Goudsche Courant, maandag 13 juli 1914

53e Jaargang KAMER VAN ARBEID VOOR 1 R BOUWBEDRIJVEN TH GOUDA UITSLAG VERKIEZING BURGEMEESTER on WETHOUDERS der Gemeente Oonda maken bekend dat op heden een afschrift van het proces verbaal vermeldende den uitslag der op 13 Joli 1914 gehouden herstemming ter verkiezing van een lid werkman van de bovengenoemde Kamer van Arbeid is aangeplakt terwijl zoodanig afxchrift voor een ieder ter Gemeentesecretarie ter inzage is nedergelegd Gonda den U Jnli 1911 Hurgemeeater en Wetl oaders voorn De Secretaris De Burgemeester 1 V HEUSDE R I MARTENS stent do helft van den oogst als mislukt beschouwd WanniHir er nu in do vaIg ndo weken overvloedig regen mooht vallen dan zouden de vooruitsichlen n eenigszins kunnen verbeteren In elk geval moet orhter mot misoogst rekening worden gehouden llan schrijft uit KIst Bctnwo f plak van Mmkersen is Ti ywttl goeindigd lelts is in eni e boomf aarden do eoheale cainpagno roeds afgoloopon Wat thans nog ter voilingfln wordt aangovonrd xyn of voIg rt iwarta witte of Spaansohe korson Oroote aanvoeren Byn or vap kruisbessen en roode bessen waarvan de pr js resp 7 en H cent per kilo bedraagt Van beido soorten is een nitstekend beschot Zwarte bessen voor de jeneverstokerijen worden ontvangen togen IS oent per kilo De week is ook een aanvang gemaakt met den pink van groene noten De prgs hiervan is thans f 7 per ILU doch dit röfer stal dalen üok het liesonot van dese Truoht valt Boer mee Enkele partiien Kngelsche kroaen tijn verkocnt I o schatting boliep van 7 tot f8 par U U op het bout Uo reis van den Prins Renter seint oit Patentnirs dato 12 Jnli De keiier en de keiserin heblien Prins Hendnk der Nederlanden ontvangen Dfiti Prins werd eon lunoh aangeboden waaraan ook du kinderen van den Tsaar grootvorstin Uaria Pawlona en het gevolg van den Prins aansaten NRItlllINCBN WEI KK i EVAAS SCtlADK OF HINDER KUVKEN VSROORZ KEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ïan ÜÜUÜA l op de rtt 6 00 7 der HINDERWET Itrongen ter atgeroeeDC kennis dat op de Sri röorie t r visie is gelegd een verzoek met bijlapren vsn de Koninklijke Blearine Kaarsnifsbriek t ouda alhier oni vergunning tot uittireiding der bestaande inrichting dienende tot bewerking v n Kaaraenpit door tijdel k een ijieren geIiouw te mogen stichten in verband met het bestaande in hel perceel gelegen a n den Hoogeu Schielandachen jlêedijk kadastraal bekend Sectie E No ii8i Dat op Dinsdag den sSiten Juli 1914 des namiddsgs ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid om beswaren legen de gevraagde vergunning in te brengen en dat geilurende drie dagen vóOr dien dag op de Secretarie der Cleraeente van de ter sake ingekomen schrifturen ksn wordfn kennis genomen l e sandacht wordt er op geveitipd dat volgons de bestaande jansprttdcntic met tot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Mindetwet voor het gemeentebestuur of een o meer zgnor len zijn verschenen teneinde hun bc ren mondeling toe te lichten Gouda den 140 Juli 1914 Burgemeester en Wethouders vpomoemd R L MAttFENS De Secretaris 1 Van HEUSIIE JoAn Ro n t lln Nieuwe I ouranl henlenkl In waardeeretide liewoordtngim den glwleren geatorvwi vioepreflldent van den Üaad van Htate Jhr Mr J Koëll op den pOMt dien h j h ih1 Fehruarl tyia iM kltH rte het vicep rest ident hap van den Haad van Hllle di hiwgHU lieHlvndlge landdlM trekking in liij g 4iurven T n wer hüogen le ltijd Ixn ft li ij niet l erelkt den Jlen dexer maand roii hij 71 jaar geworden zijn en setnatlgde natuur man van karakter TiiiHengewoon artn idzaam en atiw Jliii vandaag ehecn ut wel Meh en het Kindetijkt Ueifli I wat Ijn de manara tocli mo iluk ti overtuigen Mn je nu voortaan maar l eter rip mijn doorrlelif vertrouwt en mij niet I kenhi Wier U genMprei ktl Voor Waltli n liurg en Kaihariria gt rl lli ulh hoop ook nog niet i rlon n Ier weken ift i hrnge tijd er kan nog veel verandereti Had ik maar een goe l plan om dien hingen domkop uil den weg te ruimen Zwijg toch vau zulke planwnn zH Stax die werketilk I oom werd jlen jit lÉiig niet verHtmndlg geworden door de ondervinding die je pa i hebt opgt ann f horl en gOfid je Vfeuioelt je niet im t die zaak ik wil het z ki Jelui vrouwen Irent voor Intrlguea geltoren Ito heltt van alle kwaad dat op tU werejd gelK iiri wonit venmrzaakt door d zueht der vrouwen om rïch Ie honioeiMn niet dingen die lisar niet aangaan Wahlenliurg mag iod danken dal hij xirh nog te rerhler tijil lie ft teruggetrokken Voor die l ooz KatV in I T teln gwl genwg Hij waw le ri dini met de uUweFklng xljtier woorden want uit l Jwj zwijgen maakte hij op dat zijn woordJIQu winriditen indruk ha Ien geutaakT Itet luin in dien wakn lot zij uut hetn lliui gifkomen wa oen nam zlj eteh voor iM m eend duetitig de Ic te le n en Iii ra iiH onder het oog to hrengeB dat hij ht l ht jemaat i lj het verkwrde einde had in dal Katharina en Waldenl urg liij 1kaar hoorde m dal zij heetemaal ge n l oo e Katy waH doeh iumt hart ttezat dan hij Ja zeker zij zon hem wei enH de waarheid u ggen Prinses of Qravin De EIcctrische Drukkerij van BRI klkliiK ZOOI leverl vlug en lot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDEI SDRUKWERK 29 t HAtti rina poordt daarbij haar paftr l iLHl It ll paar woorden tot Hpood aan Ilnar lipjw n wartii saiufngt ptTHt liaar sdiiilien blik v rru d duidt liik haar npmH oudiTiheiu 4 n vx rontwaardtglDg Alwtwr wn céno dacht Muf vcrlifiigd Twi uren geleden ook wn Uiiiaaii priiiH ga oo voort Gt aijt goed wp wog 0111 11 oninogflijk te niaktm Aan Haldi nliurg a eventriJn de uitdrukking op KalharinaH gflaat ontgaan Uij gfvoi ldidu p mcdi liidpu iin t liaar l en oogi nbUk ontiiiofttcn huoni l likkcn Ikandur uil haar oog prak loon tmtPiiilian trota Mt n was iulHt aangfkoiuen t ij ei n plaatH waar de weg van richting veran It nle hen dippp bijna droge loot scht ld Ii hier den vtddw van den atraatweg iffwl ongevtKT duizend BClirttden verWtT een liotiten iirug op den straatweg Wnle WaartW dien omweg riep Katha riiia en voor iemand het kon verhindeh n ruklc zij haar aard imi en sprong oviT de loot liet edele dier stortte op i kniw n 71J11 aehterpooten gl Hl n ftn dl n fliooikant en werkten f en en slnkken aarde Io die vinet een plol in de tii pie i led len kreet an chrik klonk tin den ve d bij bet Kien tui hel ge a toen liranht een krai litige mannen Zeaa d X xoeforcLox Advertentiën K08TEI 008 Itij onni van de ArrondiHwnwnUllwhttank te RottordBm ilë 19 Januari 1914 ii het hawelijk van OERRIT DK lONO lm werkman wonnncle te Móaiia mft LYlJlA KDKIj zoniler l erriep wonende ln Gouda doch vorhii Vend te otterdam door echtscheiding ontbonden met al de gevoit in door de wet bepaald I 1 0 proctuBar van acber Mr K M H KOKTENOEVER Oooda S Jnli 1914 Schildersknecht SPOEDKl OEVRAAClDeen Binken SohilderskneoM loon liO et llr fr 1 lONUfUAN Sihdder tlookoop Notfun FISCHER Jr te Ede 1 rirht jUt dn hooilanden de Meentkampen onder Bennekom te mmm root 18 04 29 Hectaren van den Heer IjBinwelier on do familie Hnrnijt syn int eaet ett in hooj ste i od tlianxstJian op t e zamon f 17520 ToiMlaK op WOENSDAO 15 JULI 1914 uaniidd 2 uur liij I HOTlHtF Ie Bennekom Um over t an van notari KIHCHER Ir voornoemd ten wiens kantore inmiddel nog lian f dmo d worden en nadere inlormatiéin Rijn Ui Imkomnn In Oostanrijk warbodanl Mijn VerlcMhïir door Gravin Marie LariKh koI Itaronosmi VON WALLEN UEl inet vele I laliin en Portretten Ingenaaid f 2a25 f In Pravhtband f 75 o Mihryfiter i tfh Doeht ir oil een MorKanat inch lliyi nliik van Hertog Lodewük ¥ iKBeiéren en domlioone Toaned l tter Henrictte Mendol Kij w fti ld viïitrtmnjiir i mum J door haafTiinte Keizerin Eilaabeth aan her OoiU rykKh Hot verbonden jfi speelde daar ook na haar huwelijk m tiraal l ri oh door harel evallighaid on geest oen gioote rol liet iKMik ïoihaali dingen uil ecne wereld waarioc de gewone meniich geen toegang heeft interessante en Intieme bliionderheden ulthetHuweIQks en Familieleven der Habsburgers on andere hotigKopliialule personen ook do ware tooilraoht van hel Drama te Meyerling en de nngolukkige gescldeilonis van Koning Lodewljk v Beleren Uitgave van D BOLLE Hang 98 te Rotterdam en alom m den boekhandel verknjglmar lok direol franco toegoïomlon door den Uitgever na ontvanff van Postwissel van f 2 25 o I 2 75 waarop meidon IHQn verleden nooFüFiJisr en Migmtne wordon oker en dadelijk geiioüon door de hmifilpUn umtHlen van iipothnkor BOOM l rg por flacon O ent Verkrügbaar Ie Oonda bg ANTON COOI H Fa WOLKK Co te Rotterdam by K VAN SANTEN KOLFF Korte Uootdsteog U Dieiistaanbiedingen lielilii ii in de Goudsclie Courant rrrrfa Murcrn WÊÊT IHit dvrrlriiiitlii kosten slecht bij yoorttilbeialiiig 1 6 regels f 0 35 voor elke rogel meer 6 cents Opgaaf nitjlnitend aan het nnrean REMBRANDT PORTEFEUILLES sijn te iMziohtiflen bij d olg iid ürnM si Lange Tiendeweg Wydstraat WQdftraaL Lange Tiendeweg Markt Hoogstraat Turfmarkt Lange Ttendeweg Kleiweg Hoogstraat Markt Korte Groenendaat Korte Tiendeweg Oostliaven Kleiweg Kelzcrstraat L VAN DER BEEK ANTON COOPS T CREBA8 DE GRAAF A Co ALBERT HEIJN L P HOOOENDIJK J VAN DER LINDEN Mej DE mXM A QUANT Th SCHMIDT Krma ELSDMS F STROEVE C VAN TONGERLOO B A VERZIJL P H J VAN WANKUM N VAN DER WOUDE J VAN WIJK Am LOOPT UW KAM WEG MET UW HAARr loÉUijke Me IwdM Ma KOKO Sï HAAR KOKO DOET HET HAAI OIOEIEN OAAT HIT ÜITTALLIN TWWN VIlSTtlKT BE WOrlXtS HtL U ALS KIISTAL EVAT OttN KLEOISTOr OLIE OF VET VEiralSSCHEND VOO DE H00rDHU KOOT HIT VANDAAG VAI UW nwoisT or coirrtui AHMn N Ml ll iMn4 I u HhI t n IJici ofif vt tl Rt lARinU rH MM n 4mM 4 n VnMfMWaawMMni rWM IMVimSA DEPATHOUDERS j ud ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoniilinvenl A v ZESSKN Kriinnfn a d Llmel A OUÜKNEVELI m Zegwaard l A OOSTERLING IbE ZTJID HOLLAITDSCHE llaatschappij van Verzekeriiijf op hel jeven HRERKN niA HT 12 OEN HAA Maaischappeii jk Kapitaal f 1 000 000 CommlMarisaen Mr M M SOIIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVKR Mr A H MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P 11 J HEBKNDH Mr J JJ DE KANTBIH S wr Directeur Mr J W KOJ gj De Maat ohappij4 lage premiön Vrijgevig Voor inlichtingen wand flit alk soorten Levensverzekering tegen voorwaarden len i i tot de Hee U onrAVfCKMTKII HaCMl ia mté ltutieu en f c téSrmmKH irvsMacen to 4j MMf i ri iii NIEUWE PHILIPS Lhalfwatt LAMPAN VERVANGEN J BOOGUMPEN il POTTELBëKG Het beste Tafelxvater Zuiver en natuurlijk Bronwatef Hraf fleteltje gratf tsertrlJgHuir Oen Agont voor Holland CATaIoiJIE te Tilbarg Vertegenwoordiger voor GOUDA on Omstreko 3f M BELONJt Agent Amstol Brouworij Keiaarstraat Tel 83 o 148 Gouda EXCELSIOR BALDEN 40 i STKHK Hy SlfEL STKED i OHOOTEB SVCVES OEN DEPOT HANN OUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLE1N 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM u f de Victoria JSron f e Oberlah sfein VTAFELDRANh NK r federlant lej deWedJ 269 Gedempte Gracbt j freeft de HOOGSTE W DE vtwr Gedragen Heeren en DamesUte Koopt frelieelcofgwli van Inhotdell I ook naar bniten deitads t ontbieden Brieven worden vergoed lAjts v p opy t l lCej deWeiE AI 2fi Ged Gracht DEN HAAG Electr Dr A k n Zn 0 I8527 Dinsdi 14 Juii 1914 eOVIISCHE MMIVT Ti© w ea d Tr©xt©3a tx©lDleud voox 3 Q U d st © zi 03SCLstr©lc©aa VeréKjhijnt dagelijks Wlki behalve Zon en Feestaageu PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels mei bewysnunimer f 0 65 Elke rugel meer 0 10 Ity drie arhiereenvülgende plaaUingen wonien deze t n twee l erekeDd Uienslaaiihinlingen p r plaatsing viui 1 5 regels 10 35 l y vooruitbetiling elke n gel meer 6 fU Rerlaraiii f O 15 per regel innde lellnn en tanden naar plaataruimte FRUS VAN HET ABONNEHENT Per kwartaal fl ffi Idem franco per post j Jo Met GcTlluslreerd Zondagablad 1 50 idem franco per Kisl 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mahkt 31 bij on Agrnten den Boekliandei en d Paalkanturen Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 88 Uitgevers A BEDTDIAir EK ZOOIT BtLitenlandsch Nieuws Sir toward arson heeft t Ijarne revuo gehouden over W X rister vrywilhgw waarvan velen met geweren on bajonetten gewapend waren Ineen toespraak vo klaardfi hn dat de toekomst donker was en hy geen hoop meor koeaterde op vreedxame baslechting van het geschil Als wy besloot hij goen nervftllen vrede kunnen verkrijgen verlangen w eta ewvollen stryd c De Buffragettw Zondag is het grootateldenl van hot spoorwegstation Blaby bij Ijeirotttor afgebrand Mnn verondentnlt dat d brandHttchtinp het werk is van suffragettes SxaviB Dreigbrieven De 70sto verjaardag van Koning PeCer is te lielgrado op de gebruikelijke wijze gevierd Wegens het overluden van den Russischen gezant Von fiartwig werd het Hofdiner afgezegd Uy het Te Deum kwam de Kroonpriua opvallend laat in de Kathedraal aan Op den rit van het Paleis naar de Kathedraal was de Kroonprins door een zeer sterk militair escorte omgeven Men is van meening dat dez uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen zijn in vwband met de vete dreigbrieven die è Prins gedurende den laatsten tijd lieeft ontvangen Bij an r chisten haalden humzoekmgen plaatn waarby gebleken moet zijn dat men voomemeni wal een afinslag t plegen Verscheiden personen z n in hechtenis genomen Frakkrijk Bedwelmd Uit Reims wordt geseind T Gisterochtend hadden by het fort Vitry oefeningen plaats met het plaatsen van ondergrondsche mgnen Vyf soldaten worden betlwelmd waarvan 2 overleden De toestand dor overigen is ernstig Rusland MU oogst In Noord Rusland veroorzaakt do hjtte steeds meer Ijoschbranden waurby ook branden in do dorpen in overgroot aantal komen Veel grooter ongerustheid wordt echter nog gewekt door den slechten toeatandkVan den oogst In de Noordelijke ipu vernemen ten wordt min De toestand in AtbaniC Een part telegram oit Roma d d 13 Jali aan hnt Vad meldt Alle Italisanscho bta len bevatten berirlitan met byzanderhednn over de gniwelen welke door de Üriekache officieren en manschappen bg de inneming van Koritza zyn bedreven Mannen vrotiwen en kinderen zijn als het ware geslacht MX Vrouwen en meiajoR werden te zamen jfedroven verkracht en vervolgens door mitraillearvuar doodgeschoten Het Giomale d ttalia deelt mede dat zelfs Grieksche geestelijken gruweldatlen begingen De Hotlandgche officieren hebben heldhaftig en tot het ttiterste gestreden om de Ëpiroten te weerstaan Het bla l zegt dat Karopa dient in te grijpen Oeen Atheen cha t enfipraak sal de waarheid omtrent de gmwelen nit de wereld kunnen helpen De Albaneesche Minister president Toerkhan Pasja is Zondagavond uit Petersburg te Berlijn aangekomen en in het Ilotel Continental afgestapt Hij maakt ondank zijn 70 jangen leeftijd den indruk van een rustig man hoewel zyn houding gebogen Hg heeft levendige gebaren en een opgewekte ttem Toerkhan Paaja zal te Berl tr met verachillende itaatslieden besprekingen over den toestand in Albanië houden en hun daaromtrent mededeclingen doen Van Berlijn vertrekt hij hoogstwaarschijnlgk naar Parys Naar uit Durazzo wordt gemeld rukken volgens aldaar ontvangen berichten de Kpiroten in Noordelgke richting op en hebben zij het district Skrapari bezet en bedreigen nu Valona Rondom Durazzo wort n de opstandeliuffen onrustig en worden weer signalen gegeven uit de stad in de richting van den Raaboel Opnieuw worden van de zijde der opstandetingen schoten gehoord die ais signalen moeten dienen Het vreemdelingenlegioen zal waarschijnlijk niet tot stand komen omdat vrijwilligers ontbreken Thans zou er sprake van zijn n Roemeensch legioen op te richten In een uitvoerig telegram werd Zaterdag uit Durazzo aan de Matin geseind dit de Vorst de gezanten der Mogendheden ontboden had om met hen over den toestand in Epirus te sprekon Hij deelde hun de alarmfomndo benchten mede over verschrikkelijke moordpartijen die de Kpiroten in den streek van Coritsa hielden op de Albaneesche bevolking De Vorst protfstoerde biertegen en dded een beroep op de Mogendheden Do gezanten antwoordden dat ly het protest on het beroep aan hun Regeeringen zonden overbrengen De rorretpondent komt er tegen op dat de Mogendhetlen büzonder Frankrijk in de comédio Aibanaise tus Bcben beide komen Frankrijk is niet verantwoorde yk i gt ht en heeft niet de door andere gestichte onheilen te herstellen Bovendien gelijk een ieder weet is er een manier om orde in Albanif te doen wederkeeren Dat is het vertrekken van den Vorst Nog deelt de corr mede dat een viertal bewakers van den Vont naar de opstandelingen zijn overgeloopen De correspondent van de Matin te Rome seint aan zijn blad dat do Vorst steeds meer door zgn Miniatera in den steek gelaten wordt en dat hij zich thans keert tot Albaneezen die geen deel uitmaken van de regeering en die van zeer twijfelachtig trouw zyn Daarentegen vermy lt ny zich te wend i tot de intoroationale commissie van toezicht daar hy vrtiëst dat het Bchyngezag geheel zal verdwynon al bij zich richt tot die bevoegde oommisfie die allw sympatUe gaaiai Desa toestand kan niet zonder gevaar voortduren ülrter O it S e E exe In een redevoering te Bristol by gelegenheid van een liberale betooging heeft Birrell staatssecretaris van Ierlan verklaard dat de poHeke toestand ten gevtltlgo wn de beweging in Ierland erstig was Hy voegde er echter bij dat hij nocyt meer vertrouwen in de mogelijkheid eener billijke en passende oplossing heeft gehad Om daartoe te geraken is evenwel geduld en moed noodig Het is te hopen dat deze optimistische klik op de zaken de juiste msg bhjken Intusschen bly vi de conservatieve bladen den toesjand als zeer tevaarlyk afschilderen Zy beweren at de opwinding der bevolking van Ulster een uiterste heeft b relkt en alleen het gezag van de leiders der beweging nog belet dat er ernstige troebelen uitbarsten De liberale bladen besohouwen dit als een brutale bluf hand hel dier op de litN n en wn van aandoening heMmde stern fhiintertle dicht liij Kalhanna H 6or Is u gekwetutf Zij Hehiidde even liet hoolu en liet l m Itegaan loen hij het rfchuvi gi orditi paard H n eind aan den tengel TOorileidde Uaar ki k xij heui aan V ergee iiiii zei ze dot lk Ldaclit niet ik liet ii enk in ge V lirat ht VV ie denkt daar aan stelde hij met een afwerend getiaar Ik had nieta te vn e 6en waar ii u Wat oen onver nntwoordeUike liejitzlmiigheid tïod al 11 daar n en t m de diepte 1 ml rtehien met eent dood maar vreeaelijk gf1 wet t en venninkll l e godachU daaraan doet mij iJKMiI t nuit pft4te iik gelukkig keek ii hem nan Zoit H dan om mij getreurd heliben l 8t wM u wel antwoordde hij hard Waartoe dient die vraag U we t dat aeer goed Op zJóhter toon vervolgde hij Katharma nioet het dan zi It u werkelijk voor inij verlorenl I er g en uilweg uiec r Mlirf f Od Katharina lioe ellendig maakt ge mÜl 1 p vraag di ik Htid is een ei rlooze daiuï d ersle m mijn Wven ik we4l niet of e ii ander de verzoeking zou kunnen weerHtaan i inar ik k n het niet U in met Iw r wl m verloold iiiaar zijne vroiiw iw u nog met De onherroepelijke slap w nog niet geilaao doi dien tap niet fvathannal l w verloving was een missdag uw huwelijk zou een iiiiMlaad zijn Tr g lerwyl hel nog tijd 1 Je IWïjlimKÊmH woordt iiiij niel Vnwtl ge het fl5Rle l der inennchen Wat gaan ons de raen m Ih r naiii Ik Teng je naar inijn kax teel dat door IniMftchen Ih ouigeveu 1 aar xal Je door mijn lu fd apo Nlig vergeleu lat er luenHchen zijn oie onti Ijeniiden om onn geluk Kwii bij mij lieve Katy laat mij niet alleen tjl JviPB Moet Ik u nog srrzekeren dat ik zonder u gi en geluk kan Huii t n dat ik aan u beiioefte heh ain aan lueht tiie ik tnaitftin l n gij helit Ulij ook lief rle niii aan en looclion liet at ge kunl7 In KalharfiaV rU l doemde nu een vlKioen op oneindig gelnk Hij hem ijn aliijd altijd Item nooll amer v rlat n tot dl dood hen zou chftiAm l het waa en lieertijk viitioea een oogtmhlik wa v or baar alteo t aanigevat in de gedach Ie liij hein zijn Zal Je ItMTHtrfn zijil woord teruggeven Zai je de itiiine ziin inijn liarleitjke geliefde vrouw vrof de t euiind man noanl haar I och de droom wan alweer voorbij i en IHoedtge itchim utond tUHuehf i haar en haar geluk XiJ zag wu man op den grond liggen over wlemi Itjk de etmign weg naar tiaar gèUik h idde Met em geljaar van wanhoop en verlwijfebng drukte zij de handen teg n haar Bijgend Iforiit en Ktj zeide dof Neen hoop nletn wij it Det n aeheiden Ik kan niet Ik i en verhondert Herneem dan je vrQbeld Dat kan ik vklH rioiui er keek bij haar aan Ik Vi grijpje niet Katharina AU je mij lieftiebt Kooat ik jou dan I en hlik vol hartirtocbleli k verwijt deed i ni wijgen m ij herhaalde zipt wéor den AU jij niij lleOiebt zooala Ik jou Maar ie je dui niet dit ik je llvrbeh dat Ik je oouituprekelijk liefheb duizend FEViLLETOX nnjii igoi levtii Inl ik I iefiJKjtou w il ten loet i l 0oreii maar het In mn onmt elijk wij moeten neheiden flrg et mij en vergeel me al het Ie4d dat ik Jl heh aangtHlaan 1 r bli f baar geen tijd o er om iii t te x ggf n het gezelwehan wax in dr na bijlieid Vooraan kwam iKerxiein die zijii verloofde overtitelpte met angHttge vragi n en leedere verwijten Op een anderen tljil zou zll zijn twlangHielllng kuei afg wezen h itM n doih nu liet ZIJ hem l egaan en zwe g ook hij I tae n f edere woord 4i m d liefderijke liezorgoheifl der prioww di haar wr k gebe l vergeten had I e chemerlng vlei in de avondneve gaf het kale landiehap een winUTachtIg voorkomen en liet vrooltjke gt zelachap wa ntit gewordf i de m hrlk h de gw de Htemmtng bedorven Zelf KJMe wBA weinig spraakzaam loi n zij met haar Max alleen door de stratun der Klad reed Aln Ik kon hrak ik hem den nekV xei z of eeuH tot haar man Max keek haar verwondiTd aan Krak ik hem den nek herhaalde hij verltaaMl Wien dan Je iiiooie gondvo toch niet WoIai vervoltd Wel natuurlijk Ii eri4ti in en natuurlijk alleen ij wijze van Iteeldüpraak Ia het niet vernehrikkelijk dal die onuitêtaanbare iian tuwtehen die twee goede meiinrhen taal die voor efkander goachapeii rijn tn elkwider Jiefhetrlien Ja Ja Je behoeft mijj et zoo ongeloovig aan j ien zijfaJBn elkander Ili4 Je ziet nie cberp HPrs had je dat re dit lang ge merkt WIT heh ik je van prlnn l rf opold en zija atebt gnei r Nu7 Had Uc gelijk