Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1914

dat haar naderby komen steedH aangekondigÖ wordt door een menigte dwaze varhalen waarvan velen in den hoogsten graad onwaarachijnlijk zijn en andere op een nauwiijkn noejnenB waardig beetje waarheid berusten De fantasie der monachen ia in zulke tgdon zeer overspannen terwijl het ge ezond verstand het vermogen om een juist oordeel to vormen kenneiyk geleden hebben Met het sensationeele bericht door oen Toryblad gelanceerd dat 40 machinegeweren van het nieuwste model te Annalong gelost waren wordt naar van andere zijde verluidt te Uelfawt totïh den spot gedreven In de kringen der UlHtervrijwilligers wordt er niet het minste geloof aan gehecht Hetzelfde geldt van een verhaal omtrent het binnensmokkelen van munitie in Bangor Maandag jl Donaue beambten en kusl wachters in de buurt spreken hflt lossen van een dergelijke lading hosliftt togen Roods weken lang is een torpodojager dicht bij Annalong gestationeerd Dftt er nog altijd pogingen worden gedaan om wapens en ammunitie binnen Ui smokkelen blijkt echter uit het fitit dat in l jndondcrry müordan 250 Maaser geweren en eon grooto hoeveel hoid ammunitie door do boambten in beslag werden genomon Deze waren bestemd om onder do unionistische vrijwilligers verdoold to wordflm K ngf n geruchten dat de unionistische vrijwilligers oen poging zouden dooD om do geweren on do munitie woor in handen te krijgen De autoriteiten van Ijondundorry stolden zich terstond in verbinding met hot Ohoshiro rogiment dat zich gereed liiotd om uit to rukken De toestand Iti Albanf £ I ii Interview iiicl LhhwI l finjfi l i l arijHclu corroöüoriilwl vaii iici lllil Hiïlirijrt HiiidH i eu dag uf wa i Knuad I sHJa lilnrtPti üii e iimrcii cii naar U iM grfjju ii k ffonU hij donr rln i arijnclit liladi n vüorKlurciul laMtig novallcn uiii Inler U ww I ot luHVtT wm wat hij uinlctlcflrli van f lk liclaiifj onlbtoül t l tiaiiio Jn l vr itt c Miiri k in lii i ctit l üriKicu wan iff uiilifduitli ntltii lil eivc i tw InlcrcMHantcr ix cclitcr wal lii aan t i ii ndau t iir van de l em li i t ft luitleKiHlc ld onttrenl zijn inKlfhlen In liet AllmnecHeln prolileem Ife renip iKwciirijft dün verliannenn alH e n iioK jonge H ftn met fijne en nletfeinin Mprelicnde trekken zijn hamtdruk kort en enerRiek Ih die van een wuldaat zijn nionit waarvan de Ijoeken naar beiieilcn taan alK hij spreekt Ih gebiedend Inj lucht ffrang niet oen open laeli ft te tielilicn opgemerkt dat hij omtrent den ey enwoorUigen toewtaud in AllinnUl volMtrekt nietH vertellen kan omdat lijn oorreNpunderilie orgvuliilg onUersohupt wordt verklaarde liij iinitlenifii dat de pONitle van d m piinH hem op t ooKonljIik nog ongunHÜger leek dan op liet tijdHtip van xijn vertrek i ot li iiadden do getnaakte fouten van den aanvang af rer d de aak van den vorst geconiprünilttiiTd vervolgde Iiij Konimige van die fouten komen op zi n reknalftg Soo lieed liij aan Alliamvenehe Mt liannnedanen den indruk gegt ven dnt liij het katholieke element te veel Ipevoorilcelde Maar om reehlvaardig Ii ïiijii moet erkend worden dut reiHts de wij e waarop liij door I uropd gekozen wi rd onhandig was Ka M tui vertelt een verliaalt van een AlbaneeMclien boer met wien inj op de jacht over den prins sprak en diu aU iKljn ineeuing te kennen gal dat Kiiropa zioh tegenover Aihunlii niet goinl ge Iragen had opidat men de Albaott zen h eleinaal niet naar hnn voorkeur gevraagd bod te uitHlag waH dal van den eei ten d g at de priiiw von Wied door de AIbtt eï n Is bertchoiiwd alw een vorwt dien men bun van liulteu af bad opgedrongen Keu Imndig nergiek man kou het mluKcbien nog wel beblwn klaarKeHpeeUL Maar de prln von Wied wan iilljkhaar niet in tie wieg gelegd om e regieren l t oploHSingV Ik zli die In het ver en dwanlile de Mla I ntl de weiden in en al verder en verder van hiii TenHiolte na uen lange dwaailoeiit bereikte hit het dak van een itoerenbiilH dat ver van den grooten weg igeulijk builen alle iMtKehaving en bulten alle moderne oiilwlkkilliig gebleven was he brave lieden die het eer afgegea htils iH Wüonden hadden nog nooit In bun leven een levende papegaai gizien en tm n zij de oiilielvüude verMehijnliig op bun dak ontdekt hadden waren ij eer versehrikt 116 dat prochtige beeHt inoeMten zij pro eren nmeiillg te worden Kr werd eeu Iraplwr githoaki en de gelnkklge huiseigenaar klauterde er op De vreenule vogel met zijn merk waanligen navel en zijn heerlijk gekleurde MHieri ii was nog uteedw zijn gast geldeven Toen do londljoiiwer ecliler hel dak bereikt had en probuerdo de papegaai te amleren trachtte deze weg te komen en Kloeg nn t zijn vleugolH om üieh hüen I nt hielp Ii t eer vermoeide diep eeliter niet zijn vleugolu waren niet meer in staat het zware lijfje te dragen In zijn angflt begtui hij wat te i totteren en to krijsehon doch tenHlutte zei hij zeer duidelijk mot van Bh IIlgm klemtoon op ieder woord jniHt zooals liij het had gpliwrO Nou wat won je dan kerel 1 l e lioer waH dooddijk ontst Ut en bijna liail hij de Ia4 li r lo getaten en was naar Ih niib n gevalliin hWu grondtrek van den btaven man was t ohter otm natuurlijke beleefdheid Hij nam diiK zijn pet ar l 0Ug en zei Neoin niP niet kwalijk ai iehlielt ikdocht dat a fma vogel was trek van den prins en in bf t in honden nemen van de rege ring door de Inlflr natianale controlc couimiKnie Ijeze commiHKie zou er waarHcbijnhjk in tdagea de orde Ie herstellen zonder geweld t gebruiken Je kunt niet gelooven hoe Keherp de Alliuier zen uit alle kringen zich rokinMehap geven van de weldadige rol die f urope in Albanië lean polen Hoe fel de boat ook moge zijn en na een inaandmi lange worsteling zou men het spoedig eens worden al de Internationale conmiiHHle de otiminiHtrolie von het land in liondLit zou willen nement Natuurlijk zou deze oploHBtng BlcchUi een voorloupige kunnen zijn No enige maanden zou men er toi moeten overgoan eene definitieve reget rlng te vormen en een MtaatHboofd te kb Z4 n Maor ook daarbij ztjn de nio ibjklie en niet zoo groot ain men algeinedn denkt Homniigen vorbet lden zlnn dat de HobaiuaiedaanHclm Ailtaneezen nooit een hri t nvorrtt zullen aanvaarden f at iti een absolute dwaling Wil de toekoMiHtige Vorst wie het ook zg ontMnapiHn aan de impopulariteit van den pruiM von Wir d don Ih bet voldoi nde dat l iiropa de vUi ijt van het land en de verlegi nwoordigerH von de verHcbillende utreken bijeenroept om den naam van den nieuwen vorxt aan hun go tlkfinring te onderwerpen I en HOort van notionaol congres al ge wilt Wat niij iH treft ik beh volstrekt de ambitie niet gekozen to worden voor deze functie die iii reedn van de band gewczt n beh toen ze mij oongelioden werd In den tij dat ik Mldileli AllKinli toestuurde Men kieze een mon van actie die du V ert iHebte eapacitidten Im zU en wij zuilen ons gaarne voor hem itulgen I e taok van Kuropa in Alhani zoo beHloot dl lianneling ih t etrekkelijk eenvoudig AIh het Ottn de Albanwzen den indruk goell dat het er eniHiig naar streeft hun belangen te iM harlleeB zal aile wi erMtsnd verdwijnen o sneeuw voor de zon 1 at zij TOO 1 Binzxeap land Huldiging Thomson Mon verzoekt plaatsing voor hot volgende Hij het Nationaal C omitó tot huldiging dnr iiagednchtonis van iftajoor Thomson is borioht ingokomun dut Imt bestuur van den Nod Voetbal Bond Pon bedrag van f 100 ter beschikking van het omitii heeft gestold Ook van do Ilangscho KspnrantistonVornoni ging kwam oen belangrijke bijdrage in Nog dftgfllijks stroomen uit het geheele land ilo bijdragon too alloen Don Haag is nog ton achter te meur te verwonderen waar Thomson ook als RaadBli l zoovool vrienden had Wil mon inderdaad oen waardige hulde tot stand gobnu hl zien e m monument ilat tot hot nageslacht zal sproken dan moot do doelneming uit do Keaidentie uog beduidend toenemen Tal van kleinere goinoonteri geven reods eon heel wat schittorender voorbeeld Do Commissaris der Koningin in Zuid IIolland bracht gisteren een ambtelijk bt zoek nan de gomooiiton C apeiïe a d IJsel Niouworkerk a d IJ sel on Oudowator De hoer Sweerts was danrbij vergozflld vnn don griffier dor Staton Mr do Monchy on Mr Van lier Hoop commies ter provinciale griffie Onze officieren in Albania Ooneraal De Veer meldt uit Duratzo Verhuist on Eoimors zijn in goeden welstand zullen naar Sjiak worden gebracht Do commissie zal hun invrijheidstelling eischou welke waarschijnlijk zal worden vorloend Middoiorwijl worden zij good bóhantleld Invalid itoit 8 wet Men meldt ons uit Amstordam Aan den Minister van fjandbouw Nijverheid on Uandol is door do hooreu J O PelUmburg on Jl J Hagelen Hzn rospectiovolijk voorzitter en secretaris van een commissie gekozen in een opzettelijk daartoe belegde vorgadorirg uit on door tussohenpersonen ressorteoren tl o ondor het district Amsterdam eon adres gezonden waarin zij er bij den Minister beloofd op aandringen om maatregelen te willen nemen dat l Ouden van dagen die een aanvraag hebben ingeiliend om oen rontetiitkeeiing volgons art 3 ï9 on 370 der Invaliditeitswot niöt meer zooals in tal van gevallen is voorgekomen maanden moeten wachten alvorens zij de beschikking van de Ryksverzekeringsbank ontvangen 2 dat aanvragers die van het bestuur dor Hyksverzekeringsbank een afwijzende beschikking ontvangen tevens konnis wordt gegeven welke motieven tot afwijzing hebben geleid on dat bovendien door de Rijksverzekeringsbnnk aan de tusschenpersonen bericht van do afwijzing met de daartoe geleide motieven wordt gegeven 3 dat alsnog aan de tnsscheupersonen die onkosten worden vergoefl welke zij voor het indienen van OAnvragen faebbeo gemaakt al porto s enz 4 dat de vergoeding van f 2 eventueel f 2 50 ook aan de tosschenpersonen zal worden aitgokeerd voor die aanvragen welke door de Rijksversekeringsbank zijn afgewezen doch door den Raad van Beroep of door don üentralen Raad nader worden toegekend 5 dat san de tnsschenpersonen eveneens een vergoeding wordt gegevtjn voor die aanvragen wolke door de lltjksverzekeringsbank zoowel als door den Raad van Beheer eventueel den Oentralen Raad worden afgewezen Het adres is van een toelichting voorzien De draadlooze tusschen Indiö on Nederland Naar het Soer iïbld mededeelt zijn eergisteren aaft don E ndvoogd on don Minister van Koloniën rokoston verzonden waai in concossio wordt gevraagd voor de inrichting van oen draadlooze verbinding tusschen Indië en Nederland volgens do plannonGevoke Hot rekest is geloekend door de Kamer van Koophandel do handels vereen iging der drie hoofdplaatsen op Java benevens velo personen van instellingen van landbouw Het Suikersyndicaat heeft zijn adhaesiebotuiging aan het rekest toegevoegd Eerste Kamer Bij do Eorsto Kamer zijn bij haar uiteengaan op reciis nog onafgedaan gebleven do wetsontwerpen botrfffendo bepalingen in hot belang van do personen werkzaam bij hot ladon on lossen van zeeschepen stuwadoorswet heffing oener inkomstenbelasting enz wijziging van do wot op do Uijkspostspaarbank voorziening in do gevolgen van het gelijktijdig aanhangig maken van een groot aantal beroepen betroffondo invalidiWitsronte wijziging van do Justitio bogrooting voor 1914 betreffende diverse onderworpen on naturalisatie van K ürsom on andoren Vereoniging van kloinoro on plattelandsgemeontoii Voor oon paar wokon maakten wij molding van een poging die wordt aangewonil om t © komen tot oen oprichting eenor vereeniging van kleinere en plattelandsgemeenten Iloozcor daaraan beli eftp wordt gevoeld kan wdJ hieruit biyéhn dat roods thans enkele dagen na do verzending eener circulaire aan de collegos van burgemeester on wethouders der betrokken gemeenten van ongeveer 100 dier colleges toezegging is ontvangen eou voorstel tot toetreding aan den Goraeontoraad te zullen tlcen Do totstandkoming mag nu reeds verzekerd worden geacht Droogmakerij Wormer Men meldt ons De aannemers Prins uit Sliedrocht dië ongeveer 400 000 M3 baggerspecie uit de Zaan zullen baggeren zullen deze volgens overeenkomst met het bestuur der Droogmakerij te Wormor brengen in een der plassen genaamd de Poel Hierdoor zal vermoedelijk ongeveer 15 HA land op maaiveld worden gebracht De droogmakingsplannen verkrijgen hiermede meer kans op verwezenlijking De vennootschap zal zich thans tot de betrokkon gemeenteen waterschapsbesturen wenden liiet verzoek tot deelneming in hot benoodigd aandeelonkapitaal H M de Koningin zal zich bij de begrafenis van den oud Oouvernourt Generaal van Nedorlnndsch Indië jhr C H A Van der Wijck doen vertegenwoordigen door haar eerste kamerheer jhr Van den Bosch C G Frentzen f Te Scheveningen overleed in den afguloopen nacht in Villa Elizabeth de heer C G Preutzon uit leiden Do heer Frentzen was nadat hij uit Berlgn zich hier te lande had govt tigd sedert 1885 administrateur van A W Sijthoffs Uitgeversmaatschappij en sinds verleden jaar mededirecteur Hij was lid van de Ned Maatschappij v Letterkunde Zijn begrafenis is bepaald op a s Maandag op Rijnhoff to Tuiden vertrek om 10 uur van hier Een Technische Hoogesohool voor indifi De Java Bode deelt mee dat de regeeringscommissie van advies over de vraag of de oprichting van een inrichting van meer uitgebreid technisch onderwijs in Indië wenschelyk is baar npptui aan de regeering heeft uitgebracht De oommissie is niet tot eenstemmigheid kannen komen Sommigen harer leden bevelen de oprichting van een school vaa me r uitgebreid technisch onderwas aan ofsf hoon de geraadpleegde vertegenwoordigers van de groote industrieën dit geenszins algemeen doen Eenige andere leden ontraadden dit plan achten de uitbreiding van het onderwijs aan do KoninginWilhel minaschool te Batavia met één jnar cursas waartoe naar wij meenen reeds plannen bestaan voldoende voor de opleiding van goed onderlegde bouwkundigen Daarnaast echter zouden zij omdat vooral do landbouwindustrie behoefte blijkt te hebben aan meer Ontwikkelde machinisten een gelegenheid in het leven wenschen te zien geroepen waar in de werktuigkundige vakken meer wordt gegeven dan op io bestaande ti chnischf cliolen mogelijk ia Tenslotte zijn er onkelo loden die do uitbreiding van hot töchnisch onderwijs hier te lande onnoodig achten Qemengde Berichten Gisteronnamiddag wildo oon met netton geladen wa en op den Binm nsingel te Vlaardingon uitwijken voor een automobiel De netten haakten echter een op het trottoir staanden kinderwagon waarin een kindje van 8 maanden lag met hot gevolg dat hot kind onder den netteuwagen geslingerd on godood werd Hot hoofd van hot kind was verbrijzeld N R Crt Aan boord van do Harwichboot Clacton heeft onder Io Kngelsche Itust een ketolontploffing plants gehad Volgons geruchten zouden or een of meer gewonden zijn Ken stoomschip is van Harwich ter hulpverloening vertrokken Door do locomotief gegrepen Woensdagavond om 11 10 stak de heer J N De Rot agent dor H IJ S M op het oraplacoment van het station D P do rails ovor on stapte juist op het houten perron toon hij word gegrepen door locomotief H M G08 bestuurd door den machinist De Pauw die bezig was eon goederentrein to rangeeron Do hoer De Rot word op den grond geworpen on bekwam inwendige kwetsuren Do hulp van dr Cahen werd ingeroepen die constateerde dat 2 ribben gebroken waren Tevons had do heer De Rot wonden aan het hoofd on handen bekomen Hij word por rijtuig naar zijn huis gebracht Zijn toestand is ernstig doch niet levensgevaarlijk Gisterenavond tusschen negon en halftion brak oon kleine uitslaande brand uit in den hoodenwinkel van wod Pinto Van Gelder te Groningen Do oorzaak is het vallen van eon vonk in tule ótalago versiering toen oon leorlingotje dat alloen thuis was de lamp wilde aansteken De heor L Huizinga trachtte met een sproeislang het vuur te blusschen De brandweer die gealarmeerd werd was daarop spoedig ter plaatse sloeg do ruit in en bluschte het brandje mot oenigo emmers water De étalage brandde geheel uit De inboedel was voor f 500 dewinkel inventaris van f 3000 verzekerd N Gr Crt Auto ongeluk Men meldt uit Tholen aan de N Crt Gisteronoch tend te holfnegen geraakte do auto van den hoer Kleyn te Bergon op Zoom waarin zaten de hoeren dr Van der Lek tuin bouw leeraar te Wageningen Van den Broek Goos Debak uit Wemeldtnge on J Stoutjesdijk uit Tolen te water Eerstgenoemde werd door den stroom meegevoerd hij was reeds zinkende toon de schilder Schot hem redde Ook de andere peraonen die op den kap van de auto waren gekropen werden gered Na bijgebracht te zijn en schoone kloeren te hebben aangetrokken konden allen de reis vervolgen Voor Domela Nieuwenhnis die naar hij meedeelt aan armoede ten prooi is geworden wordt in de anarchistische pers een oproep geilaan om financieolon steun Er heeft zich een commissie gevormd om tot dat doel geld in te zamelen De eerste peren Te Culomborg zHn Vrijdag in den tuin van do wed S Davids de eerste peren geplukt door den fruithandelaar O Jansen Mazelen Te Enkhoizen en omgeving heerscht een kwaadaardig soort mazelen waaraan te lEnkhuizen reeds 20 kindereu en te Boven karspel Grootebroek 15 kinderen bezweken zgn in één week tij ds Bouwstaking te Haarlem Een tusschen de pata oons en werk liedenorganisaties gehoaden bespreking heeft geen resultaat gehad Gistermorgen ia te Middelburg de U jarige Ijoendert Broodman door een woest geworden koe tegen een boom gedrukt on een half uur later in een in do ouderlijke woning overleden tengevolge van de bekomen zware inwendige kneuzingen Kanaal Arnhem Gelderache Achterhoek Naar de Arnh Ct vernoemt zal op Zaterdag 18 dezer to Dootinchem een bijeenkomst gehouden worden ter besproking van het nieuw ontworpen knnaalplan ter verbinding van Arnhem mot don Gelderschen Achterhoek en Twente Hierbij zullen vertegonwoordigers van goraoontebosturen van Kamers van Koophandel Statenleden industxioelen on andere belangstellendon uitgonoodigd worden De heer Wisboom wethouder van Arnhem zal het plan nader uiteenzetten Het is gebleken dat bij den jongsten hovigen brand to New York is omgekomen de 22 jarige tijdelijke brandwacht Hendrik van LuttervoH Nederlander wiens ouders te s Gravenhage wonon waar zijn vader timmerman is Hij word bedolven door en dood te voorschijn gehaald van ondnr het puin dor ingoaforto tweede verdieping van het huis waarin do brand woedde on was G woken tevoren gehuwd N Crt Een paar eeuwen ten achter In een hoofdartikel van de Qooischo Ct christelijk historisch weekblad voor hot Gooi on Omstreken treft men de volgende puriteinsche beschouwing aan In deze geestelijke bedoeling ia het zondo dat de Christen zich vermonge met de politiek dezer wereld zoodra hij dit doet verliest hij zijn karakter als afgezonderde on wordt als Josafat gelijk Achab Vele Christenen dwalen op dit punt Zij meenen geroepen te zijn om den Staat te bekoeren en laten zi h daarom afvaardigen als volksvertegenwoordigers in het Parlement dezer wereld die zooals de Schrift ons leert onder don duivel staat door hem beheerd wordt hij is immers de god dezer wereld 2 Kor 4 4 Lid te zijn van de wereld regeering is dus volgons de Schrift lid te zijn van een vereoniging aan welker hoofd de satan staat on dit is niet anders dan een poging om Christus met Belial te vereonigen t geen een Godonteeronde zonde is Hot lichaam van Christus do gemeente waarvan ieder Christen eon onderdeel of lid is mag zich in geen enkel opzicht vermengen met het lichaam van den satan En indien er al van zulk een vereoniging goen onmiddellijk gevaar to vreezen is dan stelt de Christen die zich met de wereld politiek vermengt zich niettemin bloot om zooals met Josafat geschiedde voor een Achab aangezien te worden Maar in onzen tijd trachten vele hemoljaurgers het rijk van satan zoo nabij mogelijk te komen ja in zijn leger zich met zijn soldaten te vermengen en onder hetzelfde hoofd te dienen in de hoop dat legér door hun invloed te bekoeren of ten minste het te bewegen hen behulpzaam te zijn in de bevordering der belangen van Gods Rijk Ziet men dan niet in dat het zonde is don Kanaaniet om hnlp te vragen inzake het Godsrijk Kan dit Gods wil zijn Integendeel De Geestjder Schrift is niet te leunen op den arm des vleesches niet te betrouwen op prinsen De Nederlander aan wie wij het te danken hebben dat de aandacht op dit anachronistische verschijnsel viel schrijft erboven is dat christelijkhistorisch De Koningin staat aan het hoofd eener vereoniging aan welker hoofd de Satan staat de Kamerleden zijn leden van een lichaam dat onder den duivel staat Het is in elk geval de moeite dtf vermelding waard als oen staaltje van geesteiyke barbaorschheid N Ct l e slaking to Zaandam vpr de staking in hel houtbedrijf t Zaandam Hchrijft de beer H arui6 io hel antirevolutionaire orgaan Het W kblod bel volgende Zaandam roept om het einde Wod bet eerst de vraag oni een o i 1 billijke loonsverfaooging thans schyot 4e sociale strijd te Zaandam een niei w itadium ingetreden Na het geljeurde der hstete dagen luin door de niet hrintejgke georganiseerde arbeidt s moeilijk neer ontkend worden dat het nu ook pibliek gaat om de mocht in het bedrijf J men werkwilligen op zoodanige wijze gaat overtuigen van het verkeerde om den arbeid te hervatten dat de tea bijv den volgenden dog zenuwziek t bed ligt en een Mider den nacht ge npend opzit uil vrees voor molestatie iloa bewijzen zulke daden genoeg Da ïat die hoe kan bet anders een vietgeringe wijziging brengen in de syionathieen der Zaandam BCbe Imrgerij Men eluistere maar de gesprekken op straat Vooi onze in stakingzijnde of wil ven uitgesloten Christelijke arbeiders tti hot een moeilijke positie Ztj veroordeelen onvoorwaordelijk het steisel van de machtsquaoatie Zij helitien herhaaldelijk getracht door onderhandeling den bedrijfsvrede weer te berstfllen i ln zouden ook zonder twijfoi reealUtat gehad hebben zij het minder dan men gehoopt had indien ze ook thans niet terwüte van de mOchtHqnaefitie tegenover de roode bonden moesten deelen in hetzelfde lot hetgeen uit tactiach oogpunt mag verdedigd worden maar inderdaad een onliiHijke en onrechtvaardige houding is Kn dagelijks wordt de ramp over onze gemeente grooter Uit moreel en materieel oogpunt Wat zal er van de onderlinge verhouding van patroon en arbeider in de nooete toekomst moeten terecht komen bij de huidige poaitieV Kn van de verhoudingen van arbeider en middenstander die bunkert ook al naar het einde uit financieel belongV Vooral als de stakings naweeOn zich ook in bet winterbalfjaar voortzetten Ook ons gemeentelijk budget roept om het einde Hoeveel duizenden guldens havengelden zouden nu reeds minder dan andera ontvangen zijnV Kn hoeveel duizenden guldens zal de inkomstenbelasting een volg nd jaar minder opbrengen gezien do ontzettende verliezen geleden door patroons middenstander en werkman Ongedacht nog dü stijgende uitgaven ten laste van bet IJurgerlijk Armbestuur Hoevelen zullen straks werkloos aijn stel al er werden geen rancunomaatrcgelen genomen wegens bet zich niet onmiddellijk herstellen van het bedriJfV Hoelang I zal bot houtbedrijf noodig beblien om z n I vorige positie weer in te nemen want I hoever is de industrie in deze wekenlanI ge slaking achteruit gegaan niet het minst ook tot schade van den werkgever Kn dat alles in dezen tijd nu Aaan m a financiën een crlais doormaken zooals nooit te voren Zaandam verlangt naar het einde Stadsnieuws GOUDA 11 Juli Gisteren promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de Nederlandsohe Ijotteron na verdediging van het proefschrift Do Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 de hoer N J J de Voogd feeraar aan het gymnasium alhier Tot lid der Synode der Nod Herv ïerk is benoemd de heer P W Kamp iiizen alhier Koninginnofeest De Commissie van Openbare Feesten al Dinsdag 14 Juli a s des avonds ialf negon in de bovenzaal van t Schaakbord bijeenkomen teneinde te overwegen of en zoo ja op welke wijze Dp 31 Augustus feest zal worden gerierd Tor Hall s nieuwste Revue Naar ons ter oore is gekomen zal leer waarschijnlijk op Dinsdag en Woensdag in de kermisweek 28 en 29 Juli in de Nieuwe Schouwburg Ben opvoering worden gegeven van Benri ter Hall s nieuwste revue Pas er op welke overal waar ze ging aen reusachtig lachsucces had Deze opvoeringen zullen naar wg rernemen geheel afgescheiden zijn van de gewone vermakelykheden die vanwege de Sociëteit Ons Genoegen in Ie kermisweek worden geboden De Witte Bioscoop j Zomerweer en bioscoop bezoeken n in den regel niet best samen Toch hebben wg gisteren eens geprobeerd hoe het met dit weer in de bioscoop is en werkelijk het bleek niet illeen uit te houden doch het was in de Witte Bioscoop zelfs aangenaam koel zoodat men van het programma kon genieten Het gewone Internationaal journaal t allerlei nieuws uit het buitenland ijl de nattturopname ons noar Kusverplaatst van welk land mooie tweelen werden vertoond Het prola bevat verder een mooie draie schets getiteld ïloeder geheel gekleurde film en een aarnammers hoofdnummer is getiteld In kronkelingen van den Slang Niet door den inhoud is dit een lant nnmmer maar meer door rschillende natuuropnamen van drietal tijgers in de wildernis en paar reuzen slangen uit de Brit fiche Koloniën Ter aanvulling zijn er verder een paar aardige komische nummertjes De heer van Zoijlen zorgt voor goede pianobegeleiding terwijl de heer Steenber n veel zorg aan zijn explicatie besteedt en vooral in de komische nommers het publiek hartelijk laat lachen De Rembrand t etsen van do Kaarsenfabriek Nu de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier bij de verschillende winkeliers de door haar uitgegeven prachtige reclame Rembrandtetsen tentoonstelt willen wij nog even de aandacht er op vestigen welk een inderdaad zeer artistieke reclame door deze fabriek daarmede wordt gegeven De Rembrandt Ktsen in uitnemende reproductie weergegeven zgn verdeeld over drie portefeuilles welke elk 12 reproduction bevatten met bijschriften terwijl in de eerste portefeuille ook nog een levensbeschrijving is opgenomen van don grooten meester Deze portefeuilles bevatten afzonderlijk Bijbelsche voorstellingen portretten en landschappen Door op deze wijz © het groote publiek in de gelegenheid te stellen in eigen huis to kunnen bowondoren hetgeen door Rembrandt s kunst is gewrocht heeft de Kaarsenfabriek oen verdienstelijk werk gedaan Tot heden was het slechts weinigen vergund zich de vrij dure reproducties aan te schaffen die er van Rembrandt s werk in den handel zijn gebracht Door deKaars fabriekzijn zo nu algemeen goed geworden Men verzuime niet bij den winkelier die u de Kaarsenfabriek artikel on lovort deze pracht portefouillos te gaan Contractbreuk Naar aanleiding van oen persoonlijke quaostie tusschen de firma Peters Binnendijk sigarenfabrikanton alhier mot een hunner worklieden die slechts enkele uren in hun dienst was hebben 17 sigarenmakers van die fabriek heden het werk neergelegd waardoor zij zich aan contractbreuk hebbon schuldig gemaakt Drie sigarenmakers zijn aan den arbeid gebleven Boskoop Een dochtertje van den metselaar F W van den Akker al hier trof Donderdag hot ongeluk mot oen fiets in de diepe wetormg langs hot Toroupad te rijden Ken tante van het meisje haar willende redden sprong or pardoos bij Gelukkig werd het ongeval door verschillende personen opgemerkt en werden boido drenkelingen op het droge gebracht Op bet graf van wijlen don hoerJ W de Ruijter is vanwege do Pomolohischo vereoniging waarvan de overledene lange jaren bestuurslid was oongedenkteeken met opschrift geplaatst als blijk van hulde van de lödon voor de grooto verdiensten van den overletlonein het belang van den tuinbouw verricht Bij beschikking van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel is ingetrokken de aanwijzing van I Ie Fobor alhier als tusschenpei oon voor het behulpzaam zijn van 70jari gen bij het aanvragen van rente ingevolge art 370 der Invaliditeitswot Waddinxveen Vrijdag hield de Raad dezer Gemeente weder vergadering Afwezig was do heer van der Torren wethouder Het verslag der vergadering van 2G Junr jl wordt onveranderd vastgesteld De voorzitter deelt een en ander mede naar aanleiding van de opmerkingen door de heeren Alblas en Hijkoop gedaan in de vorige vergadering naar aanleiding van het niet en niet tgdig ontvangen van het Raadsverslag Hierna wordt mededeeling gedaan van ingekomen stukken Op een verzoek van W Vergeer om ontheffing van zyn aanslag in den Hoofdel Omslag 1914 wordt gunstig beschikt Eveneens wordt gunstig beschikt op een verzoek van A v Eeuwen om een brug te mogen leggen achter zgne woning Vervolgens znn ingekomen reclames inzake Hoofd Omslag en schoolgeldbelasting van 4 Verslnis W v Eijk A Oadgk weii J v Helden H Brinkhorst H J Bulder P Zwanenburg A de Bruijn W A Kraan J V Willigen K Zwanenburg E Schouten A Vi Jr P D Stunrmon T Versluis R Doomendal C Kortlever J Stolp en J v d Kraats Reclamanten zullen worden opgero ten om vooi de Fin Commissie te verscKynen en dese zal daarna advies uitbrengen Het schooïgeldkobier over Juni j I wordt vastgesteld tot een bedrurvan f 145 De balans en winst en verliesrekening der Gasfabriek over 1913 wordt goedgekeurd De wijziging der begrooting voor 1914 wordt tot eene vot nde vergadering aangehouden Daarna wordt de openbare vergadering gesloten en wordt overgegaan in besloten zitting Door de gemeente politie alhier is proces verbaal opgemaakt tegen een vrouw die gebruik had gemaakt van niet vojgens de voorschriften geijkte maten en gewichten Bij de in aanbouw zgnde kurkwarenfabriek aan de Koordkado alhierhad hedenochtend oen ongeluk plaats Een metselaar viel v n een circa 2 Meter hoogen ladder eü geraakte doorden val bewusteloos Per bandwagon werd hij huiswaarts gebracht zijn toestand is redelijk wel iiBergamhachU In deze gemeente komen ahn den Hoogendijk weer gevallen van mazelen voor onder de kinderen Gelukkig heeft de ziekte geenkwaadaardig karakter Hot bestuur van de Krimpenerwaard hooft na gehouden aanbesteding aan don stratenmaker Woudenberg téAmoide gegund hot maken van 1300 M bestrating voor het paardenspoorin deze gemeente voor de som van f 0 37 2 per strekkenden meter met bijlovoring van zand N R Ct Krimpen a d Lek Bij hot stellen eonor machine kwam de monteur I do Man Vrijdagavond to vallen hij werd met oon ernstig gekwetst been opgenomen Door den te hulp goroopon geneesheer dr W Mars werd hij por auto huiswaarts vervoerd Bij het aan boord gaan stapte L llijkork mis en kwam in de wetering terecht G d Jong die het ongevalbemerkte mocht or in slagen don dronkoling behouden op hot droge to brongen Benoemd tot tijdeljk onderwijzeres aan school no T riioj A C Wepster Krimpen tijd JJael Bij het verlaten van de veerpont alhier geraakteDonderdag oon auto te water Tweeder inzittenden wisten zichzelf te redden terwijl de der le door do veerliodon uit het voortuig werd gehaald Met behulp van fcwoo paarden werddo auto uit het wator getrokken Bijonderzoek bleek dat de auto dofoct was Sch Ct Lekkerkerk De koopman P Bruins alhier had Donderdagmiddag hot ongeluk dat zijn paard dat in de weide liep viel en een zijnor pooten brak hetgeen den heer Bruins oen groote schadepost bezorgde nog donzelfden dag is het dier naar de sladitplaats te Rotterdam vervoerd omAfgemaakt te worden Oudewater Dezer dagen was G de Wilde 40 jaar als smid werkzaam aan de machinefabriek o Hollandsche IJsel alhier De directie der fabriek schonk hem voor zijn trouwe diensten een goudon horige met inscriptie Zevenhuizen De Gemeenteraad beeft het aanvangsalaris der onderwijzers met f 50 verhoogd en op f GOO gebracht Groententeelt als bron van inkomsten Schoonhoven In de Donderdagavond j I gebonden vergadering van Schoonhovonsch belang is naar de Schoonh Crt meldt het volgende medegedeeld omtrent de pogingen om in de omgeving van Schoonhoven groententeelt te verkrijgen De heer C H Claassen Rijkstninbouwleeraar te Boskoop heeft een bezoek aan onze gemeente gebracht en onderzocht of de grond in de om geving voor groententeelt geschikt is Hij kwam tot de slotsom dat de grond rondom Schoonhoven zich overal uitermate daarvoor leent Om nu te bewerken dat men zich in de omgeving op deze teelt gaat toeleggen is Iwt noodzakelijk dat te Schoonhoven een proeftuin wordt aangelegd die toont welke resultaten met groententeelt zyn te bereiken Aan het hoofd van zoo n tuin die pl m l j H A groot moet zijn moet een tuinman staan die aan belangstellenden alle gewenschte inlichtingen verstrekt en als raadsman kan optilden voor hen die met groen tenteelt weosohen te beginnen De kosten van den aanleg van een proeftuin kunnen geraamd worden op 5 6 duizend gulden terwijl de jaarlijkBche kosten op f 1000 begroot kunnen worden De tuin moet worden geëxploiteerd over een tijdvak 10 jaren Het Rijk en de provincie verleenen subsidie en voorts kan aan plaatsen uit dè omgeving aan Spoor en Bootmaatschappg om steun worden gevraagd Het beste is dat de gemeente die natuurlijk ook bijdraagt de exploitatie ter hand neemt doch noodzakelijk is dit niet een plaatselijke vereeniging kan er zich ook mee belasten de gemeente verleent dan aan deze vereeniging steun De kosten aan den aanleg van den tsin besteed behoeven volstrekt niet als verlies geboekt te worden wat voor dit geld verkregen wordt ramen enz behoudt zijn waarde en kan later verkocht worden De gemeente moet zoo n proeftuin met een cursus voor theoretisch tuinbouwonderwijs die er bij behoort doch waaraan vrywel geon kosten verbanden zijn beschouwen als een inrichting voor onderwijs als een soort school De heer Claassen zal een en ander in een rapport nader ontwikkelen Als dit rapport bij het Bestuur is ingekomen zal het in een ledenvergadering ter tafel worden gebracht Opg ave van Personen die zich gedurende de week van 3 3 Juli tot 10 Juli in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QEVëSTIQ1 EN K Vreeken uit Nieuwor Amstel in Wydstraat 41 A Oskam uit Waarder in Willens l5m C J C de Haan uit Vianon in L Tiendeweg 33 O Boot uit Utrecht m v B IJzendoornpark 3 G Bosma uit Heorenvoen in Bogen G7 C J J Boera uit don Haag in L Tiendeweg 94 H van Dorp uit Rotterdam in Gouwe 207 A E Wagemans uit Iloovon in Gouwe 31 C Mulder uit Haastrecht in Turfsingel 64 L van Achthovon uit Oudewater in Slapperdel 11 G Verheul uit Reeuwijk in Sp orstraat 20 K Vuyk uit Rotterdam in Hpieringstraat G7 Wed Kuipers gob in Holtkamp uit Schiedam in Markt 39 G vanderVeldo uit lïnskerland in Gouwe 204 boven M A C van As uit den Haag in Bleekersingel 30 J C van den Bosch uit Utrecht in Krugerlrtan 51 J M van Riet uit Breda in Peperstraat 98 U van Stavoren uit Utrecht in Turfmarkt 3 VEHT ROKKEN hm A E W V Jaspers uit Bleekerssingel 61 naar Utrecht Vischmarkt 0 J M van Roon uit Groenendaal 10 naar Rotterdam Nieuwe Binnenweg 246a C Huisman uit M Verlaat 9 naar Ijeidon Beestenmarkt 38 S Cats uit Fluweelensingel 35 naar Utrecht Ganzenmarkt R van don Berg uit Vost IH naar IjoosQuinen Wellust 57 J J van Amersfoort uit Jjooierspoort IC naar Goerle Tilb weg A 214ft W C Dansdorp uit Crabethstraat 40 naar Handenberg Station W J A Begeer uit Turfmarkt 108 naar Boskoop Ham 23 P M A van der Paauw uit Bothstraat 45 naar Amsterdam Vaartstraat 16 O J Ferwerda uit Keizerstraat 13 naar T eu warden Waterstraat 1 L Hoek uit Muilenpoort 14 naar Amersfoort Leusderweg 162 Predikbeurten te Gouda REMONSTRANTSCHE KERK Voorm IOVj uur Ds H VAN ASSENDELFT GROOTE KERK Vroegpreek te 7Vj nre Da BERKEL BACH V n SPRENKEL Voorm ten 10 ure Ds CANNE GIETER Nam ten 2 ure Geens dienst KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds DEUR LUTHERHCHE KERK Voorm ten 10 are Ds Th SCHARTEN Bediening H Avondmaal GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 15 Juli D BIJU Telegfraflsch Weerberidit van het KoninUük Heterioiogisoh IjistitBnt te DE BILDT Hoogste buromoterstsnd 769 6 t Chiistiansand laagste stand 760 3 te Valencia Verwachting tot den volgenden dag Zwakke wind uit oostelyke richting droog weer geringe kans op onweer wellicht nog warmer Cfemeente jke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 10 Juli Volwassenen 1 timmerman 1 opperman 1 machinist kellner ge irendn de kermis pakhuisknechteu 1 loopknocht 1 werkman zonder vakkennis Halfwas of aankomende 1 stoker 1 loodgieter I eerlingen en jongens 2 klerken Aanvragen van werkgevers Volwassenon 1 werkman zonder vakkennis Leerlingen on jongens 2 jongens zonder vakkennis Laatste Bericlit ii ZonilagKniHt voor uicikliocri ri Naar de loiiw naar iiioldt in na Lcn hiiT Ier Htt tit ditzfT dagon gphoudi n vtTgailcniig waarin door dt n litiT I 1 Kolijii ticl woord i gcvoi rd oor i cn M taj im lkdot rcn van liiiT o a coiuiiitaR i lii noi iiid wdko zal traditcn oiidagHntsl vour lio rin lkliotTt n to v rkrijg ii door o ondag gi on molk ii tloi n vcrkoopmi of U vi uli i of li n vi rkooji daarvan t licpcrltcn De toestand in Albanië De Nederl Officieren Generaal do Veer hooft heden uit V a 1 o n a hot volgond telegram gozonden aan den Ministor van Oorlog Rnellon Doorman en Malinckrodt zijn gistorenavond anngekomon Zo zijn in gooden welstand Ook dn an leren maken hot goeiL HangMolii Train wr gHtak ing Mi ii nifldl onH dat door de hcaiiililfii diT llangMi iic rrfttiiwfgmaatMclisppij g Btctdi i iKclu ii door de MirrcH ijn alHJ w 1 e 11 Vcriiiocdi lijk al in i r g e u di Miaklng nUlirr kiii lli di iiiiai lit koiitiii i f iM ainlilxn die ailcii gforgani 1 tTd zijn In viirgadiTinR biifcu lmclndi ddffnillfV ti nllM inf U jn im ii Htnktnff opKrlifvi ii Dl Hlaking ti AliiKdo Ih liftli iiiiiurgi K offififi l opgi lu vcn lic vnjf i ali rdaKnilddag lijrt gi tiandliaAfd I h n niorK n j fM I en half iiiir vioogcr wordoii Ix gotirn n a avondt H uur al 2ri lofrtlag o hfl loon ort ii iilUM lanld Het O M bij do Roohtbank to Zwolle oischto hodon togen don boruchton inbreker Baay O jaren govangonisstraf De toestand in Mexico De Frankf Zeitung vernoemt uit Now York dat do indruk gevowtigd is dat generaal Villa thans do oorsto persoon is I te Mpoorwi KHlftking In italiö Uonx II Juli I i Trlhtina nifont te w lAi dat d IJrlillngi wpocdlg ondtr di wapfticn Knlti n wordi n gt roi pcn Van nndiTc zljdr wordt di iiiogidijklii ld van cvn Hpoorwf gKtuklng iiUgi lolfn gi arhl GROENTEN VEILINCi 10 Juli 1913 ï Veiling Uoutmansgracht 4 nar Penlon 3 tot 7 cent per pond üoperwtoa van 4 totSoent por pond Blonmkool van 5 tot 9 gld por 100 Wortelen van f 1 50 tot f 3 piir 100 Kropsla van f 1 tot f 2 por 100 Tainboonen van 4 tot C gld por 1 X pd Snijboonen 40 cent per 100 Spercieboonen v 20 tot 35 ct por 100 Rabarber van 3 tot 6 Komkommers 1 soort 7 2 3 Bl H EELIJKR 8TANÜ OEBOEEN 10 Juli Antonia AagJB ouders A Broekhuisen en A Pnit OVERLEDEN 9 Juli G S Vergeer Bi 10 B H Meijer 5 j ONDERTROUWD L Bloot en M S Keiler W van Eijk on A G Woerleo P 0 Alblaa en M Jonkman J E Pooruik te Hflhagen en J A Hoogendijk van Oappetlen