Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1914

aan fan HoaM eop uw h ZitAeolmw u l trechl hetjheo zich eeo kleiae A mHU eaatów aoaginteM yj Te Kidthuizen es e ceriag b erscht e u kwaadurdig soort maxeltn waaraa te Fjikhmzeo rmjs Al kindrrnt en te iio enJui rspt4 reoletB oHt 15 kinderen beswcikea z in éé week tl De 76 jarige vader van dea stationschef te l miond ain Zee ilde op de reeds m tfwt ing ja4e tram stappen Mij stapte iius i beide be tiEm werdra bem algeredeo vven kleinsde oude uiau ovarled Te Woerden beett een der hurm de titKjarige weduwe Houdijker dood ia haar wcwing vonden ziUende op een stoel Te Oowekerk l BiveiaBd zijn bij het Ibaden in oen pul la een weiland twfv knaapje verdrimken een van 9 en een van 11 jaar Het 7 jarlg broertje vaneen hunner kwam met de kiwrije bij ijn mo der aan en vtrlelde wal er gebeunl was Onuiddelhjk i butp uttgaande vond tnra slechts de lijkjes der twee kinderen Bertrijdhig oneerlijke concurrentie r oor de directie van de binomaat acbappij U ironlngeo ia aan de Twet de Kamer een adres gezonden waarin p grond van me lijke eooourrentie grosHiers wier waren niel titaan ondt r eootróle van deugdelijkheid daar slechu in enkele gemtvnten keuringsdienhten Instaan terwijl liare wanm voor bare 27t filiaalhouders alle titaan onder eontróte van Avn Slrtlelljken Keuringsdienst te rrmiagrn er op aandringen dal ter bestrijding der oneiTfiJ e mededinging zofi spoedig nogeli een et worde ingediend waardoor een rijkHkeiirlng op waren wordt mgevoi rd ïil Stadsnieuws GOUDA hSoü Kamer van Arbeid Giateron had de herstemming plaats voor een lid werkman voor de Kamer van Arbeid voor de bonwbedrijven Uitgebracht wenleo 122 stemmen Van onwaarde 4 Daarvan verkregen J de Pater 66 atemmen H Boaman 49 W Roepen 4 Zoodat gekoaen i J DK PATER Het aantal kiezers bedraagt 4C5 Or gel bespeling De eerstvolgende orgelbeapeling in de Oroote Kerk zal plaati hebben op Dinsdag 21 Jali a s Pe el Gymnasium Door Oaratd n van hot Gymnasium is thans benoeind tot pedel de agent van politie H Akkerman alhier Het conflict met de sigarenmakers Aan het conflict op de sigarenfabriek van de firma Peetere en Binnendyk is een einde gekomen Van de gelegenhei k tot het zioh aanmelden aan de fabi is door het meerendeel van het personeel gebruik gemaakt Eoodat morgen de arbeid door allen met uitzondering van enkelen wordt hervat Onderwijzers benoeming Het ingang van 1 f ot a s is de heer W Frederijcse onderwijzer te Woerden benoemd tot onderwijzer met verplichte hoofdacts aan de school voor Chr Nationaal onderwijs hopfd de heer J van de Putte alhier Zich zelf aangemeld De in staat van faillissement verkeerende houder van de bloemenwinkels te Gouda en Rotterdam P de B wiens opsporing door den commissaris van politie alhier was verzocht als verdacht van bedrieglijke bankbreuk heeft zich gisterenavond zelf aan het politiebureau aangemeld Hij verklaarde in Kngelsnd te hebijen vertoefd Morgen zal hg worden o rgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam Overgangsexamens Gymnasium Heden hadden op het Gymnasium de overgangsexamens plaats Bevorderd werden Van de 1 tot de 2 kl P H v n Eyk Ga M van Krimpen A P L I anr sse Ee A Ussel ne Sch p Ca M Treamiet H Worst niët bevorderd 4 leerlingen Van de 2 tot de 3 kl E Grendel F A Hematrijd H Jongenbnrger A Koch Je Maier O H Sap voorw W Bniios Slot niet bevorderd twee Van de 3 tot de 4 kl Ja WesseU Boer Ga H U Bquters D Bremmer U U Schim van der Loeff F Mijnlief nirt bevorderd óén Van de 4 tot de if kl C Jonker voorw 6n J W Perkdt bach T d Sprenkel V de S tot de fi kl B E da Boer G A Hoogendgk kfung ftii vadiTH fii ino fr iT ijAf uii t n r g itU iigi l lit g i proi ii uohiaii voor nieuwe deokbuddfo ftllt ztoM UMsgauki ijk AriMtocr at van dt u gfftt uitdMikii Ml volkoMit bctntnm liiktwid van voniira 1 nut uiierltjke bsnt fi licid m d v owgaog nUl liefat t v rlroiiwrti im vu t z fi4 uirt ziju itMUrti OBif VUig k vrtï wel HImtmiI kn mja hmi umiug vati uvcriuiguigfK ui iiinK n nn x H m uotnU nti g rbnrl Alw jki Bd vaa d xtjue ijn looplriuw U bek d i ij vtsftoont Tl opBH rkfii f gt liJktiiU wrt dum van xtjn grootvadtr uiiiiiMiiT ondt r koning l f wtjk m Koning VVilkm I In dt u adu iatHtnUu n dioBMi liegonnt n w daar iu tut grilfifr d r Mtateti vao ZuklHullaud 0 igHtloinDH wm hlJ rMidii op 5 laiigen If ftljd UM Ka4B rltd voor tllriMdit gvkovm Hfi poUttt tp t vra b ft btfiu bMD liljoa cmafgotiroki vatttgi litHulHb uk luw hK jaar waarin ki zt u t voor p m Wi fvmAf riod aan df aaü r N jolutionaln partij v rvli i m liuofdtri k van HofiU wa ziin tiaiiwyifxrtli id gfpaard aan t verhoogd door fevu buitengewoon otuvaugrijki kftuMM van het poHiUfVf N d r and tcli adiui□ti traU v □ HUtatMr lit i u figimmdiap di hem cblt r nooit tot tx HrlK uwing iU T KtaatHxaktfi van di n kl ini n kant t ra lil IntngfGKbvt lUMll wa txnn uiau i tt dM iixrfid uui aan de opvatting tm overtufglDK van andtri voU r hl ttt dM U wwicrvarin l ai Id In ijn parli Uii ntairc loopbaan gtolun iidt wt lkt bij in dl Kauirr ♦ ri grootfn pi rMKmli k n lnvlo ii o nid al nam tiij er nooit dr plaalfi van fn flgfnlijkiin U idfr in dal idi k vooral gi4duri ndf xljn ininiii fr cliap door tit Ui lv n i t f ti al Im i lioogt4puiit van iin laopliaan twwvhouwd Na Am vat van miulitler Tak van l eorlvliH ti girvulgi van its aanoimiing van UH am n l ni nt do Mfljier wt rd aooalH men zifli hitrinucrt Kottll iwt df vorming van i n kabtnfi bvlairt Zt ldi i h d lol aan tt u afgHrnli ii kaIdnrt tocw Kwaald xoo algnutwn guwefMl alM diL pil tut luiulHti rit Koëll in l m vu daarna ti n dit l vIkI Hel h tifft d nauwkt iiKigouiwtir vcn uak die li t In tntM pp KH tr tiaiH dan ook g ti l en votkoimm Vfrviild I i n logt nttandiir alii dr Ku piT vffkloardi In Mil dal d polüifk jioitltip van hH ka iltfi oorriff lM gonn n tm correct Uj At voortgang dvr iarini gi hlcvm Im K n ti gt Did ndur alM mr J ro4i Mtra dat hel lolnlatt rio op lift pimi der HOülaJi wi lg vlug gf AiixltiM achlffiljk uioclit wordm g nofind Van IMlTf tol nm luwft lilj b 4 voorlUllcrMobap dfr TwfwdH Kamer iHtklftd tlij hH M gt dl lfVfuMlitfNti irtJVi r in di Mannoi f Vrouwe van iWti fktnla lllj wan gi durt Mdf df ifr lafL n vanKijn praiwlJliitn bovfnal hfl vtmmcbgi word n Hi lttitHwt l f plU hl bitu uwg4 M io aolit nu tt n co dOen natooiiifn vjtn bt t Ufgfuiiii iit vaiHtrdt wan voor hi ni At vounioaaifilf fzooabt trouw aan df irondwft d t rHtupHobt van dfn monan b Iljj kuiitlJ df 144 arlikrlfii van dat rfglimit at gf IJk bij di iirondwat kimdo inoarl bovi üdlt n iiad bij lu t Xfinolaar h piIs in d band vt rxiil udi gffn gfififnbuid om dr n Iralifn tkm takul van it T dfr artlkfltti voor te boudfti liet ixtolt IftM tm ol na wal nU t volkomi n utroakt iuf tat Mtaluiit Kwam ook bii rüi Kijn iilturMtx nauwgesutlbfid en zijn aanleg voor poNltifvo rtHiJilKKtiidif aan don dog Af liinthodf Mffk tt vnii n Kotvir baud bIJ ii iufiiifndb td gtwuiilkt om bat vuorxlUfrlljk guaag tot utlltt in df nioflDJkHlf oogfnbllkkfn otig M bokt tf bandbavfn Vuur bfl Ufgjfmvni bukt ztcl tvn xtotlt df w H rliarMttgHtf un in den niMi die iiift d bandbaving iH laHt bfl k nt f t haniiMirl aU Itot ir lx lifft df krocsbt diV wft gfvarfn lift li kt on ovfrlioiltg aan dfs woor dffrlng op bft ooKfnbrik i t ondfrt lof tf vocgfn dan f n ilittun fri iH rldodtgun afKobMKWgrool aan ifn man difn wtj fn bt pttnoDu kn alH vadfrlaodfr dankliaar gMlimkmi ttrn van dt uudf Mtaatkundigf ardf wlfr Indivithialllflt t n lliatiH vi rvli fu liJdiMTk kfnitrbobtt n difoaar vati dfn Hiaai wbii nagi da itfuiM Klja Dc TrftniBUklng te s Oravenhage iUh nwmiddog te balf ai f wofd op dfKnfittfnlijk door Ifiiiand iH n rijwifi voorfcn rljili ndf iramwogfu gf worpen Ifufindf dfit IH Hiuurdfr 4v noodaakmi U KiopiH u lp AfW vMgi u dtnlen Mtudcutvu mIh iK Hluiirdfr dlfutit J AIh gt volg bifrvan wfrd door du puJille ffn obargf iff maakt mt t dc tdaiikfHatwl waardoor f n inwomT uil dfnHaag IdtHMlfnd aan hm hóoEd werd vorvt onu lift in lo do itui x Hir oiiriiKiIg Op vfriwiilllfndf plautMfn konifn rpllftjiw voor Jlfl Iramvfrkfwr It nu flop g aft t Oiatorenftvoad is hot in I en Hèag eer nimoorig Kevreoat in do binnenitiad 1 6 ojpdringende monif e maakte do Mr mttarteiide houding togen de unjlltie het noodig dat tor ontruiming van het IMoin en omiigjfende straten do marechauftHeea werden gerequireturd Ilet publiek jouwdodo K litiemannon uit waardoor charges mot do blanko BaUel moesten worden gemaakt waarb khippen vielen en sohö en worden gelost Benige pembnen en politiemannen worden gewond v Op het Spui wa n de lantaarnB ingegooid X H dat ditVedeelte in duister lag Vele winkdmmen mcfeateil bet ocric ontgelden Üe maroohauBseM oA gemeentepolitie te paard recfaeroheurs met knotten en polilie met getrokken sabel Me do orde wilden handhaven w rdon ftiet tteemm tui Iclinkors gegow In de omgeving Spui Óedempte Qraobt was de to at id ernstig Verbod van aameuacbülini eu iH HurgeoMettOT hmtt d votgiRide procUmat itttgevaardigd Waartdittwiag De BoTgemeaittf vu s Qravenhage in anm€tfkiog aéöoÉDde dat suob gevatten hebbwi rooq edaau van ernstige verstoriafm Óm openbare orde welke oitA knaaea w Hrd D tf gelaten brengt in hennn ïng dat krachtens art 279 d r Aigemeeoe PoUtieverurdening kil e Jeelnemtng aan aamenacboUngea en volksoploop e n ia v bo len en doet een oeroep op de burgerij om alles te verm y d e D wat de poütte bij bet t en f aan vao wanordelykheden kou unnen belommereD De Burgemeettw iget j VAN KARNIi KËK i fn drr vfmlaggevfra van bt l ad gf U mia indrukken van gmtfrfnavoDd abt volgt wf r AmMU rdaiu tm ft ziju Idoedoacbt op KaïU nliurg rouittgf kiJvi bijna fvi p er gi dro vigt avundfu tijdfii dr t raoaph 1 azar tftakiug vu giMereuavoud druktf af ffo evt MUiart tijafi pbik iu d gf Mcbifdttibt Aei rmidffDlif l e wofligf dag diM acbter OBH lag bad otia naar och vfuiugvu gfrofptn om daar aan t b erlijkf Mtraud zmiIm vfrgftelbfid voor de Il r M taking u xoekou Maar jawH a aar vludi d joumallM nu tt imaal ruatl u soo bourdftt wf rvrAit daar wal fr lil dfu llaog j aaodf wa fven daar ua aau tt liouwd u wij mut uigmi o fn van dal wal wf nu gaan vurtfllfn tjp Itfi HIflii waar t Ah dun g b bil middag mru wo4illg druku bad g bfiTMUltt wa bel nu fu dan zwart vanuifUNctien dlf twisIgeHprvkkcn met flkandi r v b iH bouwlng i hlfldfo i vtir bftai ol nb 1 gcntoUviwrd oplredm dfr poliUf hjü wij dif tol na bft nilddernacbt lijk uur üt gftuïgf van allfri waren oni moft dirtHii df opmerking van bft hart dal wat fr giHtcreuavond gfMchlMl in i ugffn fukil opzifbt aan deN t a k f r H t f w ij t f n in a wij difoiiM Mgavfn op tu t Hpui op d i emp if trafbi fU op Vfie plekken dlf wvnu bflaax dotikfr Atfu tiaag moftfuno mfn bfltlwii dun g b f f 1 f n avond door UMfgenï een vtakfr outdfkil hn abt dan een oogWfuk df druklv glog vprulnderen fn men ifFwat gfruMlcr Wfrd gewttwd dan braclit t vH vulgfude oogfoblik uog Wffr bfVigfi n frmitigtr drukte drooler Wfrd daardoor df jHiHUfmafbl en naast man uJiaunHffM xngfu wij oinclfriw al ordflwwaardorN i u lofu Iwgou hel publiek 6 mUmI unbflilM liJk tu worden Jouwde fiool Mc brffuwdf kreet en de eerifto ge V Of ligf Mtagf u V tf len Aiti oen awerni vllfgfo vloog twn itwarte lufnubimmenigtf df ileersfiHtraal i 1 en acbtof hen dtoalden de marechauMteiM en geuiH nttfpoiitif tt paard rechertibeurH iiiel knollen politif mfl HaMK cbargeH makfud in du iit freniitraat wurd auw bleek onm later fffi ruit bigfwurp n Maar ook revoivprHoliotfU wfnlen gelont iuu Uoog mft i u VriilfHpalfiH vorket rt io ffu staal vau beleg I e booldatralen wfrdra op de drukwiu avonduren gvdeeltelijk door dit politic al R fXft df politie dlf fii xii r bware laak ad lp vorvulleu t gen de dreigfndf bouding vidi M publiek Maar wu waren reeds tiiffgeHleurd door df licbxflI Suk wei te vofl opiagepde volkaiiiaMMtt fti fn vondfn xicb iu bet liarlju van bft wof llgf gfdfelte der Hiad t n daar lag bft Hpiii in akelig duiaM r Al de HtraallantaafuH waren m t Httfnen vernield wlnkflrultfii uift gelljkf projfctielen lugeMuiftfu i n blotnl bad fr reodit gevlofid l en üudf man wom door wu dalrelbouw aoodanlg aan het boofd verwimd dat hiJ Uifl ffu brancard vos den ferHten geuffitkundlgun dlenal naar het xlekenbuiM moe t worvlen vervo rti Kn en Jongeman dw iW iartge W i C C wonendu TwwitHl raal h 1 die naar mon omt verteldf nielN met de Hlaklng heelt te loaken kret düor fn oba p die de politie uilvoerdf ffn Hlag Ui den n k en blt 4 k door ffu NubaiupMnliot Ut idjn getroffen l n voorutur nd IUMt U pollllfuitauicbenrevolvfrwdiolfu In dt lucht fn joelde enrtoot huirtt iutin hfl publiek Kn glaaimhoo ei wU rinkelen en door allerleiatraatjf fn Vff fw vlogen d mt Hcben acbtervulgd dB or du politie die Wij hebben bet hi laiM moett u conülateereli vaakwfl wat al te wild van MUpel liep Woor oti H n Jongf lUmv die uletit inde wildf dan naar huhi gaan dat t verblftlen en Haar bi Doodstaken een a idtinnwfg naar buin tu nenitNuy 1 ufU te nilddiJiA van dU woflige rafnigte kwam bft KaadKÜd llofjeolHi per auto aanr en fn fitkk de mfn ch n iEf r f i iiiw dt Ujk tOf liÜ vro huu wuifktelun toch alH Jf bileli naar hulartegaan Dvw demonHtratie deden den Hlakersg H n go d tit onderwyi btj hu vrot g dfii HtakerH bon morwlen en Iloauelefbn teun Ie geven t indlgde hij met er nogmaals bij hen op aan ta dringen om tochnaar i uim ifj gaan Daar daverdea hoeraVdoor de Mlraat en de InteroaUouaU overrttfuidi dan wttr b t ho ra fro p denHtrijd dör HiaMni ter eero I n Wfrkeiijk het werd kalm Ua oogWenkv lie rust chu n weer te kwren Maar ook de politie keerde terug tm daardoor meUfu het proUiMltvren van het piiblifk dat alweer floot Kn Wfcr KOuueu w t uioeliMi verhalen voa do ellondo op bft l letn l otea de I uge on iodouipti racht Vimr coudun we onxe lexi t iu bfl lale avonduur moeU o bnmgfn naar de Wo enRtraiit waar klappen vlfl i naar de 8i JocolMtraat en verder u 4b gfhwif iHraëliotJiiohe wijk waar het een vrefM li c herrio w ii Gofluil ge en dravende menacUen alwoer door de cliargf makende politie achtervolgd Op df Volaeoregraaltl op Ab ÜaagHrhe N ei rkadf en op bot middeu MifeUe van df tttdfrnplf Cracht wurdon baudkarmm tïHiVfrge mftfn blerdoor do politie de pa xagf bemofUijkfode Kn dU wa alMiH f voor dit politie oui op l treden P lif tiatioiri tf trc4ck a n vh l de IH ten la M hrlk en fMgifi ie Hh n I w omKooenden voAhl £ oteh nl lueM vi tig ut hun eigen lj krf bet tjoéet bet MMc dat sidi tffmtM had bM de hrog ta het I aan van Ifawrdfrvoon dol naar miite vofrt e m lielflMcfa itudfut di proff gfrfd had ijo groot vuipathie ui l df iroB raclif bii4kf la Ie kesarai Itij Wfrd Hpoedig bH mwldflpuat vad ftm i flaog i llfiMle meaigu fn plot ting op bem vluchtte hl lUdwr die bij 4e hH If goa b btnnaMi en groeof kooS tf rfg f0 flel jofigoifnacfa zijQ angKt naar de ttudw t rtig aan h powtfn Later werd hij vU d rembiw en gukli terretn wiiggnlgaifct Naar wtj boorfs tijn f polUie agent fn nm martfhauMMf door teenfu dif bft publb k ben aaor hi4 bootd wifrp xwaar verwond Mtm meldt nog aan de N K Ct dal inipectfurM van ptrfUie verklaanJ belHifQ dal er onder l belden vaa de rellfljeit gftm enkele Mtaker voorkwam Ilex nl waren het opgea hoten jongema en man nen uil df Bagi e traat Hfl Koode KruiM lieelt een Zfvental gt woodMi te verldndcn gehad Me wt waren het korte alagwond over hand of arm die weinig beU fkfndfn HlofbtN n fnkele perwoon die en wond aan den arbedei opltfp waft er ergfr aan lof Hel tilofd drong door een driMlubhelen doek Kem werd df raad gegeven zich In een zifkenhuiit tf doen verbinden Hel waa de Hiager van t W die waa gaan kf en en n atoenworp o aabri8h4 op het hoofd had gek regea INDI8CH NIEUWS Manoen vre ongeln k De kanonnier De Ridde die bij de manoeuvres een ongeluk kroeg heeft beide oogen verloren Dato 17 Juni woedt uit Soerabaja aan de Sumatra Post geseind Heden wordt hier door een commissio van twee officieren angevan f en het ondersoek inzake het fataleanonschot dat den kanonnier DeRidder het gezichtsvermogen kostte Algemeen wordt in offiderakringenaangenomen dat De Ridder zich nietvoor het kanon bewogen heeft dochbet stuk plotseling g raaid is bij dekomst van den vijand Dit wordt doorden stukcommandant echter ontkend Heden wordt De Kidder die een gesobeurdo lip beeft en dns moeilykpraten kan een klein verhoor afgenomen p en terechtstelling in Demak In de locomotief geeft oen ooggo tnige de volgundebesohrijving van een schandelijke torechtstelling te Demak De vetyordeelde nog een jongeling van plm l8 j u met een gunstig uit erli k en vgrteden was zeer kalm en dankte do aanwezigen voor de betoonde belangstelling en deelneming Hierop legde de beul de strop om zijn hals en na een kort gebed viel bet luik N6 werd gewacht tot do dood werd geconstateerd Dit duurde echter verscbrikkelgklang niettegenstaande de benl metbeide handen en mot kracht op deBohouders van d£n gehangene drukteduurde het oog 25 minuten alvorensde dood intrad i zegge en sohrqvebyna een half uut heeft de ongelukkigemisffchien de ergste martelingen doorstaan Aan wien do schuld heeft debeul zyn werk niet goed verricht ofis het tegel dat een gehangene zoolang moet lijden in het laatstegevalis het dringend noodig dat er eeqandere wyze van tereohtstellen wordttoegepast De 20e eeuw heeft waa jkmiddelen genoeg om iemand vluggeren minder afsohnwelyk en pyniyk aanzgn eind te helpen Ik vergat Aog tevermelden dat een inlandsche boogoambtenaar even voor en na de toreohtstolling alsof het een lolletje was den stumper kiekte Een persooniyke boodschap der Koningin aan Oouvernenr Bwart In het Nieuwsblad van Atjeh lezen wH Toen Z Ez de Civ en Mil Gouverneur den 29en Mei j l van een tournee naar het Lho Sook mRche terugkeerende te Bigli aankwam merkte men onder de officieren en ambtenaren die Z Ëx aan h t station kwamen oom Ë limenteeren op den adjudant van H t dir Koningin don heer Jhr VSB Reigorsberg X rsluys In groot tenue Afhwankelgk werd door de aanwezigen voronclerstold dat dit voor de tropen buit mgewoon warme tenue uitsluitend als eerbetoon aan Z Ëx werd j ragen dobl ldra bleek het dat hier de hofetiquette gevolgd was welke gebiedt dat elke moodelingQ boodsbhap van H M de Koningin overgebraoht door een adjudant in gl oot tenne moet worden overgebracht Toea de gouverneur met de gasten van den majoor Veltman in de woning van dezen waren aangekomen en de gouverneur n heer R V verzocht ziob op n g mak te will stellen vroeg de rbeer R V vei nning om alvvrens dit te doen aan Z £ de speciale waordettring van H M te mdgen oyerbrengen voor het 9 goede dat er in de aat te jaren in Atjeb was verncfat H M betuigde Hven dank aan den gouverneur voor het groote werk dat bier door Z ËX was gewrocht H re Majesteit had dese meening niet geput uit adviaxea van Hare otsheden doch uit een ernstige studie nn d vwiU n en rapporten over dit gewest raarin Z worm belai pitelt DÏb gonvwneur was zew gevoelig voor dit penMMniyk bewijs van waardering en verzocht den beer R V zijn onderdanigen dank en zijne betuigingen van verknochtheid aan H M te willen overbrengen £ en steenfabriek SSooals men weet worden er te Medan en in geheel Deli meer en meer staenen in plaats van houten huizen gebouWd en zgn de steenen hier wegens gebrek aan productie op groote schaal zeer hoog in prijs Dit heeft den majoor Tjong A r lo op het denkbeeld gebracht een groote steenfabriek te bouwen De fabriek zal op 5 K M afstand van de stad worden opgericht De installatie die berekend is op een productie van 4000 Hteenen per nur wordt geleverd en gemonteerd door ide firma fjindeteves Stokvis die sedert eenige weken hier een eigen vertegenwoordiger heeft Sumatra Post Aardl eving De correspondent te Batavia van de N R Ct seinde gisteren SSaterdagmiddag i er te Benkoelen weer een aardschok gevoeld die vier seconden duurde Doodgeschopt Op do onderneming Ariana is een inlander doodgeschopt De Java Bode verneemt daaromtrent uit Soek l oemi het volgende De heer H hoorde dat een koeli werkzaam op de onderneming Ariana zijn huishoudster had verleid haar h er te verlaten en den koeli te volgen Do koeli werd daarop door H weggezonden In den loop van den dag kwam deze echter weer terug ei ontmoette den heer H dicht Js de fabriek Nogmaals joeg o en koeli weg in nog al scherpe l woordingon Daarop dreigde Hij iL tnet een voorwerp dat hij onder de klee reu had verborgen H sloeg van zich af en schopte ook een paar malon Hij trof nu den koeli zoodanig dat dozb wankelend heenging Op eenigen fstand van do fabriek zakte de koeli in elkaar on bleef liggen Zoo werd hij ee igen tijd later gevonden Dr Smalt die met den assistentresident van Soekaboomi s morgens om 10 uur j er auto naar Artana was vertrokken kon den dood van den koeli constateeren als gevolg van een ontvangen schop tegeirden onderbuik De heer H was zeer ontsteld toen dit geval zoo n tragisch eind had genomen Hij is echter niet gevankelijk opgebracht doch verblijft nog steeds op de onderneming Een foot van een millioen Bij de tweede afSeeling der S S te Soerabaja ii naar het Soer Hdbl bericht maanden geleden bij de af Initinf dar boeken over 1913 betreffende de ait aven voor do verstA king van 100 K M baan tasschen Soerabaja en KertosoDO ten behoeve van het ryden met grootere snelheid een verschil oiltdekt van ruim een millioen guldea Volgens de boeken son slechts ruim f 400 000 aan materialen enz i n gebrnikt terwyl er circa f 1 400 000 nnitgegeven Reeds msMn den achtereen is naar dit kleine verschil gezocht doch tot heden is nog Diets gevonden Ten eindefraad heeft de 2de af deeling verzocht de fout te doen uitzoeken door de boekhouding c Dat hier alleen aan een eiger4a dige administratievefOiUt moet worden gedacht bewijst do omstandigheid dat de versterking der baaij als bovenbedoeld per K M circa f 14 000 moet kpsten zoodat voor de versterking van 100 K H baan zonder eenigen twgfel voor een be lrag van ongeveer f 1 400 000 aan arbeidsloon en materiaal moet zijn uitgbgeven hmengde Berichten £ en moedige redding De Maandag t meldt Ken verbindend teeken mag het voor de beoefening van de cwemkunst oncler de vronweiyke bevolking genoemd worden dat eenigen iyd geleden door een lid der HoUandache Damen Zwemctubj nl mej A Hel weg te Amsterdam een zeer moeitgke redding is verricht Genoemde jonge dame Tartoetde bg een familielid te Qormdyk en wanddde Ungs de Opeterianjuhe Compagniesraart toen zij himiiarklu dat een 21jarige dienstbode hq het uitspoelen van eenige goederen te water was geraakt Eenige omstanders trachtten de drenkelioga door jhet toesteken van stokken te redden hetgeen echter niet baatte Geen der mannen wu echter in staat het meisje zwemmende te redden Mejuffrouw Heiweg bedacht zich niet lang sprong geheel geklee l in de vaart K H b J het haar mocht gelukken de dn ielinge te redden Menigeen van de mannelijke omstanders zal zich in z n binnenste geschaamd hebben In het gymnastieklokaal der u L school te Knijpe Fr bauwt een zwaluwpaar zyn nest Al wqrdt er rakeling langs het nestje aan ilo ringen gezwaaid de diertjes gaan toch geregeld met iKinwen voort Oeregeld wordt een tnimelraam voor het in en uitvUegen opengehouden Vervoer van de H S M en S S Stoomtrams Op de stoomtramlijn Ilen Haag Hohovaningen van de H IJ H M heerschte Zondag een ongekende drukte Al het beschikbare materieel is iB dienst gesteld De meeste tramtreinen waren versterkt tot vijf wagens Het vervoer was driemaal zoo groot als op dnikke Zondagen Het aantal passagiers wordt geschat op 30 è40 duizend Verdronken Zaterdagnamiddag is een 14 jarige jongen wonende aan de Jan van Goyenstraat te Scheveningen bg het baden in zee ter hoogto van de eerste pier voorbij het Ververschingskanaal verdronken Zaterdagmiddag had te Ommen een treurig ongeluk plaats De 20 jarige G J Ubbink is bij het baden in de rivier de Vecht door een plotselinge vermoeidheid overvallen en in de diepte verdwenen Hoewel alle pogingen terstond werden aange nd mocht het niet gelukken hem te redden By het rangeeren van vier wagonsaan do Zeepfabriek te Zwijndrecht isde 34jarige werkjnan A Van DatentusBchen de buffers van twee wagensbekneld geraakt Do man was oninuldellyk dood Hij laat een weduwe enacht kinderen na 1 Crt Een 17 jarig jongmensch afkomstig uit Rotterdam on gclogoei d bf z t oom te Velseroord is gisterenmiddag by het baden in het Noordzeekanaal onder de Velser spoorbrug in de modder weggezakt en verdronken Öp het stationsemplacement te Maastricht is de 38 jarige gehuwde machinist Van Es die na het eii igen van zyn dieiJst over de tramrails naar huis wilde gaan tusschen twee wagens vaa een rangeertrein geraakt overred i emonmiddellijk gedood Te Wperden is Zaterdag het Vff jarig zoontje van De W te water ge raakt en verdronken N R Gt De slaapziekte De aan slaapziekte lydende ondsr wijzer der M U L O school dl heer v d KI te Wonnerveer is M eone Ijewusteln sheid van ruim M uren weder ontwaakt Hij gevoelde zich zeer suf ea neveld i r S j De hitte Sedert oen paar dagen is ointBWlyn en de omstreken een tropteke hitte nedergestreken waar deÖiwnemeter tot 20 3 gt Celsius ste f Ook de avonden brengen geen verlroeling een groot aantal menschen ijn door een zonnesteek getroffen terwjjl ook een geheele reeks ongevallen met doodelyken afloop bij baders en roeien heeft plaats gegrepen Uit New York wordt gemeld dat m geheel middenWestelijk Amerika eM allesverzengende hitte heersoht oo daar zijn talrijke menschen het daoW offer van een zonnesteek gowor De Limb Koerier maakt u van een briefvervreemding W Mei af zyn zoek o m e Pb van honderd gld on ttvee entwinüg Met den brief een scbumbekentenis van 1000 guM n kwitantie van IBO gld W Tf Venll ioren op de lm Nymegen 8 Roermond De bnef was 1 goed ge dresseerd aa gefraakeerd fi de naam ma den alsendw stond er d idelfk op Zondagmiddag is er in de Move mder Nkinwkoop brand njtgebroken in een boerderij van den landbouwer L De brand ontstond ordat een v fjarig èó4 met lucif g speelde De geheele boerderij wer4 een prooi der vlammen Van het veekon slechta een kl n gedeelte gered forden Alles was lal verzekerd N R Crt Berooving Gisteravond heeft een fabrikant van diamanten tq Amsterdapi j de politie te Roozendaal aan lt aan dat h in den trein Amsterdam Antwerpen vermoedelijk tusso en Rocwendaol en Ëssehen beroofd is Tan eei portefeuille inhoudend ongeveer f ÏOO OOO aan diamanten Van de dade geen spoor Hbld Doodelyke vé Te Etten was gistermorgen de landbouwer Engels uit Sprusdel een kalfaan het lossen Daar het dier eenigszin wild was kreeg hg een duw enstortte van de kar met het noodlottiggevolg dat hij na eenige oogenbÜkken overleed Hbld Bezine ontploffing Oisteroadit maakte do heer Van Chulik die bij zign broeder een visohhandelaar aan de Reestbrug bij Moppel inwoont zyn motorfiets schoon De benzine vatte vlam ontplofte met h gevolg dat een groote schuur en kantoor verbrand zyn alsmede een hooimijt en een belangrijkoivoorraad twijg De brandweer uit Meppel wai spoedig tor plaatse Vaardoor do woning van Ch behouden ia gebleven Ztju brooder heeft gevaarlijke brandwonden bekomen AUes e verzekerd Hbld 1 en drijvtmde sche hrandkast Mfin tührijU uit AnjatcrdaiD vU genoodigdPD hebtien Zaterdagmiddag aan Ijoord vao de salontMmt friesland op de Zuiders tnv tietaogwekki udf dcnionHtraUcliijfewoond fmwtre kH half df wrlict deze boot d c llf Huijlerkadc om kotfH ie zulten naar de Zuiderzee liet prachtigste weer dat Klch denkt n laat M gitnHl do den tocht welke ging naar het Tal van Urk om aldaar de proefneming t iiHi welke 4 or dc N V tot ilcHioDHtratie van ywT Tnaaderen drijvende cheep brandka t wan op louw gezet l aartoi was ofu zoldorHcbuit ingericht en Df ïeknapt zoodA het vaartuig eenlgMCÜ18 het denkbtwld k sn een kleinen mail8tooi ier Op het schip bevond zich de brandkaHt welke nadat het vaartuig in huipetoozen tocstaod zijn zou zich xou loHuiakeu eu blijveu drijven nadat tlOt HChip zou ZIJO gttZODKHL l it loriiuaken zou gebchi en door het verbreken van een elociftSChf contact waardoor de metalen Hninn weUiL de brandkaïtt vasthielden dt t j i aen loHlalen Toen de FricMlaad omstreeks halftoe de plaat der ramp bereikt had werd het vaartuig waarop de brandkast ruHtte in brand guetoken Ijuatlg brandde hel yuur en speelden de vlammen lang masten en scheeparonip waarbij diklie rookwoilA i ztcb ontwikkelden welke een donkere schaduw over du van zonnelicht goudi prankelende leeoppcrvlakte wierpen Kufm etm half uur bad de brand gewoed toen liet nagebootste mailsehlp iM goo Ie zinken iJe masten on sefaoorriteenen sloegen overljoord en even laterkapseisde het vaartuig waarbij de brandkast schuin van het schip afgleed endrijven bleef In dit opzicht was de proef gelukt en dat nog wel waar de braadkast die altHtekend aan de hitte door den brand verooraaakt had weerstand geboden leen gewicht aa zicb liad van ongeveer ti ton de zwaarte van het onderstel of stoel waarin de braOÉ ast aan boord gelegen had en waaraan de kast was bUjvm vastzitten l ocb de aangekondigde lioht hoornen V u pijlBignalen waardoor de brandkast een werkelijke scheepsbrMid oframp de aandacht kan trekken blevenachterwege In zooverre was de proefneming mislukt IJe vraag doet slcb voor q indiennfcn er Mlet In slaagt de drijvendeRcheepsbrandkast zoodanig te doen zijn olworden dat zij inderdaad de bovenbedoelde signalen neeft dit een l ezwaar magheeten Immers bij een worketijke scheepsrariip zijn er spoedig genoeg door dedraadloostelegrafische oproepen om hulp schepen aanwezig welke evwitueel wanneer zich aan boord van bet verongeHlkte Rchip een drijv nde brandkast bevlad en zttkks bekend is daarnaar In deeiBgevlngjHt an de plaats des onheus kunii Q zoel i tMder fl aanwezlget die vanaf de t rle8land de demonstratie gadesloegöi bevond zich de heer K H e Mbester Jrbofdinspectellr der posjlerijen te s ira v Tihage Ontaporing j Maaniia iidtlag otnatreeka half twee ïb naar yipn uil AiUHterdam rafldt op dp spoorwcgltjn naar Alicoudc pven voorb ij den HptHjrwegovergang aan de Weesperxijde een locomotief godenlllU erd WijJIte eenige kolenwagpuH van d Ziiidgattfan k moem lillen EW uiaclllne liep aawl de railR in fiel zand Hel Hpoor gverkeer ondervond geen vertraging f 4b Irelneatoop over een alel rail ijllelijl pluis herfl tjEgeerd Ijaantje oor de ijetrekkiag vmu aéiaiuistrateur V Cappellen voorw T Grasdd niet bevorderd twee Na afloop van de promotie warden enkele woorden van sympathie en wooideering gesproken namens leerlingen Ondleerlingen Rector en leeraren en Curatoren loowel tot den thans vertrekkenden leenu den haar J H V d Voort als tot den concierge van het Oymnoaium J P Delchombre die wegeps den hoogen leeftijd zyne betrekking heeft neergelegd tevens werden aan beiden Souvenirs aangeboden üoëleoop Afin het poatkahtoor werd gedurende de maand Juni ingelegd f 9700 30 en terug ietaald f 5262 05 H laatste nummer van door dit kantoor uitgeachreven boekje is 21 42 Als 3e controleur bg den Phytopathologischen dienst is met ingang van 1 Juli jj in dienst getreden de heerJ Zwartendijk Remonatr Gemeente Op bet tweetal voor pre likantbjj de Remonsyontaohe Gemeente alhier jn gephiatat Ds liackenzie teBrielle en Dr K H Roeasingh teDoesburg Qimderak Door hi bestuur van de d Gouda van den Centr Bond van Bouwvakarbeiders is na een Zaterdag jl in de bovenzaal van den heer O Ooms gehouden vergadering ongericht een afdeeling Gouderak Moordrecht van botengenoemden Bond Tot bastnnnleden deaer afdeeling worden gekozen C Heuvelman voorzitter te Gottderak J C Vleggeert Pzn secretaris Oonderok en P Vertaal penningmeeater te Uoordrecht Krlinpim u i Lek De vorige week waren hier een paar verdachte personen die vao den hr L 0 Groenenveld en praohtigen hond meenamen De brigade commandant der ryksI voldwocht de heer Roodenbnrg mocht er met medewerking van de Hott rdamsohe politie in uagea de hond te Rotterdam weer op ta sporen ZevenhiUiten üt Raad heeft het aanvangssalaris der onderwüzers met f50 verhoogd ea alioo op flXX gebracht Bergambacht Bab gafaijWglilifiet is om kinderen bof en op een voer hooi mede te nemen bleek hier wader De bouwman G v d B huiswaarts rydende met een voar hooi waarop zich zgn zwager en 4 kinderen bevonden wilde het erf oprijden waarbij het voer kantelde Alle vgf geraakten te water drie waren spoedig op het droge doeh 2 kinderen waren inden modder geschoten v d B moest zich te water begeven om ze te redden Otédéteater Do haar P v d Pavoorde alhier ia lienoemd tot Onderwijzer aan een R K achool te Schagen NoordHolland Voor de vacante betrekking vanOnderwijzeres aan de openbare scheelalhier hebben zich 58 solli cltaiitenaangemeld INGEZONDEN Buiteti neranlwoorMiiUieid der Rtd fc r Trekhonden Stellig lieeft zelden een wet zooveel pennen in beweging gebracht als de Trekh wet 1910 Zelden heeft een wet tegen de bedoeling in juist eene tegenovergestelde uitwerking gehad Wanneer men toch ziet hoe ruw de trokhond wordt behandeld hoe vaak t dier verarmt moet wel een kreet van medoiijden ja van verontwaardiging geslaakt Wanneer men ziet hpemeadoogenloos de leiders die dieren gebruiken zelfs zich niet ontzien om drachtige honden te laten trekken hoewel de wet zulks verbiedt dan vraagt men zich af Hagdatzooblgven Daarom roept het beetuur der Ned Vereen tegen trekhonden misbruik alle dieranvrienden en belangstellenden met aandrangop zich aan te sluiten bij hare veroeniging ten einde door geregeld toezicht en hulp van daartoe aangeateid e personen verbetering kan worden gebracht in den hnidigen toestand die te recht mag worden genoemd een schande voor Nederland Beter das door de oprichting van een kennel voor het fokken van trekiioi en veXke dieren toch allicht in handta vallen van rows en hartelooze mensctten kan men door toetreding toVl ovengeno ande vereeniging helpian De oontributiün liedrogen per jfar voot begunstigen f0 óO Udfl donataar f 2 50 Moge er nien iqn die de vareeniging willen ateanen Mevr H Klxkk di Rin n Ravallkt presidenta V Pallandstr 30 Arnhem GROENTENVEIUNG 13 Juli 1914 Veiling UontmaiugTacht 4 uur Penlen 3 tot 7 cent per pond Doperwten vao 4 tot 8 oant per pond Bloemkool van 6 tot 9 gld par 100 Wortelen van f 1 60 tot f 3 per 100 Kropsla van f 1 lot fï par 100 TniniHionen van 4 tot 6 gld per 100 pd Snijboonen 40 cent per 100 Sperciebooneo v 20 tot 35 ct per 100 Rabarber van 3 tot 6 Komkommen 1 soort 7 2 3 MARKTBEKICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ois Q en Koeien redelyke aanvoer ƒ rijsen waren voor iite kw 42 2e 37 en 3e 3 2 cent per haU kilo Magere ouen melkvee en vaorkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren oede aanvoer Ute kw 31 2e 21 3e 24 oent per half kilo Stieren goede aanvoer Ute kw 35 2e 32 3e 28 oent per half kUo 1 handelwas in vet voe en vette Kalveren traag prijsen onveranderd in Stieren wu de handel slecht Do aanvoer sal nïet geheel opgeruimd worden op de magere mu kt was de handel flanw Oue gelllüstpeerde Weekblwtei Set Leveit brengt in beeld de plechtigheid bg de begrafenis van luitenant Spandaw te Arnhem het drama te Serajewo de deelnemers aan de antu Orand prix voor l 14 het besoek van Prins Hendrik aan Kopeoha en het BDOorw ongelok aan den no k van Holland le wedstrijd van de Ziiansche Zeilvereeniging op het Ikmaarder meer en het veertigjarig beotaan van de Hoei en Zeilvereeniging nde Amstel do groote militaire feesten te Ëde oaricatann novollef klein leveniJM ens eiw Laatste Berichten De staking uut dc Trwn in den Huif Ilfldot liit ft giH ii tram g reAm AJIpb ix niHttg De Prmldent oraiiiUtRarU im de I lrm tcur d T Maat tchftp tij xijn tot ii undfrhoiid met dt ii hurg iiiorat r uitg iiuwllKd IM Noord Hrsbanl roet TbeniiuKi H lijk aan ttoonl wordt hoduuavond ti itiir U IJmiiidon vorwBclii IM pl i btig Iu jwtvangat iiumiiig l i AniHterdAiii i uorïPQ hknd lo O uur jilaalM hülilxii Ooguval ind cM n ucht Ghi Uit l arlJM wordt gmwlnd il t bt tutirljar luohtMohlp 1 A 1 4 door dm wind bIJ tJdtnf loHgmtagfn Van d HW Moldatin dlfi hel gvvaarti vft ilii ld B Moord in Atiflb l e vorrtntpoiul ntr vttD de N K yl 1 Batavia Mtnt dat de opxlohter van de Wat4 rHtaat HrIqm tp l hong door At ohtr ift vertiKMH Ih r d n voor duw daad i unix end Vftmmigiuk raiieth MflttTtin had t Arnhem ondor voorzitUTHchap van den b er K i MarU iiH iiitlïouda d algniiiM n i vergadering plaatH van de vcrn lglng CralAith tut het iti tand boud o ti und rhoudim van K ficbitdcrde glasun in NodtrUiüd iSa arioop Ü r vurgadttring werd een N zock geiirarltt aan dc i root K rli t Arnhem waar d gdirandwhllderdB gla zfn WMrdttn iM xirtitigd tt rwijl diairna onder litidiïw vao d ii hftT liwtcr wn tmioel £ wura gutiracbl aan bel ItaMtei l i oorwertfa BrRGERLIJKR STAND GEBOREN 11 JuU Magdalena Maria ouders O J P van Veen on S Boere 12 lUaas ouden V Krsayenbrink en A W van der Ree 13 Adriana Jannieje ondexv L Verstoep en G Verwaai Jacobuv ouders J Potharst en J Herz Wilhelmina ouders J Meger en U A Prevo OVEBLEDEN llJuH Antoon B Timmermann 2 j Jaoobns J de Ruijter 4 j 12 Piet nella van Wijngaarden wed van J Koolmeea Hej t13 Jan M da J ng 7 j Willem Nieu veldj 7 jaar Tel frafiscb Wmberieht van het Koumklük MeteriologisohInstituut te DE BILDT Hoogste barometarstand 770 1 taHorta laagste stand 754 9 te Valencia Verwachting tot dan volgenden dag Zwakke tot matige luidoostoiyketot uidwesteiijke wind half tot awaarbewolkt droog behoudens onweer salfde temperatuur OtfideeU Prijseonruit VAH UKN Grr eteiliidel teAasterdiii kMn M V i imn n h 80 83 99 86 88 B4 34 t 101 74 100 04 24 14 JULI 1914 MaaUleealirHi Sad Cert Werkeiyke Schold 3 pet Oostanr Belastingvrye Kpnontente 4 pet Port Obl 3do Sarie Amort Sdinld 3 pet lÖOG Obl Russiacbo 5 pet ld t5bl Gr Ruaaiache Spw mjj 1898 4 pet ld Obl Nioolai Spoorweg 1H 7U9 4 pot ld Obligatie ie Kmii i 4 pot Japan Obl 1899 4 pet Mexico AH Binnenland Obl B pot Braailie Funding Ixie ning 5 pot d Obl 1 99 4 pet Veneauela Uipl Schuld Sö 190 3 pet aik m Cr 4ltt lHiel llafta Fed Bankaandoolen iidutr Oa erMaiiifM 49 B4 22 59 215 American Car Si Foon dry Oomp C v A ld Smelting Refining o Cort V Aaiul Anglo American Telegraph Cy Cert v A U S Steal Corp C ert V Gow Aand kal Crrdirt Iniieli Ciliaar Oa rrnealafM 218 220 Ilandelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aond Noil llandisl Mij C v A Unboaw Dmb 14 150 r i 15 Katalioen Uynboow My üew Aand Redjang l bong Mijnbouw My Aand Great Colmr Aond Pelraleia IM n 120 578 170 aeo 189 Dordsche Petroleum Iu dustrio Mij Oew A Kon Neil My tot Expl V Petr Bronn C v A 194 Shell The Transp Trad Cy C v O A Sekcc Taarl bU i 188 Ned Am Stoomvoort Mg Aand Stoomvaart My Zeeland Preferentie A 149 n 94 Int Mercantile Marine Cy afgest Prof A 2 Takak tMermBlifn Bindjey Tabak Mjj A 94 MftriM 3 Vs 7 94 96 81 Moxwel Land Gpant Cert V Aand Peruvian Corporation Tl 94 9Ö Lim Cert v Aand Sfaarwttepi Holl IJaeren Spoorwegmu Aaml Hg t Expl V StiUtlspoorwegen Aand Zuid ltalioan Spwmy Sene AH Obl 3 pot Warschau Weonen Spoorwogmij Aand dito dito Act de Jouias Amerika Atchïton Alg Hypb Obl 4 pot 98 27 154 Ene Spoorweg ky Gew Aaqd 156 1 Union Pacific Railj ood Cv Jert V gew A Wabosh Gew Aaiul PHKllll J I KNTI OKt AmBt rd mAand 8pct 100 Hongarijd TheissRa guliru igs Oe 4 pet 147 GELDKOÉRS Prolbngatie 3 3 pCt Nat en Bnitenl Staatsf stil en prijsboudend Culturen geen ornaat Tabakken beperkt Petroleum ewak voor Koninklijke on Int Rum Rubbers stil en prijsboudend Mynen weinig koervversolïil J