Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1914

vermoorden aartshertog en van den hertogin zijn heden ingezegend De Ned Regeering heeft uit betrouwbare bron bericht ontvangen dat de gevangen genomen Nederl officieren te El Bassan hot good maken RoMK 4 Juli By de schietoefeningen te Nizza gingen elf soldaten op een wagentje zitten dat voor kraitvorvoer diende De riem raakte los het wagentje gleed weg on sloeg om De inzittenden vielen op do rotsen Een hunner werd verpletterd De overigen zijn zwaar gewond TelegraËscli Weerbericht van het Koninklijk Moteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 770 8 to Horta laagste stand 754 3 te Valentia Verwachting tot den volgenden dag Zwakke wind uit westelijke richting zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen waarschijnlijk logonbuion zoifde temperatuur Voor de deelneming betoond bij hef overlijden van onzen geliefdon Vader betuigen wij onzon hartelijken dank Uit aller naam M LUNENBURG Gouda 4 Juli 1914 EAU DE COLOGNE 4711 I Firma CSMITS Schoenhandel Eïleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN AlNTOi COOPS Drogist Wijdstraat 29 het Ministerie in 1885 werd htj weder te Birmingham tot parlementslid gekozen Toen het ministerie Salisbury in Jannari 1886 een beslissende nederlaag leed trad Chamberlain op als Minister van den Local Governmentboard als opvolger van Charles Dilke In Maart 1886 legde hij zijn betrekking neder en trad op als leider van de liberale nnionisten die zich tegen Gladstone s Homerale ontwerp hadden verklaard en in vereeniging met de Tories een heftige campagne tegen dit ontwerp voerde in 1894 werd hij lid van het conaervatief unionistische Ministerie Salisbury waarbij hij optrad als Staatssecretaris voor Koloniën Het is in deze hoedanigheid dat hij door zijn imperialistisch drijven den oorlog tegen de Znid Afrikaansche Boerenrflpublieken uitlokte Op welke wijze hij dit deed en hoe hg zich daarbij d haat on de vloek op den hals haalde van fll wat in heel do beschaafde wereld met de Boeren sympathiseerden het ligt alles nog te versch in het geheugen dan dat wij or hier nadei op in behoeven te gaan In 1902 bezocht hij Zuid Afrika en na zijn terugkomst wijdde hij zich eenerzijds aan de vervanging van het vrijhandelsstelsel door een systeem van bescherming en anderzijds aan het nauwer toehalen van den band tnssohen hot moederland en de koloniën een aaneensluiting die hoofdzakelijk tot uiting komen moest in een tol unie In September 1903 trad hij uit het Kabinet ten einde zich gehoel aan de propaganda voor dit nieuwe doel dat hij zich had gesteld te kunnen wijden Door ziekte was hij echter gedwongen zich allengs uit het openbare leven terug te trekken Fkahkbije Dynamietontploffing Te Marseille hooft Donderdag namiddag een ernstig ongeval pfóats ge had Een kist mot 10 IC G dynamiet welke zon worden aangewend om eon oud huis te doen springen ontplofte U vroeg waarbij een workmoostor on twp ouders gedood werden Bbloib Ken zonderling ongeval had Woensdagnamiddag op het tramnet to Mechelen plaats Een tram van de lijn Station Schietbaan had de stopplaats van den Vijfhoek verlaten om naar db Markt te rijden toen eensklaps nan den Hruul groote vlammen uitsloegen boven het rijtuig en rond de trolley Onder het vlammengeknettor werd de Botermarkt bereikt doch hier werd iot ernstiger De vlammen hadden hot vuur medegedeeld aan het dak van t tramrijtuig dat dan ook begon te branden De reizigers zeer weinig op hun gemak verlieten dadelyk de tram Men trachtte den olektrischen stroom af te snijden door de rolstang van den electrischon kabel te verwijderon doch de reeds half verbrande koord brak onder den ruk zoodat er geen ander uitzicht overtiloef dan het rijtuig te zien opbranden Plotseling sprong echter een moedig werkman vooruit en op gevaar of doodgebliksomd te worden kon hij de rolstang van den draad verwijderen Spoedig waren toen de vlammen gebluscht Het ongeval zou naar de meening Hy reisde van zijn standplaats naar Weonen en alles ging goed tot Frankfurt waar professor en zijn vrouw want het was een tweede huwelijksreis die zij maakten in de restauratie dineerden in afwachting van den trein Leipzig Hot diner was goed het was vrij uitgebreid zoodat de trein al voor reed toen het profeasorspaar nog aan de koffie zat Gelukkig bemerkten zij den treinnog intijds Toch eigenlijk even telaat r Juist hief de conducteur zijn staf opom den trein te laten vertrekken daarhoort hij n roep Leipzig eerste ensnel kon hy nog het oude bijna ademlooze echtpaar r professor Van Damen zijn vrouw in de naastbijzijndecoupé helpen Zij zitten De trein rijdt weg Dan plotseling Mijn reistascb roept mevrouw heb ik in de wachtkamer laten liggen I Nn nu ik zal te Elm wel telegrafeeren sust professor Wees maarniet ongerust Aldus gebeurde ook In Elm verliet professor den trein en liep door de perronafsluiting naar de telegraaf Er verloopt een vyftal minnten De trein rijdt weg en demenschen op het perron zien uit een eerste klasse coupé een dame angstig wenken van ingenieurs te wgten zgn aan de hevige hittïe die de stroomipanning aanzienlijk zou verhoogd hebben Op welke wijze teveranclers een snellere betaling van hunne vorderingen kunnen kragen zonder de klandizie te verliezen De Redactie van de Avondpoet schrijft priJBvragen uit over verBchillende oiuierwerpen van den dag waar onder ook het onderwerp hetwelk hierboven is vermeld In het Bijvoegsel van het Zond Wad van 28 Juni j l wedden een paar der ing uraen antwoorden opgenomen welke ons wet van zoodanig belang voorkomen om één daarvan onder de aandacht onzer lezers te brengen Deze inzender geeft de volgende oplossing van d gestelde vraag Het kpmt mij gewenscbt voor eerrt © ena na te gaan welken uitereten termijn van bepaling men als billijk kan aanneiiïen on eerst daarna de mkldelen aan te geven die door de leveranciers konden worden toegei et opdat die termijn zoo min mogeli zon worden overschreden Deze termijn behoeft voor verschillende zaken niet gelijk to zijn Laten wij daarom mede in verband met de bestaande gewoonten onder rtieid maken tusöchen de betaling van a dogelijkeche behoeften b luxe ai kelen c bijzondere werkzaamheden on leveringen d kteeding a het komt mij voor dat de d a golijksche behoeften die men betrekt van melkboer bakker slager kruidenier groenboer vischen fruithandelaar zeer goed betaald kunnen worden direct bij levering per week of per maand Ku eigenlijk moesten deze levensbehoeften die direct worden verbruikt direct worden betaald doch de belangen van kooper en verkooper brengen mode dat zeer vaak per week of per maaml wordt betaald men heeft niet altijd voldoend © klein geld en de verkooper is gébaast teneinde alle klanten op tijd te kunnwi bedienen de huisvrouw overziet haar dagolijksche uitgaven beter en de winkelier heeft moor kans als hij In de buurt woont dat oxtrabeetellin gen die dan ook op r ening vforden geBteld ook bij hem worden godaan Ook bij de levering van luxe ariikeien verlange men ais regel d i recto betaling althane bij niet t © groote bedragen Vooreerst heeft uitstel van betaling in dit geval gewoonlijk geen reden is de kooper nl niet in staat direct to betalwi dan kan hijmeesta wachten met het koopen van dit tikel tot hij beter b ij kas ia en bovendien komt do verkoop van die artikelen aan eenzelfden persoon betrekkelijk weinig voor zoodat men omtrent diens meer of mindere soIJditeit niet altijd op de hoogte is lïij groote bedrogen kan mon bij voldoende soliditeit van d©n kooper hierop uitzondering maken en Iwtaling na een maand verlangen c de betaling van h ij z o n d e r e werkzaamheden en leveringen o a door behangers smeden horlogemakers en derg lijken geBchied © n a 1 m a a n d Het betreft zeer vaak vrij groote rekeningen die niet altijd direct betaald kunnen worden terwijl bij kleine leveringen of werkzaamheden bij vaste klanten hot voor kooper en verkooper dikwijls gemakkelijker ia deze na een maand Mevrouw Van Dam moet vertrekken zonder haar man den professor die telegrafeert Zij besluit zwt ongerust in Erfurt uit te stappen om op haar man te wachten Doch mevrouw Van Dam vergat de hoededooB van haar man Zoodat de doos alleen te Leipzig aankwam De hoedendoos to Leipzig mevrouw te Erfurt professor in Elm en de reistascb in Frankfurt Waar en wanneer die vier elkaar terug hebben gezien wist de vriend van professor Vaji Dam helaas niet te vertellen Iloe meester Kladcahier doceerde aan Jane de viËchvrouw hoe het komt dat de baring niet bederft ua de vangst Om de haring voor bederf te vrijwaren Vond Jan Kakelzoon te Vlierbiet het haringbeuken uit eh Jan Beukelezoon te Kaakvltet vond het bier met haring uit ach nee ik bedoel natuurlijk Jan Haringvliet te Biorzoon vond het Rakel euken uit eh Jans je weet wat ik bedoel niet waar Jan Haringzoon te Bierkaak vond het Beukei vlieten uit Kaak Janszoon vond het Wrkeuken op het Haringvliet uit Jans begreep volkomen wat meester Kladrahier bedoelde suizebolde van diens geleerdheid en z i dankie voor t lesHie meheer j op één rekening vereenigd te zi i Bij groote wer k z aaiQheden Installatiee mag men verwachten dat de leverancier pas na drie maanden betaling verlangt Het betreft dwi zeer groote bedragen en hij heeft zelf zoo lang crediet bij den groothandelaar d Bij d levering van k I e e d 1 n g verlange men directe betaling of betaling ual maand met het oog op de groote uitgave WaaroD toch zouden een costuum een hoed of schoenen pas betaald moeten worden na drie maanden dus wanneer zij geheel of half versleten zip Uit üev bovenstaande mogen wij besluiten dat in verrew de mee ie gevallen de billi heid meebrengt dat uiterlijk na een maand betaald wordt ale regel heeft men in dien tijd odk salaris ontvangen eo is er dus geld aanwezig om betalingen te doen Als het eenmaal zoover is hebben de leveranciers een snellere betaling verkregen en kunnen zij tevreden zijn vergeleken bij thans nu zij niet zekden een jaar of langer op de betaling hunner vorderingen motóen wachten Hoe echter hiertoe te geraken Dat de leveranciers zich vereenigen eb eene uniforme regeling van betaling invoeren Zij stellen hun pr ij zen zoo laag mogelijk en maken bekend dat die berekend zijn öp directe betaling voor bedxagiffi beneden tien gulden en op betaling na een maand voor grootero bedragen waaruit voortvloeit dat zij in staat zijn op grootere bedragen dan f 10 eene korting toe te staan aan hunne clientèle tbij directe betaling bijv 1 doch teven genoodzaakt zijn en verplicht dour hunne vereeniging bij een latere betaling dan na een maand reep drie mnd bij het onder c genoemde het verschuldigde bedrag met een zeker percentage te v e r h o o g e n bijv A X p maand Een ieder zal het billijke het belang van kooper en verkooper beiden hiervan moeten inzien en wanneer door de leverancier hieraankrachtig de hand gehouden wordt zal binnen een jaar het publiek zichvanzelf in die vaa regeling schikken Tot voorbeeld strekken de groote zaken waar directe betaling verlangd wordt zonder dat korting toegestaan wordt en die het toch drukhebben En denkt men er over bijeen uitverkoop niet contant te betalen Op tijd betalen wordt evengoed eengewoonte als uitdien een sleur geworden is bij velrt die niet eens altijd daartoe gelM o4Kaakt zijn doortinancieole reidenen maar daartoe aangemoedigd worden door de I te welwillende houding van den leverancierdie niet de kans wil loopen een klantte verliezen of door een langdurigcrediet hoopt er een bij te krijgen Zal bij verhooging van het bwlragbij niet op lijd betalen de leverancier zijn klant niet verliezen Zeer waarschijnlijk zal dit in den beginne wel een enkele maal voorkomen doch het is van belang dat het publiektevoren van de vaste billijke betalingsregelen goed op de hoogte geeteld wordt en alle leveranciers er zich aftn houden Zij kunnen zichf toch ook beroepen op hunne verplichting tegenover hunne veaee niging In eene zaak op afbetaling waar heusch niet alleen de volksklasse koopt is die verhooging immers ook gewoonte en men vindt het van zelt sprekend wanneer men bij een langer crediet wat meer moet betalen En g 5leg nheid tot concurrentie blijft vnldoende bestaan in kwaliteit en priJB van het geleverde behandeling der clientèle een grooter peroentiige bij contante betaling enz Het bonstelsel op kaarogifrters mot 1 3 of 5 korting Is een aanspojing voor den kooper om direct t i betalen en voor den winkelier eim middel om den klant te behoudeni en bij den melkhandel met zijne vaste prijeen zijn bij soliede zaken de melkpenningen e i goed Ibedacht hulpmiddel om van eene directet betaling verzekerd te zijn en den kJant oan zich te binden BfLxiorxerx Isbrtca D © Zuid Afrik landbouwws De Regeering zal Donderdag 16 J ali ten 9 unr in de Ridderzaal op het Binnenhof een ontvangstavond houden ter eero van de Znid Afrikaansche Landbouwers die ons land bezoeken De ziebenfondsqnaestie Na en tijd van kalme rust schijnt te Deventeffi echrijft de Zw Ót binnen niet te laxi n tijd de ziekenfondsquaest ie weer naar voren te zullen komen In de laatste vergaderingen van den Geneeekundigen Kring afd van de HaatBcba pij tot bevordering der Geneesknnrt is deze zaak veer besprokea en werden de voorbereidende maatregelen getroffen om tot oprichting van een afdeeling van de C O van Ziekenfondsen d i het zoogenaamde qdoktefsfonds te geraken Qeme gde Berichten No 10 000 Te e Heerenberg is aangifte gedaan van de geboorte van den 10 000 inwoner Ingevolge raadsbesluit wordt voor dit kind een sommetje op de spaarbank gezet dat bij meerderjarigheid in ontvangst kan worden genomen N v d D Verband kistjes in de school Op verzoek van de Gezondheidscommissie te Velzen zullen aan eenige openbare lagere scholen aldaar eenvoudige verbandkistjes worden verstrekt Te Wormerveer ontstond DoAderdagavond brand in de 82 M hooge groanailo bij de fabriek De Vlijt aan den Noordddjk en toeferfioorende aan de firma Wessanen en Laan De brand ontstond door wrijving van de luierij Door het spoedig werken van de sprinklers wélk automatische hl uschinrichting korten tijd geleden wae aangebracht werd de brand spoedig gebluscht De riem waaraan de emmers zijn beveetigd die op de wijze vaii een Jacobsladder het graan naar boven voeren en de houten koker waarin een en ander zich beweegt verbrandden Deze silo heeft ook reeds bij denbrand van twee jaar geleden toeneenige gebopwwi afbrandden de vuurproef doorstaan Hbl Uit Bergen op Zoom Onlangs is gemeld dat een Engelsche firma de gasfabriek koopen wil voor f BOO OOO Die verkoop werd afgeraden door de heeren Gelton en Paijens directeuren van do gasfabrieken te s Hage en Nijmegen aan wie door het gemeentebestuur schriftelijk advies gevraagd was Inplaats van verkoopen raden genoemde heeren het bouwen van een geheel nieuwe fabriek aan die f300 000 kosten moet wat volgens hun gevoelen de financieele draagkracht der ge t meente volstrekt niet te boven gaat en in 4e toekomst ook bij de a s invoering van electrieiteit een uitgaaf is die goede rente afwerpen zal In de Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad is besloten de gasfabriek niet te verkoopen Fastoralia te Hoornsterzwaag I De Hervormde Gemeente te Hoornsterzwaag won het proces inzake het beheer der pastoralia Den predikant ds van Lonkhuizen is een bedrag van ettelijke duizenden uitgekeerd de kerkekas kreeg het ook vrij wat ruimer En dat geld brengt toch ook nog geen geluk aan schrijft men aan de Leeuw Ct De vrede tusschen den predikant en den kerkeraad is verstoord Er zou een nieuwe pastorie gebouwd worden de oude is slecht De predikarit liet een ontwerp in villa vorm maken met ongeveer 13 kamers Het nieuwe gebouw dat ongeveer f 16 000 zou kosten zou komen op den hoek van den grintweg naar Gorredijk De aanbesteding had reeds plaats Maar de kerkeraad vindt de pastorie te duur ongeschikt voor eèn predikant zonder geld en de plaats ïiet in het belang der gemeente pij heeft deze bezwaren bg de kerkeiyke autoriteiten ingediend waartegen de predikant zich verweerd heeft Echter de gunning van den bouw der nieuwe pastorie laat nog op zich wachten Dat deze quaestie het kerkbezoek niet bevordert ligt voor de hand Het getal toehoorders is soms heel klein nog geen 10 Wanneer is iemand dronken In den staat New Yersey is onlangs een zeer strenge wet tegen dronkenschap uitgevaardigd Maar soms was men met de toepassing verlegen Er moest namelijk uitgemaakt worden welke verschijnselen aanleiding geven om van iemand te zeggen dat hij dronken is En die kwestie werd in zekeren gemeenteraad besproken Een der vroede va ïeren hield staande dat een persoon dronken is als h niet meer praten of loopen kan een ander beweerde dat hij dronken is die een weilaiid passeerende tracht zich aan de grassprietjes vast te houden om zijn evenwicht te bewaren Een derde zeide dat er een meer bepaalde greAs moest getrokken worden en stelde voor dengene dronken te verklaren die niet in staat is den sleutel in t slot van zijn huisdeur te steken Dat voorstel werd aangenomen en de agenten van politie hebben de opdracht gekregen die proef te laten nemen voordat z een van dronkenschap verdachte meenemen naar het bureau De staking te Zaandam Het begint te spannni st ri t de corr van hetHbi Onder de stakers valt ontegenzegli een toencanend prikkelbare atemming waar te nemen Waren het aanvankelijk de werkende kantoorbedienden die hunne verbolgenheid wekten thanfl werden de zee bejafu de arbeidere die eenige dagen geleden het werk hebben hervat fanatiek gevolgd om niet te z gen vervolgd s Morgens bij he krieken van den dag worden de menachen met het noodige eerbetoon zooals dat in stakersterminologie wordt uitgedrukt naar hun werk geleid en e avonds op dezelfde manier weder naar hunne woningen gebracht Over de politie gesproken Het is bekend dat voor de dienaren va den H Hermandad te Zaandam de 8 urige arbeidsdag is ingevoerd Deze bestaat voor de mannen den laatsten tijd alleen nog op papier Naar mij werd medegedeeld wordt thans voortdurend 12 uur dienst gedaan ein voor heden moeeten drae arbeidere weder een uur vroeger opkomen Blijkbaar zet men allee op haren en snaren om het te stellen zonder hulp van buiten Totdat wie weet misechien de Zaandamsche politieagenten een stevige protCBtmeeting ocganiseeren om te proteeteeren tegen overmatigen arbeidsduur Gisterenavond hadden zij weder de handen vol werk Ik zag een reeds bejaarden werkwillige onder grooten toeloop naar huis brengen Bij het st aatje waar de man woonde riep de politie een halt en niet vemJer Tot groot misnoegen van enkele stakers van wie enkelen de afzetting trachtten te verbreken Kan jij leven van twaalf gulden ift de weekt giftigde een hunner aan het adres van den politie man dezen als het ware partij stellende in het conflict De man der wet ging wijeeJijk Sp een discussie niet in doch handhaafde met een collega de afzetting Een üogenblik later was het op de Westzijde de hoofdstraat van Zaandam nog ei er Onder een toeloop van een steeds aangroeiende menigte ging een ander werkwillige huiswaai ts De man liep te trillen op zijn beenen Naast voor en achter hem eenige politie agenten En rondom op niet meer dan 2 A 3 paa afstand stakers en nieuwsgierigen Al meer en meer werd opgedrongen totdat juist oP hot goede moment do inspecteur van politie van Zwicht een krachtig halt t commandeerde Niemand dan de werkwillige en een begeleidende poliüeagent mocht vjbpder lïet geheele verkeer werd oen voudig voor een vijftal minuten stop gezet Tot groote verbolgenheid van enkele stakers Dat lapt jelui burgemeester m nou b ritsde een der stakers vermoedelijk een syndicalist aan het adres van een modernen collega staker Deze vond ook dat het niet te paa kwam beloofde onmiddellijk bij den burgemeester te zullen klagen Intilsechen kreeg een der aanwezigen vermoedelijk een onderwijzer hij bevond zich in gezelschap van den heer Peerlkamp mij in het vizier Pas op jongens ze staan te luisteren En zich ostentatie tot mij wendend afbijtend Dag meneer Hier werd mijn familienaam metqualiteit ingevuld Eenige oogenblikken was ik het voorwerp van de belangstelling Daar hed je nou het hoofd van de beftwle dus werd ik vriendell aan eenige stakers te Kijk gesteld Een mooi werk in een courant te schrijven klonk het gemoedelijk van eenige andere mannen die mij van weerszijden passeerden Allen gingen nu eenige oogenblikken kalm buos weeg Hedenmorgen om 2 uur ouden stakers en politie weer op post zijn Naar ik vernam bevond ook de socialistische wethouder Donia zich onder de menigte die bij die gelegenheid zijn misnoe o ultoprtó over het volgen van de bejaarde werkwilligen Stadsnieuws GOUDA 4 Juli Gasleidingen in den IJséldgk Voor den Raad van State afd voor de geschillen van bestuur werden o a gisteren behandeld Het beroep van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland i gfin het besluit van Gedep Staten van ZuidHolland van 22 September j l waarbij met toepassing van de wet van 23 Mei 1899 Stbl No 129 aan de gemeente Gouda gunning is verleend tot het gsm van eene gasleiding in een gedeelte van den bij Rijnland in beheer en onderhoud zijnden NÓorde lijken IJseldgk welke vergunning doöT Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd was geweigerd op grond dat het in het belang van het waterkeerend vermogen van den dijk ong wenscht zonde zgn geleidingsbnizen daarin toe te laten De hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in directie acht met den provin hoofdingenieur en met Gedep het leggen van de buizenleiding dijk toelaatbaar Examen kinder juf f rouw jkena achterstaande advertentie afdeeling Gouda der VereeniTesselschade evenals t vorig jaar dazen winter een cursus inrichten aanstaande kinderjuffrouwen tenhaar te bekwamen voor het exadat Twselachade met toenemend sinds eenige jaren afneemt Dit D zoo schrijft men ons dat naast theorie omtrent gezondheidsleer de methode van Fröbel voornayk echter de practische behandeling t jonge kind het fröbein en spemet grooterq kinderen het vollebehandelen der kinderwasch en en mazen stoppen enz omvat kt dat wie t met goed gevolg de al kan men haar nog geen aren kinder juf f rouw noemen toch ndig beter beslagen ten ijs komt wie zich tot nog toe voor kinderouw aanmeldde Waar nu zoovele moeders haar tste schat toevertrouwen aan elsjes die nergens leerden hoc met aan hare zorgen overgelaten kleinM zoowel lichamelijk als opvoedkung te handelen waar men tot nog f blij moet zijn wanneer de kinderEfrouw van kinderen houdt en lief Itr hen is zonder te kunnen eischen k zij ook werkelijk goed voor hen z n daar zal t zeker door de ieders in de eerste plaats worden jejuicht dat er ook een vakopleiDg voor kinder juf f rouwen in t leven geroepen En voor hen die zich ie levenstaak hebben gekozen moet seker een groote stap in de goede Êhting zgn dat zij nu weten een opiding te ontvangen die hen niet ben de zekerheid geeft t werk waar i voor staan te kennen maar finantieele eischen te kunnen stelS die zij zich tot nog toe oor hare oervarenheid niet konden veroorlo n Wij vertrouwen din ook dat irscheidene jonge meisjes ook misbien onder hen eenigen die niet in trekking gaan maar gaarne op de jogte zijn van deze echt vrouwelijke Akon zich aan een der bestuura n wier namen in de advertentie vinden zijn zullen opgeven 8premiekeuring irön is alhier een rijkspremiei ing voor paarden gehouden im 50 paarden en veulens werden i de keuring onderworpen Voor het stamboek werden goedgede raerriön Dubbeltje Drietje Dora van J ll van der Torren alhier Marie van A de Uoodt addauxveen en Kol van 1 Oute Moercapelle iögeld voor de Centrale Keute Uotterdam wordt verstrekt r de merriën Dubbeltje Drietje aan en Femke van J H van der brron te Gouda Amazone van A in dor Breggen te Waddinxveen ol van F Oudi to Moercapelle rioda en Draga van G Braat te enhuizen Rubine van D v Bert Zevenhuizen Caroline van llijkoop JFzn te Waddinxveen Mla van A de Vrij te Moercapelle Voor ntórriën met veulen werden Ijzen toegekewd aan Kol van F udi te Moercapelle f 40 Hera v C Spruijt te Zevenhuizen f 30 lato van J H van der Torren Kz t Gouda Voor 2 jarige merriën Frieda en taga van G Braat te Zevenhuizen 35 Bertha van dezelfde f 30 Elly an J H V d Torren Kz te Gou f 30 Trikd van A v d Breg 0 te Waddinxveen f 30 Rubine v van Bergen te Zevenhuizen Vgor l jaiige merriön Caroline an M Hi oop JFzn te Waddinx Ben f 20 Adria van A v d Breg te Waddinxveen f 20 Abila van de Vrij te Moercapelle f 25 Fem 1 van J H V d Torren te Gouda Hengst en nierrieveulens Beatrixterrie van A de Vrij te Moercaelle f25 Bartha merrie van J l Spruijt te Zevenhuizen f 25 Burgroaf hengst van J H v d Toren Kzn te Gouda f 40 hoogste oderscheddilng N R Ct Eindexamen Gymnasium Bij bet op 3 en 4 Jnli geïSuden Sndexamen an het Gymnasium alïei zijn alle drie candidaten geslaagd i A J M Oonincx W Deur en I G van I Jsendijk allen voor Get A Schoolreisje School no 1 moest de reis die veridüllende scholen al hadden gemaakt log honden Waar het de geheele week Booi weer was geweest hoopte men p 9m prachtigen dag Wat een teurstelling dus toen het s morgens ortregende De bedrukte gezichten Ui de kinderen hebben we niet ge zien maar we kannen ons voorstellen dat ze wanhopig de dikke droppen hebben zien vallen Echter een droeve morgen brengt een blijden dag Op de geheele schoolreis is geen druppeltje regen meer de blijde stemming komen verstoren s Morgens om aoht uur waren de kinderen present op bet schoolplein en na een wandehng door de stad natuuriyk begeleid door moeders broertjes en zasjos bereikte de lange stoet het geheel bedroeg bijna een 190 personen het station waar de kleinen nauwelijks hun ongeduld konden bedwingen Tot groot genoegen van de verzamelde belangstellenden op Lombok werden een paar reisliedjes op het perron gezongen Toen den trein in waaruit men na een vroolijke reis overging op een boot van de reederïj de IJsel die de kinderen de havens van Rotterdam rondvoer en ze zelfs tot aan Schiedam bracht Als er voor de kinderen een pretje op handen is eten ze weinig en dus had het personeel van de school gezorgd dat er aan boord direct wat te eton en te drinken viel Na de vaart die ongeveer drie uur duurde bezocht men de In sulinde een der grootste booten van de Rotterdamsöhe Lloyd De directie was zoo welwillend geweest om een bezichtiging zelfs mot zoo n groot aantal toe te staan De kinderen hebben verbaasd gestaan over de grootte van zoo n schip maar bovenal ovor de pracht die er aan boord van dergelijke oceaanstoomers is Een woord van dank mag de directie hiervoor zeker wel gebracht worden Na de InsuUnde verlaten te hebben werd naar het Café op den Heuvel gewandeld waar opnieuw gezorgd werd voor versterking van den inwendigen menach Toen werd weer door het Park gewandeld en lijn 10 opgezocht die de kinderen naar het Hofplein bracht waar na eenigen tijd een 5tal paardentrams het gezelschap naar Hillegersberg vervoerde waar het einddoel een speeltuin was Wat een pret de kinderen daar gehad hebben Zij vonden haast geen tijd om nog te koraen eten en drinken En met blijkbare tegenzin verlieten ze ten slotte wip draaimolen kettingbrug om weer in de paardontram te stappen om Rotterdam weer op te zoeken Daar werd van liet Hofplein dwars de stad doorgewandeld naar het Maasstation Acht uur ruim bracht de trein ze weer tin Gouda terug waar de kin derer afgehaald werden door vaders en moeders die nieuwsgierig waren naar al wat de kinderen hadden genoten Een woord van dank komt zeker toe aan den heer Boon stationschef alhier die altoos mot uiterste zorg alles voor het gezelschap in orde brengt Bij de Directe Belastingen zgn met ingang van 1 Juli jl verplaatst de kommiezen 2e kl W O van llooff van Gouda naar Loosduinen on G van der Velde van 3oure naar Gouda Minderjarigen aangehouden Door de politie zijn alhier 4 minderjarigen uit Utrecht afkomstig aangetroffen Na aanhouding zijn ze naar hun woonplaats teruggebracht Apotheker assistente Na gisteren en heden te Utrecht gehouden examen voor apothekerassistente slaagde raej H C Edauw leerlinge van den heer P Woyor apotheker e lhier De pestbestrijding Bmkoop Men schrijft ons Op aanstichting van onzen burgemeester die in Indië de verschrikkelijke ziekte heeft leeren kennen was ook hier een commisBie gevormd om geld in te zamelen voor de pestbestrijding Het resultaat is of wordt hier ongetwijfeld meegedeeld Ingelicht door onzen ijverig§n ge meentesecretaris noodigde Z Ed dames van verschillende schakeering uit tot het bijwonen van een vergadering Wie zou niet eenigen tijd willen geven eenige moeite zich willen getroosten om deze verschrikkelijke ziekte deze ramp voor Indië te helpen bestrgden Met uitzondering van drie verschenen dan ook allen ter vergaderhig Wg zouden geen aanleiding vinden hierover te schrijven ware het niet dat deze drie juist de drie gevraagde roomsch katholieke dames waren Is dit niet heel toevallig Twee hadden bericht de vergadering niet te zullen bijwonen en de 3de achtte ook dit niet noodig We zoeken er niets achter Was dit zoo we zouden de fiolen van onzen toorn uitgieten onverschillig of dit iets uitwerkte of niet 4 j ur t ï j i éi Voor onzen burgemeester is het een teleurstelling geweest Stelde men zijn uitnoodiging niet op prijs Wil men niet een weinig meewerken tot leniging van den nood We weten het niet maar betreuren de weigering ten zeerste Bij de gemeentepolitie is aangifte gedaan dat door een zekere A C N M knecht bij den atoomcarouselhouder janvier tijdelijk alhier van eenanderen knectit een zilveren horlogemet ketting en een costuum isontvreemd Do aanhouding van dondader die voortvluchtig is wordt doorde politie verzocht Op Woensdag a B des avonds 8 uur zal door de Harmonie Excelsior in den tuin van de heeren A Bulk enA D Zeijlmans aan den Reijerskooper weg eoft concert worden gegeven eea c ijd Alfen tijd llijn Naar wij vernemen zal hier door do firma C do Rijk en Zoon te Amsterdam in combinatie met den heer W J Sibbes alhier een pijpenfabriok worden gevestigd Predikbeurten te jyp Ujiilfi REMONSTRANTSCIfP KÏ HK Voorm lOVa D H VANASSENDELFT GROOTE KERK Vroegpreek te Vj ure Ds BEU Voorm ten 10 ure Ds DEUR Bediening H Nam ten 2 ure Geen dienst Avond ton 6 ure Ds S VAN DOORN to Sluipwijk Dankzegging KLEINE KERK Nam ten 2 uro Ds CANNEGIETER LUTHERSÖHE KERK Voorm ten 10 re Ds Th SCÏÏARTEN GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 8 Juli Ds DEUR BI R iERLIJKE STAND GEBOREN 2 Juli Maria ouders G van Heiningen en A J v Pelt Adrianus ouders S van der Klein en A A Scbouten 3 Cornelis ouders L do Bruin en J de Ruiter T endert Gijsbertus ouders G J Nieuwveld en W Rietveld Theodoras Dirk ouders L J G Straver en O den Haag Johanna Helena Maria ouders B Belonje en C G Rabouw 4 Arie ouders A Perdijk en E Bloot Johannes Rienko ouders P A Vingerling en G Haan ONDERTROUWÖ P Nieuwveld en N Verblauw A Zuid am en A de Gruil C de Korte te Rotterdam en M H van Hofwegen J0fl A D J Carrière te s Gravenhage en O J Wourman C Bier te Nieuwerkerk a d IJsel en N IJsselstijn A L Bouwmeester te Rotterdam en M C Vergeer Laatste Berichten Luit Spandaw t H M de Koningin heeft den commandant der Militaire Luchtvaart afdaling te Soeaterberg haar deelneming doen betuigen met het noodlottig ongeval waarbij luit Spandaw om bet leven kwam Bij de begrafenis die Maandag te Arnhem zal plaats hebben zal H M zich laten vertegenwoordigen door den ordonnansofficier Jhr Wittert van Hoogland Wkbmbh 3 Jali De l ken van den Belangrijke Seizoen Opruiming Jlie Mantels Costume s en CóstumêS tailleur Blousen Jupcse n Jupons Jap msl o fen Z ijdecnz worden lol on gekend lage prij sen uitverkocht D SAMSOJfl Inmaakkruiden Anton CoopSy Drogist Wijdstr 29 WITTE BIOSCOPE KLEIWEG AanKename temperatuur open deuren Vrijdag on volgende dagen een aan to bevelen Prachtprogramma o m De vermoorile Vogelverselirlkker Advertentiën Dozo lolaui digo klucht goBpeold door do Vitugraphartinten waarbori t U genot Er is iemand vermoord 111 Wie is er vermoord De vogrelverichrlkker fl vermoord Dramatische Bchets met prachtige intriges Alsv Hoofdnummer Op lloog Bevel Spannend drama in 2 dooien van hot directoire Hierin annschouwt mon hoe men na de Transcho Revolutie 1797 door lage liston onschuldigen kon folteren dio ton alotto onschuldig stiorvon bö FarticuUer Kapitaal beachlkb tot elk bedrag en voor alledoeleind Ook zonder borgen naar om BtandiKh Hoogst bill rente en voorw Zeer gemakk afloss Strenge gehelmh Br fr pogtz V antw No 9484 Alg Ned Adv Bur NaadwIJkfchéftr 53 s Oravenhage 8 Al TOi COOPS Drogiil Ijilsiraal 29 Tel 321 De Afd GOUDA bn OMSTREKEN der NED VROUWENVEREENIOINO TESSELSÜHADE VOOR BEN Eimi stelt zich voor bij genoegzamo deelneming tegen October een Kandij gruis Fijpkaieel SuikertaUettear Vrnchteiiiiilker heerlijk voor t gebruik bij aardbeien Limonades in diverse smaken T CHEBAS te openen voor hftar dio het examen klnaerjuifrouw dezer voreon ging wenschen af te leggen Nadere inlichtingen geven gaarne alle bestuursleden Gouda Mevr PRINCE SoHD vak bek LoEi F Voorzitster Mevr VAN RIJN V AiKEMADE PlJXiiooiiN Sec penn moGstores SIèvr MONTIJN MoLRNiiR dir voorlichtingsbur Mevr VAN DE VELDB Biihoer DiJK dir Bemiddelingsbur Waddinxveen Mevr BRUINS 8L0T M de Büy Wensioeb Haastrecht Mevr VISSCHER VEEDiM Moordrecht Mej MARI Vliegenvangers bij