Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1914

O I35S6 700E m mm Fijpkoneel Suikertabletten VruehlengBlker hocrlijk oor t gebruik bij ajirdbeien Limonades in diverse smakei T C11EBA8 Kiiiderweegschaal te huur P Weijer Apotheker GOUWE 135 PKUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f t Ï5 Idem frani ü per post 1 5 1 Met GeTllustn erd Zondagsblad 1 50 Idem frani O per piisl l ttO AlHinnenienten worden dagFiyk s aangenmnen aan ons Rtireau Markt 31 hy ona Agenten den Boekhandel en de Postkanloreu Telefoon Interc 82 Overgang van het Leger naar de Landweer Do BITROEMEESTER der Gemeente OOUDA Gezien h t 3é lid van 12 der LandweerinHtructio I Brengt ter kennis van belanghebbenden de dienstplichti ïon bij de Militie te Land die in den loop van dit jaar oen achtjarigen dienst bij de militie hebbnn volbracht of aUnog zullen volbrengen dat zijn in het iigemeen zi die Iwjhooren tot deliehting van Ï9 X zullen op 1 Auguatoa a 8 overgaan naar de Ijandwee met uitzondering van hen die a behooren tot de Zuemilitie eender bereden korpsen de PantaerfortartiUerie of het korpR Torpedisten b q Jnli a B in het genot zijnvan ontheffing van den werkelykendienst om het even of de ontheffingwerd verleend als geettehjke enz danwel wegens kostwinnerschap of om enige andere reden van byzonderenaard 2 de dienstplichtigen die oitstel hebben genoten van eerste oefeniag of van verblijf onder de wapenen gaan evenveel jaren later naar de Landweer over als het uitstel heeft geduurd vroeger genoten onthefÊng rekent echtep mtede als diensttyd en brengt alzoo geen vertraging in den overgang naar de Landweer 3 zij die overgaan naar de Landweer en binnen het Rijk eene bepaalde woonplaats hebben moeten zioh vóór 31 Augustus a a in persoon aanmelden y bn den Burgemeester hunner woonplaats en bij deze aanmelding inleveren 4iun zakboekje met daarin gehechten verlofpas terwijl zij die naar de Ijandweer overgaan en na hunne overgang daarbij geene bepaalde woonplaats binnen het Rijk hebben of wel buiten het Rijk verUyf honden zich niet in persoon behoeven aan te melden doch alsdan verplicht zijn hun zakboekje met daarin gehechten verlofpas bij aangeteekenden brief waarin hun adres dnidelgk en volledig moet worden vermeld toe te zenden aan den Burgemeester hunner laatste woonplaata binnen het Kijk 4 zij die op 1 Augustus a B naar de Landweer overgaan zijn van dien datum af onderworpen aan alle voorschriften voor de Landweer gegeven Nadere bijzonderheden vermeldt de COÖPERATIEVE Midik nstands Crediethaiik voor OOUDA en OMSTREKEN == Kantoor I WESTHAVEN 21 = Van af I Juli is de rentevepgoeding voop gelden è deposito 3 t HET BESTUUR Konin klijke M ariiKfa KenaitiROVing dat gelogonhoid boataat tot het aangaan eenf ijwillifie vorbintenis Iiij Hr Ms Zeemacht aN Matroos iorpedomokor I i i i eftyd2iji Il maxiraum leeft 29 jaar iHnti nc ht l minimnra leeftijil21i r iTlaU OOS kOK mnximnm leeft 28 jni tténLrti Üe LlnciGfi mini mum leeftij rftia l03ier A Klasse maximum leeft 25 w inilien rooila zoor voldoende kunnende stoken i Mimum leoftijil 29 jtar terw l voor jongelieden op oen leeftijd van 14 tot on met 20 janr immm do golegenlieid is opengesteld om bn de Zeemacht in dienst te tredea h jongen lichtmatroos of matroos 3o klasse Nadere inlirhtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marino te Willemsoord den Holder FEViLLETOX Prinses of Qravin Vlicgcnvangers Het gezclfchap ondpr cIp voranfla was vffschrikl opRcRprongcn maar v46r zij tH i knaap ter hulp konden snellen yrttü lf iKM rin ret dH vooruitguwneld Ilrt onKcluk tuui d ti oudsten getrolfon Zijnain hvm op en droeg lit iii m haar ariiien het hum Wwnen zonder acht to slaaiXop de danies en lieeren die haar iu di woonkamer gevolgd warpn rul toen seij t Hijo onderzoehl had keenie zij zich naar de aanwezigen en zeidti U hchoett u niet ongerust te maken het Ir MechtB een kleine Bchrani Vijf iiiiniilen later wan de kleine paüünt geheel gelroo t het voorval al verget n pn het gezelschap zal weer onder de VI rttnda uni de talei genchaard p Slechts Wn onthrak Kstharin Zij Ka hij de iMH rin gebleven Zij schaamde ïich diep over den man die weldra haar hlgenoot zoii wezen zIj gevo lde ee hevigni aandrang om goed te maken w hij l edor en had Inderdaad was de wonde van het kind ontn duidend en de prina had At u kleiuoD jongen een goudstuk in de hand gedrukt als vergoeding voop de pijn Uaarbij keerde hij zich n naar VValdenhurg en zeide in het Kransch Ktjk wns hoe vergenoegd di boerin er thaim uitziet Al ik ha r nog een goudstuk laat zipn slaat zij den jongen met pleizier aan den Kaderen kant A INTO COOPS Drogist Wijdstraat 29 mmm Wie wil prachtig liiAt hebb rf Hij wende aich tot JAC KOOI J K pnttenboordcr te Wlerlngerw i dio zioh gaarne belast met het iiut lleeren van BRONGAS Reeds jaren lang ia dit werk door ondergeteekendo met htó grootBte succes uitgevoerd tiegrootingen koatoloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD AtJvertetitiën Faillissement KOSTELOOS Bij vonniii der ArrondimmnontiiRochtbank to Hoiterdam van dpn 8 Juli laU i P DK BRUIJN bloemenhiinilelaar te Gouda aan den Korten Tiendewefj ii een winkel helttjende aan de Westkruiskiidn u Kotterdarn verklaard in itaat van faillinement en Kulki met benoeming van den K A H ér Mr C STAIt IJUHMANN tot Bechter C mmiHiaris en van den ondergeteekendo tot curator De cnratf jT Mr W J h VAN E8 advocaat üouda WeHtliaven 11 Hij onderhanditche acte don Gen Juli 1014 geteokend w dn tusRohen HKNlJUKUTs J JKK l Ili H MATHOT n I KONAIUHIS IIKItMANÜN MATUtJT liitftaande on In Botkoop geveiittgde handetHvi nnootMcha MWmi litiDElSDSIIHIilU iJM t ing iim v ui 1 Jiilr HM 1 ONTBONDEN Iletgeeu loriifiooort Mr M M HCHIM VAN DKIl I KKK ailvficaat te Ooudn Anion Coops Drogist VVijtlMtraal 29 Inmtakkiniden Kurken Flesschenlak ZwaveUittt Ferkamentpapier NOTAltlH N F CAMBIER VXN NOOTEN te aoiiii znl lip Maandag 20 Juli 1914 don avnnilii zeven uur in llotol Uk Zai m n n do Markt aldaar publiek verkoopen No 1 K m nnf onii irhrni n HKKIIKNIIIII roet erf on tuin aim ile Itlnekersiiigel no 29 te Iniida groot J Aren W centiaren Verhuurd aan den lieer I OiKRNiiKKii voor f ICKI por jaar t it 1 October 1017 No 2 Kon dito m t afsondorlijko bovonwoiiing en erf aah dn Komünateeg non 1 en te tloiida grimt Ifi rontiaren Por week verhnurd honoileii voor f 1 10 en lieven voor f 1 80 No 8 Kalf dito Winkel en WoonliuiH mot erf aan do Naninrstraal no l Jtellouda groot 70 oontioron In eigen geliruiic No 4 Ki n groot nieuw GEIIOUW on nrf geiif lnkt vooi werkplaalJi bergplaali of lilnino fabriek a d Vrouwe teeg no l t te Oouda groot 1 Ale In eigen gelnuik Non T n 11 Twee gSod onderhouden met afzonderlijke bovenwoningen on erven a d IjiiuriorHbimrl a d Nieuwe Haven non S KI en 12 te tlouda elk groot iVi centiaren lljir week verhnufd benoilen fln hoven elk voor f l BO Kn no 7 Kén dito woomiuis met erf aan do Buomgaartjstraat no 21 tfl Ootidft groot KI oontiaron l Qr w ek verhttunl voor f i OO Te Aftnvaftrdon op döiybetoAldngdor noppeniimgon 20 AugnstuH 1014 nn to l QBi hti j nn porn 1 niitii vooraf Imlet vrag ule Woon fïag en ï ondorfla vWr en opden mrkoopdng o fin dfl ovorififo percpolon de laatste drio werkdo on voor on op dnn vorkoopdag van 10 tot 12 r n 2 tot 4 nur Vordert jnlichtinjion onft f Kti do noUriei ten wioos kantore not tiën t verjtrjgen ayn c Belangrijke Seizoen Opruiming Blousen JupcSf n Jupons Japonsloffen Xijde enz worden lol ongekend lage prijzen uilvcrhochl D tUc Êtantch Costume en Costumes lailleur De Kleine Winsl ELTWIELIANDEL STEÏÏISVOGEL ff TeUfoon lnUrcomm anaal Speciale inrichting tot Het vervaardigen van Firma A VAl VLIET TKlIIS VOCiKL RIJWIËrCl zl n solldCt elegant licht en gDCdkoop werkmaiisgoedereiienbedrijlskleediii tage prij n v te pry en soliede loilenn prima afwerking I MOTOHIJWIELEN in Averse metkDn Complete Rcpairatie lnrichynK BtnalHeeren Vcrnlkkelea Onzo nieuw goilIiiHtrofirde prijscourant wordt U op aanvrage gratii tootjoaondon Boleefd aanbevelend J F W TURIOK kxcëlsior BANDEN HTEBK Kir SljTML STEMIiS OBOOTER SVCCKH OEN DEPflT HANN ÖUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM ZiHiiKvsch rmen MarqniNiMi Serreineubelen Rrma B DE JONG Bahangerij Stolfeepderij Baddanmakerij minimum leeftijd 16 ji maximnmleeft 17 JM Leerliiig Stoker Gouwe 91 Tel 47 SAF E DEPO SIT J c Hoogstraat 7 bij R MEES ZOONEN Gouda verhuren in hunne ItrnnJ en inbrankvrijckeltlei s SAFK In vooppaad de Zomerkwalitait der aohte Jaeger Ondergoederen i okcttejv De huurprijzen zyn vci ehillen l naar felnnff van ileffiHMitte Ier IttkeKen De vtHirwniinlen zijn te hunnen Kantore verkrijjyltnar nlpss nleNi fil Sr G Vraagt zichtzending iHot voordeeligat koopt ge uw IVOOR DEN INMAAK by Firma C LOt KKNS VAN Bl ommestein s InkY is froefonae indelij ei BESTE len volkomen ONSCHADELIJK APEL00CR HOLLA D lOaar ij u oen goixie kwaliteit en tevens bij afaaiue van 2 Liter 1 I korting geeft Lnngpe Tien lew g S7 Gouda V rt I awoor ll r RIEDEL S LIMONAÖFS op Kn c lllesch c ftSe Jaargang Maandag 13 Juli 1014 60I1DSGHË MRllVT Verschijnt dagelijks behalve Zon ea Peesttlagein FRiJS DKK ADVEKTËNTllN Van t fi KWODG r la nu bewy niimmer f ft U Elke regel meer ft lO Hy dru achten Dvolgende ptaaUingen wortlrn detc tt n I wee berekend DieitHUtanbiiMliuKen per pUaUing v n h regels ro 3 lifl vouruU iM ttliiiK elke regel hhht 6 ets Ueriame f O 2Jï per regel ïnKUe letters en ntndeu aiutr üaaUruitnte 4 Telefoon Interc 82 XJitgeren A BBIHKMAH EH ZOON gererhtelijk onderzoek in zako den aanslag aldaar tih volgt Van de met den aanslag in verband staande in hechtenis genomen personen kan bg IH de schuld of medeplichtigheid als vaststaand beschouwd worden Vastgesteld is dat al de toebereidselen bestaande uit zes bommen vier prowning re vol vers alsmede een voorraad mnnitie en een hoeveelheid cyankali uit Belgrsdo afkomstig zijn Prinrip TsjabrinovitBJ en Gabresj namen deze werktuigen aldaar in ontvangst zg reisden vervolgens met de stoomboot naar Sjabatz en van daar per spoor naar Lo8nitza Hier verlieten zg elkander gingen daarop elk apart t voet naar Tomla waar zQ elkaar Trader ontmoetten Eenige dagen voor de aankomst van den troonopvolger kwamen de samenzweerders in Serajewo tezamen ten einde medepliohti gen aan te werven onder de leerlingen der middelbare school Met uitzondering van Basitsj zhn al de schuldigen en medeplichtigen Serviërs Aanvan kelgk bestond het voornemen bij de samenzweerders om den aartshertog te Hoslar te vermoorden toen namen zij zich voor den aanslag tijdens de manoeuvres in Parois te velvoomn Doch toen zich hier overal geen gelegenheid voordeed werd ten slotte besloten om den Zondag uit te kiezen op welken dag de aarthertog naar Serajewo zou komen Zondagmorgen kwam Princip met de bommen uit Haldsidnki in Horajewo en pleegde in den banketbakkerwtnkel van Wlemitsj met de samenzweerders overleg waarbij de byzonderhe ien van den aanslag werden besproken en vastgesteld Tevens werden de bommen en do revolvers alsook de boevuelheid cyankali verdeeld Hetgeen verder geschiedde is bekend Behalve de schuldigen en medeplichtigen bevinden zich nog een aantal personen in hechtenis die na den aanslag eenige samenzweerdTs behulpzaam waren bg bun vlnrhtofbg het verstoppen der bommen Van deze laatste is nn ook de zesde gevonden Al deze personen zgn made aangeklaagd en in hechtenis genomen en zullen voor het Gerechtshof verschgnen Behalve de IT jange Tsjoebrilovitsj die oen onverschillige houding bitjft aannemen hobbon allo guarresteerden hun vroegere zelfbewuste allures laten varen ea volledige bekentenis afgelegd pnnH on van zyn omgeving fti ilia tinar het kasteel Niowied of naar Mon Repos worden gebradtt Bovehdien ordt er hard gewerkt om de vertrekken die de prins en mrinses voor hun vftftrok naar Albaniewewoonden m goeilen toestand te brengen n AlbaniS wordt infflipdoU de zaak hoe langer hoe gekker Prenk Bib I oda de groote bandiet de aanvoerder der Mimieten die de opstandelingen niet venloegen en Durazzo niet ontzetten loaar plunderend en roovend tuBschen Alessio en Durazzo huishielden is thans tot minister benoemd Ily heeft de portefeuille van buitenlandsohe zaken aanvaard Zgn voornemen is om aan de groote mogendheden kenniH te geven dat de Hirdieten ge plan hebben voor hun vad land en vorst te vechten en te sterven en dat dus de mogendheden maar voor de verdediging van Durazzo moeten zorgen Dit is geen nienwi Iedereen weet dat Durazzo onvoldoende verdedigd is dat de Mirdieten en Malissoren wegloopeiy wanntwr er gevochten moet worden het verzoek van den vorst om hulp van de mogendheden heeft Turkan pasja reeds overgebracht Het plan van den Mirdleten renk is ook slechts een nieuw staidtje van diens verregaande ombetohaamdheid Ondo zulk een bende vorst te willen zgn is voor een mMi vaa kartkt r een te zware taak Of de Mbret dat echter inliet I De val van Koritsa Een telegram uit Walona aan de Frankf Ztg meldt De nederlaag bij Koritsa dat de Kpirotische troepen den Ben Juli hebben veroverd is het gevolg van het deserteeren van de Albaneesche troepen die onverwacht behalve door de Epiroten in den rng werden aangevallen door Albaneesche opstandelingen Opmerkelijk is h t dat geregelde troepen in Grieksche uniform medewerkten onder Gneksche officieren hoewel majoor Karakasoni de grenscommissie zgn eerewoor l had gegeven een inval der Epiroten in Albaniti te verhinderen De Gneken plunderen en stichten branden Het district Kolonia is verwoest Vgftigduizend vluchtelingen bevinden ich op weg naar Berat Na den aanslag te Scrajewo Volgens uit Sorajewo nader ontvangen berichten is de stand van het publiratip t n gemetiiitehuizo aangeplakt en wonion verstrekt ter gemoentosecrotarie afd Militie Zy die familiebetrekkingen hebben die in het buitenland verblijf houden en in de termpn vallen van ovorgang naar de Landweer worden uitgenoo igd belanghebbenden te hermnerea aan de li palingen van artikel 24 bovengenoemd De Burgemeester voornoemd R L MARTKNS GOUDA den U Juli 1914 1 rrr rHLASD De Hohenioltem Het jacht van den Duttwhen Keizw Hohonzollern doet op het oogenblik zgn laatsUMi tocht in het noorden Bg zgn lenigkeer te Kiel zal het gedeclassoerd worden Ook do kanonnawboot f leipner welke hot jacht verg z d zal afgedankt worden Buitenlandscb Nieuws I t Ilohenznllern hneft goode diensten verricht In de twintig jaar van zijn bestaan voor het jacht door al de Euroj eosche xeeën Keizer Wilhelm reisde er m naar Engeland Rusland Kpanje Portugal IlalUi Oostenryk Konstan tin Opel Noorwegen on Korfoe De toestand a AlbanlC Geeft de Prins von Wied zich rekenschap dat zijn toestand onhoudbaar geworden is vraagt het Hbtd Men begint er aan te twijfelen bg het lezen van het bericht in de Popola Romano dat de prins Duraszo niet zal verlaten zoolang er gevaar dreigt voor een aanval der npstandelingoD maar dat hg naar Skoetari zal gaan zoodra dat gevaar geweken is Het een ge practische in die opvatting is dat de prins nu de mogendheden niet voornemens blijken contingenten te Durazzo aan wal te bren gen voor de bescherming van den vorst naar Skoetari wil gaan waar de Ëuropeesche contingenten zich bevinden Ëen andere vorm om bet bekende spreekwoord te vervullen van Mohammed en den berg wat zeker niet onopgemerkt zal bigven bg de Mohammedaanscho bewoners van Albanië Het Giornale d Jtalia zegt dat de mogendheden besloten hebben zich tot de Porte te wonden opdat deze haar invloed zon doen gelden bij do Albaneesche hoofden zoodat zij niet langer de afstand van den Prins van Wied zullen eischen Maar het blad zegt tevenx dat men in Italiaansche diplomatieke en regeeringskringen weinig vertrouwen heeft in het resultaat dier pogingen Want dat het moeilijk zal zgn den vorst voor Albanië te behouden Dat hij de mogelijkheid inziet om weer naar zijn vaderland te moeten terngkewen zou men knnsen opmaken uit een bericht uit Berlgn aan den Matin meldend Te Neuwied komen voortdurend kisten uit Durazzo aan meubelen en andere voorwerpen bevattend die eigendom zijn van den Hot koizerlgk jacht had oen gelukkig gesteinte Slechts eens op 21 Maart IIK kwam hot voor Norderney tydens e m hovigen mist in aanvaring met de Noorscho stoomboot Por die aonk De schade was enkel mkterieel In I9I5 zal keizer Wilholm over een nieuw jacht beschikken grooter en beter ingericht dan hot huidige De Hluipner zal vervangen worden door do tórp6do K ot G ia7 AmaiKa Het ouderaoek naar do ramp van de Empress of Ireland Uit i uebeok wordt d d 11 Juli aan de N R Ct geseind ï rd Meney heeft heden de conclusies door de commissii van onderzoek inzake de aanvaring op do Hint Ijourenfl nvier tusschon d Emprnss of Ireland on de Btorstead vastgesteld voorgelezen Tnftenea de officier dte tijdeiu do aanvaring het commando over do Btorstad voerde treft volgens de oommissie da schuld voor de aanvarmg omdat hg de koers van SUirstad heeft veranderd on hoeft aohtergelaton don kapitrin te waarschuwen toon hij den miit zag muleren De ramp mag volgens de commtMie geenszins worden toegeschreven aan eigenaardigheden van den watarwug op de öt Lourens zg liad onder goIgke omstandigheden overal kunnen voorkomen De kwestie der verantwoordelgkhoid voor de ramp noemt do commiiwie gemakkelijk op te lossen omdat zij büluMTHcht wordt door de vraag welk van beide schepen tijdons den misi s un koein heeft veranderd Indien Tuften verondeist ld hoeft dat de Empres of Irelaiftl o Htorstail m m L 1 1 1 een groei looxwaalde ImitwuIü kwam naawt haar i ljthni llij rag er verhit utt en clieen met Katha rina we r op Koetl m voel te willen kn iiieu eti zeide dsarom vleieml WiJ Imlttien u liewonderd mevrouw i Vai verrukitend met hel kind op den arm te xieu Natuurlijk vond Ik u alleen verrukkelijk dat lioereuvolkie valt nu eeniruuil niet in mijn nmaak Maar zuoalH ik reeds z lde y ik waf gelieel i n al be wonderiug voor u IlTer hoenlte bij even toen Katharina hem met wn blik vMt hoogmoedige verlia ing aanke k en voegde er aan toe over uw goettharUgbeid Xv t vriendelijk van 4 tlaehte Katharina doeh bel wa overlgt in ntin der goetlbartlgUMd dan wel reehtvaardlgbeld Ik hield mij verpiieht Hw nili4HlaK weer goed te maken Uw vreemdMoortig en niet zei r gwsllg ijiiverdrijf wan oor rank van het onaangename voorval eftrgerd l eet ersteln op zijn lip Zooveel drukte nu niets sprak hij niel een gt dwoiig n gllmlaeh l Is te wireng mevrouw veel te streng Ik kan onmogelijk vermoeden dat die kleine n gen zou gaan vatlf en zijn hoofd verwonden I e hoofden van die txteren zijn hard via Iwitchadlgti niet spoedig lïaha ik gi l a de verz kerlng dat n goudsluic een goed gen middel was en Ongeduldig viel zij hem hartwh in de n de lawel ik k n uw Ib orle reed en houd niet van herhaling ii Maar wij zijn achU r geraakt t Vooruit 4iis welijker uoral i eler de gewond jmigen wa i e tii drukke prater MIJ ver lelde dat hij HOldast ilde worden evenal i raoM de zoon van den twboat n dat hij nu o zoo graag een hoh M lpaanl wilde lieldHn Na dll voorbwiid vau haar ouderen broeder bt gon ook het uiei je vrtjmoetliger ie worden Zij kwaiö vpor den di mei een pop die Id de wintercampagne hootd en armen verloren luul maar toch nog altijd liaar lieveling was ro n Kathartna den jongen een hoMtel Utard Mootót en ïwt uieü je een pop ei n geh de nieuwe met echt haar o toen kwam er aan het gejiilch rtcbier gH n einde I n door haar vrit ndehjklieid had Kaiharina nattiurlijk itel tuirt der moednr in ftlorm voroverd Haar aanvankelijke beHi liroontdlield wak verdwraieti alM Hn nw oor de zon eo ep ée vragen van Katharina vertelde zij dat haar man op t luid werkte en dat hij als een braaf echtgenoot alle krarhl in InKpaodo om vrouw en kinderen k boorlijk te onderhouden Om hi t andere woord bracht zij baar man i de kinderen in het genprek ie pa en uit al lie eenvoudige minder tnitehaaf de woorden der vrouw ble k op roerende wijze dat ZIJ zichzetV vergat crai nog lieter voor de bar u U HTjen Het U Hti steehl jaar geweeni vertelde ze en de tO komi t IwlooMe gwn betersclMip De hertierg gaf wein verdienstffl en oe j acbt van bun stukje groaA was zeer noog t Kn ho veel liedraagt dio pacht dan Twe hoBderd tbalert antwoordde de vrmiw met en bewH gelaat Katharioa kleurde Tweehonderd tba ieri Haar l aljaponni n kootten oaiff het diib e e flut teling tiesofte zij boe onl duideud haar leven hoe ongt voelig haar hart tot heden was geweest Zij wloii l iH sehaamd legenonieT deze ar ht boerin itie haar kind tegen de liorsl vleide als01 zij hel daar wilde iHitcheriiM n t geii de mierende zorgen Voordat Katharina antwoorden kou werd van htillen op de ruil4 n geklopt Zij keek naar het venster daar w b I i e al gereed tot vertrekk ii en rieu Komaan vrieoden te paard te paardl Kalhariiia sehrtkt Nu eerst liemerkto IJ dat de vaasters dezer kamer uitzleht gaven op de veranda en men vandaar al at haar hewegiDgen had kumien gatieHlaatj Miiel nasa Ij afscheid van de bwi nn en haar kinderen dot h niet 70o har telijk als ij tMétfrn gedaso zou hebben In het voorhuis echter waar zij niet Irespii d kon worden zei ze tot de Itoerin Wees niet laager bcrzorgd over depacht van dit jaar dte betaal ik hoor I e kindemi Ix vallen mij wel en gijzeltschiet ien goede vrouw l ziln lletdo tme daarom gimoegen dat Ik je heljMnkan Minnen i i paar dagen kom ik nogeens terug Na deze woorden snelde zij heen zonder de verheugde vronn IJd te latim om haar Ie liedanken Aersleln stond hij haar paanl om btj het opstijgen T huliizaam te zijn maar zonder zijn hulp nprong zij in het zadel IHt ontging niet aan Mse s scherpen blik ZIJ taehte vergenoegd en Het baar paard de dolste sprongim maken I e Itoerin Mond met haar kinden aan de voordeur Maar gelaat Htraalde van vreugde en herhaaldelijk boog zJJ fertiledig loen Katharina haarnat de rijzweep een gat in hel hootd Kattiarins liad gezien hoe Waldeuhtirgn oog toornig flikkerde hov hij op de lippen iM et en zweeg om haar ik heb II ielH ti zeggen sprak zij tot de Ijoerilt nadat de andere heengegaan waren I e vrouw knlkli eerbiedig zij had van de rijknecht gehoord dal een der dame een prmseH wai Naiuiirlijk wau dezi dame de prinsen geen andere had zulk et vorifb lijke houding Hoeveel kinderen hwtt uV vroeg Katharina lirle antwoordde de oerm whueliter i w twei hier en het khdntje daar in de wieg Hij i pas negen maanden itaar toeh at groot en Hterk v or zijn hettijd V Zij nam het juist ontwakende kind uh lie wieg en liet hel inel moederïijken trota aan de vreemde dame zien Het as een aardig jongrtke met dezelfde vlankleurige haren en dezelfde hlauwe oog n al Zijn BiiHje en broertje maar de zm had nt igeen gelegenheid gehad om zijn armen en gezichtje te bruinen Ieder echti Wordt vervolgd l lolseling helderde haar gelaat op tij stak haar zaehte wiUe handen naar hel kind uit en roeg larhend Wi je bij mij komen en toen de kleine vroolijk de handjef naat haar uibnak aam zij hem van de Ixierin over ea liep mei hei kind pret makend hi de kmner rond l sardoor werd n d kinderen vertrou