Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1914

53e Jaargang hooft gezegd men goeft i 10 000 01 eischt een haven welke f iOO UUO ko t De heer Guldemond zegt dat de Uaad thanH voor eeno gewichtige boslisHing ivordt gesteld Spreker gaat in gedachten 40 Jaren terug tiwn voor dwi aanleg oener spoorlijn van do gemeente f io OOO wend gevraagd De Kaad ging hier echter niet op in en tot heden zijn we nog steeds van de verbinding verstoken Spreker gevoelt veel voor do lieBchüuwiiigen van den heer Jongejan maar acht voor de gemeente welke zich zoo sterk ontwikkelt oene spoorlijn onnüebaar Spreker zal daarom over hot bezwaar van de suiwidlo met f 15 000 te vorfaoogen heenstappen en zijn stem geven aan hot voorstel van B on W Do hoor van Gelderen sluit zich bij den vorigon spreker aan maar inorkt tovtms op dat 40 Jaren geleden eene uubsidle van f Jü OOO heel wat moer beteekendo dan thans Ntt oenige discussie wordt hot voorstel van B en W lm omvraag gebracht on aangenomen met 10 tegen 1 stem Togen stemde de heer Jongojan Op voorstel van B en W wordt daarna met algemocne stenimen lieeloten het hoolgras staande op het land bcHtomii voor den bouw van woningen te verpachten aan G v Leeuwen alhier voor de som van f HO Vervolgens wordt met algomocnc stemmen lieeloten tot het aanschaffen ccner kolenloHlnrichling voor de gasfabriek bij do firma Bamag Dldier te Zoist voor eeno som van f 90 K cm in verband daarmede do kap dor kolenloods te wijzigen hetgeen eene uitgaaf zal Vorderen van f 1225 Ten slotte worflt met algcmcene stommen IsMloten nan de firma Wilson te Crruvenhagc op te dragen het loggen van een gaazinkcr door de Gouwe voor oene som van f 3775 Niet moer te behandelen zIJihIc sluit de Voorzitter do vergadering PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee lierekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vouruitbvtiiliiig elke regel meer 6 ets Reclames f 25 per regel ürmitc letters en runden naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 rochte vriendin gevonden De aartshertogin is een der krachtigste persoonlijkheden in de Keizerlijke familie Door haar edele innomendheid wint zij dadelijk het vortronwen van allen dien hot vergund is in haar ifabyheid te komen Zij heeft veel geleerd en gelezon maar misschien nog meer overwogen on nagedacht en haar goest op dezo wijze zelf ontwikkeld Zij stelt belang ïn alles wat haar gemaal of haar kinderen betreft maar wil ook nauwkeurig op de hoogte gehouden worden van alle gebeurtenissen in hot openbare leven Het meest interesseoron haar niet zoozeer politieke als wol natio naaleconomische en woten schappelijko quaesties Van de groote beteekenis der historische taak die hen wacht zijn beide doordrongen en zij zijn er ook goed op voorbereid De aartshertog on zijn gemalin hebbon beiden een zeer zelfstandig karakter en laten zich niet licht door anderen betnvloodon In do laatste jaren van het garnizoonsleven kwamen zij zelfs mot do laagste klassen der bevolking in aanraking on leerden persoonlijk do vertegenwoordigers dar Oostenrijkscho nationalitoiten kennen Beiden verstaan bijna alle talon f br Oostenrijksehe volkon on konden zich uit eigen ervaring oen oordeel over bet karakter der afzondorlüko naties vormen tegen geen van welke zij in het minst vooringenomen zijn Zij kennen do licht en schaduwzijden dezer volken on wenachen bun allen hot boste gedijen Uit don tyd van hun verblijf in Kolomea wordt oon nardigo gebeurtenis vermeld die in hot garnizoen aldaar de herinnering aan den aartshertog on zijn gemalin nog lung levendig zal houden Het toenmaals nog zeer Jonge paar was in een auto naar Nadworna gereden had de auto aan don zoom van het woud laten staan en trad met ntof bedekt hongerig en dorstig een kleine herberg in Nadat do herbergierster voor haar gasten gezorgd had kwam zij bg hen zitten en vertelde dat zy een zoon had die ook in Kolomea diende maar bij het infanterieregi ment Zij had voor hem vijf kronen overgespaard en zou mijnheer do chauffeur nu zoo goed willen zijn den jongen hot gold te breugon Met alle genoegen zei de aarts Advertendën Ontrouwd FRIT8 LOEB EN aOPHIA CATS Voor de vele blijken van bolangatolling bij ons huwelijk ondervonden zeggen wij hiermede vriendelijk dank Qonda 7 Juli 1914 Do ondergeteekondo geeft hiormode konnis dat do PAKKISTENFABRIEK gedreven onder do firma Jan de Jong en Zoon door de tot 1 Jnli be taan hebbende vennootschap tuaschon de hoeren ÏAN DE JONG en HENDRIK DE JONG door ontbinding dier vennootsclmp van af 1 Juli 1914 door hem voor eigon rekening en onder dezelfde flrma wordt voortgezet Onder dankzegging voor het aan de vonnootsohap zoo ruimschoots verleend vertrouwen beveelt hij zich thans opnieuw gaarne aan H DE JONG Firma JAN DE JONO EN ZOON Pakkistenfabrlek Kattenslngel ii ia Gouda 7 Juli 1914 Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt de meesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren hot bloed verdrijvenovertollige gal en siym on bevorderenden stoelgang Prijs por doosje 25 en 60 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handtoekeningflrma M A BOOM 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Pa WOLFE Co to Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Iloofdsteog 3 was wat zIJ nog te doen hoil dal zij don uiterlijken schijn motiwt bewaren Haar oude trotschheid h 3rnam de gewone plaats in baar hart Langzaam richtte zij zich op zij gttf hjiar droevig gelaat een andere uititrukking hief het hoofil op maar toon door haar innerli en strijd overweldigd sbjcg zij lU haiMk n voor haar mond eu zich zoo bedwingtwide liet zij slechts oen zacht gekerm hooren D ch zij kwam wo r tot boilaren Zij ginK voor don spiegel laan en bttkwik onderzo A cnd haar trekken Als oon tooneolspeelstcr bcwtmlecrde zij do nd die zij spelen wilde Tevroilen verliet zij oon poosje don spiegel m kdorde miar de balzaal Uimg Zij btthoejde niet te vreezen dat men haar zou doorgronden Achter dat gla kle voorhoofd zou idemand haar wanhoop vormoc len haar lachende mond verried den jammer van een bedrogen hart niet Klochttf Mn misleidde zij niet zelfs niet door de bruid van een ander te wonion Zij had h Mn inimers zelf in diepe troosteloosheid van haar Imrt een blik g und Hot scheen haar onverdraagli zij bod de wereld wol willen ofitvliedn om hem niet te ontmr toten Wordt vervolgd Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant eed iiece MT Deze adverlrnlieii koslea slechU bij voornitbeltllug 1 6 regels f 0 35 voor olko regel meer 6 oenta Opgaaf nitaluitend aan het Bureau T Oemeenteraad van Boskoop BOSKOOl Vorgaüoriug vauüün oiaoeiitoraad ui Zaterdag IJuli d iiumiddaga 3 uur Vüorzitier d BurgcmoeBtcr Na Vdorlozing der nutulon wdko onverandord worden vastgoirtBld en niedodoeling van oenige lugekoiuen stukken welke voor koiuiisgevlng worden aangenomen stelt 1e Voorzitter de heeron üttolander en van der lak in do gelegenheid veralag uit Ie brengen van hun bezoek bil den hoer Minister van Waterstaat In verband mot do poorwegverbindiug De heer Ottolander doelt dan mede dat door hom het technische godedte hkA don minister 1 besproken terwijl de heer van der Tak moer het linantloelo gedeelte heeft naar voron gebracht Hprokor zegt do aoodzakolijkboid te hebben bopleit van den loswal aan den ütwcKHwetering hetgeen tot gevolg heoll geluid dat de minister heeft verklaard dat deze loswal in het plan zal wüBlon behouden De hein van der Tak zogt daarna deu minidior Us hebben gewezen on do gevolgen welke de nseds hooge subsidie ad immo voor deze gi moonte zal bcteekeueu waardoor toch doi hoofiiiolijken omslag waaruit voornamelijk de rente en aflossing zal moolen worden Ijostreden met ruim gedoolta zal worden verhoogd De ministor olschoon ovorluig van hot belangryko oiler reeds door lloskoop gebracht bleol bij zijn eisch dat do subsidie door de localitoil moei worden verhoogd daar an l rH de lijn niet tot stand zal komen De koHlon van dozen aanleg zijn zoo belangrijk dat wani r localileit rai irovlncio de bijdragen niet vcrhoogen do uitgaven voor het Ulik niet gerechtvaardigd zijn Op ijo vraag van spreker met hoovofil dan do Bubsldie ad f lü inoü Nolgenit don raiiilstor door lioskoop zou iiHTOten worden verhoogd aiitwoonlde Z E mot f tóuüo at IVuikoop iH roft goniMjgeu zullen Daarna wordt voorgelezen hot IvicH dor poorwegfonniUsBlo on het voorsix van il en W waarvan do 11 u bijdrage voor d Uit aiulkommg van den spoorweg Jouda Boskoop Alphen lo verhoo m ov tvoMH onder voorwaZ ao dat mot do aanleg dor lijn zal begonnen zijn Uiterlijk op 1 Januari Do heer Jongojan zegt al mlndorhow In het Jollego van B on W met voor dit voorstel te zijn geweest npi kor geeft daarna oen volledige schets van don loop wolko deze zaak heeft gonumou Toon do Kaad Inder 1 l u subsldlovoorslel bohandolde is i edB gezegd dit zoo hoog mogolijk vast 4 atolion on f lulon aeiio subsidie van I JUO tKIU te vorloenon Alplicn gat f aMIIÜ Oouda f KX en Wadulinxve n f au UÜO totaal f l JS ÜtX I aler rïïïl i localltoit 1 iUll lKKI raoeat bijdragen en Waddlnxvoon Hol aan ItoBkoop de hooge eer ook dozo f XK nog voor bare rekening te nomen Toen Is unaniem uitgosprokon dat dit bedrag van f 105 000 het uitorsto was waartoe Boskoop mocht gaan Hot subsidie van Alphen en üouda weuscht spreker niet te beoordoelcn omdat deze plaotson al n ito aau een spoorlijn liggen Met Woihhnxvoen Is hot anders Dozo plaats hodl evenveel belang bij den sponrwog en is bijna even groot En nu wordt er gesproken dat wanneer Boskoop nog woor niet t LiJOOfl geeft de spoor or niet zal komen Spreker ïfi Ion oijich van don Minister onbillijk waan door verschtllondo autoriteiten Is isrkond dat dozo gemoonte roeils hei ift godaan zooveel zij kon Waniioor toch twee personen eeno wil len beginnen waarvoor I oO tXX no odig is en de eeno stort f ri OtK maar do ander zegt Ik geef met moor dan f l i OOO ia dan eerstgouoonide da schuld wanneer de lt niet tot stond komt Spreker v ryolgt d t in den vorm van bel tlngpoi iniiigcii do inwoners van Boskcwp voor Waddinxvoen zullen hobiicn lo betalen Jaarlijks zal toch j W belasting moolen wordon goiiovi n om do i ente on aflossing te vobloon Dfj hoer van der Tak wenscht een verklaring Ie geven waarom hij nu mot hot voorstel van B en W zal meilsgaan ofschoon spr in do vorige vergaileriing er nick voor was de subsidie nog hoogt i op te voeren Mftar nu Is gebleken dat de kosten vttn aanleg wolko oorspronkelijk waren geraamd op I 1 800 000 blijken o zullen zijn f 2 400 000 is het noodzakelijk om dieper in de beurs te moeten tanton do meerdere f iOO IKXI moeten gevonden wordon en spreker zou hot nnvorantwoopdelijk vindoii wanneer men deze gewichtige aangelegenheid om eeno som van f 15000 Hot voorbijgaan waar do Ministor beeft verklaard met eon meerdere Bubsidie van f 15000 wat Boskoop betreft genoog en lo zullen nomen Spn or voelt cohtor de bezwaren van dên heer Jongojan BelTeffoiide hot Bubaldie van Waddinxveon deelt spr nog mede dat de Ministor spottend llOrrljViÉD 2 l r uneel eo mnnilii rl I tiO Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rljwleleo zijD m sierlijk ea m ifl prijs AGENT ADU 4tK GKOOT Kleiweg 79 GOUDA LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Unit tomd doen door KOKO ta ga n g bruïk n voor hot to laat i KOKO fx HAAR KOKO DOET HET HAAS GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLCURSTOr OLIE OT VET VERFRISSCHCND VOOR DE HOOFDHUID KOOP HET VANDAAG VAN UW DIOOIST OF COIITEUK PRIJS F1 0 7S fL 1 60 en tL 3 00 pw fUcon All inVrnc ienwi rdlK Voot N en Z tlollami Utretlil Z Und N hral nt e 1 hnhure II V ib RSHXl lAHDUS II r B rulit Alleen Vanci mi oan lHr i Voor Fiieilancl Gronlnmn I culhe Oretrwl 1 CcIdsrliiBd riraa iHoaaBKx iMaak DEPOTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTEIiliING CS 5ej l 001 § TAlDMIOniJLEl zijn do hegte en urdleonpsti staan onder voortdurende schoikandigo contrOlo en wordon sinds 18 W door Nodorlaiulscho Tandartsen on doctoren aanbevolen hoiiiisfthc F ilnick L POOh t Zonkn Amstenlam WereldtentoonstcllInK OENT 1913 Bulten mededinging t ld der Jury DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekeringp op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commigsarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIKDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Séor D irecte ur Mr J W KONING I T De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekerinj tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren U HOayStÊCBtHTKH Uaveu te cAoonAocen enf C MjMVBBBH WTeêtUaven te fioHtfa T3a aïa s o veral EXCELSIOR B kl DEU STUBK JSSr SJVEL STXJEDS QUOOTER SVCCJSS OEN DEP6T HANN OÜMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froeffleêchjeê grati verkrijgbaar Abooneerl U op dit Blad Geti Agent voor Holland CATALONIË te Tilburg Vert egonwoordigor voor ÖOUDA en Omstreken JMT M HELONJMJr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda iPöiraii Men wordt verzocht op t ïERK te lettea DIT HET MaOaZUH van M RAVE SWAAYZONEN aOMINCBMU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en i een half en een Ned ons metvermelding van NomImer en Prijs voorzien van Inevenataand Merk volgens de Wet ge4eponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend r C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Brokkenhuis Dames Wilt U bij het npniimon in dezen tijd a v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat D wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIO Vioe Voorz B D ÖROOTENDORST Pen DB HELFT DER SUVERNU van het huiswerk wordt ta atet gedaan loodra Suilll bt het huU binnen treedt Om vloeren tegeU muren houtwerk enz door en door schoon te maken la Sualight het afdoendste en voordeellgste middel Last Sunlight Uw huls doen glinsteren en Uw werk verlichten BR0N6AS Wie wil prachtig liclit liebbcD Ilij wende zich tot JAC KOOIJ K puttenboorder te WteringerwaanI die zich gaarne bolast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbevelend y KOOIJ Kz WIERINOERWAARD VAN is pr Bl ommestun s oefontleVVmdelijk de InkT beste en V ollionnen ONSCH DE IJKJ L APELDOOfCN HOLL ï J a B2NnD A 7 Juli Bovenzaal De Réunie 8 n Ledenvergad afd öonda Volisbond tegen Drankmisbmik 8 j nli Bovenzaal De Eéunio S i j Buitengewone Alg Verg Awoid Spoel Beleefd verzoeken wij geregeM t§dis mededeel g te mogen ontvangenY Torgade nirin concerten vonnakelij heden enz m deze dan ta agenda te verinoldon Eleotr Dr A Brinkman AZn öonda O 135SS Woensdag 8 Juli 1914 GOVMHE mum Verschij iit dagelij ks iAl behalve Zon en jPeestclagen PROS VAK HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 5 Met GeTllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem fninco per post 1 90 Abonnonieiiten wordon dageiyks aangenomen aan ons Bureau Mahkt 31 bij onze Agenion den Doekhandet en de Postkantoren Telefoon ïnteris 82 uitgevers A BBINKHAN EN ZOOlf in den regel meerdere officieren bijeen Als eenig meubilair een brits waarop eenige voorwerpen van nachtligging Wascbgerei afwezig Voorwerpen van geriefelijkheid afwesüg Streven oan een woniQg geeellig te maken afwezig Indien koffie cigaretten e raki voorhanden zijn dan is ook de tevredenheid daar en zijn de verlangens bevredigd OOSTKNBUK HOSGARIJE De nieuwe troonopvolger en zijn gemalin In de door aartshertog Frans Ferdinand zelf gekozen laatste rustplaats is zijn stoffelijk overschot met dat zijnor gemalin bijgezet De smart over hun verscheiden blnft bestaan en men kan het bloedige drama te Serajewo niet vergeten Het groote rijk moet echter zonder ophouden vooriscbl den op den weg die naar zijn bestemming voert en de Keizer heeft in zgn schrijven aan de minister piaiftidonten van den nieuwen troonopvolger geiproken en deaen hierdoor uit de afzondering waarin hij leefdo in het politieke leven getrokken Do grij±e monarch is van een zware ziekte genezen en heeft na de emoties der laatste week weder een plicht te vervullen hij moet zgn neef opvoeden voor de groote taak die eenmaal op bem aal ttlsten litiH bQrtQA Karel Frans Jozef zal zioh thans wijden aan de staatsaangelegenheden en ook zooals roods voor den overleden trooïiopvolger als wenschelijk aangedaid was tot de besprekingen in den gemeonschappelijken ministerraad worden toegelaten De nietlwe troonopvolger en ajn gemalin aartshertogin Zita hebben alle gelegenheid gehad öm zich voor de taak die hun thans werd opgelegd voor te bereiden Zij konden de belangrijkste gebeartenissen der laatste jaren overdenken de oorzaken on gevolgen er van onderzoeken en zich over alles in hun betrekkelijke afzondering een onbevangen en zelfstandig oordeel vormen Karel Frans Jozef is den l Augustus 1887 geboren Zgn vader was aartshertog en een broeder van Frans Ferdinand zijn moeder prinses Maria Josefa van Saksen zuster van den Koning van Saksen Als grondtrek van zijn karakter wordt door personen die hem goed kennen de zin voor rechtvaardigheid genoemd Nooit zou hij toestaan dat iemand al was het zijn genngste bediende in zijn rechten te kort werd gedaan Dikwijls kwam hij op voor gewone soldaten om ze tegen sommige saperieuren die zich te buiten gingen te beschermen De aartshertog is een uitstekend automobilist Wanneer hij in zijn auto op smalle wegen rijden moest bleef hij vaak lang stilstaan opdat deschuwe paarden van naderende boerenwagens rustig werden ja hij hielp zelfs persoonlijk mee en bood zyn excuses aan wanneer hij al was het buiten zijn schuld den koetsier in moeilijkheden gebracht bad Uit zgn rechtsgevoel ontspringt ook de vriendelijkheid die hij tegenovM de menschen aan den dag legt Hy kan met iedereen een gesprek voeren weet zich in den toestand van een ander te verplaatsen en helpt wanneer hij helpen kan Daarover kunnen ziin soldaten de boeven in de omgeving van ssijn garnizoenen en z n bedienden veel vertellen In zijn persoonlijk optreden is de aartshertog zeer buchoiden hoort liever toe dan zelf te sproken en verheugt er zich altijd over wanneer hij iets nieuws vernemen kan Zgn weetgierigheid is zeer groot Hij stelt belang in alles wat met zijn heden en verleden in verband staat Zijn militaire wQckzaamheden en andere ver plichtingen nemen bijna twee derden van zijn tijd in beslag De overige tjjd besteedt hij voor zijn verdere ontwikkeling en voor ontspanning Hoort hij van iets nieuws dan laat hij zich daarvan uitvoerige beschrijvingen geven tot hij het onderwerp volkomen beheersoht en verrast dan den verhaler vaak door zijn aanvullende vragen die bewezen hoe zelfstandig hij het juist vernomene opvat en doordenkt Meeningein van anderen laat hij gaarne g den zoodra hij ziet dat zij gegrond zijn Eigenzinnigheid is hem vreemd maar is hij eenmaal op goede gronden van iets overtuigd dan houdt hij daar ook aan vast Vleierijen verafschuwt hij daar hij zichzelf nog al goed kent en weet naar hij zelf pleegt te zeggen dat hem nog veel ontbreekt om volmaakt te zijn In 1911 is de aartshertog getrouwd met prinses Zita van Bourbon en Parma Hij heeft haar zelf gevonden en gekozen en in haar niet alleen een goede echtgenoote maar ook een op gendarmerie voor een gedeelte op geleid in de Ecolo de guerre te Constantinopyl voor een ander deel in de Ecole de gendarmerie te Saloniki en voor de rest dieven en moordonaarsvangers zonder eenige professioneele opleiding Bij de oprichting kon mon natuurlijk niet kieschkeurig zijn moest zich tevreden stellen met wat uit krijgsgevangenschap ontslagen of uit Turkije gevlucht was Gedurende den jongsten Balkanoorlog moesten uit den aard der zaak de talrijke verliezen aan officieren wordon aangevuld met gedeeltelijk minderwaardige elementen en deze waren het weder partieel die voor de encadreering der gendarmerie noodgedrongen moesten wprden benut Ook aan mannen met invloed op de bevolking aan hoofden van door tijdelijk machthebbenden in dienst genomen benden moesten hoewel nagenoeg allen analphabeten officiersplaatsen worden ingeruimd en al is oen gedeelte dezer boeren officieren bereids weder opgeruimd toch kan nog niet van het officierskorpa door een waarheidlievende worden getuigd dat het zelfs aan do meest bescheiden eischen voldoet En ik heb daarbij niet in de eerste filaats op het oog hun maatschappeijke vormen al komen die niet in alle opzichten overeen met die van den Westerling Zoo geneeren zij zich niet indien de Vcnrütin zich in den tuin van het Paleis bevindt dezen als wandel plaats te benutten en herhaaldelijk Hare Majesteit op korten afstand to passeeren daarbij door Hoogatdezelve onbescheiden aan te zien getuigenis aiieggend van hun belangstelling in de vorstelijke vrouwe Zoo deed zich een der heeren door den oppasser van den hofarts diens vertrekken toonen waarbij hij geen album en boek ongeopend liet Maar de militaire waarde is ook uiterst gering We hebben kapiteins die geen enkel commando kennen van de verschillende militaire vakken geen notie hoegenaamd hebben de beteekenis van het woord opleiding niet verstaan maar locale kennis paren aan persoonlijken moed en daardoor voor het eigenlijke gendarmeriewerk in het tegenwoordige stadium van openbare veiligheid uitnemend geschikt zijn Evenals de soldaat is ook de Albaneesche officier sober behoeften heeft hij slechts weinige hij woont in de kazerne en hoe In één vertrek huizen Biütenlandsdi Nieuws De toestand In Albanië De Matin correspondent te Dnrazzo meldt van daar aan zijn blad omtrent de door do opstandelingen gevangen genomen Franschen dat dit feit ongeveer 8 dagen geleden heeft plaats gehad en dat de gevangenen zijn de heer Vaasel directeur van de Fransche boschexploitatie zijn vrouw zijn dochtertje zijn zwager en twee zijner w rklieden De houteagenj is geplunderd Het nieuws werd Zaterdagavond te Durazao gebracht door den bewaker van de zagerij een Albanees die zelf de grootste moeite gehad had om te ontvluchten en via Alesio en San Giovanni di Medua te Duri zzo te komen Hij begaf zich onmiddellijk naar den gezant denheerDeFontenay Deze en do heer Krajewski de Franache gedelegeerde bij de internationale comtnisaie van toezicht hebben overleg eeplae met den commandant van hot Franache oorlogsschip Edgar Qainet over de middelen van actie De controlecommissie heeft een onder handelaar naar Sjak gezonden om onvea wijlde invrijheidstelling der Fran schen té vragen Het hoofd der opstandelingen was evenwel afwezig en er kon dus geen uitsluitsel gegeven worden Ziedaar aldns de correspondent het resultaat van drie maanden Albaneesche politiek Een noodlottige anarchie begint te Durazzo te heerSchon Do Oostenrijksehe eu Duitsche vrijwüUgers zijn nauwelijks na hun komst reeds handgemeen geworden De Nederlandsche missie beschouwt den toestand met ongerustheid Niettemin gaat de Regeering voort oorlogsmaterieel te koopen voor de nog to verwachten vrijwilligers Tot dusver de Matin correspondent Xn een officieuse nota te Parijs wordt gezegd dat het Ministerie van Buitenlandscho Zaken thans nauwkeurige instructie aan den gezant Fontenay hoeft gezonden betreffende de maatregelen ter bevrijding der gevangen genomen Franachen Wat don aard der Albaneesche officieren jbetreft daarover deelt majoor SluiJB in zijn Indrukken over Albanië in de Militaire Spectator het volgende mede Zij zijn allen Albaneeaen afkomstig uit het Turksche leger of de Turkscbe FEViLLETOM ze schuchter Wilt u uok eons trachten om mij een weinigje lief te hebben Katharina keek vriendelijk in haar blauwe oogen die oprw hto 1k wondenug voor haar uitdrukten Daar befaoeï ik niet naar te trach ten zei ze hartelijker dan gewoonlijk ik heb u reeds ei ZeK dan voortaan Elmj togen mij Goed lieve Else Dank duizendmaal dank Zij kuste Katharina nogwiaals e n sn de heen De vrinndelijke glimlach v Tdween van Katharina s gelaat zoodra do leur achter El e gcwlolon was Goddank eindelijk was zij alleen en onbcKpied Zij bleef op dezelfde plaats midden in de kamer staan haar trotsche geetalU 8 heen gebogen haar oogen staartlffli in den gtn ftt zag zij beelden van geluk die voor eeuwig van baar verwii lerd waren on om haar mond lag een trek van diepe treurigheid De koele jelfbewusl dame uit de groote wereld was verdwenen de valsche schijn was weggevaagd Er bleef niets over dan Ofai verdrietige vrouw die In haar liefde woa toleurgeeield Zich zdl vergetende bleef zij oen poo zoo staan toen streek zij de band langs haar voorhooW als om haar treurige gedachten weg te va gen Zij herinnerde zich waar zij boekje u toobetioort Eli 5 zuchle diep Mijn bedrevenheid in hel carricaluun leekenen is bekend klaagde zij De verrlonking zal daidolijk op mij vallen Of op mij Op u Katharina glimlachte droevig Wel ja op mij Weet ge dan niet ilat men mij lr t iedere booïöicld in staat acht Laat de zaak nu maar aan mij over Aan mijn renommée is in dit opzif ht toch niets meer te bederven m in het slimste geval kan ik mij toch met mijn good gowi en troosten Afgesproken dus lï gerft mij hot boekje ten geeehenlïe hé Verrukt en verbaasd staarde Else een nogenblik voor zich heen toen sloeg zij beide armori om Katharina s hals O bestp liefste vriendin Wilt ge dat d ten riep zij stormachtig verheugd uit Wilt ge dat werkelijk doen Ik heb altij wel gezog i dat u CTgenÜjk meer waard is dan alle andere samen Maar mag ik uw offer wol aannemen Natuurlijk moogt ge dat verzekerde Katharina Maar wees nu veretandig Ga nu heen men mag on nit hij elkander zien Else gehoorzaamde maar bij de deur keerde zij terug en was ïn een wip weer Wj Katnarina Ik heb n zoo hartelijk licT zei Frïnses of Cfravin hot wel bij mevrouw Von Buchtritz vertellen Max on ik wij zijn retldeIdos verloren Misschien gaat hij naar een vewting omdat hij zulke dingen in zijn huis hoeft toegelaten en dan krijg ik oen proces wegens holeediging 24 Het ia vpeeseliik verzekerde kij Ik ben verloren Max is verloren Met onze carrière ia htó voor altijd gedaan Waarschijnlijk worden wij naar eea ötraïgarnizoen verplaatst ergens in eco vergeten hocfc waar men een plftntenleven leidt En dat iB mijn aehukl Mijnheer Von Buchtritz de commandant is een goed man maar als hij de carioaturon zie4 die ik in dit ongelukkig boekje heb geteekend dfcm is allee uit Denk eens fluisterde zij ik heb de Commandeu e geteekend en Trotting en de lange Toscal Mieschien zou men uit de teekoningen niet wijs worden maar ik heb er allerlei ondeugendheden onder geechreven O waarom heb ik dat ongeluksboekjo meegenomen Ik wilde aanWaklenbnrg mijn laatste invallen laten zien Dat waa dom van mij Ikdoe bijna nieAe dan domheden Nu iehet boekje weff Graaf Erbach heelthet Bevonden on bet aan Max on an dere heeren in de biljartzaal la enzien Suóewltz waa er ook bij en die zal U neemt de zaak veel te zwaar op zei Katharina KerustBtellond Else srhiwide droevig het hoofd onuitsprekelijke smart sprak uit haar anders zon levenslustig © oog m ü kent de JorainandeHe niet fluisterde zij Zij kan verschrikkelijk zijn Een bang voorj evopl zogt mij dat zij alle roeds weet Dailelijk stak ik de hand in mijn zak het boekje wa weg Dat ik niet van schrik gestorven be begrijp ik nog niet Staat uw naam in hot bocfeie Neen Of Ab aniiers dat u verraden kan Niets volstrekt niets Max heeft mij het boekje pas kort geleden gegeven om er mijn uitgaven in te noteeren omdat ik nooit weet waar mijl gold gebleven ia En zijn er alleen teekeningen in Ja alleen teekeningen En de onder briften Die zouden mij niet verraden Zij zijn met potlood in Gotische letters goHchreven Nu dan negrijp k uw vrees met Wie kan dan bewijzen dat het