Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1914

18530 53e Jaargang eoiMiË Vrijdag 17 Juli 1914 i© u ws © an ca 7 ©rj ©aa ti©Tolsud ttoox G o u d © © an 03aa str©3i= ©an Feestdagen en behalve Zon Verschijnt dagehjkè PRIJS DER ADVEBTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen l HUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 60 Idem franco per post 1 90 C Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 I ïïitgeTers A BRINKHAN EN ZOON Buitenlandscb Nieuws De toestand In AlbanU Oproep om steun it de thans zeer benanwde stad ona is aan het Berl Tagebl een jram gezonden waarin een beroep t gedaan op de liefdadigheid t en oeve van de in bitteren nood verrende bevolking van Albanië Bij de stad Valona zoo heet het dezen oproep zgn 50 000 vluditegen gelegerd nitgeplunderd en befd van hun kostwinners Zü zijn sgegeven aan den hongerdood aan e mogelijke ziekten ea aan de verIging der Grieken die weer op het rlogspad zijn Het telegram is onderteekend door Bergmann voormalig lijfarts van n vorst van Aibanië den gouverneur n Valona dien van Koritza den tefent van Berat en den Ne erland Hibaii arts dr De Groot die zich thans allen t Valona bevinden De giften moeten worden gezonden n den voorzitter van het hulp oomité Valona dr Berghausen De Frankfurter Zeitnng vernoemt t Durazzo dat de rebellen onder n indruk der door de Grieken geogde schending van het volkenrecht met de Albaneesche regeering het onderhandelen zijn over het van vrede ten einde gezamentagen de Epiroten te kunnen op en oals gemeld is wil Italië thans grond van de onpartijdige vorkla n der Nedorlandsohe officieren gemeeaschappelijken stap to Athe provoceeren van do raogeudheden deelnamen aaa wrionferentie te nden 5 Het Giornale dT talia wijst er op t zulk een stap weijüg uitwerking zou hebben zoolang Grielenland zich doof do styzwijgende on viholen steun van oiore mogendheden gedekt voelt Het lad raadt mogendheqen en bovenal lie aan om zelfstariaig op te treden ostanrijk en DuitsohlaiÖ kunnen niet en Italië zijn en Sir Mward Grey de overwegende wl ngen van liS erkeM in vraagstukkfflj die het naai van ICorfoe en ValoJa en in t algemeen de vrüe vas in de riatische zee i De Times verneèBrtiiit Dnrazzo t de mogendheden in elk geval on neigd zijn om den vorst op zijn rinses of Gravin ImVlLLETOX Wbh hij geen prins Iseratoin dan kon hiij misBChicn vrijkoopra Saar dat U oniaogelijk Hij Iwait gf L or mnar ere begrippon over hctgcon hij aan zijn d verplicht ia on hij schuwt alles hem in de hoogere kringen oombgeW n kunnen maken Kortom mijn ver Mnder mij kan hij niet aannemen moet ik in den koop liegrepen worEr is geen ultwegl Behalve éénl antwoordde Else Uon moest een aanleiding gegeven worom vrijwiilig zich terug te trekken WU moet u uw woord teruggeven at ifl zeor onwaarschijnliikl Neen Ik niet langer op geluk en ik verdien ook niet In booBwilllgfl overmoed Ik mij dit lot op den hals gehaald blijlt mij niets over dan het met ge te dragen Waldenhurg zal wel een e vinden die zijn liefde waardig is I mij vergeten Kr komt wei em dat hij onverflchiUig mij voorbijgaat er aan te denken dat bij mij be Ge doet hem onrecht riep Klue on ig en dat weet ge zelf ook wel u vergeten Hij behoort niet tot de verzoek miUtaira halp te verleenenMen gelooft dat voor het ingrijpen der mogendheden allereerst de voorwaarde zal worden göBteld dat de internationale controle commissie de regeering overneemt Dat laatste wil dus zeggen dat men de vorst eerst moet afdanken vóórdat men hem te hulp komt Intusschen verneemt de Berlijnsche Reichspost dat men over de noodzakelijkheid van het zenden van hulp aan den vorst in de kabinetten der mogendheden thans tot overeenstemming is gekomen en men dese noodzakelijkheid erkent Binnen enkele dagen zal een beslissing valllen Het is uitgesloten zegt het blad dat de actie van Italië of Oostenrijk zal uitgaan Uit Durazzo wordt d d 16 Juli geseint De dag van gisteren verliep kalm en zonder incident Te drie uur des morgens steeg een vaurpijl op waarvan meyi niet weet wat die beteekende ffit Walona werd door kapitein GniTlardi het daarheen gebrachte geschut en de mitrailleurs naar Durazzo gebracht Besloten werd Durazzo ingeval van een aanval tot het uiterste te verdedigen Talrijke gendarmerieofficieron gevlucht uit gevallen steden zijn hier aangekomen Valona gevallen Er loopen te Romo geruchten dat Valona gevallen zou zijn Mexico De nieuwe president Carbajal is Woensdagavond om 7 u 20 ten overstaan van de vereenigde Kamerleden en Senatoren beöedigd als president van de Republiek Vervolgens is hij begeleid door de presidentieele wacht on onder de toejuichingen der bevolking naar het paleis gegaan Het bericht ovor de vorandcriug in do regeering werd door do bevolking kalm ontvangen Do politie verhinderde alleen enkele betoogingen Voor zijn vertrek bezocht Huerta het paleis en wenschte Carbajal geluk Men verwachtte dat het nieuwe Kabinet nog heden gevormd zal worden Carbajal beraadslaagde met de ondersecretarissen der departementen Het diplomatieke corps besloot Vrijdag een formeel bezoek bij Carbajal te brengen OostrnbijkHongarije Leopold Wolfling de voormalige mannen die zich met oen tweede ilefda troosten over hot verloren gaan der eerste Neen neen hy nietl Katharina mag ik hem do waarheid zeggen O neen dat nooit Maar hij beoordeelt u verkeerd Katharina even als ik het gedaan heb Hij houdt u voor zwak en moedeloos Geef mij verlof hem het raadsel op te lossen dan heeft hij niet langer reden om aan uw liefde te twijfelen ICn misschien wist hij nog hulp te vindon hij zou voor u handelen Ja dat zou hii zeker antwoordde Katharina heftig En dat ia het juist wat ik vrees Daarom mag hij niets weten tenO ik weet zeer goed wat hij doen KOU Onder eenig voorwendsel daagde hij Isersteln tiit Wat zoii dat helpen Aifi pen van beiden gedood werd droeg Ik de gehuld misschien desehuid van Waldenbiirgs dood O God wat een gedachte 1 Met een huivering verborg zij haar gelaat inbaar handen Klse omhelsde haar liefkozend en zeide geruststellend r e vrees beklemt jo verstand Bij ftlles wat Waldenburg doet zalhijlmmera altijd aan jou denken Hoe zou hij iets kunnen doen dat uw naam in gevaar kan brengen of je trenrigfi positie kan verergeren Bovendien ats datje gernst Btclt zal ik hem l ten beloven niets te ondernemen alt zich zelf Ben je daar mee tevreden Hij zal mij dat beloven vóór ik hem iets zog Hij cal in deze taak niet handelend optreden maar hij fll de waarheid vernemen Hij mag niet aartshertog Leopold Salvator thans ook Van zijn tweede vrouw gescheiden Daar hi weigefde haar een som voor levensonderhoad uit te keeren is hijthans daartoe door de Rechtbank te Hunchen veroordeeld Hg zal zijnvoormalige vrouw maandelijks 1000 kronen moeten uitkeeren Zelve ontvangt hij van zijn familie 36 000 kronen sjaars Zijn eerste vrouw was naar men zich herinneren zal de danseres Abramovitsj FhankBUK Het proces mevr Caillaux Naar de Figaro nwdedeelt heeft de procureur generaal Herbaux de akte van beschuldiging is het proces van mevr Caillaux aan de civiele partij tot dusver nog nietsdoen toekomen In politieke en rechtageleerde kringen vraagt men zich tha p af of Herbaux wellicht de aanklacht wegens voorbedachte rade heeft ïaten vallen terwijl volgens Ijet bladi niettemin iu de proces stukken zich èon document bevindt dat de voorbedachte rade op onloochenbare wijze vaststelt Dit is de brief die mevroaw Caillaux op 16 Maart 2 uur voor den aanslag aan haar echtgenoot gesïdireven heeft Dit schrijven luidt Mgn beste man Toen ik je hedenochljiipd van mijn onderhoud met pilden Monnjer m Qdeeling deed die mij liad gezegd dat wij in Frankrijk geen wet hebben om ons tegen laster in de pers te verdedigen zeide je mij dat je een dezer dagen den ellendigén Calmette de hersens zou inslaan Ik heb begrepen dat je besluit onherroepelijk was Toen wist ik wat me te doen stond ik zelf moest mij recht vftrschaffon Frankrijk en de Republiek hebben je noodig ik zal de daad doen Wanneer je dezon brief ontvangt zal ik mij recht verschaft hebbon of minstens dat getracht hebben te doen Vergeef me maar mijn geduld is ten einde Te t aime et je t embrassö du plus profond de mon coeur Duncan s dansschool verbrand Isidore Duncan die nog niet zoo lang geleden getroffen jwerd door den dood van haar kinderen is thans opnieuw door het noodlot geslagen Haar dansschool in het PavUIon de Bellevae te Parijs is afgebrand Het vuur is op tot nu toe niet verklaarde wijze in de benedenverdieping van de villa ontstaan en tastte al spoe langer aan je liefde twijfelen IJat zijt go itaii hoHi en je zelve verplicht I en oogenblik was het doodstil Toen haalde Katharina met een verlicht hart adem en zei 0e hebt gelijk Klfle Ik ben hem do waarheid schuldig Zeg hem alles ook leze laatHte bood ichap die ik je wil toevertrouwen Ik zal voor do wereld de vrouw van prins Isorstein zijn maar mijn hart lilyft toebehooren aan den man dien ik Hehieb In booewiiiigvn overmoed iu b ik iiiijn geluk lichtzinnig verapecld daar moet ik mijn leven lang voor boeit n maar de herinnering aan hem zal mil blijven tot aan mijn laatsten snik ilie berinnering aan hem zal het eenige lichtpunt zijn op mijn langen eenzamen levensweg Xtj zweeg plotseling er scheen lléht bij de deur de portiere werd opengesiagen en iJharlotte kwam binnen Zij droeg ften lamp die zij op tafel voor de beide ames ncerzettOi Verschoon mij mevrouw zei ze met kruipende onderworponlleid Ik hoorde van den knecht dat men nog geen licht had binnengebracht O daarom meende 1 Katharina legde haar met een gehlelend handgebaar het zwijgen op Uw meening komt hier niet to pas juffronw zei ze scherp Wanneer ik Jicht gewenseht had zou ik gescheld hebben en dan was het de taak van den Ueöht de lamp binnen te brengen Sedert wanneer doet je de dienst van den huis dig het ganscho gebouw aan Demeis jea leerlingen konden gered wordan Alleen een jonge veouw die op de eeïste verdieping nog wat in veïlig heidwilde bruigen kreeg brandwonden en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden De gansche villa is uitgebrand N Crt JËz Keizerin JËugenie Ex keizerin Eugenie die thans 88 i aren t nd is heeft dezer dagen naar iet Hbld meldt weer eens een bezoek gebracht aan Parijs en aan Fontainebleau De Matin vertelt nu van een tooneeltje dat tijdens dit bezoek in den tuin der Tnilerieën plaats had De gewezen keizerin wandelde in den tnin naderde een bloemperk en plukte toen een der bloemen i n parkwachter zag dit en merkte op Het is verboden bloemen te plukken Ik moet procesverbaai tegen u opmaken Hoe is uw naam Eugenie antwoordfSe de ex keizerin zachtjes De parkwachter aarzelde een oogenblik en daarna zeide hij vriendelijk Dat is geen naam Ik zal do zaak laten rusten maar doe het niet weer En de keizerin in diepen rouw gekleed verwijderde zich DUITSOHLAND Keizer Wilhelm in Noorwegen Keizer Wilhelm pleegt zijn verblijf in Noorwegen goed te besteden ook ditmaal verbindt de Keizer het aangename aa b het nuttige Gisteren heeft Keizer Wilhelm na een wandeling van eenige uren in den vroegen ochtend in de omstreken van Balestrand met zijn gevolg een langdurige voordracht van den Noorsohen generaal Freytag Lornighoven over krijgsgeschiedenis gevolgd en s middags was hetzelfde gezelschap op een professorale thee bij den hoogleeraar Dahl Bixxxxerilaxid Pestbestrijding in Indië Tot op 13 Juli 1914 is bij den penningmegster van het eere comitó binnengekomen een bedrag van f 221 738 73 Hierbij is nog niet beigrepen het bedrag van ruim f 20 000 door de plaatselijke Haagsche comimisaio verzameld Reeds een zeer groot aantal plaatselijke commissies uit het goheele land zonden hun bijdragen in iterwijl nog van vele andere plaatse knecht Daar je nu eenmaal daarmee begonnen is kunt ge voor mijn part or iijeo voortgaan Zorg daarom dal de tbeo iwordt bmncngebracht e doel mij wel i t genoegen dezen avond mijn gast to ijn niet waar Mbo I lsp dankte echter zij verwachtte zelf jczoek Waldenburg bad beloofd bij baar thee te komen drinken n TrcHkow wlldi konien en mevrouw Von Fernow bad ook laten aanzeggen A propos aei ze en keerde zich naar Charlotte gaat ge nog til intiem met mevrouw Fomow om Charlotte werd zeer verlegen Ik intiem Mevrouw schertst zeker met mij Zulk een voorname dame en een tirme juffrouw van gezelschap Klse was opgestaan en trok intusBchen pnder hef spreken haar handscboenen aan Wat zou daarhi voor bljzonderB gejegen zijn vroeg zij luchtig Door uw t eelvuldige avondbezoeken bij mevrouw Von Fernow en door de omsfandlgbcld at die dame altijd zoo preciex woet wat Cl bij loevrouw von Salten gebeurt ben Üc vanzelf op de gedachte gekomen dat gij een intiemen omgang mot die dame Sebt Zij liet de verschrikte Charlotte geen Hj om lete te antwoorden Is mijn rijtuig voorgekomen vroeg zij en toen Charlotte die vraag toestemmend beantvoor ade nam Flse afscheid van Katharilia en lieantwoordde Charlotte s diepe bulging met een hoofdknik waarna ze vertrok lijke commissies bijdragen kunnen in gewacht worden Iluat in China De Chineosche legatie te s Gravenhage die te Peking inlichtingen heeft gevraagd betreffende het bericht der vorming in Henkau van een troepenmacht van 50 000 man onder den naam van Derde Chineesche Revolutie met het plag spoedig tot daden over te gaan m dt dat zij van de Chineesche Regeelng een mededeeHrig heeft ontvangl inhoudende dat de geruchten die in de Europeesche pers over genoemde revolutionnaire beweging zijn verspreid van allen grond ontbloot zijn en dat de meest volmaakte orde in de vallei van den Jangtse heerscht Pc Kijkemiddefeil Ue afgoloopon maand waa voor s Rijks sohatkist met ongunstig Uc opbrengst van de Kijksmiddelen bedroeg f 578 G92 8öJ moer dan in do maand Juni Idlli Wet was Juni van het vorig jaar geen voordeeligo maand geweest onldat toon hot successierecht f 637 000 minder had opgeleverd dan een jaar te voren maar ah men dezen factor buiten rekening laat en dus de f 824 000 die dit middel dezo maand Juni uiecr opbrengt niet nioetolt dan nog zijn we met f 2fi3 0Üt boven hot vorig jaar gekomen Do gehoelo opbrengst WW f lÖ 99 Mi2 70 tegen f 18 41 Ü 989 AIK iiv Juni l9l3 Gestegen is de opbrengst der grondbelasting met f 107 000 van het personeel met 17 000 der Invoorrochton met 70 000 van don suikoraocijns met 159 Ü X den aoeijns op het gedistilleerd met 104 000 dien op het zout met f 15 000 dton op bier met f 5000 en dien op het geslacht mot 21 000 do regiBtraÜorecbteii met TjOOO do hypotheekrechten mot KK 0 d puccessierochton mot t24 000 de posterijen met 49 000 do rljkfltelegraaf en telefoon met t 000 en de loodsgelden met lO IXX gulden Minder werd ontvangen uit de bedrijfflbelasüng 221 01X de vormogcmsbelaRting i2 000 don wiinaccijnfl 2000 do zegelroühten 13H 00O de domeinen Ifi OOO en Je Staatsloterij R 000 gulden Over de eersito zes maanden van 1014 leverden meer op dan in hetzelfde tijdak van 11U de grondlielafltlng 42 H 0 Üe perBOneele belasting 79 000 de beilrijfsbelaHting hoofdsom en opconleii ri47 000 de vetmogensbelafitlng hoofdsom pn opcenten 210 000 de Invoerrechten Pfi OOO de Huikeraccijns 89 000 liet gefliBtilleord 251 0fl0 de zoutaocijns 7000 t ealacht 45 000 de gouden en zilveren Werken lOUO do BucooBsieroehten 2 7fi7 000 1 en oogenbjikl sprak Katharina tegen Charlotte toen deze de kamer wilde verlaten Op uw verzoek bad ik besloten U mee Ie nemen naar Weenen Mijn plan ts veranderd De eerste van de volgende Qiaand gaat uw onlHlag in Natuurlijk jvordt u hel volle loon uitbetaald btmeFeiiH allen wal g te vorderen hebt Als g i voor den eersten wilt vertrekken het 4iaat u vrijl Charlotte brak in snikken uit Zij herinnerde onder tranen aan haar goeden naam die door baar onverwacht ontslag vernietigd zou worden zij sprak van schandelijk belasteren waar zij t slachtoffer van werd en van baar Helde en aanhankelijkheid jegens haar meesteres Dal begon Katharina Ie vervelen en ongeduldig viel zij haar in de reden Spreek nu ftiet van liefde en aanhankelijkheid zei ze scherp dat ge mij haat en dat ik dien haat vrijwel verdiend heb dat dient tot uw verontschuldiging Ik heb u in inijn huls genomen omdat ge de dochter zijt van een ouden leermeester en omdlat uw hulpelooze toestand mil leed deed Maar Ik hield niet van u en dat heb ik looit verborgen gehouden Natuurlijk zocht u gelegenheid om wraak op mij te kunnen nemen Dat is mij onverschillig of boter gezegd het heeft mij nog niet gehinderd Maar in de toekoin t zou ik het erg lastig vinden wanneer allerlei kleine huiselijke bezigheden verbabbeld worden het is daarom iM ler dat wil scheiden Wordt vervolgd