Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1914

fo 1S518 PKIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i f 1 Id fm franco per post 1 1 50 Met Geïllustreeitl Zondagsblad f 1 50 Idem franco per post i 1 90 Aboriniimenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Bpekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 KK ISGf VlI G I Inrichtingen welke gevaar schade of HINDER KUNNEN VBRUORZAKEN BÜK GEMEKSTKR 5n WETHOUDERS 7 B CiOt A Gezien xti 8 der Hinderwet iJoèji tp Vetel Dat si verguiming hebben verleend aan 1 1 C ii J lïn lijéel spekslager alhior en ijnei FRcatverkr igHidon tol het uitbreiden lijnw bebtiiande Slfl erij in het perceel ge lieden aan de IbekSnd sectie IJ De Konlnl Bfabriek Gouda t M het iiithreidi r püatsen van ej lÜv oi de ijke Stearine Kaarsenèare rechtverkrijgenden Ier zeepfabriek door Het eléelromotor root lo j icpifig Van hot gebmii f sïïiïinde op het perceel s ügen iian h Jt tiiirtje Vii ltistra lbekonti sectte li No tf liiBV fei oninklSjke f3te innt Kaar iifa ik Gc iula en iare rochtvertrijgenden het uitbreiden aor f ibriek door tiet pBÉptsen vali twe i p d aan tw e poiht t en lo P K perceel gelegeN bbtraal bekend l Gouda den 3 JuK Burgnmeestér on Buitenlandscli Nieuws Spanje De beroemde stierenvechter Bandita te Barcelona dio ongeveer een jaar i teruggetrokken leefde is aldaar ge irrosteerd Bandita gevoelde zich n l ieloedigd door een dagbladariikel met et gevolg dat hij zich naar het re Jotieburean begaf de redacteuren leleedigdi en den hoofdredacteur misïandelde Bandita trok daarop een revolver om op de aanwezigen te schieten doch het gelukte hem het wapen te ontrukken Bandita werd naar aanleiding van deze daden in hechtenis genomen Bkloie De erfgenamen van Wellington In 1815 na den val van Napoleon schonk Koning Willem I van Nederland aan lord Wellington den ijzeren hertog om hem zijn voldoening over de zegepraal te betuigen den titel prins van Waterloo Terzelfdertijd bepaalde de Koning dat een jaargeld van 200 000 francs FEVILLETOI Prinses of Gravin 20 Ook Waldenburg bood zijn dame Wn arm on maakte zich goretid om lie andoren to volgen Kntbgrina draalde whter Laten wij nog een oogonblik hier wacUtcn ik vi ees voor mijn sleep in h l godrang Zij bleef eon oogenblik Mj eeu sering staan en boog een tak omlaag om de geur der bloomen te genieten Hoeveel leutobloemen hier in het hartje van den winter 1 sprak zij luid en na rondgezien te hebben nf iemand hen beluisterde voegde zij er zacht bij DanJt u Waarvoor mevrouw Zij Hloeg haar schitterend ongen op en zei Waarom veinst ge nu Denkt ge tot t niet woet welk offer ge bracht W 4en plicht te vervullen dien dat citaat je heeft opgelegd Met eea toornige beweging wierp Öï de bloemen weg die zij in de ifl d hield en zijn verzekering dat hij het voor een groote eer hield om war aan tatel te mogen geleiden riep slechte een spotlarhjo op haar Il ïrtdesmiressii ii liU 1 Het doel der VredescongrosBen Voor hen dio voor de vredesbewoging ijveren zijn het voorjaar on het najaar steeds belangrijke jaargetijden Het ia dan het tijdpeik der Congressen nationale en internationale waarop de vrodeavrienden zich vereonigen om met elkander te bespreken wat in hot laafcstfl jaar geschied is en om uit dat verleden leering te trekken voor do naaste toekomst De Vredespongressen zijn veelal een kenmerk van den vooruitgang der beweging De talrijkheid en hoedanigheid der deelnemers de belangrijkheid der onderwerpen on der daarover gevoerde beraadslagen al deze punten zijn in de laatste jaren een verblijdend getuigenis dat het streven naar Vrede door Kecht meer en meer bij de bevolking van aile landen ingang vindt een Viemoodigende belofte ook dat de vaak oneerlijke en ogoïstigche internationale strijd politiek van lie ien op den duur plaats zal moeten m akon voor een eerlijke ethische en tegelijkertijd hot nationale welzijn bevorderende internationale samen werki 11 gspolitiok dor toekomst De nationale vredescongressen die in het voorjaar en de internationale vredesbijeenkomsten die in het najaar plegen te worden gehouden hebben voornamelijk een propagandistisch karakter Hun nut bestaat in de eerste plaats ten opzichte van do vertegenwoordigers der buiten het centrum der Vereeniging gelegen afdeelingen en ook ten opzichte van de buitenstaanders heiaas nog altijd het groote publiek Nieuws wordt op de Congressen zelden gehoord wat gesproken wordt kan men elders beter en zaakkundiger lezen De leiders der beweging die van de uitgebreide literatuur over het algemeen goed op hoogte zijn en die geen redevoeringen noodig hebben om hun geestdrift en ijver hoog te houden zouden dan ook zonder Congresssn hun taak even goed vervullen Voor hen daarentegen die in dekleinere gemeenten de pionniers derbeweging zijn veelal nog door degroote meerderheid hunner plaatselijkemedeburgers met een medelijdendenglimlach als utopisten worden bespot zonder dat zij in hun woonplaatseen kring van overtuigde vriendenhebben die wederkeerig floor geestdriften onderlinge vriendschap elkandertot volhouden en steeds grootorekrachtsontwikkeling aansporen voorhen werkt zoo een nationale of internationale vredesbijeenkomst verfrisschend en versterkend Dat de vredesbeweging verre van eetizijdig te zijn een ethische oen economische eenjuridische zijde heeft ep dat de voorstanders dezer vorschillelnde richtingengezamenlijk mede arbeiden in ééngroot geheel zal hun na deze Congressen weder des te dnidelijker zijn geworden evenals de geestdriftigesamenwerking van zooyelen van verschillende levensbeschouwing ouderdom en maatschappelijken stand wederhet geloof verhoogen zal dat do utopie van heden inderdaad zalworden de werkelijkheid van morgen naar Frédóric Passy s beroemd gezegde I Woorden geen dadpn is het naeen Congres regelmatig terugkeerondbrommend antwoord vdn hen die zichvoorstanders van den vrede noemen maar door hun sceptische opmerkingenden goeden invloed van iedereenthousiaste uiting holaas al te zeertemperen Het zij toegegeven I Maar zijn deze woorden niet een onmisbare voorwaarde om tot daden te geraken Bevatten deze woorden nie in zich een belofte van latere daden Zullen niet wanneer door de woorden der vredespropagandistien iu alle landen gevormd is een krachtige openbare meening die een ethische internationale politiek een goede verstandhouding en een internationale reehtsorganisatie tusschen de Staten eischt dank zij deze propaganda de Regeeringen onze wenschen in daden moeten omzetten Adverteritiën Onzen hartelyken dank aan den WelEd ZoorgeleerdonlHeer Dr J H BAKKER NIEMEIJER en aan de Zusters van de Wijkverpleging voor de verleende zorgvoUe ihulp ep liefderijke verpleging on en overleden Vader bewezen Uit aller aaam M L fNENBUEG Markt 72 Adverteert in dit Blad Van 13 JULI 1 AUGUSTUS een gemeubileerde Zit en Slaapkamer te huur gevraagd Biievaf No 275 bureau dezer Conrant Ret jiei sje goode haml schrijvende kan als Volontair go laaitist wordon voor kantoor ftn andevo werkzanmhoden bij J T HWARTSENBUUG Bookhandelaar Naamlooze Vennootschap lilSHtNDEL MUIKIItPPIJ GOUDi govostigd to Gouda Jaarlijksche Algemeene Vergadering van AANDEFJJIOUDKliS VRIJDAG 17 JULI 1914 des voor middags 11 uur Hotel DE ZALM te Gouda Punten van behandeling liggon vanaf 7 Juli a s ten kantore dor Maatschappij ter inzage Aandeelhouders welke aan de beraadslagingen of stemmingen wenschen deel te nemim moeten hun aandeelen minstens 8 dagen te voren deponoereii bij de Hoeren R MEES ZOONEN te Rotierdam of ten kantore der Maatschappij te Gouda Aanbesteding De Mü NUTRICIA to Zoeterraeer zal WOENSDAG 15 JULI 1914 aanbesleden Het vcr bouwen van haar filianl aan ile Kleiweg H te Gouda Bestek en toekeningen ii f 2 lo bekomen ten kantore van den arch A J HEKKEE CzN den Haag Adelheidstraat 1 37 Waarschuwingen Bij het koopen van een doosje a 25 of 50 cent Laxeerpillen Slijm Gat en Maagpillen van Apotheker BOOM zie mon goed uit dat men hot eohte krijgt De echte pillen zijn verpakt in een doosje voorzien van den naam Apotheker Boom en de handteekening firma A M Boom 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 DE HELFT DBR SLAVERNIJ van het huiswerk wordt te niet gedaan zpotfra Sunlight bat huU binnen treedt Om vloeren teceU muren houtwerk enz door en foor achoon te maken Is 5unllsht het afdoendate en voordeellgste middel Laat Sunllcht Uw hula doen gllnatoren en Uw werk verlichten PU Dames Haarwasschen met Eleetr droging Aparte Salon Levering van allo soorten HAARWERKEN HAK T A DR JOMC Coiffeur Oosthaven 31 NIEUW PHILIPS xWATT 125 VOLT 200 KAARSEN DE ZUID HOLLAlTDSCIiE ÜL ialschappij van Verzekering op het Li ve HEERENGRACHT 12 DEN H AG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 jDr A E EN Dr P H Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEEF TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr I Directeur Mr J W KONING P Do Maatschappij sluit alle soorten Levenitverfi kering t4ge i lage premiiin Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren CJ HUVirnKÊimTKH Haeeu te Mcftejonfkonen enf C ÊiMVEUÊCa Wfi thaeen te éiomia EXCELSIOR B4IIDE STEBK EN SNEL STEjms 6BOOTEK Sl CCES LOOPT UWmAM WEG MET UW HAAR GEN DEPOT HANN OUMMBVERKE EXCELSIOR FRED PLEIN29 Telef IntercfesiS N AMSTERDAM U nili y 8o d doen door 1W KOKO te gMUi gebruiken voor het te Iaat U KOKO fE T HAAR KOKO DOET HET HAAR GROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEÜRSTOr OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHÜ KOOP HET VANDAAG VAN UW DROfllST OF COirFEUB PRUSt Fl 0 75 a 1 60 n fl 3 00 per fUcon IloUaml tliieclit 2 and fiUml m I imhuiif 1 HENM aAHDEIU rschl 31 AmiUrdim Groninnn t GFJiIaiInni FlTBik B HIIIHDBRIII4 BnUK DEP6TH0UDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 POTTELBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronivater BroetrieteMe gratie cerkrljgbaar Oen Agent voor Holland CATALONlS te Tilburg Vert ogenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BBLONJEJr Agent Amatel Brouweqi Keiserstraat Tel 83 No 148 Qonda Dienstaanbiedingen bobben in do Goudsclie Courant tlped nrr i0 Uezi adverfrniidii kosten slrcbls bij fuoriiitbelaiiiiK 1 6 pegels f 0 36 voor elite regel meer 6 cents Opgaaf uit laitend aan hot Bureau BRONGAS Wie wil prachtig licht hebten Hij wende zich tot JAC K00IJ kz puttenboorder to Wieringerwurd die zich gaarne belast met hetiit talleereii van r is dit werk door iet het grootste Reédf Jaren 1 ondergeteuï onde succes uitgevoerd BegEootihgen kosL Aéq bevelen ei D h M 10 KOÖIJ Xzi WIERINGERWAARD n ra 11 Men wordt un hi op 1 HERIt te letteB ÜIT HHT MaOAzItN TAN S M RAVENSVVAkzopiV l OORINCJTEM J Deze THEEËN warden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf en een half en een Ned ons f lüet vermelding van NomI mer en Prijs voorzien van I nevenstaand Merk vplgens do Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoi riag van geëerde orders aanbevelend j a BIJL voorheen J BEEEBAAHT L C SMIÏS Schoenhandel Eenig adres ISlciweg 4 Gouda SPECIALITEIT IN Fijn Dames en Heeren SCHOEISEL Brokkenhuis Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat Ü wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice VoorjB B D GROOTENDORST Pen A aB LTiD A 5 Juli Soo Ons Genoegen 8 uur Concert Stedelijk Muziekcorps 6 Juli Geb Bouw en Woningtoe zicht Verg Onderstandscommis sie Armenzorg n 7 Juli Bovenzaal De Eéunie 8 u Ledenvergad afd Gouda Volks bond tegen Drankmisbruik 8 Juli Bovenzaal De Bennie 8Vi ai Buitengewone Alg Verg AraoU Spoel Beleefd verzoekenwg geregeld 1 B mededeeU g te mogen HIJ j vergadecmgen concerten venniWly heden enz cm deae dan to agenda te Vermelden Electr Dr A Brioknwu AZn Ooad 53e Jaargang Vrijdag 3 Juli 19 4 GOVMM COIMNT ie a w s eza d Trex tpeaDTtielols d voor Q o o d © ears OaacLstrelceza Verschijnt dagelij ke behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEHTËN AëN Van 1 5 gewone regels met bewijsnudimer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 5 regels fO 35 hij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Uit ëyers EN ZOON Telefoon Interc 82 aan Wellington moest wortten uitg i keerd en dat die toelage op zijn afstammelingen zou overgaan Dientengevolge heeft de Belgischeschatkist sedoit 1815 reeds ejEin 20 millioen frAncs betaald In 1831 toon do onafhankelijkHoid van Beïgïö oen voldongen feit wa werd in het verdrag o a bepaftl dat België aan Nederland jaarjij 8 400 00 gulden zon betalen als deel in do Nationale Schuld ïlot d t in tal van gevalles de ömderesojldaton door hun officieraQ en onderoljficieren worden opgehitst om ij injopgere kameraden to ïnishandelftn Behalvo de gpwono klappen kregbndozen vuktslagen in het g zicht schQppen in cfon rug on moeaten zij oeieningen met het geweer maken t zijer bij ineorviolen j Bijzpnder afschuwelijke feiten zullen door getuigen JAevestigd w oir jl n De Elzassers on Lotharingors v den volgonB den advokaat iihotjiijzondep beleedigd en mishandeld M Qmtronb oen nachtelijk gevocht te Karlsruhe tusschen studenten en Qon ftölitieagent waarbij dez jaatste den M p studenten doodschgót Wordt nader iP t volgende gemeld De studenten ten getUe van i2ï man j kwamen in opgewonden sti Tiim Van een verjaringsTuif hij kameraad Een agent trad hun in weg 0n eischte dat zij riaot zin en lawtiaimaken zouden opUoudei Toèiii dit niet gebeurd wild l de agent don naam van een or be jiDkken ptudonten opschrijven Een andere student trok hem het notitieboek uit de hand Tegelijkertijd werden hem vuistslagen in het gezicht gegeven De igent Wernqr geheetan verweerde zafch zoo goed hij koö en pakte den student Burkbiichlor bij den kraag Daarbij sloeg hij met vuist om zich hoen om de aanvallers af te weren Toen dit niet hielp en Burkbuchler opnieuw op hem lossloeg trok de agent Eijn sabel en zwaaide die om zich hoen Daarbij ontviel de sabol aan zijn hand die vervolgens op verzoek van Werner door een tcfeschouwer werd weggenomen Daar Burkbuchler on een andere student Werner nu bij de keel grepen de kleeren van het lijf rukten dreigde Werner to zullen schieten als men hem niet losliet Dit herhaalde hij nog eenmaal maar zonder gevolg Toen loste Werner drie schoten op Burkbucliler Deze liet hem na eenigen tijd los en zakte toen in een De andere studenten wilden Werner opnieuw aangrijpen zagen hier echter van af toen de agent hun met de revolver in do hand tegemoet trad en verscheiden andere politiebeambten toesnelden Burkbuchler bezweek in het hospitaal aan do bekomen wonden Den agent werden eenige tanden uitgeslagen bovendien was hij aan het hoofd op verschelden plaatsen gekwetst Van de betrokken studentep zijner voorloopig dertien in hechtonis genomen Een van hon komt uit Hamburg oen uit Beioren vier zijn uit Luxemburg drie uit den Elzas oon uit Amerika en drie uit Rusland Enoelanü üraadloozo telegraüo EngelandAmerika Godfried Isaacs de brooder van den opperrechter te Londdn heeft gisteren voor een commissie verklaard dat Marconi voor het oii e van dit jaar hoopt er in geslaagd te zijn oen draadlooze telefonische verbinding met NewYork on lator zelfs met Buenos Aires tot stanld te brongen Er zijn reeds 2 stations opgericht en wel te Carnavon Wales en te Belmar Staat NewYork Isaacs verklaarde nog dat Marconi reeds voortreffelijke resultaten op afstanden van 1000 K M heeft behaald De toestand in Albanië In Zuid Alban ié wordt de toestand steeds onrustiger De boeren houden overal vergaderingen en verlangen dat de pachters na don dood van don groot grondbüzittor het gepachte land in eigendom zullen krijgen Deze boereu koeren zich mot tegen de persoon van den Vorst maar tegen het Kabinet dat uit groot grondbezitters bestaat Uit Santi Quaranta in Zuid Albanië wordt via Rome geseind dat do Epiroten overal weder een voorloopige regeering hebben ingesteld en de Albaneescho overheid verjaagd hebbon De groote mogendheden hebben reeds Griekenland op dpzo beweging opmerkzaam gemaakt Toorkans optimisme Toorkan pasja die nu veilig Albanië uit is wordt nu hij goed en wel te Rome zit blijkbaar weer optimistisch Na bij zijn aankomst weinig hoopvolle woorden gezegd te hebben hoeft hij zoo seint de Parijscho correspondent van den Matin te Rome optimistisc ie beschouwingen gehouden en den prins van Wied geprezen Toekan pasja verklaarde dat naar zijn meening over een dag of veertien de opstandehngon door de noodzakelijkheid van den oogstarbeid en het ontbreken van verdere levGusvoorraad in zeer moeilijke positie zullen geraken Trouwens het zijn een 15 tal raddraaiers die do bevolking No 5n 2j kadastra pefasioen van don hertog van Wol i jiïig ton wasf in deze som begrepen on toeo in ïl831 dobijdipge tot IJmiSliöon galden word vorlaaMl bleef hoijaar gefld eveneens daaronder begrej ledenAten dage wiöj t de Bel b ïgirootiifc nog steeJt mot heti ponsioön belast De onlnl aro mabning he t er Mch moe bi feoMge iilgevaaidigd stoiflJ om de vorplicl I e tegenwoordige liögton I opvolger krl siïed n hoeft de zijn hetflTOgel böVegina opruien en misleiden en een groot deel van hot volk volgt hen slechts met tegenzin Te Tirana zijn een 4 X tal Muzelmannon die niet medo wilden doon aan den opstand gevangengezet Maar de gansche oproerige beweging zal vanzelf verminderen on ten slotte geheel verdwijnen Toerkan pasja hoopte ook dat de mogendheden het vorstendom Albanië zouden willen blijven steunen Do verwijten die men aan den prins van Wied doet zijn niet gerechtvaardigd Op het oogenblik beorscht er een misverstand maar dat kan niot duurzaam zijn Ik stol mij Je toekomst van Albaniii niet voor zonder den prins zeide Toerkan die Vorst van Albanië moet blijven göhóuden en lobbefii voorgegaf fo la op6n irtoa vtti Weller iej Ü an Qldslag waarin vader zich ondeil lieiddo niet vergote rfl Ilij 4taat op ibi k aan hot hoofd Wan een j om een gedeolto van het slagveld van Waterloo laat dpor bouwondernemers die er viU rs willen zotten bedreigd schijnt te würdon voojp 250 000 francs te koopen hertog heeft natuurlijk elke me leling betreffende bovenbedoelde ifcie geweigerd maar mon acht aarschijnlijk dat hij oon voorstel et jaargeld af to koopen gunstig ntvangen We moeten hier nog bijvoegen dat het pensioen door den Belgischen Staat aan de erfgenamen van Wellington verstrekt tegenwoordig naar La Presse meldt niet meer 200 000 francs bedraagt maar slechts 80 037 50 francs Altijd toch nog een aardig stuivertje DuiTSCnLAND Rosa Luxemburg Te Berlijn wordt het proces behandeld tegen de socialisto Rosa Luxemburg wegens beloedigingen hot leger aangedaan Haar advokaat Rosenfeld hooft verschillende gevallen opgesomd van slechte behandeling in hot Duitsche leger ter bevestiging waarvan men op zijn minst 922 getuigen zou kunnen oproepen Hij maakt zich sterk te bewijzen ictromotoren gek pI re iectievelgk an jen der gehouwen in an de Blcjjlferbkade ie E No 1282 914 i ithouders voornoemd l martens De Secretaris J V HEUSDE Hot haaöt ongeloof olijke bericht koml uit Durazzo dat hot AlbaneeHchü Ministerie zich thauy om hulp gaat wonden tot Essud l aö a Misöchien i dat wol hot zotste wat in heol de Albaiioesche tragi co media word uitgehaald Ook in kringen waar mou tot di ievor don ai beid dor Ncdorlaudsche officieren in Albauiü zoo eer en roemvol voor ons vaderland achtte dat men dozo officieren daar wilde laten blijven zal men thans wol gaan vinden dat hot nu welletj ö is Uol is te hopen dat op hot oogcn blik waarop doze ovorluiging t en slotte zal zijn doorgedrongen lot ile autoriteiten die bevoogd zi in hun terugkomst uit to iokkeh het daartoe n i e t t 4 laat zal zijn To Durazzo is er niemand daarin sloumten alle correspoudenticfl uit liio plaats overeen die hot niet ongehoord vindt dat do Nwleilandsche otficiorea nog muar steeds als hot ware in don dood worden gejaagd met onbetrouwbare verrailerlijke on latliartigo troepen terwijl ook in biui naaste omgeving het gevaiir i i hen loert Zesmaal heeft do Vorst reeds den wapenstilslaijil verlengd En terwijl IhaiiH zonder wapenstilstanil uxH de opHtaiidülingiti verder wordt onderhandeld biedt Durazzo een bfxsld des vrodos Voor de Konak si eült soms Honi8 de kapol van hel Engelscho otjr iogSKchip allerlei vroolijko deuntjes Melodieën uit Die lustige Wittwo e d klinken er als bijtende spot Ter ooro van don jeugdigen broeder der Vorstin die op 28 Juni to Durazzo aankwam liet mon t garnizoen in een brandende zonnehitti parade houden niet in lompen laopende genponde gendarmen doch de Mirdioteu en MaÜBHoron Zwijgend vervulden d z n hun beleefdhoidsplicbt En zwij iippeu te voorschijn Wat stonden mijn lieve vrienden op den uitkijk vervolgde zij heftig liet was wet aardig geweest als die aanmatigende mevrouw vou Saiton niet een overgeöchoten geheiniraad aan tafel had moeten gaan omdat haar eigenlijke eavaiior om eeu of andere reden genoodzaakt was voor het souper te vertrekken En waarom is u niet op dien inval gekomen Ik kan u wel twintig geloofwaardige uitvluehtei op do vingers vnortellen En zelfs al was uw reden niet gegrond geweest wat had dat gehinderd Iiriroers niots Ik ben in den loateten tijd eouige malen zoo vreeselijk onbeleefd jegens u geweest dat ik van u geen consideratie mocht verwachten U heeft ridderlijk gehandeld dat erken ik on ik dank u daarvoor Ik verzoek u ga niet van mij heen al8 oen vijand wanneer binnen korten tijd onze wegen voor immer uit elkande r zullen gaan Waarschijnlijk ga ik ver van hier on keer misschien nooit weder Maar ik had gaanie dat u mij iu vriendelijk aandenken hield Wil u mij mijn talrijke dwaasheden vergeven Zij zag er bekoorlijk uit terwijl zij Waldcmburg zoo met bijna ernstige schuchterheid aankeek maar do ernstige man stond niet meer Zfm als vr K er onder do betonvering van haar schoonheid IIlj had haar een door haar rouwmoedige bekoiiteiiis een nieuwe toenadering tusschen haar en hem had willeji beworken Zij zou hem dadelijk bewijzen dat dit niet het geval was Tot inj toe had zij het denkbeeld van een huwelijk met Iserstein als iets onmogelijks iets ontzettende van zich geschoven nu was zij Ijesloten hem nog heden het jawoord te geven ü had zij toch de watirwchiiwingen van wijlen haar man opgevolgd hij had gelijk groot gelijk gehad Daar hoA zij nu toegegeven aan zoo n zoogenaamd beier gevoel on wat was het gevolg Zij zag zich beleedigd aff ezcn verkeerd bogrepen en op een manier die haar het bloed als vuur door de aderen joeg In de zaal richtten aller blikken zich op h t laatst binnenkomende paar Katharina bemerkte het en olke nieuwsgierige blik trof haar als een ondraaglijke vernedering Hadiden die lieden misschien eenig vermoeden van hetgeen er tusschen haar en Waldenburg was voorgevallen en verheugden zij zieh nu over haar nederlaag De plaatsen van Katharina en Waldenburgi waren in de onwiiddelijko nabijheid van den hertog Als Katharina een weinig voorover boog zag zij tusschen twee bloemstukk n het hlozerfcdo gelaat der prinses dio lo ir o Mi dor genoraals aan tafel geleid waa Do jonge dame scheeu opgewonden on heimojijk verheugd tiiHsihcii Ixiiile meoude Katharina lo hein ikcn dat tusschen haar on WaldenhuiK en blik vah geheime vei Hljiudliuuduig werd gewisseld Ib t trok de aandacht dat mevrouw Von ftalten bijna niet met haar buurman spiak ochter des to moer met Iserstoin dio juist tegenover haar zat Ondanks zijn geblazeordhoid was do prins toch een gezolUg prater Waldenburg deed volstrekt geen nutoite om zich ook eens te laten honi en Op een geloven oogenblik trad do kamerdienaar van don hertog achter den stoel van zijn meeöter en fluts terde dezen iets toe dat eon wonderbare uitwerking op den ouden h H r uitoefende Mot jeugdige vl ugheiil sprong hij op en snelde hoen Een oogenblik lat r koerde hij terug met eon jonkman van nngovóer vijfen twintig jaar wiens gelaat oen groote golijkenis met dat van den hertog vertoonde Het bericht van de onverwachte komst des prinsen was intusschen onder de gasten verspreid im n was opgcelaan en drong van allo kanten nm hom heen Wordt vervolgd paar malen met beleefde vorzekoringen I oderbroken en hij bleef ook nu nog na haar laatste verzoenoudo woorden even kool en afgometcu als te voren Wat zou ik moeten vergeven vroeg hij met een glimlach Do wetten der Hamonleving leveren ons mannen iiuH gebonden handen en voeten over iu de macht van onze bekoorlijke tegonstandsters en wij moeten ons er mede troosten dat haar sierlijke wapenen ons wel treffen maar toch goen diepe wouden slaan In het maatschappelijk levon neemt men zuljte kleine ondeugendheden niet kwa ijk vooral ni t wanneer ze door oen st oone vrouw bedreven worden En dank is u mij volstrekt niet schuldig mevrouw Zonale ik reeds zeide acht iÜ het oen bijzondere eer de godin v n het feest tot cavelier te strekliyen En al dacht ik daar anders over ïDch zou ik juist gehandeld hebben ooals ik nu deed De passage is nu vrij mag ik u verzoeken mevrouw Met gefronst voorhoofd en saamgeknepen lippen schreed Katharina naast hem voort haar vingertoppen raakten nauwelijks zijn arm Haar zachtere stemming was totaal verdwenen Wat had zij gedaan Hoe onv oorzichtig was zij geweest Ondanks haar tneepeling op do be trokking tussohon haar en leerstoin geloofde hij misschien toch dat zij