Goudsche Courant, maandag 6 juli 1914

33e Jaargang NOTARIS N F CAMBIER VAN NOOTEN te Godda zal op Maandag 1 20 Juli 1914 des avonds zeven uur j in Hotel De Zalm aan de Markt I aldaar publiek verkoopen No 1 Een goed onderhouden HEERENHUIfil met erf en tuin aan de Bleekersingel i no 29 te Qonda groot 2 Aren 38 I centiaren Verhuurd aan den Heer P OfpfnBEKo voor f 400 per jaar tot 1 Ocfober 1917 No 2 Een dito WOOliHUI § met afzonderlijke bovenwoning en erf aan de Komijnsteeg nos 1 en 3 te 1 Gouda groot 45 centiareh Per week verhuurd beneden voor f 1 40 en boven voor f 1 30 En no 3 Een dito WOOIHUII en erf aan de Boomgaardstraat no 21 te Gouda groot 63 centiaren Per week verhuurd voor f 1 60 De perceelen zijn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen 20 Augustus 1914 en te bezichtigen perc 1 mits vooraf belet vragende Woensdag en Donderdag vóór en op den verkoopdag en de overige perceelen de laatste drie werkdagen voor en op deu verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur Verdere inliohtingen geeft gezegde notaris H BOTH VisschersdiiJs 89 Rotterdam Buitengewone Uitverkoop wosens a s Vorbouwing kï Speciale Opruiming van Hg £ PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idpm franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post n 1 9 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Katoenen en Mousseline Peignoirs Seri e A B C D F 7 l 9ft 2 48 2 90 3 98 4 90 Ö 9Ö CosUinierokken ono goedkoop Taillecostuiims SO X tot 40 m pryB vommderd Telefoon Intero 82 100 Buitenlandsch Kieuws over den dood van Franz Ferdinand laat hij ton minste oen ander niet iMJlellen dit wel te doen Verder weet hM Wiener Journal te molden dat allo leden van den hoogen adel die zich bij don bografenisstiHut aansloten overepngcétomen waren hun waardigherlon neer te leggen zoo men hen verhinderd had den lijkwagen te volgen Zoodra Montenuevo van dit besluit in kennis g steld was liet hij een minietorraoil beleggen Om een nog grooter schandaal te voorkomen stemde het kabinet er toen in toe dat men de lellieden tot den stoet zou loelatcn Fbankbtjk De mijnwerkbrs De Fransche Minister president heeft gisteren een afvaardiging der Fransche mijnwerkers ontvangen aan wie hij heeft toegezegd dat de pensioenen der mijnwerkers zonder uitzondering gemiddeld 700 fra zullen bedragen De Rogeering zal nog voor het ein digen der tegenwoordige Parlementszitting een desbetreffend wetsontwerp indienen De Franschen in Mqrokko Naar uit Rabat gemeld wordt werd de legerplaats aan den generaals Baumgarten en Gouraud aan den Inanenstroom eergisteren door den vgand aangevallen De Marokkanen worden teruggeslagen en daarbij groote verliezen Aan Fransche zijde werden 10 man gedood en 22 man gewond waaronder 2 officieren In verband met de tabijke verliezen door de Fransche troepen in den laatsten tijd in gevechten tegen de Marokkanen geleden schrijft Jaurès in de Humanitè Hoever is Frankrijk nog af van een werkelijke pacificatie die men niettemin eiken dag aankon digt De verovering van Marokko aal steeds moeilijker en kostbaarder worden hoe grooter de gebieden zgn die bezet moeten worden Een groot deel der militaire en financieele hulpbronnen van Frankrijk zal tot deze ondankbare taak moeten aangewend worden en dat Juist nu als onze finan i eele toestand steeds treuriger en de furopeesohe horizon aldoor meer duisr wordt China De toestand Uit Peking wordt aan de EngelBche bladen gemeld dat een groot aantal soldaten in verband met plunderen van Kalgan terecht gesteld is De plnnderaars die zich van militaire transport wagons wisten meester ia maken vluchten voor een aanmerkelijk deel naar Mongolië Ongeveer 200 soldaten waarvan niet zeker bewezen kon worden dat zij niet aan de plundering der stad hadden deelgenomen beloofde men twee maanden soldij en vrijen terugtocht naar hun woonplaatsen Toen de soldaten op het Linnen en Wolmousseline Taillecostumes 2 98 a 90 5 90 6 90 enz Ziet de etalages f Verkoop uitsluitend è contant Ziet de Etalages 98 ets 1 98 2 48 2 90 Openljare Verkoophg Ti GOUDA op Donderdag 13 on 20 Augustus 1914 des voormiddags 11 uren in het Hotel De Zalm aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht govestigden Notaris J KOEMAN van Ken goed onderhoaden gunstig gelegen HOFSTEDE met Schuur Hooiberg verdere Oe tlmmerten Tuin en Boomgaard met verschillondo perceelen uitmuntend beste Het 11e MiddenstandBcongres te Dordrecht Aan de afgevaardigden en voorts aan alle loden van bij den Bond aangesloten vereenigingen die het congres zullen bijwonen wordt medegedeeld dat de volgende regelingen zyn gemaakt Dinsdag 14 Juli 1914 Zeven uur Kónnie in Café Central Scheffersplein Halfacht Concert op het Scheffersplein door de kapel van t weerbaarbeidskorps PrO Fatria Aan bodui doqr de Dordr Winkeliersvereopiging Acht uur Ontvangst van de congressifiten door het gemeentebestuur ten Raadbuize Bluminatie van het Scheffersplein Aangeboden door het gemeentebestuur Halfnegen Concert in don tuin van Kunstmin door het Dortdrechtsch Fanfare Corps Aangeboden door het gemeentebestuur Negen uur Verwelkoming van de congressisten in Kunstmin bovenzaal door hetbestuur van de Veroen tot Bevordering van den Bloei van Dordrecht en Omstreken Vreemdelingenverkeer woensf ag 15 Juli Zes uur Feestmaal in Kunstmin Acht uur Wandeling door de stad Illuminatie van de bruggen over de Voorstraatshaven Concert op het Schefferspleindoor het Dordr FanfareCorps Aangeboden door het gemeentebestuur Versierde winkeluitstallingen Negen uur Feestavond in Kunstmin Elf uur Bal ChompOtre in den tuin van Kunstmin Donderdag 16 Juli Halfnegen Feesteiyke byeenkomst nabij het Beijeraehe wegje onder de gemeente Qouderak te zamen groot 17 03 38 Hectaren Te aanvaarden de landerijen 1 December 1914 de Woning 1 Mei 1915 Te bezichtigen des Maandags Woensdags en Vrijdags des voormiddags Betaaldag 24 September 1914 Perceelsgewijze omschreven in veilingboekjes welke van af 15 Juli verkrijgbaar zijn ten Kantore van den Notaris die tevens nadere inlichtiDj n geeft te beroeren Katharina weent ge om mij Nog hooi de zij die woorden on den toon waarop ze uitgtwprokeu worden dienzelfden toon waarop hij haar eenmaal geknield zijn hartstochtelijke liefde verklaard had Hij had het gewaagd zoo tc en haar te spreken na hot tooneel waarvan zij getuige was geweest en tor wijl die andore waarmee hij wol spoodjg ill hot openbaar verloofd zou zijn In de onmiddellijke nabijheid was Misschien was door haar tranon bij hom zijn oude liefde een oogpnblik opgevlamd Misschien zelfs dat niet misschien was het slechts modelijden mot haar geweest of mis schien was het vreugde over zijn triomf Bij dezo laatste gedachte werd haar trots tot het uitersto geprikkeld Zij overlegde niet meer wat zij deed zij dacht niet meer aan lio vrooHeiijke toekomst die zij tegemoet zou gaan ïn onberedeneerde haast luisterde zij naar de stem van het oogonblik Als ik mij niet vergift had u mij iets te zeggen zcide zij tot Iserstein terwijl zij bleef staan Van vreugde wist de prins bijna geen woorden te vinden Bennekom Gelderland Notaris FlSCHERJr te Ede bericht dat de hooilanden de Meentkampen onder Bennekom te zamen groot 18 04 29 Hectaren van den HeerLEüTWEBER en de familie SPEOTT zd ingezet en in hoogte bod thans staan op te zamen I 17520 Toeslag WOENSDAG 15 JULI 1914 namidd 2 uur bij P BOTHOF te Bennekom ten overstaan van Notaris FISCHER Jr voornoemd ten wiens kantore inmiddels nog kan gehoogd worden en waar nadere informatie n te bekomen Prinses of öravia 22 Met brandende oogen sloeg Kathariua her gade Zij zag hoe Waidenburg ntet teedere bezorgdheid den arm der jonge dame vaster in de zijne drukte en zij hoorde haar zeggen Ja u heeft gelijk volkomen geli Wat moet er van komen ale ik vóór het begin van don strijd al reeda den mood verlies Een stem in mijn binnenste zegt mij dat het geluk ray gunetig zal zijn mij en u mijn trouwe ridder De stoel waarop Katharina krampachtig leunde kraakte onder haar hand De prinses hoorde niets doch Waldenburg keek onderzoekend naar den kant vanwaar het geluid gekomen was Had hij verdenking gekregen Was zij ontdekt Het bloed stolde haar vé de aderen bij de gedachte daaraan Neen beiden gingen v tder Zij verdwenen op den achtergrond waar seen deur tot de tweede oranjerie toe gang verleende Katharina herademde Zij wilde heengaan maar voor haar oogen was een nevel en haar Woed leek wel in lood veranderd Molenaar s Kintlermeel Roburine Kufeke Speenen Melkflesïchen P WEIJER Wordt vervolgd GOUWE 13 Apotheker 1 iC UROOTEN VOORBAAD 1 Echte Natuurwollen 1 Ondergoederen 1 Tricot en Reformgoeder n 1 van JANSEN TILANUS Friezenveen 1 s eiiS VAIfDANTZIG Markt 43 === Gou a 1 rrrrr T 1 ill Heereii en Dames Mode ai tikelen 1 p lANINOS C BECHSTEIN J BLDTHNER KAPS NAGELKRAüS 8 a vanaf 125 Old 30 PERD NIEPOORT Pianomaker Kruisstraat 8 ROTTERDAM Telef 8622 Schrifteiyke garantie Oemakkelijke betaling Zonneschermen Markiezen patenteerde zywaarts ultvalleiide onzichtbare armen Eenlg in Europa EIGENARES DER PATENTEN IN EUROPA AVy lovoran U ZONNESCHERMEN met ANTON s nieuw ge g s ë 30 N V Nederlandsche Markiezen en Zonneschermenlabriek S I v h LOUIS WEIMAR 1 Telefoon 2336 Jensiusstraat 54 56 ROTTERDAM SAF E DBPO SIT R MEES ZOONEN verhuren in hunne brsoid en inbraakvrije kelders SAFELOK KTTEJN Üo hurarprijzen zijn verschillend naar g elang van de grootte dei loketten De voorwaarden zyn te hunnen Kantore verkrijg baar ROTTERDAM OOÜDSCHE SINGEL 49 Chr Sch V M ü 1 O voor Jongens en Meisjes Opleiding voor Examens en voor den Handel Inschrijving van nieawe leerlingen dagelijks Kleine klassen Prospectus op aanvraag i AANVANG NtEirWE CURSUS 2 SEPTEMBER N B 10 min van Spcior en boot 20 C DE BRUYN 1 Vlieg enkooitjes Ininaakpotten 1 Vlieo enklappen K urken 1 Vlicgenkasten Kranen 1 Haainhorren K omkommersehaafjps 1 Vliegenkappen Kersenpitpersers 1 1 Strijkplanken Gieters 1 1 Strijkijzers Sjainboltrekkers 1 1 Knz Enz 1 J H KROM ZOON = Telefoo n nrin 1 Ad verleert in dit Blad Venduliuis 7d Meent te ROTTERDAM belangrijke Veiling VAN Japansche Kunstvoorwerpen op Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Juli 1914 telkens aan te vangen des voormiddags elf Uur wordt door Deurwaarder B KRU NE in diens bovengemeld Vendubnis publiek voetstoots zonder eenig voorbehoud om contant geld verkocht ta w lelaijrijte prachMIe Coklie lÉeb vao JapansÉ U rechtstreeks van oit Japan geïmporteerd bij gelegenheid van meerdere prachtzendingen bestemd voor de Intern Tentoonstelling te Lyon bestaande in Antiquiteiten Curiositeiten Porcelein Vazen Serviezen Schotels Aardewerk Satsuma Cloisonne Bronzen Beelden gesneden Ivoor Lakwerken Metaalwerken Ornamenten Meubelen Vuur en Tochtschermen Borduursels Paneelen Wandversieringen enz enz N B Het publiek wordt er op attent gemaakt dat deze Collectie nog fraaier en uitgebreider is dan die welke in December 1913 door gemelden deurwaarder publiek werd verkocht Kijkdagen Zondag 5 Maandag 6 en Dinsdag 7 Juli 1914 van 10 uur Catalogus wordt op verzoek gratis toegezonden door en isdagel ks verkrygbaar bij den Deurwaarder voormeld KantoorIe Lombardstraat 4b Telef Int 3279 120 125S0 Maandag 6 Juli 1914 fiOIMlBE OHANT ie UL T s © an cLTr©xt©zxta © bl© d voor O o o d st © an 03aö stre3s©an Verschijmt dagelijks itAl behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewUsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 15ij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen tweo berekend Dienstaanbicdingen per plaatsing van 1 6 regel f 0 35 by vooruilbetaling elke regel meer 6 cLs Reclames f ü 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN EN ZOOS stegen Friuw w Sophie begon op het gezicht dor rouwvlaggeu dic uit de huizen wuoiou te woenen on bedekte haar bleek teugei gelaat met haai zakdoek De prinsen Mux on Ernst neigden voortdurend voor het publiek Toen de stoet zich in beweging zette trok aartshertogin Maria Annunciata prinses ISophie naar zich toe eu trachtte het weenende kiml met vriendelijke woorden on kussen te troosten Om half acht s avonds worden de kindexen naar de Hofburgkapel gevoerd om bij de lijken hunner omlers te bidden De weinige personen die getuigen waren bij dit schokkend weerzien konden hunue ontroering niet bedwingen toen de drie kinderan hunne tranen den vrijen loop lieten Naar gemeld wordt was de Cosbenrijkeche hooge adel zoodanig verbitterd en opgewonden dat zij niet tot deelneming aan de rouwplechtigheden uitgenoodlgd was dat ongeveer honderd heeren der hoogste aristocratie besloten tegen deze beslismng dor hofautoriteiten krachtig en waardig te demonstreeren Volgens een vooraf bepaald plan stelden zij zich Vrijdag op den hoek van een straat waar de rouwstoet moest passeeren op om den overleden aartshertog a diens gemalin de laatste hulde te brengen De heeren ongeveer honderdtachtig ïn aantal waren voor het grootste gedeelte m galaunÜorm versohenen en sloten zich toen de stoet ge passeerd was te voet daarbij aan Zeer opmerkenswaard is dat aan deze indrukwekkende manifestatie tegen de regeling deo rouwplechtighoden behalve de vertegenwoordiger der oudste adellijke geslachten vaii Oostenrijk en Hongarije ook de broeder van de vermoorde hertogin van Hohenberg Karl graaf Chotek Junior deelnam Graaf Karl moest dus in zekeren zin zich indringen om zijn overleden zuster tie laatste eer te kunnen bewijzen want ook hij waa niet bij de plechtigheden uitgenoodigid Van de Weener bladen veroordeel vooral het Wiener Journal scherp de houding van het Hot bij de begrafenisplechtigheden van aartshertog Franz Ferdinand In een artikel getiteld de vijand van den doodo stelt het blad den oppercoreimoniemeeetor prins Montenuevo voor het gebeurde aansprakelijk en zegt dat deze zich uitsluitend door zijn haat tegen den vermoorden aartshertog liet leiden Indien prins Montenuevo Kegt het blad zelf niet treurt eerste station na Kalgan in den treinaankwamen werd hun gelast dou treinte verlaten Hierop werd door soldaten die voor dat doel uit een andereplaats ontboden waren op hen gevuurd waarbij 120 soldaten werden neergeschoten Do anderon wisten teontkomen De soldaten die op doplnnderaars moesten schioton dodondit eerst nadat men hen mot den doo had bedreigd Belqik Brand te Mechelon Zaterdag is te Mechelen brand ontBtaan in het Museum gelegen nabij de St Remboutskerk Het dak werd vernield en men vreest zeer dat de ax y chievon van de stad die zich in het museum bevinden en die in documentair opzicht de belangwekkendste zijn van België schade geleden hebben SlrL3n ex i Isurxd volkeren lief en loed god eld bliH dti ook in do moeilijko uren dienkond aan mijn verheven plichten eu aan mijn verantwoordelijkheid voor het lol van millioenen menscheo voor wie ik den Almachtige rekenschap verschuldigd ben l3e nieuwe smartelijke beproeving door Gods ondoorgrondolijk raadbeeluit over mg en de mijnen gezonden sterkt mij in het besluit op den door mij ingeslagen en voor mijn volk als den beet erkenden weg tot mijn laatsten ademtocht voort te gaan En indien ik eens het onderpand van mijn liefde aan mijn opvolger kan nalaten dan zal dit het sfhooDSte loon voor mijn vad erlijke zorgen zijn Ik draag u op allen die zich in deze kommervolle dagen met beproefde trouw en toewijding om mijn troon hebben geschaard mijn oprechten dank te betuigenj Het drama te Serajewo Keizer Frans Joseph heeft Zaterdag iiaar de Maand Crt meldt aaagraaf Öturgki deu voorzitter vandeu Oosbenrijkscben ministerraad aaugraaf Tiaza den Hongfiarscheii minis terpresident en aan Billinski denminister van h inancien onder wieiihet bestuur van Bosnië en Herzoge Wiiia ressorteert eeil eigenhan dig schrijven gericht van dejjvolgienden inhoud Ik ben diep geschokt en no steeds oader den imlruk van de onU zettende daad waardoor mijn weibel miQide neef te midden van zijn taak waaraaa hij zich met ijver had ge wijd en welke hij vervulde aan dé zi e van zyn moedige echtgenootei weggerukt en mij en mijn huis in smartelijke rouw gedMÏipeld heeftf Wanneer mij iets in deze diepe droefi heid kan troosten dan zijn het dé ontelbare bewijzen van warme sym pathie en oprecht medelijden die mi gedurende de laatste dagen uit alloorden dee lauds zijn toegevloeid Eei misdadige hand heeft mij beroofd vaii een beminden bloedverwant on IroU wen medewerker en naamloos we i over de hoofden zijner jeugdige kin deren gebracht De waanziu van eei kleiin aantal op een dwaalspoor ge leide personen is echter niet in staa de geheiligde banden te slaken di mij en mijn volk omvat houden ej vermag ook niet het gevoel van inni ge lirfde waarvan ik en mijn huii opnieuw de treffendste bewijzen ui alle deelen der monq rchie hebben onl vangen Va verminderen Gedurend vijf en zestig jaren heb ik met mijn Over de aankomst der kindoren van aartshertog Frans Ferdinand deelen Ue Oostenri li sche bladen nog t volgende mede vjm even voor actiten rolde Zaterdagochtend deFrager sneltrein waarmede de kinderen van den vermoorden troonopvolger naar de hoofdstad kwamen het station te Weenen binnen nenAartshertog in Maria Annunciata en haar gevolg benevens een aantal burgerlijke militaire eu kerkelijke autoriteiten begaven zich naar de coupé waarin de drie kinderen zaten Het eerst steeg prinses Sophie onder geleide Vjin een goUvemftnte uil en daarfiET prins Maximiliaan on prins Ernst met de tweede gouvernante Prineee öophio droeg een zwart costuum en zwarte hoed met teruggeslagen rouwsluier Aartshertogin Maria Aniuinciata omarmde de prinses weenend De aanwezige heereu hadden het hoofd ontbloot en bijna alle diames weenden alleen de kleine bleeke prinses stond enkele seconden bewegingloos en keek om zich heen De prinsen droegen zwarte matrozencostuums inet witte kragen zwarte handschoenen en kousen en waren blootshoofdej De twaalfjarige prins Max en de tienjarige pnns Ernst bogen voor een ieder die hun de hand bood De kinderen werden daarna naar de keizerlijke wachtkamer g eid Honderden personen meest vrouwen en kinderen uit het volk waren intusschen voor het station samongeetroomd In het eerste open hofrijtuig namen de gouverneur en de gouvernante der kinderen plaats in het tweede prinses George van Beieren en gravin Henriëtte Chotek terwijl aartshertogin Maria Annunciata en de kinderen in een gesloten automobiel Zijt ge waanzinnig Moet ik H dan eerst zeggen boezeer ik u ver acht en haati Is er dan geen vonkje eergevoel in u overgebleven Uit den weg zeg ik of ik roep om hulp En ditmaal tra l hij achteruit en zij vloog hem voorbij als een opgejaagd hert ïn de aangrenzende kamer ontmoette zij den prins die buiten adem met den gevraagden bornoe kwam aansnellen Ilij was te zeer onaangenaam verrast door haar reeds hier aan te treffen dan dat hij veel acht kon slaan op haar bleek verstoord gelaat Vergeving mevrouw stott rrdo hij Ik heb mij gehaast zooveel ik kon Mag ik u verzoeken Hij wilde haar den bornoe om de schouders slaan doch zij weerde hem ongeduldig af Neen neen ik dank u Laten wij naar do balzaal tonigkoeren Iserstein voelde zich tarneorgeelagen en zijn voorkomen was daardooralleebehalve geestig Van ter zijdeke zij hem eens aan en daarbijspeelde een bitteren glimlach om haai mond j Mijn aanstaande echtgenoot dacht ze Slechte een spoedige verloving kon haar vrijwaren tegen zichzelvo en tegen den verrader dien zij haatte on verafschuwde maar die toch do macht bezat haat hart tot in het diepst Terwijl zij daar nog als vereteeni stond hoorde zij weer naderend i voetstappen Het was Waldenburg die terugkeerde Hij had haar du toch beioBrkt Zij wilde hem geen tijd laten on haar ia haar schuilplaats te vinden zij trad snel te voorschijn en bemerkt hoe hij schrikte toen hij haar zag Dat duurde slechts enkele oo sd blikken toen kre hij zijn gewon i bedaardheid weer terug en vroeg U hier mevrou Zij lachte maar het was geen opf rechte lach zij antwoordde ruw Ja ik waarom zou ik ook nieens hier voor mijn plezier onder d palmen gaan droomen Mag ikverzoekeo Zij wilde hem voorbijgaan üocl hij verhinderde het en verzocht Schenk mij een oogenhlik gehoor mevrouw Door een toeval is u getuige geweest van een gesprek waai van de inhowl nog geheim moet blijven Mag ik hopen dat u zo goed zal zijn dit geheim te bewaren Haar trekken drukten niets dan hoogmoed uit met somberen blik keek zij hem aan en antwoordde koel Neoni ewet de verzekering aan dat ik slechts tegen mijn wil uw gesprek heb afgeluisterd Nauweli Bzog ik u of ik stond op om u mijn tegenwoordigheid opmerkzaam te maken Van het eerste oogerablik af FEVILLETOX droeg uw gesprek met de prinses zulk een intiem karakter dat ik moest vreezen door mijn verschijning Hare Hoogheid in de grootste verlegenheid te brengen Daarom bleef ik in mijn schuilplaats Dat ik uw geheim niet zal verraden mocht u zonder nadere verzekering verwachten uw verzoek was overbodig Ik ben geen praatzieke en voornamelijk spreek ik nooit van dingen die mij volstrekt niet aangaan Evenals Waldenburg had zij fluisterend gesproken maar haar laatste woorden sprak zij afgebroken alsof zij bijna stikte Niet in staat om verder te spreken beduidde zlJ den graaf met een gebiedend gebaar dat hij voor haar den doorgang zou openen Ilij gehoorzaamd © echter niet hij bleef haar den weg versperren Katharina Dat woord trof haar al een doodelijko beieediging Isueen welopgevoed man stamelde zij Durft u mij dat aan te doen En daarbij o zij had wel in den grond willert verzinken daarbij stroomden haar de tranen langs de wangen Datzelfde oogenbllk greep Waldenburg haar hand tn en fluisterde Is het mogïdijk Katharina Tshet mogelijk Weent ge om mij Geheel buiten zichra lve rukte zij zich los OTi antwnorilde ruw i