Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1914

meldt zich aitgehreid Gisteren hebben 14 man uit bet peraoneel v u da xagerij en Bchavery De Prins van Oranje het werk neergelegd omdat zij hont van de firma de wod Stadlander en Middolboven niet wenscbten te loases daar zij dit bwchotiwui aU f bQ met hont De TramtUklng te s Oravenhagc Nieuwe opitootj fi Oiitaronavond omstreeks negen tmr hebben U s Oravnnhago niouwo opstooljm plaatit gnhul Op het Plein Imvond zirh non troep opgeschoten jongenii en meiden waar by het aan bekende bezoekers van de 4 minder gunstig twkend staande calé s niet ontbrak Desfe troep trok joelend en de politie tartend over het I lein totdat liernden politie en rijksvetdwaclit onder Iniding van inspeotfrnr liestiflting ingreep en ennige chrirgna uitvoerden wanrbij gevoelige klajppen vielen De menigte rende we on xocht een toevlucht waar zo die kon vin den tot in do portieken ler huizen Nn volgde in de omliggende straten Hpui Hontmarkt Turfmarkt f uthersche Burgwal een nlgemeene aanval 9P de politie Hteenon werden naar lien giNilingerd klappers op do straat gegooid om de paarden te doen schrikken do lan taarns werden ingeworptm Onophoudelijk werden hier door de marechausHeos charges uitgevoerd en klonken du revolverschoten in de lucht De auto van den gonaeskuudigen dienst reed rond om hen die ver ondingen Widen bekomen op te nemen In de Bagynüstraat de donkere buurt van den Haag was de toestand hot kritiekst Met klinkers werd daar de politie gebombardtterd Venir hillenilo arrestaties hadden plaats Te middernacht stilde het romoer Aan Mill vfirstag vnu liet giHt r4 navunit f nlictirdi In Ih I VftUiTlaiul oiilltH nfii wi nog 1 kiuiapjt uu hol 8pul ra iwoAnchi dotnuh waagdu xicti U midilfn van de in nil tt PH liU tiif tt lUt iiii i fiügt KfVmMgi klApptm tiiuctfn lH koo tt u iftj 4 n xouvivl aiidtTfn Kullfm vsnavuittl xi kt r torh W4 l ihui lilijveu MsJtr Iwih iiuii fvm wl U n wij on iHtgt i fti iiaar di dnUtKrHti t t v o Htad ifiHtort iisvoiid Dat wan wt l l HagUiii iiHtraal waar uit l klIiikffH nanr d IHililiu wi rd f wor H ii n ui wam ticl lioUKtli alt iiiof iarii vrcugdovuri ii worden ontMtokf i d g klappiTH Itranddt u los mikcl i n alU vii oiii de paarde d4 jwllttf MulilohÜg U ijiaktm i ok du lioofduoitiiiilMMariM van olUit wnx oAnwfzig itlt iHft tiitdc nwm tU Ih i 4 i ri imlllit ordoiiiitHTd om ntiit U nviMH i t r n laii op orde van tii ui of van di U Uuul llnH H uuiir vlu l dor afdwllug Kn airt liet datt t vcn ktflm wom gt wttMt dan lira lit i m volgend uugonldik wtM r VMd i rtiMtlgt r nionutntKn dan l vottm Wint vlugi jt ulci iifii door di luolit on wiKH xag i dl walH lM ontliloot iii swaf U trn tiMi tioniiioHlgU at htorvol nde I n wIJ al iiioi ton wi liitt dan ook orkonncn dat wc wi nit onnalon ondi r do iu du van dr polUli lioblM n mooton Ktollou Hii onii vwgii lüf togon K H tliouWon to iMwohi rnion wo üiionon looh K ggon dat WO do krUlokNlo iMinlm op do krlUi kHio oogtinIdlkkt i hoblK it lH xovht Iji daar vlogon au w t r ifo xtstmon dio oi n oud vroi wtii uit étt Ht JaootMHtraat iiio iiu ii Iroflou Jliur vu truuwuUM ui al do dwarttHtraatioR lioorNclit di dU p to diilnturntN 1 n woor rmtd hot HaadHild lIooifnliOH iB t diw hmT MUIdoUmrg iHMtuuralld van do H h A l In wil auto door al dow woohgo Ijimrton on lilold oen toonpmakjo van gflljko Htroklting al don vorlgou nvtmd Masi K k nn woor wsh liot hiio vm daar jH t aald nintla Want al wsm hot tlan i on oogonlilik katul dra jootdo on flotil do iiionigto woor on u di H llflo wan tul tiot oniMtigNt optn don gouoottKaakl Otik In do WagonNlraai mo Ht do luliH hl don laton avotüd nog optn on Aan do linua Viwrtor van Wwron al hlor U door do ll l M opkodragin dti vorttobUlondo wogoiirt dIo d loatiit dagen iHWClioiHgd waron lo lotugrafoorou Mo MaalMcliBppiJ tlwt dit dwu oiu Ion allon tijdo waar uoodig to kunnon auiluunon dat zij door ovorniaolil goilwoiigon doti gorogi tdon iUoiimi nlot kon iindorhoiidon Imll n vUt lK wit4l wordt xul on doxo fotugmliiSiit kunnon diouon uin Af uvoriiiacht io lH wiJx n VordiT wordt utodogcHlootd dal do MnniMoliapplj xoulang du tooHtatid an opwinding in do Htad aanhoudt lAol voornoniitnd in trainii lo laton rijili o Ütj vorïokttrt giHi rnK i oD voldoondo pornonool lioM htkliaar to IioIiIhii goliail om tijn H gorogidd 11 ktiiimm lK rijdon maar waar ülj vrowido dat do volllghoid nlot voldo ii dt voraoki rd kon wordon itag slj or van al Knn 40 Uultoehitn die bij do ootenlngou op do trani niot hrltbon voldaan gaan hcdon lenig Mot do ovorigon willo do oofonlngon wordon vnortguzol Hot contract uw t dlo vriH mdo workkraoliton houdt In voor alli n oen opKi ggtngf iid van drlo dogra on xlj wotcn dat kIJ Mj aanworvlng van llollandHcli mthou h I daarx oor plaatfl aull U iiiooion iiiakifn Ton tdndo gl tU n oon gorogoldou dlonst van do Htoomifoni 1 on Itoog IVIIt t vorzokor n haddon auloritplton In aa Rit working niH do lN lli ltc pottei uit gobrcidf uMuUrogeltn gtmomlia Vooral op dat godo ti fon d B Hija wijkkchoD wfg Ui d ia aanbouw xijnde Mjdorfal ek waar eeu Maktag Is uitgotirokoa n waar sieonaa tfi aad r Immiw at riaal voor tint g JP 8 To Vi u TiO v Tnu biji a do oorstr tnua uit de Ftnuhtt ditmaal iM ülgi ndi IraiiHi zulW u al goHoouli voB tit t ttuijgoiiMploiu vfcftrokkon H i pert me Iwwtood gruutondwU Uit g£Wüi coDdacb ura en mrinif rimu6 l iJe dlciuit wordt odorhoudoa fiuot twee tjrami idk nu 4rte wa V en sehrilven aaa Óm H T Ilr citie Hot lü iiuur dar Noderlaudticlio Voroeniging van brli U lijko kantoor mi hando l i dttsul a hooft Wt votgood cbrljvon gortchl aan do diroetlc dr HaagH ho Tratuwog MaatHchauBtJ IJtt du ni uwHbuülon omoniondo dot aii do in uw dJivat xiïado kautoorbedlotidon verlangd wordt dat zij alM oonducti urii dtiwMt xuilon doon kunnra wljnb l nalatfR ornitüg te prouittmrfv tegon dozo i wo llOtldtlwijHI ond r twljïol ia h t l w rwïbl naar plaaiHVorvangorn voor het la takUig jeijndo traniwogiH rHonM om to tion AIgo ii van bol foil dal door tjwo kantoorbodioudtm floarvoor aan U wijc n doïwi gMiiwong wordon workyjumihodf n Ui vftrrlchtwi van g b el andoron aard dan die waarvoor w worden m diouHl gcuoiiiou in ochtor hot gebruik luokmi van do oiii andighoid dat hot kuitoorpiTtwmool nwor ondfrnoiidng voor d uvorgrtioti uxurdorboid ongeorgaalHMrd In en dU Rlt govolgo nh i In Mtoat aan on ïoodanig onrodohjk vorlangon gopoBttii wo orMtaiid lo bli doB aóó wn ongohoord macbiHndHbruik i h naar onu m onfng aM lx ovoroon U bnmgen m t liH z II uHim t dat do diroclt wnor DDdornoudng alH di Vwv liohoort olguu te zijn 1 0 iil Hml fW glDg t m uiuui van dfi Htakorit ondorvindt grooto ityuipiUltle van vorHchUlondo ziJd D Tal van ijdragon konirn In torwljl do verkoop van iKin or groot if 1 on laliakMfirina titoldo een groot aantal pakj w talisk voor do kIbkondo raHimon fhon l P M hlkt aar VVogfinM do llaugiichr iriuiiwfifHtaking worden naar mon uit don Hoek van Holland Mokni gixioriininiddag do daar gohuiidi tt iiiant oiivro i gomtaakt Jfi uitkoiiw im van het Haagscho tram iHKtrlJf Mr I van llouton proHidontcomtnlRHa riH dor ritaai 4r liR i ijJ hfH fl in do bladon oon iilltvn wiling gogovon ovor don linan tbvli n tooMtmiil li r luaalMcbappiJ waarbij hij kwam lot hot roMiiltaai dat op oon totaal ontvangt t in 19i l van ongovi or f 2 2 Kt lNK oon notto winft word gomaakl van ongovoor f 2IÜ ÜU Mr Aiig Mourlta W D t aUravonhogo tMJbrlpt tliapti In Hot Vadorland dat volgonK hot iaarvoridag over lUKl hotwolk door Mr i van Hoiiton met zijn bandtoi koning in lt krachilgd do ontvaugKton Itodroogcn f a 4 H H0H of ongovoi r 2 ion moor don Mr van Uoiitt n aaiigi ofi torwIj do n tlo winiit nlot I 210 00 1 doch I IW 2H4 W ï beeft bedragen Van diMw ulvoro winst wordt aio ho JaarvorHlag pog ovorgelHwdit op hot veniloiiwlngK oiidH f H i OUll on op hot londH voor hnliongewono nllgaven t JUtHI WIJ Mtollon 11 n ir xoo luidt hot in bot jaarv rMlag voortui letterlijk bot HMtant wiuMt ail f t 2 l it2 te vorJloeleii ahi volgt Aon hot roHervofond 5 f 15 104 24 Aan don Koatl van tK h H r H I 34 742 Aan anndoolhoudom f Ui por oaml ovor lO OtIO sand f KW Üt t H or oand ovitr UXIO aand 1 iH tm Ovor te liroDgoii op hol Amoril satiotondH v aandMhoudor f iO OOOOp nloiiwo rokonlnff a I l tJTV HX i Mr Mmriir ocbt hot biorlwvon voniuddo Mprokond goiiwg oni op andere verraHMendi voorMtollon nlot te liehoovon in te gaan Allw n tij herlnnord oo aohrijft hlJ dat til de gonndie kmtrulIjHi dor Ani lonlaiiidcho Itenrn geeii blimon of hultoïilandsebo tramwogmaatHohftppiJ voorkomt welke H n dividend van 1 p t kon donlarr ren he KoltordaiuHChe dl In UH4 na do Haagiwhe hot boogMU dividend nitkotrt gitelt H p U HlorhtH In luAw i n maoUrbappiJ vtndt die moor dan 10 pCt uitkeert fn wel 13 pit Over bel algomoon oordeelt de pern dal deze Htaklng aln een r chtvaardtgo moot wordon Itettobouwd Ho N Kot f t on Hol Vaderland hoblM n do diroclli harde woorden loogevoegd die blijk geven dat vmpalbio voor dwi ooncwmionorii van de llaagttohe tratn niet aanwezig Ie INDIStJH NIEUWS Op menaohen jacht Po Iwsluunassistent van Inanwalan ergens in Amboina ontving in Maart het bericht dat een yrouw gesneld was FjQiï in dien kampong vertoevende patrouille van gewapende politiedienaren rukte dadelgk uit met het resultaat dat de Hongiiirs overvallen werden De laatsten vluchtten in idle richtingen in de vele ayrivierljes en kreeken zoodat van een verdere vervolging goon sprake kon zü i waarom door de patrouillo in verschillende richtingen eenige salvo s op de vluohtolingen worden gegeven liehalvo do gesnelde kop wordon buitgemaakt een vijftal grooto honi prauwen vlaggen wimpels speren lansen pijlen en bogen iMnevenseen hoeveelheid sago terwyl bij bet doorzoeken van het terein net lijk van een der Hongiërs werd aangetroffen Bloe ilBporon wezen uit dat meerdere personen gewond werden De buitgemaakte vlaggen zyn nog nieuw en vervaardigd van rood en wit goed met een oaaimachioe beweHit eeo bflwys dai d HoogiAn etders met handeluen dan wel han handlangers in aanraking komen Vomoed wordt dat baDdelareo van Borong dan wel hoofden en bevolking vsn de liadja Ampatgroep meer speciaal van het eiland Balawaii met ben handd drijven IflgfêKondeii MedeéeeliDgea Ziekte der UriaewegeB Suikerziekte Eiwltziekte Nlerzieiite Blaas Baarmoeder Eierstok Ge hetmc Ziekten H Hardlijvigheid Aambeien Volkomen en snelle genezing door planten extracten Vraagt met opgav voor welke ziekte een der gratis brochnres Ko 50 met bewijwn van f eneungen aan Dr Damman Rne du r ne 76 Brussel lïelgie Of aan J H I HnabiliéOroote Markt Rottcnlam Stadsnieuws GOUDA 16 Juli Tmlatingiexamen R H B B Ns afgelegd mondeling examen zijn alinog tot de l klauie dor Kijka II B B toegelaten U J T d Water te Waddiniveen O J W van Waning te Ouderkerka d IJael Pa van Vliet alhier I V d Berg Waddinxveen j D Hoogendoom alhier Ib Maaraohnlkerweerd alhier C M L Koole alhier 3 J de lyeonw Aarlanderveen A N Frets Boskoop en voorwaanielijk D Triozenberg alhier on A H A y Halzen alhier Kere Beitnnrtlid Do heer J Q Kropman dio wegens zijn ontstagname als honfd der R K Jongensschool alhier zijn functie als bestuurslid dor Veroeniging van Hoofden van R K Bijz scholen in het bisdom Haarlem neerlegde werd Maandag naar de N Z H meldt op de algemeene vergadering onder daverend applaus der leden benoemd tot KereBestuarslid Ben valsch telegram De N Z H maakt melding van het feit dat door Dr Hoffman alhier een telegram is ontvangen inhoudende dat hem door het hoofdbestuur der Maatschappij van Oeneeakunst de voordracht voor het eere liilmaatsohnp dier Maatschappij werd aangekondigd Dit telegram was onderteekend De Secretaris Schreve Deze onderteokening is gebleken valsch te zyn en daarmede dos ookdo inhoud van het telegram Hed In overleg met den secretaris der Maatschappij van Geneeskunst dr Schreve heeft dr Hoffman het telegram opgezonden aan den Direc teurGeneraal dor Telegraphie I e o heeft het onderzoek in handen der Justitie gesteld Commissie voor Openbare Feesten Gisteravond had eono vergadering plaats van de Commissie voor Openbare Feesten Bij de opening deelde do Voorzitter de heer M C Braat mede dat hy op medisch advies genoodzaakt was ten minste voor dit jaar zijne functie als Bestuurslid en Voorzitter neer te leggen Dit bericht werd met algemeen leedwezen vernomen De VioeVoorzitter do heer A J J Vos maakte zich tot tolk hiervan en betuigde hem tevens don dank der Vergadering voor zijne krachtige leiding en bijzondere krachtsinspanning zooals die vooi namelijk gebleken was b i de verleden jaar gnvierdn Onafliankelykheidsfeoaten Hij sprak de hoop uit dat de heer Braat spoedig weer pven krachtig als vioeger aan do werk zaamheden der Oommissie zou kunnen deelnemen Alsnn wenl op voorstel 4i an den heer Vos allereerst overgegaan tot tie verkiecing van een QÏeuw bestuurslid Als zoodanig werd met algemeene stemmen gekozen den heer H J Bitter De werkzaamheden in het bestuuf werden voorloopig zoodanig verdeeld dat de heer Bitter de functie van Secretaris op aich zal nemen terwijl de Vroegere Seoretwris de heer B P van Oittert als Voorzitter zal optreden Daarna werd in beginsel besloten dit jaar weer feest te vieren op 31 Augustus Op welke schaal dit zal geschieden Eal geheel afhangen van de opbrengst der Collecte die dit jaar aal aanvangen op Maandag 20 Jali In de volgende vergadering op Maandag 27 Joli zullen dan in verband met die opbrengst plannen t r tafel gebracht worden voor het feest Loit Hofstee De 2e Imt H L J Hofstee vaa het 15e regiment infantwie te Delft eerder alhier in garnizoen zal volgens de N U Crt overgeplaatst worden naaf de militaire luchtvaartafdeeling Met ingang van 20 dezer zal hij voorloopig in het militaire vli amp te Soesterberg worden gedetacheerd ter voltooing van zijn opleiding tot Init V liegenier Luitenant Hofstee is van November tot Januari tijdens het hom verleende verlof op de vliegschool van gebroeders Farman te Eta mpm bezig geweest het brevet j0a vliegenier te verwerven Hij heeft reeits verscheidene vluchten alteen ondernomen maar gebrek aan tijd en ongunstige woergestoldheid waren ooE zaak dat hij het brevet als vliegenier nog 4tiet heeft behaald Voorloopig zal de luit vliegenier F A Van Heijst zich te Sowterbergmet de verdere opleiding van luit Hofstet tot luit vliegenier hebben tebelasten Wanntw r dit brevet in hetbezit van luit Hofstee is gekomen volgt zijn dehnitiflve overplaatsing bijde militaire luchtvaartafde ding teSoesterberg Aanbesteding Reinigingsdienst Bij de gisteren ten stadhuize plaatsgehad hebt ende aanbesteding van denreinigingsdienst dezer gemeente werdingeschreven door P Ooms alhier voor f 15983 C M Dessing alhier voor f16280 Do gunning is aangebonden Aanbesteding Bij de beden in Hotel do Zalm gehouden aanbesteding vaneen winkelen woonhuis aan den Kleiweg voor rekening van Nutricia toZoetermeer waren ingeleverd 7 biljetten ingeschreven werd door G M Peeters alhier f 3G99 A Sluiter Voorburg 3730 Th J van Dijk alhier 3800 C den Hoed 4380 J Amesz 4495 J Schouten 4483 Verbeek v d Berg nihior 4500 Door Burg en Weth zijn aan de Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 9 Juli 1914 Ter lienoeming van oon ondeiwij zer aan elk der Scholen voor g 1 o no 1 en no 4 noodig geworden tengevolge van het aan de hcoren O M den Herder en A Bongers overeenkomstig hun verzoek resp met ingang van 1 October on 1 September a s verleend eervol ontslag hebbon wij de eer in overleg met den ArrondissementsSchoolopziener en nn ingewonnen bericht van de Hoofdnn der betrokken Scholen voor te dragon Voor de vacature aan de School voor g 1 o no 1 I M HAAS to Zoetermeer II P J BIJLO to Barwouts waarder IIÏ W F JANvSSKN te loeiden Voor de vacature nan de School voor g 1 o no 4 1 A S PLANTING te Beets II M HAAS ie Zoetermeer III P J BIJLO te Barwouts waarder Overeenkomstig het bepaalde bij art 29 der Wet op het Tjager Onderwijs leggen wy hdt advies van den Arrondissements Schoolopzienor en het bericht van de betrokkert Hoofden der Scholen hierbij over Wij stellen U voor de benoeming te doen geschieden met ingang van een nader door ons te bepalen tijdstip Aan den Raad der Gemeente Gouda Dienst en salarisregeling politie Door den Burgemeester dezer gemeente is aan B en W oen schrijven gezonden waarin mededeeliag wordt gedaan dat de Goudsche Agenten van poUtiu veroeniging Por Aspera ad Astra aan den burgemeester d d 22 Juni een adres hebben gericht waarin hem wordt verzocht te willen bevorderen lo de invoering van het drieploegenstelsol voor de agenten van politie zooals dat te Zaandam beetaat waardoor de dienst per etmaal slechts acht uren zou duren do agenten allen overdag tusBchen 1 en 3 uur thuis mot hun gezin het middagmaal zouden kannen gebruiken en zouden verkrijgen een wekelijkschen rustdag en bovendien een zeker aantal vrije Zondi n 2o eene algeheelo herziening van de salarisregeling waarmede wo di bedoeld eone algemoene verhooging der jaarwedden en het doen ingaan van toegekende verhoogingen met de maand vol nde op die waarin de toekenning is geschied De burgemeesfer schrijft dan Op myue uitnoodiging heeft de CommiMarü van Politie over dit adres advies uitgebracht bij zijn mede hierbij overgelegd schrijven van 2 i Juni jL B No 677 waarin ten aanzien van het eerste verzoek in herinnering wordt gebracht dat de agenten thau alhier om de elf dagen een vrijen dag hebben en bovendien lederen 2 ndag één agent vrij heeft Uit eene door hem met zgn amb enoob t Zaandam gevoerde correspondentie blijkt nu dat aldaar do agenten wel is waar om de drie weken een vrijea Zondag hebben doch van een weW lijkschen rustdag geen sprake kan zijn Onze agenten zijn das verkeerd ingelicht en zouden wat vrije dagen betreft door de invoering van hetdrieploegenstelsel sterk achteruitgaan Die mvoering zon trouwens gepaard moeten gaan met eene aanzienlijke uitbreiding van personeel Reeds in 1912 drong de Commissaris van Politie aan op eene vermoertfering van het aantal agenten met negen waardoor om de acht dagen oen dag vrij zon kannen worden gegeven en iedere dienstdoende ploeg zou bestaan uit veertien man In mijn brief van 25 Juni 1912 No 74K B dcRlde ik Uw College mede dat wegens de voortgaande bebouwing der gemeente de sterk vermeerderende werkzaamheden ter uitvoering van Rijkswetten on de steeds toenemende klachten ook mij eene uitbreiding van het politiecorps urgent voorkwam maar dat ik mij met het oog op do financiön der gemeente meende te moeten bepalen tot het strikt noodzakelijke namelijk de aanstelling van 5 agenten boven de geldende formatie Daardoor zonden de agenten om de negen dagen een vrijea dag kunnen erlangen en iedere dienst doende ploeg overdag uit 13 en a nachts uit 12 man worden samengesteld Ken cijfer van 12 aannemende als minimum 20U du3 het drieploegenstelsM vorderen een corps van 3 3 agenten der lo en 2e klassen of 13 mioer dan nu in dienst zijn hetgeen eene aanvankelijke meonlero uitgaaf van mim f9000 per jaar met zich zou brengen Ik ben van oordeel dat deze meerdere uitgaaf niet aan de belastingschuldigen mag worden opgelegd en wensch dan ook geen voorstel te doen tot toepassing van het drieploegenstelsel voor de politie ïn 1912 bleek bij den Raad tegen mijn vooretel tot uitbreiding van het politiopersoneel door Uw College tot het zijne gemaakt bezwaar te bestaan beter gezegd achtte men in s Rnads afdoelingen vrij algemeen uitstel der bestisi ing daarover geraden tot de financiën der gemeente zich in betere vboruitzicbt n zouden mogen verheagen zoodat Uw College dat voorstel met mijne instemming trouwens voorloopig introk Nu vermeen ik met het weder aanhangig maken niet langer te mogen wachten De redenen die in 1912 voor de uitbreiding van het politiecort pleitten zijn nog klemtnender geworden De behoorlijke vervulling der politietaak eischt thans werkelijk de aanstelling van meerdere agenten Do Commissaris van Politie vraagt wederom uitbreiding met negen man maar ik acht op dit oogenbük de aanstelling van nog vijf agenten een d eerste en vier der tweede klasse voldoende Ik herhaal dat hierdoor aan do agenten om de negen dagen een vrije daj zal kunnen worden verleend Aan hna verlangen om thuis tusachen 12 en 3 uur tfe middagmalen zal dan ook vo een deel kunnen worden tegemoetgekomen Wat het tweede in hot adres geforpiuloerde verzoek de salarisverho ging betreft meen ik eroptem l wijzon dut in 1912 de Raad bij de D handeling van mijn voorstel toraafcl roods verder is gegaan dan ik nood vond Het is echter waar dat van M aantal dienaren der gemeente n t name van harff werklieden het bbwmnmloon sedert is verhoogd Eeaige verhpoging van het aanvangssriwi der agenten 2e klasse komt mQ laf ook met den Commissaris wel góootiveerd voor ook met de sneUete toekenning der periodieke verhoogingen aan de agenten Ie klasse en het geven oener hoogere aanvangsjaarwedde aan do hoofdagenten door hem voorgesteld kan ik mij vereenigen terwgl ik er geen bezwaar tegen neb de v hoogingen te doen ingaan met de maand volgende op de toekenniB Verder mi mijns inziens nietww den gegaan Ik heb mitsdien de eer UwOoBjg in overweging te geven JJIJJJj ren dat in de verordening jp de samenstelling en de bez W gemeente politie Oemeerti J 233 met ingang van 1 u n 191o worden gebracht de ofeende wgzigingen j In artikel 1 wordt h lantal agentim der eerste klasse gesteld op twcuüf 0i dat der tweede klasse op zestien In artikel 2 eerste lid wiprat de aannuigsjatfwedde van ied en hoofd agent gebracht op f 83 en van lederen agent der 2e klas8 op f C24 In artikel 2 laatste 1 wordt in de voorlaatste zinsnede elezen tol s na twee jaren di bst in dien rug en in de laatste ginsnede gekaten twee verhooging i in plaats no drie verhoogingen Aan dat artikel worét als laatste lid toegevoegd De verhoogingen gaan in mot de maand volgende op die waarin zij zgn toegikend De meerdere uitgavsn aan mijne voorstellen verbonden bedragen voor 1910 wegens de herzieningder jaarwedden f 050 wegens de uitbreiding vanhet personeel 3198 f 3848 B en W kannen zich met de bovenstaande voorstellen vereenM n en geven den Raad in oferweging overeenkomstig deze voorstellen te besluiten Gouda II Jnli 1914 De toestand der gddmarkt in 1913 maakte het noodzakelijk het geheele bedrag der voor buitengewone werken te sluiten geldleening in eens op te nemen Ëen aanzienlijk deel van dat op 1 October ontvangen bedrag was evenwel niet aanstonds noodig en kon gedurende eenige maanden tegen hoogen interest in prolongatie worden uitgezet ten bate van den dienst 1913 werd op deze wijzo f2478 55 aan rente gekweekt welke som volgens do bestaande voorschriften onder do gewone inkomsten van dien dienst is geboekt en deel uitmaakt van het batig saldo der gewone inkomsten en uitgaven der rekening 1913 Naar onze meening behoort deze gekweekte rente uitvloeisel van eene buttetigewone ontvangst evenwel niet althans niet geheel te worden gebracht onder de gewone inkomsten wij zouden daarom een deel byvoorbeeid f2000 willen aanwenden voor afiossing van schuld en volgnummer 901 der gemeentebegrooting voor 1914 met dit bedrag willen verhoogen De post voor buitengewone aflossing van geldleeningen Volgnummer 224 dier begrooting is bij tfw feesluit van 5 Juni j l wegens buitengewone aflossing door de gemeente Gasfabriek reeds verhoogd met f 7704 41Vi Als een gevolg van Uwe besluiten tot verkoop van gemeentegrond aan P Mac Daniël voor f 100 aan W de Mol voor f 200 aan 1 A van Rijn van Alkemade voor f 260 en aan de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda voor f 770 zal eene buitengewone ontvangst geboekt worden van f 1330 Hiertegenover zal Volgnummer 224 naar het ons voorkomt gereedelijk met dit bedrag kunnen worden verhoogd Eindelijk behoeft ook Volgnummer 8 der loopende gemeente begrooting wijziging het bleek noodig in verband met de uitbreiding van het se cretariepersoneel een nieuw bureau en een tafel aan te schaffen terwijl het vloerkleed in de Burgemeesters Kamer vernieuwd moet worden de betrekkelijke post is niet toereikend en dient met f 200 te worden verhoogd Wij hebben mitsdien de eer Uwen Raad in overweging te geven het volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 8 Juli 1914 No 72 987 B es Lu i t De Gemeente butooting voor 1914 te wijzigen als v vt ariikel 2 van Hdifdstuk I der Inkomsten Gedeelte van het vermoedelijk batig saldo der gewone ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 1913 Volgnummer 2 wordt gebracht op f 2000 artikel 3 an HoofdstukVn der Inkomsten Opbrengst van den verkoopvan gemeente eigendommen Volgnummer GO wordt gebracht op f 1330 artikel 11 van Af deeling I van Hoofdstuk I der Uitgaven Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken Volgnummer 81 wordt verhoogd met f 200 artikel 2 van HoofdstukXl der Uitgaven ABossing van geldleeningen Volgnummer 201 wordt verhoo met f 2000 van den post voor Onvooaiene Uitgaven Volg1 nummer 222 wordt afgeschreven f 900 artikel 2 van Hoofdstak XV der Uitgaven Buitengewone aflossing van geldleeningen rfolgnummer 224 wordt varhoojpl met f 1330 De Raal voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den R ad der Gemeente Gouda Tbomsom s oitvaart De aankomst te IJmuiden t Was teg n 5 uur in den namiddag dat de Noord Brabant gisteren met de vlag halfstok bij IJmuiden in zicht kwam Omstreeks half zes stoomde het schip het kanaal in nadat de IJmuider vuurtoren met de vlag had g alaeerd en de wacht van het fort in t geweer was getreden Te IJmuiden woei van de openbare gebouwen en van de in de haven liggende vaartuigen de vlag halfstok Toen de Noord Brabant ligplaats had genomen Iwgaven Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen zioh aan boord waar zij door den commandant kapt t zee Oudemnns wenlen ontvangen en door dezen werden voorgesteld aan den kapitein Thomson on aan den eersten officier De lijkkist met het stoffelijk overschot van overste Tliomson die to Durazzo in het tot rouwkamer ingericht verbluf der adjunct machinisten was geplaatst was bij het naderen van de HoUandscbe kust overgebracht naar het achterdek De Nederlandsche vlag dekte de metalen kist die met zilver is beslagen en de kransen van den Vorst van Albanië van den Oosteiirijkschen gezant van de Nederlandsche officieren in Albanië van den commandant en do officiered der Noord Brabant en van anderen lagen daarnaast als de getuigen van hulde en deelneming to Durazzo gebracht Namens de gemeente Volsen werd door den Burgemeester een fraaie palmtak met linten in do kleuren dier Gemeente op de kist neergelegd Kapitein Thomson dankte diep geroert voor deze eenvoudige maar treffende hulde de eerste op den vaderiandschen bodem gebracht Nadat de Noord Brabant geschut was werd opgestoomd naar de Hembrug vanwaar het schip m de vroegte vertrok om aan de Handelskade te Amsterdam te meren De plechtigheid te Amsterdam Half tien vanmorgen ving de indrukwekkende plechtigheid aan waarmede de geoorde doode een ontvangst in het vaderland is bereid Op de Handelskade was oen rouwkapel ingericht teneinde daar de bewijzen van holde aan den gevallen held te kunnen brengen Terwijl de kist van de NoordBrabant werd gedragen bracht de geheele bemanning het militair saluut nder de tonen der trfiurmuziek van het 7e Rog Infanterie en terwijl alle aanwezigen op de kade het hoofd ontblootteni schreed do droevo stoet naar de chapelle ardente waar een groot aantal civiele en militaire autoriteiten en vele belangstellenden het stoffelijk overschot van Overste Thomson wachtten DS lijkkist werd in hot ronwpaviljoen op een katafalk geplaatst waarover een zwart kleed met zilveren Grieksohen rand werd neergelegd Vervolgens werd de Nederlandschen vlag daarover gespreid en werden de eereteekenen van den overledene daarop gelegd In diepen rouw woonden Mevr de Wed Thomson en haar dochter deze plaolfClgheid bij waarbij zij hun aandoening niet meor meestor konden blijven De hoofd ceremoniemeester trad daarop naar voren ten teeken dat de plechtige huldiging kon aanvangen De vertegenwoordiger van H M de Koningin legde uit naam van H M oen prachtige krans aan den voet der katafalk waarna de weduwe onder levendige ontroering der aanwezigen een krans nederlegde Na dit ontroerend oogenbük trad de Minister van Oorlog Generaal Bosboom naar voren en hield de volgende rede Aber Th D8oa gptallMj NogkUnkpn al joaimcrklacht door dr tclcloou ovtrgrliraclit dU woorden mij in hi t oor JI l waB in di ii namiddag van d Ti 15d Juni dal df tijiding mij t reU te ZIJ vormde liet aaDgrijpc Qdo lot van dtiiirdfdccling dat difii morgen df aanval op I uraKzo wa afgcKiagon A an do JU iathi ld v ao bet boricht viel wfldra nïpt meer to twij wn NtHl rlaod r op wien hf4 oog van h fl dt wcffid was gt etit ouidat zoo an ifmand van lic ui wm verwacht dal liij orde zon weten te KCheppfu in t ii Terwardi n too tand waarin h t ongelultkige Al anië zieli l eivlndt wom daar plott eting ontrukt aan de taak die liij zich bad opgelcigd juut dea vorst die lu lirui tHii vi rtrutiwd rwutMiuut Umi g onden aau Itti votk wunan tu fnivi gedtwiw hoopvol tot b Si opug Aan oun uuid out itl wu i ifD r luetittt begaaftlf lODKft attu oiw k ger ma ofikier van l utmge un bekwaawbvid d voorst lu tbe rg op dvn t naar di w er ihirtieiil van gaiiauh itni iM aaroia duuf WaartMu luoetot het bloed vaa een der uautx tvu bodeiu dr Bk ii die oom vrt emd taf Uet wa tooli Biet ia NederlauüMiiti U tliem t dal l tiottisou hi te a Ixh liet wan geen Ni derlandiiiebe t elaugtti waarvoor bij kijq tobitr oauilpuU 1 werkkracht xijd groote wergi ziju wlzijdige talenten ten roep ruikte Inderdaad ttm lantbaar voordeel ut oot df kleüie gro p manaea die daar gmdtj df wr au deuï NederlandM ben t aatii t oog boudl mm po beliaieu lift dot t aar oor jm b df itleiö volgfnde der au bvlrokken ge4idbedi u bt w bikbaar i te d ii lio r Waui z ak UI aanlal mlMleeld van biilpmiUdfieu bebbün zjj daar eea botaugrijkt tjijdiage wit tn leveren tot de liiiluikki lingitgi obiedeniH der uiinuïtihbeid In wtffwii vaa ruwe ouder rvkitkg vou buu wirk xtaati die tiuuuen nog altijd daar m den da uM der btwchavlus VVaunivr uit u bedenkt dat dt ciiitutirvotken van t uropa eeuwen bebtK n noodig geliad oui Eicb uit des toe 4Uuitl der iiiiddi livuwi n op te werktm tot bet peil aii outwikkcliug en bmtcbaviiig dat ytiam ïn bereikt dau vraagt men zicli al of liet deu llaikan volkeren utl gegivfu zijn den weg vaa het Uosteu naai lift WeHiuu in Mnelier tt po a te leggea Hat echter in hei eiud de rwhtHlKigrtppt u dl üociale en ixjououii uhe opvattiugHu van ou n tijd zicb wk daar zuilen Imanbn ken kan niet aan twijfel ouder lltfVig Z Q hu waaneer dan later dt geiwhiedMchrijver de wording vao den recbt i t at ook lu AIImwIü Kal Itebben op te tevkeneu dan zal bij met ueo g vo i van eeriiied beljbtjn te verwijlen bij do periode waarin uttn bandvol wakkere luanueu uit het noorden NederlandHcbe officieren eerlijk III oprecbt eenvoudig en Htandvatitig arIx ult iide aan wat zij liuu pikhl aubllt u i uaar Htn efden ordt te brengen in deu chaort te lin ldeltm liet ruwe recht van den HU rknte Uon zal hij niut verzukueu liulde te brengen aan die uuumeu eu bovenal zal bel de uaam vao Hioumou zijn waaraan bij et u bladzijde lu Itet geHcliiedtioek xbI heblN Q te wijden Toen de tijding vau zQu dood bi Nederland zich verbreidde wo i er dloiie ontroering in het land Na de met upanniug gevolgd gflieurleuiBBea die ziob gmtler alrt H i lden waw r trotH verst hil van uieenuig op vulerlui gelded viü oogeoblik dal door heal ons volk één gelgk gettlemde trilling voer i at oogenblik Itit ft de Hegueriug willen vastgrijpen l ai feit gat iiaar aaulidding hut lofIt lijk overttcbot vau dexeu ulUtekendeuNederlander onder Nederluidacbe vlagtl do u vurvoiTeu uaar 4 b lyierliina cheu boduot i n bier IQ h oude AniHtertkunt waar de bartader vuo Nederiaad klopt iiier waar wij dat stoffelijk overmihut op deu vatilen wal van het mouderlaud in outvangBl nemeu 10 het der llegeering een beboette vD e in pücbt hare eerliiedlge hulde te brengen aan de nogedachtOnifl V au den man wien dood de iM te kenlti liet fl gekregen van een uyoibool onzer nationale f ubeid Na d uilnlHter ttprak allereerut l ulUiiuuil Ceneraai 1 A BUfaimaDo die aIa commandant van het Veldleger namfu liet geheele SoderlandscUe leger tu trelleude woorden een laaldteu groet en eerbiedige buide bracht aan den gentieuvelde die lu dat leger zulk een uurvolle ptaalM UI nam t en langu rij van Kpreker volgde nu lii l woord werd gevoerd uaminiM het gemeen telicMtu 11 r vuu j mMU rdam uauiem dfl Kauierclub der Liberale Unie naineat vele deputaliëu ook door deu coattulg iieraal van iriek nland deu beer H Lehmann Vervolgens werden de kranneu niergvli door de velen die daartoe den wenittih bodden te kennen gegeven Onder deze Ijehoordeu de fUddeo dt r Mil Wlllethnorde het garalsoen te AraMterdaiu de Kon Marncbauatioe ile officieren van df 7e infautcrie brigade n vie vereen Igingen NoiiieuH Z KJl t rin Hendrik werd door Kapt Tbouittoa oen kraux op de liaar gelegd Na deze plechtigheid bracht Kapt l bumHon uameuM de familie dauk voor de vele eerbewijzen aao duo overledene Ix toond Hpeclaal aan dim vertegeuwovr di er van fl M de Koningin Toen de laatHte palmtak waa uedergei gd gelfidde majoor Ophorst iuwvr uw ThotuHon en tiaar dochter naar etm rijtuig waarna de Hioet werd gulonuoerd Aan lieidf zijden van de liaar namen bIm atipiM ndragerH pioabt de kolouein A van de Moi r van den gtmeeHkuudigeu dienst J h Kamnfl va dn aililieriu W J A Uolthoff van de genie en WJ vui l t uwen vau de militaire admliiiHtratie Terwijl de muziek de doodenmarsoh iozette dro4gen 11 onderofficieren het tolfrli overRchot uaar l i lijkwagen onder het uillitair ftaluut van be t geheel garnizoen waarna m zich ti r cijde van di n wagen plaal iten Met de muziek van het 7e lieg Infan lertfl en den comiitandant a de staf van deze brlgad aan bet hoofd zette de stoet zich in iH wegiog Vooraf ging het gewapend detacheuu nt tnfaat ri dat al vuurpeloton dieoiit moent doen Achter de I ijk wagen volgdra de kranMiii v ageH de officrieren vau het luwterdaiuH cliv garnizoea en van de Zeemacht idgovaardigdeu van corporatieit aa eexi d tacbe uii t cavalerh en vexiing rtiiihrie Daarna volgden de rljt l roet fa iüeledisi geoood den autoriteiten depulatieH enz l e UjkrtUM t trok la dra aangegevenvolgorde ODder de toaea der treurmuzieklangs de dO militairen gehSid afgezettetftratmi naar h t C entnut ta don lAugn den weg Htcmdeen uDtzaggelijJceiucuMclusnDienigte die met ontblootun Itoolde dez indrukwekkende itoel tangf zich U i n gaan f Te V2 VJ V erirok de tipeciale rouw trelB naar ironüagen Alte genoodigdeu bt Bven zich lu den trein om ook dezen laatsten loehl m de te uiakent Te Vuenifoon waar de trein A lutnuten rïii hlehi gtoad het garulzocii aangetreden en iH arhl bet utilitair saluut terwijl ireunuuziek werd uitgevoerd Feu zelfde plechtig oerbetOMl geschiedde te Zwolle waar de trein miauten en te A 8eD waar de trein 4 minuten stopte Aan de xlatiou Iturxum Naarden Harderwijk en Oldehroek brachten ook de uiilitAiren bij hi t pa ue Ten van den trem bet militair Halutit Aan alle MUtioaa waar de ireio paiM erdt ctond i n groote mmschenmaïtM di op eenvoudigf wijze i efld dlge hulde llraoiit aaa den groofen Nederlander die ter loatüle ruslploata werd gevoerd Toen de trein het station te Groningen binnenstoomde voerde de stafmuziek van het Ie Regiment treormuziek uit Nadat de liikkist uit den farein in de rouwwagen was geplaatst werd de stoet geformeerd lii ie ItPBtond uit e n vuurpt lolon onder roinmando an kapt di ilon 2 lamImerH mei onitlwrMi tromuielj de dlatoiiizlek van bet ie iteg te AiMen do lijkwagim volgrtjtuigen met krauwii rijliiig n voor de famllieb d hei lullllair gi U lde l rttaande uil gewapende aldc ling met vaandel en een ongewaiwnde afdt eling genoodigdm en argevaardigiien van oorporalieH Al nllppiMragrPrt fungeerden luitkol Ilrutni e rldd r Mtl Willemsorde Ae kl luit kol voii Santfu ridder MiiU Wlllernxorde 4e kl A I Ilavtnga ridder Mil Willemsorde e kl oud brigadi commandant der Kon MarechauHWM te Atjeh en de oud miiiuir II Sloot ridder Mil Wtllemsonte kl Rij het Hiation zoowel nl UngM den weg uaar de begraafplaats wax de 1h InngKlelling zi er groot Naar geweind wordt zal aan het graf worden gesproken door uil kol Slanl en ftillen nog fcrannen worden ftanK l odi ii door Volk KW eer ttaar held de loge rUnlon Provinciale en door het Ironingsche Biibcomité voor de Tbonuioii hiilde De staking aan de Tram In den Haag Heden zijn oen JO tal Duitschors die ongeschikt bloken voor het bostureo der tramrijtuigon in geblindoerdo tramwagens naar het station vervoerd Deze kraohten kon de Directie niet gebruiken De raadsvergadering In de hedenmorgen gehouden vergadering van den Haagiohon gemoontoraad heeft de burgemeester omtrent de gisterenavond door B en W en de Directie en den Raad van Beheer der H T M gehouden conferentie medegedeeld dat de Directie naar aanleiding daarvan hedenochtend hoeft bericht dat zij vóór 1 October a s aan B en W van s Hage ter beoofdeoling zal voorleggen een volledig uitgewerkt arbeid sroglo in e n t waarin bepalingen onrtreut groopsvertegenwoordiging schei dtigerecht minimum loonen en verlofdagon zullen zijn opgenomen De zitting waarin zeer heftige redo voeringen werden gehouden duurtnog voort Nieuwe samenawering in Bosnië Skkajkwo 15 Juli Uit Dolma wordt gemeld dat de politie een nieuwe samenzwering ontdekt hoeft Konign Servische Oymnaaiasten en etui hooMleeraar zijn gearresteerd Tal vnn huiszoekingen werden gedaan Hnerta op dn vlucht V Mkxioo 15 Juli Do familie van Huerta en een aantal vriondon van hem hebben in oen extra trein de stad verlaten Aangereden Hedenmiddag omatreoks 12 nor is te Utrecht nabij hot Vrot burg een jongen met zijn rijwiel te dicht bg oen rijdende tram gekomen waardoor de fiets werd gegrepen en de jongen onder de tram teref ht kwam De bestuurder kon niet verhinderen dat de trun over hem ging Zijn boen werd afgereden terwijl hem ook verdere kwetsuren worden toegebracht Telegrafisch Weerbericht van liet Koiunkltjk Metertotogifich Instituut to DE BILDT Hoogste barometerstand 771 7 t Horta laagst stand 75G 4 te Mali nhooid Vorwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit weateiyke richting zwaarbewolkt regen of onweersbuion later opklarend Of deele Prqsconra t VAN DKN Ërr e eiltidtl teAnsterdiK 15 JULI 1914 StuUlwalifta Sod Cort Werkelijke S hnlil 3 pet 77 Ooatenr RolBstin vr je Krononrento 4 pot W Port Obl Mc Seriej Amort Sohnld a pet i3 Rnsuiseho ülil 190li 5 pet 99V U 01 1 Or RuMiarho Spw mij Mm 4 pet SC ld Obl Niéolai 8poor WBK lHti7 i9 4 pot H8 ld übligiktin 0 Kmiii sie 4 pet Japan Obl 1B99 4 pet Mexico Afl BinQtinland Obl 6 pot Brasilio Funding Ixte ning 5 pet 1 Obl 1S99 4 wt Venestuola Dipl Behutd 1905 a pet Buk ei Crnlict luwl Fq I llanknaudfHilen ladulr Onderaemlam Amoriciin Car Foun dry Comp O v A ld Smelting ti Rofining Co port V Aand Anglo American Telegraph Cy C ort v A U 8 Steel Corp C irt V Gew Aand K l Credlel loMell en Cilliiiir OndernemlRiei HandeUver AaiHtordam Aand Jav Cidtnnr My Aand No i Handol My C v A UiksBir ayon Katahnon Hjjnbonw My Clow Aand Rodjang ïvobong Mijnbouw My Aand Oreat Cobar Aand PetraleBinOiideri DordNcho Votroleura Indniitrio My U w A Kon Ned My totKipl V l otr Itronn v A Hhell The Transp Trail Cy C v O A Hckecprurt nUn Ned Am HtoomvaartMy Aand Htoomvaart My Zooland l roforentiu A Int Mercantile Marine Cy nfgoBt I rof A Tabak OiderxB l m ïiiafivy Tabak Mij A Maxwel Land ipant Cort V Aand Peruvian Corporation Lim rt v Aand wegmy My t Expl lloll IJzeren HnoorAand Htaati spoorwegen Aand Zuid ltahaan Spwmij HerieA HObl 3 pot Warfchaa Woonon Spoorwegmy Aand dito dito Act do JouiiyiAmorika Atchiaon Alg Ilypb Obl 4 pet Krio Hpoorwog My Qew Aand Union Pacific Railroad Cy Cort V gew A Wabash Uow Aand PuKMIRT KK NmMRN Amntordam Aand 3 pct Uongarye TheiM Ile gnliniogH Oes 4 pctj GELDKOERS Prolongatie 3 8 pCt Nat Htaatf en Buitenl itil on prys hondend Culturen goon omzet Tabakken beperkt Petroleum betnr Rubber zwak Mijnen prgshondond