Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1914

O 135S5 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agcnton den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit twee bladen teerste Blad TegeD den Godsdienst Op Ifi Juni jl hoi ft in do Tweede Kamer een di hat plaats gehad waarop wij hiff nog oen willpn torugkomen Hrt ging over on post van Wn gillen door MiniHtcc rreul op oon suppletoiri Landbouw Hegroot mg gcbraoht ten einde de Kamer in de gelegenheid te ntollen üich uit te sproken over een mibmidie dat fïhidB 1901 dus onder het wind van Ministpr Tahiia door de Staatsmijnen an Roomsch Katholieke en enkele Nederd Hervormde gemeenten in ZuidLiralnipg word uitgekeerd naar den maatHl van 1 gulden per arbeider en per jaar Dit aubdidie leloopt thans ruim f KX en za niet Heht in de toekomst de f 10 000 oversehrijden Het bedrag was dus niet groot maar er zat een iH langrijke prinoipieele kant aan deze nitkeerlng welke daarom ook o i niet zonder goedkeuring van de Staten deneraal had mogen word n toegestaan Van de Kijde der voorstanderfl vjo het Hülisidie werd erop gewezen dat de KajiKTH toch niet over een aiilomoliieitje konden gaan redeneeren wanneer de leiders van dit reuzenbedrijf zulk een uit gave voor het l drg noodig oordeelen Volkomen juist Wan newr do Overheid een Itednjl 7i lve f exploiteert zou t zeker de dood voor zulk een liodrljf Ifeteekenen wanneer over ieiier wissewasic de Htaten deneraal gingen deiil ereeren lOen groole mate van vrijheid moet zeker de Mijndirectie hebben I r zijn uehter grenzent V n die grenzen worden oversehretien wanneer gelden worden uitgegeven met eene lieatoniming welke raen van Ie voren kan weten dat een deel van het volk dat die penningen betaalt afkeurt Zooais in dit geval Men heelt er op gewezen dat ook particuliere wrtrkgevers in hetzelfde l edrijf de kerken Bteunden Zijdoen dit echter lilt eigen middelen eo niet uit de laudsmiddeten door aiion opgebracht Waa er hier duH alle reden oin althans Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEH HAAG ffeeft lie HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Heeren en Dameskleeding Koopt g eheele of jjedeeltf i van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Uts v p op NAAMmAURES FEUiLLEÏOlM Prinses of Gravin Jffi reikle Iserstein den smallen ring Hier neem aan geol m de mijne t Tïïlf l ocli hij sfthudde hel hoofd en wees lyiiaar de kromming van den weg chl r en en waarschuwde l aar komen ws we zullen doorrijden Zij reden dan voort en hij vervolgde op koelen onverschilligen toon ï neemt uw woord terugl Zeer goed i at hangt van uw welgevallen af Mij blijlt naluiirlijk niets anders over dan er mij in Le Hchtkkui Alleen up één ding wil ik uw aandacht vestigen voor u de hesÜHsende stap doet Op dentelfden dlHS dM u OD verloving verbreekt schiet Ik Ulij een kogel door het hoofd mijn eerewoord daarop Ik min u maar ik zou Dujn liefde voor u kunnen overwinnen daar mijn toi enegenheld door u slechts roet haat wordt l antwoord maar itjn positie in reddeloos verloren als mijn biiwelijk met u niet tot stand komt Dat o voor mij onverdraaglijk zijn en ik OU er in eind aan nudien op d m dag 4 ik ophield met ii verloofd te zijn Hij sprak langzaam en legde op ge n itikel woord bijzonderen nadruk en het a8 alsof hij sU hls over iemand anders prak wiens lot hem at heel weinig IjeIftDg lelling iolMsezeiude i wijgend met aee eslagen oogeu reed Dames Haarwasschen met Eiectr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAR werkeH VAIiT Coiffenr VAN Bl ommestun s IimkT Ad ver ten tien Bekwame Rokkenwerksters ToKon ruim salaris kHiinon voor vast ReplaalRt worilun bij D SAMSOM Gouda KASSA Een goüil onilerhouilon KASSA Nationaal te koop aangeboden Br fr onilor A 6 Baroau UEAVüNDl OaT don Ilnag 7 Bloscoop lSialon BOIDAJÖOBÜII Nieuw Pracht Programina TE LAAT Spannend drama in 2 ecten Zuid Afrik Zeevogels Kntnur Policarp is ongelukkig Korainrli JEen angstig uur 1 üooiond drama JOMph de verstandige aap Ilumnr ExtP9 Nummer Robinet Is jaloersch Komianh Zie verdere reclame Met Qoud en Zilver werdon op ilo TentoonntolliriK to Ostonilo London Amsterdam l arijsena da I XEKIU ILLKN van Apotholcflr BOOM bokroond Prijs pordoosje 25 on 50 cont 12 YorkriJKbaar to Gouda bij ANTON C ft PH Fa W I l l do to Kottonlam hij E VAN SANTKN KüLKl Korto lloofdstoog 3 Dienstaanbiedingeii hobbon in tUi Goudsche Courant Mieetia tncce P IN ze Advertenliëii koslen slcchb bij vooriiitbelaliiiK 1 G roj tila f 0 35 voor oiko ro ol Opjajaaf uitf luitmid aan hot Biiroau tl komt U halvcrw ce te8 efnoet II U doet al h t werk In de helft I van den tijd en voor de hei ft der kosten die U aan groene z ep zou uitgeven 5unli2ht maakt dat Uw goed niet lijdt Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij i Atlvertecrl in dil Ulad De volstrekte zuiverheid van 5unliKht maakt haar alleen geschikt voor het wasschen V van kostbaar linnen en 0 Mn kant Onze REMBRANDT PORTEFEUILLES jn te bezichtigen bij de volgende firma s L VAN DER BEEK Lange Tiendeweg ANTON COOPS Wijdstraat T CREBAS Wijdstraat DE GRAAF Co Lange Tiendeweg ALBERT HEIJN Markt L P HOOGENDIJK Hoogstraat J VAN DER LINDEN Turfmarkt MeJ DE MOOR Lange Tiendeweg A QUANT Kleiweg Th SCHMIDT firma BOELSUMS Hoogstraat F STROEVE Markt C VAN TONOERLOO Korte Oroenendaal B A VERZIJL Korte Tiendeweg P H J VAN WANKUM Oosthaven N VAN DER WOUDE Kleiweg J VAN WUK Azn Keizerstraat laH ilj hollandsche Qrondkredietbani AMSTERDAM KAPITAAL f 1 000 000 volgestort M KLUWER NoUili r Am Kidam Ccdelcgraid I A SIEENSMA Lpctor n de Ri i Unive ilFit l Ulrccht M MERENS Coa ul Gpnera l v n Servitf Ic Amalcrdui Mr A W JACOMETTI Ond Advocui k B i vui k BloGmcd O J ERI CHER lng oi ur M P n Directie J C VAN ALPHEN Jhr C M M VAN ASCH VAN WIJK Serietrekking 15 JULI e k Hoofdprijs f 60 000 Prijzen worden direct uitbetaald zonder cenlge korting Mede verkriigbaar bl ds verschillende Agentschappen PREMIEAANDEELEN 112 50 I Worden ten allen tijde tegen f ii temggenomen I HeeneNORACMT 520 NIEUW PHILIPS j WAT T 125 VOLT 200 KAARSEN lullrUDa ilOrrijliÉD 2 I P mm eo veenD ii vork I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel l¥earweil Uijwlelen ijji sell sjeriük ts laaf io prijs ACIENT MHi HE tiiiOOT Kieiwetr 79 GOUDA Prgaoom nnten gratiü IMPORTEURS GËBR SIEBOL Amatordam DE ZUID EOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzelieriiig op het Leven HEERENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijli Kapitaal f 1 000 000 Commiggarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A IrTKN OEVER Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr p J BKRENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONINO SV De Maatschappij sloit alle soorten Levensverzekering teenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren BOVmmmBmTKH Uavem ta e Mik ee il C MjMFBBBH ITettltave te fiamaa 5B POOLS TAIVD9IIDDKLEN zijn do henle en ffoef7fcooy e staan onder voortdurcndogcheiknndige controle on xyorden sinds 18 J4 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Iiciiiische Fabriek L POOL A Zonen Vrnstonlam Wereldtentooniuning QENT 1913 Bulten mededinKlnK Lid der Jury POTTËLBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proeffleteltjea gratl verkrygbaar Gen Agent voor Holland CATALONIfi te Tilburg Vort egonwoordigor voor GOUDA en Omstreken M M ItMLOiTJEJr Agent Amstol Brouworij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gonda f miiiiiiiiiiiH r iiiriHiHii OPGERICHT irM Voed rt uw Vee met de zuivere murwe Xdi5z LizsLSud Ikc oe3s e3n merk r en W L en SOWABOOmUKHOKHBlt merk Wtj Ditmantende door hoog eiwit en vetgehalte en groetste voedingswaarde BereDiploma ParU IDOO Negen Oouilen MedniUe EXCELSIOR BANDEN STERK MS SNEL HTKEDH GROOTEH SVCCEH OEN DEPOT HANN OUMMIWERKE EXCELSIOR FRED F LEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM Men wordt verzocht op t MERK te lettel ÜIT HRT MaOAZIJN VAK KAVEN8WAAYZUNEN GORINCSEM Deze THEEËN wordm afgeleverd in verzegaWe pakjes van vi f twee een half en een Ned om met vermelding van Nommer en l rijs voorzien van nevonstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd lIej deWed E ALTER aW Ged Gracht 2fi9 DEN HAAG Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelend voorheen J BREKBAABT I z Brokkenhuis DE ONC Oosthaven 31 Dames 1 Wilt U bij het opruimen in de n tijd s v p denken om het Brokkenhali Zendt slechts bericht aan een dw Commissieledfto of per Tel n 17 en onze beamBte zal halen wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz volKomen ON SCHADELIIK APELOOORN HOLLAND B D GROOTENDORST Pen Eleotr Dr A Briolonu ftZa Gouda 53p Jaargang Waterdag 11 Juli 1014 eOMCHE COURANT i© wa ws eaa d ©3rt©ïa tielDla d voor G o ulcIsl © an Oancxstrelceari Verschijnt dagelijks Ml behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVEHTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewgsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 lig drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen I wee licrckcnd Dienstaanhiedingen er plaatsing vun 1 5 regels fO 35 by vooruitiK tiibn elke regel meer 6 cLs Reclames f O fsi per regel GriMile letters en runden naar pkuitsruiuile Telefoon Interc 82 uitgevers A BSINSJEAN EN ZOOH ie volksvertegenwoordiging in de ge eg niieid te stellen om over deze quaestle te oordielen wij meenen dat de Linkerzijde zitT terecht dezen post geschrapt heeft I r is naar aanleidingvan deze schrapping in de kerkelijke per n kabaaltjeopgezei legen de vrijzinnigen en de so ciaaldemocraten die de kerk deze weinig guldeps niet gunden die hun wittedas hadden afgelegd om hun anti godsdienstige gezindheid hot te vieren enz enz enz Wat is daar nu van aan Onze iTondwet regelt de iiitkeeringen van Htaatswegc aan de kerken en reiils uit dien hoQfde is t ongeoorloofd extrasubsidies toe le kennen welke geen grond vinden in de grondwettige regeling Nu heette de toi stand ïn ZuidLiiu burg zeer exceptioneel door den snellen aanwas va arbeiderslK volklog in de iiiijncentra van Ijimburg en daardoor hadden de kerkelijke gemeenten hulp noodig Deze reden kan ons al heel weinig overtuigen H er eenige honderden kerksche arbeidere zich verplaat en van de eene gemeente naar de andere of van het buitenland naar ons land kan aooit roden Zijn on der kerkim een douceur toe te stoppen 1 n nog minder lokt dit ons aan wanneer wat in Limburg een eit is Ae H Katb Kerk n scherpe actie voert tegen roode arljeiders en alles er op ïet om geesuerwante arbeiders bij de mijiien geplaatst te krijgen Oan wordt dubbel plicht van de Kerk om zelve haar onkosten le bestrijden en die niet te laten inee betaleu door iiare tegenstanders op economiscti terrein liet geld waarom het bier ging was nowlig volgens den Oiilpensehen heer Kuijs de iteerenbrouek die t welen kan voor viTgroolmg van kerkgelMniwen en voor iK tere meubileering van die gebou Zoo knjgt bijv de Katholieke kerk De Minister Treiih beeft oo opeiilyk mogelijk verklaard U hij dit sulxidie niet zou hebl en aai evraagd dat hij er get n voorstander van waa maar het werd eenmaal sindfi 1900 altgekoerd en iluH de continuïteit 1 Ook wij gevoelen ved voor conttmuïteit Wanneer de Htate i iMaal een auhsldie eens hebl en toegekmd en de lieglfligde rekenl daar dus op dan is t een hardheid oin de gave terug te irekken wanm er de Kamer van samenstelling verandert Iets anders Is t wanneer zooals hier de Kamer zich nimmer uitsprak wanneer een uioawe Rubsldie onder een post algemeene onkosten werd V eggemoffeld en dAn zon de Kamer later verplicht zijn zoo n poet te slikken uin f ntlnuIteltRWille 1 Zelfs ware het zwr goed medelijk dat de rechtsche Kamer van I JO eon dergelijke uilkeiring niet goedgekeurd had en dan zou de Kamer lot vrij zijn om leh in anderen zin iiK te spreken dan men V i r lil o e d t dat een vorige Kamer i c zou uitgesproken hebben Dit gaat toch waarlijk te ver Terecht schreef dr Kuypor In zijn Itlad dat het hier een prineipiëele tpiaestie geldt Zoo schrfl f hij verder Standaard van 1 Juli Zoo dikwijls di ze vraag gesteld werd lachte het ons steeds toe de Hegeering ten deze zooveel sb ehtB even kan van eigen optreden te ontslaan Hel afschaffen van de duHgenaaiiidc kerk parade is indertijd ook door onze nnlaelie iH pleit In een land wanr leehls i i hnstelgke Kerk optrad moge liegeeringsinmenging geen Itezwaar opleveren in een land als het onze niet eonfessionee zoo stork gemengde iH volking is er voor de Itegeerlng bijna geen uitweg Niet alleen toch hel kerkelijk Onderscheid maar ook In du kerken zelve het verschil tussclien modern en orthodox plaatst haar telkens voor bijna onoverkomelijke inuellijkhpden Verreweg het verkiealijkst ware het daarom zoo de ondi rsebeidene kerken zelve de geestelijke hulp bescbikliaar stelden die hier gevraagd werd Kr zon dan van elf m den meerderen of minderen ijver waarmede de kerken optradep een teeken van leven en n n middel tot propaganda liggen Vooral op geestelijk terrein is het ïitaatsgeld nooll anders dan en dnode macht gewtH st en is nooit andern dan van het geld dat de liefde oderi Imïielende en levönw keode kracht uitgegaan Nooh van de SSiHcentrooalers op s landsvloot noch van de Aalmoezeniers bij het leger Is ooit veel hoOger energie uitgegaan en ook van de dleuH en In het gevangenlswaaea hoort men maar ze lih n v ih I goedü I r schuilt daarom voor tms biiset ntloos een tekort In de kerkelljki uF parlieullere philantropie die In de verzorging van de geestelijke behoeften van zulke gftï ioleerd ii zegt niet te kunnen voorzien Dit schrijft nu geen anti clericaai maar niemand minder dan dr Kuyper l n hij staat daarin nitll alleen l V n eveneenr onverdachl antirevotiitlonatr blad het K r i e s e h Dagblad hel zich zoo mogeltjii Og sterker uit 1 11 blad HChre4 l het volgende StaalHgeld voor de kerk hoelt ons nooit erg iH ioord Laat d kerk voer zlch lf uirgen dAn staal zij t sterkst Kn kan Zuid Limburg hfl ais l l egrljpen is bij zoo grooten toevloed alletin nie af iaat het overige Vidertand dan le hulp komen elk voor zijn iHgen kerken geloofsgi nooten Wij ineenen dat dit alles aan duldelljkbeïd niets ti wensehen overlaat l ocli zal men ons de afsleniiiiing vnii dezen post blijven verwijten oiu di Kü dgi loovigen van ons paganisme steeds die HT tl doordringen We zullen ons zulke verwljt n van 1 hristelijke zij h moeten iaü n wclgevallen Maar dan ki t geen kwaad wanneep men er even p wijzen kan hoe de nieeml getrouwe broederen er precies zoo over denken als wij I zijn z ij dau niet legen den godsdienst Brieven uit de Hofstad Meer dan een jaar rocdsw men dmk bevig de grooto kerk met den zoskantcn toren te restaurooron Achter het stadhtiiR wel een weiiiïf in de benauwdheid vorhoft zich do beroemde SintJakobskerk dio nl vele eenwen over haar hoofd zag heengaan De restauratie die than ondernomen wonU zdl we een dozijn jaren duren hot bedrag dat or aan ton kosto wordt gelogd is niet minder dan oen kwart miïlioen waaraan het Rijk ruim eon ton do geraeonte veertig mille de firovincio achttien millo en do kerk ijke gemeente zolf do rest hoeft te betalen Omstreeks het begin van de vijftiende oouw ia ze gebouwd Voorheen tond er waarschijnlijk oen houten gebouw dat echter bouwvallig word Zooalfl met de moeste torens hot geval ia is ook deze op z n tyd oonn afgebrand In 153U is net fraaisto gtïdoolto zoo goed als geheel vorniold De restauratie die daarna pUwits had is een verwoesting gowtWBt van de ergerlijkste soort Bg de rosUurntio die op dit oogonblik aan don gang is blijkt dit ton duidoiijkBto Om maar eens een voorbeeld t noomon de zware zandstoonon kolominen wordon van hun laag pleister ontdaan on het blijkt nu dat do vernieling die aij bij do brand ondergingen loodlouV is bijgewerkt mot stukken baksteen oen reparatie die door oon dikke kalklaag aan hot oog onttrokken werd le LiiUerad zes heele guldens of ziJ daarvoor kerken kan uilbreiden of opnieuw meubileeren t I r zit in dit extra subsidie u ts dat de machtige Katholieke kerk moest geneeren Het kan haar met veel moeite kosten dez4 l lrekkelijk zoo geringe bedragen zelve op te brengen en zij M t voortaan ontegenzeggelijk ook doen al ware t haar blijkbaar aangenamer haar hand bij den staat op te houden In tVm opzicht bracht do rostjinratio van ir H oen vorlietoring Door aan hoofdbeuk en dwarsnehip niot moei do zelfdo hoogte to geven als aan liot overige ge iep to was het mogelijk moer licht in hot gebouw te brongen Natuurlijk kosKe deze heratolling oon aardige duit Ton bato ervan woril in de jaren 1547 en 48 eene loterij g houden terwijl veraohillende rijken ui aanzienlHkon teim gaven door g Bchildordqf ramen to doon aanbrengen Karel de Vijfde ging daarbij voor hij schonk oen raam dat gepluatat werd in hot koor on waarop hij zelf jn birldondo houding voor Mariii word afgelwld Hof en Uekenkamer latw de Htaten van Holland boden evoneenfl ramen aan Len deel der Ueehterzijde welke nu in haar geheel vó ir stemde kan dit zeer wel 0111 de continuïteit g daaii te hebiren Van al deze ramen die blijkens do rosten zeer fraai waren is niot ve l ovorgïjbleven De straatjeugd van ilon Haag heeft daar we voor gezorgd daar alles wat di boer kon aantiled ni e iMjeriii was een knappe helder gekleedit vrouw die overal gi voigd werd door iwee vlasiiarige biiwelijkuspruilen l e liHiht was zoo tieerlijk dsi men de voorkeur gnf aan de hoiiü u veranda om daar iets te gebruiken HotM dtg was een tafel bijgesohoven en wejilra diwd men den gezonden kost allen er aan Ilse von Htasch die aluj en grapgereed had verdwiH n In het huls en keerde weldra terug tn hel sehiIiHeracijtig e stuum der Itoerinnen uit dezu iandNtrei k Zij ba l de Zoodagskleeren van de bfierln aangetrokken haar fraaie kap met brecde linten opgezet eh kwam nu lil A een glas bier In iedere hand aandragen Op allerliefste wijze speelde zij de kellnerin sprak de taal der iMM ren ZOO aatijurlijk mogelijk en was In flt baar ix Wfgingen ZOO coquet dat de Jaloezie van den luitenant ten fJfVT lé geprikkeld wertj uu hij zich voomam haar thuis eeus en voor altijd die dwaasln4eu te verbieden Voor d ï veranda haddi n zich Inttisacben een schaar van hoerenkinderen verzat meld die op eerbiedig n afstand d vreemdelingen aanslaarden maar zich teVen gereed hielden om het hazmipad te kiezen als iemand hen mocht aanspreken Om zijn ergernis te verget Ti had laeröteui spoedig een llesch vurigen Hongaarsehen wijn l g gitlronken die zijn rijknecht in den zadeltasch had ini geno men Hij begon de toekomst wa r minder donker ia le zlra I n mlilioeti waarvan hij onlie s rkt Ik zitUT wa dal hij zonder rekensttliap ti geren naar believen ktm aanweoolen HJ kalharinn naast hem haar gelaal wa doodsbleek geworden Zij twijhilde niet aan lietgeen hij haar zoo pa verzekerd ha i Liefdeslietuigingen en liaruioehtehjke bedreigmg n omien bier gi en Indruk gimaakl heblien maar 7ij sloeg geloof aan zijn cynische openhartigheid leen lwi fel of hg zou zelfmoord pleg v en zij zoi zodelijkerwijze zijn moordenares zijn Het was of haar bloe I ijs werd terwijl zijn koele onverschillige i tem in haar ooren we rk onk Zij was Verloren rwiddoo verloren er waf geen uitweg meer I en opgfiililik vlogen haar allerlei gedachten door baar brem als zij hem i ns haar halve vermogen als losprijs voor baar vrijheid liood Doch oïimiddeliijk v rwierp zij dit plan weer Iserstein was wel een weinig Im teekenende persoon maar hij behoorde tot de lio ere kringen Hij had zekere grippen van wrgevoel en daar zou hij niet kan afwijken dat wist zij zeker Nooit zoH hij iets doen waardoor hij in de nuwtschappij iich onmi elijk maakte Neen ofschoon hij haar zijn zedelijke verdorvenheid getoond had walgde zij het loch niet hem dien voorslag le doon Vsi dof keek zi naar den man aan wiens leven zij in een rampzalig oogenWlk het hare verlwndeö had Het zij zoo zei ze met rauwe atein Ik zal mijn woord houden omdat go inij niet wilt loslaten I n ding echter nog ons hnweh is era koopverdrag en niets uiefr Oij wilt mijn rijkooni en ik uw titel Daanne le Is alles luBSchoi oas gezcftdl Ik wil prinses Iserstein alleen zijn voor de wereld begrijpt gij Maar 11W vronw hoortge uw vrouw wil ik nooit zijn nooit liw poging oro mij uw liefde op le de lai ilrmgen moet de e rste en tevens de iaatstt zijn Ik haal u uit den grond van mijn hart en toch volhardt ge bij uw eisch dat Ik mijn woord zal houdt n V i liii ik zal het doen Mijn rijkdom zal II toeht hooren en ik zal u nooll rekenschap vragen over de manier hoe ge nnjn geld wilt en zult hosteden ti zult beer en meester zijn over alles wat ik iM zit maar niet over mijn persoon Ik verlang voor mij ei n onbeperkte vrijbeid Katharinal Om h Hemels wil spreek alsjebllefl niet Op dien toon dat kan ik niet dutd ii ilreng raij niet tot het uiterste Ik mis den loed Om de verantwoording op aiij te nemen voor het verloren gaan van een niedemensch voor mijn eigen leven zou ik minder l ezwaar mak n Dat lingrijpt ge niet waarV leef dus toe ge zouitl anders missehien op het laatste oogenbltk uw spi b nog kunnen verliezen N Iieh ik uw woord Zij had zacht gesproken maar toch driftig en scherp baar woord klonken kort en dreigend Iserat in Itegreep dat hij een iH lissend antwoord moeflt geven Hij l og zich ev en zelde iotn T beeft mijn woord Katharina antwoordde stfiehtfi raet e n hoi moedig hoofdknikje toen tifit zij het paard zwenken en kwam naaAt Klse rijden doch zij praatte niet veel I c lange rit liad het gezelffchap moede en hongerig gemaakt Mmi hield daarom nlil in t naaste J rp Het soheen een armoedig Maatsje de herberg was in en gi wone ttoerdertj en de gelagkamer zoo schraal mogelijk gemeulield I en glas melk voor de dantes versch huiftbakkfv broody boter en eierm zie dn feir wftH al liel luien sledil iiijrank Al ging ijn aanslaande vriiim unk baar eigi weg daar was heui minder Hft gelegen als ZIJ 1 clitH ijn tiimiii waardig droeg en Item onbeperkt meevier liel oviT baar vermogen Jllj mr i nde echter dat hij van hel eWi zoowel als van hel ander eker kon iin Waarom o hij zich du verder iiiel onftaiiKi naiiie overdenkingen plagi n I r waren imiieTs genwg ipooie vrouwen lu de wereld lÜe de IWde va een prins Iserstein op volle waanle wisten te schatten Misschien zelf had Kalharlna nog berouw over haar wre lheid in 7ijn IjdiI held hield de prins oo leb voltrekt niet voor onmogelijk Zijn humeur as van bet h qc nlferHte lot liet andi re oifergeslagen hij laebte dikwijJH en luid om t l e s vroohjke invallen en droeg zelf tnj om het onderhoud gezellig te maken Zoo Hoog hij dan nu over de houl n Inining der veranHa hield zijn lieuw omboog en riep de iMierenklnderi n toe fle tiaatr weliaapskoppeu kom eiirui hiert Pf epsat boorl Wie hei geldstuk vangt mag het houden Hij wiiTD eim klein zilverfttï munlsltikje naar di n hoop en kwk luid Inebeo l naar het dringen en vechteh der kinde ren die zich van u t geld wilden mee iter inaben Twee of drie maal herhaalde hij het pel toen werd het gentoord door een luiden sniartiireel tï der kinderen was omvergeworpen it n mM hel hoofd op een piinllgen frtr en gevallen Het bloefi li p h t knaapje langs het gelaat Wordt vervolgd