Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1914

Slechts 14 daseii HEDENAVOND 7 begint de ftroote üitvertooB Op alle goeton minste korting 151 Extra koopjes in de Etalages Fotograf ie Artistique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 Fotografieën in A narel Pastel en Olieverf wordeo in elk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer veel succes en uitnemend geschikt voor gelegenheidsgeschenkeS === RUIME KEüZE LUSTEN VOORRADIO Mr Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot 2 uur EXCELSIOR B4NDEK 40 STEBK MN SNML STEEDS QBOOTEB SUCCES J OEN DEPOT HANN OUMiWlWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM TTanaf 12 TTTUZ zal la st HOEDENen PETTEW MAGAZIJN van A F VAN DER STEEN == Kleiwegstraat 30 ===== Zondags GESLOTEN zijn III I I I JXMÉijteFÉrietefllJewD laaDlIorirvf OFSËRICHT irW Toedort aw Fee met de tuivere murwe X ijXLza sucLlsoeils 33 nierk er en W fj en BOTABOOXICmÊlOBUÊIIir merk tTMi Uitmtmtende door hoog eiwit ea vetgehalte en grootste voedingswaar JSeroJHploma Parij 1900 Segen OouOen MedaOlei Haematogen F a dëë Apotheker Westhaven GeWoeders RIJKEN k DE L4NGE IS 5 Gedempte Binnenrotte ROTTERDAM 102 van Steinway Sou Beclutein Erard JuHus Bliittiner Pleijel Qrotrian Steinweg Nachf Knaice Q Adam F Adam Mann Co KnSchel RSniscli Eigen Fabrilcaat Het PIANOSPEELAPPARAAT ooit ingebouwd in vlaugela en pianino s DE PHONOLA met artistenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen Steeds in onze magazijnen te hooren Geillustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis Telefoon IzxtexcomLna a 3n a al 25SO WESTIANDSCHE HYPOTHEEKBANK s ORAVENHAOE Lange HouUtraat 28 BIJKANTOREN AMSTERDAM Damrak 92 ROTTERDAM Wljnhaven 86 Directeuren Jhb J HOOPT GRAAFLAND J A VAN ERPERS ROIJAARDS 0 plutst maaticlMpiwUlk kaplUal j w Hypothualre Itenlngtn mMr dan a MM oao aeiamcnlllke reaervt ruim 614 000 CIrciilearoad pamlbrleveii circa Uitgekeerd dividend 1 V 411 A PANDBRIEVEN verkrijgbaar bij de llq W n agenten en oommiraionnairB in eneoten 1 r tot den koers van 100 Ï QERP05ï 5IÖAR GOUDA vjmcHfr mm COURANT ZATERDAG 4 JULI 1914 Tweede Blad Weerzinwekkend DeVadorlander uJ tschrijfl Wij heblMai iiuoit leu gekend dat o legea de borst ötuit als een roaok ehte doode te zien exploiteeren töt liet bühaitsu van politiek voordeel U aau is ook Thomson daaraan uiet ontkomen ll € Volk bijv gaf een uet roiogie die daairop neerkwam dat de beid van JJuraazo eerst een man van beteekenis zou geweest zyn als iiij maar lid vaa de S Ü A r geweest was We zullen daarvan maar aiet auders z gen dan dat we niet wejten voor hoe voel of hoe weinig men lid daarvan kan worden en dat dit recept om een groot inan ie worden ons te goedkoop is Veel eiger maakte het een inzender in het Hand sblad die de schuld van Thom son s dood geeft aan de elericalen die door hun herstemmmgsadvies gemaakt hebben dat hg uiet ui Leeuwarden herkozen werd En ware hij vel herkozen dan zou hij in deTweeèo Kamer hebben moeten wezen en ie in de Kamer is kan met tegelijk op h 4 slagveld zich bevinden at qui ergo ware hij dan nog in leven men ziet dat allee sluit als een bus ook van onbenulligheid Wij proteeteeren t en dergelijk weerzinwekkend geschryt waarmee Thomson uiet geëerd wordt Hoe zou bij die alle dingen ook zijne bij de stembus in 1913 getuige gyn toK rom aan Truetstra J6 ö grootzag zich geërgerd hebbeaover dergelijke stnidwijzü als yhy die meteeu ander als corpus délioti had mogen beleven Kn behalve dat zulk geschTijf bot tdppunt van dwaasheid is bewijst t dat de schrijver er van Thomson al boel weinig heeft gekend Thomsüu was toch in zijn hart veel meer soldaat dan Kamerlid als ie hij dan ook zoolang bij deel uitmaakte van de Volkay ertegen woordiging een voorbeeld geweest van ijver en toewijding Unze overtuiging is dan ook dat hij d roepstem om naar Albanië te gaan even beelist zou hebben gevolg ook al zou Leeuwarden in iyi3 zyn mandaat hebben ver ttiouwd Organiaeeren toch was zijn lust en zijn leven en het trok hem lo meer aan naarmate daarbij groote mooilijkheden en gevaren waren te overwinnen Men moet zich ttoor wen ook niet voorstellen dat hij onder zijne niet herkiezing gebukt ts iois daar was hij heelemaal de man niet naar in de eerste plaats maar daar kwam nog wa4 anders bij In zijn hart verlangde hij weer naar den troep terug en hij zou dan ook nooit genoegen hebben genomen met zoo langdurig verblijf in de Kamer dat hij om zoo te zoggen den maarschaikestaf uit zijn staf had moeten laten wegnomenMet andere woorden den hoogstenrang in het le er luomt en zou hij bereiken dat was zijn ideaal Onze lezer weten dat de tijd dat men op de banken van de Tweede Kamer van luitenant lult nant generaal kan worden reeds ver achter ons ligt En daarom ging hij met blij ge mned naar den troep terug en als wij oen enkele maal onze vrcee niet konden onderdrukken dat hom van zekere zijde in het leger wel eens etm minder aahgename ontvangst ten deel kon valled dan stefdc hij ofis gerust met dien blijden lach dien wij helaas nimmer meer zullen hooren Z er hij zou het leger vaarwel FEUILLËTb wl De gevolgen van een ziekte Mijn beide tantes ijn vroeger altijd best over elkaar te spreken geweest maar tegenwoordig kijken zij elkaar zelfs niet meer aan Dat is zoo gekomen Tante Anna had tengevolge van een verkoudheid geruime n tijd het bed moeten houden tanto Laura ook en Qnmiddellgk na haar genezing zijn zij elkaar op straat tegengekomen Tante Laura opende den veldslag met de woorden Je hebt je in een heelen tgd nietlaten zien Ik ben immers ziek geweest I Zoo ik ook Wat jij ook Maar in ieder geval niet zoo erg alsi Ikl O veel ergcirl Influenza het was verBchrikkfdykl Alleen maar InHucfflza Bij mijT W het influenza ön ktwlcatarrh k En keelcatarrh O daar let ik Tsiet meer op e heb ik doorloo Zoo wat zog je Ja maar een filijjmvllesontsteking als ik heb gehad Is bij lange kb niet ïoo geviiarlijk als een echte keclcatarrh Zoo wat je zegtj hebben gezit als meu hem minister vau Oorlog bad gemaakt want hij haakte er naar te laten zien wat door ziju rftelsel kon worden verkregen Maar hij zag zelf wel in dat ziju tijd nog niet gnomen waw en dat Voor zijn optreden moeilijk een minder gnnstig oogenblik kon gdaoren worden dan dat waarop Colijn s Militiewet moeet worden geconeolideerd Wat niet wegnownt dat aia er een Concentratie kabinet ware geformeerd en men had hem de portefeuille van Oorlog aangeboden hij deze zou hebben aanvaard de moeilijkheden toch waren er naar zijne opvatting om te Worden overwonnen Of hij zich daarbij niet te veel door zijn optimisme liet Mden of hij wezenlijk er op zou hebben kunneu rekenen dat men zijn stelsel fair trial zou geven blijft natunrlijk open vraag die wij niet gaarne beveetigeud zouden beantwoorden Maar zuodra de Concentratie door haar beeluit om de regeering niet te aaavaardeu den concentratioman Thomson de zekerheid gaf dat hij weer op zijn eeröte roeping waa aangewezen hij woonde die vergadering niet bij omdat hij door dienstzaken verhinderd was wijdde hij sdoh daaraan met alle kracht die in hem was en die was niet gering omdat hij het eerst onontbeerlijke had om groote dingen te doen het geloof in zich zelf Zoo staat de zaak met Thomaon en wie hem waarlijk eert zal zijn nagedachtenis niet verlagen tot politiek strijdmiddel maar zal bloemen op zijn graf strooiende slechts zachtkens kunnen fluisteren Whatever is is beet ïoor Moes eo BIoéIé m Profiteer van de Vruchten I Wg sijn weer in den vruchtentijd De aardbeien komen eerst dan volgen de bessen frambozen en kersen en straks worden ons de boomvruchten geboden Die zijn gezondheid lief heeft profiteer er van zooveel mogelijk t Wordt meer en meer ingezien dat froit geen weelde is niet uitsluitend een lekkernij maar een absolute behoefte in de voeding van den ihensch Prof M E Jaffa die bij verschillende personen mannen van verschillenden leeftijd vrouwen en kinderen op verschillende wijze gevoed laogdarige proeven heeft genomen i daardoor tot de erkenning gekomen van de hooge beteekenis welke vruchten voor de voeding van den menscb bezitten Die proeven hebben hem doen inzien dat vruchten door en door verteerd worden en een hoogere voedingswaarde hebben dan gewoonlijk aangenomen wordt In dit opzicht js het zeker een dwaling vruchten te beschouwen als iets alleen van waarde door haar aangenamen geur of door haar hygiënische en medische eigenschappen of ze eenvoudig te beschouwen als een toespijs bij een voUedigen maaltgd De stem der wetenschap zegt ons dus Eet vruchten T En laten we dus zorgen dat we er niet alleen van kunnen genieten in den oofttijd in het fruitseizoen maar dat ook in den winter onze provisiekelder goed vooreien is Wij geven op verzoek eenige recepten voor het inmaken van vruchten De beste methode door ons sinds jaren gevolgd is de vruchten te steriliseeren Daartoe behoeft men een Week s toestel sterilisator bonevens de noodige glazen Deze methode heeft o m de voordeden dat de vruchten en groenten hun oorspronkelijke kleur vorm en geur behouden dat vergif Ja want anders zou onze huisdokter niet Zoo bedenkelijk het hoofdgeschud hebben Och dat doen die dokters altijd a B zij niet precies weten wat iemandeigenlijk scheelt Nu maar mijn doktor heeft er onmiddellijk een specialiteit bij gehaald Pardon ik heb er bovendienook oen infectie bijgdtregen Je zultdus nu wei moeten toe joven datmijn toestand zeer ernstig was en inieder geval veel bedenkeli er dan dejouwe En als mijn belde tantes geen dames van opvoeding waren geweest zouden zij spoedig haar paraplu s gemobiliseerd hebben Thans werden zij echter plotseling zeer koel en tante Anna antwoordde met een honend gebaar Dan schijn je zeer dicht bij jebegrafenis gestaan te hebben Welke opmerking tante Laura weer aanloiding gaf tot het antwoord dat er sommige menechen schijnen te zijn voor wie dat een groot genoegen zou zijn geweest Tenalotte doorboorden zij elkaar wederkeerig met eenige welgemikte blikken en snelden in tegenovergestelde richtingen heen Engelsche humor De pachter Jenkins bracht een dagje in Londen door en bekeek een tiging buitengesloten is etiqaetten OTerbodig zqn suiker niet behoeft te worden toegevoegd Dit laatste is een groote liesparing niet alteen maar de vruchten en geleien worden niet als and era vaak het geval is door te zoeten smaak bedorven Doch niet ieder past het zulk een toestel met vele glazen aan te schaffen Men kan dan de vruchten evenals groenten die zuren bevatten in Besschen met wijden hals en beugelaluiting inmaken Zijn de flesschen zorgvuldig schoon gemaakt dan zwavel men ze door er een aangestoken zwavellint even in te houden tot ze met een dikken witten damp gevuld zijn en te sluiten met nieuwe uitgekookte kurken Enkele minuten vóór de vulling opent men de flesch opdat do overtollige damp kan uittrekken men zet ze daartoe omgekeerd b v op een rekje De vruchten rauw en met eigen sap of iets suiker en water in de flesch gedaan worden daarna gekookt Kersen goed gewasschen en van pitten en stelen ontdaan kookt men een half aar gekookt water wordt zoo noodig b gevoegd Om het springen te voorkomen moet do kurk los op de flesch worden gezet en deze langzaam in het kookwater afkoelen Aardbeien en bessen behandelt men eender de bessen worden na het wasschen gerist De kruisbessen worden ontdaan van de verdroogde bloesem en de stoeltjes ze behoeven slechts eenige minuten te koken ze mogen n l niet stuk gaan De flesschen worden na het karken gelakt men snijdt de kurk gelijk met de haJs der flesch waarna deze in gesmolten lak en hars van elk evenveel wordt gedoopt Voor het koken van geleien moet een pan gebruikt worden met geheel onbeschadigd email voor het roeren dienen houten te voren uitgekookte lepels De potjes wascht men met sodawater spoelt men met kokend water na droogt ze niet om doch zet ze omgekeerd weer op een bord of schotel Na vulling dekt men ze met een wit papier in alcohol gedrenkt en sluit ze af met bevochtigd perkamentpapier De geleien moeten op een koele frisache luchtige plaat worden bewaard en af en toe nagezien ontdekt men schimmel of gisting dan kookt men ze op De toevoeging van suiker is bijaardbeien kersen Jtambozen boschbessen bramen aüÜMfaarber 750 gramop 1 Kilo 1 X 0 gram vrachten bessen senen appelgelei vragen meer 1 Kilo sniker dus evenveel als het gewicht der gelei Bij bessen en rabarbervraagt men nog V2 Liter wajer bijboachbeasen en bramen 1 citroen of 10 gram citroenzuur bij appelgelei stokje vanille C B Buitenlandse Nieuws De toestand In Albanië Volgens betrouwbare berichten te Durazzo is onder de rebellen oneenigheid ontstaan Ongeveer 1000 deelnemers aan den opstand zijn daarop naar huis getrokken Dinsdag moet het onder de rebellen tot een gevocht gekomen zijn waarbij or vijftien werden gedood Achmet bei bevindt zich nog altijd te Kroja Er is niets jammerlijker aldus wordt uit Durazzo aan de Matin gemeld dan de laatste stuiptrekkingen van hetgeen men nog slechts het vorstendom Du iiitstalHiig van motorrijwielwi De jonge eigenaar der zaak liep den winkel uit en mot zijn beminnelijkste lachio zeide hij tot Jenkins Wilt u niet die machine links in den hoek koopen Hoeveel kost dat ding vroeg Jenkins Driehonderd vijf en twintig gulden antwoordde de jonge man Eenbuitenkanaje Wat heb ik er eigenlijk aan U kunt er mee naar de stad gaan als u wilt Dat is mogelijk Maar ik heb alleen 350 gulden bij me en ik wil tweekoeien koopen Maar meneer u zondt u belachefijk maken als u in de stad kwam mettwee koeien Ik zou me nog veel belachelijkermaken als ik probeerde om een motorfiets te melken Goeden middag In welke maand moet ik trouwen Trouw wanneer t jaar begint k Weet zeker dat ge liefde wint Steekt t hnweiyksbootje in Februari van wal Ge hebt niets te vreezen leed minst van al razzo kan noemen De Prins van Wied kwam heden 1 JuU s morgens van den steiger terug waarheen hij het luk van den Kederlandschen overste Thomson vergezeld had en hg werd gevolgd door een gevolg dat een jammerlijken indruk maakte Verbergt men hem de waarheid Men vraagt zich af wat hem er toe brengt nog aan zijn illusies vast te houden De Nederlaag van de troepen van Prenk Bib Doda moest hem toch wel zijn laatste illnsies benemen Volgens de laatste berichten is deze teruggetrok n nadat talijke van zijn manschappen gedood en gevangen genomen waren De Prins van Wied wendt zich meer dan ooit tot Oostenrijk De onderhandelingen over het aanwerven van Oostenrijkache vrijwilligers gaan voort Het is onuoodig te verbergen dat zij geleid worden door kapitein Armstrong attaché van het paleis De Regeering heeft om die vrijwilligers onder te brengen 22 onbewoonde huizen gerequisiteerd die aan 8 Mohammedanen en U orthodoxen toebehooren De moord te Serajewo Uitvaart Gisternamiddag om 4 uur had te Weenen in de kapel van den Hofburg de lijkdienst plaats voor den Aartshertog Frans Ferdinand en de Hertogin van Hohonberg Talrijke hooge autoriteiten alle buitenlandscho gezanten en vele militaire deputatièn waren annwezig Op een hooge katafalk rustten de twee met goud en zilverversieringen voorziene lijkkisten Het inwendige der kerk was geheel met zwarte draperieën behangen en maakte een zeer plechtigen indruk Een dubbele rij brandende kaarsen stond rondom de lijken Een diepo ontroering ging door de stille ruimte toen de Keizer en de leden van het Vorstelijk Huis in het oratorium verschenen Onder groote aandacht werd door den kardinaal aartsbisschop Piff de plechtige zegening van het atoffelijk overschot verricht In diepe verslagenheid volgden de aanwezigen de plechtige handeling na welker beëindiging de kerk gesloten werd Een groote jnenigte was in en nabij de Ringstraaae tot aan don Hofburg samengestroomd en bracht don Keizer en den Aartshertog Karei Frans Joeef bij het terugrijden naar Schönbruun gewtdriftige ovaties De kinderen van wijlen Aartshertog Erans Ferdinand zijn in gezelschap Tan gravin Chotek te Weenen aangekomen en begaven zich naar de Hofburgkapel om bij het stoffelijk overschot hunner ouders te bidden Volgens een bericht uit Serajewo aan de dagbladen te Weenen ligt de vleugel adjudant die bij den aanslag verwond werd op sterven De betoogingen te Weenen toen de Igken van den Aartshertog Frans Ferdinand en van de Hertogin aldaar aangekomen waren on overgebracht werden hebben een ernstig aanzien gehad Toen de lijkatoet de Ringstrasse bereikt had werd het aantal betöogers en toeschouwers zoo groot dat herhaalde malen het wachtcordon verbroken werd en de politie vorschoidone keeren van de blanke sabel gebruik ihoeat makan Tevens zag de politie zich op een gegeven oogenblik genoodzaakt een formeelon aanval op de menigte te doen waarbij veraehillende personen onder den voet geraakten het gevolg was dat een em Trouwt ge bij hevigon Slaï rischon wind Geluk on leed wachten li beiden mijn kind Als je kunt doe t dan in April Dat brengt vreugde zooveel je maar wil In Mei getrouwd Heeft menig paartje berouwd Hard werken is de boodschap als je in Juni trouwt Maar hard werkon ia nuttig en luieren berouwt En ook zij die in Juli zijn getrouwd Werken levenslang voor hun levens onderhoud Betreedt go in Augustus huwelijks altaar Dan beleeft ge veranderingen veel en raar September is voor trouwen de beate maand Ze brengt geluk dat nimmer taant En October brengt liefde maar dat is ook al Want arm zal t huwelijk zijn al staakt ge ryk van wal In November getrouwd brengt wel vreugd en pleizier Maar van al t andere blijft ge ver fttoken schier stige paniek ontstond De betöogers wierpen met steenen naar de politie en de soldaten waarna talrijke personen gearresteerd weerden Onder stormachtige tooneelen trrchtten de betöogers naar de binnenstad en naar den Hofburg te trekken doch werden door de politie daarin verhinderd Na middernacht speelden zich opnieuw wilde tooneelen af de menigte wilde daarby ook tot het Russisch gezantschapsgebouw doordringen doch aile toegangen waren door sterke poUtie contingenten afgezet Eerst anderhalf uur na middernacht kon de orde hersteld worden en werd het rustiger De politie blijft voortdurend de toegangen naar het Servisclio gezantschapsgobouw streng bewaken terwijl ook de particuliere wonig van den Servischen gezant alsmede do Servische kerk bewaakt worden Enorland Home Rule Volgens den poUtieken medewerker van de Daily Mail zou de meerderheid van het Kabinet haar standpunt ten aanzien van Ulster belangrijk hebben gewijzigd en bereid zijn de graatschappen Antrim Armagh Ijondonderry Down en de Protestantscho gedeelten van Tyrone en Fermanagh zonder voorafgaande stemming uit te sluiten Binnenkort zullen de nietofflcicele besprekingen van de rogeering met de lersche nationalisten en unionisten worden hervat Intusschen is de spanning in Ulster voortdurend toogenomen We maakten reeds melding van de vechtpartijen in Tyrone Te Belfast zijn een paar Ulstorsche vrijwilligers die in uniform waren en hun geweren droegen door de politie aangehouden on gewaarschuwd dat ze wegens het dragon van wapenen zonder vergunning zouden worden vervolgd Sir George Richardson de bovolhebber der Ulater mannen moet nu een dagorder hebben uitgevaardigd waarin hy hen machtigt gewapend door Belfast te loopon en tegenstand te bieden wanneer men hun de wapens tracht te ontnemen Dit revolutionaire bevel heeft natuurlijk g oot opzien gewekt maar wordt in de conservatieve kringen te Belfast goedgekeurd Wat de politie betreft deze schijnt niet van plan te zijn om tusschenboide te komen De stad blijft rustig dank zij do tucht onder de vr willigers maar overal ontmoet men er gewapende mannen Van hun kant zijn de nationalistiache viijwilligors eveneens druk in de weer en hun aantal heeft zich in de laatste dagen nog aanzienlyk uitgebreid Chamborlaih Joseph Chamberlain gewezen ataatasecretaris van Koloniën ia gisteren te Londen overleden Joaeph Chamberlain werd don Hvin JuU 1830 te Camberwoll Zuid Tjondon geboren Hij waa oerst werkzaam in dö fabrieken van zijn vader to London en Birmingham Na den dootl van zijn vader in 1874 betrad hij echter de staatkundige loopbaan In 18G9 word hij gemeenteraadslid te Birmingham on van 1874 187li was hij burgomoostor dier stad In Juni 1870 in hot Lagerhuis gekozen trad hij spoedig op als oen dor aanvoerders der radicale partij Als voorzitter van hot Ministerio van Handel word hij in 1880 lid van hot Kabinet Gladstono Bij de verkiezingen na den val van En rijdt do trouwkoets in December door snoouw Dan duurt de liefde als t kon wdl een eeuw Fak Professor v Dam op roia met z ij n familie Professor Van Dam kon nooit woedender worden dan wanneer or werd gesproken van professorale verstrooidheid Dit vond hij vooral zoo bedenkelijk omdat hij zichzelf van elke verstrooidheid vrij wist En vooral maakte hij zich boos omdat zoo vaak de vrouw on familioledcn van den professor inde aanklacht van verstrooidheid doelen Zoo ging professor Van Dam graag op reis en hij beroemde er zich op dat hij zelfs in de benarde reisomstandigheden met zooveel bezwaren en ingewikkelde berekeningen nooit van eenige verstrooiheid last had gehad Doch een goede vriend van den professor dergelijke onthullingen komen altoos van goede vrienden heeft onlangs een verhaal gedaan van een professorale reis dezen zomer die oen vreemden indruk geeft van professor Van Dam s niet verstrooid zyn