Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1914

voor de electrische tram atoomtram t 2 180 718 02 f 228 545 78 Telegrafisch Weerbeh t van het Kooinklijk Meteriologisoh Instituat te DE BILDT Hoogste barometerstand 7 72 2 te Horta laagste stand 758 1 te Hapa randa Verwachting tot den vol geneen dag Zwakke tot matige wind uit w richting gedeeltelijk bewolkt weinie of geen regon zelfde temperatnnr Te zamen f 2 409 263 80 De winst der eiploilatio bedroeg dus f 2 409 263 801 min f 1 277 907 08 Officieele Frijseoxirant VAN DEN Ëffeotenhaodel teAmsterdant 17 JULI 1914 StaatsleeDlnvcD Ned Cert Werkelpe 3 ct Koen nu heden 773 Vorige koert 77 80 7 6 03 Schuld Oosteur Belaatingv ije Kronenrente 4 pet Poi t Obl 3de RÜrie Amort Sc huld 3 t Luaaiacl 5 pet Ruaaiache bbl 1906 ld dbl Gr Russisdhe Spw mij 1898 4 pbt ld Öbl Nicolai Sp o irweg 1867 G9 4 pct ld Obligatie 6o ïjmiis aiö 4 pbt Japln Obl 1899 4p t Mexico Afl BinnenlandiObl 5 p t Brazilië Funding Leening 5 pot d Obl 1899 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pet ikank en Credlet lUstel Jlnren 86 83Vi 77 35 100 77 34 i i 1 ge 74 f B tf 100 lodbstr Onderoeniioge American Car Founf dry Comp C v A J d Smelting Refitting I Co Cort v Aaud Anglo American Tele graph Cy Cert v A U S Steel Corp Cert iV Gew Aand Iliol Credlflt Instell en Ciultuur Ootfeniemlniren Slandelsver Amstorda n Aand Tav Cultuur Mij Aand Ned HandelMiJ C v A myubeuw Hi mtk Katahoeu Mijnbouw Mij Oew Aand Redjang Lebong Miju bouw Mij Aand Great Cobar Aand 1 Fiftroleam Oiidern pordschePeferoleumln dustrie Mij Gew A Kon Ned MiJ totExpl v Petr Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy C v G A Scbcepvaart mUen Ned Am StoomvaartMy Aand Stoom vaart Mij Zeeland Preferentie A Int Mercantile Marine Cy afgest Pref A TabHk Ond rneminfen Bindjey Tabak Mij A Diversen Max wel Land Gpant Cert V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand jjpuorweeeu HoU IJzeren Spoorwegmij Aand Mij t Expl V Staataspoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet Warachau Weenen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouias Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabaah Gew Aand Peemiklkeninoen AmaterdamAand 3 pet Hongarije Theiss Re gulirungs Ges 4 pct jSO g 65 22 60 60 Ü I G4 J mi 60 217 225 14 ISO 4 6 160 109 7B 189 170 572 189 n 2 94 2 7 94 96 98 27 154 99 188 94 94 96V 27 164 147 GELDKOERS Prolongatie 2 2 3 pCt Nat en Bnitenl Staatsf stil Cnlturen geen omzet Tabakken idem Petroleum beter Rubbers geen omzet Mijnen beter G ïOlX de posterijen 442 000 de rijkatelegrUf en telefoon U6 000 de jacht en viachacten 2O0O en de loodsgelden f 3000 Hiertegenover stond een mindere opbrengst bij den wijnaccijns vwi 1000 den bieraccijns van 42 000 de zegelrechten van 65 000 do registratierechten van 130 000 de hypotheekrechten van 10 000 de domeinen van 39 000 en de Staatsloterij van 83 000 gulden terwijl dit jaar uit ht t rocht op de mijnen tot nu toe niets werd ontvangen tegen f 5500 verleden jaar Tiet totaal generaal over de eerste zesmaanden van dit jaar is f 98 736 438 47 tegen t 94 329 739 24 in 1913 De vermeerdering bedraagt dus tot nu toe f 4 406 699 23 N Ct De Afrikaanache landbouwers r iatprenmorgen zijn te a Gravenbage uit Engeland aangekomen het gezelschap Zuid Afrikanen dat door Nederland een Htudiereis komt ondemeqien Aan het TioUandscho Spoorstation werd het gezelschap Ijestaande uit 56 personen onder wie 4 dames In de eerste klaasewachtkamer ontvangen door bestuursleden van do Koninklijke Nederiandsche Landbouwvereenlging namena welke de vicepresident Jhr mr G L M H Bi ija de Beerenbrouck Commissaris der Koningin in Limburg den Zuid Afrikaander een harloUjk wolkom in ons land toeriep Spreker Verzekerde dat de Kon Nederl Landbouw vereen Iging het bezoek van zulk een talrijk gezelschap op boegen prIjB stelde on hij iioopte dat de tochtgenooten de beste herinneringen aan ons land noar Zuid Afrika zouden modenemen Naména de Ziild Afrlkaanscho landbouwers dankte de heer G A Kolbe uil Philipponis voor d hartelijke ontvangst In de voormiddagnren werd door de landljouwors In twee groepen een bezoek gebracht aan het hotercontrfliestatlon In het Hoto de Witte Brug werd gedineerd waarna des avonds van Regeerlngswege oen schitterende receptie werd gehouden in de Ridderzaal waar verpchillende ministers en vele autoriteiten tegenwoordig waren Vandaag bezoekt het gezelHohap Rotterdam on Amsterdam De Middenstandsbond üsteron werd te Dordrecht het Middenstandscongrea voortgezet in tegenwoordigheid van den vertegenwoordiger van den Minister van Binnonlandsche Zaken den hoor H J de Groot on van het Ka Hierlid Mr H Smoenge In deze vergadering werden preadvie7011 uitgebracht over de vakopleiding en hf t leerlingwezen over de opleiding van den winkelier In de voodlhgsmiddeleobranche over de opleiding in het bakkeravak in het Imnketbakkerabodrijf de opleiding voor den schoenmaker on voor den loodgieter In opdracht van het hoofdbestuur he I en de heeren J Das Dzn en G Koppel deze preadviezen bestudeerd en boden als resultaat van dat onderzoek oen conclusie aan waarin zij als hun meoiting te kennen geven dat lo Alle preadviezen duidelijk uitspreken dat er gestreefd moet worden naar wettelijke regeling zoowel met het oog op het vakonderwijs als bet leerlingwezen 2o de meesten geven als hun gevoelen te kennen dat de vakvereonlgingen een ovorwegenden Invloed behooren te hebben nl in dien zin dat zij gedelegeerden aanwijzen welko ter zake kundig zijn 3o Nagenoeg allen zweven tusachen opleiding in vakscholen en aanvulling van het sehoolonderwijs bij speciaal daartoe aangewezen patroons Het komt daarom der oommifisio gewenaoht voor het volgende voorstel te doen a Do Nederlandacho Bond van Vereenigingon van den Handoldrijvenden envan don Industrleolen Middenstand incongres bijeen te Dordrecht gelezen deter zake uitgebrachte preadviezen geboord do besprekingen draagt het hoofdliestuur op die stappen te doen welkekunnen leiden tot wettelijke regeling vanhet vakonderwijs en het leerlingwezen j b is van oordeel dat de oprichtingTan vakscholen is een dringende olachdes tijd e meent dat bij de bestaande of op terichten vakscholen naaat verplicht herliftlingsonderwijH behoort te worden eendienst van particuliere patroons waar deleerlingen na beëindiging der studie opde vakschool een of twee jaar kunnenworden geplaatbl om zich in de praktijkvirder te bekwanion tegen eene van Rijkswege door bcuiddellng der vakvereenlglng te verstrcklion vergoeding voor lederen leerling X d dat do lüiancieête z c van bet vakonderwijs op de vakscholen geregeld worde op den voet van het gewone onder e dal m in het leven worde geroepenwijs t en commlsaie van toezicht bestaande uit gedelogeerdea zoowel van de Regeering als van d vakorganisaties welke commissie een publiekreohtelijk karakter moet drageoi en de geheple materie afdoende regelt Nadat verschillende leden on ook de heeren H J de Groot en Mr H Smeenge over deze voorstellen hun meentng hadden uUgeeproken word met algeraee temnien de volgende conclusie aan rd De Nederiandsche Bond van Vereenl gingen van den Handeldrijvenden en van den Industrieeten Middenstand in congres bijeen e Dordrecht gelezen de ter zake uitgebrachte preadviezen gehoord de besprekingen draagt het hoofdbestuur op die stappm te doen welke kunnen UMm tot wettelijke regeling van het vakmiderwijs en het leerlingwezen Door den heer G Muller van Amsterdam daarop een voordracht gehouden over Vreemdelingen verkeer en Middenstand Diens conclusie luidde Het Congres overwegende het groole belang dat de handeldrijvendo en induatrieeien middenstand bij het vreemdelingenverkeer heeft spreekt de wenafihelijkbeid uit dat door den middenstand krachtige ateun worde verleend aan de rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en andere lichamen die zich ten doel stellen het vreemdelingenverkeer in Nederland te bevorderen en oordeelkundig te leiden en werd hij acclamatie goedgekeurd Van H M de Koningin was intusschen een telegram van dankbetuiging ontvangen in antwoord op het gezonden telegram Gedurende do pauze werd door vele congressiston een bezoek gebracht aan de Middelbare Technische School In den namiddagwerd bet voorstel Amhem verhooging der contributie tot 5 cent por lid en per jaar na heftige bestrijding verworpen De vertegenwoordiger van den Minister Mr J C A Everwijn sprak het voor het verlaten der vergadering alt dat deze vergadering weder resultaten heeft opgeleverd die leiden moeten tot verheffing van den Middenstand De Mlddenatandabond heeft naar apr verzekerde s Ministers volle aympatble Door den heer P W Wels van Rotterdam werd namens den Bond van Rijwielheratellers en Handelaara In Nederland preadvies uitgebracht over de heafrijding der oneerlijke concurrentie zonder tusschenkomst van denwetgew Een conclusie werd door den preadviseur niet voorgesteld Ten alotte werd namens de Nljmeegache Handelavereeniging door Mr H J C van Scherpenberg preadvies uitgebracht over het onderwerp Vliegende Winkels Onder dezen titel verstaat apr alle verknopen expoalties met verkoop zelfs enkele publieke veilingen welke een paar dagon duren De volgende motie werd goedgekeord Het Congres draagt aan het Hoofdbeatuur op lo bij de Regeorlng aan te dringen op wettelijke maatregelen en voorzieningen waarbij het houden van z g vliegende winkels aan meer bezwarende formaliteiten gebomden zal zijn en waarbij de houders van dergelijke vliegende winkels zwaarder In Rijka provinciale en gemeentelijke iielastlngen zulierl worden getrohen 2e de aandacht van alle gemeentelijke autoriteiten op de betreffende bepalingen in do Drankwet te vestigen waardoor het houden van vliegende winkels In lokalen welke onder do Drankwet vallen kan verhinderd worden De voorzitter sloot daarop het congres na mr Collard als vertegenwoordiger van don Minister van JuatUie te hebhen verzocht aan den Mlniater als de meening van den Middenatandabond over te brengen dat een wet tegen de oneerlijke concurrentie noodig ia INDISCH NIEUWS De onrust in de Westerafdoeling Uit PonÜanak dd 19 Juni aan het Bat Nbl Alhier werd van Ketapang dd 17 Juni het volgende bericht ontvangen Bij oen aanval In den nacht van 12 op 13 dezer op een door den vijand bezet huis to Karang Anjar een dag bovenstrooras van kampong Pak Roewi In het landschap Matan sneuvelden 10 vijanden Onzerzijds sneuvelden een Ambolneesch sergeant en twee fuseliers terwijl kapitein Voskuil een schot in den schouder kreeg en vier Inlandache militaipen gewond werden De civiel gezaghebber van Ngabang kapitein Kepper moet naar Soekadana In bet landschap Matan vertrekken om kapitein Voskuil die gewond la te vervangen De civiel gezaghebber van Singkawang kapitein Vlerk moet naar Soekadana ter vervanging van kapitein Bnempol Controleur Kiat vertrok naar Singkawang om de plaats van kapitein Vlerk in te nemen Kn den Hen dezer is de ondorlultenant Zwftronsteln met een patroeljo Toembang Titi binnengedrongen De vijand had zeven dooden waaronder Oeti Manoe zoon van Panggeran Koesooma Djaja dio was opgetreden als hoofdleider Voorts waren er 4 gewtmden en werden er 8 gevangen genomen Onzerzijds werden geen verliezen geleden De colonne Ruempol heeft thans Toembang Titi bezet Panggeran Koesoema Djaja lid van de heatuurscomroiasie gaat naar Pontlanak volgens lö dezer uit Ketapang ontvangen telegram Gemengde Berichten Te Tilburg woedde Woensdag een krachtig onweder dat bijna den gebeelen namiddag aanhieJd Op verschillende plaatsen is de bliksem ingeslagen echter zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken Van ïiet 2e regiment veld artillerie dat in de buurt van Tilburg sobietoefeningen hield werden vier paarden door denbliksem gedood N v d D Hg wilde ch wreken had s koniïigs wapenrok gedragen maar was met niet heel aangename herinneringen in het burgerlijke leven teruggekeerd Met verbitterde woede dacht hg terug aan de dagen die hij in de provoost had doorgebracht en met nog meer woede dacht bij telkens en telkens weer aan den sergeant die hem dat koopje geleverd had Hy zon op wraak Èn de warmte kwam hem te hulp Want toen hy in Adams costuum Instigjes rondzwom in het groote bassin van de Hoogeveensche badinrichting herkende hij in n anderen Adam den gehaten sergeant van vroeger Hij greep hem bij den nek en duwde hem onder En hoe de sergeant ook spartelde hij bleef onder en bijna zttu hij gestikt zijn als hij zich niet op het laatste oogenblik had weten los te rukken uit de vuist van zijn vroegeren soldaat dieu hij zoo flink had gedrild Met veel moeite wist hij zich op t droge t e werken Maar nauwelijks achtte hij zich veilig of daar sprong zgn belager eveneens uit het water greep hem bij het naakte lichaam en wierp hem weder in t basin Wederom greep de ijzeren vuiat hem bij den nek en duwde hem onder En als andere ijlings toegeschotem Adams niet ter hulp waren gekomen waar8chijnlijk zou de sergeant bij dit bad er het hachje bij hebben ingeschoten Naar wij vernemen is de zaak in banden der politie gesteld Mepp Ct Ongelukken Bij den landbouwer W Waalwijk te Rhenoy waren eenige personen uit Deil aan het notenplukken Toen zij boven in den boom moesten zijn wer den 2 bergladders aan elkander gebonden Op een gegeven oogonblik brak de ladder en kwam zekere Ouwburg uit Deil van ongeveer 40 sporten hoog op don harden grond te vallen Ernstig gekneusd werd hij opgenomen en geneeskundige hulp ingeroepen On vera n twoordelij k Men meldt uit Culemborg De watervoorziening aan het station S S alhier laat nog steeds veel te wenschen ovei Woensdagmorgen was aldaar geen druppel water te bekomen daar de regenöut waaruit het water eepompt moefr worden geheel leeg was en met den aanvoer uit Den Bosch niet de noodige spoed betracht wordt Hierbij in aanmerking nemende dat het station ongeveer 1 K M van de naastbijzljnde woning staat verwijderd en watervoorziening door de waterleiding dus een geringe moeite zou zijn alsmede e tropische hitte der laatste dagen mag dit geval zeker onverantwoordelijk genoemd worden Teleurgestelde liefde Gistermiddag werd de Molensteeg te Rotterdam v rontrnst door revolverschoten welke gelost werden door een man op zijn gewezen meisje dat gewond naar het Ziekenhuis is geleid terwijl de dader in arrest is gesteld De zaak heeft zich als volgt toegedragen Hendrika Remers 32 jaar o nd wonende Scfaoutenstraat No 149 4 had verkeering met den varkenskoopman J H te Ooitgensplaat maar sedert circa 4 weken was het aJF Het meisje en haar ouders zouden namelijk ongunstige berichten omtrent den aanstaande vernomen hebben terwijl hij volhield dat hij uitstekende reforentiën had o a van den burgemeester zijner woonplaats Niettemin zij wilde van de liefde niets meer weten en brak de verloving af waarna de jongeman in woede gezegd moet hebben n n kunnen ze wel 2 doodkisten maken een voor Jou en een voor mij Inderdaad had hij haar al eenige malen opgewacht als zg terugkeerde van de Ërma v Nelle aan den Schïedamschedijk waar zij ala pakster werkzaam is Zij had de politie met zijn dreigementen in kennis gesteld zoodat deze toezicht hield Gistermiddag wachtte hg haar weer af en volgde haar totdat eg de Molensteeg inging op haar weg naar huis Daar gekomen op den hoek van den Vjssehersdijk trok H een revolver en loste achtereenvolgens 3 schoten op het meisje Twee misten doel maar het derde verwondde haar aan het hoofd Voorbggangers snelden toe ontrukten den man het wapen en gaven hem over aan den mede fcoosnellenden politieagent Willemse dieJiem naar het bureau aan de Groote Paiïaw teeg bracht waar hg in bewaring is gesteld terwgl de revolver in beslag genomen is De getroffene begaf zich ondir geleide van haar broeder zaar tuk Ziekenhuis De staking te Zaandam De staking aan de loonzagerg en schaverij de Prins van Oranje waar 14 arbeiders het werk neerlegden omdat zij weigerden z g besmet hout te lossen is heden na twee dagen geduurd te hebben weer opgeheven Terwijl bedoelde schuit hout naar aanleiding waarvan de staking geproelameerd werd zonder hnlp gelost erd werd toegezegd dat voortaan ien man vanwege den leverancier van h et bont op de schuit bij de lossing b hulpza ni zat zijn Deze zal dan het höbt töeitteken terwijl het personeel v a de Wert dit zal aanpakken verdet vervoffen en ook verwerken Wande losing op die wijze plaats heeft wor it het hout niet meer als besmet beschouwd Overigens is in den stand der staking geenerlei wijziging gekomen Hbl Aanslag op een gezond bid der Een telegram uit St Petersburg heeft reeds melding gemaakt van den aanslag die door een vrouw gepleegd is op den monnik Raspoetin een bekende gezondbidder Daarvan vallen nog de volgende bijzonderheden te vermelden Raspoetin had Woensdag der vorige week St Petersburg verlaten om naar het Siberische dorp Pokrowskoe te gaan waar hij Zaterdag aankwam Maandagmiddag om 12 uur na de mis naderde een vrouw in een doek gewikkeld Raspoetin en wilde hem aanspreken maar hij wees haar af en zeide ga heen waarop hij zich naar zijn huis begaf zonder dat er nog iets gebeurde Na het middagmaal noodigden boeren hem uit om bij hen te komen Op weg daarheen naderde dezelfde vrouw hem opnieuw en bood hem een brief aan maar Raspoetin weigerde dien aan te nemen Toen wierp de vrouw zich onder hetujten van woedende kreten op hem en tweemaal stak zij hem een mes dat zij onder haar doek verborgen had gehouden in den buik Mot bloed overstroomd zonk Raspoetin ineen terwijl boeren de vrouw grepen Toen hf de oogen weer opende en de vrouw weer zag verzocht Raspoetin den boeren haar te laten gaan on haarzelf ried hij aan te verdwijnen Toon verloor hij het bewustzijn en werd naar de naastbij gelegen boerenhut gedragen Zijn toestand is ernstig en reeds heeft zich een gerucht verspreid dat hij overleden zou zijn welk gerucht echter nog bevestiging behoeft te meer daar een vereerster van Raspoetin te St Petersburg van zijn dochter uit Siberië een telegram ontvangen heeft waarin zij in tegendeel seint dat de toestand van haar vader bevredigend is en dat de geneesheeren voornemens zijn hem naar Tjoemen te vervoeren De vrouw die gevangengenomen is heeft verklaard dat zij Raspoetin wilde dooden omdat hij een valsche profeet is en de menschen bedriegt De daderes is nog onbekend alleen weet men dat zij uit Tsarikov gekomen is Zij moet een aanhangster van den uit de Russische kerk gestooten monnik Hiodor zijn en vrienden van Raspoetin beschuldigen diens mededinger dat hij de hand der vrouw tegen hem gewapend heeft Hiodor werd vroeger door Raspoetin ten val gebracht nadat deze met bisschop Theophan den vroegeren gunsteling van den tsaar Raspoetin op een heiligenbeeld had laten zweren dat hij het hof zou mijden Hiodor waa uit Siberië afkomstig en hij had den Siberischen boeren hermiet Raspoetin zelf naar St Petersburg laten komen waar deze spoedig in de hongaarsche kringen groeten invloed kreeg Bisschop Theopan en Hiodor hadden gehoopt zich van dezen man als werktuig te kunnen bedienen maar Raspoetin was hun te slim af en toen hun ster begon te verbleeken liet hij hen in den steek Over zijn suggestieve macht als gezondbidder en vergever van alle zonden hebben jarenlang de zonderlingste verhalen geloopen en vooral onder de dames maar bij de aanzienlijkste had deze kleine onooglgke man groeten aanhang Zij beaohoawden het als een groot geluk wanneer de door Gi d gewgde man haar een onderhond onder vier oogen wilde toestaan en het was haar een onschatbare gunst wanneer zij zijn ongewasschen handen mochten kussen Zijn invloed werd tenslotte zoo groot dat de toenmalige ministerpresident Stolypin ingre en een bevel tot verbanning tegen Raspoetin uit vaardigde Hg moest toen naar zgn Siberische geboortedorp terugkeeren maar na de vermoording van Stolypin werd de kans hem weer gunstig Nogmaals vertoonde hij zich te St Petersburg en zgn macht steeg tot een on ekende hoogte Ofschoon in Rusland over gebeurtenissen in het buis om den tsaat niets mag worden meegedeeld buiten de hofqiinistrieele censuur om verliam men toch dat Raspoetin daar feitelijk de macht in handen had vooriü door de gnnst van tsarin Alexandra die zeer aan hem gehecht was Daarbij had hij de macht om posten en eereambten w te geven en te ontnemen hetgeen er niet weinig toe meewerkte om hQm te doen vreezen en ontzien door alles wat hooggeplaatst was of het wilde worden Ook als gezondbidder ging er een groote roep van hem uit en men zag vaak voor zijn hnis te St Petersburg kostbare equipages en auto s stilstaan van aanzienlijke personen meest dames die hulp en raad kwamen vragen aan dezen Siberischen boer die ternauwernood lezen en schrijven kon Ongeluk in Oldebroek Vrijdagmiddag is bij het laden vaneen der kanonnen van 12 e M langstaal in de legerplaats te Oldebroek waarmede op den doelballon werd geschoten een kardoes in de hand vanoen tier bedieningsmanschappen totontbranding gekomen vermoedelijkdoordat een smeulend overblijfsel vanvorige schoten de nabijstaande kanonnen op de kardoes is gewaaid Debediening toen uit 3 kanonniers bestaande de miliciens Aukema DeGroot en Rozenberg der lichting 1914 van het vaste detachement uit Friesland afkomstig kregen aan hoofd enhanden min of meer ernstige brandwonden en werden dadelijk ter verpleging in de ambnlance opgenomen Hun toestand moet bevredigend zijn terwijl er veel kans is op spoedigherstel Zw Ct Moord en zelfmoord Op een bovenkamer in het perceel no 8 aan de Oalkoenstraat tè s Gravenbage woont het echtpaar J Schermer en diens vrouw met een kindje De man die los werkman is is 27jaar zijn vrouw 28 jaar Hij maaktin den laatsten tijd veel misbruik vansterken drank waardoor dikwijls ongenoegen in het gezin ontstond Sedert 8 dagen had S zijn vrouw enkind verlaten Gisterenavond kwam hijeven thuis doch s spoedig daarnaweder vertrokken Gistermiddag l uurkwam hg weder voor een oogenblikthuis Huisgenooten konden toen nietmerken dat hij dranki f mi Om kwart na drie ontmoette vvmw S die met het kind en een buurvrouwde stad was ingegaan haar man dietoen onder den invloed van sterkendrank verkeerde en zonderling deed Hij ging met zijn vrouw naar huis opde bovenkamer Nouwelijks daarna hoorde de buurvrouw die beneden woont drie hevjige slagen die later bleken 8choten it een revolver te zijn geweest De boren snelden naar boven vonden de vrouw badende in ha bloed op den grond liggen terwijl j nog in de kamer wankelde doch c middellijk ook neerstortte Een onnifddellijk toegeschoten agent vano tie waarschuwde direct zijn cheftt Het bleek alras dat S zijn vroifff met twee schoten in t hoofd had vermoord en daarna het wapen op zichzelf had gericht en zich een schot door de slaap had gegeven De politie commissaris de heer Dietz was spoedig ter plaatse aanwezig om een onderzoek in te stelen Zoowel de vrouw als de man werden per auto naar het ziekenhuis vervoerd Het geval wekte in deze volkrijke buurt groote ontsteltenis De opperman S was gisteren om 5 05 uur nog in leven doch bewusteloos De justitie kon hem derhalve nog niet in verhoor nemen Zijn verwonding is van dien aard dat ook hij waarschijnlijk zal sterven Blikaemongelnkken Omtrent het bericht van een man die te Zandvoort door den bliksem is doodgeslagen verneemt de N Crt nader et volgende Eenige arbeiders waren in de duinen bij Zandvoort aan het werk toen de bliksem in een groep van 5 man sloeg De een de 19 jarige D B was terstond dood drie anderen waren bewusteloos De vijfde bracht het bericht naar Zandvoort De politie ging met dr Varenkamp Vroawenadel Te Tilburg is opgericht een vereeniging onder den naam Vrouwenadel Zij heeft naar wij nader in de a Hert Crt lezen ten doel de Christelijke beginselen betreffende de vrouweIgke kleeding en zelf in beoefening te brengen en bij anderen te verspreiden leden moeten ten alle tijde zorg vermijden uitsnrjdingen en ijjBi hiJnende stoffen lager dan de 1 1b mouwen die een bovenarm tot Aga elleboog niet bedekken mouwen M andere kleedingstukken van tnie Hat en alle doorschijnende en open Lgirerkte stoffen zonder voering het gchkleurig garneersel de te nauw jjfantende en onderopengesneden rok 2n mallen dit alles ook verbieden W haar kinderen dienstboden en erhoorigen Zg zullen zorgen dat haar jongere j deren behoorlijk en minstens tot h knie gekleed zijn Vi 2i zullen haar invloed gebruiken Kndat in de winkels waar zg koopen mode étalage niet onzedig of lioht llpnig zijn en haar naaisters geen arISbhii vervaardigen die de grenzen ju Christelijke eerbaarheid en zedig d te buiten gaan 2ii zullen zich beiJvA en om de Cftristelgke beginselen vaaeenvoud en ladigheid in de kleeder drJchti te doen Inndhaven in demeisjessBiolen kostli olen vakscholen als nui enknipIphool huishoudscholen tJpatronaten ateliers en fabrieken f bn kleedernu de bü 200 wel ifi bare Zij zullen de overdre drscllt en onbetamelijk foorkomende gelegenhed zondere gesprekken als vergadering bestrijden k W Ohineezen te Rott damV i I Behalve het groote aaltal CKy ee v Bhe kooplieden in speksfifeeftartlKelonf 01 die zich in Rottordamsedert eani en tijd ophpuden eti vaa daaruit ps tid bereizïm is ch dBniouw e tie poote ChineezennelerzeBing in flie itad komenwestigert i Aan denjbreeden HillWijW l ebben ig een heel groot huis gMiudfd WaarTan alle ramen met donk l e goMijnen in beha gten en waarin een vijftigtal hineezeni hmsvest zijn Ze üemjt aeer netjes geHeed en ndelijtm doch wat g ni voere aan den kbst te komen i onbej i üd V 1 Rotterdatii krijgt op die wijae ook een Ohmeezenwijk ÏTederl Aannemèrabond De ederlaiïdache Aannemersbona teeft oensdag en Donderdag to Ara sterdam zijn algemeene vergaderinf tthoudep ïn di vergadering 1 ia na ernstige F iii ijding door da klmnere afde n waaronder Oouda aangenomen it 171 tegen 31 stemmen het vol ld voorstel van het hoofdbestuur et ingang van 1 Januari 1915 Hen de leden van den Bond vereht zijn zich te onthouden van inirijving naar werken waarop niet iMpasselijk zijn de bepalingen dat alle iMohillen zullen worden beslecht or arbitrage en werkstaking en uitduiting zullen worden beschouwd als overmacht en recht geven op verlenling van den opleveringstermijn met lien verstande dat voorloopig bij wijze van overgansmaatregel de hierbedoelde verplichting niet zal gelden ïoor werken voor rekening van openjbftre Besturen Bi niet nakoming verbeurt het in breke zijnde lid een boete van hoogBna f6000 Oe Tranistaking te s Oravenhage Gisterenavond ia het op het Plein onItfltigcr geweest dan den vorlgen avond De maatregel door de recherche uitgevonden om de belhamels door recher eurs onder de menigte te doen arresheeft gisteren ook weer prachtig iBwerkt Te halftien waren reeds een 15U opgeschoten jongens in arre ge eld Een bulten dienst zijnde marechaussee i op het Plein Wandelde werd door it menigte omringd en gemolesteerd jmrop de politie ingreep en de menigte t trooide t later werden nog een tiental jon p naar het politiebureau op de Nieuwe yêa geleid eenigen onder hen die niet Iflünig meegingen werden geboeid A daarna t was omstreeks half elf A het rustiger zoodat de gereedge Itaden politiemacht niet behoefde op te Onder de gearresteerden was één ionp die voorzien waa van een scherp Iepen schroevendraaier waarmee hij plan was de paarden te steken önancieele resultaten van de H T M Vermeldden wij glateren reeds eenige over den toestand der Haagsche veg Mij door Mr Aug Mesrltz te lavenhage in het Vad gepubliceerd vertelt het staklngacomité een en hoe het z i met de financieele uit van het bedrijf staat De eiplottatie uitgaven in 1913 bedroe f 1 173 891 99J4 f 104 015 08 de electrische tram stoomtram Te zamen ï 1 277 907 08 exploitatieontvangsten daarentegen of f 1 131 356 72J op borg Bovendien kweekt de Maatschappij aan interest in rekening courant op de beleggingen op waarborgsommen enz aftrek van provislën interest stellingen enz t 42 021 85 De winstrekening over 1913 wijst jan ook aan een bedrag van f 1 131 356 25 + f 42 021 85J 4 een onverdeeld winstreatje van 1912 van f 2523 57 ia f l I75 902 15J Waar blijft nu deze groote soBi gelds Men bedenke dat de eiploitaüekosten n reeds betaald zijn Welnu Voor interest der obllgatieleening isnoodig f 113 780 Voor aflossing der obligaAieleeuingf 159 000 dit zou kapitaalvorming zijn indien niet een even groofc bedrag werd ofgeadhreven op een zoogiftiaamd amortisatierekening een rekening waarop van oudsher zija geboekt kofitSm van aandee leninbreng van conceasiëdV enz waarop dus jaarliJKs moet afgtóohreven worden We vkbe en dus onthiHjden dat debesproken tWlossing van Öfcligatlën uitde winat Iktefyceot atschrijnng op bezit Later i l waarom wij hierop nadruk ioggeni I 3 Afin a e gemeente wordt betaald voor huur van ht tramnet dat de geuieente heeft aangele d en onderhoudt f 281 rtt7 99 De geme i te ühaeft in de installal millioon belegH Dit ifeefd komt veen zoogenaaide bouwrikening mr van Hoijten maar zoö vrij istollen bij het kapitaal der Maatsclom zoodoende te kunnen aantoonoihet di dend eigehlyk maar G dragen Maar de waarheidi is dat l het kapitaal der H T M sleihts f 1 3 J0 fl00groot is en de 4 obligliitieleenin éen 31en Deeeanber 1913 nog j 2 675 000 gifidot was enjdat ze met de 5 nnilioen gom l iltegeld meta te umken heeffc 4 Voor afschrijvingen hz dp elei sche rijtuigen sioomtramriBuigeft locoi lieven ma azijnec en wefltplaa teei wordt uitgetrokken f 219 3S U Wij vestigen er do aanoacht 91 ua met de bovenaabgcluide f 59 iiicde voor afschrijving wjordt uttgetrj ken f 378 350 14 Het bezit waarop af pChreVen wordt bedraagt met de boveuf genoemde aiimrtisatierekening nuide even 14 millioen nl f 4 036 478 06 zoodat omstreeks 9J wordt afgeHchrevcn hetgeen buitengewoon hoog in Men V edenke echter dat te hóogo afschrijving beteekent voor do aandeelhouders kapitaalvorming Kn dan is alles duidelijk Ën na dezeiextra hooge afschrijvingen schiet er öog over oen netto winst v 396 284 92 en niet f 220 000 zooals mr van Houten beweert 5 PP J op elko Stadsnieu irs GOUDA 17 Juli 2e Gedeelte Notar Examen Heden slaagde te s Gravenhago voor het tweede gedeelte notarieel oxamen de heer M C Samson alhior Verduistering Door de politie is alhier proces verbaal opgemaakt tegen den oommiasionair v d H alhier die zich in dienst van een kaaahandol firma aan verduistering heeft schuldig gemaakt Aanhouding Een in het Algem Politieblad geaignaleerd persoon is door do politie alhier aangehouden en naar Rotterdam overgebracht toneindo drie dagen hechtenis te ondergaan Electrisch licht Maandag 1 1 zgn ten kantore van den heer P L Huibers AdviseerendIngenieur te Wassenaar aanbiedingen ingediend voor het lev ren en gereed monteeren eener electrische lichtinatallatie in de Kerk van O L Vrouw Hemelvaart aan den Kfeiweg De volgende firma s haddon aanbiedingen gedaan Th A van Berkel voor f 2535 Erven M M v Loon 2390 Adr de Groot 2329 G0 W I D van Rgmenam 2226 Het Kerkbestuur der parochie heeft nu definitief tot aanleg van oleotriache verlichting besloten en het werk opgedragen aan den laagsten inacbjijver den heer W L D van Rijmenam Dit werk heeft alleen betrekïïng ophet kerkgebouw de sacristie en de cathechismnskamer N Z H De Ltmburg r Koerier en Dr Hoffman De heer J G Potharst achrijft in de N Zuid Hollander van gisteren het volgende In uw nummer van Zaterdagavond l l werd een correspondentie overgenomen Ott de Limburger Koerier waarin dr Hoffman te Gouda werd beschuldigd de schrijver te zijn die onder den titel Anonimus Cathohcns Romanua in de N R Crt dekwestiea bespreekt welke volgens dien Anonimua de gemoedeftn in de R K Kerk beroeren Dit ergerniswekkend geschrijf duurt nu ü verscheidene maanden Hoe daar een eind aan te maken De Limburger Koerier heelt de koe bij de hoornen gepakt door aan dr Hoffman die door velen voor den schrijver dier stukken wordt gehouden een verklaring te vragen Het antwoord door dr Hoffman aan de Redactie van de Limburger Koerier gegeven kan natuurlijk niemand voldoen t Is zeker erg gemakkelijk met een hooghartig gebaft zich van een ernstige beschuldiging af te maken maar de verdenking wordt daar sterker door tk geloof zeker de tolk te zijn van landen stadgenooten wanneer ik dr Hoffman dringend verzoek een flinke verklaring te geven Depositie die dr Hoffman inneemt als voorzitter van het Maasbode Comité en lals voorzitter van de Centrale R K Kfesvereeniging vordert dit m i beslist Een man toch die als dr Hoffman eeui naam heeft op te houden moet niet onder ernstige verdenking staan een geheim medewerken te zijn van de N R Crt De Redactie van de N Z H teekent hicfbij aan dat Dr Hoffman Zaterdag op het bovenstaande zal antwoorden Th J b clitscl te Rott kenen Onée oormalige stadgenoot de heer ertela leeraar aan de Amte Hulst slaagilf j isteron m voor e atrte Lijntee UtracMach Stedelijk Orchest Naar ffl vornemon is het thans ze r voldoende deelname in dei doot het Utratohtsch kor dat S delijkl OcheSt onder dirojitie v Wputier i Hu sch nrnytci een tlrietalflonceiten in ib nnenï€ t zölWordent gegeven vj f f l Kaa sl ftidol jlMg G uda In de hMOi in Hotel do Zalm alhiei geho Mn vetgfidering van aan deel houders 3 Hn de N V Kn ilshan dGlMnt taohawij Goud werden het jaarverslag V balans en de winst en verliesrMDèning goedgekeurd en werd het diwdend vastgesteld op C o Tot comn i88aris der yennootachap word benoemd de heeiljJ i C KaatelGgn te aQravenhagBj i v ui uU n De ziekenfondsquaösftlè W Bre d a Naar aanleiding vim de ziekenfondaquaestie te Breda schrijft Dr P A Bossers voorisitter der afd Breda van de Mij tot bevordering der Geneeskunde het volgende in 3e N R Crt Alle bestaande ziekenfondsen zijn opgelost in de algemeene Afdeeling Ziekenfonds van de Mg tot beoordeder Gefleeskunde Slecnts één werkliedenfonda waaraan verbonden ia de eonige apotheker te Breda die geen lid ia der Mij tot bevordering der Pharmacie een dor oprichters van dat fonds wil zich niet oplossen in de nieuwe reorganiaatie Wel zijn ruim Vï der leden reeds overgegaan on zuilen velen volgen Het bestuur van dat fonda heeft den genefflheer Boyera uit Gouda kunnen verlokken zich ala medicus aan dat fonds te verbinden veel schoons vowgespiegeld door don leider der S D A P zelf geen lid van dat fonda en den niet aangesloten apotheker Het bovengenoemde fonds legt niet zooveel gewicht in de schaal dat er gesproken kan worden van een nederlaag der doktoren W de doktoren zijn zeer tevreden over den gang van zaken en wij zijn overtuigd dat zonder strijd ondanks den nieuwen geneesheer de reorganisatie algeheel zal worden en tot gemak van de geneesheeren en tot voordeel van de fondsleden die nu recht hébben op specialistenhulp Spoorweg Gouda Boskoop Alphen De gemeenteraad van Alphen heeft gisteren naar de N R Gi meldt met 6 tegen 4 stemmen verworpen het voorstel van B en W om te voldoen aan het verzoek tot verhooging van de subsidie ten behoeve van de spoorlijn Gouda Boakoop Alphen met f 5000 en aldus te brengen op f 30 000 Boskoop Een knecht van den slager Horneman wilde hedenmorgen terwgl hij met zijn fiets langs de Voorkade reed uitwijken voor een aldaar staanden melkwagen met het gevolg dat hij in de Gouwe tuimelde Door toeanellende peraonen werd hg gelukkig apoedig tegen den ateilen walkant opgetrokken De fiets en vleeschmand werden daarna opgevisch t Capelle ajd IJael Dinsdagmiddag kwam de ruim 80 jarige veeïiouder P van Vliet alhier met 2 z en met paard en tentwagen van de Botterdamsche markt huiswaarts rijden Toen hij van den hoogen dijk het erf opreed aloeg het paard op hol doch het kon niet ferder door het ijdicren landhek dat ruim honderd meter verder ia geplaatst Het paard liep boven op het hek het rijtuig sloeg om en de oude man werd tegen het ijzeren hek geslingerd In bewusteloozen toestand werd van Vliet in zijn woning gebracht waar dokter Dorlas spoedig aanwezig was die verschillende vleeschwonden in het aangezicht heeft gehecht Een paar tanden die van Vliet kwijtraakte werden bij het hek teruggevonden de toestand was Woensdag vfej gUu Öb Op de TOheepswerf van de 4rnia A Vnik en Zonen alhier viel de werkman Jac Rook doordat een ladder waar hij op stond opzij school i zijn linkerarm br NieuK rkerk aid IJael Woensdagmorgen werd een koe vaii den landbonwer S v d B alhier tijdenjs den bliksem gedood Oudewater Aan Staatsi Ct 164 zijn toegevoegd dei Koninklijk go gekeurde Statuten der yeroèmging Voj t shu ve9ting alhier 1 1 Het doel der vereeniging italnltend wejjkzaam te zijn in het belang vaif de volkshuisvesting in M burgerlijk gemeente Oudewater j tracht ditidoel te bereiken hetzijdoco het atichtein en in atajhd houdenvan g o de en geaonde woniqben hetzij op zoQdanigo J e wij e R met l t j Banka ndeebnoogj op l et g98te tJB doel rfenscWfflt j 2 7 rf t derkerk niitdr van Pini i at Ijwordt opgel IJèel De Mi iën maakt bekend en de bus besteind vool de ontvangt der aangiften voor de vermogensbelasting ft secretarie ifezOT gempente latste Beriphteii De staking a n 4f4T A in den Haa l Van de 25 bostuurders m conducteurs dio hedenochtend per auto zoodon wt afgehaald zijn slechta vlnr nieege g o Twoe daaWan hobbon ochtor roods jweejde remise verlaten Ilodenmiddag haU een la do dienst op ijn 13 Plein Duinoord Ingelegd De ilrams rijden niet open bijwagcns en met do bewaking ala gisteren op lijn 2 Alles ia rustig Geschenk voor de politie Door een Haagsche dame ia aan den Commissaris van politie f300 toegezonden om onder het politiecorpa te verdeelen uit erkentelijkheid voor de bijzondere prestaties gedurende de laatste dagen Lid van den Raad ven IndlË Uij Kon besluit ie Jhr Mr A C D de Graeff algemeen secretaris van Ned O Indië benoemd tot Ud van den Raad van Indië De toestand In Albanië Uit Valona wordt geseind Een Stefaniberieht meldt dat de Epiroten met 4000 man geregelde Grieksche troepen en kanonnen zich een doortocht door Lagaro hebben gebaand In de stad ia alles rustig Oostenrijk en Servië Frankfubt a d M De Franf Zeitung verneemt dat de atap die Oostenrijk bij Servië zal ondernemen de volgende week te verwachten is De Italianen en Tripoli Benohasi 16 April De Italianen vielen bij Gerdes het opatandelingenkamp aan Van de Italianen werden 5 gedood Van de opstandelingen vielen 150 man