Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1914

53e Jaargang DONAU HYPOTHEEKBANK s Gravenhage Budapest Mr H 1 MAI CI NT = = H C SNiriHI A l 5 O Pandbrieven I I 1 De lialiunon overigenh i Hun bladen zijn verfoeilijk leugenachtig Do eoiTCdpondenten hunner bladen to Durazzo zijn oen beieediging voor de internationale crH Die menschen zijn niet Jtt i m onbetrouwbare journalisten maar ja ik kan er geon behoorlijk woordvoor viiwlen Ik begrijp niet dat debladen zulke lieden aan zich verbind i Die Italiaansohe spionnen waarzooveel over te doen geweest iö i t Staat bij mij vast dat zij zich aan niets miiwler dan hoogverraad hehl en schuldig gemaakt Ook daarom is de dood van over ste Thomson zoo ontzettend janm or Als hij was blijven leven was het TtoöH zoover gekomen Men eisohte ala hij geon excuses aanbood zijn ontslag en dat had de Vorst hom Eooit gegovonDat weet ik zeker Anders waren wij officieren allen Biet hem meegegaan Werkelijk de dood van ilea ovwHte is zoo n ontzettend verlies voor Albanië Hij wa een buitengewoon mensch on zijn kennis in zaken van landsbestuur on politiek als Kamerlid opgwlaan kwam hem ginds bijzonder te atade Hij wan reeds oen groot vriend der AlhaiMBTAm m in t geheele ZaWen populair ion buitongtïwoon man maar vergeet niet dat alloen onder commando van een buitengewoon man r l nWflo n land iets gedaan knn Worden Er i s oen gendarmerie to vormen maar dan moet men zich daaraan ongestoord kunnen wijden en niet in allerlei politif betrokken worden Khh men ginds oriKOstoord zichaan ontwikkeling wijden dan is hotland in een 0 40 jaar tot oen hoogte als Hosnif on dergelijke landen Ioverheffen Van politiek gesproken nu ia woairachtiK rastoldi Aftn van de sluwffte Ttalianen dio oerst aan den koning was toogevoegfi tot niitil iir attaché bonr enid Zóó weten de Italianen voor htiri belangen tt genwoordig Ie zijn De Oostenrijkers van hun Kant doen dat nok wel dat ziet go aan dat dionwtnemon van iou 1 UMI Oostonrjjknrs als vrijwilligers maar op een meer svmpatbieke nianior Onwillekeurig vooJ je je m HT tol do Oostenrijkers aangetrokken al zijn de officieren in hun funclii volkomen mmtraal Zooals gezegd de officiorffli hoiidon vol maar hoo t gaan zal ik sla seeptisch tegoiiovor don bicsfand Tronwons zooflls t nu is kan t niot long meer duren Durazzo is gefsoleerd de oorlogssohopen liggen er alleen voor parado W aar schuwing BURGEMEESTER en WETHOUPURS van GOUDA Herinneren belanghebbenden dat Toigens art 7 van hot Koninklijk beshiit van 27 Jali 1887 Staatsblad si J 41 regelende de verplichting der Ingezptenen tot hot doen van aangifte voor de bevolkingsregisters elk hoofd van oen huisgezin uiterlijk binnen ééne maand kennis moet geven aau het GemeentebeBtuur Bureau van Bevolking van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uitgaat inwonende dienat en werkboden daaronder begrepen en dat dezelfde kennisgeving moet wordon gedaan uoor afzonderlijk leven personen wanneer zij andere personen n hun huisgezin opnemen Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging overeenkomstig de bepalingen van het bovengenoemde Koninklijk besluit Gouda den 1 Juli 1914 Burgemeester en Wethouders voorn R L martp ns De Secretaris J V HEUSDE De moord te Serajewo De Oestorr Ilong Corr verneemt an goedingelichto zijde Dinsdag ontTing Keizer Frans Jozef don Minister van Financien Vou Bielinski in audiëntie De ontvangst was zeer kool De Keizer Het ilen Ministor geen twijfel dat deze de zedolijko verantwoordelijkheid draagt voor den tragischon afloop van de reis van den aartshertog en zijn gemalin naar Serajewo De Keizer onderwierp het regeeringsBysteem in Bosnië aan een scherpe critiek De zoxgeloosheid van de politie autoriteiten in Serajewo word zeor door den Keizer gelaakt te meer daar de militaire overheid voor de gelegenheid van het bezoek de noodige troepen tep beschikking had gesteld Uet he©t dat Minister Biehnski den Ja daar was hij Lachoud vrionifelijk en naar het Hchoen lev rulon met hot lot dat hij getroffen hiul stond hij hij haai Hij vond Kalhunna nog in druk gesprek met den hertog wiens boogo rang al haar aiulon voi eérders op wrbiwligen afstand d wd blijven y i iK merkte Waldonburg s nadering niot of wildt die niet iM merkon doch aan eon opmerkzaam Ihok hou wer kon moeilijk ontgaan iine ij zenuwachtig plukte aan haai kosiIjriron ruiker Ze zoido luchtig Het schijnt werkelijk ilat wij voor v KM elkander lHi tomd zijn 1 De horttpg stond op on sprak Ik ruim voor u hW veld Waldenburg Een jong luitonant of ritnK c+ ter is hier beter op zijn j laal i dan een oudgoneraal Mij roept ook de plicht Wo it u miflflchion waar ik de echigenoote vau den regeoringsiiresidont kan vinden In do Rpoelzaal Dank u wel llij ging heen e n onmidd Uijk ei na begoA het orchèst een fanfan te spelen ton todten dat h t souijer een ftanvan zou nomen De paren vonden elk aar wedoritoerig en Taor t i n die tot zijn spijt oen gravin van buiten de rtwidontie had getroffon wus genoodzaakt w te gaan Wordt vervolgd PriasDS of GraTiii ly Daar von StaHch loevalliK eon donver voorkitnvtMi had mienuien zijn kameraden h m BchertHerul dc Mni r v Vonetië Zulko toeBpolinson en bijnumcii blijven aan de betrokkencu zelden verborgen on ook von Stasch wist den zijnen roodH lang olachoon nieu zich w l wachtte dien uit Ie spreken in zijn t igeiiw iordighoid Deze zinspeling hinderde hem dan nuk gewel g Een onboeohaamdheid zonder weerpa bromde hij gramstorig Ik s i di n Trotting eens ferm ondertonden nemen 88B8U waarschuwde Else De tartog hoeft do hand in het spel geto Men beweert dat hij zelf heeft aangewezen € Baiar hooren Onzin Ik zou wel eens willen wflten wie betor dan bij mij past dan eigen vrouw Met welken heer f o gij aan tafel Met een van de officieren Hoog in rang ►► Luitenant C SMITS Schoenhandel Eenig adres Kleiwegf 48 Gouda SPECIALITEIT IN Fijn Dames en Heeren SCHOEISEL Het Ouderkerksche Raadsbesluit OUÜKUKEHK A D IJSEL Na hetgeen ovor het geruchtmakend Itftftdsbeeluit inzake het verbod vau Kobruikinakiag vau deii aaulegsteiger op Zondag ie geschreven komt thahs opnieuw Mr Ür II Vos in zijn Weekblad voor de Burgerlijke Adlninistratie zijn meening in önguftfltigoii zin daarvoor niton Nttar wij vernomen zoo sehrijtt dit weekblad hoett de Regeering in ovOr n8t inming met hei gevoelen van lOdeputeerde Staten van ZuidIloliaiwi geen termen gevonden tot Rchorsing of vernietiging van het in ouö no 3385 vermelde besluit van Ven raad der gemeonte Ouderkerk a d IJsol waarbij is beslist dat op 7 ondag geeu gebruik mag worden gemaakt van de gemeentelijke aaniegplaata stoigerhoofd De Kegoering aeht dus met afwijking van het dour nnö uitgesproken gevoelen in doze ge n strijd aanwezig met do wet of hot algemeen Iwlang Thans meent de gemeenteraad vrij ffl el te hebhen gekregen en heeft aan zijn vroeger genomen bpsluit poeiwxle saaotio willen toekenntiïi door eeno straf ver ordening vast te stellen waarbij uil overweging van de wenseheli ltheid om de plichtmatige viering vaji don Zondag door bijzonder © mi atregulon ie bevorderen vorbodcin w rdt op dien dag gebruik to maken van de aanlegplaats aan het slcigerhoold in de kom der gouHXHiU tot hot in on uitlaten van reizigers tenzij het aanleggen in do nabiSwid door laag water mist ijsguiig of ander gevat van ovennacht of vorhiiidovtiig onmogelijk of gevaarlijk ie Op dege ovei lreding waurvoor do onriorneinor of bfistuurder aansprakoiijk is wordt al straf gesteld eeno geidbocU van ton hoogste f 25 Stelden wij in ons boven aangehaald nummei als de kennelijke bcdooliug van hot raa debosluit voorop de plichtmatige viering van den dag dee Ileeron nu dit doel door don geuieontertuid uitdrukkelijk wordt vermeld is er aekor geon twijfel meer nwjgelijk dat de veroiHleniug treedt In h tgeen door do Zoudagewet ih gepp old en mitsdien strijdig is met art 150 der gemnxmtowot Maar bovendien is het JioHluit niet ovo4 i to broiigen mot hft bepaahle in art lü van hot Kon liraluit van 31 Juli IH g Slbl no 121 volgens hetwelk l tl het belang van de v e i 1 1 g h e l d der reizigers ter plaatse waar aanleg laateen zijn daarvan Vf or het in en uitlaten van rieizig rs door do vaartuigien moot worden g brulk gemaakt lenz ij dit gehniik dtjor laag water of an dor geval vuii ojermaeht onmogelijk of gevaarlijk iSi en das voegen wij er bij om het even of op SVondag of o i een werkdag die reizigers moeien W ird m inof uitgelaten I Dat dozo verordening bovendien strijdig ia met hot algemeen Iwlaiig k n op ttrond van hetgeen wij vroeger whreven niet Iwijtelachtig worden gonoomd I Wij zijn wel boiiieuwil of de lie Woring deze Verordening evenals bfl A Vroeger genomen bestuit zal htiiwl veri Mogelijk is zij voor oene viirniongiiig van tiit laatste terugged iwsd onatat de raad biwlisHcnde iialïlcns do gemeente als eigenares der aiiulegplaats toon stond op privaatmihtorli k t ipein ofschoon naar onze meening eeno derg€ jko opvatting gjeen gewicht in de scntull mocht leggen omdat alle bcfil uiten der gcmeon l sturen die strijdig zijn met de wet of het ftl umeeji Inslang bchiioren te worden vernietigd om het oven of het ai of niet eeno buigorlijko pofihtshandcling geldt wij herneren o a aan liet in IHHl vernietigde besluit van den raad k r genuwnte Veere tot verkoop van den hlstorls heii beker Intuwschon zoo besiuit het bla l scherp thans hoeft do gemeenteraad van Ouderkerk a d Usol een l eBluit genomen als ovwheidsorgaan en wij twijfelen niet of de rog M ring zal niet nalaten in dit onwettig g loo in te grijpen en den Raad terug te dringen naar de plaats die hom staatsrechtelijk is toogewezen Advertentiën Net Meisje goede hand sohi ijvondo kan iJa Volontair geplaatst wordon voor kantoor en andore werkzaamheden bij J T SWARTSENBUEG Boekhandelaar Maaslljder § Het Maagpoedor van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zunr hartwater en slechte spijsverteringi Prijsper doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda hg ANTON COOPS Sa WOLPP Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Eoi t Hóofdstoeg 3 Voeden Uw vee mei SCHIPPERS ZUIVERE MURWE LIJNZAADKOEK Hoog vrt en ciwitg eUalte SCHIPPERS OIIËSLAGERIJ 3D VLAARDINGEN HOLLANDSCHE Qrondkredietbani AMSTERDAM KAPITAAL f 1 000 000 volgestort C o m m i s B a r 1 c n M KLUWER NoUri ie AmsKsrdam Cedelc8 CTd F A STEENSMA Leclor aan de Rijka Univcraileit te Utredil M MERENS Consul Generaal van Servië te Amsterdam Mr A W JACOMETll Oiid Advocaal Ie Batavia te Bloemendaal G J ERLACHER Ingenieur te Pan s Directie J C VAN ALPHEN Jht C M M VAN ASCH VAN Wijl Serletrekliing 15 JULI eM Hoofdprijs f 60 000 Prllzen worden direct uitbetaald zonder eenl e kortlnft Mede verkrligbaar bij de verschillende Agentschappen PREMIEAANDEELEN £ 12 50 I I Worilen ten uilen tllile tenen I ll teruggenomeiu HeERE VORACHT 520 I DE ZUID H0LLA2TDSCEE maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEnThaAG Maatschappelijk Kapitaal f l ööft OOO Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres I r A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN t r P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINÖ t T Oe Motvtschappij slait alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men aich tot de Hoeren ti HiHJIf nKBHVliH Have te Hekumthoven en Ia e IjMVBUêCR Westkatiem te tlouta Adverleerl io dit Blad Brokkenhuis Dames Wilt TJ bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een tier Commissieleden of per Tel n 178 en onze l eambt6 aal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vice Vöorz B D GROOTENDORRT Pen in stukken van f 1000 f BeleunI Liitsluilend L uen huizen of bouwt 500 fiOO irreitTgn Dienstaanbiedingen hebben in de CfoTidsche Courant tieed tuccet MF Deze advertentiën kosten sleclith bij voomitbelaling 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau il Er is geen betere cacao dan BLOOKER $ DAALDERS CACAO Dames naarwns Jion met Eloctr droging Aparte Salon TjevorinK van allo Roorten HAAR WKRKEN BAL T A DB JONeOoifteur Oosthaven 31 Men wordt verzocht op t HËRK te letten UIT HRT MaOAZUN VAN M RAVENSWAAYZONEN OORTNCBEM DRACHEN QUELL FLESSCHEN WORDEN OP REKEN1N6 GESTELD DOCH BIJ TERUGGAAF VERMÏt Vl LITER A 15 CT I NATUUR BRONWATER Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeldepakjes van vijf twee eneen half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien vannevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders aan bevelend A a EiTlD j a BIJL voorheen J BREEBAART La B Juli Soo Ons Genoegen 8 uoT Concert Stedelijk Muziekcorps e Juli Oeb Bouw en Woningtoezidit Verg Onderatandscommissie Armenzorg 7 Juli Bovenzaal De IWnnie 8 n Ledenvergad afd Gonda Volk bond tegen Drankmisbruik 8 Juli Bovenzaal De Réunie S j Oi Buitengewone Alg Verg Arnolo Spoel Beleefd verzoekeuurrj geregeWlj mededeelt ig te mogen ontvanJÉBW vergade pri n concerten vernMWl heden ene m deze dan i agenda te vermolden Eleotr Dr A Brinkman 4Zn Cto 12517 Donderdag 2 3iili 1914 mmm mmm i© a ws © z l d Trexte3n ti©lol© d voor G o va d a en OoncLStxelcexa behalve Zou en Feestdagen Fr IJS DER AlrvKÏÏrTNïTfNl Van 1 5 gewone regels mol bcvfljsniimmer f 0 55 Elke regel meer 0 10 liij drie achtereen volgende plaalsingcn worden deze tegen twee berekend DiennUianbiedingen por plaatsing mn 1 5 regels fO 35 bij vooruiCbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 por regel Groote letters en randen naar plaatBrtumte Verechijiit lagelijky Fr ij s V AinrÊT ATro N N iTm èn ï Per kwartaal f 1 25 Idem rriineo per post 50 Met UcïllusUTerd Zondagsblad 1 50 Idem franro per post 1 90 AlmnnenuMitfn woi dcn dagelijks aangenomen aan ons Rureau M HKT 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Po tkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRIKEMAH EN ZOON Eoii Haagsch bureau M ri opgewacht e Volgende Kapitein Sar is een pittige joiige man met heldereu krachtigen oogopslag t üaat nog al ving hij aan Mijn ingewanden zijn vau streek geweest Den dag van den löeu Juni i i Durazzo heb ik t lang heet te venftutjvüünien gehad Daarbij uren lan zouder waier ten slotte bleek het mineraal water op eu uioost ik gewoon water tlrtnkeu dat blijkbaar niet zuiveiwas Mijn iugewand ii raaktou aardig van streek en nu heeft men er mij een maandje uit laten trekken om op mijn verhaal e komen Hoe lijkt u de toefetand ovoi hetalgemeen y Volgens mijn overtuiging is deeenigo uitkomst voor de hopoloozeverwarring in het land een internationale tuseohenkomflt van troepen De veraterkingeii welke de Vorst vauandere zijde krijgt die twaalfhonderd man van Aehmed Bey bijvoorbeeld uit Mttti zijn allesbehalve tevertrouwen Het is mijn indruk dat die menseben eenvoudig de partijzullen kiezen van wie t moeste geluk heoft Vondaag staan zij aan dozijde van den vorst morgen aan diedef opstandelingen Hoe denken de otfiidereu er zelfgver dat hun taak gausch andera isgeworden als zich aanvankelijk liotaanzien i U nH ent dat voor gendannerieorgaijisatie oorlogvcteren in de plajitsis gekomen Ja wij konden ons ernu toch moeilijk van afmaken Alleen weet k niet hoc t gaan zal wanneer er op den duur geen afdoende hulp van de mogoiulbodon komt Dan zoud fli de officieien er do hambni wel eens van af kunnen trekken TJ hadt het straks over politiekgoinirigeer Lijkt Essad Pasjia nthans onschadelijk De man is in Italië veel tuischa dolijkor dan hij in AllmnHi K it geweest is Hij is tsen vriend dor Italiaaiischc politiek en kan van uit ItaVu voor Albanië zr ovcel kwaad uitvoeren als hij wil Behalve oen Albaneeeeho en emi Ooslenrljksche Is ereen Italiaansohe post en zijn corronpondentie is bij die post uil don aarddor zaak onschondbaar Ik ken Essad Pasja goed heb bom herhaaldelijk goeprokon maar volgens inijnvaate ovortuiKing is hij ook in dolange toekomst oen uilorst gi vaarlijk meuflch ledacteui van bet l eibi Vaz Dias heoft hoiU vertelt daarvan hef de logernia noen vree wfiar vandaan de aartsherlog kwam geriohl waren en alwaar do troonopvolger blijk gegteven had van zijn onverdraagzaajnhoid en wantrouwende ontstemming jegens de Serviërs Uit Weenen woi dt geipeid dat do moordenaar van den É oonopvoiger Prinfip die aan tuberculose lij U voor den rtvhter van instructie het Volgende heeft verklaard Ik ben schuldig ik bon hier gflkomen met het plan den aanslag uit te voeren Ik stonii o hler niet onder invloed an andoren door de l ctuur van anarchistische boeken ben ik tot de overtuiging gekomen dat er op de wereld niets schooners boBtaat dan een aanslag to doen en ik heb nd daarop tot taak geetold een der hoofden van de Oostenrijksöhe monarchie te vennoonlen on daarin ben ik nu eindelijk geslaagd Revolver en patronen hebjk van een Servischen comilatschi te jltolgrado ontvangen dio echter niets van mijn voomeiien afwist Ik begon te schieten toon do auto s om den hoek kwamen Aan vankelijk aarzelde ik onjdat de gemal in van den Aartshertog in le auto was gezeten maar toen dacht ik dat ik lot lken l rijs mijn plan ton uitvoer moeet brengen ïk heb geen iK rouw over mijn daaiï ja voel mij zelfs tevi oden dat ik mijn plan heb volvoerd Toen ik hoorde dat er een bom was ontploft dfl cht Ik er zijn toch nog menachen die juist Zoo Voelen on denken Is ik De Regeering heeft voor geheel Bosnië en Ilerzegowina de staat van beleg afgekondigd De toestand in Albanië Essad Pasja s hulp gevraagd Aan de Neno Freie Preswe te Weenen wordt 1 Juli uit Durazzo gemeld d it met het oog op den moeilijken toestand do liegeoring besloten heeft de ministors Turkhuri en Meefdi naar tn zonden ton einde met Easad Pasja onderhandelingen nan te knoopon opdat deze ton gunste van den Vorst zal tusschenbeide komen en diens liegeoring voor volkomen instorting zal bewaren De ministers zullen zich vorvolgons naar Rome begeven teneinde raet Toorkhan Pasja en de Itahaansche Uegeoring to confereeren Keizer zijn ontslag heeft aangeboden hetgeen deze slechts met het oog op den voor het oogenblik zeer hacholijken toestand in Bosnië voorloopig weigerde Tegelijk met den Minister van Financien zullen alle leden der civiele rogeering in Bo =inie door andoren wordon vervangen Deze veranderingen zulleu waarschijnlijk oumiddellyk na opheffing van het standrecht waarvoor Minister Bielinski gisteren zijn toestemming van den Keizer zocht te verkrijgen plaats hebben Dinsdagavond hadden te Agram wederom demonstraties tegen de Sei viëra plaats Een groote stoet trok met Kroatische vlaggen on een omfloerd beeld van den troonopvolger langs het Nationaal Caf6 dat de Servische politici bezoeken De menigte riep Weg met de Serviërs Weg met de sluipmoordenaars Dood aan Koning Peter Daarna werd het Café bestormd en in een oogenblik was de geheele inventaris aan stukken geslagen Eindelijk kwam depohtie tusschenbeiden doch zonder dat dit veel baatte De demonstraties duren voort Men vreest dat zij zeer ernstige vormen zullen aannemen In de stad heerscht een paniek De menigte trok naar het huis van den burgemeester en oischte dat hij de door hem ontvangen orde zou terugzenden Ook tegen den president van den Landdag werden betoogingen gehouden Tien personen werden gearresteerd doch later weder vrijgelaten Buitenlandscli Nieuws nanie Van bevoogilo zijde wordl uit Serajewo aangaande de plaats gehad hebbtïTide betoogingen verzekerd lat doze veroorzaakt zijn door de groote vi eeH PU imtzetling waai aan de Katholieke en Mohamm Hiaa irt hx b volk ig Ico pi ooi iB Aan de In toogingcii namen MTBonon uit tiHo dK i bovolkuig doclf ooiv v dames Kenmerltond is ofhti i gelijk gemeld is goon enkele viêr gedood is dooh dat daa gen oen Katholi k on een door S rvii rn duodgeslagon zijn hadden gCMMi plunderingen plaai nze officieren in Albanië Kai iiein bar is Dinsdaguvoiid buit zitoals WIJ recxU moodeeidon uit Albanii te s Uravenhage terugguket rd Terwijl do Servische regcwM nij gaat zich to verdedigen bliWl een aantal Servische bladen oen mscherpen toon voor en liet n aldus schrijft oen dozer hoeft wild dat Ie Iroonopvolgcr in woprwil van alle vcilighoidsinaatrcgiclou der politie te Borajowo vallen iiioc t dnyr do hand van ooii geborene nlt llorzogewina togen wiens broeders J erkelljk Nu wijf FEViLLETOJM Dat is oiigtJiooi d Wie ih liol j Raiwi oGiis ekh ni l Antwoord me als ik je rajig Natuurlijk zal de vent jc WL er allerlei dwaasheden zeggen Else sriliudde Ifcdenkelijk het hoofd zei ernstig Dat denk ik wel van hem Krijg ik nu zijn naam te hooren In plaats van te antwoorden hield Else hem het papiorstiookje van haar kor voor on zeidr daarbij op kiiicItetuki toon O Max Uier staat het to lezen on nu je antwoord Zij ontrolde het reepje bruin papier dat de neger als sigaar in den mond had Noon ovirbaast je niet Ik ken je las zij op tragischon toon voor Hm zoo uit hun verband gerukt klinken die woonlon juiM niet bijzonder vleiend voor me Ik b rijp geon woord van al die onzin vi A Max granislorig in Slil barbaar I e Bchrijver van dien onzin ift oen zekere mijnheer Friedrieh Von Schilder van wien jo misschien toevallig wel t ens gehoord hebt Ovorigens heeft mijnheer Von Trotting ons gebrek aah litteraris che konnis doorzien en daarom onder h t citaat negeen kleiae noot gozet Zoo loe maar Wallensteins dood derde akte Op mijn pftpiertje staat hetzelfde lendaaruit volgt dus ijfjo donk je er ook zoo niet over Zij hield haar kopje op en fluisterde hem achter haar waaiiT toe Ik denk dat jelui mannen de dwaa le kortzichtlgste sch qiselcii ter wereld bent en dat je verlor jn waart als wij vrouwen je niet met grootor verstand te hulp kwamen WaUIcnburg hiul intUssohen EIhc raad opgevolgd Wal kon hij anders doon In don laats4en tijd had hij de schoone vrouw voorlilurend vorniedon sedert wek On had hij geen woord m rt haar gowisseld en hij begreep dat men op dozen openlijk getoomlon afkeer gerekend ha i om n onaangoname gebeurtenis te veroorzaken Men had echter buiten den waard gerekend Mevrouw V m Ruohtritz en haar aanhang waren zeer telëurgeHtebl loen zij hem de zaal zagen ovorsteki n en recht op mevrouw Von Halten afgaan Hij doot het waarachtig fluisterde Helene Von Fernow de Tommandeuse toe Ik had er zoo vast op ger euid dat hij zich aandiefaHtigo verplichting zou onttrekken Hij kon licht een voorwendsel gevonden hebben Maar daar is hij al bij haar Waarachtig Zij laten elkaar bnn citaten zkm hij biedt haar zijn arm Dat gij naast me zit En daarvoor zoovecti fralrieni Dat iw net zoo iels voor den nialleii Trotting llij dez i woorden legde hij inot vorliehl hart den arm zijner vri uw in ik n zijne lïij de promenade door do zaal trotfein zij Waldeniburg aan Nog in onzekerheid vrfMïg Von Slasch die weer g boel in giMxUm liinn was g koinen Helaas antwoordde Waldenburg sclioudorophalend Als u mij m iis wilde helpeni 1 daat mij oens zien riep Else Een roos en daarbij do woorden liet leven ia soms slecht ingericht Ib u al hij mevrouw Von Salten gewe t Zooals ik bemerk is zij een der weinige dames die nog haar geleider niet gevonden hebben Zij knikte hem bij dezj woorden toi on ging uhM Max verder Alweer een politieke streek van dien Trotting zei Von Stasch mis notigd de het beet Ditmaal is hij slechts het werk tuig geweeet antwoordde Else Deintrige gaat uit van mevrouw VonBuchtritz Nu wie weet i Misschienheeft de nommandeuöe nu v eenfl zoiuler het te willen iets goeda gedaan I God beware TuBschen mevrouw Von Saltoii en Erik ie allee uit Denk je dat Hij bemint de prine