Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1914

51rLXxe3n lean d Begrafenis Mr Höell Ten sterfhni van don vicepresi dout van don Ilaad van Ktote jhr mr J n Jell zal a s Vrydago htond een lijkdienst voor don ontslamtno worden guhoudon onder leiding van den predikant dr Oamer Na afloop van deaeoenvoudigeplechtigheid zal het toffeiyk overschot naar het Btaatsspoorstation geloid wonlen tor ovorbr nging naar Amersfoort vanwaar dn Igkstoot gt vormd wordt naar het familiegraf te Ijpusdon waar het stoffelyk overschat rust van do echtgonooto van den overledene Tramweg Zeist Amortfoort Hoewel de tramweg Zeist Amersfoort geheel gereed is om te wordon geopend kan naar wn vernomen le oiw iiug die aanvankelijk bepaald wasop 15 Juli 0 k niot plants vin lun op dien tlag wegens hot ontbreken vaade minTsterieolo machtiging onder welke een tramdienst niet ma wordon aangovangen Dozo mnchtiging wonl reeds voor zeer goruimon tyd aangevraagd Utr Dbl Uijk H B Flakkoo Door den Raad der gemeente Middolharnii z jn d voorwaardftn door den Minister van BimionlandKcho Zaken aan haar gestold in 7 ake do oprichting van oen Ugks Hoogere Burgorsrhool net jarigen ounius op dit eiland aangonomen Doze voorwaarden waren nl 4 l Ct van do opriohtingskoilten welke kosten f l4o O K bedragen alzoo f 5 i00 rente benevons f 1000 por jaar en por klasse Van de 12 gemeenten van dit eiland tot wion Middolharnis zich had gewond om subsidie syn er i geweest welke dit verzoek afgewezen hebben De overige A gomeenton zoudon to zamen f iOO subsidie por Jaar uitkoeren De bedoeling van den Itoml is nti oon stamkapitaaJ te vormen groot f 125 000 om van do rente van dit kapitaal de f öOOO voor de klassen telken jare te betalen Van de resteerende f 5000 rente zou Middelhamis geven f 11200 ftor jaar terwgi van bet betalen van do ovorige f 3H00 vrystelling gevraagd zon wordon van den betrokken Minister i De staking to Zaandam De staking heeft naar Je N R Ct ken dat Katharina kleurde tt pooMje Htllte vervolgde Ij weef vaniHorgtm vondt Wel e n mooi 1 ietr Ja prarbtig weeri fien Je vauiiiorgi n nog weiwl Katy Nmti vandaag nog niet Ah je hadt zeki r op m n imnU tw namiddag gerekend y wn wij waren oor lehtlger en iiHUtkteu darlelljk gebruik van de gelegeirheid Max Waidenliurg en ik l Ue wiMt altijit Waldent urg In et g dprek U Mrwkken ni rhi en volstrekt niet ie weten hoe Katharina hk I Uiify pend hart het nogenblik alw htle dal die naam genoemd z ii worden Wij wtirer In de dorp Iwriierg hU dtm verwonden knaap dlHterw heeft hlj ueiT aan die kant van zijn hoofd wn flinke m hram üpgilooiH n Ja op mllo ver oek zijn wij naar bulten gfgaan Ik mocHt loch enH gaan zten of ue wap i s voor den kleinen buuwr goeti waren overgekomen Wat h rt gIJ ander d harten van die nir nN hen veroverd Katharina i r kwam geeu einde aan al hel lielH U gai dM dat de meniMshtm vm je verteld i M l dat wij ernaar vroegen dat wait ook niei noodig O ja daar herinner ik me ploUteling dat Ik je iels U vragifi heb naimiiui Wahh nlmrg Mij vroeg Katharina en naiii de inng in de haml om het vuur wat op l rakelen Vindt ge het niet wat koel hWr riHel vroeg Katharina denk nde dat ce Itaar doen wel m i V eeije vn etud zoh vinden Prinses of Oravin 30 III de hiiiakanier ging Klsc dan ook vlak voor liaar tttan Htaan nn widi met den nn pst i ogeliik n fnis Zifzoo nu zijii wp ftll fu Nil inw t ik ic tt Ori cvpii wat e gt n Je hebt daar traks op wn oiiv tTiifftwoordi lijk wanier gtwprokm t mij Als je denkt dat ik me zonder tPgHDRtand aan je dwingt taudij Kal oadiTwcrpt ii dan 1 n mot PPB trotsohe houding ging ze l n t liet hem inm gocdt gelegen hi id om na te denken wie hier iK leedigde ol M fdiger waal Swiert e i w ek wM Hln InCTBtein te Wet nen om de hersteltingen aan üijn pali iw te iM xiclitigen en fnige zaken te regelen dte zijne tegenwoordigheid vorderen Wt wan de voorgewende reden de wer rtiike reden wa dat hij zijn verloofd wilde ODtwijkpn Zijn verhouding lot Katharlna va ondraaglijk geworden Sednrt l l bewHsten wandelrit toonde zij hem Wordt vonroJgé AcIVertentiën Blijkfiüs Vïl Whanddche arte g mgiKtr or l en mf mvAirov n ter tüe van hftt Kantongoier ht to OotuU is inuehen de ondergotoekendon ABRAHAM VAN WUNBKHGKN knaKhandoiaar wontnde te Gouda on Tl KOrX OR WiUIKLM VAN DEK IlKiJDKK zonder Woep wonende te Amsterdam aangegaan eeno vennootschap vun koophandel ondor de firma t ten doel hehbondo don Handel in aanverwante artikelen tor voorfaetting van don kaa hai doi door eemtgenoomdü gedreven onder vfK rnoemde firma De vennootJichflp U gevaitigd te iouda en aangegaan voor den tijd van vier jaar en negen maanden ingaande don oemti n Juli 1 M en aJzoo eindigende ultimo Maart 1 Ü met verlenging telken voor oen jaar indien niei zm maandon voor den afloop van voormeld tijdvak of van ofnig eventueel volgend vonnootachapjaar de vennootBchap door oen der vennoot4 n aan dim anderobij aangeteckcnd Hchrijven in opgezegd Ieder der vennootcn n huvopgd voor de firma te teekenen en de vonnootRchap te verlMndiin donh uititlnitf l voor aakon de vennootschap reditntreekn Uitreffende 7 tot het ftpnemen of uitlnencn van golden hot aangaan van liorgtoehtén hot h iren of verhuren verkrijgen vervrefimdnn of hexwaren van onro rend goederen wortlt do hantitnekening van betd vennooten vereÏHcht A VAN WfJNÏïKHOEN TJl W VAN DKIl ÏIKIJDEN iDwoDen AANGEBODEN voor een of Iwee kinderen dm de hoIiooI t Oouda mooU f l e o kfln bij rï linKchriafdo fn nitiu aldaar Top icht op liuiNwork iTlrieven a lro Burnan van dit hlad onder No 275 Ter Driikkerii van A KUINKMAN k Zt N wordt OKVIlAAdp oon auiikoineiid Drukker Zich aan te molden Markt 31 EEN è TWEE bloodzuiverendo Ijaxoen illen Mym Oal on Maagpillon van AiiDthekff HOOMf avonda of a morgen uononion waarlmrgon U een jooilou Kt elgnnf xuivering van hot blo d on vordrüving van ovortollige gal eu lym 1 H por doosje 25 of HO contVorkrygbaar to Oonda hij ANTON OOOI S Fa WOLKK i Co In Itoltenlam by K VAN SANTICN KOI FK Korto lloofdsteeg 3 8UNUBHT komt U lulv rw g Uftmoct d Mt al het wark In de haltt van dan tgd an vaar da badt dar koatan dia U aan roana aap aou ultgavan aunlliht maakt dat Uw goad niat lijdt Uw handen niat ruw worden an Uw lavan feen alavemll la N Bi OMMtsTUN s Ink iTHii liml ii k lU BlST volkomen ONSCHADELIJK APELDOOfrN HOLLAND üevolstrektexulvariiald van Sunllikt maakt 1 allaan Saachlkt M v o o r hat waaachan r l vankeatbaar llnnan en f lljnakant Konin klijke M arine Kenniigeving dat gelegenheid beataat tot het aaagaan eenar vrijwillige vnrbinteni bij llr V Zeomaoiit U Malroos lorpedomakerUi i hijd2ijM r kleermaker j sj Matroos kok Z Slp Stoker 2 klasse = 1 indien reed zoer voldoende kunnende token Waximnm leeftijd 29 jaar Leerling Stoker T IZ t rw jt voor jongeliodon op oen leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de golegcnhoid i opengesteld om bij do Zeemacht in dienat te treden ala jongen liohtmatrooa of matroofi 5e klaaae Nadere inlifhtingen worden op aanvraag hnt lenden van een briefkaart ia voldoende gratiH verKtrekt door den Commies van aanneming der Marino te Willemaoord den Helder NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN ¥ oedert Uw vee met SCHIPPERS ZUIVERE MURWE LIJNZAADKOEK Hoog vet en eiwitgelmlte SIHIPPËRS OLIËSLAOERIJ VLAAHÜINGEN 58 l OOi s TANIIMIDIIilLeN zijn de tM ftUf on f orvf viQ jAtf Htaan onder voortdurende scheikundige ontróln on wordon Hinft 18W door Nederlandache Tandartsen en liCïiiiMflu FaUriok I POOL Zonkn Amsterdam WereldtentoottftellInK OENT 1913 Bulten meiledlnglnK UId d r Jury ËXCELJ IOR BANDEN fiTSBK Mlf SirSlL TKBJ9S GBOOTBH SVCCSS OEN DEPAT HANN QUMMIWERKE JEXCELSIOR FRED PLEIN29 Telef lnterc 5518 N AMSTERDAM INDIEN GIJ NIET WEL ZIJT Gtbruik rftii pai n hruidt n van JACOB MARIA WORTELBOEN van OiJ i Pekfl a OuijericJen hebbe i er baa door gevonden I g n rnflunnra gevallr doude ciheid in de Dür5t lus etoos hCid slecMe spi syi tfr rg Ir gp onUaitrng OC dtMf Vn hri gb i ir bi Dnigisipr er Winkei s A JO Gt p T X SCIE LLAISTD DE ZÏÏD EO Maatschappij van Verzeker igr op het L vcn HEERENG BACHT 12 j DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal T 1 000 000 Coirimiasariaaen Mr M M SCHIM v d lOEKF Pre Dr A E TEN OEVKR Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEK Secr D irecte ur Mr J W KONINO MT Oe Maatachappij alnit alle aoorten l evensvenekerlii tagea lage premiSn Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wande men rich tot de Heeren Cl muvtrmKKmTKm Umcem te meMa mluirem en Xi C tjSrBBKm Kresmave te CMUfa I ii iiiiai i ia Il lytaa ilorrplen M r niiui amruii rk 149 Onbetwistbaar het beste en goedkoopite motorrijwiel Wearwell Hljwielen zijl ml Ériijk ei lu il prijt A U E N T ADK DK GBOOT Kleiwej 79 tidUDA Prijsconranton gratis IMPORTEURS OEBfe SIEliOL Amsterdam SAF E DEPO SIT R MEES ZOONEN verhuren hi hunne brand en inbraakvrije ktïidcrs SAFELOK KTTEJN Oe hiiurprijïen zijn versehulend naar g elnng van de f T H tfe dev h keHen De voorwaarden zijn te hunnen Kantore verkrijg baar POTTELBËKG Het beste Tafelwater tl Zuiver en natuurlijk Bronwater Froefieêeltfeê graUa verkrygbmar Gen Agent voor Holland CATALONIfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BELONJMJr Agent Amstel Brouwerii Keizeratraat Tel 83 No Itó Qoada Brokkenhuis Dames I Wilt U by het opruimen in dozen tijd s v p denkon om hot Brokkenhuis Zondt slouhts borioht tian een der üommisaieloden of per Tol n 178 en onzo beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voora I V DANTZIO Vice Voorz B D GR0OTENDOR8T Pen Hci wordt Tenoekl op t MBRK l letteo UIT RRT MaoAZIJN TAN RAVË SWAAYZONEK QORISCBEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ii wee en een half en een SeA ons mctvermelding van Nommer en IVijs voorzien van nevonstaand Merk volgens de Wet gedepoüpord Zich tot do nitvooring van geëerde orders aanbevelend 3 C BIJL voorheen S BREEBAART L BRONGAS 1 Wie wil pjachtig licht hebberf Hij wende zich tot JAC KOOIJ St pnttenboordcr te Wier hgerw lt die zich gaarne belast met het instilleeren vam BRONGAS Reeds jaren lang is dit i erk door l ondorgeteekende mot hot grooW succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Adverteert in dit Blad Dieustaanbiedmgen itebben in de Qoudsche Courant Mtetta êucee fHf Deu advprleoiiëo kosten sleckls kIJ Tooraitkelaiiog 1 6 regel f 0 35 voor elke repol moor 6 centa C pgaaf uitstnitond aah het Bureaa fi OE3 TID A 21 Juli Grooto kerk 8 u OrgelbaV ling Beleefd verzoekenwy geregrf S mededeeli g te mogen ontni vergader n r n concerten im J hedtn en m de d offenda te vermelden ElMtr Dr A BriniuBaii AZo Gooa lïTi© a w s © aa av©xt©3ati©Tol© d rroox a oTa d © © xx 03aa str©35c©rL Verechijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABUNNEHËNT Per kwartaal fl SK Idem franco er pos 1 50 Met Getllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Alxinnementen worden dagelijk 4 aangenomen aan ona Bureau Markt 31 bij onxe Agenten den Boekhandel en de Poslkanturen behalve Zou en Feestdageru PRU8 déh advü FentiëN Van 1 5 gewone regels met hewlfsnumnier f O SS Elke regel meer 0 10 Telefoon Ifiterc 82 ll j drie achtereenvolgende nlaataingen worden dfli tegen twee berekend Uienstaanbiedingen per plaataing van 1 5 ri gols fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer O cl Reclames f O 15 per regel InKile letters en randen naar pkiaUruimt Telefoon Interc 88 Uitgevers A BBINIULLN EH ZOON Bnitenkndseli Nieuws licht geteld worden D socialistisch radioalo Lanterne schrijft Do diepgaande ontroering die de rede van Humbert in den Senaat beeft opgewekt cal in gefaoel Frankrgk haar uitwerkiag doen gevoelen Wij znn dus niet gereed Duitschland is bij een aantal takken van dieast die onder het Ministerie van Oorlog rossorteoïw onze meerdere Wij sullen togenorer den vijand als het vreeselyke wXi slaat sktohta een onvoldoende artiU e slechte ontoereikend uitgeruste troepen kunnen stellen Evenals in 1870 al het schoenwerk van onze soldaten den veliltocbt niet kunnen uithouden en wy loopen gevaar wederom vernietigd te worden Jauri 8 schrijft in de Humanitó dat hei inderdaad vorbasiogwokkond is dat de generale staf ofschoon deze te juistertijd van Humbert s aanval op do hoogte gesteld werd geen middelen vond om zich aanstonds te vHrdodigon Is dan het wanbeheer ro tenlaad zoo ontzettend groot als het Senaatslid beweert De heer Ca menceau die nadat hg op onbezonnen wijze de wet op den driejarigen diensttijd goedkeurde met het trage werken do bureaucratie en den reaotionairen geest van den generalen staf zonder onderzoek heeft ingestemd heeft thans van de Ministers Keëi cht om onverwijld de waarheid W gen SSoo noo lig wanneer eenige dagen voldoende zijn om haar te leeren kennen zullen zij het Parlement bijeenroepen wanneer de kostbare reis van President Poincaró is afgeloopon Deze reis die alles in do war stuurt en ingewikkeld maakt maakt ook onder de tegenwoordige zeer moeilyke omstandigheden eiken normalen parlementuiron arbeid onmogeiyk Sehviïi De Oostenrijkers in Belgrado De Neue Freie I resBe meldt dat ondor do Oostenrijksche kolonie te Belgrado Zondag een paniek uitbrak Men vreesde dat de fiervischo bevolking opgewonden door de inhechtenisnemingen van Serviërs in Bosnië weerwraak wihie nemen en nu een algemeenen moord onder de Oostenrijkers te Belgrado zon organiseeren Vele Oostenrijkers zonden nun gezinnen naar Bemlin andoren zochten een toevlucht in de gezantschapsgeboawen Ook had men op het Oostenrijksche gezantschap beri mt ontvangen dat er demonstraties voor hot gezantiichapagobouw waren voorbereid Om alle incidenten to voorkomen stelde de Oostenrijksche goiant den ministerpreaidont Paajits op de hoogte on vestige er diens aandacht op dat de Servische Regeering ten volle verantwoordelijk zon worden ge teld voor alles wat zon kunnon geschieden Pasjits beloofde voor de handhaving der orde te zorgen en liet de hooftlstraten door sterke detachementen politie bewaken Do nacht van SSondag op Maandag is naar de None Freie meldt mstig voorbijgegaan Italib BH Kon beslnit is gisteren de lichtmg van het jaar 1 1 ondor do wapenen geroepen waardoor 40 50 000 man beschikbaar komen om de ledige plaatsen aan te vallen die in het leger zün ontstaan door de herhaalde uitzending van troepen naar Ubye Zoo althans wordt officieel en officieus opgegeven Toch heeft deze gedeeltelgke mobilisatie eenige ongernstheid gewekt zoo iat oon blad al do Tribuna zich haast om de gemoederen gerust te Stellen als volgt Velen bobben zich afgevraagd welke bepaalde feiten on gobeurtonissen aanleiding hebben gegeven tot dexen maatregel Wij f ooven mttt gerustheid te kunnen twworon dat er niec zulk een bepaald feit bestaat of kan bestaan Alleen moet worden toogej oven dat het verstandig en voorzichtig is van de zijde vau hut gouvernement om hot effectief te vnrhoogen op een oogonblik waarop hot noodzakeiyk is dat in het binnanland do meest molyko rust heorscfat Chima De olieveiden tn China Een telegram uit Peking meldt dat de Standard OÜ Cy een ovoroonkorast met do ChineoHcho Ueg ering beeft afgesloten waarbij de trust hot recht verkrijgt de olievelden in Sjenki te ontginnen Echter hoeft naar aanleiding van een bericht dat de directeur generaal van den trust ook met de Ghineosche regeering over Sjansi on andere Chineesche provincies onderhandelt de Kngelsche gezant te l eking geprotesteerd tegen schending van het recht van Engeland op Sjansi OCiii Qo c gezien ging haar zoeken en vonden haar lijk in den put Na den aanslag te Serajewo Het Wiener Fremdenblatt herinnert in een hoofdartikel aan de uitingen van afschuw en van de scherpst mogelijke veroordeeling die de moordaanslag te Serajewo in de geheele beschaafde wereld te voorschijn riep Het blad logt er den nadrak op dat de alom gebleken deelneming en de rouw zoowel in de monarchie als daarbuiten betoond tot troost mag strekken voor Oostenrijk Hongarije voor den Keizer en de bevolking In het bijzonder aldus schrijft het blad moet m de monarchie indruk gemaakt hebben de wyze waarop het bevriende en verbonden Duitsche Rijk zich aan onze zijde schaarde De geheele Duitsche pers liet niet na met volkomen duidelijkheid op do beteekenis van het drama te Serajewo te wijzen Daarby is niet minder de trouwe vriendschap van Dnitschland voor de Donaumo narchie tot uiting gekomen In Oos tenrijkHongarije zal men deze houding van Duitschland met hartelyke erkentelijkheid begroeten en voor een nieuw bewijs houden van de duurzaamheid van de vriendschap die de beide Mogendheden verbindt waarbij de onwrikbaarheid van het beproefde bondgenootschap ook in dezo ernstige dagen van haar kracht aan de geheele wereld heeft doen blijken Fbamkruk Een zonderling incident heeft zich voorgedaan te Breat bij do afdanking der marinereservisten die aan de vlootmanoenvres hadden doelgonomen De reservisten weigerden om uit de kazernes naar H station te gaan op militaire wijze in het gelid loopend en geëscorteerd door gewapende matrozen Zij verklaarden de kazerne te willen verlaten zooals zij er waren binnengekomen namelijk ieder op zichzelf en niet in troepen De commandant der kazernes gaf toen bevel dat aan het verlangen der reservisten zou worden voldaan dat men hen naar hnis zon laten gaan op de manier zooals zij verkozen Te Mamera heeft een zekere Pierre Cheron met behulp van zgn vrouw igo moeder in een put geworpen Een vriendin van de oude vrouw die haar sedert eenige dagen niet had De schoondoehtor van het slachtoffer heeft reeds bekend doch later haar bekentenis weer ingetrokken Chèron zulf echter blijft nog steeds zijn onschnld volhouden Zijn vader is krankzinnig Ilij zelf echter schijnt normaal Weerbaar Frankrijk De onthnllingen van het Fransche Senaatslid Hambert over den toestand van hot Fransche legermateriaal en de daaraan vastgeknoopte liesprekingen hebben in hot Parlement en in de bladen zeer groot opzien gebaard Naar verluidde zou de Ministerraad na de groote troepen8ch 011 w te Ijongchamps bijeenkomen en zouden daarin de verklaringen worden vastgesteld die door den Minister van Oorlog en den Ministerpresident in den Senaat zouden worden afgelegd In Itegeeringskringen koesterde men de hoop dat de uiteenzettingen van de beide Ministers den Senaat or toe bewegen zouden om de gevraagde credioton goed te keuren zij bet desnoods onder voorbehoud dat de geheele zaak by het weder bijeenkomen van het Parlement in het najaar opnieuw uitvoerig zal worden besproken Onder de bladen die Humbertj i verklaringen commentarieeren schrijft de Figaro de woorden van Clemenoeau herhalend wg worden dns noch verdedigd noch geregeerd dat deze uitroep het geheele regeeringstelsel te zamen vat Waarom vraagt het blad is het dan nog noodig de verantwoordelgkheid te zoeken daar men toch nimmer daaraan gevolg geeft Er is geen vaste regoering denkbaar wanneer de verantwoordenjkheid niet vast te stellen is on thans ziet men dat zonder een vaste en bestendige regeering de landsverdediging noodzakelijkerwijze gevaar loopt De Figaro stelt echter voor dit aflea alleen de radicale partgregeering verantwoordelijk Meer dan twee uren lang aldus de Radical hebben de verschrikte Senaatsleden de verschrikkelijkste aanklacht gehoord die ooit tegen den generalen staf is opgesteld Het is baiten twijfel en niemand zal het heden nog kunnen bestrijden dat deze de werkelijke en de eenige schuldige is aan de dwalingen de verwaarloozing on de ongelooflijke onbekwaamheid die door het Senaatslid io het FEVILLETOK openlijk haar legon sin en nauwclijkw deed 7i nog moeite om voor de wereld den schijn te redden Hij had er giH n herouw van dal hij haar met het iiiicrHte gedreigd had allM n op die wijze kon hij haar dwingen oiu haar woord geHtand te dwn De gevolgen zijner liandelwijzc wenHChte hij echter zooveel mogelijk lu ontlDop n Was hij eenmaal getrouwd dan zou hij haar met gelijke munt betalen thans wati hij gedwongen de geiukkign Mildegoiii te Bpek n aan de aijde dezer ijwkoiide vrouw die hem vcraehttc Oat waH mwr dan zijn gemartelde ijdelheid kon verdragen Voor Katiiarlna wa ïijn afwezigheid lïK hts een ollst l van executie een korte tijd van vrijheid die zij In Homliere Hleinming met haar droevige gedachten doorbracht De reifi van Inerxtein gaf haar een gewehikt voorwendnel om ï t uit de geyelnehappen terug te trekken Zij kwam ierg n j haar eenige aÜeiding waren de innge rijtoeren in dm omtrek waurbij hel eenzame l 0 niiherlMTg gewoonlijk haar doel waK ifaal Waldenburg had zijniet weergezien en opeen brief dien hij haar een paar dagen na den wandelrit gezonden had wan haar antwoord geweest Ik ben Awtt mijn woord gelionden Vyrgert een ongelnkkigo die uwer nooit waardig aii Katharina Sedert had hij liaar vermeden Het was in Maarl De morgfïi vanden dag wa heiTÜjk zacht en zonnig maar tegen den middag tak de noordenwind op donkere wolken liedektr n de lucht en tegen den avond vielen nneenwvlokken op het onllulkeude groen neder Katharina wa reeds eenige malen uit haar oei bij den haard oiigeHtaan en had door hel veu 4ter gekeken Zij ver verdween hij inoeHt loeh weten dat zij luet zielflverlangivi op ditni laatuleu af K heldMgro l wachite Metii geen laatxli het wa voorlnj alleH voorbij Zij tr k de hand langzaam langu het ioorjioold en ging langzaam I Imk Uigemoet wier heldere Hteni zij fetid hoordit en die onmiddellijk daarna de kamer bhinenrilormde en haar om den hntf viel Wat een wettr rleu zij lachend uil Maar daar houd ik wel van Ift vurIriHehl tm wekt do inenHehen nt eent op Alfiof datiJiij jon noodig was antwoordde Katharina terwijl xlj nmt Ie hand over t lokken streek n ik dacht nted dal ge vandaag niet zoildt komen en dat zou sen groote Udeurntelllng zijn voor mij I Ine Wat zal ik je iu nfu al ik niet meer hier lien Morgen Jtom iKerstoin daar ligt zijn brief All komt hij vroeg i He onachtzaam alHof zij zoggen wlldö Voor mijn part kwaui hij nooit liTug Zij wan op liaar gemak in een fauteuil gaan zlttrn maar een klap i sprong zij op Hclioof haar zetel nasHt di van Kattiarina en tde geheimzinnig Vandaag breng ik goed nieuwe mede Haml eeaa PrinM H Margaretha Ih verloofd üoed geraden Hor men den hertog heeft overgehaald weet niemand dat m een HÜiatHgeheim Wjj gewone stervelingen vem 4nen alleen het lelt In dit fpval heeft de liefde wwr een de overwinning hehaald dat mof t toch allijil zoo zijn wal iM et n leven zonder Üefde Met ImHien nog minder dan nietn I Hij dezp wDordrw keek xe naar en hoek van de J n on acbeen alet te b mer groet ciigem irhij wa htl i i e die omxtrevka dezrti tijd gewoonlijk ien uurtje gezellig bij iiaar kwam praten Vandaag bicel ztj zeer lang weg iiiiH4eiit n kwam zij In het gwheel niet bulten Katharina Rtaarde Koniher in h t haard Katharina wilde hK ven ter reed verlaten do h te laat men had haar reedn opgemerkt en l e gro lte roet de hand de heeren met de hand smi de miltn Katharina dankt vriendelijk en trad t nig dorh achter de gordijnen verttcho len gluurde zij op Mraat waar ét hwren van Kliw afftcheid namen Haar oogen hingftn aan den geliefden man die zij nti mixBchifD voor het laatst zag Weinige dagen vóór haar fau zouden de troepen Uitrukken voor voorjaarH manof iivr en tol dien lijd zou hiJ ie ler samratmilen wet weien ip vermtjdi n 7 twijfelde pf niet aan het wat de laatHte maal dat zij liem zag 7oti hij er ook aan denken Zij wachtte zou hij nog even naar liaar kijkeny neen alleen Hlanch de d het Angstig keek zij hem na lot hij nit haar oogf