Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1914

53e Jaargang werd 4riep hij een buurvrouw die direct voor geneeskundige hulp zorgde Onderwijl werd niet beproefd het bloed tegen te gaan en toen de dokter kwam was de man doodgebloed DienstaanbieSingeii hebben in de Goudsche Courant ateedê tucceB HT Ot ze advertentieo kosleo sleebts bij vooruitbeialing 1 6 regels f 0 35 voor elke regelmeer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Telefoon Interc 82 lllaaglljder § Tiet Maagpoeder van ApothekerBOOM ia het beste geneesmiddel voormaagpij n maagkramp zuur hartwater en slechte spijsvertering Prijsper doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Oouda bij ANTON COOP Fa Afe LFF Co te Rotterdam bij K VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 zich opnieuw samen en deed zich gerommel hoeren Nog spraken Generaal Pop Generaal Buyse Prof van Bemmelen Majoor Boeye Majoor van Es Sergeant Berghuis en Ds Bisschop Boele Rem predikant Intusschen was een hevige donderbui losgebarsten waardoor do sprekers bijna niet verstaanbaar waren Felle bliksemflitsen doorkliefden de lucht de donder ratelde de regen stroomde neer Buiten vluchtte de menigte voor het noodweer bedacht voor hetgeen naden morgen nog komen kon Toen sprak de kapitein Thomson met diepe ontroering een dankwoord aan Koningin aan Leger en Vloot en aan het Nederlandsche volk dat op zoo treffende wijze hulde en deelneming had beloond De plechtigheid was hiermede geëindigd en ieder zocht zich toen voor het noodweer te beveiligen Thomson als militair herdacht In de I reanger Bode van 10 Juni schreef een oud officier van h t Neder landsohlndische leger die thaHts hoofdaiulitenaar is bij di Indische staatsspoorwegen een van hooge waW rmS R tuigend artikel voor deu overleden Thomson y l Daarin wordt Tiioineon geteekond als de man die als militante figuur in het militaire leven tegen den stroom op rooide om zijn denkbeelden ingang te doen vinden Omtrent deze militaire loophaan die hem zooveel verguizing heeft gebracht schrijft deze oud oflicior L W J K Thomson werd in IHtW geboren en bezocht de koninklijke Militaire Academie te Breda welke hij op schitterende wijze afliep Op 19 jarigen leeftij werd hij als no l zijner promotie tot tweede luitenant benoemd Niet lang daarna zien we hem in Indié waar hij op Atjeh de Militaire Willemsorde Ie klasse verwierf Wegens ziekte moest hij repatrieeren voor de vijfjarige detacheering was algeloopen In Nederland zat hij ook niet stil weldra slaagde hij voor het toelatingsexamen der hoogere krijgsHchool welke onderwijsinrichting hij verliet met de aanteekenlng geschikt om bij keuze bevorderd en bij den generalen staf geplaatst te worden Zoover zou het echter nooit kom daarvoor stonden het temperament en de ontwakende di mocratlscbe gevoelens Thomson II veel in den weg i o n de Boerenoorlog uit rak verwisselde Thomson z n rustige grenadiernloopbaan in den Haag met de risltanlebelrekking van attachó In ZuldAfrika Met den toenmaligen kapitein Jhr Hamvormde hij de llollaadsche commissie dieaan de zijde der Hoeren den strijd meemaakte J De tijd op de Zuid AfrikOTinseh slagvelden doorgebracht was voor zijn verderen loophaan iieslissend De toestand in Albanië In een telegram uit Durazzo aan het Berl Tagebl wordt bevestigd dat Valona nog slechts voor enkele dageo levensmiddelen hoeft en dat men ook in regeeringskringen tot de overtuiging is gekomen dat de stad niet te behouden is Naar gemeld werd zou gisteren een deel van de voor Durazzo geankerde flotille naar Valona gaan Met welke middelen de opstandelingen tot den strijd tegen den Vorst worden bewerkt blijkt uit de berichten van een vertrouwensman der Regeeriüg die uit Tirana te Durazzo is aangekomen De aanvoerders der rebellen verspreidden o m het bericht dat de Turken in aantocht waren en dat Monastir reeds was ingenomen De Keizerin van Rusland heeft verzekeren de aanvoerders bij Abdoel Hamid een bezpek gebracht en deze heeft haar zeer kostbare parelen ten geschenke gegeven Bij den Tsaar teruggekeerd heeft deze zeer verheugd over het geschenk uitgeroepen o mijn oude vriend hoe kan ik u mijn dankbaarheid toonen Zijn zoon zal ik Kon ng van Albanië doen worden Engeland Kapitein Jamt Oook flle de wereld omzeilde en Australië ontdekte heeft thans een gedenkteeken te Lond n gekregen Het staat in ide Mail tegenover het admiraliteitsgebouw en stelt een statige brons figuur voor die op een eenvoudig voetstuk van zandsteen staat Bij de onthulling waren o a lanwezig de minister van marine Winston Ohurchil prins Louis van Battenberg en Sir George Reid oppercommissaris voor AustraUë Prins Arthur van Connaught hield de feestrede De eerewacht werd gevormd door Australische kadetten manschappen van het slagschip Pembroke en kadetten van het slagschip Exmouth Het plan tot de oprichting van het monument was uitgegaan van Sir J Oarruthers ifr voormalig premier van Nieuw ZuidWales die er zijn verwondering over uitsprak dat de ontdekker van Australië in Engeland geen standbeeld bad In zijn rede wees prins Arthur er op dat het eigenlijk zonderling was dat 35 jaren moesten voorbijgaan eer men dezen verwarden Boestnnd Katharina schudde het hoofd maar op eens als vreesde zij later berouw zoo 7ij draalde met de uitvoering zei ze haastig Welnu bet zij zoo Ik zal je mijn vertrouwen schenken l an zal jij ton minBt4 niet verkeerd over mi oordoelen Zij voerde nu Use naar een hoek van den salon en daar in het diepe duister vertelde zij haar alles Zij verhaalde van haar vreugdelooze jeugd van haar huwelijk waarhij do liefde ontlirak van haar verhillering die voortdurend was toegenomen en die ook de oorzaak werd dat zij dien man te kwader ure had afgewezen Zij sprak van den zwaren innerlijken strijd die daar op gevolgd was van haar berouwden van haar jaloerschheid Zij verzweeg ook niet wat er In den wintertuin was voorgfvallen bij den hertog wat zij daar gezien had en hoe dit den laatsten stoot gaf tot haar verloving met Iserstein I n eindelijk vertelde zij met van aandoening lievende stem waardoor zij gebon j U wr aan den gehaten bruidegom Die schoft riep hJsr verontwaardigd uit Maar hij wil je slechts liang maken Hij zal waarachtig wel oppnsnen dat bij zijn bedreiging niet uitvoert Oo beoordeelt hem verkeerd Hij zou het doen Dit huwelijk is de laatste kaart dio hij kan uitspelen Verliest hij dan sehiet hij zich een kogel door den kop de laatste uitweg voor spelers en gelukzoekers Oh nis ge gehoord hadt die cynisebo openhartigheid waarmee hij die bedreiging als zijn vast besluit mededeelde ge zoudt ook den moed missen er luchtig ovoT heen te stappen Wordt vervolgd Prinses of Gravin 81 lllpr koud Voletrekt niet zoid I isc on koc k haar daarbij zoo onm liuldig aan dat Katharina haar ook woer durtüö aanzien Zij veriiiocddc echtor liiet hot h t kloinp herekonondc vrouwtK haar gfhoel doorgronddf Waidonljurg wonschtc die brave menBchen een z er aannemelijk vooralel te doen ging I Ibc voort maar liij wacht daarmede tot hij van u daartoe ver o llpeft gekregen Verlof van mijy Dat heeft hij niet iioodig en Itovendien bij zoo n goed Merk Waldenburg denkt daar andera over maar ik zal kort zijn Op 6én van zijn gocdfren moet de herberg verpacht worden Het dorp ie groot en welvarend laarenhoven ligt het aan een zeer druk Kfhruikten straatweg Waldenhurg gelooft dat die menschen in dit afgelegen dorpjti nooit ieta zuilen oyorHpaVen wat hun daar niet moeilijk zal iHcn De man schijnt braaf en verstandig en daarom denkt Waldenburg dat het voor de beide partijen voordeelig zou zijn als de zat tot Htand kwam Maar zooals ik zeide hij V il niets doen zonder uw goedkeuring Katharioa H gelaat was in de nchaduw en liij de Bcheniering niet gofld te liespieden maar uit haar toon hleek toch haar cntroering bij haar antwoopl lk heb Broickenhuis Dames Wilt ü bij het opruimen in dezen tijd a v p denlion om het Brokkenhuis Zendt sleehta bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 on onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Vonrz B D GROOTENDORST Pen Qemengde Berichten De diefstal van f9000 Nadat hun uitlevering door do DaitBche Ilegeering was toegestaan zijngistermorgen uit Frankfort naar Rotterdam gebracht om in het huis vanbewaring te worden opgesloten do18jarige W H B F B en dien vriend Bertus V die reap verdachtworden zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal en heling van eenbedrag van f 9 17 56 op il Mei gestolen ten nadeele van de firma P A van Eb en Co ain de Boompjes eRotterdam J Men zal zich herinneren dat B er blootehoofds van door ging en dat V tegelijkertijd verdween B wordt er van verdacht wetifende dat het belangrijke bedrag zou worden betaald den scbeepskapitein die de betaling moest verrichten te hebben verzoght natuurlijk op eigen houtje op een bepaald uur aan de kas te komen Van de gelegenheid dat de kassier in zijn boeken iets schreef of nazocht zou B hebben gebruik gemaakt het gold bijna alles bankpapier van diens lessenaar te grissen en zich er mede uit de voeten te i iaken Het gelukte den heeren zich vrij è lang schuil te hovden tot na een week ongeveer hun aanhouding door de Duitsche politie te Frankfort a d Main plaats had tTel De commissaris van politie te Leejjwnrden heeft ter voorkoming van overtredingen op do aanptaande kermÏB belanghebbenden in herinnoring gebracht de bepalingen der arböiiilHwot waarbij een jeugdig persoon geen arbeid mag verrichten bestaande in gevaarlijke knnatverrichtingon entj in het deelnomen aan kunst verrichtingen yoor zoover dit gevaar oplevert Valsohe papieren In do mijnstreek komt het veelvuldig voor dat Vijnworkers in hot bezit zijh van vaiscïïo papioron on met doze gewapend zich bij do directies ó r mijnen aanmelden om i erk In don regel wordon dergelijke valache papioron benut d ipr hen dio iots op hun kerfstok hebboh en door het aannemen van oen vaischon nnnm mitsgaders hot inlovornn van vuUeho papieren de aandacht van zich trachten af tö leiden Op dezo wijze zijn er heel wat mijnworkors werkzaam geweest in het Zuid Limb kolenbekken De politie vermoedde dat de auteurs van do valscho papioron zich bevonden in de mijnstreek Thans is te Schaesborg bij Heerlen oen bureau ontdekt waar valscho papieren worden vervaardigd Een drietal Uuitschers ia gearresteerd on op een aantal paperassen is beslag gelegd N Tijd Vechtpartij Tijdens de feesten op de Wielerbaan te Amstardam ontstond Maandagavond eene vechtpartij tusschen het publiek dat een tent vernielde en een persoon van liet spelende gezelschap dio daaré bij gebruik maakte van een zweep Terwijl de politie druk bezig was t publiek te kajmeeren wilde de hoofdman van het gezelschap op oen paard gezeten hot publiek van het terrein verwijderen waarop de bezoekers zoo boos werden dat het voor hem geraden was zich maar spoedig te verwijdoren Hij kwam daarbij nog te vallen zonder echter letsel te bokomeu Ten slotte mocht het der politie olukkon het publiek to kalmeenm zoodat de voorstplling nog ordelijk kon wordon ton oindo gebracht Meer geluk dan wijsheid Op den Uweg te Haarlemmermoer verloor een heer een tasch waai in zich ruim f 14 0 X bevond Eonige kinderen vonden hot en l rachton hot hnn moeder in ongeschonden toestand Eenigen tijd daarna kwam dio heer zoeken naar zijn geld en vernam waar het was Hij ontving zijn vermogen on gaf de eerlijke kindoren een ruime belooning Te Bergen nabij Alkmaar legde een aldaar ingekwartierd soldaat gekscherend een op een boeronorf gevonden buks op zijn makker aan met het gevolg dat doze door een nog achtergebleven kogel zoodanig gojtroffen werd dat opname in een der Alkmaarsohe gasthuizen noodig waa Doodgebloed Te Drongclen woondo een zek le Van Bensekom geheel alt fin De man kreeg oen bepnaderhrouk Spaaruit het bloed vrij vloeide Toen het te erg Groole £ Paardenmonstering Advertentiën door den Heer HUGO HERTZ te Munster ZATERDAG 18 JULI 914 Leeftijd 4 tot 15 jaar Benthuizen Onfó STAjLLDUINEN 3 20 n m Zoetermeer Hotel GOUDEN LEEUW 3 40 Bleiswyk Café J VAN MOSSEL 4 10 Moercappelle WAPEN VAN MOEBCAPELLE 4 40 Zevenhuize ST JORlS 5J0 Waddlngsveen Hotel DE UNIE 540 Gouda op het MARKTPLEIN r 6 Er gordel goede prijzen besteed Men wordt verzocht met veel paarden te komen C D VAN WIERINOEN 50 y Commissiopair Hoofddorp 1 1 Mnklijke FaMen 1 taoeD ulaao VormerYeer OPGERICHT ITM Voed rt nw Fee met de zuivere tnurure Xdi3 3 a zsLSLc5LIk oeük e3n N merk SJer en W I en SOJlAI O mKHHOKHBm merk WIj Üitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste vo dingswaardp EereDlplonut Pnrii 1900 Henen Oouttga MedaUles Kwaliteit oiet de Prijs moet bij de keuze van banden beslissend zijn Een goede band kost wet is waar goed gold maar daarvoor is hij ook duurzamer Wanneer U Continental Baiuteh berijdt dan hebt u dezen goeden band Zijn wereldreputatie werd door kwaliteit gevestigd CoRttnmfal Caouichouc sn Gutia P rcha Co Amsterdam Adverteert in dit Blad Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de HOOtiSTE WAARDE voölt Gedrag en Heeren nl Dameskleeding Koojit geheele of gredeeltf n van Inboedels BLO0KER 5i DAALDERS CACAO Ia ook naar buiten de stad aan huia to ontbioHen BrittVfm worden vorgoed Let s ï p op NA AH en ADR ES Mej deV ed E ALTEE 2fi ïed Jiacht 26 ÜEN HAAG Smaakt s morgens s middags s avonds altijd even goed Openttire Verkooping Tü GOUDA op DondeKl g 13 en 20 Augustus 1914 des v ormiddags II nren in het Hotel De Zalm aan de Markt ten overstaan Tan den te Haastrecht govesti den Notaris J KOEMAN VAN Een goed onderhouden gunstig ge HOFSTEDE met Schuur Hooiberg verdere Getimmerten Tuin en Boomgaard met verschillende peroeelen uitmuntend beste nabij het gemeente wegje onder da Gouderak te zamen groot 17 03 38 Hectaren Te aanvaarden de landerijen 1 December 1914 de Woning 1 Mei 1915 Te bezichtigen des Maandags Woensdags en Vrijdags des voor middags Betaaldag 24 September 1914 Perceelsgewijze omschreven in veilingboekjes welke van af 16 JiB verkrijgbaar zijn ten Kantore van dm Notaris die tevens nadere inlichtingei Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON wordt GEVRAAGD een aankomend Drukker f Zich aan te melden Markt 31 BROIGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOI J Kï puttenboorder te Wierlngerwaard diA zich gaarne belast met het iustalleeren van BRONGAS Reeda jaren lang is dit werk door ondergeteekende met hot grootaïe succes uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD ill il Heo wordt verzoekt op t MERK te letten oiT HRT Magazijn van M RAVE 8WAAYZ0NEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee w een half en een Ned omi met vermelding van Nomtmer en Prijs voorzien vainevenstaand Merk vofr gena de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordera 9Mtk bevelend f m j a BIJL § voorhoen JApREEBAART l DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING j GESTElD DOCH BIJ TERUGGAAF VEKOEC Vi LITER A 15 NATUUR BRONWATER a EiT33 A 21 Juli Groote kerk 8 n Orgelbespeling Beleefd verzoeken wij geregdlW mededeel i g te mogen ontvialJ T vergade iilt n concerten v nB i heden enz n dezo d f i agenda te vortnt lden Eleotr Dr A Brinkmw X7 m Gonda 125S0 o Donderdag 16 Juli 1914 oorDsoHË mum Verschijnt dagelijks Mjftr behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnuhimer f 0 55 Elke regel meer 0 10 lilj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Uienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer B ets Hoclami s f 0 25 per regel Gruote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HEt ABONNSMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post i bO Met GeSllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post l 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren 1 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRmKMAN EN ZOON Buitenlandse Nieuws er aan gedacht had een der grootste mannen op het gebied van de scheepvaart door het oprichten van een monument de hem toekomende eer te bewijzen DUITSOHLAND Te Solingen dreigt een uitsluiting waarbij 13 000 georganiseerde en 6000 uietgeorganise de werklieden betrokken zijn Naar men weet had Vrijdag de algemeene vergadering van het werkgeversverbond het bestuur opgedragen in samenwerking met het verbond van fabrikanten te Solingen een algemeene uitsluiting voor te bereiden Gisterenavond heeft nu de algemeene vergadering van het verbond van fabrikanten eveneens tot een algemeene uitsluiting besloten indien de onderji indelingen met de vakvereenigingen der werklieden niet binnen zeer korten tijd tot een schikking leidenj De vlucht van Hansi Onder den titel waarom ik mij niet aang meld heb maakt de Figaro een schrijven openbaar van den door hefc Reichgericht te Leipzich tot een jaar gevangenisstraf veroordeelden caricaturist Waltz Hierin wordt het vonnis door den veroordeelde op scherpe wijze gehekeld o m schrijf hij ik weet dat ik beloofd heb niet te vluchten Ik ben eeritjk te Leipzig verschenen in het vertrouwen daa rechters te zullen vinden Maar reeds bij den aanvang van de behandeling zag ik dat ik in een hinderlaag gdvallen was Ik ben door den procureurgeneraal als de gemeenste apache beschimpt en de rechters vonden nocfe in mijn album noch in mijn leven ook maar d minste verzacbtenddxomstandigheid De strijd was al te ongelijk Ik heb wellicht voor het Miatst Elza Lotharingen gezien Ik heb bij de Duitschers een bedrag achtergelaten zijn borgstelling dat iets meer bedraagt dan mijn vermogen uitmaakt Maar ik ben vrij en wil Franschman worden gelijk mijn vader was Heft Hof van Leipzig T ijst in DuitschlanÖ vonnis waarop geen appèl is toegelaten maar ik appeleer op den rech vaari gheidszin van allen die haijt hebben besluit uitgevaaidigd waarin wordt gezegd dat de aanhangers van Soenjatsen en der andere opstandelingen sedert hun vlucht naar net buitenland vaische bankbiljetten hebben vervaardigd en in Midden China daarvan gebruik gemaakt hebben om de troepen ten gunste der opstandelingen op te hitsen Aan al a gouverneurs en de overige ambtenaren is bevel gegeven een ieder streng te sti atfen die zulke bankbiljetten vervaardigd of in omloop brengt en van staal te zijn waarvan II M een week geleden op nog geen lOCT schreden van hier gewaagde Van die mannen die den vreemdeling dwingen met eerbied op te ziea tot Nederlandschen moed Nederlandsch beleid en Nederlandsche trouw Thomson s uitvaart Omtrent de begrafenisplechtigheid van Overste Thomson te Groningen wordt ons nog het volgende gemeld De Ie klas wachtkamer van het station was gereserveefd voor de genoodigden die met den rouwtrein waren medegekomen Hier werd de leiding van de begrafenis door den commandant van het veldleger overgedragen aan den commandant van het 12e Reg Infanterie luit kolonel Staal In de aangegeven volgorde reed de stoet langs Ëmmasing Emmabrug Ubbo Emmuissingel Zuidersingel Heerebrug Heereweg naar de begraafplaats Langs deze wegen sloeg een groote menigte in s e ontroering de droeve stoet gade Van vele huizen was de vlag halfstok ontplooid ten teeken van rouw Op de begraafplaats was niemand toegelaten dan de offi iieele personen met het oog op de velen die aan den stoet deelnamen en het groot militair Zij zijn er trotsch op dat gij tot ons regiment behoort hebt trotsch dat een man als Thomson ons bij zijn afscheid en later in zijn aan mij gerichte brieven verklaarde Mijn gelukkigste jaren in het Nederlandsche leger waren die bij het 12e reg er bijvoegende Overste houd of maak toch een plaats voor mij open ik moet bij het regiment terugkomen Helaas het heeft niet zoo mogen zijn slechts uw stoffelijk overschot keerde weder en wij stellen er een eer in dat het zo © nabij ons huis waarin ook gij gearbeid hebt zal rusten Wanneer wij straks van dezen doodenakker terugkeeren en het rouwfloers vanhet vaandel wordt genomen dan wil dat niet zeggen dat wij onzen groeten doo e vergeten zijn Neen wij blijven u gedenken met de trouw van het hart dat nooit vergeet Toen de kist ter laatste rustplaats in den eenvoudigen grafkelder was neergelaten sprak luitenant kolonel Staal het volgende Op mij rust de droeve plicht zeide de overste om namens het 12e reg infanterie u hooggeschatten kameraad een laatsten groet en hulde te brengen Een afscheidsgroet van het regiment waartoe gij kort geleden nog behoordet het regiment dat u zoo noode zag gaan Met ingespannen belangstelling en niet zonder gerecht vaardigden trots hebben wij die van verre stonden nagegaan hoe gij daar in den vreemde den roem van het Nederlandsche leger en van uw regiment in het bijzonder hebt hooggehouden hoe gij getoond hebt een van die mannen van graniet De gedachte aan n zai ons sterken bij het vervullan onzen plicht tegenover Komngin e vaderland en wanneeffweldra een bombeeld van u in onze kazerne zal priJKten dan zullen wij pnze jongens daarop wyzen en hun zWgen denk aa hem in de ure des geiyaars en ga eenige schreden verder en le g op het or f van onzen doode de belofte af met inspanning van alle krachten te beproeven zijns gelijke te worden in het vervullen van uw plicht als trouw dienaar als dapper soldaat Zie zoo zal de herinnering aa i u aan uw noesten arbeid uw toewijding steeds levendig bij het regiment blijven Gij hebt niet tevergeefs geleefd zijt niet tevergeefs gestorven Aanvaard de laatste hulde van uw regiment gij hebt uw leven wel volbracht nu komt de rust Rust zacht brave kameraad Na deze met ontroering aangehoorde rede bracht het omüoersde vaandel van het regiment den overledene den laatsten groet China Dr Soenjatsen en de Ghineesche Regeering De Regeering te Peking heeft eet In den morgen had zich boven Groningen een onweder ontlast vergezeld van een regen die aan een wolkbreuk deed denken en die vele plaatsen deed onderloopen Daarna Vas het op eklaard maar tijdens de rede van luit kolonel Staal pakten de donderwolken FEVILLETOX hier geen goedkeuring te veileeucn of lp weigeren maar betuig de graaf toch inij i dank l lae Zeg hem dal hij mij zeer vet 1 genoegen deed Met zekere haastigheid zei ze l ijiia oi niiddeilijk daarna Wat wordt iiet npoi dig donker en wat stormt het weer daa buiten Ik begrijp niet waarom Joha i ons zoolang op licht Iaat wachten Zij wilde schellen maar l Jse hield haa liand vast Wacht nog wat zei ze In do sclit niermg praat men veel gezelliger lSu zooals ge wilt Vertel mij nu een i iets ge weet Ik leef als een kluizenare i en hoor of zie niets Hoe gaat het m t de JoinDiandeufieV In plaata van op de 5 vraag te antwoorden vroeg i lse plots ling Due laeretcm komt morgen Ja morgen en poosje stilte 1h er niets aan te veranderen Kt tharina Verschrikt dat haar geheim doorgron l was keek deze op maar zich hersteller de zei ze koel Wat vreemde vraag Ik liegrijp i niet VAbc liet zich echter niet afschnkke i CD zei vleiend Ja toch well IJ ht grijpt mij en u Is hoos Maar toch i kan niet anders ik moet er over spri ken mijn hart in er vol van Zi was op het tabouret aan Kaths rina s voeten gaan zitten en nu verlichtt i het haardvuur haar lieve gezichtje e 1 helder blauwe oogen Katharina wilde toonrig opstaan maa die iilik uit Klse s trouwe oogen hii l l haar terug Onwillekeurig dacht ze aa 1 het uur dat ze onder soortgelijke on standjgheden een ander hart diep ha I g kwetHl Na een oogenbtikje zei ze dan ook ernstig doch niet onvriendelijk Zwijg daarover VAbc ge doet me leed geen woord daarover liever Maar l lse achudde afkiiurend het hoofd en zei Jaag mij weg als ge wilt maar eerst zal Ik ipreken en gij moet mij aanhooren Ik heb u lief Katharina en et snijdt mij door de ziel dat ik moet aanzien hoe ge met open oogen uw ongeluk inloopt I n dan Katharina ken ik een ander die u boven allee liet heeft I n zij vervolgde zacht Hij spreekt er niet van natuurlijk met daarvoor is hij even trotsch als jij maar het is hem aan te zien hoe een geheim verdriet hem ondermijnt hoe hij wegkwijnt hij de gedaehte dat hij zijn geliefde zai moeten Katharina leunde voorover op de vensterbank Zij snikte het tiit en riep mal hallverstikte stem O mijn GaC ziot ge dan niet dat ik lijd Zwijg toch oh waarom kwelt ge mij zoo KIse t CW00g zich niet zij Het de hevige smart tot bedaren komen Toen sloeg zij den arm óm haar scbroiende vriendin Kr is nog niets verloren Katharinal Iseem een l esluit en redt jezelf en den man die je van ganscher harte bemint Kom Katy vervolgde zij jc haat dien Iserstein en je bemint Waldenburg hoe zbu je dan Iserstein tot echtgenoot kunnen neiHimy Als je nu nog wat achting voor hem hadt maar dat hebt ge ook niet Cie veracht hem en dat verdient die vent ook Hij heeft je niet uit liefde alleen voor je geld ton huwelijk gevraagd want ofscboon je bevallig en schoon zijt geldt toch bij hem alleen je rijkdom Katharina hoog zich niet langer Hard en met hittere vertwijfeling zeide zij Waarom zegt ge mij dit alles Dacht je dan dat ik dat alles niet reeds lang geweten heb 1 n ge wilt toch zijn vrouw worden Ken onbedwingbare tegenzin waart buwt je voor dien man en wilt ge toch met dien man samenleven jaren lange vervelende en vreesehjke jaren je geheele levi n Om Gods wU Katharina doe dat toch niet weet wat jo doet Het moet zoo zijnl Moet Kn waarom moet Omdat vaische eerbegrippen je tegenhouden Omdat ec voor de lastertongen bevreesd zijt Ik enk te edel van jcyoni dat te kunnen geloovonl Het vroolijke kleine vrouwtje was geheel veranderd haar houding was indrukwekkend haar woorden klonken ernstig Zij was nu geen uitgelaten kind meer zij was thans vrou zij was echtgenootc en op dit oogenhlik priesteres van het hoogste en heiligste op aarde Katharlna s boezem zwoegde De trotsche terughouding haar in den loop der jaren tot een twqe e natuur gewordeo streed met het verdingen om haar hart eens voor een vrwndin uit te storten ö hlse zag dien strijd en kwam te hulp Je bent aangedaan Katy je wilt me iets toevertrouwen maar doe het dan spreek en zeg mij alles Ik zie wel dat hier meer achter zit Schenk mij vertrouwen het zal je hart verlichten Misschien kan ik je raad geven of je helpen Misschien vinden wij samen oen uitweg i