Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1914

53e Jaargang V lieg enk Mn tjes Vlifijeiiklappen Vlieg enkasfe ii Raainhorrcn Vlief fiikapjx n Strijk lank n Strijkijzer lnmaak K tten Kurken Kranen Koinkoinniersr haafjes K ejscnpitperserfi jieters Sjamboltrekkers Knz Enz J H KROM ZOON == Telefoon 333 DE ZUID EOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HKERENO RACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommisMrisMn Mr M M HCIIIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A H MIEDEMA A M v F MBI KN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING tt De Maatschappij sluit He soorten Levenaverzekering tegjn lage premiön Vrijgevige voorwaarden Voor inliehtingon wende men zich tot de Hoeren tl HWVÊrnitKmTKH llaeen te McIfOHhoeeiÊA U ÊjAfBHnn ITetlhacem te Uomaa belangstolhng en ttrukto zijn bewondering uit voor deze grootsche betooging van Zwitserland s economische bedrijvigheid Bij hot afscheid aan het station overhandigde de voorzitter van don Bond de heer Hoffmann don Koning een prachtig bouquet Van roodo anjelieren met de Zwitsersche klonren samengebonden en bestemd voor de Koningin De Koning steog toen in een bijsoQdoren trein naar Montrenx langs de Lootschberglijn vn door hot Walliskan ton Den afstand van Spicz naar Bricq door don tunnel hoeft hij afgelegd op een electrischo locomotief ten einde hiervan van nabij de werking na te gaan HiJ U de eerste vorst die door den Loetsch bergt uil nel reod Uit MolRreux heeft de Koning aan de president van don Zwitsorsrhen Bond te Horn eon telegram gezonden waarin hij zijn dankbaarheid uitdrukt over het hartelijk onthaal hom te bourt gevallen vanwege den voorzitter den Bondsraad en de bevolking van Bern Hy zegt steeds do ontvangst te zullen güdenkon ovouals zijn bezoek aan do grooto nationale tentoonstelling van Zwitserland Ahkhika KeedH geniimen tijd 1 de wolkmkrnhh tr in New Vork tel all daa Iktaar terwijl in deze miier praotiHchi dan fraaie liotiwwijze lul nog toe aliren de hand jM huiden opgetrokken werdi n lUil New York nu voor de eerntt ntiMtt ook een lieinel dlormende gevangeniK kri en en wet een voor vrouwen hi ze MoIkenkrali H r ge angenlH zal 1 verdiepingen iH zlllen Men ging hij hel outwurji van de over weging uit dat alleen op ille wijze aan alle wllen voldoende llelit en lucht kan toegi soerd worden de houwplanuim waaraan de ftulontelten hun goedkeuring hchben ge liL chl zullen de geMUigeiien in iïf tien liovenHie lil elke der tieii liovefirtle verdii plngeii worden 1 e iien gelmuwd Iedere kaïifr groep knjgt hovendien i en eigen itit juil Op ie Tie verdieping i evin leu zieh di Itij de hyuwplannen heeft men het r ol ral op toegelegd dal di gevangenen De moord te Serajewo Het weekblad John Buil te Londen pabliceert oen opzienbarende mededeeling waarin het Servisch gezantHchap aldaar aangeklaagd wordt ala medeplichtig aan don aanslag te Serajewo Het blad verklaart dat Serviti ongeveer 8 maanden geleden in het LondenHche gezantschap een geheim bureau inrichtte om tegen Oostenrijk te agiteeren Dit bureau zou de geheele samenzwering tegen Aartshertog Frans Ferdinand op touw hebben gezet Het blad voegt hier aan toe het eigenlijke gezantschapspersoneel zonder bewijs niet te willen aanklagen Het verklaart verder dat bij de verhuizing van den Serviaehen gezant van Belgrave Mansion Hotel naar Queensgate in April van dit jaar velo gewichtige documenten verbrand werden Een stuk van een half verbrand document is in het bozit der redactje Naast het artikel is het blad een fotografische facsimilé afgedrukt Van het adres is daarop tion royale de Serbie Koninklijk Servisch gezantschap en als datum 5 April te onderscheiden De inhoud is in geheimschrift van het bureau geschreven Jofan Buil verklaart den sleutel daarvan te beaitten en geeft de volgende vertaling Voor de uit den weg ruiming Elimination van F F de som 2000 P St betaalbaar als volgt 1000 P St bij aankomst in Belgrado te ontvangen uit de hand van d heer G de restende 1000 P St na volvoering van de opdacht betaalbaar als boven de som van 200 P St voor uitgaven voor het betalen van agenten enz Voor gij vertrekt Uwe regelingen niet Hier is het blad afgescheurd F F zou naar het blad gelooft Frans Ferdinand beduidend Hot drama te Serajewo in het iïongaarsch Parlement De gebeurtenissen te Serajewo hebben in de Hongaarsche Kamer tot uitvoerige besprekingen aanleidingen gegeven Graaf Andraasy stelde in een scherpe rede en der Regeenng vbrantwoordelijk voor dat zij den troonopvolger naar Bosnië liet reizen ofschoon zij zeer goed wist dat de politieke toestand aldaar volkomen ondermijnd is De autoriteiten hebben zich aan schromelijke verzuimen schul FEViLLETOX LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KOKO toiui bmikn voer Wt U lut 11 KOKO S HAAR KOKO DOET HET HAAR OROCIEN OAAT HET UITVALLEN TCO N VERSTERKT Dg WORTELS HELDER AL8 KRI TAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE ér VET VERrRlSSCHEND VOOR DE HOOrDHU KOOP HIT VANDAAG VAN UW DtOQltT OF COimUIL PRIJS FL 0 7S R 1 C0 m fl S OO ptr Amml Vc r N rn 7 IM ixu tltnclir ÜMlOMd N HiiUni II t lmlwn Hf T NRNU lAHDUS nokt 8 AmMtHiam ba C t yi l nna B BIHDBBSBA iMMk Vm rrttiktad Gi dISSC Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid be8ta it tot het aangaan poner vrijwillige verbintenis hij Hr Ma Zeemacht als Matroos lorpedomaker BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAO KOOI J Kz puttenboordcr te Wieringerwaard J die zich gaarne belast met hetinstal f loeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Prinses of Gravin 2G H klBtae vrwgcr zoo 1 S tliig mrt zijn voBwngraiclil li i haar in7 I 1T korlei lijd Ji U Ugi l van hi l wmii uit liamii n gehaald Hal gcdwongni zwijgwi had il haol der CoiuuiandriiHO u g U Kalharlna nog nTUiiH rdiTd I r won gi kwaad 01 ag gund h 1 haar Mjandln Kalharma d gozlndhidd von Ibdnip o al fvn humaan Wcukdam voorappWen aan Kalh rlna huwHuk mrt dm prin alc nioRi lijko ongiluk Wn urdm hrt f B z i reU dat as gi gi liiig konden zijn lui dl viTviilling van haor bouiIkto voorspcUlngcn lut graoi g zoudra fU l ml8 n Over vier weken MU het huwelijk voltrokken word en ODmidde Jk daarna zou hel paar naar de behotóehe Hooglanden gaan en vervolgens naar W ïen waaï de prln een P f doeh waarvan hom echU r l o UJ nornie fhulden ge n ah en in r o do Maar mrt de rijkdommen van zijn vrouw 7 0U alle wel terecht komen Kathartnahad hel goed f hel huwelijk zoo spoedig zou vo troklMi worden zj wilde weg hoe eer Ime lic ver Tlier ion ZIJ W ldenhorg nu o wijk helfzou PK f j zi dal lra hue te do n ZiJ beiden lol den engeren vriendraknng dor geJfk fLille dagoUjk onlmoetten Eleotr Dr A Brinkman ftZn Advertentiën V Voor de velo en hartelijke bewijzen van deelneming bij hot overlijden van don Heer F HERMAN Fzn betuigt ondergeteekendo aan allen zijn hartolijken dank Gouda 8 Jnli 1914 De Éxecatenr Te tamentair E F EHNLE Hierbij botnigen wij onzen hartelijken dank voor de vele on hartelijke bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen vader bóhnwdvader en grootvader den Heer F HERMAN FzN s Gravenhage 8 Jnli 1014 N EHNLE Hrhman d Groot E F EHNLE A J EHNLE Into AANKONDIGING Bij vonnis der ArrondiiiBeraentsRechtbank to s GravenImgt dd 4 Juni 1914 i door erhtHdhfuding ontbonden verklaard het tmweitjktusNohen JOlIAN HENDRIK WYNANI VAN OI IIUYMKN art wonotido Ie Gravenhage en ELISABETH KERDVK zonder beroep wonen le t Ijiircn N H gealoten Mr D VAN DKR GOOT Pronnreur Kantei i Molenstraat 15 Gravenhago Dienstbode levraagd zoo poodig mogelijk intern Loon f 20 iH r maand Adres DE POOKT VAN WEEMP H irphatiatraat D iii Amsterdam Uw Lichaam bij tijds te aniveron van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vein iokten Het beate on goudknopHte midilel hiervoor zijn de LftKeerpillen van Apotheker B 30M Deze pillen zuiveren hi ttlloed verwijderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slijm enbevorderen den stoetgang IVijs perdoosje ia en BO cent Ki Verkrijgbaar to Gouda bij ANTON 0001 H Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN ÖANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant teeA Mueeet § ltf Deie advttrlentiën kosleii slecbls bij vooruitbvialiag 1 6 regel i 0 85 voor elke regel meer 6 cent Opgaaf uitslnitend aan hot Burcliu DB HELFT DBR SLAVERNIJ van het huUwerk wordt U niet tnlaan loodra Siinll kt iMt kuU blamn trmlt Om vlocran t t U imi houtwerk enx Ooor eo door Khoon te makoa It Sunlltlit het ldoeo Ute ea vowdooUfete middel Lut Suallfht Uw kale doea lliuterea aa Uw werk verllekteB Adverteert in dit Blad DEPöTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 2 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Ussel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 8 Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse minimQm leoftiid21jaar f max imam leeft 29 jaar POTTELBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Frueg leêeHfet gratl tmrkryghaar Qeu Agent voor Holland OATALONIfi te Tilburg Vert egenwoordiger voor GOUDA en Omstreken Jlf W SMLOlfJBJr gent Amstel Brouwerfl Keizerstraat Tel 88 No 148 Gouda minimnm leeftijd 21 jaar maxi ran m leeft 28 jaar minimum loeftijd 19 jaar maximumIeeft 25 jaar indien roeds zeer voldoende kunnende stoken maximam leeftijd 29 jaar Leerling Stoker SSZTë n K terwijl voor jongelieden op oen leeftijd van 14 tot en met 20 jaar irnni de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden alf jongen lichtmatrooa of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een britfkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming dar Marino te Willemsoord den Helder De Electrischc Drukkerij van 4 BRL RMAN ZOON levert vlug en tol billijke prijzen ALLE SOOKTEN Dam s Haarwassohen met Electr drflpig Aparte Salon Levering van alle soorten BAABWERKEN BAliT A DB JieMCl Coiffeur Oosthavon 31 HANDELSDRUKWERK Zeaa d Proeforciex IS 5S4 10 Vrijdag 10 Juli 1914 mmum mmm 3iTL©TJL xrs eaa d Trerte2n ti©TolsLd voor 0 o u d a © an Om str©3s ean Verschijnt dagelijks yÉkÈ behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 lij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee iK rekend D ensl ianbiedingcn per plaatsing van 1 5 nagels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel ïroole letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnenienlcn worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRIKKHAN EN ZOON Buitenlandscb Nieuws Servische beweging in handen geven en ook de scholen aan een strenger tWozicht onderwerpen Ook in Croatië is een verandering van koers niet noodig daar de tot de Landdagmeerderheid behoorende Serviërs volkomen loyaal zijn De loyauteit der Serviërs in eigenlijk Hongarye is afgezien van geheel op zichzelf staande uitzonderingen boven eiken twijfel verheven Graaf Andraasy bleef het antwoord op s ministers rede niet schuldig Hij noemde dit antwoord der Rogeering onvaardig Het bezoek van den troonopvolger te Serajewo ia geen militaire daad maar een poUti o daad geweest P n minister president die zich daar niet om bekommert weet te oenen male niet wat zijn pUcht is Van autoriteiten dio van een zoo weinig vooröitzienden blik bÜjk gegeven hebben valt niet te verwachten dat zij de heorschende misstanden zullen weten to beëindigen De toestand in Albanië Naar uit Skootari wordt gemeld zou door do Mohammedanen aldaar oen vergadering worden gehouden in hot naburige Koplikoe Door de politie van Skoetari wie dit ter oore was gekomen warden b morgens seer vroeg ongeveer 200 gewapend Mohammedanen aangevallen Ook de biilitairen werden gealarmeerd Drie pHlitiebeambton en eoh gendarme weriSb gewond De Oostenrijkschnongaar ïche majoor Peter gelastte om 3 uur in den morgen een plotsobngen aanval to doen Daardoor werden de Mohammedanen uiteengedreven en trokken zij zich terug Zij verloren vier dooden en eenige gewonden In de stad heerscht croote opgGwondonhoid men vreest dat wanneer overste Philips de commandant van dü internationale troepen van Skoetari niet de noodige voorzorgsmaatregelen neemt ongeregeldheden zullen plaats vindmi Aangaande do reis van Toerkhan Pasja naar Petersburg wordt van daar gemeld dat volgens ingewonnen informaties de zending van don Albanoeschen premier die gisteren te Petersburg is aangekomen naar alle waarschijnlijkheid zal mislukken Men meent to weten dat zijn opdracht luidt om da Russische Regeering voor flnancieele en militaire ondersteuning van Albaniö te winnen De Russische Regeering staat echter op het standpunt dat zij aan Albanië noch financieele noch militaire hulp zal verleenen Alleen dan zou zij in zulk een ondersteuning toestemmen wanneer fVankrijk en Engeland die hulp eveneens zouden toestaan In dit geval zou Rusland ekere waarborgen op zich nemen Naar uit Durazzo gemold wordt ontbreekt tot dusver elke aanwijzing omtrent het verblijf der Franscho gevangenen De Fransche gezant te Durazzo heeft thans den Kngelschen commandant van Alessio verzocht ook in die steek naar do vermisten een ondersoek te doen instellen Bkloib Op last van het cheponcollego van Brussel heeft de architect Malfalt do lannon opgemaakt van oen feestpneis dat zal verrijzen op do gronden links van de Ravens teinstraat onder aan de Koningstraat Er ligt daar een stuk grond UX M lang en 80 M bree l Kr komen twee groote zalen waar plaats zal zijn voor 2400 toeschouwers Verder nog afzonderlijke kleine zalen voor vereenigingen clubs en gezelschappen conzwemdok een koffiehuis enz Het gebouw wordt bekroond met een terras vanwaar men een heerlijk geaicht op de stad zal genieten ZWITBKBLANI Koning Albert van België De Belgische Koning dio sedert eenige dagen met do Koningin te Montroux vertoeft hoeft zich naar Born begeven om den Bondsraad hot officieelo bezoek te brengen dat hij aangekondigd had Op zijn verzoek is alles zoo eenvoudig mrfgelijk in zijn werk gegaan Do ontvangst door den Raad te Bern duurde slechts eenige minuten waarna de Koning hot parlementsgQbouw bezocht om zich vervolgens naar do Belgische legatie te begeven waar do president en de vice president hom een bezoek brachten In een toost bij het dejeuner herinnerde de Koning aan den edelen wedijver tusschen de beide naties om het middelpunt van de internationale instolUngen to worden en haar gastvriiheid en geestkracht in dienst te atollen van de werken waarin zich hot gemeenschappelijk streven der volkeren naar een ideaal van rechtvaardigheid en vooruitgang openbaart Na het dejeuner bezocht de Koning de nationale tentoonstelling Ilij bezichtigde alle standen met do grootste dig gemaakt daar zij vrijwel alle voorzorgsmaatregelen hebben nagelaten en zelfs na den eersten aanslag de straten niet hebben doen ontruimen Een groote fout is het geweest dat men de vervolgingen tegen de Serviërs niet dadelijk heeft onderdrukt Graaf Andrassy stolde aan de Regeering de pertinente vraag of de draden der samenzwering werkelijk zich tot Bel grado uitstrekken zoo niet dan moot dit aanstond worden vastgesteld opdat niet de in de Prohaska zaak begane schromelijke fouten herhaald worden De geheele bnitonlandsche politiek der Don au monarchie ia verkoerd hoe meer Servië in kracht en aanzien toeneemt hoe meer het de monarchie haat toedraagt Ten slotte verklaarde Andrassy dat noch in Bosnië noch in Croatie een bestuur gehandhaafd kan worden dat de besliste bestrijding der Groot Servische beweging niet tot fterston plicht rekent De Mini ster president Tisza beantwoordde den aanval dor opposilfte niet minder heftig De troonopvolger zeid de premier stond niet ondör cürateele en de Rogoering heeft zijn reis naar Bosnië dan ook niet kunnen verhinderen Do aartshertog had een militaire taak te vervullen en zijn reisplan heeft hij aan het burgerlijk bestuur niet medegedeeld Dat eenige misdadigers een samenzwering op touw zMten iB allGnninst een redeïi om van een geheel ondermijnd Bosnië te sproken Wat de verhouding van do Donaumonarchie tot Servië aangaat daarover wenschte Tisza zich slechts in het algemeen te uiten Het onderzoek heeft nog in allo richtingen plaats Alle voor het buitenlandsche politiek der Donaumonarchio verantwoordelijke personen kennen in alle opzichten hun plicht zoowel wat do groote belangen betreft die zich vastknoopen aan het behoud van den vrede als wat aangaat die niet minder groote belangen die met de levensbeginselen en het aanzien der monarchie in naqw verband staan De Oostenrijk sch Hongaarsche monarchie zal in kalme overweging van hetgeen gebeurd is haar plicht m nik opzicht nakomen Wat de politieke taak betreft zoo moetin Bosnië elke politiek vermeden worden die de opwinding ook naar de loyale kringen kan doon overslaan Voor oen bestuorswisseling is geen rede men moet echter aan de autoriteiten meer middelen tot bestrijdiog der Groot gmdw zijri hel einddoel u gei u d 7m voüruit dan In ijlende vaart vloog ij nu leii Htraalweg langu de hoeven van haar wiel ro Hilienen nauwelijkH den grond uan ti raken l erHtcin waH i en goed ruller maar hij wtw Mpoi dig huilen aduu OiiBl hij reeiis na weinige eeonden uit di n wilden galop in een genialigd n draf uioiHi overgaan haar Iiad Katliarina op ferekeiid Aehler de Iwoiiien die hel eindor mo ft n zijn hield zij huI drukte de haaden t t ii haar tjorHt en wtiet e ii wildL u rtmartkreet uit Naderende hoef Ittgen hraditen liaar tot l ezlnniug plotseling liwi zij een I et hiit genomen en teven doarhij iiaar geextkratiht lernggegekregen I er tein naderde baar in ilral fiij W8 gehctól hiiiten adem erHchüoning mijn waardute prak hij nog nteedH hijgende mijn aHihma t wftH riiij onmogelijk u te volgen Zij knikte letht ven haar ge iftchtj n werden geiie d Ix ziggeboiiden door iielgeen zij hem zeggen wilde zeggen uiOi Bt uu dadelijk vóór de uideren nog hij hen kwamen he prin had zijn paard naatut t hare gezwenkt en nu keuk hij iH woDflerend naar zijn choone bruid Hoe onvergelijkelijk he atlig wa itij gekle d h H voornaam woh haar houding hoe geehtig waren haar gelaawirekkeii t hlJ zon iHiiijd worden door de wereld Hij huwde haar allM n om haar inillloenen hij had haar in den laatMim tijd dikwijli4 oniiitHtaanliaar gevonden en haar h 4melijk wraak gezworen maar op dit oogenhhk vergat hij dat alhiH ondi r den imiriik van haar Behoonheid hij vergat ook de iMTekende terughouding die hlJ zij c lkan It r ingi lijkH waren zij fjctlwoii gen i gewone comiilimenieii te wHr iIm diP hlj zulke geleK nlietleii mei jjaRelat ii kunnen worden hnar h f ij I r was slerhü Hn ding dat haar troowtie Waldentmrg was ook ongelukkig Wel deed hij even bedaard als gewoonlijk maar dj sehorpe hlik Ut minnende vrouw ontdekte ocli wel dat bij niet gelukkig wati zflfn niet alr de prinBe hij hem wa t n toch wa dit zoo onrivhutdige vor t nkind zoo iH iiiInnelijik dat een man iiijna onmogelijk onge oeïig kon Idijven l en woewte vreugde deed dan tiaar hart anclier kloppen ook hij leiil ook hij treurde Onopgemerkt aiwg zij hem vandaag gade terwijl hij met t Ihc von hta ch i en gesprek voerde ïltj zag er pmstlg en treurig uil zelfs de glimlach die hij nu en dan ml iH leeldhpid toonde veranderde niets san de uitdrukking van zijn gelaat Toornig op zich zelve wendde zij het oog van hein al en hield haar paard UI onder voorwendsel dat haar zadeMem wat loRgeraakt Zij wilde niet langer in zijn nahijheid itlijvwo niet langer die vaste zware rtlt tu hooren die in haar ooren klonk IfierRtrin was intuurtchen afgestegen oiu het gehrek dat uiet bestond te verhelpen Zij liet hem zijn gang gaan en Hiaarde in gedaclite verzonken voor lol liiirtVer teidM tegenin er haal in nehl gmomen had en proit vh iend Kalharma wanneiT zult ge eindelijk iiiijn geiliitd liilflonenV Wanneer zal ik ien eerwleii kiiH op il lli vi n mond uio g n drukken Hij uUde hij de woorden ijn arm om haar luhldel Hlaan do h zij nikui haar paard ter ijde i n kin k hem toornig aan Wat Im dal nu Y vroeg i litjnn tnilereiid van gr iiiH hap 1 ii krank innig Nil w rd ook Iwer leln rooil van toom F en wonderlijke vraag pprak hij een grijnsiauh i het dan lelH ong hoord alit ik mijn verloofde wil kimH n mijn verUmIde die hinnen weinig lijd mijn vrouw zat zijn Nooit nooit IhU zij Aha vrwg hij wi er imrt denzfifdrn grtjnrilwh oIh lev omi en draalde ijti knevel op II wenMfht dim de verloving nf te breken Katharina haalde diep adem haar hart wtt verlicht Ilij tx grwp nn dal ervan pen huwi lijk tuwichim h n niets kon komen en kwam haar nn daarom hulver ege tegemoet Het wa een dwaling ih ü overijlde tap zei ze haoHllg k kan uw vrouw niel worden noolll hier hier Zij trok haar handwhoen uil en traohl te di u verlovingHrmg van haar vinger te wehuiven Zij werd woedeod tocn dat n et da e iik gelukffl Klndelljkt zieh heen l riim l eupold en zijn nicht warende laaNie vnn lul gezc lwUap ij ri den langzaam Onwillekeurig keek Katharma naar liet knappe jonge paar I och plotwlmg ging liaar een rilling door de K en en haar oogen hieven Htrak op de jonge ih di ii Kev Bt gd Wat KI daar op die twee gezMihlen ian dat waö liefde innige tcpdere lii fde Het waH alHof haar een luier voorde ongen werd wKgerukt Zij doorrag plot eMng hetgeen tiaar lot heden door hlinde jaloezie verlwfgen was geidevim Nu wint ij plotMelIng alle nu nu het te laat tl an te laati Schrik im ontzetting voer haar door de Ifiden WaM die jammirkreet ook gehoord Neenr dat niett Iwerrtleln zei juisl heelkalm lU zoo dat Ih weer in orde enprinM lyoopold vroe vroolijk Wat i er Wordt vsTTolgd Hriiises Margarelha che T een lieptje verlegen ziJ wiswelde In het voorhijrijden f en paar woorden met Katliarina Het waren Ijeleefde onlieti ken nde woorden die 4cherp afstaken t geii de vertrouwelijke manier waarop zij vroeger inH mevrouw Von KaiU n had omgegaan Katharina had dezo veranderde tioitdiitg reed tang tMmerkt en zeur verklaarhaar gevonden Nu knikli zij met h H hoofd alsof zij zeggen wilde Zoo In heti Natuurlijk Hw Treenad dal ik het niet repdH vroeger l egTepen heh Met een tieftigen ruk liet zij haar paard omkeereti en ve rtm prins riep zij Isersteln toe Mug Htijg op l e boomen d ar