Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1914

IMiiijtefÉiekiiii 1 Ini Laaii forirmr OPÖEEICHT ir Voed it nV Tèe mbx de xutvere murure merk Sler en W £ e StIaiiA ÈMém K tÊiOBUKIV merk Ifi Uitmnstende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere DWoitia farU 1990 Negen Gouilmt MedaiUei 53e Jaargang th ll napel eo viersDilG rork OtibetM baar Het beste en goedkoopste motorrtjwiel earvrell Rijwielen zijo snUitrIIjk tl Img Id prijs AÖR DE GttOOT Kleiweg 79 GOUDA Prijaoonranten gratis IMPORTEURS GEBE 8IEB0L Amsterdam m ZUID EOLLAITDSCHE IHaatscbappij van Verzekering op het Leven ÖÈËRÈNGRACÏIT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal T 1 000 000 C rtfihI s i lWÉÏit Mr M M SCHIM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVEE Mr A S MIEDEMA A M v EMBDE f Dr p h J BEEENDS Mr J W DE KANTEE Secr Direrteur Mr J W K9NING jM De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekerinf tei Q lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren ia ÊtéVWniiBBltTiiil Haven te Hchoonhovtsn en ti C ijMVBBUWi MTealAacen te tiouaa Het is zeer goed mogelijk dat de Regeering in deze hare taak niet te kort schiet Maar wij hooren niets En toch benauwt het ons dat daar in den vreemde ver van hun vaderland zonen van Nederland en zeker niet de minste blootstaan aan gevaren welke zooal te voorzien en onvermijdelijk door voldoenden steun kunnen worden verminderd of voorkomen B ruime instemming zouden wij er bij de Regeering op willen aandringen dat Zij de mogendheden wijze op haar zedelijken plicht om van tweeën éón óf aan die militairen alle middelen te verschaffen om hunne taak van onderwerping bevrediging en regeling naar behooren te volvoeren óf zoo daartegen onverhoopt bezwaren bestaan te bevorderen dat de officieren en onderofficieren in dienst van Albanië eervol worden ontheven van oen taak welke zij redelijkerwijze zonder die middelen niet kunnen volvoeren Wij doen daarom een beroep op het gevoel van saam hoerigheid van het Nederlandsche volk met de officieren en onderofficieren in Albanië en verwachten als bewijzen van instemming mocht het zijn een stroom van kaartjes aan het adres van een der laatstondergeteekenden s Gravenhage 17 Juli 1914 J D De Bosch gep generaal majoor N I L Mr K W Brevet Raadsheer in het Q erechts of B van Haersma puma Directeur der Dordtsthe Bank C K Elout redacteur Handelsblad A Gerber inspecteur dor Registratie Soerp Öratama Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden P do Jonoheere inspecteur der Registratie W A T de Meester ond commandant van het voldlegar Jhr Mr H de Ranitz adv C D Sohuokink Kool gep dir off V gez Ie kl N l L T H Sypkens commissaris van politie J de Waal gep lnit generaal A K Nolthenius gep maj N I L Mr H J V Oarston Bzn adv Mr G J Verburgt directeur OngevallenVerzekering Mij Fatum mtmmm Êmi POOI i TAlDlllDOKLCIl zij ds bente en foetl kOop te staan onder voortdurende scheikundige 1 controle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Jlieniisehe Faliriek L POOL ifc Zonen Amsterdam Wereldtentoonitélllnt QBNT 1913 Bulten mcdedlnglnfCt Lid d r Jury Koninklijke Malfine enniBgeving ilnt gelegenheid bestaat tot het aangaan eener yrijwilUge verbintenia bij Hr Ms Zeemacht als Matroos lorpedomakef mifiimum teef tijd 21 jaar maximmnleeft 29 jaar Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse minimnm leeftijd 21 jaar I maximum leeft 28 jiar minimum leeftijd 19 jati öiaximnm Ieeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken öiaximuin leeftijd 29 jaar minimum leeltijd 16 jaar maximum laeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeft d van 14 tot en met 20 jaar imdlW de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden sla jongen lichtmatrooa of matroos 3e Iclasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een jjïiö kaart is voldoende gratis verstrekt door den Oommies van aanneming jfe Marine te Willemsoord den Holder Adverteert iit dit Griadv i Leerling 8toker Ü I Tor Drukkerij van A BRINKMASt ZOON nordt GEVRAAGD een aankomend Di dkkéF Zich aan te melden Markt 3t 1 niet sliep en zij sliep als zij niet ali Ik heb haar eens een briefje op den rug gespeld met de woorden Marmot Of lang laper Ik kreeg daarvoor een halven dag arrest op water en brood Overigens heeft zij mij altijd met hoogachting behandeld omdat een mijner voorouders met Keizer Barbarossa in de rivh r de Salef Is verdronken en een andere door de NeuronIjörgers als roolrlddcr Is opgehangen Ik herinner me haar papa heel goed het waH een kleine wonderlijke man met een dik rood hoold en 1 eehtopstaande harqn Hij inaaktu ontelViare Imlglngen als hij met ons sprak omdat wij van adel waren Zoo dus is het Aglaja Goldberg Het treft wonderlijk Hierop word Else plotfleling zeer verstrooid gaf telkens erkePrde antwoorden en lag nog met de oogen open op den divan toen haar Max reeds uren lang den slaap Hm rechtvaanligen sliep r en volgenden morgen zat zij reeds aan haar sebrijltafel toen Max van de exercitie terugkwam Ik moet bepae ifl eenige lang uitgestelde brieven söïirijven stoor mij dus niet riep zij uit en schoof d n grendel op dr deur dat hij niet voor de tweede maal zou kunnen storen De Electrische Drukkerij van k BRI RMAN ZOOI levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK CS Ea TID 21 Jnli Groot i kerk 8 ü Orgelbesp ling Beleefd verzoeken wij gtsref eld t medeÖöeK g ta mogen ontWtt tó ▼ ereade ntc n concerten vermakr heoeii eiz n d Be dari in ajjeih dk te verïnwlden 2Se3n cL £= xoe£oxd ©ir Elcetr Bï A BriuUMKifftZh GoaJÜ ff Adverteuliën Bioscoop Salon Gouda Vooruit Extra Praclit Programma met de hoofdnammers De Avonturiers I Spannend drama in 3 acten Zijne Excellentie Comedie üne in 2 acten met vele mooie tafereelen v d firma Oaumont Het Pathé Journaal Laatste nieuws in beeld Aan de Beiersche grens I Wonderschoone Natuur Collega s Humoristisch GEWETENLOOS is het XJ iets anders in de handen te stoppen dan U vraagt Ziet daarom Koed toe zoo ge vraagt om een dooHJe bloedxuiverende Jbaxeerjylllen Slijm Oal en Maagpillen van Apotfieker liOOM dat ge het goede krijgt De echte luaxeerpillen van Apotheker BOOM prijs per doosje ffJi en SO cent zijn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteokening flrina A M BOOM 19 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Rotterdam by E VAN SAïH EN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 suNUBirr n komt U halvfrwoge tegamoet ll W doet al het werk in de helft I van den tijd en voor de he ft der kosten die U aan groene zeep zou uitgeven Sunllïht maakt dat Uw r ed niet ll dt Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij I D volstrektezuiverheld van Sunlight maakt haar alleen geschikt voor het wasf hen A X van koetbaar linnen en r O J kant Dames Haarwasscben mot Electr droging Aparte Salon Levering van alle soortei HAAEAVKRKEN BAt V A UK JONC Ooiffour Oosthaven 31 lej deWedJ Alter 269 Gedempte Gracht 269 geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en HeereQ e DumesMeedi g Koopt eheelo oi g edeoltr n van Inboedels Is ook naar buiten de atAd aan linia te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p oplTAAM en ADSBS IflrUej de Wed E ALTER 26 Ged Gracht 269 DEN HAAG WeLKnoxADortlaiiil Kassiers Turfmarkt 28 Verhuren in hunne volgens de nieuwste constructie gebouwde brand en inbraakwrije KLUIS Saf e Lokettein De voorwaarden zijn te hunne itantore veriirijgbaar MAGLEKILDE og FREDERIKSBERG UNION is HET BESTE TAFELWATER TE OOUDA VERKRIJGBAAR BIJ r J J iDN V OmDE KLEIWEG 42 POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froefleêclijeê gratti tserkrijgbaar Gbeu Ageat roor Bolland CATALONiffi ta Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken W M BEL NJXUr Agent Amstol Brouwerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Goada l NIEUW PHILIPS VxWAn 125 VOLT m 12531 Zaterdag 18 Juii 1914 mmm comfr l3 Tie a ws © an d rrerteza tieTols d voor G oi Ld a © an 03=n ©tr©3s eaa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HEÏ AliONNEMKNT Per kwartaal f 1 2 Idem franco per post 1 50 Met Geïllusireerd Zondagsblad 1 0 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijk langenomcn aan ons B reau Mahkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en do Postkantoren PR1JS deR ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 IJiJ drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend DiensUanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer O ets Reclames f 0 25 per regel Groüte letters en randen naar ulaatsrnimte Telefoon Interc 82 bestaat uit twee TAMIMAU S JAM d e BESTE ELST BIJ ARNHEM Vitgevers A BRDTEIIAN EN ZOON Dit nummer Maden we even opmerkten gewoonlijk totvoordeel worden Want haastigespoed is zelden goed En de nauwgezette werkt meestal ook ijverigen volhardend en haalt daardoor vlnch tiger werkers veelal wd in Wanneerhij er maar voor waakt niet peuterigte worden zal zijn eigenschap hemtot steun zijn in het leven En hij kande zekerheid hebben dat hij en dezijnen het leven het beste dienen Want nauwgezetheid is een eerstevereischte voor ernstig volhardend streven vqbr allen arbeid die de menaohlieid vooruit helpt en omhoog naar lichtere sferen Eerste Blad Nauwgezetheid Een van de kenmerken van den erngtigen en karaktervollen mensch is nauwgezetheid Ztj kan lastig hinderlijk worden soms in het leven lastig en hinderlijk ook wel voor anderen maar zij is altijd het bewijs van de ernstige consciëntieuze opvatting van het leven en van den te vervullen plicht en toont dus veelal den mensch op wien men vertrouwen kan Maar zij is noodig ook voor het leven fril men werkelijk en in hoogeren zin ilagen wil men het doel bereiken dat men zich gesteld heeft en bereiken door eigen kracht door arbeid en kennis en opoffering omdat zij de nauwkeurigheid is en de oplettendheid en de aandachtige belangstelling Men moet hier niet verkeerd verstaan Nauwgezetheid is niet in de allereerste plaats noodig maar zij is óók noodig Zij is dus niet een van de hoogste deugden niet een van de edelste kenmerken van den werkelijk hoogstaanden mensch maar zij is er niettemin een kenmerk van en een oaversüjdel k kenmerk En wanneer zij hinderlÈjk en lastig is i zij dat oor haar eigen overdrijving In ge inden zin is zij het nóch voor ons wlven noch voor anderen Want nauwgezet zijn beteekent dat wat men doet en te doen heeft met aandacht en zorg en toewijding doen en daarnaast zich ernstig rekenschap geveu van wat men te doen heeft wat men aan zich zelf en anderen verplicht is Deze eigenschap heeft dus als t ware twee gedaanten één die alleen binnen in den mensch zichtbaar is en één die zich naar buiten in zijn werken en handelen openbaart Men 2tou ook kunnen zeggen dat de nauwgezetheid in de neiging in de opvatting leeft en daarnaast in de daad L ar de eindoorzaak zal altijd dezelfde zijn en gezocht moeten worden in den ernst der levensopvatting in het gevoel van verantwoordelijkheid en plichtsbesef De ernstige mensch kan het leven niet als een spel zien en daarom wat er in dat leven te doen is niet spelenderwijs vBrrichten Hij neemt alles misschien wel eens wat zwaar op en Ifêvilletox richten heeft Wanneer hij die bepaald hoeft voert hij ze zoo goed mogelijk uit dat wil zeggen hij voelt zich verplicht voor alles wat hij doet en doen moet zijn beste krachte v in te spannen Dit maakt van zelf dat hij nauwlettend en aandachtig ia op alles nauwkeurig acht geeft en alles ook het kleinste met gelijke zprg verricht er is kans dat hij den ernst van het leven tot strakheid maakt Maar zijn opvatting ia ten slotte noodig als de overheorachende wil het menschelijk leven stijgen in moreelen en intellectueelen en ook in phyaieken zin Want het is ten slotte de ernst die aan de nauwgezetheid verwant is die het leven stuurt naar de hoogten van godsdienst en kunst en wetenschap on moraliteit en liefde flHij neemt het zoo nauw niet zegt men wel eens vergoelijkend van hem die wat lichtvaardig over de dingen heenglijdt en zijn verplichtingen niet al te zwaar opvat Maar met dit niet nauw nemen moge men er soms al gemakkelijk komen het blijft een gevaar voor het menschelijk leven dat gestage en ernstige toewijding wil die ten slotte alleen van den ernstige en nauwgezette te wachten is Want de nauwgezetheid die haar oorzaak heeft in een ernstige en consciëntieuze levensopvatting niet in een overdreven gevoel voor ordelgkheid en preciesheid en regelmaat deze edele nauwgezetheid geeft karakter aan het gansche leven aan den mensch Zij opdïtaart zich of alle gebied van dat leven juist omdat zij van de houding van den mensch tegenover dat leven het gevolg is Zij maakt hem consciëntieus en karaktervast nauwgezet in het nakomen zijner moreele verplichtingen maar daarnaast ook nauwgezet in zijn denken en voejen en daardoor rechtvaardig ruim van opvatting verlicht en krachtig en ten slotte nauwgezet in zijn arbeid en al zijn gedragingen Voor die nauwgezetheid v die uit de levensopvatting van den mensch ontspringt is noodig ernst van wil ernst van denken en ernst van handelen Want deze ernst heeft ten siottq de nauwlettendheid en de aandacht en het streng verantwoordelijkheidsgevoel ten gevolge die van de nauwgezetheid de voornaamste uiterlijke kenmerken zijn De nauwgezette mensch geeft zich nauwkeurig rekenschap van eigen aard en eigen stand in het leven en bepaalt daarnaar zooveel mogelijk zijn verplichtingen en den arbeid dien hij te ver Oproep Ned officiereu on onderofficieren in Albanië De volgende oproep werd gisteren door de bladen geplubliceerd Aan het Nederlandsche Volk Bij de begrafenis van Thomson dwaalden onze gedachten als vanzelf naar Albanië waar nog een aantal Nederlandsche officiere i en onderofficieren zijn op aanvrage en onder verantwoordely heid van de mogendh eden in dienst van dien staat Bedriegen de teekenen Zijn daar niet velen in den lande dïe met zorg het Lot van die Nederlaixdora vo ge Rijst bij hen niet de vraag of die Mogendheden die militairen wel in staat stellen met moed beleid en trouw maar ook met vertrouwen de taak te vervullen niet alleen van regeling der landstoestanden daar welke zij aanvankelijk op zich namen maar ook de taak van bevrediging van het land van onderwerping van opstandelingen en van het voeren van burgeroorlog welke de omstandigheden hun als het ware op de schouders wierpen en welke taak zij evenzeer met geestkracht hebben aanvaard Zoo gaarne hadden wij vernomen dat onze Hegeering die de nagedachtenis van Thomson zoo gevoelvol hoeft gehuldigd bij de Mogendheden stappen had gedaan om te bevorderen dat zij de officieren en onderofficieren die ag daarheen hebben geroepen ook steunen door voor hen de gevaren van den open eerlijken strijd te verminderen de gevaren van verraad en van sluipmoord te voorkomen welke zij daar loopen omdat zij niet kunnen vertrouwen de mannen die zij aanvoeren de mannen die hen omringen Dat brengt hem gewoonlijk voordeel juist omdat wij wanneer we meenen voor minder belangrgke zaken met minder krachtsinspanning en minder zorgzaamheid te kunnen volstaan ons zoo dikwijls in de meerdere of mindere belangrijkheid der dingen vergissen Het is zoo moeilijk vooraf uit te maken wat belangrijk en onbelangrijk zal zijn Dat zien we veelal eerst achteraf wanneer het zijn plaats gekregen heeft tusschen de andere dingen in de rij der historie Het is immers waar dat de kleinste oorzaken soms de grootste gevolgen kunnen hebben en dat éón uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schreit Wat we nu als klein en onbelangrijk zien kan later soms van beslisaenden invloed blijken voor ons geheele leven Hoe vaak gebeurt het niet dat we een zijweggetje inslaan dat ons maar even van den hoofdweg schijnt af te voeren en ons toch ten slotte heel ergens anders brengt dan waar we wezen wilden qn weaÉl iapeat3H Daarom kunnen w eigenlijk nooit iets met den Franschen slag do 9n in de gedachte dat het van geen beteekenis is of een kleinigheid Maar bovendien wat zijn klein en groot niet betrekkelijke begrippen Indien men nagaat dat elke druppel water een wereld van levende wezens is wat zijn wij dan groot Maar als we zien hoe onze heele aarde alechta een stipje is in het heelal wat zijn we dan klein Dit moet ons leeren niet zoo gemakkelijk van kleinigheden te praten en aan het schijnbaar kleine ook onze aandacht te wijden al wat wij doen met nauwlettendheid te doen ook al lijkt het werk gering Dat doet ook de nauwgezette niet uit deze overwegingen maar omdat zijn nauwgezette aard hem vanzelf noodzaakt alles consciëntieus en met volle aandacht en toewijding te doen Daardoor reeds heeft hij een voorsprong in het leven boven anderen Zeker zijn nauwgezetheid kan hem ook hinderlijk zijn omdat het hem vaak belet haastiger de dingen af te doen Maar ten slotte zal hem dit Juist om wat kwartier lang heb ik het gezwets van dien praolhans moeten aanhooren toen ben ik weggeloopen Wat vertelde hij vroeg Klee onvtTschillig hoewel zij van nieuwsgierigbeid brandde Nu zooals altijd Hij sneed hraal op Hij is aan het hof geweest en daar metzooveel onderscheiding ontvangen als erHliehls aan een Iserstein bewezen wordt Kn dan de vreugde over zijn komst I Iserstein is weer hier I Dat tooverwoord had heel Weenen goëlectrlseerd Dok buiten zijn gewonen kring werd hijgevierd Poor een bekende werd hijgeïntroduceerd op een bal dat een derW eener geld vorsten gaf Het was erprachtig en natuurlijk was de charmanteprins Iserstoin het middelpunt van hetff est Hij heeft een diepen indrnk gemaakt op de dochter van den heer deshuizes begrijp eens even een diepen indruk op eon jonge dame die zefl millioen meekrijgt ol misechien wel twaoll millioen want haar eenige hroor zal welqpoedig sterven de doktors sturen hemvan de eene badplaats naar de andere Men kan begrijpen hoe trotsch die onweerstaanbare Iserstein is op de heroverirfc van die freule Aglaja Gold laia Goldberg n je ze dan 0f ik ze kenl riep Else alt Hoe zou ik die late Aglaja niet kennen Wij zijn drie jaren In betswlfde pensionaat gedrild het heeft ralj weinig on haar in bet geheel qiet goholpcm Zij at ate zij Jnjstershart zich nu keerde 1 n den volgenden morgen reeds reisde ij at onder voorwendsel I dat haar moeder it k geworden waB Voortaan wondde zy met haar Hcherpe tong over het kleine stadje Den dag harer aankomst mocht men wel mot een zwarto kool in dt geschiedhoekcn aanteckpnen Ala een spin in haar web zat Charlotte aan haar hoekvenster en wee het nii iHje dat wat vriendelijk knikte tegon haar cavalier van den vorigen avond ft ei de jiilfronw die een hoed op had die niet van de oenigate modiste in dat ladie was Juffrouw Charlotte iiemorktc alles vernam alles on steeds was haar oordcel Htreng en onverbiddelijk Aan den rook uil den schoorsteen van een huis zag zij wat in de keuken werd klaar gemaakt aan de gelaatstrekken der voorbijgangors maakte zij op waarover het gesprok liep of wat er in hun hart rondging Zoo leefde zij zoo leelt zij nog maar bij het klimmen der jaren is zij nog rfat zwartgalliger gewoon Slecht nu en dan komen er oogenbllkkcn dat zij zachter gestemd is namelijk als zij haar schrijfmap voor den dag heeft gehaald waarin zij het verdorde vergeet mij nietjc en de geel geworden minnebrieven van den tronweloozen Jeromia bewaart Klflp zat den volgendon avond alleen iu haar boudoir en staarde in het haardvuur Zij hield dpn nieuwsten roman van Ootave Feuillet in de hand Prinses of GraTin maar xij had de eerste Idadzijdc nauwelijks gelezen of haar man kwam onge eer om half tJen uit do officiersHOcleteitthuis Nil al terug vroegjf ze Jorliaasd Staseh kwam naast hwr zitten en kuste haar 33 Ik vpraoek u verder op te geven nryolgde Kalharina logen haar gezelschopajuHroüW wat u te vorderen hobl boven het looo van hel loopende jaar on verder alle maatregelen te nemen naar uw eigen believen Voor uw moedor 7 al ik een iaarlijkach pensioen vastzetten van tweelionderd Ihalor Na liaar dood koml ilil pcDBioen dan aan u Ik geloot dat ik daarmede mijn plicht tegenover n vervjild heb WeoB dus nu zoo goed en laat ie thee Iiiaoen brongen n arlotte begreep dat alle verzoeken toeh vergeefs zoudon zijn on zoo ging zi ilan maar been om in haar eigen kamertje Uitere tranen van Ijerouw en woede lp fiehreien Tweehonderd thaler s Jaars en die kwamen voorioopig niet eens haar toe Wat Vieteekende dal in vergelijking luel de sommen die zij tol heden overgelegd had en die zi j in do toekomst In hel luishonden van prine Iserslein had kunnen lor zijde leggen Een kleinigheid en lelal Zij verwenachte haar eigen babbelzucht en zij vorwenschle mevrouw von Fernow Else en vooral Katharina tegen wie al de haat en nijd van een verbitterd oude Nu al vroeg hij 0 heel goed vrouwtje dan zal ik voortaan maar met liet krieken van den dag thuis komen eh kom gekheid antwoordde zi lachend Maar waarom kooi je zoo erR vroeg nu thuis Verlangen naar joni Llse haalde de schouders op In de nudere reden Het gezelschap bevalt me niet WaH Waldenbiirg er niet Waldenhiirg ïod liewaar mei FHe is tegenwoordig knap vervelend Gisteravond ging hij naar huis juist toen wij gingen zitten om een rotihertjo te whisten Je i nt toch een sUmmerd l Jse je hebt het natuurlijk weer geraden Waldeuburg hi inint de booze Katy Max I Nu nu ik spreek Immp geen kwaad van je ideaal Voor mijn pftït héMt e al de goede eigenschappen die jij haar toegedacht hebt Jammer dat zij zich vergooit aan dien Iseratcin Ble idioot wordt van dag tot dag onuitstaanbaarder Was hij in de sociëteit Wordt vervolgd Ja helaas hij was er met zijn lieste vriend I engefeld Zijzalen met een fleseh Champagne to i ik binnenkwam en h j vertel van flijp reia naar uVeen Een I Ia n