Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1914

hertog als ge mij dat toevertrouwt Toen zy de goed afgetelde vyf kronen bracht had de herbergierster ook oen tameiyk groot pak onder den arm en gaf als haar meening te kennen dat als mijnheer zoo goed wa de vijf kronen over te breogen hij misschien de schoone wasch ook wel zcu willen meenemen Die neem ik riep aartshertogin Zita lachend en strekte de handen er naar nit In Kolemea liet de aartshertog nog dienzelfdon avond den jongen man komen bracht hem de groeten over van zijn moeder De aartshertogin gaf hem het pak mot het waschgoed en de aartshertog het paarde geld dat inmiddels in den zak van den bode rente gedragen had Eng R LAND De auffragettea Toen het Ëngelsche Koningspaar gisteren bij oen bezoek aan Kdinburg in een open rijtuig het station verliet en door do Ruthlandstroet reed wierp een suffragelto een aantal vlugschriften in het rijtuig en verder eon papieren bal met het opschrift Om den Koning to doen weten dat vrouwen gefolterd worden omdat zij de vrijheid verdedigen IBin ne3n la 3 3 d Chineozen relletje Do correspondent van N U Crt te Batavia seint Onder de Chineezen to Romarang heerscht groote beroering wegens het doodschieten van oen Cbinoea bij oen inval in een speelhuis Kr is een vergadering van Jhineozen gehouden welke besloten lieoft beklag te doen bij den president van de Chineosche republiek en bij den Chinnezen öonsut tn Batavia De Chineezen bij de tentoonstelling te Semarang werkzaam hebbon den arbeid gestaakt lid Ged Staten Utrecht De Provinciale Staten van Utrecht kozen gisteren tot lid van Öedoputeei den vacatnre baron van Lynden van Sandenburg mr C J W Lothem van Grotho Chr Hist burgemeester van Soest met 29 van do 40 stommen liet Servische Consulaat beloedigd Een hoogst betreurenswaardig inoident heeft in don nacht van Zondag op Maandag te Amsterdam plaats gehad Men heeft hot Servisch wapenschild dftt zich ter hoogte van ii j meter aan den gevel van het Servische consulaatagobouw bevindt afgerukt on daarvoor oen met blood gedrenkte lap in de plaats gesteld Do heer Morkui consul generaal van Servië te Amsterdam heeft onmiddellijk telegrafisch den gezant van Horvlü te Londen van het gebeurde op du hoogte gebracht en had roeds eim onderhoud met den Ministar van Buitonlandscho Zaken jhr I ndon De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam heeft aan den coosulge neraal zijn leedwezen over het gebeurde betuigd De Officier van Justitie heeft de zaak in handen Naar men ons meedeelt zou men by het onderzoek rekenin g houden met de omstandigheid dat er oen Oostenrijksch schip ter reede van Amsterdam aanwezig is Toen do buren door het gerucht gewaarschuwd werden waren de plegers van hot misdrijf verdwenen f o U K IVrwpropaganda gestaakt In l i Tijd li ziin we rtat in d jongBlo vtirgudcriiig van di K K t ropaganda Ccnlrali te Aiiistordam d volgtmdi vfrklarhigi n zijn afgelegd door den wetwrwaardeii ItiBHcImppehjken odvlKcur l ii groot kwaad aldun Z Lerw in de lectuur van neutrale of verkapt liberals bladen Kn tocli toch aehtte ctpr liet op dil üogonblik pUcht voorlooplg de voorgouoiiieii peraactie te ontraden Me groote lK W H greden ia deze dat oen Katholieke DiTHactle op het oogeobtlk niet ten voordeelo vBJi de goede zaak kan trekken Alte perHOnon die jarenlang lietitrale bladen hebben gele en bewogen worden Katholieke bladen aan te sohatfen en zij door dit Katholieke blad in alleriel ruziem Introkken worden dan werkt dat verkeerd Ze zullen Bpoedig het Katholieke blad weer opzeggen en zijn er later niet meer too te brengen een Katholiek blad te nomen wanneer do noodige enhwld Is leruggokoerd Hel gewone volk iM hoeft niet Mrokkon Ie worden In zaken die alleen verwarring kunnen stichten Het ia nu niet de tijd voor eon vruciildragende perHoctle Bij pener zijner hiilHl ezoekcn kwam spreker ergen drie hoog achter waar de eenvoudige menHchjea hem uitleg vroegen wat toch wei nu do Integralen warea waarvan hun Katholieke blad volntond In do vrogenbuB der H Familie komen allerlei vragen in waarmede het gewone volk nleta to maken heeft maar welker quaesties door de katholieke bladen naar den voorgrond worden geschoven liOzen van KathoUeke Viladen brengt onder de eenvoudigen verwarring en meer ontwikkelden meenen tegen de a utl evolen Ka tholieke bladtm te kunnen gaan o tteden Nadat de geestelijke adviseur aldus uit eigen ervaring de fammerlijke gevolgen van het gewraakte acbrikbewiiid had aangetoond zeide Z Kerw niet alleen bet iiiudend adviett maar zelfs het verliod te moeten geven opdat voor onbepaalden tijd de peraactie der K K l ropagandaC entrale worde stopgezet De beteekenia van dit verbod zegt Oe Tijd sprong te meer in het oog door de verklaring van tiet beetuur dat het unaniem tot gelijk advies woa gekomen nadat hooggeplaatste personen waren geraadpleegd en door den nadruk dien de weleerw adviseur legde op zijn aanstelling door Z lJ H Mgr den Hiasefiop Begrafenis Overste Thomson Het Gron Dbl verneemt de volgende bijzonderheden omtrent de begrafenis van het stoffelijk overschot van wijlen luit kolonel Thomson De stoet vertrekt 5 Juli te kwart vóór vier van het station Do lijkwagen wordt voorafgegaan door tamboers een muziekkorps en een vuurpeloton Vior ridders zullen als slippendragers fongceren terwijl door It onderofficieren het lijk in den lijkwagen wordt gelogd Daarna volgen militairen die kransen dragen een escorte van militairen gevolgd door familieleden afgevaardigden en genoodigden Met een kleinen omweg wordt van het station door het centrum der stad naar de Zui der begraaf plaats gereden Men schrijft dd 1 Juli uit Durazzo aan het N v d 1 Hedenochtend om 8 uur waren bij t graf aanwezig alle lloliandsche gendar iiierle officiereii de koning met het geheele hof de endarmerie voor zoover iH Hchikbaar Aan t tijdehjk graf sprak een voornaam Alljanei H uit Valona den post waar i hoiiiHon t iiH ent heeft geageerd en zei o a Wij danken het Nedertandsche volk voor den grooten man dien het ons heeft afgestaan en wij zijn diep geschokt iieni u üo te moeten teruggeven Langsiaani kwam de Btoot naar den steiger voorop de Albaneesclie gtmdarmerie geconiiiiaiideerd door een van de twee AtbaneeKebe ad udaotwn van wijlen overste ThOiimon Ttftn volgen een groot aantal kransen gedragen door de voornaaniBte AlbaneeHche ingezeU iieii de eerste krans was die van cuiiimaiidant en officieren van II M b Nooid lJrabant dan de kist door H gendarmen getiragen dan de hooge gestalte v ii den koning vervolgens de llollandsohe officieren generaal de Veer majoor Kroon majoor Uoolfsema de dlr off v gez maj Keddingius kapitein der UiarechausHCf Tliomson kapitein Fabins daarna het geiieele Albanee che hof verder gendarmen en belangstellenden De geheele stoet telde een aOü k tm man behalve de velen die WJ den steiger waren on botiT nieuwsgierigen konden lieeten Daar aan den steiger stonden zeven llollandsciie zeeotficleren In zoogenaamd ceremonieel tenue dit Is lange jas met Bleek epauletten en sabei Drie lange sloepen tageii langszijde de binnenste voor do kist de tweede een groote sloep voor den generaal en de majoors en dan nog een voor de overigen De kransen werden in de sloep gegeven iJoodatii water maakt dit all s gemakkelijk Xn de sloep staan de roeiors in de Ifouding met ontbloot hoofd Zoo ook wij officieren Dan volgt do kist gedekt in de sloep door de Nederlandsehe vlag en dan zi gt majoor Kroon in t Transch dat de kapitein Thomson eenige woonlen wil spreken Deze zelde ongeveer dit Avant de quitter l Albanie jo veuxexprimer k Votre MajesttS et vous officif rs hollandais et h vous nos camarades alltanais ma grande gratitude Je remireie infbiiiuent Votre Majost ot vous officiers lioUandals et camarades albanais pour Ie grand honneur que vous faltes a mon pauvre frftre j Je ne parie pas seulument en mon propre noni mals pour toute la familie Thomson Les paroles me inanquent poirr vous assurer nos sentiraonts do gratitudes De kapitein was zeer aangedaan en drukte de iiand die de Koning hem toestak en die van de ilollandsche officieren en vap de Albanceseho ministers en andere autoriteiten De Konmg sprak wonderlijk genoeg geen woord Wij verwachtten een laatsten groet aan den doode die zooveel voor Kijn land had gedaan en waaraan Mbret Wilhelm zooveel verschuldigd was Met een ietwat verlegen laclije en herhaaldelijk saiueerend stond de vorst daar wendde zich toen af en verdween In de menigte De liollandsche gendarmorieof licleren stapten eerst in wij doorna on namen als gasten mede de beide adjudanten met wie overste Thomson zooveel ophad J e lijkstoet werd langzaam gesleept daarachter roeiden achtereenvolgens de belde volgsloepen met lange langzame slagen Alle schepen deden eerbewijzen door wachtaantreden en stilte te laten blazen Aon Iword van do Noord Brobant stond ie geheele txjuipogo aangetreden op het voorschip en langs boord De sleep met de kist kwam aan bakltoord achteruit de kransen daarna de kist werd direct naar de doodenkamer gebracht Allen wachtten staande t hoofd onHiloot Daarna kwamen de sloepen tangszijde en gingen de gendarmerie officieren nog eon laatsten blik werpen op de baa STATEN GENERAAL £ EïtST £ KAMËK In de gisteren gehouden vergadering van de Eerste Kamer wijdde de voorzitter Baron van Voorst tot Voorst een woord aan den deerniswekken den dood van Aartshertog Frans Ferdinand van OoBt nrtjk en gemalin en met het verlies dat Oostenrijk Hongarye daardoor heeft geleden De Ministervan BaitenlandscheZaken Jhr London sloot zich daarbij aan Zoodra de droevige tijding de Regeering bereikte heeft zy haar oprechte deelneming uitgesproken aan de Keizerlijke familie en zij zal niet nalaten de woorden door den Voorzitter zoo even gesproken over te brengen Met den aartshertog is een man van groote gaven en vele talenten heengegaan een enorm verlies en een mwe slag voor den grijzen Keizer die reeds op zoovele wijzen werd beproefd Door den voorzitter werd daarop het overleden lid Baron Van Wassenaer van Rosande herdacht Ook by deze herdenking sloot de Minister van Buitenlandsche Zaken zich unn De Contralo Sectie heeft besloten Woensdag en Donderdagochtend in de af deelingen een serie wetsontwerpen te onderzoeken en daarnf Dondermiddag openbare vergadering te houden van de ontwerpen die in staat van wyzen zgn De heer R e e k e r s vroeg eerst Vrijdag openbare vergadering te houden Wellicht zullen dan nog meer ontwerpen behandeld kunnen worden die Woensdag in de afdeeling zijn geweest De heeron Van der Biesen en de Gijselaar sloten zich hierbij aan Hot voorstel van den Voorzitter daarop in stemming gebracht werd aangenomen met 24 togen 11 stemmen De vergadering ging daarop uiteen töt Donderdagmiddag 2 uur gemengde Berichten Limburgsche Padvinders De teerling is geworpen Limburg krijgt zijn Roomsch Katholioke Padvinders vereenigingen Steeds is door do geesteUJkheid op aandrang van do bisschoppen het modedoen van Katholieke jongens aan de padvindersbeweging ontraden De bezwaren welke de R K geostelykheid hoeft tegen de padvindersorganisatie zooals deze uit Engeland tot ons over is gekomen zijn velerlei Evenwel bleek onder de Katholieke families de hpweging niet te stuiten dan zoo Inidfle do opdracht der bisschoppen moest de goesteHjkheid zorgen de leiding in handen te krijgen en wel in hoofdtaak door tusschenkomst van de patronaatsbestu ren In geen geval mochten echter Katholieke groepen deelnemen aan kampeering Noord Brabant is in het organiseeren der padvinderij op R K gron lslag voorgegaan Breda kreeg do eerste werkelijke R K Pad vinders vereeniging s Hertogenbosch het wat meer vrygevochten land worstelt nog met ëen gemengde organisatie N P O en N P B In Limburg waren er nog alleen Maastrioht en Venlo die iets van zich lieten booren op padvindersgebied Kleine gemengde interconfessioneelè vereenigingen bestonden er Van Venlo uit ging de bewegingover op Roermond De heer Imkampwas daar een der voormannen Directwerd de zaak vry grootscheeps opgezet Gelden werden ingezameld en eengroot aantal jongens wellicht een 60tal werd toegerust met de bekendekleeding hier echter zonder ontblooteknieën en wat daar y behoort Aansluiting bij de N P O of N P B bleefechter achieryege daar men eerst nogwilde afwachten Kn thans ineens is het besluit daar om in de Limburgsche plaatsen waar padvindersclubs bestaan de RoomschKatholieke leden daarvan byeen te brengen in een padvindersvereeniging op Katholieken grondslag en in de overige plaatsen te gveren voor de oprichting van dergelijke vereenigingen £ n wel is het nog niet openUjk gezegd maar hot is toch vrqwel te verstaan gegeven voor de niet Katholieke jongens zal geen plaats zyn in deze by uitstek R K Vereenigingen Voor Venlo Roermond Sittard Kcht met het kleine percentage nietKatholiekén zal het dus vry zekeronmogeiyk zyn voor de nietKatholiekejongens een organisatie te handhavenof een nieuwe op te richten tenzymen elders in ons land de beteekenisversta van dezen uitsluitingsmaatregelen de niet Katholieken door geldeUjken steun in de gelegenheid stelt omtot hun Scout Vereeniging ook te doentoetreden de jongens van die oudersvoor wie de betrekkeiyk geringe uitgaven voor een padvindersuitrusting voor contributie of voor enkele kampeerdagen toch nog te zwaar zijn Hbld Hei zwakke geslacht Bg het uitgaan van Pope s Metaaldraadlampenfabriek te Venlo kregen twee 18jarige meisjes twiift welke zoo hoog liep dat de een de werkster P nit Baario met de baren over den grond sleepte Het erg toegetakelde slachtoffer bekwam hevige zenuwaandoeningen De politie bracht het meisje terug naar de fabriek waar zy verbonden gereinigd en gekalmeerd werd Ken paar mede arbeidsters begeleidden haar naar de tram van Steyl Onderweg herhaaldenzich weer de toevallen Ondertusschen was de laatsto tram vertrokken en moest het meisje den weg naar huis te voet afleggen s Avonds te 11 uur werd zg indeerniswekkenden toestand te Steyl op den weg gevonden De ontboden dokter gelaste overbrenging naar het gasthuis te Venlo Per auto werd het meisje begeleid door den veldwachter van Steyl en twee mannen daarheen vervoerd Ze stelde zich onderweg zinneloos aan Daarom ook kon opneming in het gasthuis te Venlo niet geschieden Op het politiebureau werd raad gevraagd De hulp van dr Recevenr geneesheer der Popefabriek werd ingeroepen die een verzoek tot opname in het gasthuis verstrekte vAor dien nacht Het was ondertusschek al na twaalven geworden De Eerw OVerste mocht evenwel niet tot opname besluiten wyi de voorschriften van het huis verbieden personen die niet by zinnen zyn on die de rust van het gesticht verstoren op te nemen Daarom werd ten einde raad het ongelukkige meisje s nachts om halftwoe eerst naar haar woning te Baario vervoerd De toestand is nog steeds zorgwekkend Limb Koer Ëen studentengrap Voorstelling in 3 bodrgven Het stuk speelt in loeiden in don na nacht Twee zonen van Minerva komen van de soos en krijgen den inval de St Pieterskerk te beiiliramen die vanwege een restauratie geheel is besteigerd Ze voegen onrairldelHjk de daad by het woord en langzajvm maar zeker Bchryden ze by het eerste ochtendgloren omhoog Een lantaarnopsteker die de ronde deed ziet het tweetal en maant zo in het belang der veiligheid ook van eigen lijf af te dalen Als contra beleefdheid bieden de studenten den man een sigaar aan als hy hen volgt wat de lantaarnopsteker natunrlyk grif afslaat En zoo ziet hij ze eindeUjk den top van de kerk bereiken en door een Inik naar binnen verdwynen Dit mag hy toch niet ongemerkt voorby laten gaan Hij waarschuwt een surveilleerenden agent van politie en deze spoedt zich naar de woning van den koster gevolgd door onzen lantaarnopsteker Tweede bedrijf Een geweldige ruk aan do bel doet den koster diens ega mitsgaders de andere huisgenooten en den waakzaraen Bello dien de koster terwille van het kostbare avondmpialszilver dat wel eens in de kerk bewaard blyft heeft aangeschaft wakker schrikker Weldra stfiat de koster gevolgd door vrouwlief en blaffenden Bello voor de deur die hij als hy bemerkt dat een man der wet er voorstaat opent Weldra is de geheele familie met politieman en lantaarnopsteker incluis in het in schemerduister gehulde kerkgebouw Allen staren naar de gewelven Diiar moesten ze zyn Bello alleen wil de inklimmers beneden zoeken un hij heeft geUjk zyn spoor volgend vindt men het tweetal verscholen achter een professorenbank De studenten vertellen dat anderen voorheen al eens hadden geprobeerd langs de steigers boven te komen doch dat dit eerst aan hun is gelukt Eenmaal boven vonden ze het meest zeker van binnen weer af te dalen De politieman de koster diens vrouw en verdere hnisgenooten vonden het geval ten slotte toch ook wel grappig al werd de nachtrust der laatsten er ook door gestoord Toch moest de agent procesverbaal opmaken wegens het wederrechteTyk binnendringen in oen openbaar gebouw zoodat het derde bedryf nog zal moeten volgen in de rechtzaal Hbld Qisteron is op het baanvak Amsterdam Bentheim een proefrit gehoudenmot een der nieuwe locomotieven vando H U S M Aan de locomotief die 21 M tenderinhoud heeft waren 12 voertnigen elk met vier assen gekoppeld Ite trein stopte by geen tuaschenliggende stations en legde den afstandvan 182 K M in 2 uur en 27 minuten af N R Ct Te Bttssum werden in den laatsten Üjd een aantal inbraken gepleegd maar de daders bleven onbekend De politie zocht verband tusschen die inbraken en de verdwyning van een paar IGjarige jongens sedert een week By hun terugkeer in de ouderlyke woning Zondag 1 1 na een avontuuriyke reis naar Duitschland zyn de knapon aan een verhoor onderworpen en bekenden zij de daders te zyn van inbraken in de Cudelalaan tw ee keer in de Wladimirlaon en in de Comeninslaan N v d D Het spoorwegongeval te Hoek van Holland De toestand der twee ernstig gewonden nl den hoofdcondueteur Kleuivis en den kantoorbediende v d Sandedie bij t spoorwegongeval te Hoek vanHolland gekwetst werden baart nog zeerveei zorg De eerstgenoemde is er l eiergst aan toe daar wondkoortsen mgetreden zijn Tel Een zonderling heerschap Zondagavond werd op den Gronaiisciienwog naiiij Glanerbrug door een heer zich noemende Kijksambt aar een drietal personen aangehouden ter visitatie Twee van hen voldedrai ua döu wcnsch doeh nummer drie weigerde waarop hem werd gelast mede te gaan naar de douanp Op weg erheen imaseerde hen de gemeente veldwachter Kunst en de kommies merkende dat hij kens aanJtacht trok koos het hazenpad maar de veldwachter slaagde er In hem te achterhalen Het bleek een fabrieksarbeider te l nschedó te zijn tegen hem is procesverbaal opgemaakt Barlwiarsch Nederland Gisteren ia bij Kijssen een tuchlballon gedaald waarin 3 heeren en tsm danie nl de heer en mevrouw L efèvre en de heeren Ravaine en Schiumberger l e ballon was Zondagmorgen om halfelf te Lamotte Brcuil Oise opgestegen en de n izigers hadden dus een tocht van ruim 20 uur over België en Nederland achter den rug De rele was heet voorspoedig geweest Na zich te Rijssen te helilien verfrischt zijn de vreemdelingen per trein weer vertrokken nadat hun Iiallon ook per trein was verzonden Jevraagd hoe hun oordeel was over de iM handeling hier ondervonden hadden zij nietb dan lot ij prezen de lieroldwllllgheid en behulpzaamheid van de bevolking en de politie Toen hun over het gewal Jules Romain werd gesproken konden zij dit niet gelooven zi i hadden van het geval trouwens nooit gehoord of gelezen Op verzoek van den burgemeester van Kijssen heeft de heer Schiumberger de volgende fflSiriftelijke verklaring gegeven De ondergeteekende HohIuml erger Maurice verklaart bij de landing met zijnluchtballon te Kijssen provincie Overijssel Nederland in gezelschap van mevrouw Lefèvre en de heeren I efevre en Havaine niets dan lof te hebben over de voorkomende bejegening van de politie zoowel als van de bevolking ondervonden N R t Diefstal by brand Zooals werd gemeld brandde in den nacht van Donderdag op Vrydag j I tydens een hevig onweder het huis en de schuur van den landbouwer Geurts aan de Hekkens te Ottei aum L af Alsof de mgnschen nog niet erg l noeg getroffen waren werd van t weinige dat mon met moeite had gered nog flink gestolen vertelt de Tel O m worden een muntbiljet van 50 mark eenige winkelwaren en ze hammen vermist Men beweert dat vrouwen de hammen onder de rokken verborgen weg expedieerden Den dief van het muntbiljet is men op het spoor Kerkdiefstal Tusschen 4 en 4V2 Qi gis i i i dag hebben onbekenden terwyl de kerk voor de geloovigen geopend was han slag trachten te slaan in de Kathedraal te s Hertogenbosch door het lichten der offerblokken By twee offerblokken mislukte de inbraak aangezien deze behalve ean eiken omhulsel nog een solide gesloten stalen geldkistje bevatten B een derde offerblok is de opzet gelukt doch de geheele inhoud is niet ontvreemd Het nog aanwezige geld wees er op dat de dief of dieven hg het ledigen gestoord zyn geworden Groen concurrentie De Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft bepaidd dat op haar stations geen reclame bUjetten of aankondigen van concurreéronden firma s of handelshuizen naast elkaar mogen hangen maar daarbg de noodige afstand moet worden in acht genomen Gisterenmiddag kregen twee personen op de kermis te Uift gem Gendringen woorden waarop de een denander een 8 c M diepe steekwond inde borst toebracht schryft de N K Crt De getroffene zekere M z oonder veel bloedveriies ineen gotoestand is ernstig De dader gmaar kort uit de gevangenis oawiagen is gevankeUjk naar Amh a gebracht Men meldt ons uit Heerlen In een café ontstond gisterenmiddag een vechtparty tusschen 0 tenryksche en Duitsche mynwerker w eelo café werd vernield de ruiten Het pötitiedrama te Arnhem Zooals met een enkel woord is gemeld heeft gisteren voor de ArnhemBche Rechtbank de zaak gediend van den politieinspecteor te Arnhem die by gelegenheid van een opstootje gebruik maakte van zyn vuurwapen en een man doodschoot en een ander verwondde Na uitvoerige getuigenverhooren nam het O M requisicoir De officier van jus+itie mr Van Harencarspel herinnert aan do algemeene beroering welke deae zaak heeft gewekt Het is de taak dor politie ongelukken tafvoorkomen preventief op te treden w nu had iemand dier politie zelf iemand van het leven beroofd zonder dat hiervoor voldoende aanleiding was Juist dat laatste veroorzaakte zulk een ontroering en onrust aangewakkerd door pcoiestvergaderingen artikelen n de pers hooren van getuigen opu igen houtje Niettegenstaaande de Jenstry digheden in de verklaringen kan men in het gebeurde een vaste Ujn volgen Bekl heeft na de belemmering by de arrestatie van G eenige oogenblikken alleen gestaan Hy heeft toen niet wat het beste geweest zou zijn een afwachtende houding aangenomen 1 maar wilde een man die naar hij ver moedde G geholpen had arresteeren Hy achtte het oogenblik ook gekomen zyn revolver te trekken en daarmee gewapend door de menigte te gaan Hy hield de revolver recht voor zich uit en waarschuwde Toen ging een schot af waarvan bekl schrok omdat hy dacAt dat hij zelf werd geraakt Maar het gevaarUjke van zyn wyze van doen zag bekl niet in het ging af en doodde v d P Over de vraag of met opzet is geschoten zyn verschillende lezingen Getuigen hebben gezien dat bekl zyn wapen in de richting van den getroffene hield Ook moet hy gewaarschuwd hebben te zullen schieten zoodat hy heeft moeten willen schieten Dit is echter voor spr niet overtuigend bewezen zoodat hy opzet niet aanwezig acht maar spr achtte het oogenblik voor bekl niet gekomen toen hij zyn vuurwapen trok De taak der politie is moeilijk maar wie die taak aanvaardt moet aan hooge eischen voldoen Dat bekii het wapen te voorschyn haalde zou vergeven kunnen worden maar als politie ambtenaar was hij verplicht geweest zich te overtuigen dat het wapen gevaarloos was terwyi hy evenmin den vinger aan den trekker had inoeten houden Spr kent drie vonnissen waarby schuld is aangenomen in ongeveer hetzelfde geval als het onderhavige By het eerste schot door bekl gelost kan sprake zyn van onbewuste schuld by het tweede was bewuste schuld aanwezig er was geen volstrekte noódzakeUjkheid om te schieten Bg de beoordeeling der straf moet er mee rekening gehouden worden dat bekl handelde in uitoefening van zyn ambt en met een wapen hem van ambtswege verstrekt Spr eiacht veroordeeling van bekl I wegens primo het aan zyn schuld te wyten hebben van den dood vaneen ander en ten tweede het aan zyn schuld te wyten hebben van het veroorzaken van lichameUjk letsel waaruit tydelgke verhindering van beroeps bezigheden is ontstaan Hy vraagt bekl s veroordeeling tot een gevangenisstraf van zes maanden In de avondzitting was de verdediger Mr I Everts B Hzn aan het woord Pleiter bestreed de ten laste legging van het veroorzaken van den dood op grond van de noódzakeUjkheid in het gebruik van het vuurwapen tegen m een oproerige troep waarby de gummistok geen uitwerking had Indien de Rechtbank niet met pi Tan oordeel is dat hier van strafbare ichuld geen sprake is gaat hy na de rtrafmate die gewoohlyk by culpose delicten wordt toegepast Bekende juristen zyn het er over eens dat in ttergeUjke gevallen oplegging van een geldboete voldoende straf is PI meent dat hier alle reden is om toe te passen art 41 W V S Ten slotte wijst pi er op dat voor een goede maatschappeUjke orde gewenscht is dat de jnstitie meewerkt onder alle omstandigheden het gezag te handhaven zy het ten koste vaneen menachenleven De uitspraak wordt bepaald op 21 JuH Eervolle opdracht 1 Aan den bloembollenkweeker den heer Frans B Mooy is na inschiyving voor de levering van bollen voor de Koninklyke parken te Londen de levering van 134 000 hyacinten tulpen en Ti ygoed gegnnd De nieuwe belasting In het voorstel van burgemeester en wethouders van Tilburg tot vaststel j ling van de heffing en de invordering eener belasting voor het gebruik of genot op openbare wogen werken of inrichtingen in deze gemeente hetwelk in de raadsvergadering van vori j gen Vrydag werd aangehouden worden belastbaar gesteld kelderingangen of kelderiuiken licht of luchtkokers of lichtramen over den openbaren weg openslaande deuren balcons welke meer dan 0 75 M buiten den gevel uitsteken erkers pilasters plinten of dergelyke zonneschermen luifels en markiezen spionspiegels en coiffeurastokkon reclameborden refïeotois lantaarns of andere reclamevoorwerpen uitstekende reclameverlichting voor bioscoopen of andere inrichtingen het houden van verkoo en aan den openbaren weg zoo dezöi door het publiek wordt ingenomien het plaatsen van oen rijwielhek voor het plaatsen van voederbakken aanlegpalen of rekken rails of spoorlijnen of dergelijk tot privé gebruikt wel zak zink of vergaarputten het innemen van den openbaren weg gedurende langer dan één dag met schuttingen kalkloodsen steigers puin zand steenen of andere ten behoeve van eenig bouwwerk aangevoerde materialen het plaatsen en hebben van stoelen tafels banken schermen of dergelyke het hebbon van stukken palen of schoren Ib © en hotel overvallen Een Oostenryker professor K Streit had in een hotel to BerUjn een onaangename ontmoeting Een 17 jarige huisknecht had bemerkt dat de professor zich tegenover zijn nichtje dat in hetzelfde hotol als kamermeisje diende by gelegenheid dat zij den professor water bracht in het oog loopend vriendelyk had gedragen Dat had den huisknecht gehinderd on toon de professor na een tijdlang in de stad vertoefd te hebbon tegen éón uur in zijn hotol terugkwam lag hij nauwelijks to bed of do huisknecht sprong uit een schuilhoek te voorschyn en takelde hem met oen gummistok geweldig toe Dg kreten vau den professor brachten het geheele hotel op de been Maar de huisknecht had de deur van binnen gesloten Toen de deur was opengebroken vertoonde zich een afschuwwekkend toonoel Op het met bloed gedrenkte bed lag de professor met verscheiden diepe wonden in het gezicht De huisknecht was door het raam ontkomen en werd later in een hoekje van den kelder teruggevonden Hij had zich langs den bliksemafleider uit de d rde verdieping neergelaten iet meisje begreep de jalousie van haar neef niet daar zy in geen andere dan familiebetrekking tot hem stond Stadsnieuws GOUDA 8 Juli Koninklyke onderscheiding Bg Kon besluit van 2 Juli is de heer E Overbosch plaatsvervangend districtaveearts alhier benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Zooals gemeld herdacht de heer E Overbosch den dag waarop hij voor 50 jaar tot veearts werd bevorderd Volksbond tegen Drankmisbruik Gisterenavond hield de afdeeling Öouda van den Volksbond tegen Drankmisbruik onder voorzitterschap van den heer W Go een ledenvergadering in de bovenzaal der Soc de Ronnie Het jaarverslag door den Secretaris uitgebracht werd onveranderd goedgekeurd Het afgeïoopen jaar heeft zich niet door byzonderheden gekenmerkt Het Wacht en Schaftlokaal blykt eën zoodanigen schadepost voor de afdeeling te zyn dat wanneer geen buitengewone voorzieningen worden getroffen de afdeeling op den duur niet by machte zal zyn dit lokaal in stand te houden Teneinde dit te voor komen zullen pogingen worden aangewend om de onderhoudskosten door de gemeente te doen dragen De rekening en verantwoording van den penningmeester welke een batig saldo aanwees werd onder dankzegging voor het gevoerde beheer goedgekeurd Het aan de beurt van aftreding zynde bestuurslid de heer T Crebas werd als zoodanig herkozen De beschryvingsbrief van de 41 Algemeene Vergadering van 25 en 26 Augs a s te Arnhem te houden gafweinig aanleiding tot discussie Tenaanzien van de vraag welke houdingde Volksbond zyn Hoofdbestuur enzyn Afdeelingen zal hebben aan tenemen ten opzichte van den door deVereeniging Huisvlyt te Zaandamopgerichten Nat Huisvlytbond werdbesloten dat waar de huisvlyt als eenmachtig middel tot drankbestrydingmoet wordpn beschouwd het beter is geen aansluiting te zoeken by ge i noemden bood omdat dan allicht het doel de drankbestryding op den ach tergrond zou geraken By de bepaling van de plaats voor d volgende Algemeene Vergadering I worden getracht Gouda daarvoor doen aanwyzen Tot afgevaardigden naar de Algeoeene Vergadering te Arnhem worden benoemd de hoeren W Qol en H C Gorman rosp voorzitter en secretaris der afdeeling en tot plaats vor vanger de heer T Crebas Examen Oiviel Ingenieur Aan de Technische Hoogesohool slaagde heden voor het examen civielingenieur do heer L J de Ven alhier Gymnasium Na afgelegd examen zyn toegelaten tot het Gymnasiqm in de lo klasse Fred L J Bonman Hans Wessels Boer Nic P Hoogenboom en Adr J Koster Afgewezen wordon één candidaatvoor de Ie één voor dïS 4e en éénvoor de 6e klasse ToelatingH examen Ie klasse Ryks H B S Na afgelegd schriftelyk examen zijn van do 52 candidaten die hieraan deelnamen de volgende 27 toegelaten J Alblas WaddiniVeen W Byisma Gouda Aa Wa Pie r ZeVeiihaiien H J M V DrimmoloTi WaHdinxveen Ca Fournier Gouda Go Mo Hoogstra id Ma de Jong id J F Th v d lleo id W O Bokhoven id P Kapteyn Roouwyk J P Zyderlaan Stolwijk P van Dam id M W Treurniet Moordrecht G Sibbes Gouda J H P C Verschoor id P M van Rohenderen id Ch C Schoewert id A L van Kersen id D G Nederhorst id C Moerkerk id J Wessels Boer id Ca Cl v Mours id J O v d Putte id Ma Ja V Cittert id A B Heymans Alphen Fe Mulder Gouda Wa Cats id Met de overigen wordt het examen a s Maandag te 9 nnr voortgo et Pedel Gymnasium Van de 72 soUicitanton onder wie velen die volgens hunne verklaring vrij waren van militie en sterke drank is tot podel ooncierge van hot gymnasium alhier benoemd de heer T van Gent Jz Met goud bekroond Op de Internationale BakkeryTon toonstelUng te Amsterdam werd aan de firma Gebrs de Jong banketbakkerij alhier een di loma toegekend voor oen gouden medaille Stedelyke Zweminrichting Na heden afgelegd examen is door de Commissie van de Stedelyke Zweminrichting het diploma voor geoefend zwemmer uitgereikt aan de dames Greta v d Loo G Scheepmaker L de Mol Annie Smit A Zuijdam S de Boer C Cats M Cats en Mina Horneman voorts aan de jongens B Buising A Slop J van Leeuwen G Flux N van der Ree C van Vreumingen J H Krom D G Nederhorst J Kortenoever B Mynlieff D van der Ploeg A Laurusse A V d Togt B Meuleman W Nonner J Dykman W Grdnder M van Vliet H Bont koe F Frank Ant v Hulzen K Rietveld J Bgrst S Fournier W F den Boer 8 J Spek W van Hoorn T van den End en Jan Scheepmaker Afgewezen werden 3 vronwelgke en l manneUjke candidaat Krimpen a d Lek Gisteren herdacht de heer G Verwaal den dag waarop hij voor 50 jaren in dienst tradvan de N V Houthandel voorheen dewed Boogaerdt en Zn De vlag wapperde van de gebouwen Van de firmaontving de jubilaris een gouden horloge met inscriptie en een geschenkonder couvert van het overige personeel een daarby behoorendo gouden ketting H M de Koningin schonkhem de eeremedaille in zilver van de OranjeNassauorde Vertchillende bloemstukken werden hem vereerd terwijl menig een op de een of andere wijze van zyn belangstelling deed blijken Amtnerstol Mej C C E Odufré onderwyzeres aan de openbare lagere school alhier is in geUjke betrekking benoemd te Gouderak Oudewater Hier is door de politie aangehouden zekero v V die tot het ondergaan van 29 dagen hechtenis was veroordeeld Nieuwerkerk a d IJsel In de jongste raadsvergadering was een schrijven ingekomen van het Ministerie van Binnenl Zaken betreffende de plannen voor de Centrale Drinkwaterleiding De Minister acht het wensclielyk dat de zaak voortgang heeft hetzy van Rykswege hetzy met subsidie van het rijk Vóór 15 Juli moeten daarom ingezonden vragenUjsten worden beantwoord betreffende de belastbare huurwaarde der woningen het aantal gezinnen vertrekken enz Met bekwamen spoed zal het gemeentebestuur trachten zich daarvoor de noodige gegevens te verschaffen ZSI o zast Museum van Kunstnyverheid Haarlem Zondag 5 Juli werd de Tentoonstelling van Kantwerken vervaardigd op de Koninklyke Nederlandsehe kantwerkschool te sGravenhage in het Museum van Kunstny verheid te Haarlem geopend Op deze tentoonstelling s zoowel klos als naaldkant vertegenwoordigd terwyl dageUjks een dame aan het werk is die op Dinsdag en Vrydag valenciennekant op de overige dagen Clunykant zal maken Het is byzonder interessant naast de tentoongestelde werken to kunnen zien hoe de kant vervaardigd wordt Laatste Berichten De toestand In Albanië DuKAZzo 8 Juli Er is versterking gekomen uit Kossowa terwijl 40 machinegeweren on een groot aantal kisten ammunitie zijn ontscheopt In do stad blyft het niettemin zoor onrustig Ernstig ongeval Door de enorme zwaarte zyn in een pakhuis te Berlyn eenige met metaal gevulde koffers van af do vierde verdieping door de zolders gevallen die met reusaoiitig gekraak instortten Een man werd hierdoor gedood on 5 personen worden zwaar gewond Een Hollander als spion To Duisburg is een Hollander verdacht van spionnage in hechtenis genomen Aanvaring TouLON 8 Jnli Do Calypos is met oen torpedoboot jn aanvaring gekomen waardoor deze zonk Twee personen verdronken Thomson s uitvaart Naar men weet wordt de NoordBrabant met het stoffelyk overschot van luitenantkolonel Thomson 15 Juli a s des morgens to zoven uur te Amsterdam verwacht De plechtigheid aan De Ruyterkade waarvoor een chapelle ardente wordt gebouwd vangt te negen uur aan Reeds hebben zich naar het Hbld meldt tal van sprekers doen inschryven Na afloop der huldiging wordt het stoffelyk overschot naar t Centraal Station vervoerd vanwaar een extra trein het naar Groningen brengt Nog op den dag van aankomst zal aldaar de plechtige teraardebestelling plaats hebben Staking geëindigd De werkstaking te Winschoten is geëindigd Ned Herv Kerk De heer F Anker candidaat in de theologie te Stolwyk hoeft hot beroep naar de Ned Herv Gemeente te Brakel aangenomen Telegrafisch Weerbehcht van het Koniuklyk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Hoogste barometerstafad 769 9 te Biarritz laagste stand 754 9 te Vestmanoer Zwakke tot matige Z W tot Z wind zwaar tot half bewolkt aanvankeUjk nog kans op rogen of onweersbuien later opklarend zelfde temperatuur OMcieele Prijscourant VAN DEK Ërreclenbandel Ie Aoisterdtni Km 8 JÜLI 1914 StutsleenlDKen j Nod Gort Werkelijke Schuld 3 pot 77 i Oostenr Belastin vrije Kronenrente 4 pet SO Vi Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet 62 l Rusaischo Obl 190 i 6 pot 99 ld Obl Ur Russische Spw mij 1898 4 pet 85i t ld Obl Nioolni Spoorweg 18 i7 i9 4 pot 88 ld Obligatie fie Kmis sio 4 pet 83 J Japan Obl 1899 4 pet 78 Mexico Afl BinnenlandObl 6 pot 34 Brazilië Funding Leoning 6 pot lOO hf d Obl 1899 4 pot 74 Venezuela Dipl Schuld 1906 3 pet 55 Bank eii Cr dlct lustelItnireu Fed Bankanndeelen 1ÖÖ iBdiutr OiidernemiuKeB American Car Foundry Comp C V A GO i ld Smelting Refining Co Cert V A and G4 4 Anglo American Telegraph Cy Gert v A 22 U S Steel Corp Gert V Gew Aand 6V Hol Creiilel insteil u Cultuur Undernemlnireii Handelsver Amsterdam Aand 209 Jav Cultuur Mij Aand 2 25 Nod Handel Mij C v A nynbouw BUnrn Katahoon MijnbouwMij Gew Aand M jj Redjang Ijebong Mijnbouw Mij Aand 15i Great Gobar Aand fj m l etrDleum Oodeto Dordsehe Petroleum Industrie Mij ücw A 188 Kon Ned Mij tot Expl v Potr Bronn v A 95 Shell The Transp Trad Cy C v G A 194 t clio pvaiirt mtJeu Ned Am StoomvaartMij Aand 188 Stoomvaart Mij Zooland Preferentie A PJ4 i Int Mercantile Marino Cy afgest Pref A 2 Taluk Onderntmlnteii Bindjey Tabak Mij A 94 8 illTeraen Maxwel Land GpantGert V Aand 2 Peruvian Corporation Lim Gort v Aand 7 1 ïipoerwecen HoU IJzeren Spoorwogmij Aand 94 Mij t Expl v Staatsspoorwegen Aand 9 1 Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet 61 i Warschau Weenen Spoorwegmij Aand dito dito Aot de Jouiss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet 99 Erie SpoorwegMij Gew Aand 28 Union Pacific Railroad Cy Gert v gew A 166 J Wabash Gew Aand P PuEMIKLKKNINaE AmstordamAand 3 pot 101 Hongarije Theifls Re gulirnngs Gea 4 pet 147 GELOKOERS Prolongatie 3 pCt Nat en Buitenl Stantsf stil Tabakken lOBteloos Petroleum kalm Mijnen til