Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1914

REMBRANDT PORTEFEUILLES DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEM VERVANGEN DE ZmD HOLLAITDSCaE lUaatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HMG Maatschappelijk Kapitaal f l OOOioOO Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pr Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mrj J W KONING f0f De ijlaatscliappij sluit alle soorten Levensverz ering tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Heeren H BOtiH llÊBEm t iSR Haven te Sckoonhveu en tj C MjMVBUBH ireêthaveu te Ciatur Konin klijke M ariiiea Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eei r vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos torpedomaker Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum loeftjd 2 jaar Leerling Stoker minimum ledftijdSljaar maximumleéft 29 r minimum leeftijd 21 jaar mnximumleeft 28 jaar minimumleeftijd 19 jaar maximumleeft 25 jaar miniraum leeftijd 16jaar maximnmleett 17 jaar i 20 jaar immer st te treden als terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en nde gelegenheid is opengesteld om bij do Zoerancht in jongen lichtmatroos of matroos e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het z den van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder l in dit Blad Advertentiën 4t Iledön overleed tot onze diepe droefheid onsae boste Man Vader en Behnwdvftdor de Heer C J C HOOGENDIJK in don ouderdom van ruim ü2 jaar Gouda IC Juli 1914 M HOOaENDIJK DlBKZWAQRK Amsterdam M HOOGENDIJK M n HOOGENDIJK Maks Qouda C HOOGENDIJK Amëterdanif J H HOOGENDIJK Dp teraardeheHellmg zal plaats hebhen Zaterdag a s om 11 uur JSentge en aJgemeenc kennwgeving V Be familie HOOGENDIJK geeft hiermede konnis van het overlijden van hunnen geliefdon Broeder en Behuwd broeder do lieer C J C HOOGENDIJK GoüDA 10 Juli 1914 Voorloopig Bericht Tegelijk met do Bouwmanswoning enz onder Gouderak zullen op 13 en 20 Augustus 19J4 in het Hotel DE ZALM TE GOUDA door Notaris J KOEMAN te Ilaastreeht publiek worden verkocht ruim 14 Hectapen onder Haastrecht door do gunstige ligging zeer geschikt voor TUINLAND n aarschuwingeii Bij het koopen van een doosje k 25 of 50 cent Laxeerpillen Slijm Oal en Maagpillen van Apotheker BOOM zie men goed uit dat men het echte krijgt Do echte pillen zijn verpakt in een doosje voorzien van fon naam Apotheker Boom on do hanilt iekening firma A M Boom IB Verkrijgbaar te Qonda bij ANTON COOPS t a WOLÏF Co te Rotterdam bij K VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdstoeg 3 Dienstaanbiediügen hebben in de ïoudsclie Courant Bleed tuece f0f D ze wlverteotiën koslen slechts bij vooruUbelaliog 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft e HOOOSTE WAAltDE voor Jedragen Heeren en Daftieskleeding Koopt g eheele of gedeeltf n van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s v p op HAAM en ADMES ilV Mej de WeiKALTEB 2 Ged Gracht 269 DEN HAAG Onze zijn te bezichtigen bij de volgende firma s i Lange Tiendeweg Wijdstraat Wydstraat Lange Tiendeweg Markt Hoogstraat Turfmarkt Lange Tiendeweg Kleiweg Hoogstraat Markt Korte Groenendaal Korte Tiendeweg Oosthaven Kleiweg Keizerstraat L VAN DER BEEK ANTON COOPS T CREBAS DE ORAAF Cc ALBERT HEIJN I L P HOOGENDIJK J VAN DER LINDEN Mej DE MOOR A QUANT Th SCHMIDT firma BOELSUMS F STROEVE C VAN TONGERLOO B A VERZIJL P H J VAN WANKUM N VAN DER WOUDE J VAN WIJK Azn Wed Knox Dortlaod Kassiers Turfmarkt 28 Verhuren in hunne volgens de nieuwste constructie gebouwde brand en inbraakvrije KLUIS Safe Loketten LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR tOMl ioam door KOKO te iMui ivbniikMi voor hat te Uat i De voorwaarden zijn te hunne kantore ver krijgbaar KOKO i T HAAR KOKO DOET HET HAAK GROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VEtSTERKT DE WOITELS HILBEK ALS KIISTaCS BEVAT GEEN KUDKSTOF OLIE Or VET VERmiSSCIVND VOOR DE HOOFDHUIO KOOP HET VANDAAG VAN UW DIOaiST OT COirrEU PRIJS PL OTS a l eo n a S OO im flMN Atliivn Vertagen woord iHri H Nt en Z llDlIuid UincSl ZbsIbi HRS Voor Ptteilud Gronlni Dnotha OtvthI n N BriKint en I linhun KT T k HEitti lurDlu HMrufTUkt n ABBttrlBB DEPöTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTEBLING 68 GELD BESCHIKBAAR voor H v tlieek op HUIZEN en LANDERIJEN im Bank en van partieulieren Vertegenwoordiger HAASTRECHT HT Is eiken DSmieilDilG Ie spreken iilj ilen beer WIHDREII Melkulon Markl GOODJl EXCELSIOR BAIVDËÜ STMRK M f SKBL STMMDS GBOOTBB SUCCES OEN DEPAT HANN GUIHMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON wordt GEVRAAGD een aankomend Drukker Zich aan te melden Markt 31 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WiERINOERWAARD Brokkenhuis Dames Wilt U bij hot opruimen in dezei tijd s v p denkon om het Brokkenhuf Zondt ulechts iforicht aan een Commisaieleden of per Tol n 1 on onze beambte zal halen wilt missen De Commisaie W ÖOL Voorz I V DANTZIO Vice Vöoi B D GROOTENDORSTJ VAN Bl OMMESTUN S K I is proefonJer mdelijk de P STE en volkomen ONSCH JtLIJK lA a o e 21 Juli öroote kerk 8 u Orgelbwpoling Beleefd ventoakenwij gereg H ii Smededeeliig te mogen ff T vergadecnC n concerten vflMa ® heden ene n deze di m agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman 4Zn Gouda