook do regeeringscommissaris van Serajewo als politie autoriteit talrijke maatr ehiin genomen om de orde te verzekeren Jeugdige personen mitgcn zich in hot geheel niet op straat vertoonen Aangaijnde maatregelen getroffen Voor de overbrenging der lijken wordt nog gemold dat het lïosnischo grensstation Brod alsmede het gehoolo spoorwegtraject door soldaten Avai en afgezet Bij alle wissels seintoestpllen inen uitgangen waren t ilrijko militairen opgesteld met do liajnnol op hot geweer Allo reizigers werden door officieren on onder dtioiei on nauwkeurig gevisiteerd De poütiecommissanB verklaarde aau oon der builenlandscho dagbladcorrospondentcn dat se dert 10 dagen ree ls een zeer verscherpt toezicht op alle reizigers naar Bohnié werd uitgooiend elke verdachte werd aangehouden en zoo maar de geringste aanleiding daartoe beelend in hechteinis genomen Do politieau toritoiten te Brod achtten het dan ook totaal buitengesloten dat langs dit station de ontplofbare stoffen zouden zijn binnengevoerd Engeland De California Het stoomschip California lat Zondag op de lersche kust gt ti and is heeft 800 Amorikaansche eö Engelsche reizigers en 200 roizig s van het vasteland van Europa aan boord die naar gemold ie v aJmon gebracht zijn Gisteren namiddag toon do nevel een oogenbllk optrok hoofl men het schip kunnen waarnemen Het zit recht op hoog op de rotsen bij de kust In een drietqi ruimen staat water doch de zee is uiterst kalm Het schip hoopt men echter weer vlot te zullen krijgen Een drietal passagiers oen man een vrouvr en eenJtind zijn bij de paniek die tijdonfWle stranding plaats had ot door een nefM vallende ra gtnlood Een passagier die uit oen roddingboot aan boord van de Cassandra geheschen werd viel daarbij uit den mand en werd ernstig gewond Voor de kinderen Het feit dat de twintigste eeuw in vele opzichten de onderscheiding verdient de Eeuw van hot Kind te worden genoemd komt ook tot zijn recht in de laatste begrooting van minister Ltoyd George Do Eerste begrooting van don kanselier der schatkist bracht naar lord Haldane in een redevoering in de National Liberal Club uiteenzette de ouderdomsverzorging was dus ton bate van io verdwijnende genoratie De tweede begrooting mot haar nationale verzekering betrof do gonoratie tan heden Maar do derde houdt zich bezig met het komend geslacht Al zullen de aangegeven hervormingen niet zoo dadelijk worden doorgevoerd zijn de grondslagen toch gelegd van do kinderen De begrooting zou de plaatselijke overheden instaatstellen die hervormingen uit te voeren De maatregelen betreffen het tegengaan der kindersterfte en de betere hygiënische verzorging van do pasgeborenen en der moeders Verder verbetering an de schoolopleiding verzorging van schoolkiüderon uitgebrei FEUILLEIOIX Prinses of Gravin 18 Aan don arm van den hertog ging j Waldonburg voorbij die zwijgnid ad foegezion 7a iö auhoon maar coquot in don liiii i sloij giaad zeioc een bokoiido dii ill bij heifi Wiildodburg scheen niet te bomer Jteii dat deze w ïordoii tot hem geklit waren h ijsprak althan een paai Woorden ovor do doelmatigheid der iiiouw ingerichte üchtv erwanning in hot paleis en Btak toen over naar anduro eind der zaal waar Vnn u rh en Else in hun costuum van de voorstelling bij elkander stonden Hot ba begon Men had het scherm W f genonicn en nu bood de geheelo al met de wouddecoratic op den rgrond een sehoonen aanblik orkest was achter een haag van endo seringenen azalea s verhoren in de hoeken en vensteniiesen men door palmen en hooge bladten prettige piekjes gevormd die t gezellig praten en stil toezien Itooodigdon Waldenburg die wegens den rouw et aan den dans kon deelnemen had eon dier plekjes opgozorhi vanwaar hij hot boute gowool kon gadesluau Juist was eon wals ton einde do dansiuiido paren ken den naar huniio pltfalBon tortig Door prins Isorstieiu geleid kwam Katharina voor di plaats waar Waldonburg zat toen haar lange sloep aan een planlenkuip bleef haken Waldonburg was opgestaan alsof hij haar lo hulp wilde komen maar hij was daarbij zoo langzajiin dat món wol branerken kon daf hij Isorstein de gelegenheid niet wilde benemeu om zijn dame n ridderdienst te bewijzen Om de toere kant niet e beschadigen ging ïsorstein zeer sierlijk te werk maar Katharina voorkwam iiem door ongeduldig den sloop los te rukken zoodat men de kant hoorde scheuren Kom mee prins het is de moeite uiet waard 7 01 ze lachend en stapte voort zonder Waldenburg met een blik te verwaardigen o Nauwelijks was zij op haar plaats kora n of eou stoot van heoren omringde haar Rondom Wajdenburg ha l zich intusschen ook een vroolijk griepje geschaard zoodat hij slechts nu en dan een blik op haar kon werpen Daarbij dacht hij aan de woorden vau Goot he Hea r Du hast sie ao schèn gemacht knanteet Du sie nicht ach gutmachön Waarom was zij slechts een schoono leugeni Waarom woonde in dat schoono lichaam zulk een ruw gemoed als hij het nog niet bij een andere vrouw had aang M rotfenV HiJ zou haar willijn haten omdat zij zijn öchoonen levensdnidin vernietigd had en tdch door haiir schoonhoid en bevalligheid aaagolrokken mocsl hij haar bewondei on Goorgerd ovei zich zelveii slitnd hij op en ging naar de priust die op een sofa gezeten aan ieder die bij haar kwam op bevallige manier iots aangenaams wist te zeggen Zij zag er ochtef dezen avond niet zoo frisch uit als anders In haar oogen lag woer die zwaannoeiiigheid die haar omgeving roods meermalen in dei laatsten tijd had opgemerkt en hel bloeke van haar wangon viel misschien door haar sneeuwwitte kleodiug nog meer iii hot oog Waldenburg bleef op eenige schreden afstands eerbiedig voor haar staan maar zij bemerkte hom da lelijk en wenkte hem nader te treden De paren schikten zich voor eenFrangaise Danst uwe Doorluchtigheid niet vroeg Waldonburg Neün ik Iwn wat vermoeid Zij wees op een stoel en zeide glimlachend Kom hier bij mij zi ea Na al do niets botoekonende woo ön die ik van avond reeds heb moeten honren nalhet voor mij een ƒ erkwikking zijn een weinig mei u te praten Hij gehoorzaamde aan t iievel on zeide toeu zacht eenige woorden dio een wonderbare uitwei klng op haar deden Plotseling kregen haar wangen een frisch roode kleur on zij waagde het met op te kijken uit vrees dat men haar zoet geheim uit haar schitterende oogen zou Icmju Ook begon zij ijverig haar waaieite gebruiken daar löeze tooh altijdeenige beschutting bood tegen nieuwsgierige blikken Deze krijgslist kwamechter te laat De talrijke gasten diohet paar beepied haihlen lieten zichdoor deze alinime manoevrc niet misleiden Zij bemint hom dat staat vast fluisterde men elkartëer toe Waarschijnlijk zijn zii reèiis heimelijk v irloofd Katharina s danser zeide iets dergelijks want zij antwoordde vroolijk 1I heeft misschien gelijk Het zou prachtig zijn als de verloving spootlig befeend wei d dan hadden wij vóór het einde van het seizoen nog eenige schitterende feesten te wach ton Het was bijna middernacht Demuziek zwoea in afwachting van hetteeken voor T t souper ƒ Daar verscVïnen onverwacht twoo siorlijt gekleedA knapen waarvan de een onder de cltmes prachtige rui kers verdeelde Aan eiken ruiker hing eon reepje papier waaiop eori aanhaling uit een dichtwerk was gedrukt De daarbij passende regel wan verstopt in een der aardige surprisw welke do andere kiuiap onder ile Ihh ren uiUleoldo Deze idée was afkomstig van don genialen baron V m Trotting die zich door den saineiisteller der dramatische voors clliag niet wihie laten overvleugelen Met een gezicht dat een zwaur onweder voorspelde stond luitenant Voii Stasch aan een der deuren van do zaal toen Else op hem toetrad Zij hield haar ruiker ïi chter den rug on had hot voorkon iw van iemand die zeer tevreden is met haar lot HoiB je de dame al govoiuktn waar je naast moet zitten beste vriendi vroeg zij deelnemend God Ijewaar me ik zal er ook geen moeite voor doen kpnrdc hij Foei hoe ongalant Wat heb je daar Laat mij eens zien Zij nam de surj rise uit zijn hand PU bogon luid te lachen Ilct was eon neger zooals men soms voor de vensters in de tabakswinkels ziet een pMsierlijk kereltje nwt grimmige oogen en een sigaar in den mond Nu stoTul de luitenant bekend als een hartstochtelijk rooker maar bovendien wtw t oen publiek geheim dat hij zijn vrouwtje door zijn jaloerschheid soms het leven zuur maakte Wordt vervolgd