Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1914

Nat en Buitenl Staatsfondsen pryshoudend Culturen stil Tabakkon boter Petroleum pryshoudend Rubber stil Mynon pryHhoudond TbomBon naarde Noord Brabant a ts By bet aanbreken van den dag washet stoffelijk overschot uit het voorloopige graf ontdaan van de langekist waarin het was begmven overfi ebracbt in de prachti e door de NoordBrabant meegebrachte kist Hetgraf werd weer dichtgegooid en daarbovenop stond nu de kist gedekt mettalrijke reeds verwelkte kransen en defraaie nieawe van den commandanten de officieren der Noord Brabant In al zijn eenvoud maar daarom nietminder treffend lag bovenop een kleinvlaggetje een ruw afgescheurd lapjezwart doek waarop in gebrekkigeletters ia wit deze woorden stonden KosovaMt Tfiomsonit wat wil zeggen Van de inwoners van Kosow aan Thomson Meer dan alle prachtige kransen paakte jniat dezeaandoenltjk eenvou dige hulde indrak op mij Omstreeks acht uur verzamelden zich alle in Durazzo bevindende Noderlandsche officieren en de broeder van den gesneuvelde de kapitein der raarechauaseo Thomson in het bareet der gendarmerie Twee rijen gendarmen stelden zich op langs den weg terwijl een achttal andere de met de Nederiandsche driekleur on de kransen gedekte kist opnamen en do trappen afdroegen tusschen de rijen gendarmen door die zich zoodra de dragers en de te voet Volgende officieren hen waren gepasseerd daarachter aansloten B n talrijke menigte Malissoren en andere inboorlingen die eerbiedig het uitdragen van de kist hadden gadegeslagen volgden de tromp hunner geweren naar beneden gericht Langzaam schreed de stoet door do hoofdstraat der stad op welken tocht aan de houding van het talrijke publiek ze r goed was te zien dat hier iemand werd weggedragen die hij allen in dankbare herinnering voortleefde Buiten de stadipoort voor den Konak gekomen trad de Vorst met een nnisachtigon lauwerkrans naar voren oni achter do kist in den stoet plaats te nemen Vaarop de tocht werd voortgezet naar don stoiger waar do stoombarkas van do Noord Brabant mot een sloep op sleeptouw gereed lag Üe kist werd m de sloep geplaatst waarop kapitein Thomson op den steiger eenige woorden van dank sprak tot don Koning voor de per zijn broeder bewezen Met een hartolijken handdruk nam de Koning afscheid van ien kapitein waarop dezn zich met de andere officieren in een volgsloep begaven Daarachter volgde een sloep met do officieren van do Noord Brabant r ngzaam voer deze stoet naar do een paar mijl verder in do baai liggende Noordlirahant waar de kist werd binnenge lragon terwijl do bemanning met ontbloot hoofd langs de verschansing stond opgesteld 55oodra het stoffelijk overschot was noorgezet in het tot rouwkamer ingerichte verblijf der adjunct machinisten RU de HoUandscho officieren afscheid hadden genomen on weer naar den wal waren toraggobraoht lichtte de Noord Brabant het anker om don terugweg naar het vaderland te aanvaarden Kapitein Thomson bleef aan boord om de reis over zee terug mee te maken Slnjaexxlaxxd Prins Hendrik Prins Hendrik dor Nederlanden h gisterochtond te Kopenhagen aangekomen voor een bezoek aan do Koning en da Koningin Aan de landingsplaats waar IIoK landsche en Deenscho vlaggen woeien verzamelden zich ile militaire on burgerlijke autoriteiten waaronder do Minister van Buitenlandsohe Zaken ScavenJUB Verder de Prinsen Waldemar Harold Üustaaf Axel Prins George van Griekenland Om 10 uur kwam de Koning die de generaoLinniform met het lint van den Noderlandschen t euw droog Hoewel de aankomst van den prinsgemaal op 10 uui vastgesteld was verkondigde eorst tegen 11 uur het saluut van het fort de nadering van het pantsersohip Zeeland dat door een marine hydroaeroplaas omvlogen werd De leider van net Koninklijk jacht commandant Grove begaf zich in een stoomsloep naar het schip en haalde den prinsgemaal onder vernieuwde chietBchoten af Prins Hendrik droeg de admiraalsuniform met het lint van de Olifantsorde Om 11 u 20 ging hij aanland aan den voet van de landingstrap door den Koning en de Prinses ontvangen Na de voorstelling roden de Koning en de prins gemaal in een open rijtuig met vier paarden naar Amalienborg waar de Prins verblyf zal houden Den 8en dezer vertrekt Z H naar Ohristiaaia Begrafenis Init Spandaw Omstreeks 1 uur kwam gisteren de trein die het stoffelijk overschot van Initenant Spandaw naar Arnhem overbracht het station binnen Dado Igk na aankomst werd het lijk overgebracht naar een als rouwkamer ingericht lokaal waar zich reeds de familieleden van den overledene bevonden de vertegenwoordiger van den Minister van Koloniën benevens deputaties van de officieren van de koloniale reserve van de officieren van het 8ste regiment infanterie van officieren van het korps rijdeode artillerie van het invaliedenhms Bronbeek en enkele vrienden en bekenden van den overledene Verder merkten we op kapitein Walaardt Sacró de luitenantsvliege niere Coblijn en Roel er Bosch HenrK Wijnmalen Van Meel verschil lende Indische officieren namens den hoofdcursus en de Vereeniging Minerva Daar luitenant Spandaw ridder in de Militaire Willemsorde was werden de militaire eerobewtjzen gebracht verschuldigd aan den rang van kapitein De stoet stond onder leiding van majoor Ruempol en bestond uit een compagnie infanterie Vier officieren van het Indische leger fungeerden ais slipdragers Talrijke bloemstukken dekten de baar terwijl een wagen met bloemen en kransen den stoet volgde in het eerste volgrijtuig namen S laats de vertegenwoordiger van denfinister van Koloniën met zijn adjudant in het volgende rijtuig de moeder twee zusters en de broeder vanSpandaw De deputaties volgden tevoet den stoot die eerst tegen halfdrie van hot station vertrok overallangs den weg een dichte haag vanmenschen Op het kerkhof was een talrijke ijenigt4 vorzuiuWd waarbij do vertowenwoftrdiKor van H M do KoninKln Aan Ie croevo werd o a het woord gevoerd door den heer van den Borcb van Ih OiiiHt lo namens de Kon Luehtvnartvorwnig ing Eon brotftler van don overlcuioriP IM Uiigde namens de familie dank VfH r do oor aan don overlwlom bewozon De schipbreuk van de Empress of Ireland De minister van BuitenlandscheZaken maakt hekend dat te loondenoon fonds in het leven geroepen istor ondersteuning van hen die tengevolge van do ramp van het Britsche 98 Kmpross of Ireland in kommervolle omstandigheden zijn achtergebleven of anderszins schade hebbengeleden Op verzoek van den Public Trustee ondor wiens beheer het fonds is geplaatst nnodigt de genoemde minister belanghebbenden die meenen tot oen uitkeoring gerochtigd te zijn uit zich ter zake tot zijn departoment te wenden Profr Bolland Naar het N v d D meld heeft prof Bolland eenige dagen geleden een ernstige operatie ondergaan De hoogleeraar die voor dien in oen zeer zorgwekkende toestand verkeerde is nu langzamerhand beterende Onze officieren in Albanië Bij de familie van majoor Snellen van Vollenhovon is gisteren oen brief ingekomen gedateerd 25 Juni en meldende dat toen te Koritza alles wel was IntiiHBchén hebben opstandelingen telefonisch van uit Ëlbasan de mededeeling gedaan van het plan om Koritza to bezetten Volgens oen telegram uit Durazzo aan het Berliner Tageblatt is bij de inname van Koritza behalve de officieren Snellen van Vollenhovon en Malinckrodt ook de kapitein Doorman gevangen genomen De regeering heeft telegrafisch inlichtingen gevraagd naar aanleiding van het gerucht van de gevangenneming in Albanië van Majoor Snollen van Vollenhovon en Luitenant Marinckrodt De Eerate Kamer vacature Mr Van der Hoeven wethouder van Rotterdam is volgens De Tijd door de Chriat Hist Statenfractie aangewezen voor het lidmaatsohap der Eerste Kamor Vac baron Van Wassenaer van Rosande INDISCH MEÜWS Do pest op Java Bij het Depart ement van Koloniën is bet volgende telegram uit Nederl Indië ontvangen dd 4 dezeu betreffende pestgev Uen op Java geurende het 14daagscbe tydvak van 17 t m 30 Juni j l Afdeeling Halang 385 nieuwe pestgevallen 6 dooden Toeloengagoeng 2 Madioen 15 Paree 5G Bangii 2 en Berbok 2 doodeÜgke gevallen Kediri 51 nieuwe gevallen 47 dooden Soerabaja 24 nieuwe gevallen 19 dooden Magetan 25 nieuwe gevallen 23 dooden Cantineknoeierijen in Atjeh De corTeepondent te Batavia vau de N R Ct seint Kapitein Quack die met voorbijgang van zi overige chefs zich rechtstreeks tot den l $rerc mmandant wondde met een klacht over knoeierij n die in Atjeh gepleegd zoudrai beeft buiteulaudsch voriof gord on gekr Bu ii ontving een tevredenhoidsbo tulging van d i legercominandant eenVonderzoek naar die knoeierijon worst nu tegemoet gezien Het blad toekent hierbij aan Meii zal zu h herinneren hoe eeu paar maanden geleden wij het bemcht ontvingen dat etm kapitein in Atjeh zich rechtHtree4£8 tot den l ercommaud ant had gewend met eon klacht over knoeierijon in het kantino ber heer iu Atjeh i zultis omdat een vroeger langig don hiérarchiokon weg ii edionde klacht den legercommandant nimimrr had bereikt Hoewel de voyrachriftou tor zake in zulk e n geval don militair volkomen het recht gevcai bij naot doorzending vuu een Itlacht of verzot den hierarchiokeu weg te verlaten blijft het toch altijil gevaarlijk van deze bevoegdheid gebruik te maken Wij teekenden dan ook bij dat bericht oa dat t voor dien kapitein te hopen was dat hij heel vasi in zijn schoöaejj stond daar hij anders weinig genoegen zou beleven van zijn optreden Inderdaad flchijnit die kapitein wo weten nu dat hot kapitein Quack is met deugdelijk materiaal voor éen dag gokomoit te zijn zoodat hij zelfs een tevrodenlïeidHbetuiging van den legercommandant heeft ontvangen Dit wijet er wol op dat wo helaas aan den vooravond staan van een schandaal zooalti gdukkig nog weinig in ons Indiuch leger is vooigekon on Kapitein O M A Quack was oorspronkelijk van het Neder landsche leger waarbij hij den 14en October 1H91 tot 2e luitenant der infanteriewerd benoemd en 24 Augufttus 1H9 tot Ie luitenant bevorderd werd Tijttena hij iu dien rang gedetacheerdwa aan de Hoogere KnjgSHChool hooft hij toon ontslag uit den militairen dienst verzocht on verkregen Later is hij op zijn verzoek braioomdtot 2o luitenant der infanterio vanhet O I leger 15 Maart 1899 Hijis ifiet verlof in Nederland gowoeet en in 1904 weer naar Indiö teruggekeerd Wij rasenen dat kapitein Quack verstandig heeft gedaan hangende t onderzoek naar de knoeierijon die hij aan het hchi bracht maar gebruik te maken van zijn recht op buitonlamlseh verlof Gemengde Bericliten Prontbrief kaarten Over den oorsprong der prontbriofkaarten wordt het volgende verteld in het Nieuwsblad v d Boekh tis overgenomen nit een Duitsch blad De eerste met een afbeelding versierde kaart werd den 16en Juli 1870 bedacht en op hetzelfde oogenblik ook uitgevoerd door den hofboekh an delaar A Schwartz to Oldenburg Op 1 Juli van datzelfde jaar was de briefkaart vinding van Stephan voor het geheele Noord Duitscho postgebied ingevoerd en op het oogenoUk dat Schwartz de met een afbeelding versierde kaart bedacht bevonden zijn schoonouders zich te Maagdenburg vluchtende voor den op handen zijnden Pransch Duitschen oorlog Te Maagdenburg konden zij wegens het troepentransport echter niet verder en naar deze plaats zond Schwartz hun eon komiBchen welkomstgro in verzon op de pas ingevoerde briefkaart Hij schreef de kaart in zyn drukkerij herinnerde zich plotseling daar nog een cliché te hebban voorstellend een kanonnier bij het kanon en als zinnebeeld van den toenmaligen toestand drukte hij dit cliché op de kaart af en ging daarna voort zijn volgende correspondentie op dezelfde manier te versieren Inmiddels overschreden de Dnitsche legers de Fransche grenzen en werd de briefkaart het meest gebruikte correspondentiemiddel tusschen de bivakkeerende soldaten en hun verwanten tehuis Tal van deze kaarten werden door den afzender voorzien van teekeningen door den soldaat daarop gebracht als bewijs van welzijn en gooden toestand door den acfaterblijven den als aandenken Deze wyze van gedachtenwiMeling trok de aandacht en Leipziger firma s brachten kaarten bedrukt met voor het doel geschikte afbeeldingen in den handel welke onmiddellijk in den smaak vielen en bij groote hoeveelheden van en naar de slagvelden verzonden werden Na de voorstellingen betrekking hebbend op den oorlog vervaardigde men ook andere versierd met duifjes bloemen enz Aanvankelijk werden deze ter besparing van karton gedrukt op officieele brie aarten Op het succes dat deze kaarten hadden bonwde twee jaar later de Nenrenbergsche graveur Franz Rorich voort en voegde stadsgezichten aan de in omloop zijnde soorten toe Auto ongeval Gisteravond is op den Haagweg bij Leiden bij den overgang van de Staatsspoor een chauffeur uit Den Haag die niet bemerkte dat de boomen met het oog op een naderenden trein gesloten waren door de boomen heen gereden Een andere auto die daar juist achterop kwam reed deze eerstgenoemde die midden op de rails was blijven steken aan waardoor deze ernstig werd beschadigd De seinhuiswachter wist door verBchillende teekens den machinist te waarschuwen waarop deze nog juist op het laatste oogenblik den trein tot stilstand bracht Gebleken is dat vanaf don straatweg aaidelijk door het signaallicht zichtbaar was dat de boomen gesloten waren zoodat de schuld dan ook geheel ligf bij den chauffeur Zondagmiddag had op de Vlist nabij Leidschendam een ernstig ongeluk plaats Een giek bemand mot twee personen een heer en een dame sloeg door de golven veroorzaakt door een motor om De jonge man verdronk Het meisje werd gered De werkstaking te Zaandam Naar aanleiding van het bericht dat de burgemeester van Zaandam bij den minister van Binnenlandsche Zaken was geweest hetgeen in verband gebracht werd met de werkstaking heeft do hejr K ter Laan aan een verslaggever van het Hbl medegedeeld dat dit bezoek geen betrekking had op de werkstaking Voorts verklaarde do burgemeester aan den verslaggever dat hy geen versterking van de politie noodig oordeelde De 37 agenten waarover hij beschikt acht de burgemeester ruim voldoende Wat het schieten vkn j l Zaterdag betreft de burgemeester meende dat dit niet noodig was geweest omdat de agent zidi gemakkelijk op andere wijze bij zijn collega had kunnen voegen terwijl hij ton slotte verklaarde dat hij zooveel mogelijk zich door eigen aanschouwing op de hoogte stelt van hetgeen er voorvalt bij het naar huis geleiden van werkwilligen Inbraak te Bloemendaal Ongeveer een maand geleden in den nacht van 4 op 5 Juni werd ingebroken in de villa Duinwijk te Bloemendaal bij welke gelegenheid verschillende zilveren voorwerpen werden ontvreemd Zaterdagavond j l is te Amsterdam gearresteerd als dader van deze inbraak de tó jarige behangersknecht Pr wonende op de Van Lennepkade te Amsterdam Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd en is naar het Huis van waring te Haarlem overgebracht N V d D In den nacht van 28 op Juni werd te Bussum in 2 en to Nitardon in 1 villa inbraak en diefstal gepleegd van wat geld en eetbare waar De Bussumsche politie hoeft in vVband daarmede gearrestöerd 2 knapen van 16jarigen leeft d die na het gebeurde naar Duitschland w ren vertrokken doch gisterenavond van daar zyn teruggekeerd Flii k De 13 jarige Hendrik Hoppenbrouwer te Leiden heeft Zaterdagnamid dag oen jongen van vior jaar uit het water aan de Apothekersdyk gehaald Op 16 Juni jl heeft hy een ander jongentje van acht jaar ook aldaar uit het water bevrijd Een Fort Chabrol op de Veluwe Men schrgft uit Putten In de nabyheid van ons dorp in de buurtschap Heil woont op een boerenhoeve een gezin bestaande uit een oude moeder de weduwe van Zweden twee dochters en vier zoons De oudste zoon Johannes verkeert in de vaste overtuiging een bovenaardsch wezen te zgn De moeder en de andere hnisgenooten schgnen in zyn zonderiing optreden een onbeperkt vertrouwen tl bezitten Johannes bevindt zich t grootste gedeelte van den dag op een bovenka ier welke door hem tot een vesting is versterkt Aan den wand hangen vuurwapens en in de buitenmuur znn schietgaten aangebracht Johannes houdt veel van vrouwen en cognac Tydens het onweer bezweert hy het hemelvuur door een flink hoeveelheid cognac naar binnen te werken Een der broeders Elias doch door Johannes Judas genoemd is getrouwd en woont ook by familie in Johannes vatte liefde op voor Judas vrouwen maakte haar zoo lastig dat ze de vlucht moest nemen om weldra gevolgd te worden door haar man en zulks met achterlating van 4 jeugdige kinderen die Johannes niet wilde afstaan De justitie werd in den arm genomen en op bevel van den officier van Justitie werd Vrijdagmorgen een inval gedaan door 12 rijks en 2 gemeen te veld wachters onder leiding van den brigadier Haltes en den waamemenden burgemee tor van Putten den Wethouder Beemink Een vyftal politiemannen drong de woning binnen terwyl de anderen zich verdekt opstelden Het toeval wilde dat de vier kinderen van Judas op hot erf speelden en dus door de achtergebleven veldwachters naar een gereedstaand rgtuig konden worden geleid Inmiddels ondervroegen de anderen de moeder waar Johannes zich bevond en kregen ten antwoord dat hij op zgn kamer was Op tzelfoogenblik word boven aan de trap een deur geopend en verscheen Johannes met n groot geweer onder het uiten van de vreeseHjkste bedreigingen De politiemannen vonden het raadzaam ten spoedigste af te trekken om noodelooB bloedvergieten te voorkomen te meer waar zy wisten dat de kinderen in veiligheid waren Zg hadden echter nog de gelegenheid op te merken dat nog meerdere kinderen in het huis aanwezig moesten zgn Althans oen jongske van ongeveer 4 a ö jaar werd door hen gezien Ernstig vermoeden bestaat nu dat eon aantal kinderen aanwezig zgn die bg den burgeriyken stand onbekend zgn welk vermoeden ook gegrond is op het feit dat verschillende vrouwen waaronder een lupuslgderos het huis beVonen Wg vernemen dat door den officier van justitie de aanhoudiftgvan Jobm nes zal worden gelast De staking te Winschoten De staking van ongeveer 130 werklieden aan de Noord Nederiand che machinefabriek te Winschoten duurt voort Van den kant dor stakers deelt men aan hetllbl omtrent de oorzaak der staking het volgende mede Eonigo metaalbewerkers werden nntelagon omdat zij weigordon aan besmet werk te werken waarteg het hooldbeetuur van den Ned Metaalbew Bond de afd Winschotrai gewaarschuwd had Bedoeld werk was onder handen bij de firma Gonnerman Co te Haarlem toen daar staking uitbrak De postende stakers doAr bemerkten dat dit werk naar hot ïlaarlems he spoorstation word vervoerd Het nummer van den wagon was bekend en daardoor kwam mon er achter dat het besmet werk was gelost bij de NoordNederiand scho MaAhinofabriek te Winschoteeu De onlalagen arbeiders werden eeo dag lataweer aangenomen en verwacbJiftp dat de directie niet door ou gaan met bedoeld work to laten afwerken Intusschen werd aan e 2U tal arbeiders achtereenvolgens dat afwerken opgedragen doch ze weigorden allen Al die werklieden wordon ontslagen Een verzoek om met het afwerken van meergenoemd werk te wachten tot do kornet van den Bondevoorzitter Dekkers werd afgewezen Toon werd onmifM lijk gestaakt De bondevoorzitber Dekkers oonferoerde met de directie die bereid was het ijzer op do terreinen der fabriek aanwezig weg te sturcm De organisatie acht echter niet het maar het te Haarlem neergelegde werk besmet De Directie der NoordNeflorland 8che deelde omtrent bovenstaande aan den correspondent van het Hbl te Winachote n mede De opdracht tot het maken der bakken ia ons vacstrekt niet door do finna Gonnorman en Co maar door de firma Röhrig en König te Maagdenburg GederfÈelijk afgieworkt materiaal voor die bakken bestemd zond de firma Gonnerman Toen de leden van den Ned HöjBew Bond bezwaar maakten voor de opdracht der buitenlandflcb firma beetemde materiaal aï te werken stond de directie toe zonder ontelag de bezwaar makenden nog gelogenbeid zouden hebben omtrent hun gedragslijn overleg te plegen met hei bestuur ol leiders en is hun toe n ander werk te verrichten fde opdracht werd toen verstrekt anderen die deze bezwaren niet n doch zich al spoedig bij de e vervoegden met de klacht ze door vreoBaanjaging en bcdrei llngl zoodanig gehinderd werden dat ttax bet werk niet langer durldeu loprgaan In een conferentie met de directie fcenden twee bOBtuursleden der afd becboten dat ze het verloop der niM meer in bun macht haden dat i oeds was besloten den van nietwerken aan beemet interiaal welke dsch ook gold voor ifist bondslodon uit te breiden met in oisch aan de directie dat het besmette materiaal nog dienzolf4eü namiddag van het terrein te ver ijderen Gebourde dat niet dan zou im volgendon morgen om zee uur worden geeiaakt D it b luit was genomen tegen hot idvibe van het afdeelingsbestuur en bulten het hooldbeetuur van den Rond an Do directie wees dit ultimatum OBvoorwaardolijk van de hand Internationale ReelameTentoon stelling Voor de van 19 28 Sopt a s te Bdtterdam te honden Internationale IJedame TentoonstelIing ontvingen wy van Coppons Advertentiebureau te Amsterdam een reclameplaat welke ongetwyfeld de aandacht zal trekken De helle kleuren waarin dit biljet ia uitgevoerd kunnen wg allerminst bewonderen doch de idee welke in de teekening van het biljet is weergegeven mag zeker goed geslaagd genoemd worden De woorden Reclamekracht is wereldmacht geven juist aan wat de tentoonstelling waarvoor dit biljet de aandaoht vraagt bedoelt Stadsnieuws GOUDA 7 Juli Door Burg en Weth zgn aan deRaadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 2 Juli 1914 Ter voorziening in de vacaturen in het College yan Zetters welke ontstaan zullen tengevolge van de periodieke aftreding der hoeren J J Dugm A Jaspers Lz en P W Kamphuizen zal de Baad ingevolge het bepaalde by het eerste lid van artikel 3 der Wet van 5 April 1870 Staatsblad No 63 vóór den 1 September a s aan den Heer Tcanmissaris der Koningin in deze trovincie hebben in te dienen eene opgaaf van zes personyi 2 3 4 5 6 Wg hebben de eer Uwen Raad in overweging te geven deze te doon beItaan uit de namen der heeren 1 J J DUIJM A JASPERS Lz P W KAMPHUIZEN W BOKHOVEN P J O DESSING M BINNENDIJK Aan den Raad der Gemeente Gouda Gouda 4 Juli 1914 GeUjk aan Uwen Raad kan blijken uit het hierbij overgelegd schrijven van 15 Juni j l heeft do Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwys ons verzocht eene verlenging van de vacantie aan den gemeenteUjken HandelsoursuB wel in gunstige overweging te willen nemen en in aansluiting daarmede aan Uw College wyziging voor te stellen van het desbetreffende artikel 3 dor Verordening op dien cursus Op verschillende gronden meent de Commissie te moeten aanbevelen om het cursusjaar te beperken tot den tyd gelegen tusschen den tweeden Maandag der maand September en den 15en Juli Naar haar gevoelen zou dorbalvo de duur der vacantie met ongeveer 5 weken dienen verlengd te worden Wg kunnen echter niet inzien dat de tegenwoordige vacantie werkeUjk te kort van duur is desondanks zgn wij niet ongeneigd aan het verlangen dor Commissie in zooverre tegemoet te komen dat do aanvang van het cursusjaar wordt bepaald op den tweeden Maandag van September Daarbg zit dan onze bedoeling voor dat de toelatingseiamens in den vervolge worden jtfgenomen vóör het begin vj n ieder cursus en niet In de eerste we van elk cursusjaar zooals tot eden gebruikeUjk was Op vorenstaande gronden geven wg Ü mitsdien in overweging hot volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda Gezien hot voorstel van Burgemeester en Wethouders dd 4 Juli 1814 no 69 887 en het daarbg overge d schrgven der Commissie van StMzicht op het Middelbaar Onderwys dA 15 Juni 1914 Besluit Artikel 3 alinea 1 van de Ver rfening op den Handelscnrsns der gemeente Gouda dd 22 April 1904 Gemeenteblad no 162 laatsteHjk gewgzigd by besluit van 31 October 1913 no 932 zoodanig te wgzigen dat zg wordt gelezen als volgt Het cursusjaar vangt nan den tweeden Maandag der maand September en eindigt den 15en Juli De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan ddn Raad der Gemeente Gouda Gouda 4 Juli 1914 In verband met het toenemend aantal afnemers der Gemeente Lichtfabrieken wordt het door de Directie alsmede door de Commissie van bgstand in het beheer goUjk kan blij ken pit haar hiernevens overgelegd achrgven noodzakoHjk geacht over te gaan tot tydeUjke aanstelling op een wedde van f 0 van een derden klerk meteropnemer die bg gebleken geschiktheid na verloop van eenigen tyd voor vast zou kunnen worden benoemd op eön wedde yan f500 AVg kunnen ons met het oordeel der voornoemde Commissie vereenigon op de begrooting 1914 der Lichtfabrieken is echter op een dergelgke uitgave niet gerekend en daar de te benoemen persoon wel niot vóór 1 September de betrekking zal kunnen aanvaarden komt ons een desbetreffende post van f 150 zyndo een derde van de te genieten tydeUjke jaarwedde noodzakeUjk voor Op grond van het bovenstaande hebben wy de eer Uwen Raad voor te stellen te nemen het volgende besluit De Raad dor Gemeente Gouda Gezien het voorstel van Burgemeester en Wcthou ders dd 4 Juli 1914 No 70 941 en het daarby overgelegde advies van de Commissie van bgstand in het beheer der Gemeente Lichtfabrieken dd 27 Juni 1914 no 30 Besluit Op de begrooting van uitgaven der Gemeente Lichtfabrieken afdeeling Electriciteit voor het dienstjaar 1914 volgnummer 20 Salarissen Directie en administratie te verhoogen tot f4606 67 waardoor het verzamelbedrag dor volgnummers 20 24 wordt f 6066 67 en volgnummer 36 Onvoorziene Uitgaven terug te brengen tot f 483 56 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der Gemeente Gouda Bg Kon besluit van 3 dezer is benoemd tot hoogheemraad van liet hoogheemraadschap Rgnland provinciën Noord en Zuid HoUand do hoer J C van der Torren alhier Door de zeil en rooi vereeniging Aeolus te dezer stede is tegen 19 dezer een zoilwedstryd uitgeschreven to houden op don Sluipwykschon Plas De heer G W Soos is als bobtuurslid gekozen De Kanror van Arbeid Gisteren had de verkiezing plaats van vijl loden patroons en vijf lodionwerkiitxlen voor de Kamer van Arbeid voor do bouwbedrijven Hot aantal kiezers voor patroons was 7ü Uitgebracht worden S stommon waarvan verkregen de bh II A J Brinkman 26 N A van der Iteo 25 C Sanders 21 1 Muiee on b van Wingerden ioder 22 atomnioii zDodat deze hoeren gekozen zijn Vorder vei krogcn de bh I van der Want 2 j J Duijm U rnnco M Mallüu J J Dijxhoorn J don Hertog J Mulder J G van Hof wegen on A Goodowoagon Az ieder 1 stem Het aantal kiozefs voor de werklieden was 46 Uitgebracht werden 108 ötommen waarvan verkregen de hh J van Duijn F J L Lafeb ÏM en J J van der Speit ieder 57 stommon W van Hoorn 54 stommen zoodat deze gekozen zijn Voor óón vat atum moot herstemming plaats hebben tusschen de vvorkliedon candidateu D de I ater H Bosman en W Koepers di © reep 51 13 on 43 stemmen verkregen Do stemmencijfers der andore candidaton waren aldus A Koot 41 A H den diiet 39 A Verbruggen 37 J P Waltz 5 W Snel I J A de Mink 4 W C Scheerena i A van Hertum 2 J Smits 2 J den Riet Wildenburg J de Pater D Piket en C van der Want ioder 1 stean 2 biljetten waren in blanco 5e Volksconcert Het Stedelijk Muziekcorps direct de hoer Joh G Arentz zal op Donderdag 9 Juli a s het 5e Volkeconcert govon in de muziektent in het Hüutmanflplantsöen Het prt ramma daarvoor bevat do volgende nummers 1 Marsch Chasseurs autricbiennoa Eilenberg 2 Ouverture Marie Henriëtte L Montague 3 Valse RÖvo sur rOcean Jos Gringl 4 Fantasie Le Trouvère G Verdi 5 Sere nade PoÜchineJIe et Pierrot Montague 6 Ouverture Norma Bellinni 7 Valse Luna Pau Lincke 8 Fantasie Ijos SaltimbanqucB L Canno 9 Marseh Vieux Camaradee G Teieko Hot aanvangsuur is half acht Boskoop Door het bestuur vanden Polder Laag Boskoop is op Zaterdag jl aanbesteding gehouden van hotmaken van een gebouw voor een zuiggasbemaling in dien polder waarvooringeschreven werd als volgt L F Kruijt te Bodegraven f 10448 A G Vreeburg alhier 9976 G A W V d Blink Alphen 14008 Gebr Nyhof alhier 10989 Joh Sarus Oude Wetering 14497 H van Driel Koudekerk 11697 D A Verbeek Gouda 14435 H Turkenburg Alphen 11500 Het werk is aan don laagsten inschrijver gegund Op Woensdag a s des namiddags 2 uur zal in het gymnastieklokaal der openbare school de gelegenheid zgn opengesteld tot kostelooae inenting en herinenting van de ingezetenen die zich daartoe aanmelden Woerden Bg Kon besluit van 3 dezer is benoemd tot hoogheemraad van het groot waterschap Woerden provinciën ZuidHolland en Utrecht de heer J Brunt Pz te Woerden Oudewater De harddraverijvereeniging Voorwaarts alhier sedert eenige jaren in ruste geeft tegenwoordig weer tookonen van leven Een iotal hoeren heeft zich tot een commissie gevormd om nog dit jaar een harddraverg te houden Het bestuur bestaat uit de heeren T A M Thier voorzitter H Anker 2evoorzitter M J De Lint Ie secretaris A Kasbergen 2e secretaris en D W Van Beusekom penningmeester Alphen a d Rijn By het he den gehouden Concours voor gemengde Koren en Zangvereonigingen behaalde do heer A Kouwenhoven met Zwammerdam s Mannenkoor in de 3e afd Mannenkoren een 2e prgs met 285 punten SFOIST Vliegen Legagneuxi f Reutor seint uit Saumur d d gisteren De vlieger Legagneux viel bij het houdon van demonstraties met zyn watervliegtuig in do Loire Hy brak beide boenen en de borst werd ingedrukt Hg overleed kort na het ongeluk De dood van Legagneux bewyst dat ook don besten vlieger hot lot van zoovelen treffen kan Hg was geen onbekende in ons land Iedereen herinnert zich nog zgn uitmuntende demonstraties op het IJ te Amsterdam ter gelegenheid van de Entos Land en Tuinbouw De actio der Duitscho tuinbouwers Mon schrijft aan de N K Ct Do Duitöche tuinbouwers ondervinden in do laatste maanden dat t stollen vun eischon gemakkoUjkor is dan het ingewilligd krijgen van die eisc hün Zij hadden toch g hoopli dat nu van hun kant alloö was godaan om de oenheid onder do Duitscho tuinbouwers tot stand tebrongem de Duitscho rogeoring meer mot hen zou rekenen In 190 2 bij het sluiten dor vorige handolstractaten was zoo goed als niet mot hen gerekend en bij do van löÜO tot ehide 1917 van kracht zijnde Duitache handrfstraclaten was v rijwei niet op hunne belaiigon gelet Vandaar hun rusteloos streven om daarin verandenug te brengen vandaar hun steeds moor omvattende tuinbouworganisatie Gelijk in ons land voor tuiubouwproducton exportland hij uitnemendheid de fuinbouworganii tio de vlag van den vrijhandel in top voort en daarom dan ook zeer sterk gewaarschuwd beeft voor © en verandering in het tarief van invoerrechlen bij Kolkman s taricfwct zoo heeft de Duitache tuinbouworganisatie de protoctiovlag g eefJien Verhooging van invoorrochten is haar leus zoo mogelijk wering ton minato sterke belommei ing van don buiten landschen invoer van tuinbouwproducten Daar onzo Noderlandsche tuinbouw groote belangen heeft bij een niot hooger wordend Duitsch tarirf van invoerroohton op tuinbouwproducten is het eon oorzaak van vreugde te zien AaX de kansen der Duitsche tuinbouworganisatie in do laatste maanden niet zijn g€Stegon De verklaringen van de Duitsche r eering dat zij niet van plan is do handelBtractaten op to ztiggen de steeds veldwinnende mooning dat Oostenri bot van zijn kant ov min doen zal doen dekan sen grooter worden dat alles bij het oude zal blijven Voor onzen groenten tenon vruchteimitvoer ware dit lo weusehen Er kan natuurljjk in dezen stand vN n zaken nog verandering komen maar een feit is dat voor Nederland do kwestie in den laati ten tijd gunstiger is geworden GROENTEN VEILING 6 Juli 1913 Veiling Houtmansgracht 4 uur Peulen 6 cent per pond Doperwten van 7 tot 9 cent per pond Bloemkool van 4 tot 8 gld per 100 Wortelen van f 2 50 tot f 4 50 per 100 Kropsla van f 1 tot f 1 50 por lOp Tuinboonen van 4 tot 6 gld per 100 pd Sngboonen 40 cent per 100 Spercioboonen v 20 tot 35 et per 100 Rabarber van 3 tot 6 Komkommers 1 soort 10 2 5 MARKTBEKICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goode aanvoer prijzen waren voor Iste kw 43 2e 38 en 3e 34 cent por half kilo Magere ossen melkvee on vaarkoeion goed aangovoord Vette Kalveren oedo aanvoer Lste kw 32 2e 28 3e 25 cent per half kilo Stieren goede aanvoer lste kw 34 2e 30 3e 25 cent per half kilo De handel was in vet voo stil prijzen onveranderd vette Kalveren pryalioudend in Stieren was do handel slecht naar Duitschland wordt niets uitgevoerd op de mageren markt was de handel onyeraftderd ÜDze gelllostreerde Weekbladen Het Leven geeft verachillende foto s van den Aartshertog Franz Ferdinand en zyn gemaHn die onlangs te Sorajewo werden vermoord en van den tookomstigon troonopvolger en velo kgkjes uit de stad Sorajewo verder verschillende foto s van don Loven fotograaf die met de Noord Brabant den tocht naar Albanië medomaakte o a van het lovon op do NoordBrabant de aankomst in Algiers en Durazzo het oorlogsterrein in Albanió het leven in Durazzo de overbrenging van het Hjk van Overste Thomson naar het oorlogsschip enz foto s van delmaskerade in Groningen varia s enz Laatste Berichten Eerste Kamerlid Provinciale Staten van Zuid Holland kozen boden tot lid der Eerste Kamer Mr A van der Hoeven c h Wethouder te Rotterdam mot 45 st Dr A Plate vorkreeg 29 on de heor Wibaut 2 stemmen De Ned Officieren in Albanië Van een der HoUandscho officieren te Durazzo is by hot departoment van Oorlog bericht ontvangen dat hot gevangen no r en dor HoU officieren to Koritza niot bevestigd is on onwaarHchyniyk is Rome 7 Juli De Tribuna verneemt dat KoemeniÖ goen troopmi ntiar Albanië zul zenden tcncuulo niet in conflict te komen met do overige lialkanstaton Ilot p ditie lrama te Arnhem Na oen langdurig verhoor oisfihlo do Arnhomscho Il chtbank tegen d vi Andiemschcn pnlitieinspectcur tor zake van diens optreden in de HomniolHche straal waardoor oon man word gedood oon ni n a n d hechtenis Groote Rosohhrandon in Ruslaiid Petersburg 6 Juli Door boB h branden is oon uitgestrekt gobied inhet Noordiioston van Rusland vernield In Pftfirsburg en langs donspoorweg naar Warschau staan groote turivelden in brand bij Witebsk in de buurt van Dunaborg on Lj zin zijn de branden tot oon ware rampgeworden Te Hurajarussa zijn vijftien huizon verwoest bij Opotsjkastaan een aantal bosschcn in branden in het district Tisiwin zijn groote hoeveolhoden hout dlo gerood maakt zijn voor den verkoop inrookwolken gehuld Hbl BrUGERLIJKE 8TANU GEBOPEN 4 Juli Maria Wilholmina ouderB J A v do Sluis en J Treffen 5 Neeltje I flurina ouders C Verdouw en N v Wingerden Aafje Bertha ouders C J de Bruin en M Ooms Arie Johannes ouders C van Vliet en A van Wijngaarden 6 Antje Hendrika ouders D C v d Berg en E Tan Veen 7 Anton Hermanns ouders P van t Sant en J Boon Telegrafisch Weerbericht van het Koninkiyk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Hoogste baromoterstand 7ü8 7 te Corona laagste stand 748 9 te Thors havn Zwakke tot matige Z tot W wind zwaar tot half bewolkt wellicht regenbuien iets warmer Officieele Prijscourant VAN DKN Kffectentiandei te Amsterdam Koen Tin he4 B 77 80 Koen 02 99 88 83 78 33 100 8 74 5 i IW i 64 22 62 7 JULI 1914 ütiut8leculni fn Ned Cort Werkelyko Schuld 3 pet Oostonr Belastingvrije Krononronte 4 pet Port übl 3do Sorio Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 m 5 pot ld Obl Gr RussischeSpw my 1898 4 pet ld Obl Nicolni Spoorweg 18 7G9 4 pet ld Obligatie Je Emis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl BinnenlandObl 5 pet Brazilio Funding Loening 5 pet d Obl 1899 4 pot Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pet Bank eu Credlet lustel linf n Fod Bankaandoelon Indusir Uuderuemiuireo Amorican Car Foun dry Comp C v A ld Smolting Roüning Co Cort V Aand Anglo Amorican Telegraph Cy Cert v A U S Steel Corp Cert 209 = 225 V öew Aand Kol Oredlet lustell eu Cultuur Onderuemlnffeii Handelsver Amsterdam Annd Jav Cultuur My Aand Ned Handol My ü v A n Uu bouw HUnen Katahoen Mynbouw 15 151 5 My üew Aand Redjang I ebong Myn bouw My Aand Great Oobar Aand Petroleum Undern 186 028 194 189 124 i 94 TL 93 90 01 98 29 150 l lu 100 147 DordschePetroloumln dustrie My üow A Kon Ned Mij tot Kxpl V Petr Hronn Cv A Shell The Transp Trad Cy C v G A tacepvaart luyen Ned Am Stoomvnart My Aand Stoomvaart My Zoe land Pruferentiü A l Int Mercantilo Marin Cy afgost Prof A TKbak UnUernenitnKüo Bindjoy Tabak Mij A UlverBeu Maxwel Land Gpant Cort V Aand Peruvian orporationLim Cort v AandNpeorweficfi Holl IJzeren Spoorwegmy Annd Mij t £ xpl v Staatsspoorwegon Annd Zuid Italiaan Spwmy Serie AH Obl 3 pet Warschau Woonon Spoorwogmy Aand dito dito Act do Jouiss Amorika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erio Hpoorwog My Gow Aand Union Pacific Railroad Cy Cort v gew A Wabash Gow Aand 101 Phrmirlrkninokn Amsterdam Aand 3 petIlongaryo ThoissIle guli rungsGes 4 pet GELDKOERS Prolongatie 3V2 P t