Goudsche Courant, maandag 13 juli 1914

i e uuu biiliKteB opdit traiw laken ni aU conducteurs doen M kaaioorawM n l dienst t irpi rao Na r en gMtereamiddsx Kubouden gadenng hielden de e in u iiform optocht door de arh d rswMk waarbij ffl n l rtm werden ohgi deeld waarin de einehen zijn UTmeM V TtllO vJ tijk Qict stskl £it£ ZUtd bH i ü uagerf f KaM ui rit uMmu w m m Utx Iaab t4 Ujd r Mwn sctinklwfwmd ztdi mtx taal itio pts mj dit avouiuur luntfgiug v éf vakv rN oig af ii NliuuWT huM eu wij oom op dit staodpuat ghHU é Wij wilWo bier m t 4e tiUekf akhoutleu ukt tf BU k n M t i MH de vtffgfrv pfrsoaefjvüreeaigiog di door d Nt dfrliuï lfrtihe fremig ag 1h l H fpoiiipt btiAtnu WIJ iaageaU ü tanHiigewürkt t u taar waar ifru veuw rdi ü UUifffV04riJ ZüO uK t ti d eiiU iMi w g getauoé iiuë lUMüpuat wta ia 1 10 aa ijkd oodfftioiid tufl twnige tmmtaaT v4fü Akt vvrwm$iBg iMtQt e iidraetit t rk uiv vtfTig tc lirili 4 UJk alu flc 4 Kort Hsamgfvai kwam bH lii rop amt IH Kaad wawGbf dat brt gebet lt permiDMt volktMBfls v njti id ht M e vau poiiti HtH m gud di tigv overiuïgïag i a uif dat di9ce rpfiukd alH lot tiaar rtivlit koiui indka rguditatif vau tiiuhiiuud beamblro der Jl T H zitti iiii l AlpotiUMk iwtzifS houdt y B orgaitMatif vui dn ti auil t a d r ll f M kau door Aca Kaad vau bt t r sÜM i dau vurdtn rrkcad indU o zij w iiltMluUfiid i u vak urgaowatif jilo ziki ée srtM iditv Kirwaardt u van bi i piTiKtuvi i ffregcid t HH loon van ewa cooducleur waniM 4 jaar 12 o dat van f n liestuurdcr ua ü jarwü f 14 p r ww k i e t fKtuurdt r oetvaugl vaa den üunducUurvan ztpi fooi girwooDtijk f n kwartjfp ir dag waardoor du zijn loon 1 l 7 iiwdraagt Olt totm werd vfrti lpn jaarvorboogd lUfl f 1 en in dun nu f Ki 75 J coudtict ur tiiN ft duH uict ziju fooli o mt tt n wtfkgfld van pl w f U pu metd loonHviTboogiug die de din ctlc uietIngang van M Juli bei lt toegcawgd stij gi U ijn verdieB t i lot ongevfer 17 IV ariM idHtijd is J t uur pi r dag daar gaan dan 2 iinautra al voor hft zoogeijAftiiiü iiKpKctdri van di n wagen nn na t en ril van elk half iiiir hei ft lU b iiiiuuU 0 rust ihwft de dirt f grooU Ix zwarfQ oin Ifgciiioct tlkomen aan de loouciHch ii üt r organiMallcM 1 Ja want wat de heori n vragi n Uni zoo weinig tv het zou du MaatH liappij op infHT ma I M OOÜ giild n kouien It HULSn Kn altt ii nu nagsai dal dt laatste jartni a n de aauduelAoudei 1 lltö ÜiJO it itltgeketird d a kan aten l oordee en waarom de direrlie er niet aau kau ofmag deuken de ebttlien in ie willigen In welke verbonding HUiat bet loon van de llaagMcbe iramntanneo tot die van andere groote Hleden De looueu te Kutterdaiii zijn gelijk ie AiitBterdaui wordt meer hetoold niaardaar ii et bter de geineentekaH er guefi ivoor Toen wij la April boorden vaneen staking di0 rtivdu iang In voorb reld beldftm wij iiwt den directeurgeiioiiIortH rd en tn de ji VVoenHdog ge houden vergadfdag werd e mMletiHiilg tw itloten ïoover ü pmioet U koui n aan de wenMchen van ml pertioDiM i alH In dn fegev ni uiDMtandlglieueii niogelyk wa n plaatM van éés vrijen dag oui de il dagm krije s er nu t a om de acht d g n dt oonditet urf krijgen uiet JDJtiII I verluwging en eenige andere verlieterittgeu werdtin to fgez igd want wij uUian 01 bel standpunt en Ik leg bier den notiriik op om tot bet laat N I e I u e 1 u bet publiek i e l a n g een H t a k I o g te v e r ni ij d e n Onsp tegemoetkomende bonding beeft preelert nr andere Uitwerking gehad KIh wij konden denken iie directie zal het personw gelegenheid geven lot Maaudaginlddag 12 uur dnn arlH ld te hervatten Wie dan niet in dieuM in wordl onverMddelijk onl lagen Tent Inde hel tHnlrljf eenlgszinH gaande te honden ïijn in de rembie e Ti 2U0 tal lieddun iu gerenltieUl gehrltcbt voor perMonetd dat aan dm arl eid litljft en voor nh nw aan te werven piTMueel waarvoor talrijke HQllleltatitiH inkom n Ook kan daar voor de voMlag van ben worden gey orgd maf Bodegraven en A H J Piakse Nienwerkerk a d IJsel Thomson hulde Naar w vernemen zal nameis de millcteca van de lichting 1903 vim het rc ment grenadii en jagen een krsns worden gelegd op de lijibaar t van ovffl ste Thomson De verzorging daarvan is op edra gOA aan den heer J lJs8elstyn Bloe I mesmagazijn alhier Gisteren hield de Goudsohe B stuurdersbond en de afd Gouda Van de S D A P eeo openluchtme ng op hot terrein naast de societo Ons Genoegen aan do Boolekade Abt sprekers traden op de heeren J W van Achtorbergh te Am terdam met het onderwerp Wat de Giudsche arbeiders van de staking in hé Bouwbedrijf kunnen loeren en A Fgkgraaf te Hchoonboven met het ond rwer Bociaaldemocratie en vakbeteging Het muziekg se schap DejPionior luisterde deze meeting op Te voren was door een aaltal moetinggangers onder leiding Van het afdtJoiingsboBtuur van de S I A P een propaganda fiotstocht maskt waarbij de deelnemers aan d en tocht getooid waren met carton waarop oiMchriften Sluit u aan b do S D A P Wordt lid van uw ikorganisatie Strydt voor StaatspelBioen o d Anonymus Catholioua DDmanus Zaterdag namen wij ui de Urnburger Koerier den brilf van deredactie van dat blad aan Dr A O A Hoffman alhier over taarin dezeredactie aan den geadrepseerdo devraag stelt of Dr Hoffmaü do schrijver is van de ingozonden stukken inde Nieuwe Rotterdamschi Courant welke geteekend zijn AnonymusCathelicas Romanus m t hot nietszeggend antwoord van Ihr Hoffman daarop r Do Goudsche Koerier deze beide brieven eveneens overnemend toekent daarbij het volgende aan Het valt niet te ontif nnen dat deze publicatie van de Limb Koerier eon eigenaardigen indruk maakt welko door hot zondorlinge antwoord van Dr Hoffman nog wordt veraterkt Wij voor ons haddon dan ook van Dr Hoffman liever een eorüjko ontkenning of erkenning gezien want nu blijft er ruimte voor allerlei vermoedens Ën waar de stijl van den Anonymus in de N U Crt inderdaad sterke gelijkenis toont met don opvallenden schrijftrant van Dr Hoffman waar voorts door Anonymus aan feiten wordt herinnerd waarbij Dr Hoffman van zeer nabij was betrokken daar is het ons duidelijk welke richting sommigor vermoeden uitgaat I r Hoffman hoeft hot den laatsten tijd in de pers niet laten ontbreken aan de modedeeling dat hij do N R Crt leost met disponsatio der Diocesane Overheid is het mogelyk dat Z Ed zender dupensatie ook aan dat blad medewerkt In hot integrale kamp worden zulke vreemde stukjes soniB afgespoeld dat men zich langzaamaan over niets meer verwondert log U A Kaes J i ht H smtt t Slop W van Vma T a K L S oor iad ii M c Vries J li Wagvaaar voorw J A Wever Atgewese 2 Aaa Klasw Ib aaar lüa a Ub H T Arend M A M Beuoiaa A c Braadwijk h H F CocDe K DouwMltek kt r J J Huuiog N de Joog J Koenraad B Kok U Koog L I dcfaouieo A B V Straateu T Toot W Verweii voorw Afgewezm 4 Vu Ktawe Ic uaar Klasae Uc J Wfi wete Botw Aa M Deur U i hjigel S FounUer A vaa Ham B Heij maas l Hoofeoddf j W vao Kooit t far Metier U A Toeo J N Veeoing Atgewezas 3 Van Kia ae Ua naar Klasse Ula J h Bnis I B Nlnaber van KMb e M Kc tk r voorw J U Bakkor Niemdjer C a K J Fr Öibbea IL van r öU en B van Tijn Jf Vu k A v d Water W v d Water Aïgewown 6 Vau Klasse lib naar KUsse Uib i I J UerlijQ jt V d Broek J F Cre mer t d Klerck Ma KortenotiveK l Koier J Krom W KruUwijk Ö i aul fcA Aa eicbeepmidier C van Vreu miugep voorw J i Wbtse M vao jZwieten Afgcweieo 4 I an KlaMie lila naar Klasse IVa i Abbenhroek b Bontenbal Ba v d BoHcb A Breekland A M W Ifogterom i Klkeleoboom W F J iïuijken J J II Heyl J Jaxperb voorw J t Laugenliergh J L Paleer voorw J J an rituljvezaot Meijen U Visser He Ita Voorstad A VrlJIandt A H Un fi Afgewezen geen Vau Klasse 111b oaar £ lassc IVb h lleszelzeu H Brouwer A A Buileodorp O Baijs Na A Kijsseo Tb K Ilagwaar voorw C l He j J Koenraad D Ci Kruisheer W de Mol voorw t Verburg Ja Kettler Atgewezen i Van Klasse l a uaar Klasse Va A Nlnaber van Hijbeu voorw H W Jager C B Kunst L H f de Munnik voorw C B van Nea W Overeijuder Th Kuij voorw Ja W Smit J M A tjcbwerts Ae v Vreumlogsn AlgeweziiQ 1 Van Klasse IVb naar Klasse Vb H den Hoer II 1 Bos A J M v Drimmelen voorw J Uinkelaar van Kgmood 1 den Hoed H K de Jongh L van Meurs Algeweseo 3 I edel G mDBsiAm Naar wij vernemen boeit de heer T van lient dezer dagen benoemd tot pedel tiu bet ivmooMium voor die Utrekking edankt den etiQ prooi der v laiimieu gewordenKnkele kippen kwamen in de vlaiiuiieii OOI Hrt gehael was hoewel laag t i brandschade vertekentOver de oorsaak van den braad aii niets met sekerheid tf con itateereQ Weltichl Is onvoorsichtighetd van kinderen er niet onsebutdig aan Itai de InaaidHpuit die enkele maanden geb den in I Beiersehe werd geplaatst aau e teer dringende behoefte voldoet b bij deten braad duid lijk geltleken Tel rafisch Weerbericht Vin het Koninklijk Meteriologifich IniUtaut te ÜK BILÜT Hoogite barometeniand 76 i 4 t Iledttn lugiite itund 758 Ie V l nciit Vorwachting tot den volf iiden dag Zw kke tot matiKe uidéiyke tot westalyke wind tfjdelgk opuiirend droog weer kaïu op onweer Wnt koeler in i midden en het noordooc ten van ons land Gemengde Berichtea Ken oplichtersHtreek De juweiienfirma Speyer A Co in de Schoolstraat to s Gravenhage werd Zaterdagmiddag opgebeld De direc tear van t en onzer grootste hotels deelde mede dat hij iemand zou sturen en of de firma den man een 4 tai briljanten ringen wilde me i ven De firma b oofde dit te doen De zaak werd echter niet ten volle vertrouwd zoodat den directeur om nadere inlichtingen werd verzocht Deze wist nergens van Ken oogenblik later kwam een heer die vertelde gezonden te z n door don dire ear om de ringen te halen Mon hield den man aan den praat on waarschuwde de politie diei den oplichter arresteerde Vnnrworkontploffing In oen perceol in doHouweningerstraat te Amsterdam heeft Zaterdagmiddag een ontploffing plaats geharl in de werkplaats van een vuurwerkmaker Toen zekere H bozig was z g klappertje te maken ontbrandde Jllotseling het kruit waarop een hevige ontploffing volgde Do ruiten van het vertrok benovens van een kamer daarachter geleden werden vorbrijzeld iï liep veiTPoadingen op aan het ge laat en do borst en moeit naar het WUheiminagaathw worden vervoord Do brandweer evenals do Genewkundige Dienst verleenden hulp Uedelgden 1 Ken bewoonster van de RieUanden te Amsterdam was door de justitie tot boete veroordeeld wegens overtreding der Ijeerplichtwot Gisteren word ze gehaald om de subsidiaire hochteniR te ondergaan als Capelie a tl Umi De léestcom I missie van de hier in 1913 gahou ien Onafhankelijkheidsfeesten hield een vergadering waartoe ook uitg6noo ligd was het onderwijzend personeel der openbare scholen De feestcommissie werd ontbonden en een nieuwo vereeniging opgericht die sich ten doel stelt jaarlijks den schoolkinderen die de scholen getrouw bexoektm een feestje te verschaffen Zeven personen werden gekozen dio het bestuur dor nieuwe vereeniging zullen vormen en die onderling de functies ssullen verdeelen Moordrecht Vrijdagavond hiold de zangvereeniging Advendo hoor vergadering In de plaaU van don heer Do Nooy or die als directeur dor vereeniging bedankt had werd benoemd de beer L J do Beun uit Gouda De heer O B de Wilde bedankte als bestuurslid en als zoodanig word benoemd de heer H A de Wilde Daarna werden de bestuursfuncties als volgt verdeeld P Goudriaan voorzitter H A de Wilde lecrotaria A den Boston penningmeester O v Vranen en U v d Gaag oommiosarisaen van orde Offieieele Prijscourant VAN B S erretleiliidel ItABsteriJtai 13 JÜLI 1914 Staalalecaiit Ned Cert Werkelüke Sohnld 3 lot Oostonr nelaatingvrije Kronenrenie 4 pet Port ObL 3de Serie Amort Schold 3 ppt Ruiaiache Obl VM6 Spot ld OW Ur Rnwianhe Spw mii 1898 4 pot ld Obl Nicolai Hpoor wok 18 7 B 4 pot ld Obligatie ie Kmi ie 4 pot Japan Obl 1899 4 pet Moiico AH Binnenland Obl 5 pot Braiilie Funding I ee ning 5 pot d Obl 1899 4 pei Veneiuela Dipl Schuld 1905 8 pot Buk üCreëlM luiei Fed Bankaandoelon ladiulr OKenemlafn American Car A Foundry Comp O V A I ld Smelting It Itefining Co Cort V Aand Anglo American Tele graph Cy Cert v A V S Steel tlorp Cert V Oow Aand j K l CriHlIei laueii atti Caltayr OidernealifeH UandelBver Am tnrdam Aand Jav Cultuur Mg Aand Ned Ilandol Mij C v A Unkviw miiatm Katahoon Manbouw Mg Oow Aand i Redjang Ijibong Mijnbouw Mg Aand Great Cobar Aand Felreleiini eri DordBoho Petroleum liduitrio Mg üew A I Kon Ned Mij totKxpl l v Potr Hronn C v A I Shell The Tranap A Trad Cy C V O A itciwein aari nUn Ned Am StoomvaartMy Aand Stoomvaart My Zeeland Pioforentie A Int Mercantile Mariqn Cy afgeat Prof A TaInk IMeriimaiBcei Bindjny Tabak Mij A DIferMii Muxwol Ijind Opant Cort ï Aand Peruvian Corporation Um Cert v Aand Iloll IJzeron Spoorwegmij Aand Mg t Kxpl V Staataipoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A 11 Obl 1 pet Warichau Woenen Spoorwegraij Aand dito dito Act de Joniu Amerika Atchinon Alg U pb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij Oow Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Oew Aand PHKHIXLBKNIIItJRIl Amaterdam Aai 3 pot Hongarije Theiw R gnlining8 0 4 pet Kwn tM Een beleediging Schoonhoven Naar de N H t medeiieolt heeft in do Vrijdagnamiddag gehouden raadsvergadering alhier de Burgemeester meegedeeld dat by een aanklacht zal indienen by den officier van justitie naar aanleiding van de uitdrukking door den wcthouH A Sohrendor in de vorige zitting gedaan dat alle verordeningen die de gemeente heeft prulvorordoningon zijn Do bargemeester achtte den Il d door deze uitdrukking beleedigrl on oordeelde haar strijdig met het algemeen belang Vooraf had de voorzitter geconstateerd dat de notulen waarin bedoelde uitdrukking is opgenomen ongewijzigd waren goedgekeurd on vastgesteld 55i 100 Hei conflict met de sigarenmakers HiHienmiddag vergaderde de Ver x nlging van t a iak en Sigaren fabrikanten voor ouda en tJmstreken met de hoofd iH stiiren van den Ni d BigarenmakersiMnd en van de Federatie van Sigareamaker lil Niderland naar aanleiding van het neerleggen van heiwerk door de sigarenmakers van de firma Poters en Binnendijk De Iwsprekingen in deze vergadering gevoerd iiadden tot resultaat dat genoemde hoofdbesturen tot de erkenning kwamen dat dti Hlgarenmaker ten onreehU den ari eid haddei neirrgelegd en deze moest worden hervkU Vtsnnoodelljk dt Ix Hprekuigtm waren echter te deser zake uog niet eeliei gf lndlgd zal de firma PceterH J i llLiinendijk ben die bet wi rk heblH u Weergelegd 1 msdagmorgen In de gelegenheid telieu het werlt op de fabriek Ie hervatten Zij had echter geen geld on dus zou ze meegegaan zijn zoo niet een aantal bootworkors die van hun arbeid kwamen medelijdon hadden gehad en een inzameling hielden waarmcte de boete nog kon voldaan worden Doordat do heer J Dissol te Nieuw Holvoet op een motorrijwiel gezeten onder Nieuwenhoorn voor een kip stopte sloeg hij ovor zijn motorrywiol heen waardoor hij zeer ernstig aan hoofd en handen verwond werd en zich onder geneeskundige behandeling meost stollen 218 226 Laatste iierichten Jhr Mr J Ro l Ht den overleed Ie s Iravenhsge Jhr Mr J Itoëll Vice president van den Baad van Hlate Oud preiddent van de TwtMHle Kamer Jhr Mr J Uo ll werd geboren InIMI en lieri lkte diii den fll jsrlgen leeflijd Sa van IWH iH 7 minister van Bullenlan toche Zaken te xiju gewm l onderhel Ministerie Ko til van Mouten hetwelkaftrad na de invo4 riog van de nieuweklesw had de beer Itoöli van lïW 1 t90U zitting alk lid der Tweed Kamer voor het diitriot ntrecht U De Kaïierkoos hem tot Ifcren pnntldenl welkehooge betrekking de heer KoSII mei groole ambitie en met de moest Hlrlkte onpaHIjdlgbeid van l9 ft 9nH onder bel Mlnl lerie ile Meeübr ln fl vervuld H M Tie Koningin l enoi iiide den lieer Kot ll lol vloe reMid4 nl van den Uaod v Hiale in de vaoatitre Jtir Mr f J van t indereo te üverbKliw iKiboorde tol de vrli lii etui tuipartij De Nederl officieren in Albaniö Generaal de Veer heeft aan do Ned Rogeering geseind dat majoor do Waal en kapitein Honne in goedon wolstand to Valona zijn aangekomen De Albeneosche opstandelingen weigeren de Nederlandsche officieren die gevangen zijn uit te leveren De Tramstaking in den Haag Do dienst op Ijjn 8 naar Bchevoningen wordt vanaf vanmorgen B uur onderhouden al gaat dit met groote moeilijkheden genaard Omstreoks halt twee namen do rolletjes in dp omgeving van het Plein zoo toe dat de marocrianssooa werden gerequiroeid Het Plein en allo toegangswegen daarheen werden daarop afgezet Eenige werk filligen dieopdetram stonden begaven zich van de wagens en sloten zich bij de stakers aan Het geheele rijdend personeel is thans in staking Het publiek maakt weinig gebruikvan do tram Herhaaldelijk worden deruiten der wagons mot steonen ingeworpen In de Lange Houtstraat werdzelfi een ladderwagen over destraatgegooid om de tram het rijden te befetten 14 IW I e Transport arlM iders Soar WIJ vernemen worden door d ioHse werklieden die de Hchepen losten en die heden bij de flniia iel r Nschlegaal en Job OeMslng en Vo aan bei werk konden gaan geen Mdiiiileu geluKt ïioodal de nchepen genoodzaakt zijn geladen te blijven liggen Aanhouding verxocht Hoor de politie wordt de oAnbouding verzocht au de B bonder van en Moi itienwlukol te iouda en te Uullerdttiii ibauM voortvliirhllg verkeerend In lataal van failliNMemeiit aU Mishaodeliog Zaterdag omstreeks middernacht beeft in de Tuinstraat alhier oen mishandeling I plaatH gehwl Zekere L Z hiH ft onder den invloed van Mterken drank xekeren II aangegrepen en dezen zooilanig geulS gen dat hij bioi di nd aan het hoofd werd v Twoud en t wiiKlelo K neerviel IhmiH delde werd naar hulM geliraeht waar het iH wtÉsizijii Hpoedig terugkeerde lie aanvaller Z werd nog deuxelfdili nacitt gearn ete rd en legtm bent i proowi viviiaal opgemaakt üotikoop Gisteren reed do heer J Sprayt alhier met zijne anto van uit de garage door de steeg langs het buis van den heer J Stolker ien openstaand raam word door hom niet opgemerkt mot hot gevolg dat hier tegenaan werd goreden en de ruit boneven de voorruit der auto werden verbrijzeld De heer Sprnijt kreeg door do wegspringende scherven oen ernstige wond aan zijn pols HTOLWIJK i Juli iteterenm ddagtf ongeVi oT kwartier over 12 bralf bij W B in t Beierwjbe alhier een felle brand uil die zich ernsUg liet aaniden IM irand oatsumd In de hooiberg dl in ongeloofimi korten tijd in hchteiaaié stood Aang wakkerd door een vril kiacbligen wind Motigi u de vlammen weldra over op bet woonhiiiM dal Hiecbts pl iu S M van de hooil Tg verwijderd is fjal de e woning oiettemifi liehouded ia geblevm hebl en wij u danken aan bet kranige en energieke optreden vu onze nieuwe Beiersche brandweer Bioaen 10 minuten na hel uitbreken van Am brand was de KpuÜ al op het terrein aanwexig en wierp zij haar eer t waterstralen op bet ree bramdende gei ouw Met schier iiovennienschelijlte InApannhig is door allen gewerkt en moclit men aan ook hel genoegen smaken het buis ie redden eo daardoor onze gemeente wellicht voor een ramp te Ijewaren Behalve de hooiberg is nog nm schuur waarin zfefa e a Be landbouw en meik ere happ IP 1707 fiHO 194 m i 124 i k 7 9t 9C BI De boBchbrand bij Weert Men meldt uit Weert dat in het geheel circa 300 H A dennenbosch door hot vuur is vernield De schade is enorm Slechts een paar eigenaren zijn verzekerd Honderden werklieden namen deel aan het blussohingswork en werden het vuur gistermiddag meester Wijziging Drankwet De Hotelhouder moldt Aan ons bestuur zijn door den minister van Binnonlandsche Zaken eenige exemplaren van het voor ontwerp Wijziging Drank wot toegezonden benevens evenveel exemplaren van de daarop betrokking hebbende memorie van toelichtingon zulks met do bedoeling ons bestuur in de gelegenheid te stollen dienaangaande opmorkiogen ter kennis van den minister te brengen welke Z Kxc dam ongetwijf cal overwogen Het spreekt vanzelf dat hierVu gaarne door ons bestuur gebruik 1 worden gemaakt Vóór 1 September a s mooton onze opmerking n wonschen bij den minister zijn ing komen Daar een en ander strikt vwtronwelijk ia kan hieromtrent voorloopig niets nador worden modegedeald Men schrijft ons iiU fl tlravonhagp zondagmiddag 4 uur VWn a de drukatp Heizoendagen hiH ft den Maag en d iH ook Schevenlngen het ondt tram niueU o i t tlen Welk len ongerief dit veroorzaakte 1h tiijna uiet aan te geven Mur b 4 publiek beeft dit on K Tiet Itijna met entbustaHme geleden wont I lliel Kcliijnt dal heel de llaagnehe burgerij É f hwft gekozen AigerH H wordt dexe itfljd ais ei n voikonii n ttill P m dig ebouwd en de antipalliie t gelR e hooghartige botidlng der Iramwegiiianl elmppij die uog Zaterdagnamiddag een vorxoenende poging van Hiirgeiiiee ier ea WelbouderM afvnH tijgt vnortdunmd Itwedn vrwg in don ochtend was er vwl publiek op de Ikwi daar het nieuws van de KULking slob onmiddellijk verspn ldde KiK edig hl i k whter dat het in den ochtend bij ÏTtWhtu tmkele pogingen oni iH n dienst te organlxtvren zou hlljveii Tegen twaalf nar werd op de lijnen l t H n 4 i n uitwit lieperkten dien i met li rijtuigen ingwteld doch U den loop van den mkldag werd dio poging OW t VOU Op hel Itaanvak den IIsag iVIH liepen iww trams Het aanUtI werkwilligen bedroeg aanvankelijk hoog tenti t doob in d loop van den da heldwih zich nog eimlgt b Ktuiirdors en eondoctmirs by de stakers gevo gd zoodal op uU mdering van eoketo si w oude condudteiiri na de Htaktng algvnievn i HH reniis Ml werkplaatopersomwl weigert het werk van hel rijdend pvrsonwl op te nemen OmMrei kn twt e uur bad in de Wagt nstraat een incident plaatH oor de geweldige gewapende macht 100 mareehauasee m rijksveklwa hlers en veel politie die op de he f 1 gebracht h het nieuwsgierige publiek aecr talrijken de opgesebou jong ns die van n relUHje houden badden dan ook een oograUik vrij Npel Zij wteten üi de nabijheid van bet vergaderlokaal der stakers twen tramrijtulgen bet v rder rijden te beletten en wierpen met de Ieen ï van een In oanlMiuw ttpid bitla de riiït D der Iramrijtuigw in Ite potitiepo5 t op bet voorl I on Io te eeolge wholen In d lucbt on venlerB ndeUag te vooiko Zondagsrust voor Melkboeren Zooals met oen enkel woord Zaterdag door ons is gemold bevatte hot a r weekblad Do Gouwonaar van Zaterdag jl een bericht bettoffendo de pogingen die door don melkhandel hier zouden worden aangewend om te komeit tot een 200 mogelijk volledige dagsrust Wij laten thans het bericht uit dat Wad in zijn geheel volgen In oen samenkomst in do afgoloopen week vereenigden zich in de bovenzaal van Hollandia een 30 tal melkboeren met het doel middelen te beramen om aan het Zondags venten of verkoopen van molk een nde te maken 01 althans beperking te stellen De hoer P J Kolijn lid v d Gemeenteraad was ook op deze vergadering aanwezig alsmede de heer Valckenier de Groove directeur dor Qoudsche Melkinrichting alhier De beer Kolijn welko vole gegevens l ezat in deze zaak toonde in een rode glashelder aan dat het voorgestelde doel zoor wel voor uitvoering vatl aw is Spr wees zoowel op het voordeel van boor on melkslijtor mede op het vermeende nadeel van die beiden Oppervlakkig beschouwd i n wij geneigd te zeggen dat het verkoopen op Zondag onmogelijk e taakt kan worden vroeger dacht n ook dat het onmogelgk was 4e apotheken to sluiten en thans wij ien het hier in Gouda kan bij een goede aamenwerking heel wat tot 9 28 1B7 1 Stadsnieuws GOUDA 13 Jali Hij de door de gemengde commissie voor bewaarschool akte examena voor do gemeenten Rotterdam en Den Haag gehouden examens voor de akte onderwijzeres aan een bewaarschool slaagde Mej A J v d Graaff alhier Overgangsexamen VeeartseniJMhool Voor het overgangseAmen aan de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht zijn van het dorSe naar het vierde studiejaar geslaagd de heeren P van dea Breg Krimpen a d Lek A Burg 100 147 GELDKOERS Prolongatie 3 pt Nat en Buitel Staataf til Culturen eveneenx Tabakken geen verKchil Petroleum flauw liuUberH stil Mijnen loatelooa ORACHEN QUELL flESSCHEN WORDEH OP RïKENINGi EESTEIAOOCH BU TERUCGAAF VESGOIi Vi LITER A 15 CT I NATUUR BRONWATER tan bakl iordzijHe hfcft willen voorbijvaren Mn lat zn ioor haar liiihten dat votnuHDien t kennen beeft gegevoa Jan lieeft hij Kich vwgiitt Ui vftr Ufting zou echt geen kwade gevolgen beblwn ehad aU de Storatad moer ruimte bad gelaten om te p aBeeren Dat hij znlln beeft naget t n l mHthoawt de ommitaie echter nüit alM bijkomende reden voor de aanvaring Ook kao meu niet zflggen dat het l ov l om toiitoppen dooir Kendall nit voonsorg gegeven blyk gmit tmn weinig I e éjd Het snelle zinken van de KmpretR verklaart de comtaw w nit de gtwleelt lijke v rnieÜDK van het geHlof n waterdichte schot tuMchen de Iwide macbïnokamem l fl comimiaie IntveeH voor de toekflmiit aan alle patrijiip Often en zooveel mogelyk waterdichte chotten tijdenR miat U luiten en vlotten gertted te houden lie vansMill wogdrijven alt mm whip zinkt Lezxlaaa d I Kctditvrnagfftqk Ingerliend m mm wetsontwerp tot nadere regeling van het eduvroagHtuk Nii bij arrAst van den Hoogen Uaad Vftii 2 l Juni jl ift btwÜHt dat iH n bnlo ii af itHgd door oen ui t tot een kf rkg nootf chap Ixthofirendtiu etaigo niet de kriudii heiift van iwn bo wdigdo gpinigenverklaring t n flat onn étn vorklnarbsar veriEuim van don w tgflvfir iü toe HPbtijvon dio niet tot een k irkgonf ot u hap behooreu niet ftU vniklariugnn van getutgf n kunnmi gelden komt het dor llegonHng niet wijfojiirhlii vmir dut dit thauM door den ilougoi Tlitml na bijita mm oouw geronHtaliHU do vmzuim an Ion wcizoo npfiodig raogt Iijk mtmi woiden horsteW SOWm hot nnmt van 2 5 Mei 1910 een wetswijziging omtrent don vorm der lieöedigingononlbwirlijk maaktti in thani wetuwijziging ttm aunscinn Van do verpliehting omUcnt het aHnggnn van een eed of belofte noodssajcolijk gewordf i De Hiïgooring wonnolit dn herziening der eodNverplifhting niet te bepfirken tot oen wyziging nitalniter d ten opzichte van den gef igenr ed in strafzakim en dtm da umode nnodswkeHjk velband hondenden getuigftiini il in h ir erlijke ziiken dotïii iinn tiom hnrzi ninK een zoodanig nl emoim karaktiir te geven dat deze nltlmnH voorloopig ftli Hin oploHMing vanhetretKl soo langen tyd de geinondernu verdeeld houdende eed vraagntnk al kunnen wnr ien anngomerkt Twi H rlei moet h ilfzo algemoene beniiuning op den vootgrond Htnan 1 r moet mut r eenheid en zekerheid komen teil aanzien van de thans in tal van afzonderlyko wettnlyko V4iorüfhnften omtrent do h ikjdiging voorkomende bepalinf en 2 aan itezo uieuwo regeling zal het boKiu monten ton grondslag lig gen dat de tod 8l trbt n die govallon gtbandhaafd biyft waar deze inderdaad onmisbaar moet worden geacht en ten tuinzien van die penionen van wie do eed kan worden govurdeid zonder hun geweten aan t dtmn Ken nlgtmieen geldende geheel vrjjo keuze tuH ohen ed of belofte of een algoheele afochafling van den whI kan do Hegnerin niet iMtvorderen Onarentegen in evenmin bevretligend de uit lal van wettelijke vnormdinftmi voort vIrHuemlo en ook lonr hot arrest van deu HoogBn Haad van U Ue wmber 11 18 iet Rewijzigde tAwstand dat alten die tot i on korkgenooUchap hehooren dat h t afitiggen van een eed niet twpaAldetiik veibiedt verpüi ht zijn wm af te leggen ook al hebben zy ptiroooniyk de meest ernitign gewelensbezwaren tegen hot aflefj en van den eed Do oedndwang nog langer te handhaven ware in Ktrijd mot hm g Mwt van art 1 7 der Urondwet welk artikel ieder penioonlyko godhdienstigo gevoelens zooveel mogogeiyk wil ge terbiedigd zien ïïe Itogeering die do Minister Regoat hij de Udiamleling indeTw odeK mm betreffende de noodwet vantÜll in uitzicht iitoldo vor r ile dnttnitieve oplossing van hot eedsvraagstuk nnhynt ook naardemeemng van do tegenwoordige Uogeoring do miKwtg twnntiohto welke regeling hierop ni rkomt dat tot de belofte zouden wraKtlon toegelaten alifjp by wie ornBtige owot JUHbezwaren tegen het afloggen van don eed boataan ondorbevoegdheid van den roohter om indien deze niet aanneemt dat tlo geweten Ihiz waren oprecht gomoend zyn tnc h don twd op te leggen l e j regeling voldoet alleszins aan het vereisohte l ehoud van dan waarborgvan den eed ondor eerbifnliging echter rvan gowotenabeawaren j Hoezeer overtuigd van de wonsoho ïykheid dat op hel gebied der beëodi giDg grrKïtere eenheid totstandkomt njeent de Hegeering toch naast de algemeene regeling eod verplicht ing zonder gewetensdwang voor een aantal antwe gevallen een afwgkend regeling te mo t n voomtéHea Zij ia van oordael dat t a v alle am t 6eden en soortg j fke eeden alsmede in alle geviUlen waarin thans reefis het wettelijk voorschrift volledige vrüheid vao keuze geeft tusschen md of belofte en waaria derhalve het aHeggen van den e d door den wetgeVOT niet dringend noodzak gk is geoordeeld de eed zal dienen te vervallen e n voortaan alléén ile belofte b hoort te worden afgelegd Uemeentelyke C redietbank Omtrent de stichting der Gemeentelijke Vedietbank van de V reeniging van Nodorlandsche Gemeenten v r neemt men nog het volgende R ls zijn geplaatst 24G aandeelon en wel door de gemeenton Ijöidon Araernfoort Deventer Groningen Haarlem Vla tliDg i ZutpheB Assen Bre la Oouda Oorincfaem Harlingen Den Helder Hengelo 0 Ijeeuwarden Sliedreoht Uuasum Veemhun Winschoten oevorden Harderwyk Hoogezand en Katwyk iht plaatsing van 44 aandeelen is nog aanhangig nnraelrjk Inj de gemeenten Hdversum Almoto Hchoton Ooststellingwurf en Dordrecht In het geheel moeten er ongeveer 000 aandeelen worden geplaatst De dirertour der Vereeniging van N deilandscho Gemeenten do beer J Simons houdt in verschillende plaatsen van ons land voordrachten voor do gemeenteraden in Ijesloten vergaderingen on ook vuor burgemeester en wethouders Uneven do leden der raadsoommissiün voor de tinanoiën uit do provincie waarin de bijeenkomst wordt gegouden 55oo to Vlissingen Amorsfoort Arnhem 14 Juli in Musi Hacnim Alkmaar 20 Juli voor burgemeesters on wethouders enz van NriordHolland ïjeeuwarden 24 Juli voor do Vereoniging van bargemi osters on socrotarisHon in de provincie Krit Hlund venlv worden of werden voordraiht4in gehouden te Zeist voor den Uaad iu beHloton zitting Den Kaag llilvori um Zutphen VelHe Schie lara Vlnardingen üorinnhem Müldelburg Utrecht Devenltir KnsohedoJ aandam ln 4t4itr ehoo1 zyn thans oen 30 plaateen l eKoolit 1 r A G van ItsmcA Knar hflt Vitderland verneemt ïs dr A O van Hamel lotuaar aan het Krasmiaansch Gymnasium te lUttordam lienoitmd tot bttitengewonn hoogletuaar in KtHlorUndsch aan do univeruiteit te llonn Uett gedenkteekon by Quatre Bras Ia Gazette de Hollande meldt uit BrasKol dat het Waterhto comité be sloten heeft het bü Quatre bras op te richten gedenkteekeji te versieren met do beelt uiissen van de Holgisch Hollandsche aanvoenlors die het bevel over de troepen bobben gevoed in den ilog van lÜ Juni 1813 V iór het godenkteoken zal een horatbe d vaU den Prins van Oranje komen aan de nohterzijde komen zeven medaljons vyf in het fries van de vgf be volvoerende genoraalw terwijl de twee andere de militaire schietlkundigen zuUon afl oel len graaf T sorclaes en de Bas Iio het eor t erin giwlaai zyu de juiste Imteekenis van de door Belgen on Hollanders t i Quat Ura gespeellij aan te geven Do plannen voor hot godenktoekon zyn nog niet definitief vastgesteld Luitenant kolonel Tl jmson De beeldhouwer Ajdgust Falisn heeft de hntdigingsGomtnitisie uit het l de regiment te Groningen het voorstel gf aan om belangeloos het borstbeeld voor luitenantkolonel Thomson te ontwerpen en te boetseeren De oommissie hoeft dit voorstel met groote dankbaarheid aanvaard De staking uin de Timm In den Haag IIH ronfllct lusHchen de Ix ambtra der ItoagHcbe Tramweg Maatochappij en do direolte dier maatMctiappij In op et tt staking lltlgelouUMl Zsterdagnaebt uur betttten dk be iut ten ten getale van HUt vergwlBlng gfvboiiden over bel antwoord van o tHrvcile waarin de loonvlMi btw wprden afgewi xen en toen Is Q et ep 4 na algeuioi ne Riemiiieii iH Htot totstaklog over te gaaa Koiidagniurgen verttchwn dan wil gera beambte aan de trauinnniH on kon K en wogen uitrijdi Fen der nH dewerkeni van hot Vad heeft iCaterdag i on onderbond g had met ddi pn iideut van den Kaad van iehe r der II T M Mr h van Houten iHe tmgevwr het volg wde mediHleelde l e nieerdfTheid van het periMKiMl U iBgezoaden Meded lifigeo DE cIONTO S V30CLWEBELD CHOCOLADE BudKe tablet 3 Vbgdkaeaten uwQt Hij dU luctdmt aren geen traniluaaaen zelf maar aanwezig In den naiaidds werd Ijèkeod datwn groep roadsMen en spoedgemeeoteraadH Kiuing heblion verzoclit I wi iiouderdial Ouiwche werkwilligeo zijn heden aangi kotuen en ia getdiadMr de wagenM naar de remise san de Laan van Meerdervoort ge racht UaardlemeuMcbea den w g niet eeuH kenntm verwacht meo dat ook deze M giug der tramdiri clie zal mwlukken Aan de Maaad t t ontleenen wij nog hel volgi ude omlreol deze Htakmg In de vergadering van de i ambten der H I M werd Hloii n bet volgend schrijven ie richten aan i van s jraveututge de diri Ctie van de Il T M en aan d m Raad van Behwr van de H T M tf loj opdraèbt der bedennacbl met bet geaaiiRMiiijk personeel uwer maaUcbappij i liouded vergadering heblieo wij de eer ter kennis van IJ te brengen dat in Itedoelde vergadering waar ruim MUU Iteaniinen uwer maatschappij aanwezig waren met op 1 na aigemeene Hlemiiien door het pi r one i tieMloten U hel werk niet te hervatten alvorens Ie voldaan ih aau de wenscheo van tiet p rMone4 l op J Juli ter keimifi van r K ti gebracht en ie de tiuipcondueteur van l utten ontslagen wegitiH zijn op 10 Juli gedane verklaring Iiij eventueele staking met te zullen onderkruipen weer in dienst U teruggenomen he In dezen Hiunenwt rkende hoo dl eMuren verklaren itU ten allen tijde txTeid lot nadere l Mprelr ngen omtrent deze aangelegenheid iVvem ZIJ bet onn gewijzigde domicilie thann gevcHligd in liet gebouw der enlrale Houtmarkt alhier Hoe de dienHt omstreeks 12 uur onderhouden werd iilijkt hieruit i waalf uur Het i Iein anders een der brandpunten van het tramverkeer lijkt een rustige ruimte e n oort van marktplein van een onzer ItraliantHche dorp n ffelvze ntot betaalde Slat on plein eventHnw dat bijzonrler groot leek nu de erenie kteurlge wagen er onl liraken Kven ua twaalven Zondagmiddag werd bel op t Plein anders hen inotorwagen van lijn ti die vandaar naar heKievernl eijnootplein op Hcheveningen rijdt rwjd voor bBHtu rd door een oontroteur diu j een politiefagent naa t zich bad terwijl I poi tserH 0 den motor en liijwagen als conducteur dienst deden Op het acbterbalkon van den motorwagen evejieens een politie agenl en op dal van den bijwagc ii een rijknveldwachter t Was een poging der dirtniUe om het U lrijf in werking te teilen To m was het met de kalmte op bet deftig plein gfHlaan Honderden schoarden zich aan weerszijden van du tramliaaii vijandige kreten uitende aan het adres van het werkwillige personeel Uitdrukkingen ala verrailerH scliooiersl vertolkten de gezindheid Slecht een enkele waagde t om aU paHwagier in de tram plaats te nemen I en heer en tn n danio werden berkend waarou bet aan uitjouwingen niet ontbrak m kapper armoe H Kau jij geen rijtuig U lalen We zullen je wel ontbonden l e bereden politie vernchPen en een aantal gewone agenten Zij hielden de Itaan vrij doch bet publiek Itestaande ui georganiseerden uit andere vakken hield stand Al een wagen van lijn K vertrok werd er een Indiaiiengehuil aangeheven Kwam er een andere wagen aan dfui werden dezelfde tooneelen lierhaald He trams van lijn 8 er waren 5 wagens ingelegd vertrokken doch met zC r weinig passagiers Het tumult op het I Iein werd ti en twee uur zoo groot dat de politie die bijzonder tactisch optrad het noodzakelijk aohtte bet l leln te doen ontruimen i en enkele riep spottend de ataat van l eleg doch van verzet ti en de politie was gwn prake I e tramdirectie had legen twaalven enkele wagens van de lijnen en i i ingelegd voor den op Zoniiag zoo drukken dienst op Sebeveningen Op den etTBlen wagen voii lijn 8 stond de prenident eonmilBsaris mr I van Houten on het voorhalron I n ook van lijn 1 Ilollandsche spoor I Iein waren vier wagen in dienst gestold Het iiuhliek waagde er zich niet aan Alleen in den namiddag brachten de wagens van lijn 8 nogal passagiers uU Rcheventngen aau Haar de opwinding in de stad nam toe Van Hjn II jverden de ruilen verbrijzeld door eenige grondwerkers ook de wagens van lijn 8 tdeven evenmin ongedtnrd l lp van lijn 1 de lijn wftarop een aantal van de oudsten uit het pernoneel dienHt doen die zieb toch iMjven verwachting der KtakltngHIcidlng iiij de staking hadden aangesloten hadden geen i epaalden triomflocht door bet roode Haagsche district in de volksliuurten die di ze wagens pasHiHTen iK jiaalde men zich niet lot jouwen en fluiten maar werden ook allerlei itrojeetielen op de wagens gerlehl met het gevolg dat te circa half drie van de vier wag ns die uitenden naren alwwr drie in ontredderden toesUind in de n mlse aan de Frans Halsstraat geborgen stond staking omval ruim achthonderd man Sh chtK een 25 lal vaa het persom el dal daarvoor in aanmerking komt ntM ml gwn di el aan de staking Op de stoomtram IVn Haag IMlt werd tegen tien uur gUterocbleod de arbeid hervat stand komen Maar samenwerking moet er zijn EHt is eerste eisch Spr stood in zqn eisch niet alleen ook de heer Valckenier de Greeve kon met de groote lijnen door den heer K uitgestippeld meegaan en hoopte dan ook dat zeer spoedig de hand aan den ploeg zou worden geslagen opdat ook voor de ti eïkhandelaren hier ter stede een meer rustige Zondagkome Inmiddels is een commissie ijverig I ezig om de uitgesproken godachten zoo spoedig mogelijk in daden om te zetten Ons dunkt dat kan mits er samenwerking zij tussehen boer on melkslijter Naar aanleiding van dit bericht zijn wij op onderzoek uitgegaan en ons is nu het volgende gobtokon Op Uaandag 6 Juli is in hot CaféHarmonie aan de Markt alhier een bijeenkomst gehouden waarin tegenwoordig waren een 20 taI melkboeren benevens de heeren P J Kolgn en H N Valckenier de Greeve welke Uatste terwijl an die bijeenkomst reeds oerder aan anderen kennis was gegeven eerst eenige aren te voren I verzocht was tegenwoordig te zyn In die vergadering was geen comité voorloopig bestuur of het bestuur van de besUande vereeniging van melkboeren dat leiding gaf aan deze bijeenkomst zoodat de aanwezigen gedurende geruimen tijd wachten op wat er komen zou Eindelijk tegen 10 uur trad de heer J Graafland naar voren en verzocht den heer Kolijn een rede te willen houden over de mogelgkheid om te komen tot Zondagsrust voor de melkboeren De heer Koltjn aan dit verzoek voldoend verklaarde in zyn rede zich niet competent om to oordeelen over hot technisch gedeelte dus of het bedrijf van den melkboer zoodanig was in te richten dat op Zondag de melk niet zou behoeven te worden rondgebracht maar wilde er de aandacht op vestigen dat hoewel aanvankelijk zulks onmogelijk zou scbynen de toestand in andere bedrijven toch heeft doen zien dat Zondagsrust wel is door to voeren Spr noemde speciaal do apothekers dio niettegenstaande de ernstige bezwaren welke eerst werden geopperd toch geiiindigd zijn mot een zoodanige regeling te treffen dat slechts één hunner zijn apotheek op Zondag geopend hooft Op grond daarvan achtte spr het niet onmogelijk dat ook Zondagsrtut voor melkboeren zou zijn to verkrijgen of wol beperking van do werkzaambeden op Zondag Spr wees er op dat er drang tot Zondagsrust uitging van de burgerij van de melkhandelaron en van het personeel Door den voorzitter van do melkhandelaarsvereoniging word bevreemding uitgesproken dat dozo zaak niet bij die vereeniging aanhangig was gemaakt De molkhandelaaf Verhooff wilde van dio Zondagsrust niot woten omdat do melk die van de boeren komt toch wog moet Door den heer Valckenier do Groeve werden inlichtingen gevraagd van wio nu wel do drang tot die Zondagsrust uitging daar de aanduidingen van den Ji T Kolijn al uiterst vaag waren Door spr wordt in zijn bedrijf gedaan wat mogelijk is om don Zon dagsdienst to beperken Do vraag echter of bereikbaar is wat do hoor Kolijn wil behoort mot waardeering voor de bedoeling alloon to worden gestold in on behandeld door de betrokkenen bij don melkhandel Spr stelde dan ook voor dat waar o dozo bijeenkomst nog wel 20 melkboeren niet tegenwoordig waren da bestaando molkhandolaan veroopiging Onderling Belang tracht mV hen contact te krggen en daarna eon vergadering te beleggen opdat dan eerst kan worden nagegaan of beperking der werkzaamheden mogelijk is Spr uitte zijn bevreemding ovor de wijze waarop deze bijeenkomst was geregeld De vraag van den hoor Valckenier de Groeve bntroffonde nadere aanduiding van de kringen waaruit drang wo t geoefend werd door den heer Kolijn niet beantwoord Overeenkomstig hot voorstel van den heer Valckenier de Groove werd besloten Vreemd fi noog werd voor deze vergadering do Goudsche pers niet genoodigd hoewel deze zaak toch zeker wel de burgerij raakt Toch kwam er een verslag in de GouV o n a a r het blad waarmede de heer Kolijn wel eens relation onderhoudt Rkd Ovcrgangsexaroeos aan de R H B S i Op de Kijks Hoogere Burgerncbool bad den heden de overgangsexaroens plaats Bevorderd werden i Van Klasse Ia naar Klasse Ila Ma We Alblas IK e heïim A Bos Ca K Itouwtnaa B de Bruin Th J Droste J J Flux Ja A Üabry A H van J UeMoroB F Haridak L J C dvaHar