Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1914

geiid wepd dit door den Vorst aanschouwd Een wereld scheidt beiden van elkander En een obiectieve toeschouwer moet constatoeron zegt de correspondent hoe weinig de heerscheT der Skipetaren in zijn land wortel beeft geschoten Onze officieren in Albanië Lorch de cerrespondent van het Berliner Tageblatt te Durazzo teekent naat wij aan de N Crt ontleenen als volgt de Nederlandsche officieren in een schrijven van 27 Juni De vorst had óón goeden raadgever Thomson de dappere soldaat de verstandige politicus Zijn opvolger majoor Kroon is ook uit het beste hout gesneden maar uit ander hout Thomson trachtte den vorst van Albanië in politieke quaosties te overtuigen en hg was de man dien de vorst noodig had Kroon daarentegen mengt zich niet in de politiek in een land waar iedereen politicus is of wil zijn Hij ziet in den vorst zijn chef en verwacht van hem zyn bevelen De vorst echter weet niet wat hij bevelen moet Zelfs in de diplomaten die bij zijn hof geaccrediteerd zijUf heeft hij zeker op goede gronden alle vertrouwen verloren Iets beter is de verhouding tusschen den Italiaanschen gezant Aliotti en zijn tegenpartij den Oostenrijkschen gezant von Lüwenthal geworden Behalve majoor Kroou is van de Nederlandsche officieren nog majoor Sluis de overwinnaar van Éasad in Durazzo eenige dagen geleden vaii verlof teruggekeerd Sluis treedt in de voetstappen van Thomson en is niet bang Majoor Sar moest wegens ziekte naar Nederland terugkeeren Majoor Roelfsema doet stil zijn plicht De populairste figuur is echter tegenwoordig kapitein Fabius de commandant van do artillerie de vriend van het vrijwilligerskorps Men mag niet vergeten dat het arbeidsveld van do Nederlanders door de voortdurende onlusten geheel ia veranderd De door de officieren gevormde gendarmerie staat in het Zuiden en is tot ternauwernood 250 man geslonken Inplaats van te instrueeren moeten de Nederlanders oorlog voeren Inplaats van rustig te werken aan het scheppen van geregelde troepen moeten zij hun leven wagen mot bendon Miredieten en Malissoren Dat zij den vorst niet in den steek lateil moet men ten hoogste in hen waardeeren al zou het tegondoel goen verwondering behoeven te wekken Niet alleen Thomson heeft zijn leven gelaten ook majoor Verhuist en kapitein Keuvers zgn gevangengenomen bij den val van El Bazzan En de verdediging van Walona tegen de opstandelingen is in handen van majoor De Jong In een corrospondontie van den Konatantinopelschen correspondent der N R Ct wordt nog het volgende gemeld over de Nederlandsche officieren Van de officieren Snellen van Vollenhoven en Doorman die in Goree Koritza waren ontbreekt sinds veertien dagen elk bericht Alleen de colonne De Waal waarbij zich ook kapitein Sonne de arts De Groot en de ziekenverpleger Van VHet bevinden 18 nog in haar geheel in Tepedelen loopt echter kans daar door de weer opdringende Kpiroten ingesloten te worden De fredeuoiigressefl io I9U II Het wereldcongres voor den vrede Onder de verschillendo nationale en internationale jaarlijks terugkeerende vredescongressen neemt het Wereldcongres voor den Vrede een zeer bijzondere plaats in Deze bijeenkomst ia de verzamelplaats van alle voormannen der vredesbeweging uit allo deelen der wereld Wie in Amerika Duitschlaad Prankryk Engeland Oostenrijk Hongarije Rusland de Scandinavische landen Italië Zwitserland België en ook Nederland een eenigszins leidende rol in de vredesbewinging op welk onderdeel ook heeft zij allen plegen op het Wereldcongres voor den Vrede zich te vereenigen tot een indrukwekkend geheel van verschillende nationaliteiten en verschillende levensbeschouwing maar één in hun verlangen naar vruchtbare samenwerking één ook in een heerlijke en verwarmende geestdrift voor de grootsche idee Naar het Wereldcongres voor den Vrede dat georganiseerd wordt door het Iniemationaal Vredesbureau te Bern vaardigt iedere nationale vredesvereeniging steeds haar beste mannen en vrouwen af zoodat een paar honderd deskundigen op het gebied sran internationaal recht propaganda opvoedkunde economie en andere onderdeelen der bewegingen als stemgerechtigde afgevaardigden steeds het Congres bijwonen l aarbij komt nu de steeds toenemende stroom van belangstellende pacifisten die zonder afgevaardigd te worden zelfstandig ten congrease gaan om te genieten van inhoud en vorm der steeds hoogstaande redevoeringen van de Congres rapporteurs en van den vriendschappelijkön omgang die tusschen de congresdeelnemers der verschillende nationaliteiten pleegt te heerschen Genoot Nederland de eer verleden jaar het XXe Wereldcongres voor den Vrede te mogen ontvangen thans is Weenen aan de beurt en men mag er zeker van z n dat de schitterende ontvangst die ook van officieele zijde aan de Congressen van de laatste jaren te Londen te Stockholm te Geneve en ook te a Gravenhage ten doel viel ten opzichte van het Weener Congres niet minder zal zijn Alle Ministers met uitzondering van die van Marine en Oorlog hebben het lidmaatschap aanvaard van het EereComitó van het Congres en de Voorvan dit Kerö Comité de bekende Minister van Buitenlandsche Zaken Graaf Berchtold biedt het Congres in zijn schitterend Departement op de Ballhausplatz een avondreceptie aan terwijl de gemeenteraad van Weenen een slotdiner geeft Helaas zal het aantrekkelijkste nummer van het feestprogramma in plaats van jubelfeest oen droevige plechtigheid moeten zijn de eerste bioscopische opvoering van Bertha von Suttners wereldberoemd boek Die Waffen Nieder was bestemd tot een jubelende huldebetooging van alle pacifisten tot de vereerde vrouw wier boek meer dan iets anders aan de leuze Oorlog aan den Oorlog algemeene bekendheid heeft gegeven haar plotseling overlijden dat om het bijzondere tijdstip even weemoedig treft als de dood van onzen Asser verleden jaar kort voor het Haagsehe Congres en de opening van het Vredespaleis zal deze opvoering stempelen tot een indrukwekkende plechtigheid van dankbare maar sombere herinnering wat deze vrouw voor de vredesbeweging geweest is en nog had kunnen zijn Het Weensche Congres zal zich weder mogen verheugen in de voorlichting van mannen van beteekenis De enkele mededeeling dat Henri La Fontaine het vraagstuk der Derde Vredesconferentie zal behandelen dat Prof Quidde Dr Hans Wehberg en G H Perris de mogelijkheid eener internationale overeenkomst tot beperking van bewapening grondig zullen bespreken dat de bekende Amerikaan Dr James L Tryon over het te stichten Haagsehe Internationale Gerechtshof zijn meöning zal uiten dat Dr G Grosch een nieuw denkbeeld zal bepleiten om den eersten stap te doen ter bereiking eener internationale politie dat de Russische hoogleeraar Baron Korff over den grooteren invloed van de parlementsleden aan de buitenlansche politiek het woord zal voeren moge hier voldoende zijn om van de belangrijkheid der op het Congres te verwachten beraadslagingen te overtuigen Het XXIe Wereldcongres voor den Vrede zai zich dan ook zeker in groote belangstelling weder mogen verheugen Dat die belangstelling vooral in Nederland niet gering zal zijn ia buiten twijfel wanneer men alleen reeds bedenkt dat gen groote gemeenschappelijke reis dn Nederlandsche vredesvrienden per extratrein naar Weenen zal plaats vinden waarvoor zich thans reeds meer dan honderd deelnemers hebben aangemeld Wie meer wil weten van het Congres en van de gemeenschappelijke reis daarheen waaraan een uitstapje naar Buda Pest op uitnoodiging van den Hongaarschen Vredesbond wordt toegevoegd kan de geïllustreerde reisgids aanvragen bij het Secretariaat der Reiseommissie Theresiastraat 51 s Gravenhage Slrxnein loon HT Huldiging Prof Dracker Gisterenmiddag is in het ConcertImis te Groningen het oud Kamerlid voor Groningen prof Drucker door een commissie van vrijzinnige mannen en vrouwen uit Groningen gehuldigd Prof Drucker werd toegesproken door prof Simon van der Aa en prof Simons die namens t comité hem n gebatikte nap met afbeeldingen van de huizen en inrichtingen waarin Drucker werkte overhandigden Prof Drucker sprak zijn hartelijken dank uit Prof Mr H P G Qnack Men meldt uit Amsterdam Gisteren vierde prof mr H P G Qqack zijn tachtigsten verjaardag Hij had zich evenwel door zich uit de stad te begeven aan alle feestbetoon onttrokken Toch werden ten huize van don grijzen geleerde talrijke kaartjes en telegrammen ontvangen welke veler gelnkwenschen vertolkten Uit de glasindustrie Naar de Schied Ct verneemt is door de directie d glasfabriek De Schie aan 170 arbeiders ontslag aangezegd over 6 welMu in te gaan Dit ontslag is hoofdzakelijk te wijten aan den ongunstigen toestand in de glasindustrie waarbij komt dat de machinale flesschenfabricage belangrijk gunstiger werkt dan dit bij de vroegere methode mogelijk is De Kortenaer ïlr Ms Kortenaer is gisteren van Vera Cruz naar Tampico vertrokken Wegens het overlijden van Zijne Keizerlijke Hoogheid den Aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk zal het Hof met ingang van heden een week middelbaren en een week lichten rouw aannemen Qemengde Bericliten De warmte Woensdag is op het land ten gevolge der hitte bezweken de arbeider De Wit te Heiningen Treurig nfgeloopen Men schrijft aan het U Dbl Drie maandep geleden viel te Culemborg iemand v n de spoorbrug in de Lek Zekere Wouter do Heus ook werkzaam aan die brug sprong hem na en redde hem Wouter de Heus moest kort na dit ongeval geopereerd worden hy had een touw om zïjn middel gehad bij den sprong te water en dit had te sterk getrokken Na die operatie is hij steeds sukkelend g bbleven en Zondagavond j l is hij na een hevig lijden in de Barbarastiohting te Culemborg overleden De man die in de Lok viel is een paar Wf en na het ongeval overleden Vermist Men meldt uit Amsterdam aan het Vad Sedert Maandag 29 Juni jl wordt vermist August Eduard Emile Krukenberg oud 19 jaren kantoor bediende lang van gestalte donker haar aankomend donker kneveltje oogen grys draagt een bril met nikkel montuur vorm van aangezicht rond bolle wangen en bleeke gelaatskleur l gekleed met blauw colbertcostuum zwarte denkhoed of grijze pet blauwe das met witte stipjes waarop een verguld klompje als dasspeld en zwarte rijgschoenen Draagt ondergoed met het merk in rood j L Men vreest dat hem een ongeluk is overkomen Namens de ouders verzoekt de commissaris van politie in de 5e sectie te Amsterdam bij ontdekking van genoemden minderjarige daarvan wel kennis te willen geven aan het bureau van politie Muiderpoort Ongeluk Gistermorgen 10 uur is op de rivier de Maas voor Rotterdam ter hoogte der Petroleum etablissementen door de sleepboot Ino een roeiboot overvaren De roeier geraakte te water en verdronk Naar het lijk wordt gedregd Gistermorgen 5 uur heeft in de Zandstraat te Rotterdam de souteneur M B een moordaanslag gepleegd op de publieke vrouw Gerarda Vreeburg Hij bracht haar een messteek toe in de rechterborst In levensgevaarlijken toestand is zij naar het ziqftenhais vervoerd De dader dio gevlucht was werd ten 8 ure aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld Museum van Kunstnijverheid te Haarlem Gedurende de maand Juni werd het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem bezocht door 648 belangstellenden Uit de aan genoemd Museum verbonden Boekerij werden 176 boeken plaatwerken naar verschillende plaatoen van ons land verzonden terwijl de school voor Kunstnijverheid door 158 vrouwelijke en manneiyke leerlingen werd bezocht De Tentoonstelling van kanten vervaardigd op de Koninklijke Nederlandsche Kantwerkschool te s Gravenhage zal Zondag 5 Jtili geopend worden Goedkoope aardbeien De ontvangsten van de gezamenlijke aardbeienveilingen te Beverwyk be droeg op een dezer dagen p m f 75 000 minder dan dienzelfden datum van het vorig jaar Op het eiland Voornfe en Putten is men druk bezig met den pluk van roode en zwarte aalbessen De prijzen varieereu voor roode bessen 10 tot 27 ets per K G en zwarte bessen van 15 tot 30 ets per K G Uit de kippenwereld Een kip te Balk heeft haar jonge kuikentjes verlaten en is weer gaan leggen De moederplichten worden nu vervuld door den haan die het jonge goedje met vaderlijke teederheid onder zijn vleugels neemt Visch als volksvoedsel Burgem en Weth van Zwolle stellen den Raad voor een proef te nemen in navolging van wat m andere gemeenten reeds te dezer zake geschiedt met den aankoop van visch te IJmuideu door de gemeente ten einde die in het klein aan den afslag te verkoopen voor de consumptie Zij willen de proef aanvangen met 1 September e voorloopig 8 maanden doen duren Dinsdagmiddag waren eenige jongens te Eginund aan Zee aan hetzwemmen in zoe Opeens zonk eenvan hen de ll jarige E Zwart inde diepte weg en kwam niet meeiboven Zijn lijk was s avonds nogniet gevonden Alkm Ct Op de zetterij van het Handelsblad herft gieterren eeo jong zetter zich do vrijheid veroorloofd in de redactiecopio © en ngrap in te voegen waardoor ergerlijke nonsens ontstond Hij is onmiddellijk weggezonden Een opli chter Te Wageningen liep Dinsdag meteen open schaal langs de huizen eonale heer gekleed man die naar hijvertelde een collect © kwam houdenvoor het tonde tot ondersteuning vanden gewapenden dienst Hij word echter spoedig door de politie aangehouden aan wie hij de oplichting bekende Het bleek te zijn een zekereW C uit Tilburg dank vij do spoedige ontdekking had hij nog maarf 1 93 opgehaald Proces verbaal isopgemaakt Niet onwaarschijnlijk zalde man zijn praktijken elders herhalen Amh Ct Gisterennacht is te Rotterdam ingebroken in de voormalige pastorie enkerk van de Oud Katholieke gemeente thans eigendom van de gemeente engelegen aan de Delftschevaart alhier Een politieagent hoorde op zgn rondeonraad in de pastorie Bij nader onderzoek bleek hem dat de sluiting vande buitendeur was verbroken en datdeze deur aan de binnenzijde door deinbrekers geschoord was Nadat hijhulp van het politiebureau in de LangeTorenstraat gekregen had werd in depastorie een onderzoek ingesteld enwerd de omgeving afgezet Doch deinbrekers waren reeds ontkomen vermoedelijk door een deur die in deLange Torenstraat uitkomt Verschillende gasen waterleidingbuizen waren afgesneden stukken lood van dedakbekleeding ontbraken Al dit lood ruim 200 Kilogram werd achter eendeur van de voormalige pastorie teruggevonden N R Ot Gisteren is naar het Hdbl meldt bij de politie te Amsterdam aangifte gedaan dat uit een drukkerij van een der dagbladen aldaar ongeveer 500 K G gietlood wordt vermist Een 23 jarige banketbakker uit Amsterdam beeft gisterennamiddag bij depolitie te Leiden aangifte gedaan dathem gisteren toen hij een plaatsbewijswilde koopen op het station der H IJ S M bleek dat zijn portemonnaiemet geld hem was ontrold In verbanddaarmede is heden te Utrecht een manaangehouden die in het bezit van bedoelde portemonnaie werd gevonden Hy is na door den commissaris vanpolitie te zijn verhoord voorloopig opvrije voeten gesteld N R Ct Officieele Berichten GE VONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdag des voormiddag tusschen 10 en 12 uur zijn aan het bureau van pplitie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen Een kaarspeld een zakspiegeltje een portemonnaie met inhoud een R K Kerkboekje een kinderschoentje een moer van een kinderwagen een medaillon met twee portretten 5 sleutels een band van een sportwagen een vischhengel en een rozenkrans Voorts zijn te bevragen lïien medaillon bij G Huisman Mooïdr Verlaat 9 kindertaschje bij A Kuigrok Spoorstraat 27 kinderarmband bg W Wiltenburg Kaam3U wit servet bij J Verweij Nieuwe Haven 170 doublé horlogekelting bij C llevet Achter de Kerk 14 zilverenbroche bij G Peee Kleiw straat 21 idem bij v Leeuwefi Muilepoort 16 idem bij Wed A i KuHela Kaamir tj halsketting bij P VeenendaalPeperstraat 84 paar daraeehandschoenen bij J de Jong Lemdulsteeg iJ2 portemonnaie zonder inhoud bij Me V d Tok Vijverstraat 5 kinderportemonnaie met inhoud bij Keinijn Spieringstraat 145 portemonnaie in inhoud bij Reurings Bockeubergstr IH idem bij li Both IJseliaan 119 idean bij A Grendel Gouwe 79 sleutel bij C Runge Gouwe 192 kwartJe bij W V d Leedden Raam 322 broodzakje met poi temonnaie bij 11 J A Cramer Vrouwensteeg 5 eenrozenkrans in étui bij J L Kuijs O Ketelstraat 57 rozenkrans bij 0 V d Pauw Bioemendaal ü9 idembij Verkerk Markt 56 idem bij G de Boon Oranjehofje 57 idem bij v Kooten P O Bothstraat 95 idem bijSpruijt Houtonstraat 9 idem bij ü Schouten 3e Kade 54b blauwe brilbij P Huisman IJseeUaan öö blauwsloofje bij V Abbema A de Vischmarkt 3 zakje met epaarzegels bijP de Jong Groorifendaal 14 idem bij B Bosman Walesteeg 10 baret bijA van Ooijen Groenendaal 7 gouden oorringetjo bij J v d Laan Geuzenfltraat 33 zilveren annbantibij M Boogheim Groenendaal 14 zaklantaarn bij G v d Laan Boschweg 25 twee palen bij G v denBerg Ridder v Catsweg 18 kinderpaardentouw bij ü Verkerk Boomgoardstroat 21 damesparapluie bijMedV d Draai Gouwe 212 idembij Blok Keizerstraat 43 parapluiebij J do Haaa Keizerstraat 10 Amsterdam kinderschortje bij A vanLoon R V Catsweg 68 zes pale onder het Gemeentehuis een dubbeltje bij D Furror GroenewQg krui wagen bij Arnoldussen IJseliaan 107 schoeneiüiaakje bij G A Jaspers Zougstra t 44 collier bij M Davidson Groenendaal 84 zilveren armbanidknopje bij Kemijn öpieringstraat 145 autfrbinnenband bij S Mullein Erasmusötraat 19 lorgnet bij B v Grieken Goudkade 9 idem bij J la Grand Crabethstraat 55 iitem bijVeldt Krugerlaan 35 insigne v eonvereeniging bij T Woddenberg Heereristraat 37 ceintuur bij Bioné Jeuzenstraat 16 idem bij Cusveller Raam 55 idem bij C M Baas Kattensingel 72 idem bij R Koelman Vrouwettt 35 sleutel bij N v d Draai Gouwe 212 botorhammenzakje bij P J van Loon Kuiporstraat 37 kantenkraag bij Mevr v d Straaton Turf markt 40 bril bij Daaselaar Vierdekade 29 granaten armband bij B Lens Spieringstraat 57 reticule metinhoud bij T Zaai Markt 32 duimstok bij A M Pelt 4e Kade 48 oencape bij C Backers Varkenmarkt 8 penhouder met potlood bij Segers Turfmarkt 73 wagenmoer bi Sfolk Bogen 3 band v o kinderwagen bijBijleveld Dubbeiebuurt 1 doublé manchetknoop bij C Runge Gouwe 192 rijwiolpomp bij G Kramp IJsselïaan 107 reticule bij Horneman Groenendaal 71 bosje breinaalden bij J v d Berg Heerenstraat 14 hondenriem bij IL Akkerman P C Bothstraat 78 Gouda 2 Juli 1914 De Commissaris van Politie BERTHEUX sE=oi3a V I iogen Luitenantvliegenier Spandaw gevallen en gedood Gisterenavond 8 uur is de lultenant vliogenier Spandaw op het vliegterrein Soeeterberg gevallen Tengevolge van zijn val is luitenant Spandaw vanmorgen half viK in het Hospitaal te Utrecht overleden Naar aanleiding van den val die zulk een noodlottig gevolg had schrijft het Vad over dezen Nederl Officier die na in de vliegschool van Léou de Brouckèire te Genck nabij Luik vliegen te hebben geleerd naar Soeeterberg kwam om xija militair brevet te halen het volgende Een drietal weken terug nu kwam luitenant Spandaw op een tweepor soons de Brouckère eenddiker type Dópordussin van Genck naar Soeeterberg terberggevlogen alwaar biip o zijn toestel gastvrijheid inriep En nu de vorige week bracht hij na een door nevel mislukte vlucht het tweede toeetel een zeer klein sm type eenpersoons eendekker de zoogenaamde Monocoque van Om noax Soeeterberg over Enkele aHj den deed hij korte vluchten oP J ® toeetellen die wij konden flWP teren bij ons bezoek aan het vliegkamp ter gelegenheid van het jarig bestaan daarvan de sprekenoe getuigeniseen opvangen door m collega s als staal van zijn kunoea zeer wordien gewaardeerd kttpiteui Wallaardt Sa ré liet aeer gunstig uit over de presvan luitenant Spandaw waars ons tev ns u ededeelde dat vliegenier Dinsdag voor eene lie gevormd uit de heeren rdt Sacré Versteegh en van t de hoogteproef voor zijn mibrovet had volbracht avond van den dog van het rig bestaan nu zou hij don roef volbrengen Daar er echönweer op komst was werd deze uitgesteld tot Woensdagochteml toen kon zij niet plaats hebben volge waarvan is ons onbe Van een officieel geeontroleervlucht kon toen geen sprako zijn r bovengenoemde commissie innaar Parijs was vertrokken einde een tweetal Farmans in tvangst te nemen Luitenant Spandaw moet dus op ond van zijn voornemen zijn bret op dit toeetel te behalen dat hij vlogen heeft op het kteine Hnello ioffltel dat als alle kleine snelle typen minder zeker is daar de opgefoerde snelheid de veiligheid aanndt De oorzaak van het ongeval Wrten wij nog niet Maar het v as iea avond van oen broeihoeten dag Eli bekend is dat bij oen grooto hitte verticale iuchtstroomingon ontattuti welke zeer gevaarlijk zip Naar ons vermoeden is luitenant r daw dus het zooveelste slachtvan de terecht zoo gevreesde Iremous Dat hij nu juist op Hollandsch n lodem vallen moest hij die in België sinds maanden vrijwel geregeld tegelijka vinog En nu naar Ilollaml ftverwipte omdat hij niet in dpn vreemde zijn militair brevet wilde pasaeeren Stadsnieuws GOUDA 2 Juli Minderjarige aangehouden Door de politie is vanmorgen uit Rotterdam naar hier overgebracht een minderjarige jongen die aldaar zwer vend was aangetroffen il De jongen is naar zijn ouders teruggebracht Aan Staats ct 152 zijn toegevoegd de Koninklijk goedgekeurde Statuten der vereeniging Conferentie van O L Vr Hemelvaart van de Vereeniging van den H Vincentiua van Paulo fclhier De vereeniging heeft ten doel het inigen van geestelijken en lichame E cen nood in arme huisgezinnen het rgen voor oen Roomsch Katholieke voeding van arme of verlaten kinKjeren en het beoefenen van andere Ggfdewerken door al hetwelk de heiliij g der leden wordt bevorderd De vereeniging tracht dit doel te preiken door a het honden van vergaderingen b het bezoeken van en hot ver itrekken van ondersteuning aan arme llittisgezinnen f c het bevorderen van de kennis van den Roomsch Katholieken godsdienst d het steunen van ambachtsleerilingen e kinderverpleging en kindorbeBcherming f opheffing van ontslagen gevangenen g het oprichten en in stand houdenvan volksbibliotheken spijskokerijen bureau s van informaties en andere instellingen h alle andere wettige middelen die het doel der vereeniging kunnen be jvorderen i Bloedend verwond Hedennacht omstreeks 2 uur hooft de bakkersknecht G Verweij Werkzaam in Je bakkerij van don Ijpcr G T Steeniiiid Kleiweg alhier liet ongeluk gehad met zijn hand en arm boknoid to raken in de kuoedniaehine waardoor die lichaamsdeel en deerlijk iMjn gewond De man is gillend van pijn do Btraat opgebold om zich naar dr Bajers te begeven die de arm welke van pols tot bovenarm er hoei laélijk uitzag heeft verbonden Do man kon zich na verbonden te zijn naar zijn woning aan de Jan van der Heidenstraat begeven Hoewel de verwonding van dH lichaamsdeol aanvankelijk deed veronderstellen dat het niet zou kunnen worden behoud i moet de hoop tot ib feoud daarvan nog niet geheel wnrdeft opgegeven Dit ernstig ongeval verwekte bij dfln heer Steenland en diens naaste Weaei s maar ook verder langs den aar de man zijn smarUcreljen BÖ liftren groote consternatie Ontoorzichtighdd moet aan dit onS iik niet vreemd zijn naar ons fsé medegede d Kermis Boskoop Men schrijft ons Wg beleven altijd het meeste ge noegen wanneer we alle menschen onverschilüg van wat rang of stand secte of kleur zien genieten van een feest of een ontspanning Hoe genoten we niet toen Ve laatsten winter heerlijk er aan te denken bij deze warmte zwierden over het neutrale ijs harden schoonreden onder leiding van eon interconfessioneele ijsclub Genieten we niet wanneer heel de natie t Koninginnefeest viert Of wat ook gebeurt men viert het niet zooals b v in Boskoop Wel genieten we ieder jaar opnieuw van de kermis Meen niet dat onze weer strenge broeders en zusters daar niet aan mee doen O neen zij doen het op hun manier een uitvoering van een christelijke zE hgvereeniging een concert van een ehr fanfarecorps en een lezing van een knapenvereeniging met heete anijsmelk in den zomer Men heeft er veel plezier en wat de hoofdzaak i van don kermistijd ia er worden heel wat menschen gelukkig gemaakt twee aan twee begrepen Onze r k I medeburgers zonderen één avond af voor iets heel bijzonders t Ia nog een diep geheim maar wij zijn er 1 achter gekomen In het patronaats I gebouw komt Van de Kribbe tot tot het Kruis Allen hetzij op verschillende wijze genieten van de kermis dankbaar dat de gemeenteraad nog steeds niet de I kermis heeft afgeschaft Integendeel onze vroede vaderen bevorderen de zaak Hoc dat zit De Zondagen vóór de kermis staan bekend als Pronk en Vraag Zondag dagen waarop met het oog op de a s kermis belangrijke voorstellen worden gedaan en aangenomen of afgewezen gevolgd bij gunstig resultaat door hetz g BiozenommetJG een Bchoone wandeling op nauwelijks verlichte wegen Een gebruik dat reeds dateert uit den tijd toen onze grootvader onze grootmoedor nam Kort geleden nu benoemde do Raad een commissie tot verbetering der verkeerswegen Hot is duidelijk dat bedoeld werd verkeeringswegen Slechts een redactioneel slippertje Tot het verbeteren van do Biezen bohoort natuurlijk het opruimen van do lantarens men moet ongestoord kunnen wandelen Ook het verbrooden behoort er toe daar is men trouwens reeds mee bogonnen Voorwaar we hebben niet te kkgen wel heeft do Raad een vcrzienden blik Bij het baden in de Gouwe isgisteren eon schipper vordronkon Zijnlijk is eenigen tijd later opgehaald Deman die niet kon zwemmen on zichaan een bootje vastluold werd doorde zuiging van eon voorbijvarondostoomboot naar do diepte getrokken Do alhier gohoufton collecto ton behoeve van de bestrijding dor zoo gevreesde pestziekte op li va hooft opgebracht de som van f 350 Waddinocveen Evenals voorgaande jaren maakten do leerlingen der openbare School aan do Brug oen schoolreisje Ditmaal gingen de loei lingen der hoogste klassen naar Scheveningen on die der laagste heden naar Reeuwfik De kinderen troffen prachtig weder Aan de Brug alhier werd gisterenochtend door een schipper uit dorichting Gouda doorgezeild niettegenstaande de doorvaart versperd was Het gevolg was dat door dien hetveil niet spoedig genoeg kon wordenbinnen gehaald een lantaarn nagenoeg werd afgeslagen en totaal vernield Het schip kwam in botsing metden wal Nadat de schade begroot wasen den naam van den schipper genoteerd was kon deze zijn weg ver Te s Gravenhage aan het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie word aanbosteod 1 het aanbouwen van de intorlocale telefoonlijn langs het spoorwegemplacement te Boxtel met aanverwante werkzaamheden Minste inschrijver was H Baas alhier voor f 5819 2 het bijspannen van dradon aan de telefoonlijn Jukpalenrij Rotterdam Zwaluwe en het leggen van kabels en het verrichten van hiermede verband houdende werkzaamheden Mipste insteirijver P Van der Berg alhier voor f i59 Reeuwijk Door de politie zijn een groot aantal vischfuiken in beslag genomen en is proc sverbpal opgemaakt tegen een vis scher alhier die zoi dér voi rzien te zijn van een eéïrii telijk bewijs van den eiflbn ar van het visch ater bezig was te visschen in den polder Reeuwijk Vrjanden van hygiëne Zevenhuixen Van hier wordt aan het Vad geschreven Meer dan twintig jaar woont in een huisje in den kom onzer gemeente een gezin bestaande uit een broer en zuster Beiden zijn ongeveer zestig jaar oud In al dien tijd is de reinigende hand van de vrouw nog niet aan t werk geweest Inmaakpotten en pannen werden voor privaat gebruikten nooit schoon gemaakt De vrouw gaat nooit de deur uit Overdag slapen ij meestal en s nachts komen zij op De menschen leven van liefdegaven Nu is op last van het hoofd der gemeente het huisje schoon gemaakt Elf karossen waren noodig om de mest verstikte k eeren beddegoed meubelen enz uit het huis te vervoeren Wat brandbaar waa word verbrand De menschen zelf werden in een bad gebracht Do nagels der vrouw geleken op koeienkiauwen Hot aantal springers in huis was enorm Toen alles weer schoon was konden de menschen de woning weer betrekken Zij zijn van nieuw beddegoed en nieuwe meubelen voorzien Onze geïllustreerde Weekbladen JJe Pnntf geeft al voorplaat het portret van Dr T ReÖdingius thans in Albanië werkzaam verder foto s van de begrafenis van Overste Thomson portietten van de laar bevindende Nederl Officiei en efn familiegroep van aartshertog Pranz Ferdinand die jl Zondag met ztjn gemaUn vermoord werden hot toekomstige Keizerspaar aartshertog Karel Franz Joseph en gemalin nog eenige foto s van do maskerade m Groningen de rooi on zoilwodstrijdon van De Amstel personalia feuilleton enz Ons Premieblad Poft me mce bevat o m foto s uit Albanië eu portretten van de daar zich bevindende officieren do internationale Hondentontoonstelling in den Dierontuitt te s Hage eenige foto s uit de tuur do zeilwodstrijden te Ilarlingen oen foto van de Aartshertog IITranz Ferdinand van Oostenrijk on zijne GemAÜn te midden zijner gezin dio jl ZohlJag te Serajewo werd vermoord venier personalia VAUIA Uet overlevende hartWannoor écu ot andere beroomdhuiü htertt vindt men iii de krant mol alloon datum doch ook nauwkeurig uur en miuutil waarop de dood inliad aangegeven lilsol oen niüii8t h bliïLhlH m óón oögonbUk kan hIltvch Vour doii lüOHohouwcr m het intj edca van deu dood ook vaak óón nionumt de güleordo weet echLor dat sterven 0011 vrij langdurig procew ib Dü verRfhilleude ufgaiien en woofselsoorten sterven ua olkaar i rof A Putter te Bouu diü van de chronologic van deu coldood een apecialo studie yeniuakt hüüfl deelt hierover mede duL do tijil waann sommige cclsoorton don dood van hun eigenaar uver leven heel verschilloud duuri liij zundoi luai ie hel hart zoodat men werkelijk van het overlevende hart kau sproken Wanneer een dier door oen valbijl of iets dergolijkö plotsehng gedood WüMt dan klopt het hart wel een kwartier daarna nog Zijn eindelijk de bewegingen opgehuudüu dau is oen speldeprik voldoende om ze weer up te wokken Zelfs dagen later heelt mert het hart op deze wijze weer aan het kloppen weten te biMmgeu Doao prooven zijn genomen met godoode konijntjes Het hurt van zoon diertje zorgvuldig in de ijskelder bewaard heeft wel eens na zeven dagen nog oen toeken van leven gegeven Men ziet hieruit ook dat kou uitmuntend gefichikt ifi voor het in het leven houden van de organen van warmbloedige dieren Bij menfiehen zijn dergelijke proovep gnomen Van de tien gevallen wist men gem H maal 20 30 uur hiter het hart nog te prikkelen met eon speciale zoutoplossiug V oral bij kinderharten gelukte de proef goed Elot triciteit en voedsel Op een vergadering van de National Electric Light Association te Philadelphia deelde F C Martin eenige inteiiessaute bijzonderheden mede omtrent het verband tusschen eloetrisehe bestraliuK On plantengroei Hij hoeft geconstateerd dat groenten als radijs en sla bij electrische behandeling 7 boter grooitten dan niet behandelde planton Ongetwijfeld zal de electriciteit oen grooten roi gaan spelen bij de productie van on voedeel Iiv X Laatste Berichten Een Albaneesch leider vermoord Belöbado 3 Juli Het heet dat Isaad Bojewitz eon der Albaneesche leiders te Tirana vermoord is Omtrent het ongeval van Luitenant Spauflaw aeiut men ons nader Luitenant Spandaw was geboren lo Dö Wijk in Drenthe en bereikte den lïl jarigen leeftijd Na in 1903 tot 2 luitenant te zijn bevordei d bij het Indisch logor nam hij deel aan de krijgbverrichtingen in Djambi waarvoor hij oervol werd vermeld In 1008 word hij benoemd tot gezaghebber oji i Mures liij de krijgsvorriöhtingen op dat eiland verwierf hij zich üe Mililaire Willemsorde 4e klasse In 1910 werd hem voor ijn optreden op Timor do eere sabel uitgereikt Verschillende belangrijke eeretw kenon sierden zijn borst o a de gesp Midden iSumalU a 1903 07 eu do kleine Soemia eilanden 19U5 09 Uitvaartdienst voor Aartshertog Frans Foivliimnd Wnensila H Juli zAl do Bitschnpvan llaarlom in do U K Kerk in deParkstraat te s Gravenhage etmKequiommis opdragen voor iton vermoonloii Aartshertog l rans l erdinand Keizer Frans Jozef Weenen 3 Juli Do OofilenrijkBche Keizer is vanmorgen uitgeixMJeii en op zijn tocht levendig toeg juJ hl Vorwaeht wordt dat do gebeurle nissen nin van invloed zullen zijn op s Keizers cznndbeid B RGERLIJKE STAND BOSKOOP van IG 30 Juni GEBOREN Jannetje ouders P A A de Lange on P J Ilamors Dirk oudors A Voorman on N Noordhoek Johanna ouders D Both on K Smit Cornelis Floris Johannes ouders J J Qrootendorst en J M Loof Frederik Nicolaas ouders G Friasel on E Kohier Lambortus ouders J van Soest on M Kok Pieter Hermanus ouders W Ramp en D J Genton aar Anna Maria en Theodora Ilendrika ouders O Verbij en A van don Nieuwondijk Maria Christina ouders P K G Loof en M C Boom HendrikuH AnthoniuB Johannes J J Wossendorp en E M van der Woudo Albe Atze oudprs J D Schepers en A A M ten Raa GEHUWD Cornelis W M Hoss wonende te Rotterdam en A do Bruijn alhier OVERLEDEN Anna van Eijk oud 2 maanden Cornelis P Driesprong oud 12 dagen WADDINXVEEN GEBOREN 18 Juni Jacobus Johannes Frnnciscus oudors 0 van Wintorbhoven en I W van lïelmondt 21 Bornardus Johannes oudors A Goes on W Hulsink 28 Lijntje Jannigje Hillegonda ouders W J van de Water en J van der Hilt 29 Adriana ouders I Baas en A van Jlrk 2G Juni D Bakker en A M van Heijningon GEHUWD 17 Juni P Grootendorst en A van Sprang OVERLEDEN 29 Juni Wouter Verblaauw oud 2 jaren REEUWIJK GEBOREN Wouter ouders 0 J Brauns en L Marchand Johanna Petronella oudeis T van Duuron en C Ravenhorst Wilhelmus oudor s J J Brauns en A C M Hoogondooin GEHUWD W van der Moer on A C van der Voort OVERLEDEN A J van Manon 7 m HAASTRECHT Ovor do maand Juni 1914 GEBOREN Maria ouders L Both en G Oskam Jacob oudors J do Vries en M J Saa Tonnis oudors A van den Berg en C Kwakernaak GEHUWD J van den Borg te Bleiswijk en J Kool W L do Graaf en A M Nieuwenbrug te Amsterdam OVERLEDEN Gerarda M A Oordijn 2 j Marrigjo van dor VHst 39 j echtg van S Keij Jan vanDuivendijk 40 j echtg van N M doWilde VLIST GEBOREN Truua Bartha ouders J P van Spengen en D Ruitenberg Gerrit ouders J J van Vliet en A de Pater OVERLEDEN Gerardus Nobel oud 79 jaar Wedn van O Boere Telegrafiscli Weerbericlit van het Koninklijk Moteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 770 6 te Horta laagste stand 763 1 te Thors havn Verwachting tot don volgenden dag Zwakke wind uit westelijke richting bewolkt waarschijnlijk regen of koeler Officieele Prijscourant VAN DEN Ëfreclenbandel te Amsterdam koor hnlcn 3 JULI 1914 8tiuitslecuinKen j ïled Cort WerkelijkeSchuld 3 pet 77 j Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet SO k rtirt Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pot G2 Russische Obl 19066 pet 99VJ ld Obl Gr Russische Spw mij 18U8 4pct 85 Vj ld Obl Nicolai Spoorweg 186769 4 pot 88 ld Obligatie 6o Eniis sie 4 pet 83 ie Japan Obl 1899 4 pet 78Vs Mexico Afl üiniienland Obl 5 pel 337 Brazilië Funding Ijoe ning 5 pet 100 j d Obl 1899 4 pet 74 Venezuela Dipl Schuld 19Ü 3 3 pet 56 Bauk cii Credlet liistel linKeii Fed Bankaandeolen lOO Vaj Inilustr UodernemliiKeD American Car Foundry Comp O V A BI ld Smelting Keflning Co Cort V Aand 637 Anglo American Telegraph Oy C rt V A 227 U S Steel Corp Gert V Oew Aand Gl7 Kol Oredlet Instell eu Cultuur Ouderiiemlniceu lïandelsvèr Amstor dam Jand 209 2 Jav Cultuüf Mij Aand 225 Ned Handel Mij C v A nyiibauw üiiluen Katalioen MijnbouwMij Oew Aand 151 2 Redjang Lebong Mijnbouw Mij Aand 156 Great Cobar Aand 5 Fetroleom Undern Dordsche Petroleum Industrie Mij Oew A 186 7 1 Kon Nod Mij totl tpl V l otr Bromi C v A 620 Shell The Transp Trad Cy C v G A 194 ftclicepfitart iiiUeu Ned Am StoomvaaitMij Aand 188 Stoomvaart Mij Zoo Idnd l roferontio A 1247 Int Mercantile Marino Cy afgost Prof A 3 Tabak OuderoeinliiKcu Bindjoy Tabak Mij A 937 Diversen Maxwel Land O pant Cort v Aand 2V Peruvian Corporation Lim Cort v Aand 67i üpuorweEeii IIoll IJzeren Spoorwegmij Aand 93 Mij t Expl V Staatsspoorwegen Aand 9 i Zuid Italiaan Spwmij Serie A II Obl 3 pet i 7 Warschau Weenen Spoorwegmij Aand dito dito Act do Jouiss Amerika Atchison Alg llypb Obl 4 pet 997j Erie SpoorwegMij Gew Aand 28 Union Pacific Railroad Cy Cort V gew A luöVi Wabash Oew Aand i PkEMJELRENINO KN AmsterdamAand 3 pet 100 V Hongarije TheissRe gulinings Ges 4 pet 147 GELDKOERS Prolongatie 3 4 pCt Nat en Buitenl Staatsf prijhhoudend Cuifniren goen omzet Tab akken willig Petroleum prijshoudend Mijnen stil J