Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1914

en het verliefde spannetje in het Chineesche hotel aangehouden De diak is voor den Landraad gekomen en volgens het M N en Adv blad ii de jongen tot 3 jaar dwangarbeid veroordeeld wegens ontvoering j van een minderjarig meisje Moordaanslag in de gevangenis Ue Loc uieldt dat tvu Aljehsc gevangene te Seuiarang een overigens oppascteud uian den chef d atolier Wo zak en den chef der coupeurH 1 tarnen verwondde den laatste nogal ernstig lioez er geen vrees k stond voor bet ie I ven zoodat algeheele genezing in lüt I zicht kon worden gesteld De aanrander die door zijn goed gedrag zelfH op de kleormftkfrij in de gevangenis Werkte bad ich des morgens ziek gemeld maar was door deu lulaiidBchcn arts met ziek bevonden l it had den man zoo gehinderd dat hij zijn wraak koelde op de lieide in de kliermakerij aauw ezige i uropmuen Dadelijk schoten andere gevangenen toi en grepen den aanvaller Ix et die daarop in verzekerde bewarmg werd gesteld Aan de Deli bladen werd nog gemeld dat de aanvaller die reeds dadelijk be rouw bleek te hebben uil gewetenswroeging zichzelven om het leven bracht Len aanranding In bet diaconessenhuis te Batavia it opgenomen de heer W van het land Tjikoleang die bijna het slachtofler geworden is van be moordlust van etm koelie meldt het liat Hbl Do aanslag had den 2Üh Mei plants De heer W opziener was er als gewoonlijk op uitgegaan om hel werk te oontroleeren In den loop van deu dag kreeg men bericht dat hij in de tuinen vermoord zou zijn Zoo erg bleek het echter niet te wezen Men vond den lieer V met een paar zware wonden Iwee kappen over het hoofd en een over deu neus vlak onder de oogen llij waa toen men hem vond nog bij zinnen en kou den dader aanwijzen Deze was noch gerichopt noch geslagen noch geneholden had alloen aanmeriéingen moeten liooren over de alechle verzorging van den luUi en daarover wafi hij zoo in woedi ontHtoken dat hij den opziener te lijf waw gegaan De gewonde ih al gezegd naur llatavia overgebracht en in het diaeonensenliuÏB opgenomen De aanvaller is gevat GROENTEN VEILING 8 Juli 1913 V ling Houtmansgracht 4 uur PquIg C cent per pond DoperWten van 7 tot 9 cent per pond Bloemkool van 4 tot 8 gld per 100 Wortelen van 2 50 tot f 4 50 por 100 Kropsla van f 1 tot i 1 50 per 100 Tuinboonen van 4 tot G gld per 100 pd Snijboonen 40 cent per 100 Spercieboonen v 20 tot 35 ct per 100 Rabarber van 3 tot C Komkommers 1 soort 10 2 B Laatste Berichteii De toestand in Alt aniJ Parijs 9 Juli Naar aan risien wordt gemeld van vorHt Wilbeiin De cootrölfdouiiiiisHie ge regeering in handen nemen Nutld dellijk na bet vertrek van don vorst zal I Höad l aHja te Diirazzo lerugkeeren l e Statendam Dn Statendam het nicuwo wtoomBcliip der Tol land Amerika ltju i heden te Melfaet van nlapel geloopen De toestand in Mexico New York 9 lull lller loopt een gerucht dat generaal Villa te Torloii door een vrouw n doodgcuehoten Londen 9 luli Abt opvolger van Oeneraal Hiierta wordt iargia Tena genoemd Aardschuiving bg Padang Naar uit Batavia aan de N R Ct wordt geseind hoeft bij Padang een aardschuiving plaats gehad Drie arbeiders worden daarhij gedood on een aantal gewond Oud Gouverneur Jhr van dor Wijck j Te Baarn is in den afgeloopon nacht overleden de Oud Gouvomoar van Nod O Indiö Jhr C H A van der Wijck Bt RGERLIJKE STAND GEBOEEN 6 Juli Adrianus Jan ouders J de Groot en A Oudijk 8 Wilhelmina Alberta ouders S de Jong en I Schouten Jan ouders J ÏCortlever en J Boogaard Carel ouders C Wiezer en T van Ommen GEHUWD 6 Juli A F M van Rijn en A E M V Jaspers 7 F Loeb en S Cats 8 A P van Wijk en K M Agten W van der Kroef en A W M van der Draaij J G Haarman en J M Beasem H Hofstede en L C de Keiaer W C Hage en W J A Begeer OVERLEDEN 7 Juli A W Smeeman 67 j VAN Bl OMMESTEIN S iNKTi li iiroefoniJeV indelijk de BESTE j wi jolkomen ONSCHADELIJK voorwaarden dat de internationale oontrole commiBsie op zich neemt na het vertrek van den prins Von ed de orde te herstellen en dat de organisatie van een Albaneesch leger aan Torksohe officieren wordt opgedragen Essad pasja is te Parijs aangekomen Men gelooft daar dat hg de verdenking wil opheffen dat fcij aan de ontketening der hartstochten in Albanië medeplichtig zou zgn Daarom heeft hij zich wat verder van Albanië verwijderd om nu rustig hot oogenblik voor zijn terugkeer af te wachten Op zijn reis van Napels heeft hij zich eenigen tijd te Turijn opgehouden en verklaarde daar dat hij eenige weken in Parijs zou blijven om uit te rusten en ontspanning t zoeken Hij wilde zich niet uitlaten over Albanië dat hij acht weken geleden verlaten heeft De Petit Parisien heeft Essad pasja geïnterviewd naar aan de N R Ct uit Parijs wordt geseind Vraag Wat denkt ge van den toestand in Albanië Antwoord Die kan zeker beter zijn maar ik ben overtuigd dal mijn laad met bescherming en hulp der groote mogendheden orin zal slagen uit de huidige moeilijkhedtMi te raken Zijn ontwikkelng zou dan krachtig kunnen zijn Vraag Oelooft gij niet dat de zaak van den prins van Wied verlorenis Antwoord Geheel en al verloren De prins heeft geen enkele der kwa litoiten getoond die een leider hebbon moet Zijn besluiteloosheid de onhandige maatregelen dio hij ten opzichte vau doii een zoowel als den ander genomen hoeft hebbon hem een impopulariteit bezorgd die hom op een goeden dag zal noodzaken te vluchten of afstand te doen Vraag Wie zou hem kunnen opvolgen zoudt gij dat zelf niot kannen Antwoord l iaat ons niet over mij spreken nooit heb ik naar zulke waardigheid gestreefd of orqver gedacht Ik heb slechts óén ding gewild mijn land te dienen Ik heb mijn leven en al mijn goederen tor beschikking van mijn land gestold en ge weet op welke wijze de Mbrot mij beloond heeft Ge vraagt mij wie thans de kroon zou kunnon krijgen Wees overtuigd on hier glimlachte £ ssad pasja eenigszins sarcastisch wees overtuigd dat het niet aan liefhebbers ontbreekt en dat de groote mogendheden geen moeite zullen hebben om oen candidnat te vinden die alle kwaliteiten bezit Vraag Maar als de groote mogend heden u do oandidatuur eons aanhoden Antwoord Ik herhaal ik ben geen oandidaat on ik hecht slechts aan ótin ding zooveel mogelijk bydragen tot het geluk van mijn land Vraag Heeft liw reis in Frankrijk een diplomatiek dool Antwoord Noen geen diplomatiekdoel maar ik ben uit mij bannen en zoo ga ik hier en daarrond in Italië Zwitserland thans inFrankrijk Ik bon vol bewonderingover Parijs Tot besluit zeide Essad pasja r Ik heb vernomen dat er een Fransohe familie in Albanië op domoinon die mij toebehooren gevangen genomen is door degenen die men de opstandelingen noemt Stel hun familie gerust men zal hen zeker geen kwaad doen Mijn dienaren kennen te goed mijn bevelen aan geen enkelen vreemdeling en vooral aan goon enkelen Franschman kwaad te doen De moord te Serajewo De gemeenschappelijke Ministerraad der DonnuMonarohio hoeft te Woenon nog vorder uitvoerig beraadslangd over de maatregelen die genomen zullen worden om aan de Groot Sorvi iche bewoging in Bosnië paal on pork te stollen De maatregelen zullen bestaan in een algoheele horvorming van het politiewezen dat bewezen heeft volkomen ontoereikend te zijn alsmede in verscherping der gi onsbewaking To dien einde zal ook de Donan flotille aanmerkelijk versterkt worden on zullen de instellingon van onderwijs aan een veel scherper toezicht onderworpen worden daar dezo zich tot broeiplaatsen van samenzweringen hebben ontwikkeld Daar uit hot uitvoerig rapport over den sUnd van het ge echtelijk onderzoek te Serajewo dat in den Ministerraad werd uitgebracht bleek dat de misdaad in Servië is ontworpen werd do vraag aan do orde gesteld in hoeverre hier voor diplomatieke stappen te Belgrado aanleiding is In afwachting hiervan zal men zich tot de Servische Regeering wenden met bet verzoek dat zij hot noodige onderzoek tegeji de betrokken personen van Servische nationaliteit of zelf zal instellen of wel door OostenrijkschHon gaarsche organen zal doen instellen Eerst in het niet waarschijnlijke geval eoiier weigering door de Servische Regeering om aan dit verzoek te voldoen zullen verdere stappen door de Oostonrijksch Hongaarsche Regeering worden overwogen Feahkeuk Het onderzeeboot ongeluk Het ongeluk dat bij de Fransche vlootmanoenvre met don onderzeeër Calypso plaats had gebeurde s middags tusschen Kaap Titan on Kaap Camarat dicht bij Toulon De torpedojagers voerden ondersteund door onderzeeërs een aanval uit op de pantserschepon Tydens deze Manoeuvre werd de onderzeeër Mousqueton dermate door een andere onderzeeër Ciril aan bakboordzijde beschadigd dat het vaartuig na enkele minuten zonk Do goheele bemanning bestaande qit 26 koppen kon echter bijtijds gered worden De Mousqueton die een wattTvorplaatsing van 360 ton en een lengte van 47 heeft ligt thans 300 M diep en zal niet gelicht kunnen worden Wie of wat voor het ongeluk verantwoordelijk is kon nog niet vastgesteld worden De nieuwe Fransche loening De leening van 8o5 millioen frs waarvoor de inschrijving eergisteren is opengesteld word te Parijs 40 maal ovorteekend De Staat roept de Matin uit vraagt 806 millioen frs aan het Fransche volk en ziet hot biedt Frankrijk meer dan 32 milliard aan liet blad publiceert ook eenige foto s van do inschrijvers meest inschrijfsters die geduldig voor de bureaux van inschrijving hun beurt afwachten en constateert dat deze toekomstige Bühuldeischers van don Staat naar hun uiterlijk to oordeeieu waarlijk niet tct de grootkapitalisten behooren Do nieuwe Fransche leeuing is dus blijkbaar zoor populair Rusland De talrijke boschbranden veroorzaakt door de groote hitte welke sedert drio weken in Ruslaud heerscht strekken zich uit over een oppervlakte van meer dan 100 000 H A Do staat zoowol als particuliere boschbezittors ondervinden daarvan de grootste schade Gisterenavond is wederom een brand ontstaan in do provincie Pakow Daar is een reuzengobouw in brand geraakt on men is er ondanks het krachtig optreden der autoriteiten nog niet in gosloagd zelfs uitbreiding t voorkomen Allo troepen uit de provincie zijn gemobiliseerd In do provincie Twer staat lOXXX H A weiland in vlammen In tegenstelling hiermede wordt gemeld dat sedert verscheidene dagen Zuid Rusland geteisterd wordt door wolkbreuken en regenvallen welke onormo schade aanrichten DCITSCHLAND Keizer Wilhelm De Keizer die aan boord van de Hohonzollero de reis naar de Noorsohe wateren aanvaard heeft zal naar gemold wordt in de eerste week van de volgende maand in het slot Wilhelmshöhe torngkeeren en niet zooals eerst was bepaald naar Homburg gaan Den 20en Augustus begeeft de Keizer zich naar Mainz ten einde revue te houden over het 18e leger corps Vervolgens zal hij een bezoek brengen aan de prins Prodorik Karel van Hessen op het slot Priedrichshof waarheen zich ook de Keizerin zal begeven Het Keizerlijk paar zal van daar Hamburg on Saalbnrg bezoeken om naar Wilhelmshöhe terug te gaan Tegen het eind van Augustus denkt do Keizer naar de Lokal Anzeiger verneemt een bezoek te brengen aan Keizer Frans Jozef en ook het graf van aartshertog Frans Ferdinand te bezoeken Een wolkbreuk toven Berlijn Dinsdagmiddag hooft een wolkbreuk boven Berlijn plaats gehad die met geringe onderbrekingen van 3 uur tot 5 uur duurde Ook don goheelon daaropvolgenden nacht is aanzienlijk veel regen gevallen waarbij de thermometer van 26 7 gr Cols tot lögr Cels daalde Op de meeste tramlijnen was het verkeer gestaakt daar het water zoo hoog stond dat de rails niet te berijden waren Ook had een aantal persoonlijke ongelukken waarvan enkele met doodelijKon afloop plaats Een ontsnapte wolf Dinsdagmiddag is uit een menagerie te Gladbaoh een wolf ontsnapt en hooft daarop een driejarig meisje verschenrd Het door de politie ingesteld onderzoek heeft uitgemaakt dat do kooi volkomon in orde was Twee andore wolven die zich eveneens daarin bevonden waren er nog in Men neemt thans aan dat het hier een zeer gevaarlflke kwajmgansstreek geldt on dat de een of ander den derden wolf uit de kooi gelaten heeft De vader van het kind wiens geest bij het aanschouwen vau het verminkte Igk geheel verward raakte is inmiddels weder uit het ziekenhuis ontslagen f SixLnexxlea 3 ± Uitvaartdienst OoBtenrijksche Vorstenpaar De deelneming die de moord op het Oostenrijksche Aartshertogelij b Echtpaar in alle kringen dor residentie verwekt heeft openbaarde zich vooral bij de Heilige Mis die den ontslapenen vanwege de Oostenrijksch Hongaarsche legatie in de kerk van den H Jacobus aan de Parkstraat te s Oravenhage gewijd werd Reeda lang voor den aanvang der plechtigheid was het kerkgebouw gevuld door een zeer talrgke schare die in de verschillende sailengangen plaats genomen hebbende het schip en prioiterkoor dat voor de autoriteiten was afgezonderd omgaf Z Exc baron De Giskra gezant van Keizer Frans Jozef was met graaf Calice gezantschapsraad graaf De Kuefstein attaché en den reservelaitenant kanseUer ter plaatse aanwezig ter ontvangst van het diplomatieke corps en de Nederlandsche autoriteiten De gezant werd daarin bijgestaan door graaf Van Randwijck gezantschaps ttaché en baron Snouckaert van Hchauburg adjunctcommies werkzaam aan het Departement van Buitenl Zaken Onder zachte treurmuziek van het kerkorgel schreden de officieele personen naar de voor hen bestemde plaatsen Zoowel de vreemde gezanten als de Regeerings vertegenwoordigers droegen grootambtscostuum of ceremonieolö tenue De rouwdraperieën waarmede het altaar bekleed was de portieres van roawlaken die de opening van het priesterkoor omlijstten stemden somber met hot kaarslicht dat ten teeken van rouw ontstoken was zoowel op de zijkapellen van het altaar als in candelabroa rondom een voor de trap naar die heilige plaats opgestelde catafalk Op die verhevenheid welke de baar van de Vorstelpke dooden voorstelde rustte de Kroon der OostonrijkschHongaarsche ïonarchie vervaardigd uit roodo en gple bloemen t Was ongeteer IOV2 uur toen de gezant baron Gi iskra gevolgd door de logatieleden de vertegenwoordigers der Koninklijke familie aan den ingang van de kerk ontving en naar hnnne plaatsen voor het altaar geleidde De afgevaardigden waren van H M de Koningin luit gen graaf Du Monceau chef van het Militaire Huis van H M de Koningin Moeder jhr De Ranitz Grootmeester en van Z K H den Prins de adjudant kapitein Ruijs Kort daarop versoheen met groote statie de Bisschop van Haarlem Mgr Galliër in purper gewaad en gevolgd door een talrijken stoet van geestelijken in groot ornaat binnen de muren van het bedehuis op zijn weg naar het altaar de groote schare geloofsgenooten en verdere aan f ïUgen met handgebaar den zegen gevende Onderwijl speelde het orgel Zoodra de prelaat hot bisschoppelijk kleed voor het misgewaad had verwisseld begon de plechtigheid voor de zielerost van de dooden Kerkkoor soli en orgel brachten in vereeniging het Requiem van Perosi ten gehoore waarna mgr Galliër omstuwd door de talrijke geestelijke autoriteiten de heilige Mis opdroeg nadat door een der assentenfcen in het Hollandsch de uitvaartdienst was aangekondigd Nb de absolutie waarmede de dienst eindigde weerklüiik het Gott erhalte Franz den KaisWop het orgel door de kerkgewelven Met hetzelfde ceremonieel en denzelfden stoet verliet daarop de bisschop het kerkgebouw links en rechts het teeken van den zegen makende De Oostenrijksche gezant bedankte de Koninklyke afgevaardigden en deed hen uitgeleide Z Kxc nam aan den ingang van het gebouw de betuigingen van deelneming in ontvangst van de tegenwoordige autoriteiten Het vertrek uit de kerk werd begeleid met den treurmarsch van Chopin op het orgel dat bespeeld werd loor den heer Kaptein Ook buiten op straat stond een talrijke menigte Thomson f Men meldt uit Amersfoort Bij do begrafenis van majoor Thomson die als 2e luit by het 5e reg 1 inf tot officier werd aan steld zal 1 een deputatie onder leiding van majoor I Ingezonden Mededeelingen DE tïONG S HAGELSIAG chocoiXde voop de botep ia m Boerje de 5e infanterie brigade vertegenwoordigen De huldebetooning van het garnizoen te Amersfoort bij het paaseeren van den trein welke het stoffelijk overschot van wijlen majoor Thomson naar Groningen brengt staat onder commando van luit kolonel Grondhout Langs de lijn zullen zijn opgesteld 2 section van het 5e en löe reg inf met vaandels en muziekkorps 1 sectie der mitrailleuraf deeling 1 sectie van de veldartillerie en 2 section van de huzaren met de regimentsmuziek Op het oogonblik dat de trein nadert zal de muziek een treurmarsch inzetten de geweren worden gepresenteerd en met de vaandels gesalueerd Prins Hendrik aan boord van de Zeeland Van boord van de Zeeland wordt aan het Handelsbl o m geschreven De Prins is zeevast d w z heeft geen last van zeeziekte maar gelukkig behoeft hg dat niet te toonen want de reis wordt aanvankelijk door het prachtigste weer begunstigd Bij voorkeur houdt Z K H zich op de brug op waar hij belangstellende in de navigatie tn de schepen die wij paaseeren en die haast zonder uitzondering door het neerhalen van de vlag hun hulde brengen aan het Hollandsche oorlogsschip en zijn hoogen gast Op den 4den Juli in defl namiddag hield Z K H een nauwÊeurige inspectie over het geheele schip Alles werd daarbij in oogenschouw genomen over alles liet hij zich door den commandant inlichten ook de machinekamer en de stookplaatsen werden bezocht Den volgenden Zondagochtend werd de aan boord gebruikelijke godsdienstoefening waarbij een der officieren een leerrede voorlas doot Z K H bijgewoond De avonden in zee zijn aan de gezelligheid gewijd Terwijl ons muziekkorps samengesteld uit liefhebbers der bemanning en geleid door een stafmuzikant van de equipage een concert geeft heeft Z K H aan zijn tafel behalve zijne dagelijksche gasten nl den commandant en zijn adjudant beurtelings enkele officieren genoodigd Doch dat is niet de eenige gelegenheid die de officieren hebben nader met Z K H kennis te maken Nu en dan begeeft de Prins zich na tafel naar den longroom waar hij eenige uren in hun midden doorbrengt Het is daarbij de wensch van Z K H dat de conversatie geheel ongedwongen is Onze officieren in Albanië Aan het Departement van Oorlog is gisteren het volgende telegram ontvangen Koritza is 6 Juli s avonds gevallen in hahden van de Epirofcen in verding met de opstandelingen De HoUandsche officieren zijn op weg naar Walona Geen der officieren gedood of gewond Voorzoover in den Haag bekend zijn de namen van die officieren Snellen van Vollenhoven Doorman en Malinckrodt Gfemengde Êericliten N oodlottig ongeluk Gistermiddag 12 uur had een noodlottig ongeluk plaats aan de FrieschGroningsche Beetwortelsuikerfabriok nabij Groningen Van oen meer dan 50 M hooge pijp stortte een groot steenbrok naar beneden waardoor 5 werklieden die zich aan don voet der pijp bevonden werden getroffen Twee hunner zijn verpletterd het zijn F Hofstede te Groningen en J Van Aduard Drie anderen werden zwaar gekwetst Do doctoren v d Borg en V Calker verleenden hulp Ondeugdolyk paardenvleosch Te Leiden zijn verschillende personen ongesteld geworden na het gebruik van paardevloesch Er werd vergiftiging geconstateerd doch gelukf niot van ernstigen aard Men vermoodfrdat dit vleesch afkomstig is van aan kwaden droes lijdende paarden welke ziekte in den omtrek van Leiden th M veel onder de paarden heerscht Hbld Kerkdiefstal Na lange naaporing gelukte het gisteren aan de politie uit sHertogenbosoh twee jongens te arresteeren die het sedert eenigen tijd op de offerblokken der kerken hadden gemunt De twee broeders veertien en twintig jaar oud werden op heeterdaad betrept bq het ledigen van een off erblok in de St Tacobstraat In andi re kerken werd eveneens geld vermist uit de geforceerde offerblokken Hbld Een opengevallen raadszotel Men schrijft uit Hengelo aan Hot Volk De vorige week Woensdag is R Kuiper lid dor afdeoling Hengelo van de S D A P en lid van den Raad zonder aohtgdating van adres vertrokken on tot heden niet teruggekeerd Hij was den laatsten tijd met eenige anderen als aannemer opgetreden en voerde daarvoor de administratie Zijn boeken waren niet in orde Door een van hen met wion hij samen werkte is aangifte gedaan bij de politie die hem wel nu opspoort maar tot nog toe vruchteloos Hij werd in 1913 door de partijafdooling candidaat gesteld on gekozen Mtandagavond kwamen drie als hoer gekleede personen uit Rotterdam in gezelschap van dri dames in een aapje het dorp Borgsöhenhoek doorrijden Men kon t don heeren zoo aanzien dat ze braaf aan Bacchus geofferd haddon en in hun roes hun liofdespijlen afschoten Doch buiten t dorp op een vrij stillen weg gekomen veranderden de rollen Op niot al te zachte wijzo werden de dames op den weg gezet het rijtuig keerde met de hoeren terug zoodat do oersten dIo zich zeker veel van zoo n buitentochtje hadden voorgesteld genoodzaakt waren te voet naar de plaats haror woning terng te koeren Een paar jaar geleden verloor een dochtertje van don landbouwer J E te Bleskensgraaf een gouden oorbellotje Dezer dagen kwam hot terecht De vinder was een kraai die aan E toebehoort Auto ongeluk Uit Hoek van Holland wordt gemeld Gisteravond reed de heer E Boelen broodfabrikant te Rotterdam by oen scherpe bocht in den weg alhier met zijn auto in een sloot waarop dezo direct in brand vloog Een der inzittenden de heer v d Kraan mode uit Rotterdam geraakte onder den wagon doch kon met hulp van hot toegesnelde publiek bijtijds uit zijn benarde positie gered worden De heer Boelen werd aan de hand on de heer v d Kraan aan den schouder verwond Beiden zijn door dr Rijken alhier verbonden De auto is geheel verbrand Dinsdagavond hebben de Pruisische kommiezen bij Dinnperloo den klompenmaker J H uit Dinxporloo die sedert 1910 wegens smokkelarij werd gezocht on sedert dien tijd was ontvlocht gevangen genomen en naar Bocholt overgebracht Te Rotterdam werd de hulp van de politie ingeroepen in een woning aan de Lange Dijkstraat waar een man in een vlaag van waanzin zijn kloederen met potrolenm had overgoten ten einde zich daarna in brand te steken De man werd per rijwielbrancard naar het Ziekenhuis overgebracht on daar opgenomen Het ongeluk te Leidschondom Omtrent het treurig ongeluk dat Zondag te Leidschendam plaats had deelt men nog hot volgende mee Het jongmensoh en het meisje geraakten te water doordat zij in het ranke rooibootje van plaats verwisselden on daarbij het evenwicht verloren De inzittenden van een groote roeiboot welke zich dicht hj do plfiats van het ongeluk bevond konden blijkbaar geen hulp bieden De heer v Hensbergon wonende Trompstraat 17 Den Haag bevond zich met een boot op botrekkrijk grooton afstand hij bemerkte editor het ongeluk en keerde dadelijk toreg naar de plaats des onheils Na veel inspanning mocht het hem galnkkètf het meisje mej Maria v d Meer wonende Scheperstoaat 144 Den Haag te grgpen en te redden Haar verloofde eohter do heer Fischer wonende Renbaanstraat 2 4 leveningon zonk in de diepte toon een motorboot arriveerde t bleek onmogelyk het jongeh wiens krachten waren uitgelat doordat hij geruimen tijd zijn i je boven water had gehouden te M en S 5et geredde meisje dat bewusteloos t i kwam na op het droge gebracht to n spoedig weer bij Ongeveer 20 minuten later werd ïloor de opvarenden van de motor S xA het lijk van F opgevischb De pogingen tot opwekking der levenshadden geen resultaat Ongeluk Schipper A M Overvliet van Alphen san don Rijn zeilde gisterenmorgen ongeveer 9 uur met zijn schip in de Ringvaart richting Haarlem toen hij nabij Hingsloot op een opeq plaats ongeveer 100 meter van de huizen af en fiet diep in het riet mot het voorwiel geheel te water liggende ontdekte Onmiddellijk waarschuwde hij door op zijn misthoorn te blazen de aldaar wonende menschen Een melkrfjder aan den Kaag woonachtig hooft de flets vervolgens opgevischt en stelde de politie te Abbenes daarmede in kennis Daar bleek dat men daar tor plaatse vanmorgen ook een hoed had gevonden welke weer was weggegooid Zeer waarschijnlijk is hier dus een wielrijder te water geraakt en verdronken O H Ct Dinsdagavond ontstond brand in het tijdelijk gesloten hotel Du Soleil te Nijmegen Eenige kamers brandden geheel uit do meubelen konden tijdig worden verwijderd Loodgieters waren in t gebouw aan het werk de mogelijkheid van onvoorzichtigheid is volgens het Hbld niet buitengesloten Verzekering dokt de schade Hoefijzorverbond Do plannen voor het KinderherstelUngsoord zijn definitief vastgesteld Het hoofdgebouw bevat een ruime eetzaal waarachter keuken waschkeukon aanrechtkouken en provisiokamer een schooUokaal twee speelkamers bad en kleedkamer twee garderobes elk met toiletkamer on W Cs dokterskamer met onderzoek en donkere kamer ziekenkamer voor lichte patiënten met vorpleegsterskamer Verder zal men er vinden een groote veranda met balcon no een veranda en vertrokken voor directrice en personeel Het afzonderlijk ziekenhuisje zal bevatten 2 ziekenzaaltjes een v rpleegsterskamor keukonbadka badkamer bergplaats on oen veranda over de hoele lengte t Ten slotte worden voorloopig 2 liglÉallen gebouwd Hot hoofdgebouw ia bestemd voor 70 kinderen hot ziekenhuisje voor 10 patiënten Het Bestuur van het Hoefijzorverbond hoopt na zooveel medewerking tot de hoefijzerweek 1 8 Augustus te krijgen dat 15 Augustus het geld bijeen is De aanbesteding is dan op 1 September a s bepaald Tot 4 Juli kwam in f06 669 KANTONGfiRECaT TE GOUDA Uitspraken van U Juli 1914 Wegen opgeven van een valschcn naam ï V woonplaatH onbekend verzet tegen een vonnis door het Kantongerecht Gouda den 22 Oclolicr 11 13 gewezen en waarbij hij ia veroordeeld tot 2 maal f 10 Hubs 2 maal 10 d vervallen verklaard Wegens niet zorgen dat zijn hOnd geen wild opspoort D v D to Heeuwijk 2 50 subs 4 d Wegens viaschen zonder acte en vergunning J i weduwe K J te Gouda maal f 2 subs 2 maal 1 dag Wegens een kind benedon 13 jaar laten arbeiden W M te Gouda f 1 aubs 1 d Wegens als man zich begeven in een vrouwenooupé A S te Amsterdam f 2 J BUttS 2 d Wegens uit een in beweging zijndcn trein stappen K A v D te ZeVenaar f 1 subs 1 d Wegens io de Gouwe te hard varen A K te Rotterdam f 5 suba 3 d Wegens zyn kind niet geregeld de 1 BChool laten bezoeken M J h v A J F te Goud vrijspraak Wegens lüet een motorrijtuig rijden K nder rijbewijs K H te Waddinxveen t 2 suba 3d Wegens met een motorrijtuig rijden zonder dat het nummer duidelijk zichtbaar ifi A J de G te Willeskop f 3 aubs 2 d Wegens a nachts fietsen zonder licht W S C M te Goud f 0 50 subs 1 week tuchtschool W A G te Eeeuwijk G V D te Waddinxveen H C B te Waddinxveen en N K te Moordrecht f 1 suba 1 d Wegens te Gouda op straat noodeloos ttshreeuwen C S ïïn P J P te Gouda ieder 1 50 auba 2 d Wegens vent m zonder vergunning J i woonplaats onbekend f 1 subs 1 d Wegens te Gouda op straat onreinheid rriehten D A R te Zwammerdam f 1 bs 1 d WegMis kleedjes kloppen in verboden W G J U te Schoonhoven I 1 suba 1 d Wegens zijn koopwaar opstellen op vtTbodeo plaats J v d H te Moordrecht f 0 50 Hubs 1 d Wegens te Ciouda zieli Wvindeu m ee volksoploop en Kicb niet direct daaruit verwüderen ü K te Boskoop f 3 suliB 2d W ens te Gouda op straat mot centen flpelen M v L Ie fioiida f 1 subs maand tuchtsahool Wegens te Gouda op straat mot een voetbal spelen A C R en M A M te Gouda r 0 50 subs 1 maand tuchtschool C J V d L en A P K te Goud 1 maand voorwaardelijke tuchtschool A H A V H J P A S en H L V V te Gouda bevel lot teruggaal aande ouders Wegens te Nieuwerkerk a d IJsel zijn slooten met RchoonhoudenC v L N V en P L te Nieuwerkerk B d IJsel f 3 subs 1 d Wegens te Moordrecht een persoon mede op zijn fiets vervoeren J S te Moordrecht f 1 subs 1 d Wegens straatacbendenj H T te Gouda I 2 suhs wdien tuGhtscbool Wegens loopen op eens anders grond zonder vergunning P L te floiiderak 1 subs 1 d Wegens openbare dronkenschap H H te Gouda 2 maal f 2 sul 2 maat 2 d K S te Jouda G V te Gouderak en e S te Gouda f3 subs 2d v W en H S woonplaats onbekend G H en P K te Nieuwerkerk a d IJsel C en G V te Gouderak leder 2 subs 2 dagen Idem bij Ie herhaling M de B te Gouda f ö 0ubs 3 d Wegens geen voldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van e n onder zijn hoede staand gevaarlijk dior Nde lï huisvrouw C v H en I v H te Keeuwijk vrijspraak Stadsnieuws GOUDA 9 Juli Door de Rotterdamsche Rechtbank ia uitgesproken het faUlisBement van P de Bruijn bloemenhandelaar Korte Tiendeweg 99 alhier en winkel hebbende aan do West Kruiskade bij den Westersingel te Rotterdam Tot curator is benoemd Mr W J L van Eb advocaat en procureur alhier Een operette van Arnold Spoel In de gisterenavond gehouden vergadering van de gemengde zangvereeniging Arnold Spoel is besloten dat ernstige pogingen zullen worden aangewend om de uitvoering van de operette De Klokken van Oorneville in het a s winterseizoen mogelijk te maken Aan een dergelijke uitvoering zijn met verschillende bezwaren ook aaneienlijke kosten verbonden welke echter met belangrijke medewerking van het publiek wel kunnen worden gedekt Ongetwgfeld zal op velen die aan deze uitvoeringhunne medewerking kunnen verloenen of wel ze kunnen steunen een beroep worden gedaan en naar wij gelooven niet tevergeefsch De opvoering van deze mooie operette eeu aantal jaren geleden had toen zulk een overweldigend succes dat thans ongetwijfeld de plannen van Arnold Spoel bij zeer velen instemming en aanmoediging zullen vinden Aan de Rijkspostspaarbank te Gouda en de daaronder resorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Juni 1914 ingelegd f 57198 84 en terugbetaald f 30U31 47 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 21222 Bosk top In eene op Maandagavond gehouden vergadering in hotel Klaasson is besloten tot de oprichting van eene tennisclub alliier De baan zal waarschijnlijk gebouwd wordeti op het Sportterrein Als bestuursleden werden gekozen de heeren B B C Felix Voorzitter A G van Nes Secretaris en Mej A Endtz Penningmeesteresse De alhier gehouden collecte voor de oprichting van het Quatro Bras monument hot opgebracht de som van f40 Waddinxveen In de vergadering van den Gemeenteraad te houden op Vrijdag den lOden Juli 1914 de namiddag ten 7 3 ï e zullen de volgende onderwerpen worden behandeld Verslag der vergadering van den26aten Juni jl Mededeeling van Ingekomen stukken 3 Schoolgeldkohier over de maand Juni i l Balam en Winst en verliesrekening der Gasfabriek over 1913 Wijziging der Begrooting voor 1914 Gedeelte van het vermoedelijkbatig saldo der buitengewone ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 1913 tot een bedrag van f WddM overbrengen op den post sub volgn 137 Kosten van nieuwe werken voorvergrooting on uitbreiding der steenkolongasfabriek als het maken van binnenleidingeui het aanschaffen van gasm ra de munigasinstallaties en al wat dpartoe behoort welk bedrag over 1913 niet is uitgegeven Zevenhuizen Ds J W Pieper predikant bij de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen naar Bunschoten Berffambaeht Wegens vertrek van ds Broekers zal als consulent in de Ned Herv kerk alhier tijdens de vacature optreden ds Kruit uit Gonderak Oudewater Vrgdag zal onze gemeente worden bezocht door den commissaris der Koningin in Zuid Holland Schoonhoven Toen Dinsdag de dienstbode van den landbouwer Schep aan het Schoon hovenscheveer Gelkenes op de aanlegplaats der motorboot bozig was waschgoed te spoelen bad zij het ongeluk in de Ijek te geraken en onder de pontonbmg te schieten Gelukkig werd het ongeval door de voerlieden opgemerkt die do drenkelinge met zeer veel moeite wisten te redden Alphen ajd Bijn Schipper M O zat alhier met de voeten in t water toen plotseling het bootje omkantelde en O te water geraakte Korten tgd daarna werd zijn lijk opgehaald Naar ons van betrokken zijde wordt gemeld is het bericht betreffende de oprichting van een pijpenfabriek door de heeren C de Rijk Zoon te Amsterdam en W J Sibbes alhier onjuist Bedoelde fabriek zal hier niot worden gevestigd jtfAR£TB£BICHTEfi Ooada 9 luU 1914 GRANEN Kalm maar priJBhoudend Tarwe Zeeuwsche 9 40 k f g 50 mindere dito g 4 9 25 Afwijkende 8 50 k S 8 75 Poltïer 8 25 k 8 50 Rogge Zceuwsche 7 50 t 8 Polder J l f 7 Buitenïandsche per 70 kilo 6 35 ii 6 50 Gerst Wmter 5 7 a 6 10 Zomer 5 60 4 6 Chevalier 6 254 6 75 Buitenl voergerat per 65 kilo 5 25 4 5 50 Haver per H L 460 e 4 75 Per 100 kilo J 8 50 i 875 Hennepzaad Buitcnlandschc pet 50 K 1I0 6 10 a 6 50 K anariezaad a3 i 24 p H L Karwijiaad per 50 Kilo k Koolzaad H3 14 per HL Erwten KoöfcériWen ƒ i ƒ Buitenlandsche voérerwten per 80 Kilo 7 50 4 7 75 Boonen bruine boonen ƒ 15 50 4 17 witte boonen 4 Paardenboonen 7 75 a 8 50 Duivenboonen 8 4 9 Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 7 50 4 8 Kleine ronde 7 75 4 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen vnjweL Vette varkens redel aanvoer handel gewoon 21 4 24 ct per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel iets beter 19 4 30 ct per half K ü Magere Biggen goode aanvoer handel tiaag 1 40 4 1 60 per week Vette Schapen weinig aanvoer handelmatig 4 Zmglamraeren eenige aanvoer Handel matig a Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig 8 4 15 Graskalveren geon aanvoer Fokkatveren 16 4 34 Eieren ruime aanvoer handel matig por 100 stuks 4 tot 4 75 Kaas angevoerd 191 partijen handel matig ie kwal 3 4 34 2de kwal 29 4 31 Zwaardere 34 4 36 Noordhol landache a Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 4 1 50 Weiboter i ao 4 i 30 INDISCH MEÜWS Van twee verliefden Zij waa nog geon 16 en hg had dien leeftijd juist bereikt lederen morgen kwamen ze met de tram van Toömpang naar Malang om onderwijs te genieten Zij was blond en op do Zusterschool hij bruin en op de inlandsche school Zij reisde 2e klasse en hij 3e maar dat nam niet weg dat ze toch heel veel van elkander waren gaan houden Liefde is ondoorgrondelgk Een onde babok fungeerde voor koppelaarster Hij vertelde dat hij plan had naar Batavia te gaan en hij vroeg te haar te gaan waarin ze toestemde De dag werd bepaald Zij nam een en ander van thuis weg en hij bracht haar mooie mlandache kleeren mee die hg op de passar van zgn weinige duiten had gekocht In een leegstaand huis verkleedde ze zich als inlandsche vrouw Toen namen ze intr in een Chineesch hotel Het meisje kwam niet op tijd thuis er werd goed vermist en dat vond men verdacht De politie werd in deQ arm genomen Telegrafiseli Weerbericht van het Koninklijk Moteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste bsromoterstand 768 4 te Clermont laagste stand 760 6 te Horta Verwachting tot don volgendon dag Zwakke tot matige W wind gedeeltelijk bewolkt waarschijnlijk droog weer stijging van tomperatuur Officieele Prijscourant VAN DEN Effedenhandei teAmsterdam 9 JULI 1914 uttlecnliiKra I Y 1 Ned Cert Workolijko Schuld 3 pet 77= 1 77 i Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pot 80 SO j Port Old 3de Serie Amort Selluld Spot 63 Jlussisoho Obi 11 0 B pot 99Vj Id Obi Gr Russischd Spw mij 1898 4 pet 8Ü Id Obi Nicolai Spoor weg 18 i7 09 4 pot 89 Id Obligatie Be Emis j sie 4 pet 83V I Japan Obi 1899 4 pet 78 ïfexico AÜ Binnenlauc 83 Vï iiov 65 Obi B pet 34V j Brazilië Funding Lee ning B pot 100 d Obi 1899 4 pet 74 Venezuela Dip Sohuld 190B 3 pet 5 Bank cii Credlet lnstel Gl s 61 Gl s IIIIKI U Fed Bankaandoelen JOO b Indaatr OndernemliiiMii American Car Foun dry Comp U v A Bl Id Smelting Rofiningt Co Cert Aand l 04 Anglo American Telegraph Cy Cert v A 22 U S Steel Corp Cert V Gew Aand U Kot Credlet lustell i Cultuur OndernemlnKenl Handelsver Amsterdam Aand I aio J 2l iJav Cultuur Mij Aand 225Ned HandelMg C v A HUubonw nunen Katahgen Mijnboawl Mij Oew Aand 14 1 Rodjang Lobong Mijnbouw Mij Aandf IBO 151 j Great Cobar Aand 4 Petrolenni Ondern Dordscho Petroloum It dustrio Mij Gew A 187 IHil Kon Nod Mij tot Kxpl v Petr Bronn C v A 592 j B93 Shell The Transp Trad Cy C v 0 A 194 SchoepTiiart niUen Ned Am Stoomvaart Mij Aand I 188 i Stoomvaart Mij Zeeland I toferontiu A 121 Int Mercantile Marine U 2 Cy afgoBt Prof A 3 T lwkOnderii nilii ii Bindjoy Tabak Mij Aj i 4 INfcrseu Maxwel Ijind Opantl v 94 9 i7 il i Cert V Aand Pernvian Corporatioi j Lim Cert v Aand 7 i Spuerweeen HoU IJzeren Spoor weginn Aand 01 Mij t Expl V Staat spoorwegen Aand uü i Ztiidïtaliaan Spwmij Hone A II Obi 3 pct j U 7 WarschauWoenen 99 28 157 2 Spoorwegmij Aand dito dito Act de JouissAmerika Atchison Alg Hypb Obi 4 pct l i Erie SpoorwegMij Gow Aand I 28 Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A j 157 Wabash Gew Aand 1 10O 147 PttKMlELKKNINOEH Amsterdam Aand 3 pet Hongarije ThoÏBS Re galirungs Ges 4 pet GELDKOERS Prolongatie 3 pCt Nat en Buitenl Staatstondaen stil Tabakkon lusteloos Potrolnura kalm Rubbers vast Mijnen stil it I i