Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1914

X Verraad eu lafhartigheid tö de N il Ct van gii terenavood beschrijft de Knnötarïtinopolitaaiische correapoiideitt van uit Durazzo ver8 hilleii4Kt bijzonderheden omtrent de nederlagen welke aan de It ooringBtrciepen zijn toegebracht door hel laEbartig gedrag van de katholiek hulptriiepon Het bewijs was dufi m ginaal8 gelevenl zoo vervolgt hij dat er met do katboUeko hulptroepen niets te beginnen is dut zij voor oen aanvallemi optreden gfhetH onbetrouwbaar zijn en teil hoogste zullen veehtea om hun eigen hachje te verdedigen aid ze worden aangevallen Dat oohter de Nederlandwche commandant en de Dultsche on Oosten rijk Hcbe vrijwiliigo artilloriöton zich omdat ti eigenlijk aan ii ieder ook aan het hof afdoenile to b wijzen zich wederom aan het grootste levensgevaar hadden moeten blootstellen twee der vrijwilligere ernstig gewond wieren en zij eii ook de Nederlandse tie majoor als koelie tt hadden moeten werken om het geschut en de munitie to rwidcn werd allerwpgc als een schandaal gebrandmerkt De gezant van n tier motwt fojnteresseerdf mogendhe len l ij het Albaneescho geval sprak zijn verontwaai diging daaromtrent dan ook luide uit in de volgen te kernaohtiga l ewoordingen waaraan ik wel ots meer behoef toe U Voegen Het zoo kostbare leven van die uitstekende Nederlandscho officieren op zulk een rm keloos halda ligo wijze op te offeren die officieren mot geheel onvertrouwbarc soldaten en onvoldoomlo krijgHt mru8 ting als het ware iji den dood te jagen is niet alkxii ontx dilvaardig onbehfwjriijk on ongeoorloofd liet is eenvou4Üg misdadig Hot bovenstaande vindt bevestiging in i en zeer uitvoerig relaas hetwelk de N K Ct ontleeht aan een partirulieren brief van kapitein C do Jongh die als colonne eunmtandani irtet t en onbotrouwbaren lr ep Durazzo van uit het Zui en had nioctt n ontzettenDe o Nederlanilschc officier heeft in samenwerk ing met den Dui 8 hen vrijwilliger Itauer niMtegent niande Ut lafhartigheid van zijn tróöpen een holdhaftigen strijd gesliixteu die ovorronipeling verhinderde Hoe Zijn tro ipen bij hot minste gerucht tot wanorde oversloegen hoe zy verraad pielden blijkt wel uit hot volgende HHUit i id Kon koe met een bol aan was up don tinkervlüug door de poslen geloojKm OU had natuurlijk geen antwoord gegeven op het aanroppcii Onze posten haddon toen gevuurd en natuurlijk begonnen t H9n alle i os U n te vuren De vijand die een aanval vermoedde vuurde terug on de ulgenioono verwarring bogr n Den Jlen Juni H ocbtfvndH bleek dat godunnide de nachtelijke paniek een z ier groot gofkwlte der vrijwilligers wnn gedrost iÜÜ man uit Mala liastru werden uitgezonden ohé iloesmi Tasca U versterken Deze ma ht bleef op M M rtx hts liggen en weigerde volstrekt verjler te gaan Voorts werden nog l man uit Walona v gezoinlon Lirlks wei den pi ui man omler Zla Hei goleg d i ellnks Itektasj dio zich te l jumsni Vond kwam mot zijn mannen achter 2ia bei Om 10 uur lM gon hel gevecht lu de Mjrsto Unie vóór de kanonniii gelukte h t ons met do groot te moeite 10 a rKt man bij elkaar te houdim J oon gaf ik last aan de lui vanMalakastra om terug te komen en inde voorsle linie te komen maar Z4iwllidoii inet en sloegen op de nloop I Thans kwam het berieht dat ook IJoosni Tofica reeds gKsdurende den nacht gevlucht wiw bij Ku i over de rivier wa gegaan on zich mei zijn morw hoii te l ieri bevond Tovonfl waren KH v r ij w i 1 1 i g o r s uit Walona naar Fieri gevlucht Achter de kanonnen waren nog UMj t a I v r y w i i 1 i g e r s toK dekking der artillerie giobleven Div e begonnen plotseling allen hevig i lï dol u ch t to vuren over onze hrxifilon Hauer en itv beiliende elk een kanon en vuurden ondoracheidenlijk links on rechte op do aanrukkende Gogen die ons aan beide zijden poogd i om tt trokken Ik verliet mijn kanon een m genblik n joe mot de zweep een gedeelte der iafaanifl achior ons tot vóór do kanonnon Do rost vluchtte Ook links begon de terugtocht Mijn laatste vuur was op KïtX M met granaatkarielsen op d aanruk kendo leg i die zeer liapper vochten on geen acht slo en oj de in hunne geledoren springende granaatkartetson Nu besloten wo zoo mogelijk de k tiArinen te redden Raiier bleef i ïïooA uron Mijn kanon word mot zoc voel mtwite bespannen en Wf fgPv ord daarbij moesten wo alles zelf doen Vervidgens hot kanon van Baner Wo hadden doordat do Gogen hun aanval niet doorzotton nog tijd ook alle munitie op te ladpn en weg te voeren Nooroddin bei Vlora hielp fins bij dit alles uitstekend Vóór de kanonnen bleven negeen 40 tal mannen in de vuurstelÜng dank zij bet optreden van Bauer te gen hen anfters waren zij mk reeds gevlucht Volgens rapport van Zia bei heeft hij in deze laatste uogenblikken vuur geiiad van de oigeu troep van iJekiusj en is hij dan ook moeten vluchten Hieniit valt te verklaren dat we hoewel we veel vuur van links kregen toch van die zijde geen aanval van de Gegei op do kanüiinAi hebl en geluid Hoewel wij het niet bewijzen kunnen zija we toch overtujgd dat Bektas ook op ons gevuurd heeft Èr viel niets meer te doen De lafaards vluchtten aan alle kanten Met groote moeite gelukte liet ona oen dü tal vluchtelingen bij do kanonn fla te verzamelen Op hot jogenblik dat de laatste nmnitiekar de stelling verliflt hadden we alleen voor ons nog een 2Ü tal vrijwiitigei 8 Kechts was alles gevlucht J inks achter do stelüagen hielden nog een 20 tal mannen stand on ï r he4 vuur der rebellen on dal van den verraderlijlteu troep van liektasj Om half twaalf gingen we terug in do richting Kalnii in vrij groote wanorde Niemand wilde naar eenig bevel luistoreii Toch d ïed ik mijn uiterste be t do iui bijeen te houdon midat ik wel vreesde dat do geplunderde boeren uit deze streek Ihans wraak op ons zouden nemen Om 2 uur n ni kregen we vuur viyi rechts uit hot lichte knMipolhout ter hoogte van Kmlipasa Ik wilde Msn patrouille zenden maar niemand gehoorzaamd e ieilereen dekte zich Mot een KW ote bocht naar links zijn we toen naar Kalmi gegaan en kwamen daar op den weg langs de rivier Scdneni Vervolgens beschrijft Kapitein do Jon h b e hij i ersoonlijk omi r dicht vijandelijk vuur mot kaj Ibrahim en Ü gendarmen de kanoiuion heoft onbruikbaar gemaakt door de sluitstukken modo te nemen naaf Fieri wnjirhoon de vrijwilliger Baner drie miinitiewagcns had kunnen redden Ten lol te vermeldt kapt do Jnngh tor kenschctfsing van de waard van zijn troop dat zijn bagage mof die van MajtKic Boe wn Bei en van don heer Baner door do eigen soldaten gestolen z ij n DERI i VilKDËNriEMEEm yD VRIJDAG 20 JUNI 1914 Vervolg De hoor van der Want M de V Zoowol de hoer Kolijn als do heer Muijlwijk hebben mij do eon óp eoii andere wijze dan de andero enkele vorwijten gedaan Do heer Kolijn vond dat do wijzo waarop ik mijno meening heb verdedigd or eeno wan die hij niet beter kon omRchrijven dan door te zeggon dat ik mot groote woorden schormdo Het is mogülijk dat de heer Kolijn Gr zoo over tlenkt hot laat mij verder koud want ik ben mij er van bewust dat do hoor Kolijn altijd iets bijzonders heeft en altijd op de oon of andero wijzo iracht oen eeaigszins stekelige toespeling to maken opdo wijzo waarop gesproken is Ik geloof dat hot betor is dat wij dat niet doen on onzon tijd laaraan niet verspillen Verder heeft do heor Kolijn gezegd dat het principe waarom het voor mij in deze gaat in geen enkel opzicht ie gebleken uit mijno woorden Het komt misscliien hierdoor dat de hoer Kolijn zich met zoo goed in mijne gedachten kan indeuken Dat principe spruit in hoofdzaak voort uit het gevoel vau ona in zako de vrijheid Ik gevoelt zeer goed dat wanneer het werkelijk noodzakelijk is on ingrijpen niet langer uitgesteld kan worden mot hot oog op het algemeen belang wij dan geroepen zijn het gebeurt zelfs meormalen Öm dtj vrijheid op oen of andero wijze aaiV banden te loggen maar zoolang hot niet vaststaat dat hot inderdaad strikt noodzakelijk is goloof ik dat het niet ligt op den weg van degenen dio het vrijzinnig beginsel beltjilen om tot het instellen van dergelijke censuur medo te werken Ik geloof dat de heer Kolijn thans voldoende zal begrijpen wat bij mij het principe in dezo is Wat aangaat de wijze waarop de heer Muijlwijk raij hoeft beantwoord dio is zeer zeker al zoor eigenaardig Hij is geëindigd mot te zeggen dat ik mij Jmet oen grapje er van af wil maken Ik geloof niot dat uit een enkel woord van mij gebleken kan zijn dat ik dezo zaak op grappige wijze wonsch te behandelen Dat ik gelachen heb toen de heer Muijlwyk het had over de Tango mag hij gorust vermelden Dat mag iedereen weten lic vind het inderdaad erg belachelijk om zich die vertooning van de Tango zoo aan te trekken Do heer Muijlwijk moot het niet beschouwen als een beleediging van mijn zijde l Volgens den heer Muijlwyk zal de Raad die dergelijke commissie bo noemt zeer wel in staat zijn om daarvoor mannen te vinden die zich stellen op onpartijdig standpunt en het zon er treurig mede gesteld ijn als er geen onpartijdige karakters te vinden waren Ik heb alleen gezegd dat het hoogst moeilijk in mijne oogeii zelfs onmogelijk 18 om onpartijdige ménBchen te vinden die in zulk een mate onpartijdig zijn dat zij een werkelijk onpartijdige censuur kunnen uitoefenen en ik geloof niet dat ik in deze meening lleon sta Daarom vind ik den v eg van censuur hoogst gevaarlijk en wanneer men meent dat dergelijke commissie gemakkelijk samen te stellen is dan ben ik zoo vrij dat te betwijfelen Hebben wij niet kunnen zien bif de Witte bioscoop dat films in de eeno plaats worden verboden on in do andere plaats toegelaten Dergelijke gevallen komen dagelijks voor met alle mogelijke commissies die stukken e d moeten beoordeelen Er blijkt dus wel voldoende uit dat de mooningen omtrent hetgeen goed of slecht is nog zoor verdeeld zijn Ik meen mijniieer Muijlwijk dat ik u hiermede voldoende beantwoord hob en dat u zult begrijpen dat bij mij de ornst van de behandeling dezer zaak oven goed voorzit als bij n on dat ik bij alios wat ik doe in het belang van de gemeente ten minste op dezelfde wijze denk aan den eed dion ik heb afgelegd als u het doet De heer K o 1 ij n M de V Ik heb nu vernomen het principe dat don heer van der Want beweegt om niet met dezo motie medo te gaan Hij hoeft daarvoor genoemd het mooie woord vrijheid Mij dunkt geon monsch dio werkelijk heeft geloefd die konnis van zaken heoft verworven dio zich mot ornst tot onderzoek hoeft gozet zal kunnon medegaan met het begrip van vrijheid zooals dat nu door den heer van der Want is omschreven Vrijheid wordt door ieder woldenkerid en ernstig mensoh anders opgononion dan door don heer van der Want Ik geloof dat de Commissjo voor do Straf vferordeningon in eersten aanloop een juist standpunt heeft ingenomen Die had blijkbaar ook eon ander begrip van vrijheid dan de heer van der Want Daarom beveel ik den heor van der Want ernstig aan om die z g vrijheid van hem eens te ondorzoeken pui Bins zijn vrijheidsbegrip to toetsen aan do werkelijkheid Uit dezo discussie blijkt dat do Raad zeer mooilijk te bewogen zal zijfi om mot de motio van den heer Muijlwijk mode to gaan Wat ik straks gezegd heb herhaal ik wij zullen dankbaar nota nomen van do houding van de hoeren die de vorige maal reeds don moed on de vrijheid vonden om met het voorstel van do Commissie voor do Strafverordeningen medo to gaan De heor d o J o n g M de V Ik heb do vorige maal gestemd voor het voorstel om aan kinderen beneden lö jaren don toegang tot bioscoopvoorstollingon te ontzeggen tenzij ze onder goleido komen Ik hob echter toen uit den mondvan den Voorzitter gehoord dat hierniots zal opgevoerd wordon wat onzodelijk of iets depgolijks is on daaraankan ik mij bos t toevertrouwen Ikzal dus nu togen de motie stemmen Do hoer Van de Veld o M do V Ik zou gaarne van do hoeren willen vernemen wat eigenlijk hunnebedoeling is Willen zij oon censuurop alle films of alleen op dio welkeb v voor kinderen nadeolig zoudenzijn uit zedelijk oogpunt Is de bedoeling dat de commissie het ia dohand heeft alle films te weigeren alszy meent dat er iets onzedelijks in voorkomt of is de bedoeling dat zi alioen kan waarschuwen dat deze ofgene füm niet geschikt is om vertoondte worden voor kinderen benedenzekeren leeftijd rK Tegen dit laatste zou Ik geon bezwaar hebben maar wel zou ik er gen zijn om aan oen commissie over te laten om te beoordeelen in hoever zoo n film voor iedereen dus ook voor volwassenen zedelijk dan wel onzedelyk zou zijn De heor M u 1 w ij k Het komt mij voor dat het volstrekt niet overbodig zou zijn de censuur te doen uitstrekken over alien Intusschon de uitvoering is oen quaostie van later Wordt de motio aangenomen dan zullen don Raad voorstellen voorgelegd worden waarover dan te oordeelen zal zijn De heer o lij n M do V I Het besluit van den gemeenteraad van Hil versnm tot instelling van een bioscoopi controle waarop ik straks gewezeol heb houdt in dat kinderen benedeii 16 jaren niet worden toegelaton in bioBCoopvertooningen tenzij deze voor kind ren beatemd zijn en de films goed Ingezonden Mededeelingen DE fJOiyO S RECLAME CACAO voor het geld gekeurd zijn door e6n commisflie Tot lid van die commissie zijn door B en W benoemd decommissaiis van politie het hoofd van een openbare school en en het hoofd van oen bijzondoro school Ik dacht dat de bedoeling van de nlotie was Om in deze richting te werken Anders zou ik niet hebben kunnen spreken op de wijze als ik gedaan heb tot do heeron die de vorige maal gestemd hebbon voor het voorstel der Commissie voor de Strafverordeningen De hoer do Jong zogt nu dat is toevertrouwd aan hot hoofd dor gemeente dat is een knap en hoogstaand man die zal er wel voor zorgen Nu wijs ik er op dat het voorstel om den toegang tot bioscoopvertooningen aan kinderen beneden IC jaren tenzij ondor geleide to verbiodeu afkomstig is geweest van de Commissie voor de Strafverordeningen on door haron Voorzitter den Burgomooster hier verdedigd is Do motie van don heor Muijlwijk bedoelt eenvoudig een verschuiving Nu wordt do leiding verplaatst naar de commissie van onderzoek Nu gaat het toch niet aan om zooals de heer de Jong doet doodleuk to zeggen kijk daar gaat hij het hoofd van de gemoonte zal er wel best voor zorgen De heor do Jong zal zelf wel gevoelen dat hot daar straks niot heelemaal goed gogaan is en dat hij wat anders zal dienen aan te voeren om zijn standpunt to rechtvaardigen Do heer IJ s s o 1 s t ij n Do hoer Kolijn heeft aangehaald oen verordening die te Hilversum gemaakt is Ik zou willen vragen of do heer Kolijn mij kan inlichten omtrent do partijverhoudingen in don raad dier gemeente De hoer K o 1 ij n M de V Ik moet oorlijk bekennen daarvan weet ik niets af Als iemand zegt dat de meerderheid van den gemeenteraad van Hilversum links is dan geloof ik hot en als men mrj zegt dat zij rechts is dan ben ik blij Maar wat doet het er toch eigenlijk toe De zaak heeft met partijen niets te maken Wij moeten zoo hoog staan dat wij niet zeggen omdat wij rechts zijn stemmen wij voor of omdat wij links zijn stemmon wij tTigen Dat zou nergens naar lijken Do vraag van den hoor IJsselstijn wolkor strekking mij ook ontgaat kan ik dus niot beantwoorden De heer M u ij l w ij k M o V Inantwoord op do vraag van oen heerIJsselstijn meen ik goed to daen met to verwijzen naar Amsterdam Ift meenmij niet erg te vergissen als it zeg dat de meorderheid van don gemeenteraad aldaar niet rechts is f Do beraadslaging wordt geslotm De motie van den heer MuJjlVijk komt in stemming en wordt met l tegen 7 stommen verworpen Tegen holïbën göfctemd de hoeren van Voen IJBselstijn van der Ree Prince Vergeer van deVTorron van Eijk do Jong Bokhovehwvan dj Want on Knuttel Voor liebbon gestemd de heoron Broekhuizon Kolijn van de Velde van Galon Vingerling Muijlwijk on Jongenburger Niots mowL aï de orde zijnde wordt do vergadering door don Voorzitter gesloten Slxs xxesri land Vacature Eerste Kamer Do verkiezing van een lid van de Eerste Kamer dor Staten Oenneoaal ter vervulling dei vpcaturo ontstaan door het overlijden vtin den heer J D Baron van Wassenaer van Rosande zal aan de orde wordon gestold in do vorgadering dor Provinciale Staten van ZuidHolland op 7 Juli a s Absenteïsme dor Tweede Kamerleden In do Maandag gehouden vergadering der R K Centrale JCiesvereeniging in het District Bodegraven werd volgens de Msb op voorstel der R K Kies vereen iging te Woerden besloten aan do R K Kamerleden een schri ven te richten ten einde het veelvuldig absontoïsme der rechtsche Kamerjoden te gaan De aardbeving te Benkoelen Naar wij vernemen heeft de Regeering der Republiek China bij monde van haar gezant te s Hage aan de Nederl Regeering haar oprechte deelneming doen betuigen id hot onheil dat onze koloniën heeft getroffen door de aardbeving te Benkoelen Zoowel van bijzondere correspondenten te Batavia als van den correspondent van Reuter in Ned Indië is bericht ontvangen dat na de aardbeving bijzondere stortregens ernstige schade in Benkoelen hebben aangericht Een handelshuis te Amsterdam dat na do aardbeving dagelijks in telegof fische verbinding met Benkoelen ia geweest deelt nu aan het Hbl mode dat het de uitdrukkelijke verklaring heeft ontvangen dat het bericht om trent do schade door een stortvloed aangericht ten eenenmale onjuist is Begrafenis Overste Thomson Naar het Hbl uit goede bron vernoemt ui het pantserdekschip NoordBrabanf met het stoffelijk overschot van overste Thomson hoogstwaarschijnlijk te Amsterdam aankom n Het oorlogsschip zal aan den kop van de Handelskade aanleggen en daar zal de lijkkist met hot stoffelijk overschot aan wal worden gebracht Daar dit het oogenblik is dat het lijk op vaderlandschen hodem komt zal hier do officieele rouwplechtighetd plaats hebben Do Rogoering zai daarbij tegenwoordg zijn en bovendien zal voor zoover de tijd het toelaat aan vereenigingen en deputaties gelegenheid worden gegeven hulde te brengen aan de nagedachtenis van overste Thomson door het houden van toespraken en het nederloggen van kransen Per trein van het Contra alstation zal het stoffelijk overschot naar Groningen worden overgebracht De regeling der plechtigheid is inhanden van den commandant in destolling van Amsterdam generaalmajoor A R Ophorst ♦ De begrafenis van Aartshertog Frans Ferdinand Zooals reeds js gemold zal de begrafenis van wijlen Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid Aartshertog Frans Ferdinand te Woenen plaats hebbon op Vrijdag a s 3 Juli Het Requiem zal don volgenden dag opgedragen worden Wij vernemen tevens dat besloten ia te bedanken voor de bijwoning der begrafenis door Staatshoofden hetzij persoonlijk hetzij door speciale afgevaardigden Qemengde Eericliten Dieveggen Op hot politiebureau Singel te Amstei dam Iwvinden zich twee diev gen die weldra ter beschikking van de justitie gesteld zullen worden Omtrent haar zondonregistor dt lt het Hbl mode Een winkoiiuffrouw van do finna Schravendijk in de Kalverstraat heoft gedurende een tij leverloop voor f ïtii aan allerlei winkelwaren gestolen In het proces verbaal komt eon heelc lijat voor van de gostolen voorwerp m als doosiee zeep tandpoedor zeemlederen lappen sidegoUjee on zelfs een veilighoidsscheennefi Bijeen huiszoeking kwam een en ander te Ivoorschijn Door de recherche werd bij eeo huiszoeking eveneens © en groote hoe veelheid losse zij garen on band opg I oord welk © uit een andere winkel in de Kalverstraat verdw©n€9i was Een dion jneisje word als verdacht van dozen diofstaU earrestoerd De aanleiding is ook wj dezen diefstal gedeeltelijk hebzucht en gedeeltelijk de zucht om aan familieleden of beminden cadeautjes te geven Bij het verhoor door don hoofdinft ecte r don heer Elhorat hebben zoowel de winkoljuffrouw ais bet dionstmdsje een bekentenis afgelegd Hoef ij zerverbond Tot 28 Juni is bij het hoefijzerverbond ingekomen een bedrag van 65933 59 gld Voor deelname aan de hoefijzorweek 1 tot 8 Augustus om bij toestemming van B en W de bekende speldjes te verkoopen hebben zich reeds aangemeld de navolgende plaatsen Zeist Boemster Goes Hellevoetslais Castricum Midwolda Wateringen Muntendam IJsselstein Enkhuizen Zuidlaad Stavenisse Steenwijk Andijk Haarlem Oldeberkoop Schoonhoven Scheemda Aalsmeer Nunspeet Elburg Amstelveen Baambrugge Zaamslag Moeden Westzaan Ruinorwold Krommenie Swickum Den Haag Arnhem Nijmegen Utrecht 01debroek Bergum Oudkarspel Rgsoorf Juli Juli is de tweede maand van den metoorologischon zomer Het is do maand van de groote warmte 0e gemiddelde temperatuur stijgt nog van f eersten tot den vijftienden dan dert deze niet veel mfeer maar daling wordt in den regel niet Augustus waargenomen naximum temperatuur valt in i laAd omstreeks 26 of 28 Juli in I ooedelijke provincies gewoonlijk iets der aan de zee wellicht iffts later i fi weken na den langsten dag derhalve de warmste dag waar loznen jBijna voortdurend heeft Juli meer ichijn dan Augustus Neem uw nti6 dus zoo vroeg mogelijk Wel het ook in Juli niet onafgebroken weer Steeds zijn er een paar Saioden van bedekte lucht enregen Mhtigheid Maar weken achtereen onpBtendig weer zooals in Augustus 0O vaak voorkomt gebeurt in Juli ioogst zelden I Bij alle winden kan het in Juli goed beer zijn Het meest aangename weer ben wij bij Westelijke winden of g een Noordelijken luchtstroom Brj Jffindstilte of bij een zwakken ZuidDoetelijken wind krijgt de warmte ipoedig een drukkend karakter en wordt in het algemeen onweersformatie geconstateerd Iiï den vooravond zijn de sterrebaelden als volgt aan den hemel verBpwid fe In het N Perseus in het N O Aniomeda en Cassiopota in hot O Pe sus Waterman en Copheus in het p O Kleine Paard Dolfijn Zwaan iintinous Schutter in het Z Hercules lOphiuchus Slang en Schorpioen in liet Z W Bobtes en Weegschaal in liet W Jachthonden en Maagd en in et N W Groote Beer Kleine Leeuw en Leeuw terwijl do sterrenbeelden Lier en Draak zich hoog in den hemel 4d de nabijheid van het toppunt be Mercurins is onzichtbaar Venus is den avondhemel dus in het W uitstekend te zien maar de duur föt zichtbaarheid noemt af ijan het eind van de maand bedraagt deze nog riechts vijf kwartier Mars wordt togen het eind van de maand geheel onnchtbaar Jupiter is nu spoedig in oppositie met de zon derhalve is hij lijna den geheelen nacht zeer goed te iien Saturnus ziet men s morgens iven in het N O maar verdwijnt dan edig in de schemering Ongeluk Gtiaterenavond omstreeks 6 uur ging I St Oedonrode de hoeren Van Moen ambtenaar ter secretarie en Van Beide onderwijzer een rooitocht ma ten Van Moeren die niet zwommen K n wilde dit leeron en hield zich aan I ketting van het bootje vast terwijl ü Heide voortroeide Op oen diepe 3t8 liet Van Moeren do ketting los verdween in do diepte Van Heide hem nog een rooispaan toe maar Ti M kon die met meer grijpen n uur na het ongeval werd zijn lijk Jl gehaald Gisteren is to Egmond aan Zee de ll jarige E Zwart bij het baden verpronken De ontploffing to s Gravonhage M Omtrent do vermoedelijke oorzaak Tjer ontploffing te s Gravonhage ver jliemon wij van deskundige zijde het Tolgondo De helm van de distilleerketel wordt op do ketel geschroefd Om algeheele itiBluiting te verkrijgen ter voorkoming dat zich de gassen die zich in de ketel ontwikkelen ontsnappen wordt bovendien deze naad tusschen den Jielm en don ketel met roggobloem dichtgemaakt Men veronderstelt nu kat dit laatste achterwege is gebleven Boodat zich do ontwikkelde gassen aan bet vuur wat onder den ketel wordt gestookt konmededeelen en zoo de ontploffing heeft veroorzaakt De beide werklieden die bij do ont jfoffing verwond werden konden heden hun werk hervatten Premie jacht Men schrijft uit Katwijk aan het Vad Reeds goruimen tijd werd er door kapiteins van stoombooten en motorBehippers geklaagd dat zij dikwijls vervolgd werden wegens te snel varen in wateren v Rijnland en HaarlemiB rmeer En zij meenden zelfs heel wgls onrechtmatig bekeurd te worden maar schreven dit toe aan de V premiën die aan verbalisantw iiMden toegekend voor elk pro 8 wèftal t Was soms een ware jacht Door betrokken gezagvoerders dier BtooniBchepen en motorbooten is nu ao het bestuur van Rijnland en den Haarlemmer polder verzocht om de in de verordeningen bepaalde snelheid te herzien Men kan zich daaiaan ni t voldoende houden Zij wijzen er ook op dat in de laatst gehouden zitting van het kantongerecht te Leiden niet minder dan 27 overtredingen werden behandeld tegen bovengenoemde bepaling van maximum snelheid KERKNIEUWS De proponentsformule i De heeren L C Schuller tot Peursum dr A J de Sopper dr J Lammerts van Bueren K Bahr dr E l arger en dr W I M Engelberts hebben naar het Hbld meldt het volgende adres gezonden aan de Synode De ondergeteekenden predikanten der Nederlandscho Hervormde Kerk te Amsterdam dringen er bij de Algemeene Synode der kerk zeer erg op aan niet aan te nemen het voorstel door den kerkeraad der Nederl Hervormde Gemeente van Amsterdam in zeer onvoltallige vergadering aangenomen evenals door sommige Classicale Vergaderingen om o iroponents formule te verscherpen Betwijfelende of ooit door de onderteekening van een bepaalde formule van belgdonis schade uit de kerk kan worden geweerd on zegen aan de gemeente des Heeron kan worden gobracht moeten zij vooral met allen ernst opkomen tegen het voorop zetten van een enkel tekstwoord om daardoor de boven alles verheven persoonlijkheid van den Heiland te teokenen en Zijn werk te omsohrljvon Daardoor toch wordt eon Bijbelwoord tot een partijwoord waarvan op dio wijzo de beteokenis voor enkelen geschaad wordt Tengevolge van hot bedanken van dr II L Oort te Utrecht heeft het kiescollege der Romonstrantsch Gereformeerde Gemeente to Rotterdam gisterenavond tor voorziening in de vacature ds L R Oldeman hot volgende alfabetisch gesteld viertal opgemaakt dr C E Ilooykaas te Vlaardingen W Mackenzie proponent der Rem Broederschap mr ds M J A Moltzer te Nieuwkoop ds G J W Oldeman te Delft N R Ct Stadsnieuws GOUDA 2 JaU De kormis te Stolwijkerehiis In do coiTOspondontio Uit Ilaastroeht s Rajul gisteren opgemmMsn kiunt een godoolte voor betroffende de kornuK te Slolwijkersluis welker opheffing door lï W vandnuda aan den Kaad van Haastrecht zou zijn verzocht Naar ons van bevoegde zijile wordt mediogedeeUl ihdit godeolle f elioel onjuist li Ai W van ïouda hebben zich to i ior zako niet gewond tol B W van Haastrecht of Jon Raad dier gonioonto Evenmin is in den geineonteraad vun Jouda een ailrea hierop betrekking hel boiid in behandeling geweefit Waar het bovenbedoelde ais bericht met vermelding zelfs dat de Raad van G fuda zijn guwlkeuring hechttü aan het zenden van eoii adi oe als bovengenoemd in verschil lende bladen verschoen ook zelfs deel uitmaakte van een raadsverslag in oen blad uit de omgeving daar zijn de bladen klaarblijkelijk de dnpe goworden van oen grappenmaker Minderjarigen Door do politie te Rotterdam zijn gisteroi avr nd aldaar twee mtmlerjarigo jongens uit deze genioente zwervend aangetroffen Na aanhouding zijn zij naar hier overgebracht en door de i olitio alhier aan ito ouders toruggogevon Aanbesteding Op de gisteren door do architect H J Nederhorst alhier gehouden aanbesteding van de verbouwing van het Centraal Israëlitisch Oude Mannonen Vrouwenhuis werd ingeschreven door A den Ouden Moorcapolle f 8980 Gebr J J Baas Gouda f 9180 J Amesz f 9439 D A Verbeek V d Berg f 9450 J P de Groot f 9500 Fa G M Peeters f 9529 Th J van Dijk f 9749 J Slegt f 9900 C Middelkoop f 10250 C W den Hoed f 10480 Gebr de Korte f11321 Vacature R H B S Voor de vacture E n g e 1 s c h aan de Rijks H B S alhier ontstaan door het ontslag nemen van den heer J H van dor Voort hebben zich 18 sollicitanten aangemeld Boskoop Op a s Zaterdag des namiddags 3 uur zal door den Gemeenteraad eeoo vergadering worden gehouden waarin zal worden behandeld een voorstel tot verhooging der bijdrage van de gemeente Boskoop voor den spoorweg Gouda Boskoop Alphen De commies titulair der posterijen en telegrafie P H v Waveren is met ingang van 1 Augustus verplaatst van hier naar Rotterdam Remonstrantsche kerk Door het Bestutir der Remonstrantsche Gemeente alhier is gisteren na gehouden vergadering in de predikantsvacature het volgend viertal opgemaakt in alphabetische volgorde Ds N BLOKKER te Oude Wetering Ds W MACKENZIE te Brielle Ds Mr M J A MOLTZER te Nieuwkoop en Dr K H ROESSINGH te Doesburg Capelle ajd IJael Bij de gisteren gehouden stemming voor een lidvan den gemeenteraad zijn uitgebracht 390 geldige stemmen daarvan werdenuitgebracht op den heer C den Bosten s d a p 30 stemmen op den heerJ Sigmond lib 190 stemmen en opdon heer J Teeuwen a r 170 stemmon Er is dus herstemming tusschendo heeron J 3igiuond n J Teeuwon VR Ct Nienwerkerk a d IJael Van de aanbesteding voor de verbouwing van de openbare lagere school aan den s Gravenweg was de uitslag F Van VHot f 4950 C Van Leeuwen f 4995 P Valkenburg f 5100 Daar do raming door den gemeentearchitect aanmerkelijk lager was is het werk door het gemeentebestuur niot gegund Dinsdag heeft op hot gemeentehuis oen nieuwe aanbesteding plaats Krimpen a d IJsel Dit jaar werd hot leerplan der Openbare Lagere School zoo gewijzigd dat het handwerkonderwijs in de zomermaanden van 8 9 uur werd gegeven Door de ouders wier kinderen ver van school woonden werd aanmerking gemaakt dat dQ 4ongelui zoo vroeg uit huis moesten en de dag voor hen te lang werd Thans is het leerplan weer gewijzigd en wordt het onderwijs tusschen 3 4 uur gegeven Aan het hoofd dor school is machtiging verleend om indien de temperatuur boven 25 gr Celsius stijgt geen handwerkondorwijs te doen geven MAR£TIiKRICHTEN Gouda 2 luii 1914 GRANEN Voor de meeste artikelen licerschte tengevolge de goede vooruitzichloii eone Hauwe stemming Tarwe Zeeuwbche 9 40 è 9 60 mindere dito 9 A 9 5 Afwijkende 8 50 A 8 75 Polder 8 35 d 8 50 Rogge Zeeuwsche 7 50 4 7 75 Polder 6 7 4 7 Buitenlandsche per 70 kilo 6 25 fl 6 50 Gerst Winter 5 a 6 25 Zomer 5 60 i 6 Chevalier 6 35 i 6 75 Buitenl voergerat per 65 kilo 5 35 A 5 50 Haver per H L ƒ 4 65 k 4 75 Per loo kilo J 8 60 k ƒ 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 25 A ƒ 6 50 Kanariezaad 23 4 34 p HJj Karwijzaad per 50 Kilo k Koolzaad 13 f 14 50 per HL Erwten Kookerwten 11 i ƒ II 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 50 i 7 75 Boonen bruine boooen 16 4 ƒ 17 witte boonen i Paardenboonen 8 a 8 50 Duivenboonen 8 25 i 9 Maïs per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 7 75 H K leine ronde 7 75 é S Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel vrijwel prijzen stationair Vette varkens redel aanvoer handel gewoon 21 4 24 ct per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel traag 17 k 19 ct per half K G Magere Biggen goode aanvoer handel zeer tiaag 1 40 i i óo per week Vette Schapen weinig aaavoer handel matig 24 i 38 Zuiglarameren ecnige aanvoer Handel matig a Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel minder 8 k 14 Graskalveren geen aanvoer Fokkalveren ao i 3a Eieren ruime aanvoer handel vlug per 100 stuks 4 25 tot 5 Kaas aangevoerd 11 1 partijen handel vlug ie kwal 33 k f 35 ade kwal ag i 3 Zwaardere 34 i 37 NoordtioUandsche a ƒ Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 30 k f 1 40 Weiboter 1 10 i ƒ 1 24 iPOSTBK IiJElsr Postkantoor te Gouda Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e holft der maand Juni niot zijn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Binnenland Brieven Mej A C Melchers Bnssum Briefkaarten H Kroon Amsterdam Mej de Wed Meijer Rotterdam Buitenland Brieven Mr and Mrs Vetten Londen Briefkaarten Th Kolderie Minneapolis Dr Steward New York Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op do stukken te vermelden opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegraafkantoor HERMANS GROENTENVEILING 1 Juli 1913 Veiling Houtmansgracht 4 uur Peulen G cont por pond Doperwten van 7 tot 9 cent per pond BloemTcool van 2 tot 5 gld per 100 Wortelen van 5 tot 7 gld por 100 Kropsla van f L tot f 1 50 per 100 Tuinboonen van 4 tot 6 gld per 100 pd Snijboonon 40 cent por 100 Spercieboonen v 20 tot 35 ct por 100 Rabarber van 3 tot 6 Komkommers 1 soort 10 a 5 Laatste Berichten ThoiiiHou H uitvaart Do Tolegraal eorrewpondent seint Durazzo 1 Juli llodenmorgen om 8 uur werd het stoffelijk overschoi van Overste Thomson door Albanaesche gendarmen naar do kade overgebracht De lijkstoet word gevolgd door de Nedorlandeehe officieren vertegenwoordigers der controlecommirtsie on de miiüBterti lïij hot KoninU lijk l aleie Bloot ook de prinB zk h bij den stoet aan De broeder vaii overste Thomaon dankte UKit oonigo woorden voor de oor don overlodonft Hot stoffelijk overschot van Overate Thomson wordt irj Juli te Anifitordam verwacht en zal aldaar ple htig en officieel worden ontvangoii Er zal golegenheid zijn voor autorileiten On afgevaardigden toespraken te houden en krauHüu no r Ie leggen De plechtighoiil zal dow ochtemlH te half tien plaats bobben Weoneu 1 Juli Aan de Neuo Froie l rewae wurdt uit Durazzo Ik richt dat besloten ie tot oprichUiiK van eou vroemdeliugonlegioon Hbl Durazzo 2 Juli Do Malin vorneeiiil dat Albanii iiioeito doot togen hoüge botaling truepeu en kanonnen be krijgen luniael Keiual is met SU notabelen uit Valona alhier aangekomen Do ramp te Bonkoolen Een Uügeeriugstelegrani meldt dat bjj de ninip die Benkoolon huett geteiMord 20 pereoneu zijn gedood waaronder geon Europeauea en O gewond waarbij 7 Eurüi eanen De toeetaiul dor gewonden is beviedigend Een aantal womngeit is onbewoonbaar De eteenen landsgobouwen zijn oniatig boechoidigd Voor logiee iö gezorgd in het fort Marlborough De schade aan de landagebouwen on bruggen bedraagt ca I ndllioen Derde Vredeeconferentie De Ned Itegeoring heeft aan do landen die ter tweede Vredesconterentie waren genoodigd do vorming van een Comité van Voorbereiding voor een dorde Vredesccmferentie vooi osteld Het ligt in de bedoeling dit Comité op 1 Juni 1915 te s Gravonhage te doen bijeenkomen Berlijn 2 Juli Keizer Wilhelm zal wegens verkoudheid niet naar Weenon gaan voor de begrafenie van km vermoorden aartshertog Frans er Ünaud Bi RüERLIJKE STAND OVERLEDEN 30 Juni Wilhelmin Poot 4 j 1 Juli Pieter v d Laan 63 j GEHUWD 30 Juni A C Zeeman en J B L van Haansbergen i 1 Juli G S IJjielaar en J ZaniBjk J H van den Eng en C Rietveld C Groeneodaat en C Vlas L Sif ner en J M Lijbaart A do Hoos eu A J M Bakker j Telegrafiscb Weerbericht van het Koninklijk Metoriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 7 te Horta laagste stand 749 3 te Stomoway verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige Z W tot Z O wind betrokken tot zwaarbewolkt tijdelijk opklarend waarsohijnlijk regen of onweersbuien koeler Officieele FrijscouraAt VAN DEN Ërrecteohandel te Amsterdam 2 JULI 1914 Koen TB hcdra 77 Stiutsleenlnitfn j J Ned Gort Werkelijke Schuld 3 pot 77 Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet 80 Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pot 62 Russische Obl 1906 6 pet 99 86 88 ld Obl Gr Kussisohe Spw mij 1898 4 pot 86 ld Obl Nioolai Spoorweg 180769 4 pet 85 J ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet 83 32 J Japan Obl 1899 4 pot 78 Mexico Afl Binnenland0 iil 6 pet Brazilië Funding Leening 6 pct l00 d Obl 1899 4 pet 74 Venezuela Dipl Schuld 1906 3 pet BG Bank en Crediel Instel 5 63 Ilnicen Fed Bankaandoelen 100 IndttStr Ondernemluïen American Car Foundry Oomp C v A 60 j ld Smelting Reüning Co Cert V Aand 62 Anglo American Telegraph Cy Cert v A 22 ü S Steel Corp Cert 61 V Gew Aand 01 l 20 226 Kol Crediet Instell enCultunr OnderuemlnfcenHandelsver Amsterdam Aand 224 Jav Cultuur Mij Aand 226 Ned Hand6lMij C v A ntjnboaw n jnen Katahoen Mijnbouw Mij Gew Aand 16 166 RedjangLebong Mijnbouw Mij Aand 150 Great Cobar Aand 6 J Petrolttnm Ondern Dordsche Petroleum Tn dustrie Mij Gew A l ISG J Kon Ned Mij tot Expl V Petr Bronn Cv A Shell The Transp Trad èy C v G A 194 Scbeepraart luUcu Ned Am Stoomvaart 188 Mij Aand 178 Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A 124 Int Mercantile Marine Cy afgest Prof A 2 Tatiak 0 iderneniln eD Bindjey Tabak Mij A 93 DUerien Maxwol Land Gpant Cert V Aand 2 6 93 96 Peruvian Corporation Lim Cert v Aand 7 üpoorwecen HoU IJzeren Spoor wegrnji Aand 931 1 Mij t Expl v Staats Bpoor egen Aand 100 ZuidItahaan Spwmij Serie A H Obl 3 pot 01 WarschatiWeenen 99 28 IBB Spoorwogm Aand dito dito Act do JonissAmerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pot 99 Erio Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A IBB Wabash Gew Aand 1 PBEMIBLKENINaKN ¥ 1 A msterdamAand 3pct 100 Hongarije TheissEe guïirnngs Qes 4 pet 146 GELDKOEES Prolongatie 3 4 Jct Nat n Buitenl Staatsf stil Culturen vast Robbers zwak Mijnen zwak Petroleum flauw oQ S o li j MJ