Goudsche Courant, maandag 6 juli 1914

Telefoon Interc 82 beetje ingewikkelder Ik ontving twee nieuw systeem 7 5 cM bergstukken Skodafabriek Pilsen Doorman oefent de bediening maar er zijn weinig liefhebbora een stak is nu naar Elbaasan vertrokken onder een Alhaneesch artillerieofficier die een beetje inge schoten ia in do techniek maor waarsohgnlijk van vuren geen benul heeft dan moet Verhulst het kanon maar zelf bedienen 1 De approviandeering uit Koritsa aan oon 3000 man gendarmes on vrijwilligers zonder een intendant geeft mij ook al gonofi hoofdbrekens te meer daar het meel opraakt De overbrenging van Thomson Over de overbrenging van hot stoffelijk overschot van Thomson vertelt de hoer Tervooron die do reis van de Noord Srabant meemaakte o a do volgende bijzonderheden m Het Leven Dinsdagmorgen om halfzes lagen we voor anker in do baai van Durazzo een paar kilometer van den wal midden tusschen de Ualiaansche Oostenrijksshe Fransche Duitsuho on Engelscho oorlogsschepen die in wijden kring voor do stad liggen Vlak bij ons het reusachtige Duitsche oorlogsschip BrenUiUt het vorst af de Fransche JiJagar Quinet ook in Amsterdam bekfiud door het bezoek van Prosidnut Falliüres Nog geen halfuur lag df Noords ffrafmnt voor anker of roods kwam de Engehiche officier van piket aan boord om de gebruikelijke begroeting to loon maar ditmaal tevens om namens den EngolK hen admiraal dio als oudste het hoofd was van do verschillende voor de stad liggende schepen te verzoeken niet txj schieten daar dit misschien do bewoners in do itad zou kunnen voroutruston Torwijl de HolUndsche officier van piket do luitenant tor iieo 2e klasse J A V Swenkor mot do stoombarkas naar den wal ging om officieel kennis te geven van de aankomst dor Noordlirahanly kwamen achtoroonvolgens de verschillende vreemde officiereu van piket onzen commandant begroeten waarop do luitenant ter zee 2ü klasse J Fruin met de tweede stoomsloep het heele njtjo langs ging om overal tegenbezoeken te brengen Na nog eenige bijzonderheden over Durazzo t hebben medegedeeld vervolgt daa de correspondent In den ochtend van Woensdag had de overbrenging van het lijk van KAMER VAN ARBEID voor de BOUWBEDRIJVEN te GOUDA Uitslag verkiezing BUKOEMKKSTElt en WE l liUU DKRH van iOUDA makeh bekend lat op hetlen een afschrift van het pntcee verboal vermeldende den uit la der op G Juli 1914 K ouden stmnming ter verkiezing van vijf loden patroon en vijf le len werkliotloii van Ie bovcngenoen ie Kamer van nrbeid i aangeplakt terwijl zmxianig atHchrift vonr oen iodca ter Oomeenle Seoretarie ter inzage is neilerfïo leud iiimia den 1 Juli 1914 Burgem en Weth voornoemd E L MARTENS De Secretaris J V IIEUSUE Wie wil prachtig licht hebhen Hij wende zich tot JAC KOOI J Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne bolast met het installeeren van BROKGAS Reeds jaren lang ia dit werk door ondergeteekende met hot grootste succes uitgevoerd Bogrootingen kostelooB Aanbevelend d KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Buitenlandscli Nieuws De toestand In Albanië Het bericht dat vorstin Sophie zich met de kinderen van den vorst naar Roemenië gaat begeven heeft nog geen bevestiging gevonden De crisis duurt echter ongetwijfeld in volle kracht voort De krijgsvcrrichtingen zijn vrijwel tot stilstand ge Ilomen DavMntegea ontwikkelt de diplomatie een buitengewone werkzaamheid Ismail Kemal die mot zijn gevolg van Toskische notabelen gekomen was heeft met de regeering en den vorst besprekingen gehouden Er werd be sloten hqdsja s in het leger der rebelalen te zenden die zich op Ismail Kef mal beroepen en de hervatting der besprekingen met do opstandelingon inleiden zullen Ook met Prenk Bib Doda die in de laatste dagen dikwijls voor verrader uitgemaakt werd wil de vorst weder in verbinding treden Hij moet hom in een telegram gelnkgewenscht hebhen met zijn welgeslaagden terugtocht Bib Doda zond dadelijk den abt der Mirdieten Primus Doici uit Alossio naar Durazzo om den vorst mede to doelen dat hij zich met zijn laatste trouwe Mirdieten in Gurzi een dorp bij Ishmi bevond waar hij versterkingen afwachtte om weder aanvallend op te treden Hij had ook dringend geld noodig Gisterochtend is Bib Doda verge Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DBN HAAG ffeeft de HOOGSTE WAAUt E voor Gedrag en Heereu en Dameskleeding koopt geheele of g edeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Lot s V p op NAAK en ADlt BS lIej deWed E ALTER Ged Gracht 3 5 DEJS HAAG dien te geven Noem mij niet kwalijk dat ik u heb lastig gevallon In liaar opcriharligii verontwaardiging lag lotH dal Katharina uan Ir ik j OüdiT h dii huicbHaiij Aan een opwoÜing van haar hai l toegöVfnwl nam zij Else s blond kopjo tuaiwhon haar handon en zei op Imr telijkoii toon Noen liewe sclwiik mi liovor v rgiffi nis en u Iwwijz daarvan maak mij tol uw vertrouwde iti uw verdriet Wilt ge dat Else knjkir limHchen haar tranon door niaar h H duurde nog een gcruinien poos voor zij zoover tot kalmte wn gekomen dat zij weer spreken kon Mijn bwïle Max heeft allf red n o l ¥en mij uit to varen z ze toon maar bij doet het niet Ilij is veel en vee Ie goed voor Zfxi n lichtzinnig scbepfw als Ik Im ii Vervolgen gaf ztj ile vorzidïoring dat zij do meo te berispen maar t wons do moest te I p4tlagcn monsoh ter wc reld was en dat zij liefst nog dozm avond wild sterven Te vergoe s lrachlt Katharina haar te kalmeoren Misschien is A zaak zoo erg niet troostte zij Else wrong de handen Priases of Crravm 23 Ja mevrouw stamelde de prina ik Iwd ik wilde Nu zeg het mij dan dadelijk Mevrouw Voii Salten nam plaate in oen fauteuil en wenkte hem Ijij haar te komen zitten En dat tteed zij zoo kool en onverschillig als betrof het hier de bespreking eener droge quaestie Doch haar wangen gloeiden haar lippen waren samengeperst en zij speelde aenuwachtig met haar waaier De kamer waarin zij zirfa bevonden bevatte verscheidene groepen die gezellig stonden of zaten te praten en verscheidene nieuwsgiorigo blikken werden op haar en Iseröt n gericht maar wat bekroumle zij zich daaronj Alles was haar onverschillig allee De prins had intusschen tijd gehml om zich de mooie woorden te herinneren die hij zich had voorgenomen bij deae gelegenheid te izeggen Zoo sprak hij dan van zyn innige liefde Hij bezwoer haar dat ziJ hom mr e8t toebeiiooren hij verzekerde dat het leven niets meer waard was wanneer hij haar niet mocht Wordt Vervolgd Advertentiën Heden overleed onze lieve Moeder en Örootmooder Mevr de Wed BerkiaÉ m der Spreokel V Beekhuysen i EUecom Familie BERKELBACH V D SPRENKEL 5 Jnli öouda Hemge kennisgevitig Voor de vele blijken van deolbeming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden broeder behnwdbroeder on oom den Heer C D JULTOS Weduwnaar van E U C Lk Saor tbn Brook betnigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam Dr W H JULIUS Heden is door mij Curator ter griffie dor Arrond Rechtban k te Rotterdam en aan hot Kantongorerht te öonda gedeponeerd do Slotuitdeelingslljst in het fuillisseraeut vim AUG VISSER Kleermaker alhier ter koBtelooze inzage gedurende tien darren voor de SchuldoischerR De Curator Mr F H KRANENBURG öouda fi Jnli 1914 By aktn op 6 Jnli 1914 verleden voor den ondergetoekendon notaris te Gouda ia de aldaar gevestigde vonnoptachap ondor de firma Jan de Jong en Zoon bestaande tusschen de Hoeren JAN DE JONG en HENDRIK DE JONG pakkistenfsbrikanten te Gouda aangegaan bij ftkte op 24 DeoemBor 1900 verleden voor notaria O O FORTUYN DROOOLEEVEH destijds te Gouda ontbonden welke ontbinding gerekend wordt te zijn ingegaan op 1 Juli 1914 Namens partijen N F CAMBIKR VAN NOOTEN notaris DIENSTBODE gevraafid tegen 1 of 15 Aug te Scheveningen Qoede getuigen vereischt Loon f 150 wBschgeld f 26 Adres Mevr DE LANOE Leuvensche straat 56 12 GEVRAAGD oen net meisje als niENSTBODB V g g V om 00 spoedig mogelijk in dienst to treden Adres BURGERHOUT West Krnisk do29n Rottordam H ooFiDi= icrisr en Migraine worden zoker en dadelijk genezen door do hoofdpiSnpimtillm van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cont 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdstoog 3 Dienstaanbiedingen hebben in do Qoudschd Courant tIeMft ameee MT Deze tdverlrntien kosten sleehls bij Toornitbelaliug 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Dames Haarwassohen met Electr droging f Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAI T A DB JOMCI Coiffeur Oosthaven 31 Gemeente Lichtfabrieken Gouda De DIRECTIE maakt bekend dat op mmm 12 mi vwi il stroomlevering lijililijli zal wirdei onderbroken en wel van des voormlddags 7 uur tot 12 uur des middags tot het doen van eenige werkzaamheden aan de hoogspanningsinstallatie met het oog op de voorbereidende werkzaamheden tot stroomlevering aan de Gemeente Haaatrecht Een en ander gescluedt onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouder van Gouda Tevens wordt medegedeeld dat voor verdere werkzaamheden wellicht nog gestopt zal worden op dezelfde tijden op de verdere Zondagen in de maand Jnli en Augustus waarvan telkenmale vooruit zal worden kennis gogevon De Directie der Gemeente Lichtfabrieken Op geen tafel mag thans nog ontbrelien WDUTERLOOD s TAFELZUREN heliend om hun fijnheid van mak Zéér Verfrisschend njNE AÜGURKJES Prijiper CjEIHENOD zuur heele flescb 60 oent Enjelscli iiiodBl llescliJSceiil piccalillv imive 35 tlTJES 40 DE ZUZD IOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HÈERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommiBsarUsen Mr M M SCHIM v d LOBFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDKMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING 0f Do Maatschappij alnit alle soorten Levensverzekering tegin lage premiën Vrijgevige voorwaarden V oor inlichtingen wende men zich tot de Heereil U nOVWHIBSimVMCH Uaeen te $ ieho Hkoiiem en Êj C Mj irBUBH ITetlluicen te tiatuia INDIEN GIJ NIET WEL ZIJT Gehiuik an pikje kruiden van JAÜOBA MARIA WOHTt LBOEr f van OudRPfikeia Oucenden hebben er baat door gevonden leqen jnfluen a gevsttü koude volheid in de borst iusleloos hcjd slechte spijsvertfinng trags ontlasting hoofdpiin en Verkrijgbaar bij Drogistnn en WinkeliRrs h 30 Gl poi pakje POTTELBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater PraffleMHtfeê grutlB vetkryabaar 2fi3 Oen Agent voor Holland OATALONIfi te Tilbarg Vert egenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M X BBLONJBJr Agent Amstel Brouwerii Keizeratraat Tel 83 No 148 Gouda De Electrische Drukkerij van k BRI KMAK ZOON Z©3a d X roefoxd ex levert vlug en tot billgke prijzen ALLE SOORTEN kan ieder Iwsparen door wijs beleid en practische kennis P R ACTICÜS Magazijn voor beproefde Voorschriften voor de Vervaardiging van Zeepen Parfumerieën Pasta s en Poeders Vruchtensappen Likeuren Bitters Chocolade Suikerwerken Kleurstoffen Vlekkenwaters Poetsmlddelen Rooken en Zouten van Voedingsmiddelen Hulsapotheejc m tallooze Recepten van allerlei aard 1 DEEL 204 BUulK dik met Alphabetisch Register in netten stevigen Praehthnnd voor slechts J 85 rmr g Ï1W7 l nt ge het niet Jlfl lil k verzinnen of het fJV V Uil i 06k geeft u raad Hebt u vlekken uit te maken hetzij uitstoffen raarmer of gravuren Wilt uZomersproetenwater Roost verwijderen Blikwerk als nieuw te maken Vruchten inmaken inleggen in zout ofazijn dit alles en nog veel moer kost ugeen moeite het boek wijst u den weg Verkrijgbaar bij W BOLLiE Ifanu iro 9H b d Zeeviachmnrkt te It tterdam en verder alom Franco na ontvangst van Vofttwisgel grootf 2 25 waarop melden Vraagbaak Brokkenhuis Dames I Wilt U bij het opruimen in dezen tijd a v p donken om het Brokkenhals Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 on onze beambte zal halen wat ü wilt missen De Commissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vice B D GROOTENDORST Pen VAN Bl OMMESTtiN S InkT is proefonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELUK APEL00CFrN H0lLA 5 A a B TD A 7 Jali Bov zaal De Réunie 8 n Ledenvergad afd Gonda Volksbond tegen Drankmisbruik 8 Juli Bovenzaal DeE anie 8y Oj Buitengewone Alg Verg AmoW gpoel Beleefd verzoeken wij geregeld t§dig mededeelt ig te mogen ontvang Tergadecmgcn concerten vemwWgkheden enz n deze dan i o agenda te vermelden Electr Dr A Brinkinan AZn Gouda iS521 53e Jaargang Dinsd 7 Juli 1914 miwm mmm iö x vrs ezi d erte3 a tieTDlsL d ttoox G oijLc5La © xi Oxx Lstx©Ifcc exi Vef chijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PK us DER ADVEUTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee Iwrekend Dienstaanbiedingen ym plaaLsing van 1 5 rcgcb fO 35 bg vooruillichiliii clkt regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groutt lethTs en rinden naar pla itsruimte PRHS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINEJLLN EN ZOOH te brongen zijn Evenwel staat hiertegenover dat Durazzo wanneer de Prins deze plaats verlaat tegen de opstandelingen niet meer staande gehbudon kan worden Hr Ms Noord Brabant is Zaterdagavond van Maltha vertrokken Ned officieren in Albanië De N Rott Crt publiceert een gedeelte van een brief van Majoor Snellen van Vollenhoven verzonden uit Korttsa d d 20 Juni Daarin staat bet volgende Het is nu rustig hier maar ondor den grond woelt het als bij een vulkaan die tot uitbarsting wiK komen Aan alle kanten intrigeert men om hier propaganda te maken voor oene Turksche revolutie zooals thans woedt over geheel Midden Albanië de beweging wint veld in geheel Albanië en als de ohdergouverneur Abdul bei een geslepen diplomaat waar hier alloM om draait wil beginnen ben ik machteloos want hij heeft dan immers alle 800 gendarmes van Essad die men aan mij geloodad hoeft op zijne hand Maar het zou stom ijn van Abdul bei want hg zou meer verliezen dan winnen Het Grieksche leger zou torstond aanvallen en de tad nemen als het hoorde dat de Nederlandsobe officieren weg waren Enfin afwachten is de boodsahap Ver iuUt eit Reimers zitten in Elbasan opgesloten van alle kanten Op het laatste moment heb ik hun nog 180 vertrouwbare kerels met een kanon kunnen verschaffen om hen te helpen moor kon ik niet doen Gelukkig beginnen do Andastes bij de Devalilijn zich te concentreoren om opnieuw hun geluk te gaan beproeven en dat brengt weer wat leven in de brouwerij Alle ruSt werkt demoraliseerend muiterij aan de orde van den dag verpleging zeer zwaar en groot geldgebrek Ik zond in do benarde tijdon in Koritsa bijna mijne goheelo bagage 4 koffers naar Elbasan toen zoo veilig mogelijk maar nu begin ik te Vermoeden dat ik van den regen in den drop ben geraakt en de bullen misschien toch kwijt raak Er is heel wat gepraat toe noodig om allen rustig te houden met veel geld houd ik de overhand maar nu dit op is de verbinding verbroken is en men propaganda maakt tegen do Nederlandsche officieren als de vijanden des vaderlands wordt de zaak een werden gevangen genomen en metlegevoerd De Fransche gezant in Albanië heeft opsporing bevolen van het verblyf der vermiste Fransohe onderdanen Te Rome aldus wordt van daar eveneens aan de Matin geseind is het noodzakelijk geworden vertrek volgens anderen zelfs aanstaande vertrek van den Prins von Wied het onderwerp der dagelijksche gesprekken Het staat vast aldus verlnidt te Rome dat s Vorsten afstand doon zich meer en meer opdringt doch een enkele Mogendheid wil het hem duidelijk zeggen en het blijft de vraag wanneer hij het zelf begrijpen zal IHtifcr de opstandelingen niet voornemons schgnen te aijn Durazzo aan te vallen is er geen enkele reden waarom de Vorst niet nog eenigeweken in zgn paleis zou blijven Eüthans indien zich niet het een of andere nieuwe feit voordoet gebrek aan geld b Ia officieele kringen wordt echter v csekerd dat nog geen enkele besprekiil over het vertrek van den Vorst h eft plaats gehad en dat deze ook nog op geen enkele wijze te kennen gegeven heeft dat hij aan heengaan zou denken De correspondent tan het Berliner Tageblatt te Durazzo seinde aan zijn blad dat daar wederom 27 Duitschers die zich in Weenen hadden laten aanwerven zijn aangekomen hij zich verplioht gevoeld alle Dilltaoiwn te waarschuwen om naar Albanië te gaan In militaire kringen te Durazzo is men van meening dat de Prins niet daarmede geholpen is alleen een leger van minstens 4000 man zou een actie kunnen wagen en heeft kans van slagen Echter om zulk een troepenmacht in stand te houden ontbreken de middelen en de vrijwilligers gaan een eindelooze ellende tegemoet Het leven is duur en een onderkomen is niet te vinden Bedden en dergelyke luxe epn natuurlijk in het geheel niet aanwezig Bovendien is het nog zeer de vraag of de Mogendheden haar toestemming zullen geven tot het vormen van een vreemdelingenlegioen De toestand wordt eiken dag hopeloozer De Nederlandsche officieren verwachten van een internationale interventie slechts redding Prenk Bib Doda heeft om met 1600 man naar het Noorden te trekken 100 000 frs geëischt hij zou dus zcjn rooftocht herhalen Ook heeft bijden Prins voorgesteld naar Skoetari te gaan aangezien daar 15 000 man bijeen zeld van een honderdtal soldaten in Durazzo teruggekeerd en heeft 100 000 franca gevraagd om den aanval op do rebellen voort t knnnen eetten De regeering heeft nog geen besluit ge nomen Van andere zijden ontving de vorst in de laatste dagen eveneens aanbiedingen van kleine strijdkrachten Ook voor geld natuurlijk Zoo vroeg Isguf bei gouvernenr der Drln provincie 1B0 0 K francs voor het lovoren van 1000 man Ook Ahmed bei heeft uit Kroja een deputatie naar den vorst gezonden Ook hij vroeg geld om manschappen aan te werven Het ontbreekt de vorst dus niet aan voorstellen van verdedigers Wat hem ontbreekt is echter wat zij allen vragen de schatkist is leeg Toch schijnt de vorst nog niet alle hoop te hebben verloren zooals de pessimistische partij aan het hof die slechts in zijn afdanking en veitrek een oplossing der moeilijkheid ziet Hij staat aan het hoofd eener optimistipcho partij die verwacht dit alles nog wel terecht zal komen Nadat de regeering te Weenen het oprichten van veen vrijwilligerscorps verboden had droeg de vorst aan verschillende personen op een plan uit te werken voor het aanwerven van een soort van vreemdenlegioen dat bolast zal worden met het ontzet der hoofdstad en de pacificatie van het land Het plan schijnt reeds vaste vormen to hebben aangenomen De sterkte van het leger zal ongeveer 2000 man bedragen Ook de bijzonderheden der organisatie zijn uitgewerkt maar omdat daaraan nog de goedkeuring van den vorst moet gehecht worden zijn ze nog niet gepubliceerd De grootste moeilijkheid bestaat in hot onderdak brengen der manschappen De Dnitsche bladen maken melding van de vorming eener commissie belast met het aanwerven van vrijwilligers oor den vorst Overeenkomstig de instructies van den minister van buitenlandsche zaken en de prefectuur van politie te Berlijn magdatcomitó slechts oudBoldaten die niet van Duitsche nationaliteit zijn Naar aan de Matin nit Dorazzo gemeld wordt is oen viertal Franscfaen die bij een Transche maatschappij voor houtontginning in een aan Essad Pasja toebehoorend woud werkzaam waren door de Albaneesche opstandelingen toen deze door de Mirdieten vervolgd kloppend hoofd met eau do eologne af to kooien De kamer was ulol twlig zooals zij gehof pt had Op oen der sofa s lag Eist von Stasch met hot hfiofd in eim kussen gedrukt on toen zij bij Katharina binnentreden v r8chrikt opkeek zag deze dat zij hevig geHchr id ha t Een ochteli e scèfno dacht Katharina en ging naar oon der ttdletstafelH zonder vorder naar de jonge vrfJiiw om te zien Daar voeldp zij plotseling een hand op haar arm leggen en Else s b traande oogon bl ikten hnar aan 11 moet ik het zeggen snikte Else U zal mij niet verraden en mijn hart dmgt er van te bersten Katharina koek haar oiigüduldig aan Was zij zelf niet ongelukkig gono Wat hatl zij noodig mot het kinderlijk verdriet van het kleine dwaze vrouwtje Vertrouw mii liever niets toe mevrouw Von Stasi sprak zij koel tusschen echtgpnooten past geenderde Else liet haar niet uitspreken Wat riep zij gekrenkt uit Kan u geloovcm dat ik roe mijn Max getwist heb © n dal ik nu bij u kom om mijn gemoed te verlichten Dat zon ik nooit doen H miskent mij zeer als u dit Voor mogell houdt Tn eon geheel awlepe aangeUsgenheid wilde ik u om raad vragen maar ik zlo wel dat u niet gestemd is om mij burg en de prinHes de kamer liirineiitradon gevolgd door prins Ijeopold en eenige andere hoeren en dames Met hoeveel overlt was die nimedie gesi eeldl Natuurlijk de hulpvaardige vriend mooht niet ontbreken Uit de oogen dor prinses was te lezen dat zij gelukkig was Het arme kind Zij vertrouwde hem zij gaf h em haar onschuldig hart eu voor hem was deze verbintenis torh slerhte eon raariage de couvenance zooals tT dagelijks in de groote wereld worilen gosloteti De prinece riep Katharina bij zifh terwijl Waldonburg zich bij Iserstoin votKde Kathariiia s hart was vo van wrok en verbittering Daar speelde zij nn weer haar rol in de eomedie daar was zij nu weer bet werktuig dat den dubbolhart gen man zijn verraderlijke hamtelingen gemakkelijker maakte De muziek was weer begonnen aan den arm van Iserstein zweelde Katharina door de zaal Onder hei dansen werd zij aangiegrepen door eem soort van duizeling toen de wals uit was leunde zij zwaar op I erfftein 9 arm De zaal scheen nog te draaien en de vloer scheen te golven als een bruisende zee Slechte door Inspanning van al haar wildcracht blerf zij op de been Zij liet zich door den prins uit de balzaal naar de garde robekamer vooreo om daar Haar FEViLLETOX bezitten en dat hij besloten was liever te sterven als zl weigerde de zijne te worden Oiibewof lijk als een stcenen beeld hooifk Katharuia hem aan alleen bij die laatste woorden speelde een spottende glimlach om haar mmid Dus was er toch oen dio den dood verkoos boven een leven zonder haar O Charlottel Zou iij toch gelijkhobben i Jammer echter dat mennK eilijk kon uitmaken ol prins Iserfitein door tie liefde dan wol door zSjiischulden tot zelfmoord zou gekomenzijn ïlah Zij zag in hem een g s cmkt werktuig voor haar bedoelingeu kim zij meer van hom verlangen Zij reikte hem de hand toen nij eindelijk zweeg Hoe zou ik zoo wreed kunnen zijn u den dood te gemort te voeren zei ze eenigszius spottend Daar u mij wil bezitten om gelukkig te zijn welnu voor mijn part wees gelukkig Wees nu tevred zei ze Koel ie kent mijn zwak ik ben nu eenmaal een volslagen vijandin van alleswat Bentimenteel ie en hoe meer gemij daarvan verschoont hoe beterwij het met elkander zullen vinden Laten wij nii naar de zaal terugkoerenl Zij stond op en juist bood iseo stein haar ton arm toen aan de zijde togöBover de balzaal Walden ij f 1