Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1914

b NOTARIS N F CAMBIER VAN I MOOTEN te Godda zal op Maandag 1 20 Juli 1914 des avonds zeven uur I i Hotel Dk Zalm aan de Markt 1 kbliek verkoopen f No 1 Een goed onderbonden 1 HKERËNHUIfil t erf en tuin aan de Bleekers ngel 1 o 29 te Gouda groot 2 Aren 38 Hntiaren Verhuurd aan den He r P I Offenbkbq voor f 400 per jaar tot 1 October 1917 So 2 Een dito woonnriis jnet afzonderlijke bovenwoning en erf 1 tan de Komijnsteeg nos 1 on 3 te I I ï ouda groot 45 centiaren Per week 1 I Verhuurd beneden voor f 1 40 en boven 1 I toor f 1 30 I No 3 Een dito I Winkel en Woonhuh net erf aan de Naaiersiraat no 12 te Qonda groot 70 centiaren In eigen gebruik 1 No 4 Een grootj nieuw I GEBOUW 1 Wi erf geschikt voor werkplaats 1 erg I f plaats of kleine fabriek a d Vrouwe 1 I iteeg no 13 te Gouda groot 1 Are I In eigen gebruik Nos 5 en G Twee goed onder I houden WOONHl IZEl met afzonderlijke bovenwoningen en erven a d Lauriersbuurt a d Ni uwe 1 f fiaVen nos 6 8 10 en 12 te Goud elk groot 52 centiaren 1 I Per week veïhuurd benedon enboven elk voor f 1 30 En no 7 Een dito i WOONHUIS 1 met erf aan de Boomgaardstraat no 21 I F te Gouda groot 63 centiaren Per I week verhuurd voor f 1 60 Te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen 20 Augustus 1914 en te bezichtigen i t perc 1 mits vooraf belet vragende I Woensdag en Donderdag vóór en op den verkoopdag en de overige perceelen de laatste drie werkdagen voor en op den verI koopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur I Verdere inlichtingen geeft gezegde I aoïaria ten wiens kantore notitiën te verkrijgen zijn Aambeien De MambeteniKaf van Apoth ker BOOM geneest spoedig in en uitwendige bloedende en bhnde Aambeien Het jeaken bedaart spoedig bl GUlg ANTON = brE s K ïorte Hoofdsteeg 3 Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN ALT A BK Coiffeur i Oosthaven 31 Brieven uit de Hofstad CCXLIil Do staking van bot tramporaoneel neemt zooals te begrijpen valt alle aandacht in beslag Vrij snel is het alles in zijn werk gegaan en eer dat wij het wisten lag het geheele bedrijf Wij liebben meermalen het een en ander over de llaagsche tram geschreven en steeds in afkeurenden zin Bij deze staking nu blijkt dat wij goed zagen Er doot zich iets heel bijzonders voor bü deze staking Het publiek ondnrvindt er het onaangename van en staat toch geheel en al aan de zijde van de stakers De verdediging die door den commissaris van de maatftohappij mr Van Houten werd gegeven van de houding der maatschappij gaat uit van de verondei stalling dat hot publiek zeer tevreden was met de tram en de exploitatie ja zelfs trotach or op Dat is eenvoudig om te gieren van den lach De goedgunstige houding van het publiek tegenover de stakers komt voort uit de opvatting dat men de maatschappij graag eens Pen knauw gunt Niets letterlijk niets deed de maatschappij voor het publiek Integendeel het trachtte waar hqt kon het publiek uit te buiten in het belang van haar financièn Wij hebben dat al vaak uiteengezet en Jtunnen er naar verwijzen Ongeëvenaard is het dat juist in deze dagen de maatschappij aan don gemeenteraad vraagt de concessie die in H 2G afloopt nog met twaalf jaar te verlengen Dan zullen verschillende verbeteringen nu reeds worden aangebracht Nu zij weten wel welk ont haal dit verzoek bij den gemeeuteiaiad zal vinden Wij zulten de verdediging die de heer Van Houten gaf niet op den voet volgen doch één punt er uit willen wij oven naar voren brengen om eens te laten zien welk een redenaties men er bij de maatfwihappy op na houdt Als een bewijs hoe goed de maatschappij toch voor het publiek zorgt wordt aangevoerd dat er dertig zomerwagens zijn die toch maar gedurende een korten tijd van het jaar gebruikt worden en hun rente niet opbrengen Is er kleinzieliger redeneering denkbaar Als men nu weet dat de oudste oavailles van paardetramwagens nu nog als bywageas worden geöxploiteerd als men weet dat al eenit e jaren niettegenstaande er twee lijnen bijgekomen zijn geen motorwagens zijn aangeschaft doch alleen bijwagens die s zomers als geen wagens gebruikt kunnen worden dan is het toch duidelyk dat er aan materiaal veel oer te kort is dan te veel Trouwens dit is over bekend Verleden jaar het jubileumjaar heeft de Tram 420000 gld schoon geld verdiend en aan zijn aandeelhouders IG procent uitgedeeld In dat jaar is echter dag in dag uit de on voldoend heid van de tram gebleken Wat zegt nu de heer Van Houten Die 16 procent lijkt veel maar de aandeelen staan 350 en dus krygen de mensclien eigenlijk maar ongeveer 5 pet Dat is oen redenatie van Jan Kallebas Hoe komen die aandeelen zoo hoog te staan Dopr het hoogo percentage Dit is primair en de hooge koers slechts een gevolg Waar de maatschappij met zulke drogredenen verdedigd wordt is het duidelijk dat ze zwak staat Thans tracht ze in den dienst te voorzien Het gelukt haar totnogtoe niet bijster Hot publiek wil niet mot do tram mee of durft niet De enkele tram dio Zondag on Maandag reed bevatte bijna geen passagiers Die moeite kan de maatschappij zich woj besparen Opmerkelijk is het dat alle blailen in den Haag op óón na dat nu eenmaal niet andera kan de zijde van de stakers kiezen Zelfs de heer v d Voort V Zijp wenscht hun succes Wij hebben ook van het publiek nog gpon stem gehoord ter verdediging van de trammaatschappij Over het verloop dor staking zullen wij niet uitweiden Dat wijzigt zich mét den dag Jammer is het dat de vrienden van de stakers hun zulke slechte diensten bewijzen door relletjes te verwekken waar dit allerminst eenig effect sorteert Wat het einde van de staking zal zijn weet niemand Hot heeft den jhijn dat de taaatsehappij niet zal toegeven en genoodzaakt zal zijn tot het laiatste te grachten don dienst weer op den gang te brengen De onsympathieke wijze waarop zij dit thans heeft getracht heeft bij het pubjiek eer afkeer dan medewertóng verwekt nat wij het best eens eou poosje zonder tram kunnen stallen blijkt wel uit hetgeen Zondag op Schovoningen te zien was Het was daar stampvol en de stemming was er zeer opgewekt Duizenden wandelden huiswaarts en het beviel hun best Wij zijn het wandele zoo zoetjes aan afgeleerd Wie weet welk een heilzame werking de tramstaking ten slotte op onze geEondheid heeft wanneer w gedwongen worden te wandelen t Mooie weer werkt mede en is in het belang van de stakenden Het is al weer een feit dat de maatschappij de eerste dagen enorm verUes heeft geleden Zoo n dag als Zondag is een gondmijntje En in plaats daarvan zijn de stoomtram van de S S en de H U S M met de duiten gaan strijken Aan de directie der H IJ S M moet de tramwegmaatschappij eens een voorbeeld nemen Door haar eigenwijsheid wa i het lijntje Hollandsche Spoor Soheveningen zoo goed als verloren Vorleden jaar voerde de maatschappij eindelijk een goedkoop tarief in en nu verdient ze weer aardig Met belangstelling zien wij natuurlijk hot verloop dor tramcrisis te gemoet Het gaat hard tegen hard en de oplossing zal juist daarom wellicht eerder komen dan iemand verwacht HAGENAAR Neemt u in acht Wanneer de nieren niet in staat zün om het urinezuur uit het bloed te uitroeren wordt het bloed er door vergiftigd en slechts onbeduidende verschijnselen verraden de aanwezigheid van urinezuur in het bloed Weinig opvallend nog zijn die pijn in den mg die vermoeidheid l oofdpijn duizeligheid zenuwon spierpijnen nu eens in do gewrichten dan weer in de armen schouders of bf enen Mefi let niet op deze verschijnselisn en toch zijn zij de kenteekenen dat het urinezuur ons lichaam begint te verwoesten Het kan zich nestelen in de gewrichten en jicht rheumatiek met haar treurige gevolgen als vervormde ledematen on gewrichten veroorzaken Opgenomen in hot bloed kan het zich in de bloedvaten on aderen als een onoplosbare stof afzetten verkalking enz Het kan zich afzetten in het nierbekken de rineleiders en blaas en ontstoking dezer organen nierzand niergruis nieren blaassteen met dedaaraan gepaard gaande nierkoliek veroorzaken 53 Het urinezuur de verwoester vanhet Hchaam moet v rw derd worden Alleen de nieren eijn hiertoe in staaten Foster s Rugpijn Nieren Pillenzullen haar hiertoe in staat stellen Zy herstellen de nieren on het urineorganisme Doordat zij het urinezuuroplossen en afvoeren voorkomen zijde uiterst nadoolige werking ervan ophet lichaam en rooien zij de wortels jvan uw ziekte uit a Te Gouda verkrygb bij de hh S van Loon v h Wolff Co Westhaven 11 en Ant Coopa Wijdstr 29 Toezonding gosohiedt franco na ontv v postwissel a f 1 75 voor óón of f 10 voor zes doozen Eisoht de echte Foster s dSajÊ I Sk d di i voorNnl MMgl zien is van neven tHDt HBu Ma staand handelsmerk voor Moes en moeniluin eez In den tuin De Slak Wat hebben de slakken het vorige jaar in vele tuinen en op vele akkers te doen gemaakt en ook dit voorjaar kwamen van verschillende zijden klachten over de schade door slakken aangericht l ettwlijk alles is van hun gading niets laten ze ongedeerd En of dit niet reeds welletjes was komt daar Prof dr Ritzema Bos ons nog verrijken met een nieuwe slak pardon met de mededeeling dat op NoordBeveland een nieuwe slakaoort is gevonden Het diertje heet de geelgevlekte wörmslak en werd in 1842 in Kerry in het Zuid Westen van lerlaqd door William Andrews ontdekt Het heeft de eigenaardigheid dat het den vorm van een worm kan aannemen en daardoor innauwogangetjes kan kruipen ÉW oi lichaam anders veel te Q ilp t Te Cortgeno Zeeland had men do slak waargenomen en opgemerkt dat zij gangen als wormgaatjes door den grond maakten en voorts in gopote aardappelen gaatjes maakten ter groote van een spijkergaatje en dan de aardappelen met hour tweeën soms met haar vieren of vyven uitholden Prof Ritzema Bos vei oekt toezending van slakkenexemplaren die men voor de genoemde schadelijke slak mocht houden en maakt inzonderheid de bollen kweekers die wel eens last hebben van slakkenVreterij in tulpen lelie en narcisbollen opmerkzaam op deze slak t Is geen wonder dat de slakken loiiik hadden in de afgeloopen maanden vocht is heur element en dat was er maar genoeg vochtigheid ia voor haar bestaan en voortplanting zeer gunstig Zelfs is het leven van de slak vochtigheid zeer afhankel k Op drogen grond kan zij niet bost voort hoe droger die is hoe meer slgm scheidt zij af Bg felle of aanhoudende droogte houdt dit echter op en sterft de slak door uitdroging De slaksoorten welke in voor haar gunstige tijden ook cnltuurgewassen bedreigen behooren tot de naakte slakken en van deze is de grauwe veldslak of akkdraardslak de meest schadelijke Men vindt ze het geheele jaar door meer echter in den herfst dan in t voorjaar doordat in don herfst als hot seizoen wat nat is reeds tal van slakjes uitkomen Ze zijn dan nog maar een centimeter groot in saamgetrokken toestand slechts een paar streep maar in volwaspen staat kunnen zij ongeveer een halven decimeter palm groot worden Als do winterkou intreedt dan verdwijnt de slak d w z voor ons oog zij verblijft echter den geheelen wiaiir veilig in den grond vrij diep daarin verscholen in verstijfden toestand om in t voorjaar niet de natuur te herleven en alsdan haar lieve leventje voort te zetten Indien ze dan haar weertje maar heeft weinig zon en een natten bodem dan is voor haar de moestuin vooralhet Luilekkerland Want in t voorjaar als al wat groeit nog jong en maltchen sappig is dan eet de slak al haarbest van harde stengels en bladerenhoudt ze minder Dan eet ze van denmorgen tot den avond en van denavond tot Vdon morgen kent dan geendag on nacht alloen wanneer hotwarm weer is als do zon schijnt danstaakt zij haar arbeid eten is werken voor haar en kruipt onder eenplank of steen onder bladeren of inden grond De slak begint haar eieren te leggen in Augustus on gaat daarmee gedurende den herfst voort althans bij vochtig weer en daar het aantal eieren dat zij legt wol 400 kan bedragen in getale van 6 tot 15 legt S zeonder mos of gras in reten en spleten overal waar t vochtig is is hetbegrijpelijk dat het aantal slakkenenorm kan zn En een slakkenei istaai kan de felste koude en droogteverdragen is het inoengesfchrompelddoor de droogte dan zwelt het later vochtig geworden weer op En deslak zelf is een levensduur van eonigejaren beschoren Slot volgt C B BinL3a©2D lan cl Begrafenis Jhr Mr J Roëll Gisteren is het stoffelijk overschot van don vice president van don Raad van State Jhr Mr J Roëll ter aarde besteld Na een korte Ujkdienst waarbij Dr J A Cramer predikant te s Gravenhage voorging vertrok do stoet van het sterfhuis naar het StaatsspoorstatioK Bij die huisplechtigheid wjiren behalve de familieleden van den geëerden ontslapene alleen tegenwoordig do vertegenwoordiger van H M de Koningin de adjudant in buitengewonen dienst Staatsraad vice admiraal ten Bosch en van Z K H den Prins de adjudant kapitein Ruys die namens den Prins lid van het hooge Staatscollege nog een grafkrans voegde bij de vele bloemstukken die de baar bedekten voorts waren in de rouwkamer aanwezig de Minister van Binnenlandscho Zaken mr Gort van d r Linden en uit den Raad van State de leden de Nerée wd vice president prof Oppenheim en do secretaris mr dr Bake Allen volgden den lijkwagen naar het Staatsspoorstation De deftige lijkstoet trok langs de Koninginnegracht waar de huizen van de meeste medebewoners van jhr Roêll ten teeken van deelneming waren gesloten en Prinssegracht naar het Staatsspoorwegstation Voor den ingang der wachtkamer Ie kl onder de veranda aan deRijnstraatzijde werd het stoffelijk overschot van den staatsman opgewacht door een uitgebroiden kring van deelnemenden die ei prijs op stelden den hoogen Staatsdienaar don voormaligen ambtgenoot den vriend en vereerden menach een laatsten groet te brengen Onder de aanwezigen waren alle Ministers eenige oud Ministers leden leden van de Eerste en Tweede Kamer en vele hooge staatsambtenaren en deputaties van colleges waarin de overledene zitting had Deze breofle kring sloot zich achter de lijkbaar aan op den korten weg naar den met rouwdraperieën bekleeden wagon der Staatsspoorwegmaatschappij En nadat de kist met den stapel kransen m den rouwtrein was geplaatst richtte baron Roëll de oudste broeder van wijlen den vice president het verzoek tot de vertegenwoordigers der Koninklijke familie om aan H M en Z K H den diepgevoelden dank der familie voor dit Koninkligk deelnemingsbetoon te willen overbrengen Te 10 u 17 min stoomde do trein met den voreerdon doode langzaam weg voor de oogen van de talrijke schare die een eerbiedigen laatsten groet bracht aan den liaan die in het staatkundig leven een zoo beteekenisvolle plaats heeft ingenomen In donzelfden extra trein namen mede plaats de Ministers vsua Buitenl Zaken jhr Loudon en van Landbouw mr Treub dio met Minister Cort van der Linden do llegeering aan de groevo te Leusden vertegenwoprdigden zootnede do Staatsraden Do Neroe prof Oppenheim met don secretaris mr Bake als deputatie van het hooge college Te 11 38 kwam de trein te Amersfoort aan Ook de vertegenwoordiger van H M e Koningin Moeder Baron van Harinxma thoe Slooten was tegenwoordig Van het station begaf de stoet zich naar het kerkhof to Lensden Aan de lijkwagon hingen kransen van H M do Koningin den Prins het personeel ondoroffic vereeniging Ons Belang en andere Op het kerkhof te Leusden werden nog kransen op de baar gelegd namens de oudOhrist Hist Kiesv Mr Gort V d Linden bracht dank namens de regeering Hij schetste den overledene als man vol aanleg on liberaal door nadenken Vervolgens sprak mr W A De Beaufort sprekende ais vriend in het particuliere en in hot politieke leven Hij roemde Röell als curator van de Universiteit te Utrecht Daarna voerde mr Goeman Borgesius t woord Deze prees den overledene vooral als voorzitter van de Kamer Namens den Utrechtschen Senaat sprak prof Kouwer Vervolgens voerde de voorzittpr van de Onderoff Vereeniging Ons Belang het woord Hij dankte vooral voor den steun van den overledene ondervonden bij het tot stand komen van de wet op het weduwen en weezenpenaioen Daarna sprak ds Bronsveld uit Utrecht Hij legde onder woorden van sympathie oen krans van de oud Ohrist Hist ïuesveroeniging op de baar De heer Van den Berch van Heemstede uit den Haag sprak namens het college van kerkvoogden waarvan de overledene voorzitter was Mr dr Fockema Andrae burgemeester van Utrecht dankte den overledene voor alles wat hij in hot belang van Utrecht deed Aan het slot sprak de broeder van den overibdone baron W Röell uit Amsterdam Hij dankte dozen voor alles wat de familie aan hem verplicht was Ook bracht hij dank aan de vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis de aanwezigen en in hot bijzonder aan het personeel dat zijn broer zoo trouw had verpleegd en verzorgd Om 2 48 keerde de extra trein naar s Gravenhage terug Opg ave van Personen die zich gedurende de week van 10 Juli tot 17 Juli in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QEVJESTIQDENl C de üraaff uit Waddmxvoon in Turfiiiarict G4 W Vergeer uit Waddinxveen ia KatIt nsingpl 30 H van Viiet uit Waddinxvecn in NoiK lstraat 12 i i J J Sniitfl uit Utrecht in Turïniaritt 70 G li Maaesen uit Hummolo Koppel in Naaierstraat 28 M I Bergman uit Utrecht in Oostliavon 22 G Kuiper uit Amsterdam in L Wiilemsteeg 13 W J de Kcdts Houtman uit den Haag in Vest 119 J U J Hairing uit R dam in Wijd traat 16 y Reemeijer uit den Haag In Crabeth 4traat 4 C M vao Buuren uit Schalkwijk in Willens 35 A van dor Horst üit Mijdrecht in Wydstraat 41 G M L Janssen uit Vleuten Ui A fo Vischmarkt 29 J Balder uit Oudkarspel in L Tiendoweg 76 VV de Weger uit den Haag in Boeiekadf 227 B van Vliet uit Lekkerkerk in Turfmarkt 103 M Vonk uit Geertruidenberg la R v Cateweg 32 A J N ieswn uit AmBterdam ia Nleuwehaven 30 I Booij uit Haastrecht in Krugerlaan 31 C M Aider uit Schoten in KattenHngel 92 L Akkersdiik uit R dam to Gouwe 24 J A ie Bron de Veield uithnachede in Keizerstraat 64 VBUTBOKKMNEN H J de Groot uit Boelekade naar E dam Blociqstraat 100 D van Staalen uit Krugerlaan 130 naar Dreiechar K F Bulthuis uit Markt 34 nur H dam G C SpflWit uit L Tiendeweg naarWeesp C J Weurman uit Peperstraat 60 naar Ryswijk Z H Koninginnelaan 60 N IJsselstijn uit Graat Florisweg 41 naar Meuwerkerk a d ïJsol N S Froom uit Nieuwehaveo 76 naar Delft J IT Hoogendljk uit Wachtcistraat 2 naar Auisterdam J J Roepers uit Snoystraat 91 naar R dam in Lange Waranda 72a J Weaterman uit Kamemelkaloot Ifi naar Arnhem Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 10 Juli Volwassenen machinist pakhaisknechten 1 loopknecht 1 werkman zonder vakkennis Halfwas of aankomende 1 stoker 1 lood eter 1 werkman zonder vakkennis Leerlingen en jongens 1 klerk Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 werkman zonder vakkennis Leerlingen en jongens 2 jongena zonder vakkennis Predikbeurten te ïouda REMONSTRANTSCHE KERK Voorm lO o uur Ds H CANNEGIETER GROOTE KERK Vroegpreek te 7 j ure Ds BIJL Voorm ten 10 ure Ds DEUR Nam ten 2 ure Ds BETL Heid Cat Zondair 28 KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds CANNEGIETER Kinderpreek ten 6 ure De heer J VISSER LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 nre Ds Th SCHARTEN GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 22 Juli Ds E V D BROEK van Haastrecht Advertentiën Bij vonnis der ArrondissemontsReohtbank te s Gravenhago op 7 Mei 1914 gewezen is verklaard ontbonden door echtscheiding bet huwelijk op 2 Jnni 1896 gesloten tusschen Mevrouw CORNELIA JOHANNA L0CIA TIMP zonder beroep wonende te Haarlem en den Heer HENRI MARTIN JOHAN JOSEPH DE BONT koopman wonende te s Gravenhage Mr J O L M VAN GILS Procureur ieleil Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de eerstvolgende ballotage voor het lidmaatschap van bovengenoemde Sociëteit zal plaats hebben op 25 JULI a s en dat de ballotagelijst 20 JULI e k gesloten wordt Namens het Beatuur 3 VAN KRANENBURG Secretaris GEVRAAGD Plaatselijk Agent voor den verkoop van bedrukt en onbedrnkt Rollenpapier en Toonbankapparaten Hooge provisie Brieven franco onder letters S7 Alg Adv Bnr GEBRs GEVERS Wijnhaven 42 Rotterdam Haematogen F a dEK Apotheker Westhaven Gebroeders RUW k DE L4NGE té ROTTERDAM 155 Gedempte BinnenroUe van Steinway Sons Bechstein Erard Julius Blüthner Pleijel Qrotrian Steinweg Nachf Knake Q Adam F Adam Mann Cc Knikhel Rönisch Eigen Fabrikaat 102 Het PIANOSPEELAPPARAAT ook ingebouwd in vleugels en pianino s DE PHONOLA met artistenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen Steeds in onze maguzijnen te hooren Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis Telefoori Znt©xco2 2 ri u n aal 2539 Spociaal adres voor de benoodigde Teokonbehoeften volgens model der School M M I Met het oog op het aanstaande stadiejaar aan de Rijks IL B School het 1 Gymnaaium on de HandelscnrsnB 1 neem ik beleefdelijk de vrijheid mij aan te bevelen voor de levering van de benoodigde Studieboeken Atlassen etc Deze zullen zooveel mogelijk bij mij voorhanden zijn en knnnen dua in den kortst mogelijken tijd geleverd worden terwijl ik U de verzekering gepf dat bestellingen ntet den meesten spoed door mij zullen worden uitgevoerd Alle boeken worden gekaft en bij contante betaling 5 korting verleend Onder beleefde aanbeveling Hoogachtend UEd dw dienur J T Swartsanbupg Boekhandelaar ssm i j Mijn RECLAME RIJWIEL f 28 50 overtreft alle in kwaliteit prachtig gelakt en vernikkeld kogelfreewheel stunr met 2 remmen prima bandon solide garantie enz Wilt gij veel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rijwiel waarde f 60 nu f 39 Machine en banden allo gegarnndoerd Vraagt m n Reclameband f 1 08 met 12 mnd garantie Rijwielmagazijn Korte Paimskoekstraat Q b 6 ROTTERDAM Telefoon mo WeiKnoz Dortlanil Kassiers Turfmarkt 28 v Verhuren in hunne volgens 4ie nieuwste oon structie oebouwde brand en iij braakvrije KLUIS Safe Loketten7 De voorwaarden zijn te hunne kantore verkrijgbaar Folografie Artistique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 PotograËeSa in Aquarel Pastel e Oüeverf worden in elk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer veel snccea en uitnemend geachikt voor gelegenheidagraohenken RUIME KEUZE LySTEN VOORRADia Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot 2 uur LAMSTEEG No 1 hoek BoerenvlKhmarkt tegenover de Firma IHEEUWS UITVERKOOP van Faillissemeni Goedepen ILoopt nu of nooit Slechts ACHT DAGEN M mm 18 lol eg nel M miMU UfiPJES IN MIIDEIIIIB COSTUMES Voa r Komt Ziet en ertulgt UI Zonder verplichting tot koopen Wij bieden thans te koop aan tegen reusachtige lage prijzen een groote partij COSTÜUMS voor een derde der werkelijke waarde 850 Costuums gladde Kamgaren fantasiestoffen in versohillendo stoffen prima bewerking gekost hebbende t 36 00 nn tweednrde verminderd is na tweednrde M iO OQ 600 Costuums elegante modellen moderne klenren prima Ëngelsche Stoffen en met Paardenhaar bewerkten prima verschotten gekost hebbende I 45 00 nn tweederde M IR Afl verminderd is lO UU 120 prima zwarte Oekleede Costuums met zijde revers gekost hebbende f 63 75 nn tweedorde M Ol OR verminderd is 500 Costuums m diverse klenren en zuiver wollen stoften gekost hebbende t 20 00 nu tweederde M fS VA verminderd is Ook nog een groote partg Jongeheeren Kinderkleeding Demi Saisons Pantalons Flets Capes Jekkers Ulsters enz enz alles voor één derde der waarde Aangekocht van de MANCHESTER RDBBKR Co 1200 prima Engelsohe REGENJASSEN worden thans ook voor halve pr s verkocht Groote sorteering Engeisch leeren on Manchester WERKMANSBROEKEN oéén F i i k ga i Wilt ge van deze koopjes profiteeren komt dan niet te laat maar haast U naar de Uitverkoop LAMSTEEG No 1 120 iufj S SSZ Rotterdam DiêTÖirectie WERTHEIM BERLIN ROTTERDAM GOUDSCHE SINGEL 40 Chr Soh V M U L O voor Jongens en Meisjes Opleiding voor Examens on voor den Handel InschrQving van nieuwe leerlingen dagelijks Kleine klassen Prospectus op aanvrMg AANVANG NÏEÜWE CURSUS 2 SEPTEMBER N B 10 min van Spoor en boot 20 C DE BRUVN Illtaa IHjWiilleH n l r mm en veennde vorli I tSI Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Hijwlelen zün siel sierlijli en laag in prijs AGENT ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS OEBR SIEBOL Amsterdam i Beresit i Ceresitol WaleniieÉ lieiiierj droge innnn wordt verwerkt met cement en zand niaalil slenn centnl eiz waleriliclil door ééne enkele bestrijking I I lill WÊH Mfflta 30 Groote Draaioteeg 2 Telefoon 2157 Abooneerl U op I P