Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1914

J 1 kellner gedurende de kermis 1 grondwerker 1 pakhuisknecht 1 loopknecht 1 werkman zonder vakkennis 1 warmoezier Halfwas of aankomende 1 stoker Leerlingen en jongens 2 klerken Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 werkman zonder vakkennis Leerlingen en jongens 2 jongens zonder vakkennis Mevrouw PRINS Waiwoi 178 Rionwstraat Den Haag vraagt met 1 of 15 Augustus een Dienstbode kunnende koken en werken liLiiiLitjytJLiLiJtMi i Wfw WV P V fTTV P f pVff w vit De Heer en Mevrouw VAN REEDT DORTLAND Bbodwee bedanken vriendelijk voor de belangstelling bij de geboorte van hun dochtertje ondervonden Visites m vöwkeur Dinsdag a s van S j 4 li uur Gouda 4 Juli 1914 Apotheker Westhaven Overwerkte nieren Dagelijks worden door een geeond mensch omstreek 30 40 gram urinestof en 1 gram urinezanr afgescheiden en deze hoeveelheid ia voldoende om tot een noodlottig eindu te leiden wanneer ziij in het lichaam achterblijft Alleen uw nieren kunnen u redden want zij alleen dragen zorg voor het filtreeren van het bloed Wanneer de nieren echter overwerkt zijn blijft een gedeelte der achadelgke stoffen in het bloed achter en dientengevolge gevoelt gg u vermoeid en dof gij begint last te krijgen van rngpijn hoofdpijn stijfheid in de spieren en gewrichten daizeligheid bezinksel in het water waterzuchtige zwellingen in de enkels of rond de oogen Misschien moet gij des nachts dikwijls opstaan of de urineloozing geschiedt moeilijk en pijnlek Wanneer de bovenstaande verschijnselen verwaarloosd worden kunnengevaarlijke en ongeneeslijke ziektender nieren en blaas zich ongestoordverder ontwikkelen en plotseling zonder waarschuwing optreden Geneestuw nieren terwijl hot tijd is leeft zoorustig mogelijk vermijdt buitensporigheden van welken aard dan ook houdt u aan een eenvoudig dieet enzet een kuur met Foster s RugpijnNieren Pillen door totdat ieder spoorvan uw kwaal verdwenen is Dit geneesmiddel herstelt de goede werkingder nieren en blaas het verdrijft heturinezuur de oorzaak van lendenjicht rheumatiek niersteen enz eti hetvoert het overtollige water af waardoor de oorzaak van waterzucht enz wordt weggenomen 65 Te Gouda verkrijgb bij déhh S van Loon v h Wolff Co Westhaven U en Ant Coops Wijdstr 29 Toezending geschiedt franco na ontv v postwissel ó f 1 76 voor één of f JO voor zes doozen Ëischt do echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen weigert elke doos die niet voorI zien is van neven staand handelsmerk Dl ïredeitcoDgresseD JD19U III Onze nationale vrede s b ij eenkomst Terwijl in andere landen reeds gedurende verschillende jaren de goede gewoonte bestond om aan de jaarUjksohe algemeene vergadering van den natioaalen Vredesbond een reeks van propagandabijeenkomsten te verbinden zoodat de stad waar de verf adering gehouden wordt een drietal agen als het ware geheel in het tee ken van den vrede staat droeg de jaarlijksche bijeenkomst van Vrede door Recht tot dusverre een meer eenvoudig strikt huishoudelijk karakter Met de ontwikkeling van den Bond heeft echter gaandeweg ook de algemeene vergadering een wat grootscher Ijarakter verkregen en de dit jaar voor het eerst in de hoofdstad van ons land gehouden jaarvergadering stemde reeds in zooverre met de buitenlandsche congressen overeen dat tal van onderwerpen behandeld werden niet in de eerste plaats om hierover het gevoelen van de algemeene vergadering in te winnen maar om door de behandeling meerbekendheid te geven aan propaganda te maken vóór die onderwerpen bij de aanwezige afgevaardigden en bij het krantenlezend publiek Was de ochtendvergadering gewijd aan het uitbrengen der jaarverslagen en aan stemmingen voor de benoeming van nieuwe Bestuursleden en de afgevaardigden naar het Weener Congres de middagvergadering droeg feitelijk een geheel propagandistisch karakter Zeker er bestond gelegenheid tot stemmon ov er de voorgestelde moties maar zooala ook te voren voorzien kon worden van die gelegenheid werd bijna in het geheel geen gebruik gemaakt Met uitzondering van één motie waartegen één Afdeeling zijn afwijzende stem uitbracht werden alle moties onder applaus aangenomen Was het ook anders te verwachten dan dat de Bond Vrede door Recht met instemming zou begroeten de aanstaande opening van de Academie voor Internationaal Recht de oprichting van de Amsterdamsche Studentenvereeniging Vrede door Reoht de Nederlandsche Bond van Jongere Vredesvrienden de gemeenschappelijke reis van meer dan honderd Nederlandsche pacifisten naar het Weener Wereldcongres voor den Vrede de voorgenomen Zes Staten TentoonstelUngte Groningen alsmede de plannen tot stichting van een internationaal Congresgebouw te s Gravenhage Toch was het geenszins overbodig dergelgke algemeen gedeelde wenschen te uiten Want niet alleen zal de geestdrift waarmede alle inleiders zonder uitzondering hun motie bespraken bij verschillende afgevaardigden een weerklank hebben opgewekt maar voor velen zal eveneens het nut der in de motief belichaamde denkbeelden helderder in het licht getreden zijn Wie had b v te voren ingezien hoe talryk de gronden waren die naar de niteenzetting door mr H C Dresselhnijs gegeven in zijn even aangenaam van vorm als belangrijk van inhoud voorgedragen inleiding pleiten vóór de stichting van een internationaal Congresgebouw Voor menigeen die zich zal hebben afgevraagd of een dergelgk Congresgebouw hoe nuttig en wenschelgk ook wel zóo nauw verband met de Vredesbeweging houdt dat het een eereplaats verdiende op de agenda der J aarvergadering van Vrede door lecht gaf mr Dresselhuijs het overtuigende antwoord Niet de commercieele overweging dat s Gravenhage en geheel ons land financieel voordeel zouden hebben van öen gebouw dat tal van internationale congressen naar ons land zou weten te trekken noch zelfs de versterking van Nederland s aanzien en eer in het buitenland konden voor Vrede door Recht den doorslag geven om zijn invloed aan te wenden ter ondersteuning van de actie eener bijzondere commissie die zich naar mr Dresselhuijs mededeelde reeds gevormd heeft om de stichting van een waardig gebouw voor internationale congressen te bevorderen Vrede door Recht kan en moet do zaak uit internationaal standpunt bezien en het internationaal congresgebouw mede helpen tot stand brengen omdat dit gebonw den glans van het Vredespaleis zou verhoogen Het Vredespaleis is niet alleen een fraai paleis de hooge zaak der internationale rechtspraak waardig Het Vredespaleis wil ook suggestief werken het moet ieder jaar zijn wereldvermaardheid vermeerderd zien het moet zijn het middelpunt het brandpunt van het internationalisme De vooruitgang der Vredesbeweging hangt samen met het aanzien van het Vredespaleis Een der doeltreffendste middolen nu om dit aanzien te verhoogen is dat in de onmiddellijke nabijheid van het Vredespaleis jaarlqks duizenden personen uit alle landen van verschillenden werkkring en congressen samenkomen om hun gemeenschappelijke belangen te bespreken om bouwstoffen bij te brengen voor het te vormen internationaal recht dat in het Vredespaleis moet worden toegepast om een levend getuigenis te zijn dat de internationale belangengemeenschap en de volkerenvriendschap waarvan het Vredespaleis een symbool is niet alleen een toekomstwensch is maar voor een groot deel reeds bestaat En daarom verdienden ook de Paleisplannen der Maatschappij Zorgvliet de sympathie van Vrpde door Reiïht Want in deze plannen is begrepen behalve den bouw van een Koninklyk Paleii oor de weldra te openen Academie r Internationaal Recht en de stichting van een Internationaal CongresgebouJ beide in de onmiddellijke nabijleid van hot Vredespaleis dat aldus een omgeving zal verkrijgen zijn V0riiev 8n bestemming waardig Brieven uit de l lofstad ccxu Een der voornaamste vraagstukken van gemeentebeheer in een groote stad is dat van den vuil afvOer De hooge eischen van hygiëne die aan de groote steden worden gesteld en steeds meer opgevoerd hebben dit vraagstuk steeds moeilijker en omvangrijker gemaakt terwijl de kosten welke een goede oplossing met zich brengt enorm zijn Er ligt een reusachtig kapitaal aan rioleering in den grond de dagelijksche vuil verwijdering van de straten en uit de huizen kost schatten geld terwijl de baten van dit uitgebreide bedrijf uitermate gering zijn Wij mogen ons in de residentie verheugen in een zeer uitstekend ingericht bedrijf der gemeente reiniging waaraan alleen het sluitstuk nog ontbreekt de vuil vernietiging Zooveel als mogelijk is wordt gewaakt tegen verontreiniging der grachten maar niettegenstaande dat zenden deze al te dikwyls minder welriekende geuren omhoog Over den invloed van deze uitwasemingen zijn degeleerden het niet geheel eens Zij die jaren in de onmiddellyke nabijheid van de grachten hebben gewoond verklaren vaak niet het minste nadeel ervan ondervonden te hebben terwijl het in theorie toch allerminst aanbevelenswaardig kan zijn in plaats van zuurstof zwavelwaterstof en dergelijke min frissche odeuren in te ademen Hoe het zg niemand zal er iets tegen hebben dat het gemeentebestaur er op uit is den stank te verwijderen Een uitvoerig rapport te dier zake is thans verschenen en daaruit leeren wij allereerst dit belangrijke dat de verontreiniging niet plaats heeft in den Haag zell doch wel vóór dat het water binnen de veste komt Dfelft met zijn fabrieken komt in de eerste plaats de twijfelachtige eer toe aan onze stad de minder geurige dampen te leveren Daarnaast mag Loosdninen genoemd worden Misschien moest dit dorp wel in de eerste plaats worden genoemd Het afval van de groenten veilingen wordt daar maar eenvoudig in het water geworpen zakt met den stroom mede ontbindt middellerwijl en passeert juist in dien toestand onze stad dat het den meesten geur verspreidt Naar het rapport meedeelt ligt op den bodem der Haagsche grachten een zeer dikke laag modder die bestaat uit een rottende niassa waaruit voortdurend gassen opstijgen Natuurlijk wordt het water er in den Haag zelf niet beter op In de onmiddellijke nabgheid van den vuilnisbelt ligt een sloot waarin nogal veel aan het vuilnis terecht komt èn bij het verwerken èn door den wind èn bij het overladen in de af voerschuiten Deze sloot mondt ook in een der grachten uit en is dns mede verantwoordelijk te stellen voor de verontreiniging Het rapport adviseert dan ook in de eerste plaats deze sloot te dempen Overigens is het gemeentebestuur in deze aangelegenheid zeer deligent Als er iets is dat iederen vreemdeling die den Haag bezoekt opvalt dan is het wel de reinheid der straten Een enorm verschil met Rotterdam en Amsterdam al geven wij aanstonds toe dat deze beide plaatsen door haar omvangrijker Straatverkeer in veel ongunstiger conditie verkueren Buiten twijfel is het echter of het neheer van dit gemeentebedrijf is in zeer goede handen Minder gelukkig zijn wij in dit opzicht ten aanzien van de openbare werken Daarover wordt in alle groote steden steen en been geklaagd en den Haag maakt hier helaas geen uitzondering Het vraagstuk van de volkshuisvesting dat ook onder het gebied van gemeentewerken ressorteert is in zijn oplossing aoo achter op dat zelfs in de Tweede lamer over dien achterstand ia geklaigd Eindelijk is er na vele jaiwh wachtens een voorstel gekomen van B en W aan den Raad dat zoo alle verwachtingen teleurstelt dat wh wel een warme raadszitting verwachten wanneer dit ontwerp aan de orde komt Het wordt door iedereen ook van ons dagelijksch bestuur toegegeven dat ten aanzien van het woningvraagstuk den Haag een heel eind achter is en merkwaardig is daarbij dat men de schuld daarvan overal elders zoekt dan waar ze ligt Nu eens is het de wisseling van wethouders dan weer de omvangrijkheid van de kwestie dan weer wat anders dat de oorzaak heet te zijn van den achterstand terwijl de ware reden niet anders is dan gemis aan voortvarendheid van het dagelijksch besCuur Er zal nu eohter een begin gemaakt worden en dus is er wel een nieuwe hoop ontstaan op een verbetering De ruim 1300 ambtenaren van de gemeente zijn alïe in actie er is een salarisregeling bij den Raad ingediend en dus is nu het qzer heet om gesmeed te worden Het is voor den buitenstaander onmogelijk een dergelijke regeling te beoordeelen het eenige dat duidelijk voor hem is is de toeneming van het totaal bedrag der kosten van bezoldiging met niet minder dan zeventig duizend gulden s jaars Per hoofd is het dan nog maar een goede vqftig gulden Hieruit blijkt hoe ver de gevolgen zyn van een simpele verhooging Het incident dat een paar weken geleden den Haagsohen raad in beroering bracht is kalm geslecht Gedeputeerde Staten zijn In de gel igenheid oen definitieve uitspraak te doen en de zaak waar het om gaat de opening van de Handelsschool zal er geen nadeel van ondervinden aangezien de raa dood leuk nogmaals hetzelfde heeft besloten Gedeputeerde Staten krijgen dus twee besluiten precies eensluidend over dezelfde za De beslissing wordt algemeen met veel aandacht tegemoet gezien HAGENAAR Qemee telgke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 3 Juli Volwassenen 1 timmerman 1 opperman 1 machinist Je s Öravenhage wordt Angnstue gevraagd een eenvoudig Burgermeisje P Q een burgerpot kunnende koken en netjes werken Loon f 120 met verhooging en f26 waschgeld Fr Br NOORDEINDE 122a Den Haag ÖiÊNST gevraagd Advertentiën tegen 1 of 15 Aug te Scheveningen Goede getuigen vereisclit Loon f 150 waschgeld f 26 Den 17 Juli e k hopen Friiiirith ibeliD WÉkeD EN JoliaDDS Maria Broijnleni Adres Mevr DE LANGE Leuvensche straat 56 12 ASTRA S nil ipe Slofwerende VLOËROIIE hunne Door de Arbeidsinspectie aanbevolen in werkplaatsen drakkorijen etc 48 cent per Liter bij te herdenken Rotterdam 4 Juli 1914 Boerensteiger 81a 20 P Weijer Apotheker ÖOUWE 135 Dames Haarwasschen rnet Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAIiT A DE JlONCl Coiffeur Oosthaven 31 Haemeaflikken F A dEE Eau de Coiogfnc Toiletzeep Medicinale Zecpen Drogisterij Westliaven 11 i WOLFF C Sleclits in deze flacons r woiilt hl t eenige echte mondwater Odol Mrkfli Alle andere preparaten die mochten worden aangeboden onder den naam f Odol zijn namaak Er is slechts éénecht Odo iDondwater Men wijze alle mengsels die niet in onze typisMS orgineele Odolflaoons worden te koop gebodeoi i mk af Voordat men koopt overtuige men zich dat men een flacon kiggti hier is afgebeeld Dan alleen heeft me de zekerheid het echte aionawater Odol te hebben dat alleen door de Wetenschap wordt geroemd als het preparaat hetwelk geheel beantwoordt aan de laatste eisohen van de mondbygiene Prijs kleine flacon 60 et groote flacon toereikend voor maanden f l Zaterdag 4 JULI en volgeode dagen Groote Faillissemeiit Uitverkoop van het Kleederwarenhaus Wertheim aus Berlin in het pand B0ERENVISCHM4RKT No 1 hoek damsteeg ROTTERDAM De bekende kooplieden in ongeregelde goederen hebben heden aangekocht van den Curator in het faiilisaement Wertheim Berlin den geheelen voorraad gemaakte lil bestaande oit prima kwaliteiten en eerste klas afwerking on zijnde als volgt alle soorten Heeren en Jongeheeren Gostuums in Blaaw Zwart Grijs en Bruin in diverse streepen en in al e gewenschte modellen Verschillende soorten Regenjassen Demi Saisons Ulsters Jekkers Winterjassen Pantalons Fiets Capes Werkmansbroeken en mouwvesten Deze Goederen zijn voor alle standen geschikt om redon er alle genremodellen kleuren en kwaliteiten voorhanden zijn Daar wij deze partij Confectie Goederen contant hebben gekocht zijn wij in de gelegenheid de goedoren voor enormo lago prijzen van de hand te doen en wol voor één derde der werkelijke waarde Hieronder overzicht der prijzen wat de goederen gekost hebben en waarvoor zij thans verkocht worden Cosluum fantasie waarde f 27 nu twee derde verminderd is f9 Cost Blauw diasenaal waardo f 37 50 nu twee derde verminderd is f 10 90 CdsIuuiu fanlasie waarde f 16 nu twee derde verminderd is r5 33 Costuum Blauw waarde f 20 50 nu twee derde verminderd is re oo Cosluum lant 2 rij waarde f 24 50 n twee derde verminderd is Muui laDl 2 rij waarde f 12 50 nu twee derde verminderd is f 4 90 Cost Blauw Cheviot waarde f 22 50 nu twee derde verminderd is r7 3o waarde f 30 nu twee darde verminderd is f 10 Cos grtjs modern waarde f 41 50 nu twee derde verminderd is ri3 80 Costuum fantasie waarde f 19 50 nu twee derde verminderd is re so Coil nieuwe iileur waarde f 46 nu twee derde verminderd ia ri5 35 CQÉum Gemil waarde f 42 nu twee derde verminderd is f 14 Cosluuni prima zwart waarde f 34 50 nu twee derde verminderd is f 11 30 CoÉum donker Crijs waarde f 27 50 nu twee derde verminderd is f 0 20 Cost pr zwart gekt waarde f 63 50 nu twoo derde verminderd is t21 2S CoÉom BniiD waarde f 4B nu twee derde verminderd is f 15 Cosluum Mode iileur waarde f 52 nu twoe derdo verminderd ie ri7 35 CoÉuis prima Él waarde f 56 nu twee derde verminderd is ri8 70 Cosluuin Modem waarde f 36 50 nu twee derde verminderd is ri2 jo waarde f 36 nn twee derde verminderd is ri ULSTERS vanaf f 2 10 BROEKEN vanaf 44 cent GEOPEND alle dagen van 9 5 en van 7 10 uur ZATERDAG tot des avonds 12 uur ZONDAp tot l uur Dus allen naar 200 Boere3n viscli a aQ a xls t 1 hoek Lamsteeg ROTTERDAM BDPISCHE WATEMDINB MAAT mmJ Aan g eabonneerden wordt herinnerd dat de betaaldagcn voor het 2e kwartaal zijn van 1 tot en met 8 JULI De Directeur M C BBAAÏJr i ttwa MilTijtlilllilfl IJ HiMl n mnli iirt Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel i¥earwell Bljwlelen zijunsl Mjli eo laag JD prijs AGENT ADR DE GKOOT Kleiweg 79 G UDA Pryseonranten gratis IMPORTEURS GEBE SIEBOL Amsterdam Naamlooze Vennootschap miSMOEL MIlTSCHIPPIJ gevestigd te Gonda Jaarlijksche Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS VRIJDAG 17 JULI 1914 des voor middags 11 uur Hotel DE ZALM te Gouda Panten van behandeling liggen vanaf 7 Juli a s ten kantore der Maatschappij ter inzage Aandeelhouders welke aan de beraadslagingen of stemmingen wenschen deel te nemen moeten hun aandeelen minstens 8 dagen te voren deponeeren bij de Heeren R MEES ZOONEN to Rotierdam of ten kantore der Maatschappij te Gouda Het Adres voor BURGERS E N R en ROVER RIJWIELEN is bij P lldLLEMAIV Lange Tiendeweg 16 Ruime voorraad Billijke prijzen Groote sorteering toebehooren Bagagedragers Rijwielmandjes Stiiurspiegels Rijwielclaxons Cyclometers Electrische Rijwiellampen Lucas en Riemann Lampen Zadels en Tasschen Kinderwagenbandjes SANATOQEN by F A DEE Apotheker Westhaven 1 LANGE TIENDlCWEG 27 heeft voorradig Vcrschc Aardbeziën Perziken Blauwe Druiven Tafelpercn Tafelappelen Bananen Tomaten Sinaasappelen enz Aanbevelend ii 11 ÏIN II Men wordt verzocht op t MERK te letteo tjiT HET Magazijn van M RAVENSWAAYZONEN Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons metvermelding van Kommer en Prgs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aan 7 bevelend j a SUL voorheen J BREEBAART Lz Aamlieien De Aambeienatalf van Apotheker BOOM geneest spoedig in enuitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 ct 12 Verkrijgbaar te Gouda bij AJïTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Een Rembrandt schilderij heeft veel bekijks zoo is het ook met lermeÉn s iaaiiÉDiiii ITipstxaat 4 2 ROTTERDAM is Apotheek Gouden Heri P BORGMA Ri eu ZOON Dr P jr JiCHiKVEÈN BoRGüiAW Apolheher Mos§eUrap 9 Kotterdam HOMOEOPATHIE Depot der centrale Homoeopatischo apotheek van Dr WiUmarSchwabe te Leipzig Op aanvrage per briefkaart worden franco en gratis boekjes over homoeopathie toogezonden Do geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fleschjes afgoleverd 30 Voor de Kaasmakerij ZOMER 1914 Vooral thans met de zoo afwisselende koele on warme dagen wordt men dringend on nog ocns dringend verzocht bestelt on gebruikt uitsluitend COSTER S Stremsel eii Kleursel Alte Kaashandelaren Grossiers en Wederverkoopers hebben deze zoo voortroffel ij ke fabrikaten in luin verkoop opgenomen 145 Eereprijzen Gouden en Zilveren Medailles hebben kaasmakers met OOSTER s Stremsol on Kleursel behaald Hieronder zijn de hoogste onderscheidingen als Ie Koninklijke Eerci rijs 2e Alle Prijzen Hoofdwedstrijd Den Haiifr 3c Eereprijs van de stad Woerden 4e Eereprijs van de stad Hamburg 5e Gouden Medaille Berc MA Gonila ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ir Mijn RECLAME lIlJWli ïL f 28 50 overtreft allo in kwaliteit prachtig gelakt on vernikkeld kogolfroowhi wl atuur met 2 remmen prima banden solide garantie onz Wilt gij veel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlagi r Rijwiel waarde f 60 nu f 39 Machine on banden allo gf garandoerd Vraagt mijn Reclamebatid f Ï 98 met 12 mnd garantin Rijwielmagazijn Korte Pannekoekstraat 9a b en c VraaKt beschrllving Q ROTTERDAM Telefoon 8870 Voedert Uw vee met SCHIPPERS ZUIVERE MURWE LIJNZAADKOEK Hoog vet en eiwitgehalte SCHIPPERS OLIËSLAGËRIJ VLAARDINGEN