Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1914

O I25S5 Telefoon Interc 82 Tweede Blad ÜITLOTINÜ VAN GELDLEENINGEN IIÜRGF MEESTER en WETHOUDERS van GÜUIIA makea bekend dat bij loting ter aflossing op i October a s iijn aangewezen van de in 1900 aangegane geldleening grool 1 140 000 de obligatien Nrs 4 11 28 en 67 van do m 1903 aangegane geldleening groot f 79 000 de obligation Nrs 5 35 50 61 on 71 en van de m 1913 aangegane geldleening groot 1 300000 de obligatien Nrs 139 en 198 Gouda 10 Juli 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS He Secretaris J ï HEUSDB Inricht INOBN welke gevaar schade of HINUEK KUNNEN VKROOR AKEN BURGEMKESTKH en WETHOUDERa van GOUDA Geiien art 8 der Hinderwet Doen t weten Dat zij vergunning hebljen verleend aan A J Schrave kleederbleekcr ie Goada en zijne rochtverknjgendon lot het uitbreiden zijnor stooniwasBchenj door vergrooting van de tegenwoordige machinekamer en de vervanging dnarm van de bestaande stoomroachino fan 20 P K door een van 35 l K in do perceelen gelegen aan ite Boelekade Nos 171 en 173 kadastraal bekond sectie A No 3014 Gouda den 10 Juli 1914 Buraoraeester on Wolhoudors voornoemd R 1 MARTENS De Socretaris J v HEU8DK S ft S VAN DANTZIG MARKT 43 GOUDA == Voor de Vacantie HEMDEN BOORDEN DASSEN KOUSEN SOKKEN ONDERGOEDEREN wan JANSEN TILANUS HANDSCHOENEN an LAIMBÖOK Tyrol De gevreesde tocht Het is nn de tijd dat we ramen on deuren openzetten om do warme zomerlucht te laten binnenatroomen in onze kamers We hebben zo zoo noodig do lucht en de warmte allebei nadat we er zoo lang heel het voorjaar wel bijna naar hebben uitgezien Dat voelen we zelf wel wanneer we in de zomerdagen buiten zijn en lui liggen in hot bosch ot op de hei of in het mulle zand van onze duinen t Is of oen weldadig gevoel over ons komt We voelen ons als t ware VAIKÏA EEN GEZELLIGE KAMER ONDENKBAAR zonder Menbeien van IM ho V lecht Was iiicvrojiw tie Hruin mooi geweeHl Niwinand dio t ii t zt ktTheid zeggen kon vooral in d iaalstP jaren was ze onnislbarond loelijk gcwordtm lielget n haar echter niet IwMU eon goode pariij if doen Rei da 10 laren was zo in het huwelijk getreden uiel mijnheer de Hriime dw haar uit velen had verkoren e n l eetje omdat liij meende dat ze n racM karakter bezat en ook wel een beetje omdat hij bijziende wan oo bijziende dat hij op een afstand van t meter een kameel en een lantaarnpaal niet van elkaar kon onderscheiden Men had niet verzuimd hem in liet oor te fluiflleren dat mevrouw de Bruine een der schoooBle vrouwen van zijn tijd wa Daar hij t zelf met kon zien had hg t ten Hlottc geloofd en toen ja toen had hij ze dan maar gevraagd Voor zieh was hij overtuigd dat zy mooi en bekooriijk was ach ala ge hein toen geboord liadt over den haartooi van zijn wederhelft I Welk een verrukking sprak ml iijn woorden Byna had hIj er gedichten op gemaakt 1 Maar de haartooi dien hij zoo bewonderde Mioordc zijn ega nieti Lto ge dikke vlecht waarmee ziJ m sierlijkewindingen haar fraaie hooge kapsel zoosmaakvol vormde had haar toebehoord tenminste zij beweerde hel loen ze 2 jaar oud was maakte ze oen ernfltlge tjphuB door Men vreeede dat zehaar mooie haar el eens verliezen kon en daarom i u a De verliefd geworden de Bruine had r nooit over gedacht dal men op J i LANGE TIENDKWEG 27 Teleph 313 heeft voorradig Versehe Aardlwziën Perziken Blauwe Dniiven Talclperen TafelappeleB Bananen Tomaten Sinaasappelen enz Aanbevelend ZB 0 ad Opsnoare Verkooping Ti GOUDA op Donderdag 13 en 20 Augustus 1914 cle voormiddags 11 aren in liet Hotel ÜK Zalm aan de Markt ten overstaan van den to Haastreolit gevestigden Notaris J KOEMAN van Ken gOfifl ondorhondon gunstig ge HOFSTEDE mft Schuur Hooiberg vordere Oetimmerten Tuin en Boomgaard met vorHchillcndn pHrcoclon uitinnntond bonte nabij liet BeijorHche wegjo onder do gemeen te Gouderak te znmen groot 17 03 38 Hectaren Tfl aanvaarden do Inndorijen 1 December 1914 de Woning 1 Mei lt 15 To bossjchtigon den Maandagn WoensdagH on Vrij lagB dm voormi d dug lïetaaldrig 24 September 1914 PorcooUgewyzo omaohreven in voilingbookjott Wolko van af 15 Juli vorkrijgbftrvr aijn ton Kantore van don NotariR die tevens nadere inlichtingen geeft WITTE BIOSCOPE KLEIWEG VUIJDAO 10 njl l on volgende dagen alt lloofdnummer 1 IN DE 1 KROmCELiNGEN 1 VAN DE SLANG I Groot spannend drania in 21 I deolen met vele prachtige na1 tuurtrtfereelon Al komiüoho nummer IVoor zUn neus weggekaapt omoilie v Jaumont f jaapie wil trouwen Ualn lAndré vindt een betrekking Kdi on Iverdor Schilderachtig Rus llana natuui I Het Journaal I MOEDER modern drama van I üaumont fiooals mon ziet oen Klite I T rogramma Haemeaflikken F A HKK Apotheker Westhaven Vrijbiljet naar Parij kan ik niot geven wel oen gloednieuwe HaiHlnaaiuiacliiue van 45 voor 19 gulden 15 W VERMEÜLEir Kipstraat 42 Rotterdam I rdlsl l e8cldkb zondor lovensverz vanaf 4 voor bedrijf 1 en 2 liypotlieek op bill voorw de Oeldleenlngen üijn m en z borg naar omstandtgli disc verz Hr Lelt A MOHKS Adv Bnroau den Ilaag Levertraan Draisma t Valkenburg P WEU ER Apotheker GOUWE 135 I H BOTH oevione Uitverkoop Vlssfhersdijk 89 Rotterdam wagens a s VOroOUWIIig Blouses i 5i Speciale Opruiming van Jj £ J Katoenen ens Afdeeling Blouses Batist en Voile Blouses enorm goedkoop 38 t9 88 ts 88 rtx f 1 18 f 1 48 f 1 88 enz Kx n partij Zijden en KanfblonfieH geko t hebbende van f 3 90 tot f 12 thans 48 nt 98 clj f 1 48 f 1 98 I 2 48 f 2 98 f 3 90 f 4 90 Crfpe en Wolmousseline Blouses 98 cta f 1 48 f 1 98 f 2 48 f 2 98 240 Afdeeling Japonsfoffen Uo japonatoffon wnarbij ook de laatste Nonvennt is z jn enorm In prijs verminderd en in de volgende series verdeeld Serie ABODEFGH pep el 88 ets 34 ets 38 ets 44 ctB 48 ets 88 ets 68 ets 78 ets Afdeeling Katoenen Fant Katoen Zephir Linnen Satinets em Serie ABC D E F G H pep el 8 ctH 12 ets 14 rts 18 ets 18 t 22 ets 28 rts 30 t ts Ondeppokken Ken grnflb partij Afgepaste geborduurde Blouses en Robes in linnen luster moirette enz tegen spotprijzen 78 ets f 1 48 f 1 88 Ziet de etalages ZIef de etalages Vepkoop uitsluitend è contant Mijn RECLAME RIJWIEL f 28 50 overtreft alle in kwaliteit prachtig gelakt en vernikkeld kogelfreewheel stuur met 2 remmen priïna banden solide garantie enz Wdt gij voel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rijwiel waarde f iO nu f 39 Machine en banden alle gegarandeerd Vraagt mgn Reclameband f 1 98 met 12 mnd garantie Rijwielmagaiijn Korte Fannekoekstraat 9 b c ROTTERDAM Telefoon 8870 ABONNEERT U OP DIT BLAD IfUUl llUUIIIIUlU Wesl lla9eiMIII4 IK ROTTERDAM 15 Telef Interc 5012 Pr scourantORATlS Gebroeders RIJKEN i DE L4K iE ROTTERDAM 1SS Gedempte Blunenrotte 102 van Steinway Son Bechsteln Erard Julius Bliithner Pleijel Qrotrian Stehiweg Nachf Knake O Adam F Adam Mann Co Knüchel RSnisch Eigen Fabrikaat Het PIANOSPEEUAPPARAAT ook ingebouwd In vleugels en pianino s DE PHONOLA in t artistenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano te sjiolen Stct d in onze magazijnen te hooren Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis Ël Dtr Dr A Telefoon Iaci terco3aaa3Q a n asLl 25SO L 53e Jaargang Zaterdag 11 Juli 1914 mmm amm ie CL vrs © 2 1 d verteaa tioTols d voor G o a d © © zx OaaQ str© 3s©xa Verscliijnt dagelijks i behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVÈRTENTlfiN Van 1 5 gewone regels met bewtjsniinimer Elke regel meer lij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend üien lnanl iedingen per plaatsing van 1 5 regi ls fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cLs Reclames f O 25 per regel üroiile lellcrs en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 0 55 0 10 Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 hij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitg eTers A BRINKMAN EN ZOON lende kringen veld had go wonnen dat er kans op een minnelijke schikking zou bentaan Dergelyke verwachtingen werden echter raeila herhaaldelyk teleurgesteld en thans kan men in IJlater volgens den correspondent bijna geen unionist meer vinden die nog aan de waarschijnlijkheid van zulk oen overeenstomming golooft Een groot aantal der Ulstersche vry wilhgers heeft niet slechts de hoop laten varen dat de moeilijkheid zal blijven voortbestaan zonder tot een burgeroorlog te voeren maar zelfs den wensdi daartoe opgeven De spanning is van lieverlede te groot geworden om zo op den duur te kunnen verdragen Drie maanden geledon was do onrust in de zakdn het uiteenvallen van hot maatschappelijk leven hot voortdurend op zijn qui vive mooten zijn de ontstemming dor gomootleren ten gevolge van de onzekerheid over hetgeen de volgende dag brongen kon reeds zoo onaangenaam on drukkend geworden dat men begon to verlangen dat er toch eindelykoons iets van boteekenis mocht gebeuren Dat aan beide zijden de zenuwen sterk geprikkeld zijn is reeds merkbaar aan de talloozo geruchten die in omloop zijn Een week geleden vond de correspondent de bewoners van oon stad op nog geen 54 K M afstand van Belfast gelegen vervuld van hot vaste geloof dat Belfast in de handen der unionistische vrijwilligers was gevallen In Donegal vorzokordo men hem Zaterdag j l dat alle auto s uan do Ulstersche vrywilligors t r bosehikking gesteld oonigo honderden in getal naar Belfast ontboden waron Op vorschillendo plaatsen is hot vorder in de laatste dagen tot hot uitbreken van oon paniek gekomen ton govolgo van geruchten dat do een of andere partij op hot punt stond do andore aan to vallen Er wordt zelfs bewoord dat do nationalisten van Belfast of ton mjnsUt een deol van hon een grooto hoovoolheid vitriool in voorraad zoudon hobben om togen de unionisten te gebruiken En daarbij wordt dan verhaald dat do vrijwilligers in somniigo districten zich van stoffen al vaseline hebbon voorzien om gezicht on handen daarmee in te wrijven tor beschutting tegon hot bgtende zuur Zij die historische crisisHon in het loven of in do bookon bostudoord hobben büsluit de correspondent weten zoogenaamde natuurlijke vontilntie tot oen minimum beperkt wordt Die gevolgen danken we natuurlijk aan gebrekkige luchtverversching die voor het grootste deel het gevolg is van onzen angst voor tocht In plaats dus dat de tocht ons ziek maakt heeft het ontbreken van tocht veelal ziekte en benadeeling van onze gezondheid ten gevolge Wij moeten do luoht laten binnenitoomen niet bang voor een toohtje Wanneer het in het voor en najaar nog wat kotid is moeten we liever stoken met open ramen dan alles potdicht houden Door dat stoken treedt verschil in tusschen de temporatuur van de lUcht binnens en buitenshuis wordt de luoht binnen lichter zoodat zij opstijgt en aangevuld kan worden door de frissche luoht van buiten die door de open ramen volop kan binnenkomen Of we dan al eens even een tochtje voelen zal ons hensch niet hinderen Die tocht totoh is niet anders dan de toetreding van voracho lucht die we als brood zoo noodig hobben waarom we dan ook die vrees voor de geheimzinnige tocht van ons moeten wegdoen Wannoor we al eens eon onkelo maal door die toetreding van versehe lucht die afkoeling ten gevolge heeft een verkoudheid oploopen dan moeten we maar denkon dathot niet toolaten van frissche lucht voor ons orgamsme hoel wat achadelijker is dan de verkoudheid En we moeten begrijpen dat het tijd wordt ons aan luchtverversching zoodanig to wennen dat we er niet meer verkoudon van worden Bchaal t zij doordafctal vanpeisonen opgehoopt zijn in eaa beperkte ruimte t zij doordat een of iteinige individuenzeer langen tijd TilrbUjven in een milieu waar niet voor voldoende luchtverversching gesorgd is dan ondervinden zij gewoonlijk vroeger of later daarvan minder f meerder nadeeHge gevolgen Hoe ruimer nu de luchtverversching des te geringer zal ssich natuurlijk de invloed van het bederf doen gelden Dat ÏB ook de reden waarom in steden aan den buitenkant waar aan de luchtverversching dpor de vrije toetreding van den w ig beletselen in den weg zijn gest d een gezondere atmosfeer te constitteeeren valt dan in t centrum wsar allerwege door huizenreekseo de wind wordt tegengehouden In nog sterkjere mate doet zich dit natuurlijk op het laud geldon waarom het verblijf er dan gewoonlijk gezonder is dan in de stad niettegenstaande allerlei hygiënische Aroordeolon van de steden als rioleeriAg watervoorziening enz Van meer betoek is echter nog dan buitenshuis ia dit lochtbederf binnenskamers Kn de inricl ting onzer woningen doet al is de Iftatste jaren weer een streven naar verbetering merkbaar daaraan geeift goed Voorheen bezaten wjj in oneft open haarden uitslekendo ventilatonMt welke op ruime schaal voorzagen in de behoefte aan frissche lucht Tegenwoordig echter met onze moderne kachels en centrale verwarmingsapparaten mot onzo behangen muren gewitte zolderingen met tapijten belegde vloeren verkeeron WIJ in dit opzicht in veel ongunstiger conditie Kn vaak maken we het nog erger door al uit vrees voor tocht ramen en deuren van tochtlatten te voorzien liet is dan ook geen wonder dat WO er de slechte gevolgen van ondervinden on dikwijls zelfs die oogenwikkelijk gewaar worden wanneer wymet oen oenigszine talrijk gezelschi p oen tijdlang in een gesloten v m k vertoeven Vooral zal dat licln het geval zijn in hot voor en najaar wanneer t volgfins do moesten nog te warm is om te stoken en te koud om de ramen open te laten en wij zooveel mogelyk de koude trachten te weren door alios potdicht te houden on ook de reten en kieren nog dicht te stoppen terwijl tengevolge van weinig verschil van temperatuur binnens en buitenshuis de ontspannen en ademen vrijer luchtiger Dat komt ten deole door de behagelijke rost natnurlijk maar ook door de inwerking van don zonneschijn en de verscho lucht op ons gansche organisme Want voor velen is dat laatste frisschere lucht vooral nog meer noodig dan rust om weer eena op verhaal te komen Maandenlang lijden ze er gebrek aan terwijl ieder mensch toch frissche lucht meer noodig heeft dan brood En het ergste is dat ze er vaak door eigen schuld aan lijden dat ze in plaats van de frisschere lucht op te zoeken in winter en voorjaarsmaanden zich angstig hoeden voor ieder fnsch luchtstroompje en deuren en vensters zoo goed mogelijk hermetisch sluiten Ja er zijn er die dat nu in de warme zomermaanden ook nog doen zoodra ze maar een tochtje voelen Immers dat is de eigenlijke schuldige dat schrikbeeld dat ons schijnt te bedreigen en dat we toch eigenlijk niet kennen de tocht Daar waarschuwt iedereen ons voor voor do tocht Frissche lucht is goed zeggen de voorzichtige menschen maar voor tocht moet je altijd oppassen En ze sluiten ooverbiddellijk zelfs op warme zomerdagen het venster waardoor een licht spelend windje binnen flapte B a lten land De lersche kwestie Zou het in Ierland nu housch ernst worden De unionisten in Ulstor maakton bekend dat hedon do Unionittische Haad van Ulster zal bijeenkomen als vergadering van do voorloopigo rogooring daar zij als zoodanig een uitgebreider bevoegdheid zal hebbon Carton is voor deze eerste vergadering dor voorloopige regeering opgeroepen Volgens particuliere berichten is de toestand dreigonder dan ooit te voron en er zouden ernstige gebeurtenissen op til zijn Do bijzondere berichtgever van do Times te Belfast merkt in oen schrijven aan zijn blad op dat in do laatste zes weken de opvatting in verschil Maar wat is dan eigenlijk die tocht Niets anders dan de voor ons waarneembare aanwezigheid van oen luchtstroom Zoodra n I de lucht mot oen zokere snelheid niet geringer dan minstens j M por seconde togen ons aanbotst worden wij dit gewaar door het in ons lichaam gewekt gevoel van afkoeling Dat gevoel moge nn niet altijd aangenaam zijn we moeten niet uit het oog verliezen dat die afkoeling toch de onafscheidelijke metgezel is van lucht ver voraching on dat we die immers in de eerste plaats noodig hebben Door onze tegenwoordigheid immers ondergaat de lucht een verandering in samenstelling die wij niet anders dan als eene verontreiniging in zokere mate een bederf kunnen opvatten Beroofd ten deel van de zuurstof verrijkt daarentegen door de toevoeging van koolzuur waterdamp en tallooze stofdeeltjes afkomstig van slijtage van verschillende materialen is zij aldns minder geschikt geworden voor het onderhouden van onze levensprocessen Geschiedt dit luchtbederf op grooto Igk i ooh niet wannef r er niets aanmaiikeerl h ze volkomen zeker en oiiaotifl ia punctueel in orde Maar er zijn veel woningen In uw buis en als alle Ih woiuth van de lift gebruik maken zal e dikwijh lH et zijn Neen wfcarde heer lodi niet Onxolift i t allijil vrij laat ii maar mee danzal Ik II dl werking er an laten zien Ziet 11 daar naast de deur dal verllelUd bordje lMv et I al Is de Ingang In u wi flat vrij was Ja dat Is ze ook dat verllehte bordje bezel beteekent dat de lift vrg 18 Dal toestel functioneert verkeerd maar enfin dat la ook het eonige dal or aan mankeiTl n kleinigheid overigens Ib ze punctueel in orde Hier Kijn de toegangsdeuren die men Mlechta van buiten kan openen ais de lilt vrij is Ze klemmen n lK etje maar dan geeft men er o n sehop legen zA6 en ze zijn open Nu de blnnmaeur die gaal vanzelf net als de buitt ndeurfm open Afjeblieft miinbeer stap maar in Maar ik weet niet Oh u w el niet hoe men een liftIn werking teil la maar i i e dan zullen WIJ een liftloertje maken dan zal Ikhet u wgzen De hoofdzaak is dat menmet 4 en lift weel om e gaan WfWt u met een lift om te gaan Volstrekt niet Ik ook niet Daar gaan wr diia Zoo ik draai den hendel naar het plaatje neer en we gaan de hoogte in I nwaar zullen we nu eens heengaan Naarde vierde verdieping luÏHt dan zettenwe den hendel op tweede en dan stoppen wij op do viorde iet u l n nietmet e D ruk Heel xachl jarigen leeftijd zelden gryn haar heeft en dat do vlecht die n yuivere noper e zoiitkleur iK zat hoogHlwaarrtcriijnlijk later veel later gekocht was zoo tegt n den tijd der verloving Werkelijk hg had er nooil over gedacht IB vond het een pracht an een vlecht om mee ie Hwepen t i mg maakte hem tenslotte jaloiTuch hij verloor zijn eellust zijn biertje Hiiiaakte hem niet meer en zelfs de wlaap onl lood hom Inplaats van met zijn geluk tev reden Ie zijn wond hij zich noodeloos op en wel door zijn jalouzie Triiida laat je nooit door anderenhet hol maken waarwehuwde bg haar als zgn gedachten hem kwelden Dan pruilde zij behaagziek Wil je wel eenH zwijgen dwazi man hn om zijn wantrouwen dat haar genoegen deed en vleide gaande ie houden KPide ze Maar al iemand mg een complimenteert vertel ik er jou toch niets van hoor Zulke opmerkingen verergerden 7gn kwaal zgn nagver groeide 1 en welwillend toeval bracht hulp Op een morgen las hij op de Ho bladz van zijn courant de volgende advertentie Mejuffrouw XX somnarabule tntsbuert het verleden het heden de toekomst Nieuwe onfeillMiro methode l ngekend bhc VAH Matige prijzcp Matige prijzen Ha zeidr hij deze dame zal mg licht verschaften ÏBj trof het J pn volgenden morgen moeBl zijn echtgraoote een bezoek al ïewapend met een plukje haren die hg stiekum van de noodlottige vlecht had aFf i kiiipL begaf mijnheer ile lSriiine i h naar de uoning van do zlenster lig werd al spoedig binnengelaten in de kleme muffe viiil uitziendn kamer waar hel Hlaapiiiedium heel lul Mi In een luien Htoel I en magere man die op goiH imzinnJge w g e do jufirouw in slaap keek vroe ï eerst ptm In Iooning voor de mo dte die hg zich geven zou t ting bij voofiiltlK taling zef hg De sefance duurde niet laug Wat Wilt ge weten vroeg de magere man Angstig en verlegen haaldeiiignheer de Bruine het stukje vlecht voorden dag Ik zou wet graag willen weten hoode liezilsler vau deze vieeht zlcb gedraagt Ugenover mg en anderen De magere man ging voor het mediiim Mlaan zetti een paar geweldige puiloogeii op t bleef met zonder uitwerking de juffrouw viel in diepen slaap Vertel me eens klonk het diep enplechtig Wat Is er met dit baar en vanwie IS t t Antwoord bleef niet lang uit f kTf l wat gezueht gesteun toen kwam t t Is paardenhaar t Is paardenhaar dat kan niet mankeeren Mgnheer de Bruine schrok maar weldra scboo hu in ern lach Zoo paardi nhaar mouipelde hlj verlicht J aa l eboef ik mijl nb l l eangst te maken eiiikkig genezen van zijn jaloezie keerde hij huiswaarts l unctueel In orde Ik heb nog maar een woning inmgn huis vrij op de vierde verdieping Dat is mij ie hoog Welneien wij hebben mm lift Is zoo n urt nlei een beetje gevaar Dank u maar ik wou er loch liever uit niiiy Oh dot Is heel eenvoudig dan gaan we i erst uaar de kelderverdieping terug Zie 7 00 ik draal den liend I naar Int iilaalje op en we gaan iionr beneden I merkt vanzelf wel als wa den groiid iK reiken iosKieiiiIjne wat n Hcliokl ft dol was met voor de poen h Let op nu gaan we iiaor de hoogte en mei een vaarlje naiir de vierde verdieping Asjeblieft we zgn er de deur gaat vAtiyudf open stap u maar uit mijiihwr n l raelit van en lilt nielV l uui tiieel in orde ulleH werkt autuntaliseh Wordt er ook geregi ld teeziehl opdie lilt geliouden Natuurlijk wi zijn daarop gealKmnoerd bij een man die geregelii den eerMlen van indereii maand zijii geld komt holen Neen dat mist nooit Ooii dat U puudueel In orde Nu moet u et ns o n tochtje alleen maken Ik h b ii de Ih dleniug van de lift uitgelegd en kan dait zien of u het goed Is grepèn hebt Hlap duA weer In Zoo doet nu de deur van binnen dicht Ooed en nu draalt u den liendel naar Do lift rijiit met een suizende vaart 1 en hevise itons Dan het geraas van een val in de diepte Leeft 11 nog iU n antwoord Dan zal hij wel dood zijn Nalunrlgk hij beeft den handel den verkeerden kant oi gedraaid Hoe inni monscli zoo sloui komt den hendel naar soer te draaien ais hij naar Ix neden wil Zijn eigen schuld Onze lift Is punctueel In orde Dn wondert ij k e gast I n papegaai ontvluehtu uit zijn kool