Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1914

De Kleine Winst PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post i 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 Dit nummer bestaat uit twee bladen Eerste Blad BALANS 1913 1914 Der traditie en onze toezegging in ons laatste parlementair overzicht getrouw moge nu het parlementair seizoen wat de Tweede Kamer betreft gesloten ia de balans opgemaakt worden Elenerzijtls is het na één jaar regeeron nog te vroeg voor oen balans Ëen eindbalans kau t dan ook niet zijn Wèü een voorloopig overzicht na een eerste seizoen dat sscfeorstof geeft tot overpeinzing We kunnen t ons haast niet voorstellen lat t Kabinet van mr Cort van der Linden reeds een jaar aan hot bewind is althans een parlementair jaar Dat is één van de vier jarep waaruit een normale wetgevende periode bestaat Wantr op langer dan 4 jaar mag geen Kabinet dat na eeu algemoone stembus optrad rekenen Heemskerk trad tusachentijds op en daarom 5 jaar voor de boeg en op korter moet men in onzen tijd steeds voorbereid zijn Baarom is oen terugblik en een blik in de toekomst dubbel gtswenncht tmmcrs met een Eerste Kamer in olitiï4cen zin vijandig aan de He eering en tlo mecrderhciid in de Tweedo Kamfr heeft men toods t e rekenen met do mogelijkheid van een politieke attaque in de Kamer van vijftig on dit te moer wanneer d cze mogelijkheid zoowel in deze Kamer als in do pers der kerkelijkon rpoda spoedig na het optreden van hot vrijzinnige Kabinet dreigend Is uitgesproken Nu ia de kans op oen conflict mpt de Eerste Kamer wellicht geringer geworden door het sympathieke pogen van don hoor Cort van der Linden om den schoolstrijd lot een goed einde te brongon en hol aanvankclij FËUILLEIOIM Prinses of Gravin 21 Prins Leopold begroette allorecrst zijn nicht on drukte eun langen kus op haar kloino hand Mijn beelo zusje wat beu ik golulikig je weer io zien En ik niet minder Zij vond geen andere woorden maar uit haar oogen straalde hem de y iiivorrito vreugde ten doel eu haar hand beefde in do zijne Men vond deae hartclijko begroeting zeor natuurlijk Immers zij waren opgegroeid als broeder en zuster on de broederlijke toegenegenheid van don prins jegens zijn knappe nieht was voor niemand een geheim Het itauide eenigen tijd eer de term van begroetingen voorstellm en vragen voorbij was B komst van den prins was een gKtk verrassing Nog den vorigen oud had hij zijn vader par telemm gemold dat hij door dringende igheden verhinderd was het scbooM tamilieleeet bij te wonen en dit torlcht was voor den ouden heer een bittere teleurstelling geweest Schelm die je bent riep de her 5 Juli Soc Ons Genoegen 8 uur Concert Stedelijk Muziekcorps £ Juli Geb Bouw en Woningtoezicht Verg Onderstandscommissie Armenzorg 7 Juli Bovenzaal De Réunie Sn Lf denvergad afd Gouda Volts bond tegen Drankmisbruik 8 Juli Bovenzaal De Réunie SVi t Buitengewone Alg Verg Ani W Spoel Beleefd verzoekenwij gereguM S mededeeli g te mogen ontvsa vergade ingrn concerten VS heden ena m deze dan m agenda t vermelden Advfcrtendën Naamlooze Vennootschap XaSHtllilEl MUfUHtPPU gevestigd te Gouda aarlijksche Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS VRIJDAG 17 JULI 1914 des voor middags U uur Hotel DE ZALM te Gouda Punten van behandeling liggen vanaf 7 JtiU a s ten kantore der Maatschappij ter ii age Aandeelhouders welke aan de béraadskagingen of stemmingen wenschen deel te nemen moeten hun aandeelfu minstens B dagen te voren deponcoren bij do Heeren K MKES ZOONEN te Rotiördam of ten kantore dor Maatschappij te Oouda Bio§eoop l§lalon SIÜDiJOORÜIT Deze week varïoerend Pracht Programma met de prachtige Wild West film Het Kind Yerdwaalt in de Wildernis Spannend drama in 2 acton van de Amorikaansoho film Cie Bison Hoe dokter Mellore aan de praktijk kwam Comedio fine Vleeschetende Planten Wotensohappolijk August en Toto Komisch lie l¥oe§tcllns Drama Vitograph Cy André speelt een Heldenrol Comodie Bout de Zan heeft goede voornemens Humor GEWETENLOOS is het U iets anders in do handen te stoppen dan U vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om oen doosje bloedxuiveremlc IjdMiefjilllen Slijm Oal en Maagpillen van Apotheker JtOOUt dat go hot goede krijgt De echto Laxeerpillen van Apotheker BOOM prijs por doosje a i en SO cetif zijn voorzien van den naam Apotheker BOOM un de handtoeko ning firma A M BOOM 11 Verkrijgbaar te Oouda bij ANTON COOVS Fa W0LKF Go te llotterdarii bij E VAN SANTKN OLFF Korte Hoofdsteeg 3 A ZKEP § n komt U halverwege tegemoet il doet al het werk in de helft van den tijd en voor de heift der kosten die U aan groene zeep zou uitgeven Sunlight maakt dat Uw goed niet ii dt Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij Is Devolstrektezuiverheid van Sunlight maakt haar alleen geschikt oor het wasschen r van kostbaar linnen en o Hine kant uiuiilil Dames Haarwftssohen met Eleetr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAE WERKEN bae t de jionq Coiffeur Oosthaven 31 ff Telefooti Intercommanaal DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT Speciale Inrichting tot het vervaardigen van werkmansgoedereiienbedrijfskleedinji verkoop uitsluitend contant Lage prij7 en vaste prija n soliede goederen prima afwerking I LAMPEN VERVANGEN fSk BOOGLAMPEN DE ZUID H0LLAK D5 Maalschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRA JHT 12 DEN HAAG Maatschappeli jk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SOHM v n LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MI EDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINU W fo Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevigp voorwaarden HOLLANDSCHE Qrondkredietbani AMSTERDAM Voor inlichtingen Vendo men zich tot de Heeren fj HOVtmBKm i itB Haveu te McAoonAocen en X C êjMVBUKR H etthaven tloutla OPGERICHT i7ea Voedert nw Vee met d guivere murwe KAPITAAL f 1 000 000 volgestort Commi 88 3 1 sen M KLUWER Nowri Ie Ai le d m Gedelegeerd F A STEENSMA Lector aan de Riik UniveT iteit te Utrecht M MERENS CoriBul Generaal van Servië te Amsterdam Mr A W JACOMETTl Ond Advocaal te Batavia te BloemendaaL C J ERLACHER Ingenieur te Pari DirectieJ C VAN ALPHEN Jhr C M M VAN ASCH vAn WIJK Serietrekking 15 JULI e k Hoofdprijs f 60 000 Prijzen worden direct uitbetaald zonder eenlge korting Mede verkrllgbaar bi de verschillende Agentschappen PREMJEAANDEELEN 112 50 Worden ten allen tlide te en f il teruggenomen HeEftENORACHT 520 Xdijan zststcLDsoeiyzean merk Ster en W l en SOVAUOOmKKUOKKmm merk WFÊ uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarda Eere Dlj lomn Paril 1900 Segen Oouilen MedaHlen POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater M roeirietchjp grati verkrijattaar I I Gen Agent voor Holland CATALONIE te Tilburg Vert ogenwoordigor voor GOUDA on Omstreken M M liJSLONJMJr Agent Amstel Brouwenj Keizerstraat Tol 83 No 148 Gouda iK POOL § TAllDlIIIDDKLilW zijn de henie en foedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle on worden sinds I8 j4 door Nederlandacho Tandartsen en doctoren aanbevolen hcmische Fabriek L POOL lir Zonkn Amsterdam WereldtentoonsteliltiK QENT 1913 Bulten mededlnKlng Lid der Jury coppiHS A a 30 WuhDa IIOlOfrijWiÉD n U P mm n veemile vork 1 4S0 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rijwielen zijQ ml sierlijk en laag in prijs AOENT Alioniieert L op III Blad ADK DE GHOOT Kleiweg 79 GOLDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam De Electrische Drukkerij van aar rielarta A a E3iTID A k BRI ÜMI K ZOON levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN Eleotr Dr A Brinkman Zb Goods HANDELSDRDKWERK 1S519 53e Jaargang Zaterdag 4 Juli 1914 GOIMIHË COIIRMT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bowijsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Itij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 hy vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 uitgevers A BBINKMAN EN ZOON TAMIMAL S JAM ELST BIJ kRMm ron doet ü ij t dan Maar het Kabinet weet Ook dat de S D A P na Zwolle deze mogelijkheid afsneed en het zal dus wij zijn er van overtuigd loyaal er toe medcwerkon dat de groote wenschen die in 1913 den strijd bepaalden niet door de houding der S D A P in t gedrang zulten komen Het volk vraagt iets amlcrs en heeft het recht iota anders to vragen dan dat er na zoo vele jaren wachlena van de Staateponsioneering door allerlei o zoo hooge politiek niets terecht kome Zoo lomand dan zal een Troub dit diep beaoffeu en daarom kunnen wij geen oogenblik aannemen dat hij zich zou blijven verzetten teg n den wensch van allo zijden in do Kamer geuit om do bodoeldon in zijn wet op te nemen waardoor dozo gehoel zal boantwoordeti aan den vorkiozingsory van 191 1 een onderdo ma rente aan allo behoüftigeu Zien wij hierin goed dan staat ü i het Kabinet sterk althans zeer veol siorker djin een jaar geleden Er zijn nog iiioeilijUh d ui gC iioeg M i deoke a btin auH do miltlali e quaeölie vooral voor onze Indische bezittingen Maar wij weigeren to gelo tven dat men niet allerzijds zou Inzien hoe ongeoorloofd het zon zijn ecu Kabinet om liotrokkeiijk ondergeschikUs juaeHticH welke bij vorancicriiig van regooring heuach niot zoo v i l boter zouden opgelost worden niel in lie gologenheid te stellen ons land c u oplossing te brengen van do onzalige Hchooliiuaestlo van dii evenzeer roods te oude kieHre hlvraag en van hot tergend oud en arm Onze organisatie vor otcnl vricnilen on ons gcHchaard om lu t Kaliinot ort van tWv I inden dal in de goode Mhl vrijziniiigc richting kooist Trooureck van een Staatgcommissie voor het o mlerw ijs vraagstuk niet met Ironie ontvangen door de ïloomsehantirevolutionaire pere Non possumuft wij kunnen willen niet zoo heette t van alle kanton En onderwijl ging ort van d r Linden rustig zijn gang zoodat de Staatscommissie weldra aan t werk kon gaan iïoe ia daarna allea verandert 1 Men hoopt thans ook van Rechts op oen eindelijke oplossing Van het vraag stuk dat te lang reeds onze politiek bedierf en mocht het gelukken dan zal het Kabinet Cort van dor Linden reeilö alteen hierdoor een eerezuil verdiend hebben waafop geen Kabinet van Hechts nog aanspraak kon maken Wegens hot onderwijsvraagstuk werd de sociale en financieole voitrzieniug op den voorgrond gesteld De financiöele raieère werd duchtig aangopakt Bertling de groene parlementariër op Wien men t vooral gemunt had wijl hij gemakkelijk klein to krijgen ïoo niet te wippen zou zijn was voorwaar aanvankelijk wal vre Bid in het politkiko geharrewar m hij zette door en wist binnen een jaar oen krachtigo herziening van de vermogens en inkomstenbelasting naar do Eerste Kamer te brengen die haar na de omilHtemming in de Twoedo Kamer waarbij velen van Rechts vóór stemden wol aannemen zal een daad van mood waartoe HeemskerkKolk mau in jaar geen gelog euheid vonden Treub bleete de man dien m noodig had voor Talma oigenaardigo erfenis Zijn werkkracht bleek verbluffend aan h6m zal t zeker niet liggen wanneer de sociale voorzieningen niet tijdig gerood komen om Talma s Htaatsöocialiötische en buroaucratiKcho regelingen overbodig te maken Troub ö onderdo ma ronto werd ingediend boven verwachting spoedig Reeds verscheen het Voort Verslag der Kamer er over en dat binnen één eigenlijk In jaar rege i ens Hoe zal t daarmee gaan ke Hucces waarmee dit pogen naar luid van do berichten uit de Staatscommissie bekroond wordt be lrogen zou Beker uitkomen hij die nu op zijn lauweren zou gaan nisten en eerst in 1917 met de mogelijkheid van oen verkiezingsstrijd ging rekenen Wanneer men terug ziet op het jaar dat nu achter ons ligt dan zat t menig eenvoudig man van llochta reeds treffen dat het Ministerie t een jaar heeft volgehouden Wie zicb de ontvangst herinnert door de meoete rochteche organen aan het nieuw optrölend Kabinet bereid moest wol den indruk krijgen dat dit geen blijvortio kou zijn Het waren een stelletje stumperds dio een bopeloozo taak begonuen waren en dio vandaag of morgen vanzelf zouden bezwijken lioo anders js t uitgekomen I Do heeren ministers vielon tegen blokon van oen heel ander kaliber te zijn dan men gehoopt had En Hortling dan hooien wij reeiis van Itechts ons toevue on Kt u oogenblik geduld s v p I Niet alleen blook hot Kabinet samongeetold uit mannen die stuk voor stuk do vorgolijking mei hun vooigangor kunnen doorstaan maai ooii als geheel bleek t in den waren zin oen llegocring die weet wat zij wil on haar wog wuot Ic gaan dien zij zich afgebakend hoeft Hot bleok een Ministene met regoor kracht Eeno krat lit welke hot voor on goed deel ontleent aan de figuur van den Premier mr Cort van dor Linden dlo zich een waar staatsman hoeft gctound Hoe word de aankondiging in de Wij ontveinzen ons goenszins dti moeilijkheden die hienneo rijzen kunnen neen die vermoedelijk rijzen zullen Men weet t Talma s ambtgenoot mr Regent nam t in de Eerste Kamer niet alleen voor Talma s dwangverzekering voor den ouden dag op maar ging zelfs zoo ver door voor t ontwerp in behau deling was don oorlog aan Tieub s ouderdomsrente te verklaren on tegen dit hootdprogrampunt van hot Ministerie de meerderheid van de Eerate Kamer in t jiarnas te roepen Dit waa voorbarig ontijdig zeker maar hot was een waarsrhuwing en een ernstige die wij allen heblwn Ie overwegen Zet Regout door en krijgt hij do geheele coalitie mee dan is er in de Kamer van vijftig geen houden aan Itt dio mogelijkheid hebben we ona In te denken En al weten we niet on al kan niemand t tevoren zeggen hoe t dan gaan zal we zullen dan Voor de kiezers moeten kunnen komon zonder lat men ons vorwljten kon dat t onze schuld is dat het schip vlak voor do lading gelost kon worden lok werd eu zonk Ona vrijzinnig zij t extraparlo mentair kabinet zal zijn verautwoordelijkheid govoelen al is het aan geen program van partij of partijengroep gebonden Het Kabinet staat ontegenzeggelijk i n zooverre sterk dat het een uitkomst in don nood was oen uitkomst in den nood uitstaan door de soeioal domocraten die liever kant lid bloven dan mee to bouwen aan oen oonstitutioneel mcerdcrhcidsminiflierie o oCüS Oo c Het Kabinet kan bij seherpcn aandrang van Links met name bij de gowenschte opname van do lïodeelden in do oudcrdomsrenlo weigeren en den critici toevoegen Mijne Hoc was hem dit niet kwalijk te nemen De reeks van zalen eindigden In den wintertuin die voor de versie ring der balzaal heden het grootste dool zijner planten had moeten afstaan Worktnigolijk was Katharina naasi hcfin voortgegaan zij wist wat hij wilde en zij streed niet langer tegen hel lot dat haar echter tofh even vroeselljk vof rkwam als de dood zelf Een ijzige rilling ging haar door de leden zij gevoelde btJt blowl uit haar wangen en haar lipp m wijken Met een oogopslag had Iserstein gezien dat in den wintertuin geen mensch aanwezig was on daarbij was een triomfeorendó glimlaeh op zijn vaal gelaat merkbaar Bij dien glimlach gevoelde Katharina dat haar kracht gebroken was en kwam plotaeling eeu onuitsprekelijke angst over haar een krampachtige huivering voer door haar leden Iserstein bracht haar naar on plekje dat aan alle zijden door hoogo planton beschut was Overspannen zonk zij in oen fauteuil neer doeh toen hij haastig naaat haar wilde gaan zitten zet ze IIet ift hier toch koel wilt u zoo goed zijnmijn bomoe uit do garderobe te halen Zij luÏBterde naar bet wegfltorvend geluid zijner voetstappen toon etoml zo op e wilde vluchten 1 Doch dan dacht ze woor aan Waldenburg aan gifod te welen wat de lachende gruct beduidde die hij zijn lief nicbtje toewuifde Toen verliet hij met Treskow en oonigo andere heeren de zaal terwijl Waldenburg iMïhetidig manoeuvreordo om in de nabijheid der prinses te komen Daar stond hij reeds naast haar K atharina brak onmidilellijk het gesprok at dat zij met de hajir omringende hoeren voerde Zij zoide tot laorstein Het iH ondraaglijk wurm laten wij een weinig rondwandelen De prins was verrukt over dezeoiiderhchoiding te meer daar hij nugelegenhoid kre om haar de beslisrfonde vraag oindeiijk te kunnen voorleggen Hij putte zich uit in vriendelijke gozogden terwijl hij haar door do aangronzonde zalen gel rfdde doch Katharina bleef ernstig en weinig spraakzaam zij was precies het tegendeel van de vroolijke schoonC die bij het aouper tegenover hom gezeten had Isersboin was te goed met haar aiwiaeelende luimen bekend om zich door haar zwijgen te laten ontmoedigen Zijn besluit stond vasA nog heden moeftt hij weten of hij te hopen of te vreezen had Aan de mogelijkheid van een afwijzend antwoord dacht Mj bijna niet moer en na d duidcUJko manier waarop Katnarina hom dozen avond onderschoiilen had tog nu uit terwijl hij zijn zoon op don sohouder klopto beken het nu maar dat telegram was oen krijgslist Natuurlijk lachte de prins Ik vertrok tegelijk met het telegram maar ik Verdorde niet zoo snel en heb nu pardon voor mijn prozaïsche liekentenia eon goduchten honger meegebracht In een oogenblik üjds waren alle gaaton weer aan tafel gezeten en het souper weid voortgezet Onmiddellijk afloop daarvan nam Waldenburg afscheid van zijn tafelgozellin en Katharina zag hem met prins Leopold zijn intiègnen vriend in een vensternis van de balzaal plaats nemen De prin Ge was eveneens in do zaal Aan den arm van haar oom bewoog zij zich van de eeno groep naar do andere Kalharina zag hen ilruk met elkander spreken maar zijl bemerkte tevens dat de oogen der prinses telkens weer op de vensternis gericht waren waar prins Leopold met zijn vriend waa Natuurlijk Daar werd over haar levensgeluk gehandeld Waarschijnlijk wenwkle Waldenburg al zijn welsprekendheid aan om den prins voor zijne plannen te winnen en door hem op den hertog invloed uit to f efenen Daar kwamen de boido vrienden in Ie zoal terug Prins T opold zag er zoor vroolijk uil zijn oogen zochten de prinsoB en Katïjajina meende zeer zijn koele glimlach en zijn kninli hoffelijkheid tian kwam huai ItnlH wool I ovcn Ki oi boe laf wan ij lüj zoo niet iiii lclijdcnil gliinlacbitn pm een liefde die hij vciMniaadde Nften zij wilde niet langer voor zich zolvo ontkennen dat zij bfin b nin to on dat zij vrwselijk Ic4xl iloor jaloezie Haar trots was geltrokcii ij sloot do oog ïn on bemerkte nauwelijks dat heote tranen langs haar wangen slrooindon liet godruisch van natlereiidi voetwtapjMïii öohriklc haar op Wan Imr stüin nu rticda terug Zij gluurde door de bladeren vanhaar srhiiilh x Rn zag do prinses mot Waldenburg aan den Ingang staan Er is niemand hier aprak hij Ih u daar zeker van Zeor zeker antwoordde hij 0 jod wat ben ik bovnvsnl En waarom Hoogheid Hen ik dan niot hier om n te l ewhcnncn En wat u deot is dat dan zoo n groeten mi84laad In de oogen van mijn oom z ikor Hij zal toegevpn Geloof u dat Daarvan ben ik overtuigd na hel geen prins Ijeopold mij gezegd hoeft Eigenlijk houdt hij bijna evenveel van II al van zijn zoon en zijn liefde lot u zal hem zeker bcwoigen om allo overwegingen terzijtle te zetten Wordt vervolgd h 4 f 4 I