Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1914

Ga Edauw r Wa Horneman j n A J Brenkman 0 V d Steen f f P Bisschop f n n J E van Gent ï J Vergeer t n A V d Berge W T J Abbem M Bongers n fl A Fijn P Brnynel J Diemei A de Groot n J Heymenberg n n Ca Ga van I nren H L van Vliet J M de Koster i JL r J Slobbe n L J van Gent n D de Vries ïi 0 Mallon N C de Boer n E J van Triet N C Wiezer F B Reparon n F Tak Ge Kreenwen Ja V d Geld n Afgiwezen 19 12 1 8 Bevorderd tot klasse III Vpl vk Fr Dsch Eng Ja M U ElshBut Aa Muylwijk n f Be VeenAan He Veerman n n P A Happel n T J Lugthart A de Hek A Burghoorn G Vis F C MichaSlis n tl n D Ouwersloot P J van Wichen L J H Weil C Zuidervliet H J Begeer n W J van Baaien D Prins V n C Knor G van Blokland n n W F de Boer F A Menet JL JL 1 P Veenendaal W N de Jong n E G V d Hondel Je Dijkman 1 n n Ge Groeneweg Afgewezen 8 6 7 8 Bevorderd tot klasse IV Vp Vk Fr Dsch Eng F V Tongerloo J de Jong J Vermeij J J Brenkman J Q A Reparon F Eynwachter n D Hollander L Hoogenateger J J Bik J A Wever J P Simonis B L V Veen J N de Heijde J P Rodenburg H Zantvoort L Zuidveldt J Soharloo G V d Togt M v d Steen JacCdêMink Afgewezen 0 ï 8 4 Eindexamen Handelscursus 1914 Geslaagd s 1 é ü M a s 1 1 tü a 1 L A Boot Ja 0 J de Mink JL JL N A J Houdp A van Maanen A J de Kok A Bardelmeyer n JL J Qöbel J A Fennet 1 JL Afgewezen 6 0 1 2 2 0 door het hemelvuur gfoffen gedood ombouwen van de telegraaf en telefoonlijn langs het spoorwegemplacement te Weert en bet bijspannen van draden aan de telefoonlgnen Boxtel Eindhoven Weert Roermond Minste inachryver G Slootjes Gouda voor f 6587 4 8 50 Rogge Zeeuwache 7 50 i ƒ 8 Pplder ƒ 6 7 k 7 BuitenIsQdsche per 70 kilo 6 25 iB 6 50 Gerat Winter 5 71 6 Zomer ƒ 5 60 k ƒ 6 Chevalier 6 25 k 6 75 Buiten voergerst per 65 kilo 5 25 k 5 50 Haver per H L 4 60 A 4 70 Per 100 kilo S 50 i 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 76 15 4 650 Kanariezaad 2a A 34 p H L Karwijzaad per 50 Kilo k Koolzaad 13 d 14 per H L Erwten Kookerwten i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 25 k 7 75 Boonen bruine boonen 15 k 17 witte boonen 4 Paardenboonen 7 50 a 8 50 Duivenboonen 8 k 9 Mais per 100 Kifo Amerikaansche Mixed 7 25 k 7 75 Kleine ronde 7 50 i r 7 75I Vkkmarkt Jlelkvee redel aanvoer handel traag prijken ook minder Vetle varkeoal redel aanvoer handel matig 21 d 24 cjt per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel traag prijzen zter laag 17 k 19 ct per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel en pryzentiaag 1 30 k j 6o per week Vette Schapen redel aanvoer liandel traag 22 k 37 Zuiglammeren eenige aanvoer Handel matig a Nuchtere Kalveren redel aanvoer han del minder 8 k 13 Graskalveren geen aanvoer a 1 Fokkalveren i i k ƒ 30 Eieren ruime aanvoer handel vrijwel per 100 atüks 4 m töt 5 Kaas aangevoerd ii6 part ijen handel geleid worden en dat er dan kangroeien een Hollandsche natie die eerbied afdwingt aan den vreemdeling willen ook onze organisatie steunen Wij verwachten dat duizende Nederlanders ons de helpende hand zullen bieden Want ook in Nederland vindt men de mannen en vrouwen bij duifeenden die een open oog hebben voor onze hinderlijke nationale gebreken en die bij t roepen om verbetering het niet zullen laten bij wporde n alleen Wie draagt er bij voor dit scboone doel Wie voelt iets voor ons streV Het hoofdbestuur stelt zich gi ten dienste van dit echt nati werk Tot dusverre waren de n taten boven verwachting doch e meer veel meer bereikt woJ bij voldoende finantieelen steuii wij namelijk ook dat deel van ons kunnen bereiken dat tot nu toi geldelijke redenen ons hunjongei meisjes niet kon toevertrouwen deel dat wel in de hoogste juist leiding behoeft Schenkingen en jaarlijksche fc gen kleine zoowel als groo zullen dankbaar in ontvangst w genomen door ieder der oi deri kenden Het Hoofd Bestuur der Nedei sohe Padvinders Organisi A E Di dok van Heel voor Amsterdam Keiaersgracht 224 Lendaal ondervoorzitter DenStationspleiij 7 W F G N sen 1 Secretaris Bnrgemeeste Wesfzaan jPh Baron van PaU vvan jEeïde 2 Secretaris Waséii Huiz puin ai M W W if Wiordsnja jdpaningmeester Iï v B sumJl s Gra j aAdscheweg 74 j Wijft H Pa n vaïii Asbeek © ouveSnew ran S nanil J C Beakeifs fAU d fcvonii K W JBóiwensch Ajmorafoor a J MJC4i Doi dr6dit Mrl 1 lEvei ti AmW mj W JH A Baron van ItfiéHum Apeldoorn Jji ilr W B Tri andberg jAssGn a jfle Voogt AiiJeJï rdaBii jl 5Tm GOUDA ijjuli Overgangsexamen fcndelscursns Bevorderd totjasse II il Vk Fr Dsch Dr P Beyers Dr P Beyers arts van het coöperatief ratiefziekenhuis alhier gaat deze gemeente verlaten daar hij zich verbonden heeft aan het werkliedenziekenfonds dat te Breda is opgericht Naar het Dagbl van Gouda meldt zal Dr Beyers reeds deze week naar Breda vertrekken O J O Hoogendijk f Op bijna 63 jarigen leeftijd is heden hier stede overleden de heer C J C Hoogendrjk één voor velen bekende figuur Als voorzitter van de afdeeUng Gouda van de Ned Aannemersbond ge noot de thans overledene in den kring zijner vakgenooten hier ter plaatse zoowel als elders aanzien Van het vakblad De Aanneip er was hij lid van de commissie van Redactie Maar buiten zijn eigenlijke werkkring heeft de heer Hoogendijk veel verdienstelijks gedaan en zich vele vrienden gemaakt Sedert vele jaren was hij bestuurslid van de vereeniging Armenzorg welk I pbilantropisch werk hem zeer ter hjirte ging Ook maakte hg deel uit v n de besturen van de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeejite van de afd Gouda vanden Ned Protestantenbond van d6 afd Gouda van den Volksbond tegen Drankmisbruik en van de Vrijzinnige Kiesvereebiging Gouda Als lid der Commissie van Toezich op het Middelbaar Onderwijs alsmede als lid der Gezondheidscommissie heeft hij naar zgn beste krachten medegewerkt in bet belang van het algemeen Merkwaardig standpunt Onder het opschrift Ue Limhurger Roerier en Dr Hoffman schrijft d N ZuidHollander het volgende Naar aanleiding van eonige vragen tot ons gericht in verband uiel de ookdoor 008 gepubliceerde brietwisselingtusschen de Linib Koerier en dr lloHuian deelen wij ifls onze stellige meoning mede dat dr H moeilijk oenandere houding had kunnen aaonementegenover het niet te qualificoerpnschrijven van genoemd blad IJb heerH staat te hoog otn op derg jk 1 geschrijf in te gaan Ieder die hem kent is o értuigd dat hij tot het bedrijven van Ofn telt als waarvan mon hem afiv t dan ook slechts zijdelings beschiJraigt niet in staat is Dat iemand tot wien een vraag gericht wordt deze niet wenscht te beantwoorden behoeft geen verwondering te wekken dat op de door de Limb Koerier gestelde vraag door dr Hoffman iCen antwoord werd gegeven dat geen antwoord is kan slechts bevreemding wekken maar dat de Nieuwe Zuid Hollander aankomt met de bewering dat de heer H te hoog staat om op dergelijk geschrijf in te gaan dat ie een standpunt waarop elke comincntaa overl odig De Prov ZuidhollandscheArcheologische Commissie heeft het verslag over 1913 uitgegev Van hetgeen in 1913 door de Commissie ten behoeve van bouwwerken of kunstvoorwerpen in de provincie werd verricht ontleencn wij aan een overzicht in de N R Crt Oudewater Een der mooist en best bewaarde gevels alhier is die van het huis de Ark Hrj dagteekent uit 161B De gevel heeft dringend behoefte aan herstelling maar de eigenaar is niet bij machte deze te bekostigen De architect J P L Petri Jr te Amsterdam doet daarom moeite het geld voor eene restauratie bijeen te brengen en wendde zich ook tot de commissie met de vraag of zij daarvoor eene bijdrage wilde beschikbaar stellen De commissie heeft hiervoor gaarne de toezegging gedaan doch kon uit den aard der zaak slechts een betrekkelijk gering bedrag beloven matig 4 32 k f Zwaarjqaie 32 é fk Noordht Iajidsche Boter weinig aanvoer 1 Goebdter 1 45 i i Weibdter 1 35 i m ade kwal Uel Vlug f NGEZONISIEN Buiten Hveranfwoot deUjkf id def Red Padvinder hoogste ideaal iorinijn land die ge die pad Al zou hoel ik een natie wen bestaat alt nianA n uesLuat uib mannen aio pao jjvinderi geweest zijn en die de padW vindereigenscha pen tot de hunne I gemaakt hebben i Znlk oen y k zou het sieraad n van d menscÜheid het zou degrootste moreele kraqht vertegenwoordigen die de wereld ooit had aanschouwd lift eJ V De practi che Engrilsche natie heeft begrepen dat de ote opvoedende kracht die uitgaat van een goed geleide padviüdersbeweging aan dat volk op den duur een overwicht moet verzekeren boven andere volken In zes jaren tijds heeft die beweging aldaar de instemming verworven van het geheele land en over de goheele wereld heeft het nobele pogen van Sir Robert Baden Powell navolging gevonden Ook Nederland is niet achtergebleven De Ned Padvinders Organisatie wil Hollandsoh bl ij vend e doch niettemin ongeveer het voetspoor volgende dat de Engelsche Boy Scouts beweging grodt gemaakt heeft ook de Nederlandsche jeugd leiden in gelijksoortige banen haar opwekkende tot plichtsbetrachting tegenover God Koningin en Vaderland trachtende verder bij haar op voor haar aangename wijze aan te kweeken Karakter zelfvertrouwen zelfbedwang onzelfzuchtigheid hulpvaardigheid orde tucht flinkheid Gezondheid ook het inprenten van eigen verantwoordelijkheid voor het bevorderen daarvan Handigheid met het oog op de groote waarde daarvan in latere betrekkingen Daarbij geen militaire organisatie w e 1 aankweeking van discipline geen verschil in godsdienst wel aankweeking van godsdienstzin geen standsverschil onder de jongens De Nederlandsche Padvinders Organisatie lijdt echter aan geldgebrek waardoor het haar niet mogelijk is de vleugels zoo uit te slaan als zij wenschelijk acht en voor onze jeugd noodzakelijk is Ook de Engelsche organisatie leed daaraan Doch zoo sterk begreep men aldaar dat goede volkseigenschappen ten nauwste samenhangen met het welslagen der padvindersbeweging dat binnen zeer korten tijd een groot deel van een som van niet minder dan GftOiL feNVEiilJNlilïi ifi faii 1914 I i y Veiling Botitmansgracht 4 TlHf Peulen 4 tot 8 pent per pond Doperwten van 4 tot 7 cent per pond Bloemkool van 6 tot 10 gld per lÖO Wortelen van f 2 tolfS per 100 Kropsla van f 1 tot f2 per 100 Tuinboonen v f 0 60 1 f 1 60 p 100 pd Snijboonen 40 cent per 100 Spercioboonen v 10 tot 15 ct per 100 Rabarber van 4 tot 7 Komkommers 1 soort 7 2 3 Laatste Berichten Nbw Yobk 16 Juli Berichten uit Washington bevestigen het optreden van Huerta De staking aan de Tram In den Haag H enocbt nd te half elf in do dionnt lijn 8 ScheveningpQ rioin weder ondernoniori en gedurende den geheelen dag volgehouden De geheele weg wordt bewaakt en ook trams zijn door marechausHeea en polilio bezet Het ie ovoral ordelijk Uitgebreide politiemaatregelen zijn genomen Zoo wordt bij het naderen en passeeren der trams aan allo tietaers gelast af te stijgen Niemand dan de passagiers mogen in de naliijheid der halte komen Door hot staklngscomiti is aan 1 en W een schrijven gericht waarin wordt gezegd dat wil er sprake zijn van een ernstige poging tot overegnstenimlng mot Directie de partijen de hoofdpunten moeten vastleggen waarop de vrede tot sUtnd kan komen Ken onderhoud zal heden met ü en W plaats hebben BrRGEBLIJKK STAND GOUDA GEBOREN 16 Juli Maria Jacoba Josefha ouders J A van Gennepen D M Borst 16 Cornells ouders J Lekkerkerk en H van Drielen GEHUWD 16 Jnli P Nieuwveld en N Verblaauw A Zuidam en A de Gruijl A L Bouwmeester en M C Vergeer C Bier en N IJsselstijn G A D J Carrière on O J Weurman OVERLEDEN 15 Juli Nioolsas Groenendijk 66 j 16 Cornelis J C Hoogendijk 62 j REEUWIJK GEBOREN Adriana Johanna Maria ouders C v d Hoogen en G M V d Poel Johannes ouders M Blanken en G Boere Pieter ouders P Hoeksel en J Verbeek Willem ouders E Teekens en W Broere OVERLEDEN W F Groenendijk wed van M van der Wolf 77 j G C Vermeij 1 j Bloedend verwond Qouderak Gisterenmorgen is op de touwbaanderij van A B door dezen een in de naastaanliggende baanderij van J V werkzaam meisje om een geringe oorzaak met een üesch tegen het voorhoofd geslagen waardoor het meisje bloedend werd verwond Nadat hiervan aangifte is gedaan bij de politie is teg A B proces verbaal opgemaakt Derde Orgelbespeling Het Programma voor de 3de Orgelbespeling in de Groote St Janskerk op Dinsdag 21 Juli a a des avonds 8 uur met welwillende medewerking van eenige damesen heeren leerlingen van de Solo en Orgelklasse de StadsMuziekschool alhier bevat werken o a van Carl Geissler Adolph Hesse G F mndel J S Bach MendelssohnBartholdy Worp en Beethoven Aanbesteding Vanwege het hoofdbestnur der poatergen en telegrafie is aanbesteed het 3 millioen galden bfleengebracht werd om het hoofdbestuur te fteunen en dit in staat te stellen aan zijn plannen uitvoering te geven Hoeveel Nederlanders dia hart hebben voor hun eigen volk die begrij en dat onze dikwijls tachtelooze engd meer dan tot doaverre moet aAR£TBE ICHTEA Qoada 16 Juli 1014 GRANEN Lusteloos en onveranderd Tarwe Zeeuwsche 9 35 i 9 50 mindere dito 9 A 9 25 Afwijkende 8 50 i f 8 75 Polder 8 5 Hij zag met z n niedo altacli het baflkroet van den IjeroopsHoldaat in de modürnti saniunleving hi leerde r hoe een volksleger h e t l ger der HoekoBiBt moeat worden In oen uitvoerig rapport over den ZuidAfrikaani4chen oorlog werd dit lieginnei neergelegd en verdedigd De voor dio dagen hcmelBtorinende beginselen werden niet voor publicatie geacliikt geacht het rapport werd ondanks herhaalden aandrang van de Volksvertegenwoordiging o a bij monde van Mr U l Marchanl nimmer gepubliceerd en berust altijd nog Sn do archieven van het MiniHterie van Oorlog Wie gedacht had hiermede het geiuid van i iiouiHOD te kunnen smoren vergiste zich Met den oud overste van het Indische l eger oprichter dor liiarechausBee Jhr iraafland en kapitein Jhr Ram reorganiseerde de toenmalige Untenant der grenadiers de Militaire GidH tot het tijdschrift der jongeren dat den strijd aanbond met alles wat in het Aederlantl sche leger beiioudzuchtig was hn lat was heel veel I 1 0 actie was fel en de reactie niet minder hevig ünvcrmocid getuigde het kleine troepje getrouwen dat zich om Thomson verzamold had voor zijne beginselen mot alleen in de Militaire iids doch in de Telegraaf Algemeen Handelsblad iNieuwe Kolt Ct Avondpost Vragen des Tijds HoUandsche Uevue Studies in Volkskracht enz Het iegerhestuur greep de beeidatormers forsch aan eene Umwertung der militürisciien Werte werd niet geduld Schrijver dozes ondervond dit aan den lijve l homson was ecliter do zondebok die door aartsconservatieve mannen als de generaals Bergansius Snijders en l rms uitgekozen werd waarop zich al hun toorn ontlastte Tot eeuwige schande van bet Nederlandache leger schreef generaal Snijders in de conduite van Thomson het ongeschikt voor bevordering wegens antimilitairo karaktereigenschappen even voor deze persoonlijkheid zooais er misschien geen tweede rondliep kapitein moeHt worden Thomson s carrière sclieon vernietigd doch z n gelukszon ging weer op Hij de spoorwegslakmg in liKKi had men van zijne organisatorische talenten moeten gebruik maken om den élappedienst in te richten Dit moeilijke werk was zoo schit terend gelukt dat de koningin hem beloonde met het ridderschaji der Oranje Nassau orde drie weken voor zijn passcering voor kag tein waartoe reeds besloUtn was doch niet volvoerd kon orden Zóó kwam Thomson in 1904 als kapiteijv hij het Ie Regiment Infanterie in IJ owarden In korten tijd wist hij zich bij de Imrgerij en bij z n soldaten bemind ie maken als voor hem nooit een ander ornder in dit antimilitaire plaatsje gelukt was l venzoo gebaat hij z n chefs die lieni voor vermeende tekortkomingen straf op slraf oplegden Telkens bracht l homson de zaak voor het lloog Militair iercchtshof Telkens volgde vernietiging der straf Toch handhaafde men do chefs die het was trouwens op hoog bevel Thomson den voet dwars zetten Op den duur zou deze toestand niet bi stttndigd heblien kunnen blijven Thomson dacht er niet over om bot hoofd te buigen heet voortdurend vinniger van zicli af Toen kwamen de Kamerverkiezingen in 1905 In den voorafgaandon winter had Thomson in den Haag een geruchtmakende rede over het militair liewind voor de ünieliboralc kiesvereenlging aldaar gehouden en daardoor in iolitieke kringen de aandacht op zicli gevestigd Het verkiezingsjaar brffrht voor l homson candidaturen in Hagjnigen en Leeuwarden In Ijoeuwarden mocht het na harden Hlrijd heerlijker nagedaclitonis van ge menlijk werken aan de op hel blanco artikel vereenigde tJnleliheralen en Vriiyinnig democralen gelukken de zege op den Hociaal democratischen afgevaardigde Mr Troelslra te hevcditen Van toen af dateert de politieke loopbaan van Thomson De Tramstaking te s Gravenha e Relletjes Daar bij de relletjes der laatste avonden overtuigend gebleken was dat de opstootjes in htt allereerste begin door niemand anders werden uitgelokt dan door 12 a 13 jarige khaapjes die door het bedrijven van baldadighen joelend en tergende nitdrnkkingen de tiwsch en komst van de politie provo cjirden heeft de politie hedenavond ten einde dit tegen te gaan bijzonder doeltreffende maatregelen genomen door reeds in H begin van den avond oen groot aantal inspecteurs der recherche en rechoroheurs ï t Plein te laten rondloopen met dó opdracht om wanneer zi dergelijke kwajongena wnrken bespeurden de jongens bij den kraag te pakken en in te rekenen Dientengevolge werden dezen avond omstreeks 9 uur een 25 tal jongens tegelijk opgepakt en naar het bureau aan de Nieuwe Haven gebracht waar zij na opgave van naam enz gefouilleerd werden en zij die als belhamel8 bekend waren opgesloten in de cellen terwijl de andere bij groepen onder bewaking werden gestold in vorachillende lokalen De ouders werden gewaarschuwd Tot zoolang bleven de meest jongens op het bureau wat wel tot middernacht zal kunnen duren De jongens waren hevig ontdaan terwijl do meeste helden tranen met tuiten huilden vooral toen zij door den dienstdoenden inspecteur on den chef der af deeling den heer Besseling op niet malsche wijze werden toegesproken Om 9 uur was het op het Plein tamelijk rustig Omstreeks 10 uur waren een 50 tal van 6 belhamels in handen der politie Bij bet opbrengen van sommige groepjes jongens drong het volk van het Plein mede de Korte Houtstraat l in maar dan keerden de agenten die achter de arrestanten liepen zicbonverwachf om en veegden met aabel slagen en raak aankomende klappen met de gummistok de straat schoon en was er geen kans meer voor hen die dit wellicht in den zin hadden de jeugdige arrestanten te ontzetten Alle jongens die niet in de cellen werden opgesloten werden naast elkaar in de donkere arrestanten vertrekken geplaatst met het gezicht naar de muur en mochten geen woord kikken voor de met het toezicht over hen belaste agenten In die houding bleven zij staan tot ze afgehaald werden De gehoele maatregel die door de recherche was uitgedacht werkte zoo voortreffelijk dat op dit oogenblik circa lO j uur het Plein dat de laatste avonden het brandpunt was wel voller stond dan gewoonlijk maar optreden van de gereedstaande politiemacht beslist onnoodig bleef De politie had zich dan ook voorgenomen indien t eenigszins mogelijk was zich van machtsvertoon op het Plein te onthouden Het liet zich aanzien dat de avond verder rustig zou voorbijgaan Het standpunt der stakers Gisterenavond heeft het stakend personeel van de H T M oen druk bezochte vergadering gehouden in het gebouw van den R K Volksbond onder voorzitterschap van den heer Belger In deze vergadering is het woord gevoerd door den heer Braambeek van de Ned Vereen v Spopr en Tramwegpersoneel Spr vindt niet dat de Directie met de H Tel haar voorstel aan den burgemeester erg duidelijk is geweest Misschien ook is de Burgemeester niet erg duidelijk geweest Is dat het geval dan moge het de Directie een les zijn zich voortaan direct tot het personeel te wenden Het kan zijn dat de Directie wat meer wil geven maar het kan ook dat ze ons bij den neus wil neinen Men kan wel een scheidsgereoht benoemen bestaande uit drie leden van den Raad van Beheer De Directie spreekt van minimum loonen doch die kunnen zoo worden gesteld dat men er geen zier mede opschiet Hetzelfde goidt voor de regeling der verlofdagen Met alle kracht waarschuwt apr tegen de gr oeps vertegenwoordiging dip hot personeel niets geeft doch hem het kostbaarste ontneemt dat hij bezit zijn eensgezindhpld Men beschikt reeds over een ervaring van jaren wat betreft de groepsvertegenwoordiging Nu er in de positie eenige kehtering komt raadt spr niets te doen zonder overleg met het stakingscomitó Het Haagicho publiek is spr dankbaar voor zijn milden steun doch spr hoopt dat publiek en pers de ijle beloften zullen weten te peilen Wij gevoelen zegt spr onze verantwoordelijkheid en hopen dat spoedig de trams weer zullen bellen en suizen Doch men moge begrijpen dat op zulke vage beloften niet kan worden ingegaan Spr deed voorlezing van n schrijven aan B en W waarin voldoening wordt uitgesproken met de handelingen door het college verricht na het laatste onderhoud Het pei soneel ziet in dat een arbeidsreglement niet in korten tijd is te ontwerpen De partijen dienen zich dus vast te leggen op de hoofpunten Partijen zijn bereid in een collectieve arbeidsovereenkomst gedurende drie jaar in de diènstvoorwaarden zouden moeten voorkomen de vorbeteringen gevraagd in het Bchrijven van 9 Juli Tot nader overleg op enkele punten is het personeel gaarne bereid Op de instelling van een groeps vertegenwoordiging stelt het geen prijs Arbitrage zou beslissen over verschil van opvatting van het contract Door de Mij worden geen rancune maatregelen genomen terwgl het stakende pei oneel verdraagzaam zal z n tegen werkwilligen Alle ontslagenen m Van Putten worden weef op de oude plaatsen gesteld Het loon wordt doorbetaald over de stakingsdagen In de vergadering van de Bestuurdersbond was de heer Moltmaker hoofdbestuurder van de Ned Ver voor Spooren Tramwegpersoneel aan het woord Hij oefende in een gedetailleerde rede uitvoerige en scherpe critriek op de h nding der H T M tegenover haar personeel waarby spreIhw herhaaldelijk en geestdriftig werd totojuicht Onder gefluit en gesis crit eerde hij ook de honding j an den burgemeester die eerst de oestaren op het matje liet staan en te kennen gaf dat hij met de belangen van het trampersoneet eigenlijk niet te maken had Maar toen het ernst werd verzocht de Burgemeester de besturen op het stadhuis te confereeren een uitnoodiging die door de tramdirectie werd geweigerd waarop het personeel met nim 800 tegen 4 stemmen besloot te weigeren de remise in te gaan Spr dankte voor de ontvangen sympathie Hij stelde prns op de uiting m den vorm van klinkende mnnt maar verklaarde zich tegen de klinkende steenen Onder daverend en langaangehonr den gejuich verklaarde spr dat de besturen niet zullen loopen in de val door Burgemeestor en tramdirectie voor hen opengesteld Denkt gij Burgemeestor Nran Den Haag denkt gij H T M directie dat bg de machtspositie die het personeel dat de staking nog weken lang kan volhouden thans heeft genoegen zal worden genomen met het pralmiddel van de groepavertegenwoordiging om dan straks met het personeel te doen wat zij willen Alleen erkenning van de vakorganisatie kan overmorgen morgen reeds het conflict doen oplossen Maar blijft de Burgemeester zich volop aan de zyde der H T M scharen dan zal de strijd voortduren Mocht de staking dan de sympathie van Hbl van N R Ct en ran de dames en hoeren uit Den Haag verliezen welnu arbeiders van alle achtingen zoo besloot spr sta dan krachtig en eendrachtig achter de strijdende trambeambten Luid en langdurig applaus In oen andere vergadering sprak het raadslid Hoejenbos Deze wierp op de meerderheid van den Raad de verantwoordelijkheid van deze staking Holtie bracht spr o a aan den heer V d Voort V Zgp die zoo krachtig de saamhoorigheid der tram beambten hoeft bevorderd Spr zet voorts uiteen dat de brief van het trambestuur zoo is rngekleed dat de gemeente een deel van de meerdere kosten der in te voeren verbeteringen voor haar rakening zou krijgen Op de in den brief genoemde wijzigingen kan het werk niet hervat worden Dat de tramdirectie op het laatste oogenblik met haar voorwaarden is voor den dag gekomen ia niet te danken aan de welwillendheid van B en W maar aan de kracht der organisatie vah héb personeel Spr eidmgde luide toegejuicht met don wenscb dat do stryd moge leiden tot een volledige overwinning BlxxabuenleaD ca Het ministerie en de vrijheid van denken Dr W Meijer in den Haag schrijft aan de Nieuwe Ct Ue weigering van minister Regout om aan de vereeniging Zedelijke Opvoeding subsidie Ie geven voor voogdijkinderen haar door den rechter toegewezen is door velen die daarvan kennis genomen hebben beschouwd als een inbreuk op de ons van oudsher gewaarborgde gew etens vrijheid Ue verandering van regeering was een opluchting voor het land Kndat het een grondige verandering is geweest blijkt nergens heter uit dan dat de regeering thans ten slotte heeft ingezien dat voor bovengenoemde weigering geen reden te vinden is en aan de ver eeniging Zedelijke Opvoeding atlhans voor een gedeelte het gevra de sub sidie hroft toegezegd In beginsel is nu weer erkend dat In Nederland gelijk recht voor allen geldt zelfs voor hen die er voor durven uitkomen dat in Nederland gelijk recht voor allen geldt zeiis voor hen die ervoor durven uitkomen dat een zedelijk leven en zedelijke opvoeding mogelijk is zonder leiding der geestelijkheid Al wat anti clericoal ie zal Kich in dit besluit verheugen TWKKDK KAMrR Wetsvoorstel Aalberso ter bestrijding der oneerlijke mededinging Voorlooplg vorslog j Vrij algemeen was men ilM meoning dat de voorsteller zijn voor op scherpzinnige wijze heeft toegeli t en daarbij bhjk heeft gegeven van groote kennis van bet onderwerp Do strekking von het voorsteU voorzoover die kan worden aangeduid als hettegengaan van slechte practijken in denhandel had aller sympathie maar overde vraag of aan een wetsontwerp datspeciaal beoogt de oneerlijke concurrentietegen te gaan groote behoefte bestaat een behoefte zóó groot dat er zelfs aanleiding is het recht van parlementair initiatief toe te passen werd verschillend gedacht N Ot Dfl Mlddonstandshond Gisteren en heden hield de Middenstandsbond te Dordrecht zijn 11e algenieene vergadering en congres De heer J S Meuwsen voorzitter vanden Bond hield een openingsrede waarin hij herinnerde aan het in 1908 in Dordrecht gehouden congres waar hot vakonderwijs aan de orde was en a n destichting als gevolg daarvan van eenHandelsschool door de Alg Winkeliersverecniging te Amsterdam welke schooleenige weken geleden reeds ten voorbeeld is gesteld Ook elders werden de pogingen tot stichting van handels en vakscholen met Ingezonden Mededeelingen WJeST INDISCHE CHOCOUIDE EN CACAO met aatuuplühen CacaDsmaaX Woet lndtacKc Import Co Heepengr 155 Amsterdam succes bekroond Waar deze niet overal slaagden daar is het noodlg dat er meer sleun kome om dit handeisonderwija in goede banen te leiden en tot bloei te brengen Spr herinnerde voorts aan de pogingen van mr Aalherse godaan tot beteugeling der oneerlijke concurrentie door een wetsontwerp bij de titaten Ueneraal daarover in te dienen bpr betreurde het uittreden der R K conlessioneele vereonigmgen uit den Bond doel meent dat dit uittreden geen verlies doch veeleer een aanwinst zal beteekenen In verband hiermede wees spr opde voorgestelde Btótuteu wijziging teneinde een ruimer grt ndslag aan den Middenstandsbond te bereiden De Bond moet iracUten de voordeel biedende plaatselgko organisatie voor den Bond te centraliseeren en een instelling in het leven te roepen waardoor aan kloin hidustrieelen voorschotten kunnen worden verstrekt om hunne kleinbedrijven naar behooren in te richten Daarna kwam mr J Fryda Lzn aan het woord tot het uitbrengen van zijn preadvies betreffende het cheque en giroverkeer 8pr gaf een overzicht van de grondslagen waarop deze dienst hier te lande zou kunnen worden ingericht en stelde ten slotte de volgende motie voor Het middenstandscongres gehouden Ie Dordrecht den 15 en Bi Juli 1914 gehoord de preadviezen inzake cheque en giroverkaer is van meening dat een invoering van dezen dienst van middenstandszijde dient te worden bevorderd besluit a bij de Staten Generaal aao te dringen op een spoedige invoering van rijkswege met dien verstande dat alle kantoren ook hulpkantoren voor dezen dienst worden opengesteld Wat de kostenberekening betreft dat de heffing van 1 8 p Jt vopr uitbotiüingen en stortingen ten behoeve van een ander haar veel te hoog voorkomt en dat voldoende deelneming liierdoor wordt belemmerd Dat voorts de bepaling dat de rentevergoeding ad V t X eerst ingaat als f 100 of veelvouden hiervan onafgebroken één volle kalendermaand te goed staan dient te worden geschrapt b de particuliere spaarbanken uit te noodigen meergonoemden dienst in te voeren c de hoofddirectie der Ned Bank uit te noodigen ook bij de correspondentschappen overschrijvingen mog e maken d by H M de Koningin aan te drihgenop een wetsvoorstel regelende het che quegebruik e de aangesloten vereenigingen te verzoeken jn haar plaatsen een invoeringvan het cheque en giroverkeer te bevorderen Ook Prof Vollmer bracht over dit onderwerp preadvies uit Deze besloot aldus Wij kunnen ons bijv met een goede bank in verbindingstellen aan deze ons papier ter incassogeven en het overvloedige kasgeld storten en zooveel mogelijk betalen per cheque aanwennen quitanties op vertoon tebetalen erf niet het misbruik om de hotaling 8 en 14 dagen uit te stellen totusance te maken tot gewoonte maken regelmatig boekte houden Hoe eenvoudig die boekhouding ook zij zij moet althans de schulden en vorderingen doen kennen Onzeeerste firma s kunnen de cheque populairmaken door uitsluitend daarmede te betalen De banken kunnen die pogingensteunen door bevordering van het giroverkeer tusschen hun clientèle En tenslotte kan de Staat het zijne doen doorde dringend noodlge moderniseeftig vanons handelsrecht te brengen tot een practlscb resultaat Misschien zou dan zelfshet chequeen giroverkeer een middelkunnen worden tot verbetering van hetactieve en passieve middenstandskrediet omdat het den middenstander er toe zoubrengen in regelmatige verbindihg meteen bankinstelling te staan Door prof Volmer uit Delft werd daarna Ingeleid het onderwerji Is de reclame in het belang van den midden stand welke vraag door spr bevestigend werd beantwoord op grond hiervan dat de reclame naast de politiek dient de belangen van den koopman Mr J G Schürmann uit Rotterdam bracht nu preadvies uit over het onderwerp Snel en goedkoop recht Spr kwam daarna tot de volgende conclusiën Het vormelijke in de procos orde toteen minimum terug te brengen Het vervallen van de beperkingen inhet getuigenhewijs zoowel wat lietrefthet onderwerp van den eisch als dew raking van getuigen Afschaffing van de rechterlijke verpllchthig om ingeval een gedaagde eenvoorstelling der feiten heeft die gedeeltelijk verschilt met die van den eischer zoodanig verweer als een algeheele ontkentenis van het bij dagvaarding gesteldete beschouwen Het toekennen van de bevoegdheidaan den rechter om te beoordcelen of erredelijkerwijze termen bestaan om een beroep op minderjarigheid te doen gelden ö Bevoegdheid vaa den rechter om partijen hun beweringen eerst te doen bezweren Vereenvoudiging der ingebrekestel ling Invoering van het stelsel door deStaatscommissie voor den Middenstandvoorgestaan ten aanzien van de moratoireinteressen Afschafting van zegel en registra tierechten Het doen dragea van het risico aande inning verbonden door een vereenigingvan vaklieden tirteil Aaerttennunga Daarboven bepleitte spr vaste unMn stuiüng in de vakorganUatie om Tm drachtig te kunnen optreden De Wijrigingen in de statuten en hei regement werden vervolgens aangenomen Niwr aanleiding van de uit ebrachtepreadviezen werd door eenige dTelnemmaan het congres gediscussieerd Na re pliek werd met 8 stemmen tegen de vol gende oonclusle van Mr SchUrmann eoS gekeurd iiet congres enz spreekt de ensAehjkheid uit lo dat ten spoediMta een herziening van de proceBorde iJet daarmede verband houdende matwieolfl recht aan de orde zal worden gesteS en 2o dat bij de herziening rekenine zal WQrden gehouden met de door den middenstand uitgesproken wenschen Het Kamerlid voor Dordrecht Mr u M Schim van der Loeff sprak na duilc te hebben gebracht voor de ontVMmt zijn voldoening er over uit dat ookdü congres de zaken van zoo praetiseh stand punt zijn beschouwd Niet door m r strafbepalingen doch door verbelariii van civielen handelsrecht kan delbï lijke handel worden gebaat Het congres werd daarop door den voorzitlpr verdaagd Des avonds wae er in Kunstndn een gemeenaojiappelijke maaltijd gepresideerd door Dr A van Rfcalte waar wMe aanzaten het Kamerlid Mr M M Sctóm H l wirE r burgemeester de he H J Wichers en vele andere autork INDISCH NIEUWS Atjeh De correspondent van het Hbl te Batavia seint d d gisteren In verband met den moord op den onderopzichter Heins zijn militairen in auto s naar thong vertrokken De gouverneur ging per stoomer defwaarts Gisternacht is een marschbivak in Oenga overvallen waarbij een faselier sneuvelde Het blad teekent hierbij aan De toestand in de Zuidelijke nederzettingen van Groot Atjeh en het Noorden van deonderafdeelingPoeloe Raja blijkt toch verre van zuiver tej zijn Lam No waar luitenant Van Krag ten den dood vond Lhong en OengaJ waarvan in boveilstaand telegram spraf ke is liggen alle in genoemde streek Het ligt voor de hand dat tusacbeS die verschillende feiten verband gO zocht moet worden De mogelijkheid bestaat dat men hier te doen heeft met een optreden van dezelfde lieden nl de moordenaars van Van Kregten Wellicht hebben deze een bende gevormd die nu hier dan Oaar haar slag tracht te slaan De afstand van Lhong tot de Oengarivier waartusschen Lam No is gelegen bedraagt slechts 20 KU Qemengde Bericlit Frauduleus bankroet Te Winschoten is gisteren aangei l houden en naar Maastricht overgellbracht H B gefailleerd koopman tn Heerlen beschuldigd van frauduieus bankroet Tel Eobbenjagers beweren dat zewein hebben kunnen bemachtigen daar zeehonden zeer ril waren lezen in De Tel Op de Waddenzee woi door robbenkloppers dan ook wet het meermalen gewraakte wreede 1 drijf waarbij de robben in de penu met weerhaken vastloopen uitg fend Bij het passeeren van geaccidenl terrein op de Leusderhei overki den monteurinrijder W v W ti de fabrieken Eysink te AnierafiiW het ongeluk over den kop te sl i De achterband was gesprongen daarop volgend strak remmen ven0 znakte de val Zwaar aan 4 j hoofd verwond werd hij per autogfr haald en naar het St Etisabethguthuis vervoerd waar ook lichte hersensohndding werd geconstateerd Bij Varsoveld heeft de heer H Klein1 hesselink oen vischotter gewingen welke 15 K G woog f Het onweer Te Lisse werd gistermiddag gedurende een zwaar onweder een man genaamd Dejeu door den bliksem getroffen on op slag gedood Hij laat een vrouw met 10 kinderen achter Te Amsterdam is de bliksem fpslagen in den schoorsteen van a Effectenbeurs Het hemelvunr vaa echter door deo bliksemafleito ajwr den grond geleid zonder ld te richten Gisteren zijn in J aan den Woud jl weg biJ Delfr twee koeien toeball rende aan den slager B A v Knaap te Delft Telegrafisch Weerbericbt iran het Koninklük Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 1 te Hort laagste stand 756 9 te Aberdeen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Z tot W wind afwisselende meest zware bewolking waarschijnlijk nog regen of onweersbuien zelfde temperatuur Offieieele Prijscoiuant ViN DEN ËffeoteobitDdel te Amsterdtnl Koen ntf 16 JULI 1914 gtaatsleeniaten Nod Cert Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 ld Öbl Gr Riissischd Spw mij 1898 4 pet ld Obl Nicolai Spoorweg 1867 69 4 pet ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet 34 Mexioo A Binnenland Obl 5 pet 65 tazilie Euftding Leening Y 6 pot i Obl 1899 4 pet Venezuelfi Dipl Schul 1906 3 pcti Bauk Il Grediet lustel J ed Bankat dj ele itadattr lluilel n iiinfi Lmericani Car ouii dry Cqmp C jy J to Smelting Rii4na j Co Gort yJkéL Anglo Aüierica n T lov J graph 0y t A Ü S Steelb 217 P216J 22B v Gew Aand kol Credlct Instelllr i C Itnnr Ondernemingen Hflndolsver Amster j iaam Aand Jsjv Cultuur Mij Aand Néd HandelMij C v A HUnbuuw Htfucn Katahoen Mijnbouw IB J 14 160 i 4 s Mij Gew Aand Redjang Lebong Mijn bouw Mij Aand Great Cobar Aand 169 = 676 I 675 189 Petroleaoi Ondern Dordsche Petroleum la l dustrie Mij Gew A Kon Ned Mij tot Expl V Petr Bronn C v A Shell The Transp Trad Oy C v G A üehoepvaiirt ni eu Ned Am Stoomvaart l Mij Aand Stoomvaart Mij Zee land Preferentie A Int Mercantile Mariqcl 4VJ 947 Cy afgest Pref A Taliitk TaliitkOndernem lufen Bindjey Tabak Mg A Olveraen Mazwel Land Gpant 2 n M 947 90 94 Cert V Aand Peruvian CorporationLim Cert v Aand üpoorweicen HoU IJzeren Spoor wegmij Aand 96 61 s Mij t Expl v Staats spoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Cfbl 3 pet WarachauWeenen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij 27 164V 27 153 1 Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand PaEMlELEENINOEK W U 100 I iivi AmsterdamAand 3 pet Hongarije Theiss Re GELDKOERS Prolongatie 2= i 3 pCt Nat on Buitenl Staatsf stil Culturen geen omzet Tabakken zwakker Petroleum lager Rnbbers geen verschil Mijnen willig gulirungs Ges 4 pet