Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1914

1 Zie onze kennisgeving tiiernaast THOUTMAN Mevr BLUSSÉ van OUD ALBLAS Riouwstraat 196 den Haao vraagt met 1 Aug voor noodhulp of voor vast Een bekwame Keukenmeid Aanvangsloon f 140 f f 26 waschgeld + ruim verval Zich persoonlijk aan te meldea s avonds na G uur HaemeafUkken F A dEE Apotheker Westhaven worden Daoesrilwielen nul pnelilige Keingki Het is werkelijk een genot eens een kijbij ons ook de grootste sorteering ZER PEN vinden zooals Hamers Tangen ZiBoormachines Blokschaven Beitels t Eleetrische Zaklamp oompl 43 cèntTLampJes 0 12 Batterijen 0 18 Elementen 0 58 Deze week 15000 OIoellichtkousjes a 6 2 et A COHEN S Warenhuizen Bi Jacobstpaat 7 9 i Teleph Interc 10058 Extra ilrilaoDuranten aar den handel Firma C SMITS Schoenhandel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN 0 toÉiijke FÉieknD 1 Wessaoeo iliiaii lormmiier Inmaakkpuiden Azijnessence Perkamentpapier Di ogi8terij Westhaven 11 WOLFF C Xdij3n zsLSLcL3s ooIkcezx merk Ster en W V tm mOVABOOlVMCniHOKUmm merk Wij Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde BereDtploma ParU 1900 Henen Gouden MedaiUes Medicinale en Minerale wateren P WEllJËR Speciale Inrichting tot het vervaardigen van werkraansgoederenenbedrijfskleeding Lage prijzen vaste prijzen GOUWE 135 Ëleol7 Dr A Brinknuui Za Goada s S S VAN DANTZIG WIAI MARKT 43 GOUDA = Vbor de Vacantie HEMDEN BOORDEN DASSEN KOUSEN SOKKEN ONDERGOEDEREN van JAHSEN TIUUIUS HANDSCHOENEN van LAIIHBOCK Tyrol ï afRP05T 5l 3ARE aouBA Fotografie Galerij IS ondRnks nlle oononrrontie da grootsl en meest bezochte Inrichting liier ter stade alléén gevestigd Korte Hoogstraat No 1 Boven het Warenhuis ROTTERDAM Bekende prijzen Artistieke afwerking Om verzekerd te zijn van nette bediening en tijdige levering let men alleen op HET ADRES 60 KORTE HOOGSTRAAT No 1 Uft gratis Telefoon 4104 OPSTELWEDSTRIJD VOOR KINDEREN Lees dit met aandacht Om do kinderen met de vacantie aangenaam en nuttig bezig te houden hebben wij voor hen een opstelwedstrijd bedacht Iedere kooper 8ter ontvangt in de 2 eerstvolgende weken een bon Deze bon onverschillig aan eigen dan wel aan andere kinderen verstrekt geeft recht tot deelname aan bovengenoemden wedstrijd ELK KIND KAN DUS MEEDOEN en is men vrij in de keuze der opstellen De beste opstellen worden bekroond met een fraaien prijs uit de magazijnen van den heer F Stroeve Markt Eeh 5tal prijzen worden beschikbaar gesteld en worden in onze Winkels geëtaleerd Bovendien stellen wij uit ONZE Mag azijnen nog een 10 tal kleinere prijzen beschikbaar De beoordeeling der opstellen zal plaats hebben door Mevrouw Marievan Amstel de bekende redactrice van de Rubriek voor de Jeug d van hetGoudsche Nieuwsen Advertentieblad In dit blad zal de uitslag ter zijner tijd worden bekend gemaakr De inzendingen kunnen tot 15 September plaats hebben en moeten tot motto hebben Opstelwedstrijd met bijvoeging van de bon NU OF NOOIT OLIFANTSBANDEN QO waarde 3 75 nu W n OLIFANTS BINNENBANDEN Koning der sterkste Ban 1 QO den 15 maanden garantie nn l WO Lei wel Wij geven garantie Zonder Bijbetaling De Dood moet een oorzaak hebben D w z als iets goedkoop is deugt het bij vele menschen met Wij verkoopen een 50 Guldens RQwlel voor slecla ts f 2© 50 mfit schriftelijke garantie WAAROM 7 kunnen wg dit wel en een ander niet OMDAT I wij 37 Filialen hebben en rechtstreeks van de Fabrieken koopen terwijl voor het monteeren allten flinke werkkrachten gebruikt sieGhb 33 50 e te komen nemen Gij kunt AREN en GEREEDSCHAP en Boren Bankschroeven haast CADEAU I OPGERICHT IfM Voed it BW Vee met de xuivere murure De Kleine Winst ff Telefooii Int rcoinmnnuI Apotheker verkoop uitsluitend è contant sollede goederen prhna afwerSring I 60 miwm coiiMNT i© a ws © n d v ©xtezJkti©1ola d TrodaS Verschijnt dagelijks belietlve Zou ön Feestdagen IMUJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem fi inco per post l 5tt Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 5 1 idem fr inco per post I 9rf Abouni inenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 hij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER AD VEHTENT1ËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnunitner f 0 55 Elke regel meet 0 10 By drie achtereenvolgende nlaatsiugfen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedmgen per plaatsing fvan 1 5 regels f 0 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Gruute letters en randen naar plaiitsruimtc Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBIKKMAN EN 0OK 4 lÉÜliËÉÉ Tweede Blad iLioid wad gevohdeu de iioodzakeliik gi oordeelde wijzigingen lu ziju expioitaiii aan u lireugun wat do Commibsic lïfAi met kon dtuken zonder dat do gemoeiiit au iiaar kont eeu meuwe coucesBi vooi een betrekkelijk laugeu duui iida verleeueu up grond van deze overwegingen besloot üe CouimlBSie in overleg te tredtqimei den eoncesstouuris ton einde te vuinemen wat voor maatregelen deze bercibwas te nomen om tot de verlangde verbetering van de driakwalervoor ioniug CegLioken natuurlijk m de verundeistetludj üat dan de concessie na 1921 zou doorlüoptu Mocht der Commissie immers uit dit overleg blijken dat du WaterleidiuylMaatschappg al het mogelijke wilde duetiom het gewonschte doel te bereiken dalizou f ij dl vraag geuieenleexplüitatie oiconcessie de volksgezondheid met metA oozeer in het spel zijn en koudon alleejiov ei wegingen van ïinonöieelen aard dfegemeente lelden om hi den een of aadO 1 I u zm een besluit te neuien Op verzoek der Coimuissio werd d Directeur der Goudsche Wateileiding Mi de heer M C Biaat welwillend boreifi gevonden het door haar verlougde ovei leg te openen Uit de laet hem gevoerde bespreking bleek dtr Commissie al aauatondH d deze waterleldingdüBkundi düBkundi ge van oordeel is dat wil dt gemeente in de naaste toe l komst zeker zijn van een al ieszlns voor de gezondheid der Ingezetenen Ijotrouwbare driukwatervoorsieniutf de tegenwoordige prise d eau van zijne Ma a t soha p p ij aap don Hollandschen IJsel zal dienen te worden verlaten Wij spatieoren Ued Zonder nog voor gevaar van besmettelijke kiekten lievrueafi te hoeven te zijn meent hg toch dat hi IJsaclwator voori l in den winter nidt dat vertrouwen bij de verbrulkerfl zirï vinden al waarop een zoo onmlebarp volksbohoefto als drinkwater aanspraak m g maken Uit het bij het rapport mede overgele de schrijven van den Directeur dd l6 April j l kan blijkon meent deze dat een goede zoo niet de eenige oplossing zou zijn gevonden indien do prise d eaa in den Hollandschen IJael werd verlegd na r de rivier de Lek Het was de Com nilssie zeer aangenaam te vernemen d de Goudsche Waterleiding Maatschappij eventueel natuurtijk onder zekere voorwaarden bereid zal worden gevonden doze verplaatsing van pnse d eau tot stand te brengen Immers de geschiedenis van do laatste jaren scheen do CommlBsle er op te wijzen dat het Lokwater ook voor andere geincenlen als een zeer dougdoHjke liron vodr een drinkwatervoorziening wordt beschouwd Niettemin alvorens voor deze verplaatsing nadere plannen uit tu iing bdiutfdt 1 veranderde ujd Uimtui dighetUn nedert de oorspronktlijke i om iiiH iit haai ailjLid opvatte gaveu hodi Iitt recht dit vooiioopig als een feit aa i Il utiiien immers hel kfm haar met ontgaan dal de lugezeteuea laugzamerhiuld lul de ovi rtuiging kwainen dat het t t diinkwalei omgewerkte iJawelwater hé wautlijk in alle jaargelden aan struif gestelde oischen zou kumum voldoüu zoéüat er zich lang amerhand een algemeede opiuie liod gevormd dat de drmkwatetvooiziening lu de gemetinte te weuachelu ovf rhet Daartegen kon het zoo gunstig ri suUaut au het op last der Oommissie dooi den liuei van t Uolt ingosteldt w4tL rouder ioek slechte gerii tegenwitll bieden Xiuuitis had dit wateroudcrzotiik plaatts gehad lu een voor de samensttdImg van het water guosUgen tijd vtii het jaar en was er later en ander waleéouder oek geschied dat M oh over mee Uuc maanden van het ii aj uitstrekte éa üal tot eeu geheel andere oonclusie oiétiuit de gesteldheid van het leidingwater moest lelden eeue conclusie welke ie gegrondheid van de door den Heer vam L lloff uitdrukkelijk gemaakte reserve b s estigde De Gezondheidscommissie voor de gémtente had u l aan bet Centraal Labólatonuui ten behoeve van hot ütftatatoè7icht op de Volksgezondheid te Utrockt opgedragen het bewuste water zoowfel chimiHch ais bacteriologisch te onderzo I ken Daartoe nam dit labqratorium veiHcluUeude monsters tWffA bij de prltfe d eau als uit de leiding hl de niaanddb November en tfecenrtiw tftb Da rappotten die het Laboratorium over zijn onderzoek uitbracht stelde do GezondheidBcouimissie in handen van den Inspecteer an do Volksgezondheid den Heor M 1 Q van Ledden HulBebosch te s Graveéhage die na inzage daarvan een ze4r ongunstig oordeel over het Goudsche l dingwater meende te molten uitsprekdu en don bestaanden toestand onvoldoende verklaarde Do Commissie had dus naar middelen uit te zien om verbetering te brengen in de bestaande dnnkwotervoorzienlng voor de gemeente opdat deze voorziening op oen onbeperkt vertrouwen bij do verbririkLrs aanspraak zou kunnen maken j b groep dat een fundamunteele vorandeilng an het tegenwoordige watorleidingêbi drijf welke waarschijniijk onvermijdblijk voor een afdoende verbetering zbu blijken met zou kunnen tot stand komen dan bij het vervallen van de tegoiiwoordigo aan de Cioudsche Waterleiding Maafflchappij verleende conoeBsie De verlangde verbetering zou dan kunnen worden tot stand gebracht hetzij door de gfemeente zelve als deze het bedrijf van de Maatschappij na afloop van den concc sletenmjn dus in 1921 In eigen beheflr zou hebben overgenomen of door dtn con cessionaris voor het geval dat deze aan ciu aantal Injlagtn van iugowoniiüti 1 ailviezon 7i n topgevoegd iNoar dtt rappoit muldt bebbon dcaaa vankolijku wt rkzaaDiliedtiu dezer comiiiifiBio zich b paaid tot hut luatetleQ van nx onderzoek naar de waarde die de Ooudeehi Waterleiding zooals zy door den t onco9Hiooari8 werd geëxploiteerd voor du geuicoüto uit oen oogpunt VEUi de volksgezondheid had Het daarvoor mgowoiiuen advies van hot laboratorium dir Dr 11 d van t Uof en L Woeda tt liotlerdaui luidde ondei zeer bepaalde luservts guuHlig ointrout de scheikundige hauiütwtülUng van het water en zelia zeer guuBtig ouitrent de baeteriologlBcho a mousU Hmg daarvan iJit advies werd reeds m ons l iad van 11 Maart gepubhocBid Uo eominisBie wendde zich ook tot don heer A S Docen iJzn ingenieur bij de geiiieonle water leidingen te Amsterdam tenpindo dooi dozon to worden ingelicht oi de werken van de Watei leiding Maat scliappy aan don IJ Bel voldoen aan moderne tiBchen van teclmiek en wat e y KOU moeten worden gedaan om voor do gtmocnlo een behoorlijk toegepaste ti rleiding to verkrijgen Zooals uit dl lotjgtvoegde bijlage van de7 on adviseur blijkt oordeelde deze dM de Maatschappij verplicht moest worden door uitbreiding van haar ketel metaUatio oen voldoende bedrijfszekerheid te waarliorgen welke bij den bestaanden toestand ontbreekt Waor de conceasiovoorwaarden Klechts sproken van IJsselwater daar meende deze adviseur dat do weg geopend was tot het iii kon van een oigen watervoorziening wanneer de maatschappij niet de voorgestelde verbeteringen zou willen aanbrengen Wat hot financieel beheer der Waterleiding aangaat de heer B Moret accountant te s Gravenhage werd aangezocht to dütn onderzoeken boeveel het de gemeente zou keften wanneer deze besloot na afloop van de coucesslo de waterleiding m eigen boheer te nemen iene advies mede als bijlage opgenomen noemt een bodiag van f270 000 hetwelk bij het omdo der concessie voor de inrichtingen enz te betalen zal zijn Na deze werkzaamheden trad de nieuWO rouimiBsio op Pe nieuwe commissie zoo iezen wij m Itaar rapport waarvan voorzitter wcrJ de wethouder H Knuttel terwijl eMiirls t j de oude commissie als secr tuis optrad de heor Mr J van Ileusde meende voor de uitvoering van haar taak een eenigszlns anderen weg te nioeton bewan delen dan de Conimissui in haar oude saiiienstelling had gedaan Onafhankelijk nog van eenig naar de werken der Goudsche Waterleiding Maatschappij ingesteld deskundig onderzoek oordeelde de Coramlasie er van to mogen uitgaan dat de voor irning van drinkwater voor de ge iiioentp althans voor de toekomst verbete Sluiting der Secretarie BURGEMEESTER en WETHOÜ RS dor gemeente GOUDA bren ter algemeene konnw dat de Plaat Hke Secretarie te beginnen met 1 gustna 1914 op Zaterdagen te half des namiddags voor het pubhok gesloten worden doch dat het Bn n van den Burgelijken Stand tot uur geopend blijft Gonda den 18 Jnh 1914 rgemeester en Wethouders voorn R L MARTENS De Secretaris R MOERKERK L S werken Hcheen het der CommlBsie geraden zoo mogeillk van moer don een deskundige advies in te winnen over devraag ot de rivier do Lek tussehen Schoonhoven on Krimpen kan worden beschouwd al een deugdelijke bronvoor de drinkwatervoorziening STREMMING van de Scheepvaart TORGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gonda brongen ter algemeene kennis dat de Schoepvaart door de Karnemelkfaloot zal orden gestremd van Dinsdag 28 Juli 14 des voormiddags G uur tot Woens29 Juh 1914 des voormiddags uur zulks in verband met werkmheden voor den Spoorweg Gouda oonhoven Gonda don 18 Juli 1914 Burgemeester en Wethouders voorn R L MARTENS De Secretaris R MOERKERK l s van de gemeente Gouda J Over do qualltoit van het Lokwater Is toon door de Commissie advies ingewonnen liij den inspecteur voor de volksgezondiieid den heer van Ledden Hulsebofich wiens rapport over hot IJs telwalor aan de Gezondheidscomndssie alhier m het verBiag dor eommlSHie rood iH gepubliceerd en toen deze zich daartoe onbevoegd verklaarde bij den mspeotetir den heer G Oosterbaan Ofschoon ook de e dcHkundlge ich zeur gereserveerd over dl hoedanigheid van het Lokwalor uitliet kon dq commissie daaruit constfttoernn dat naar diens gevoelen do Lek Als bron voor drinkwaterleiding kan worden gebruikt Door tuBschenkomst van B ft W dezer gemeente werd nog advies verkregen van den heer J van Oldenliorgh direc tour van het Rijksbureau oor Drinkwatervoorziening U s ravenhage Ook deze adviseur acht het niet mogelijk eeu positief antwoord op de gentelde vroag te geven dan na een uitgebreid lijdroovend en kosttiaar onderzoek Toch spreekt deze deskundige als zijn oordeel uit dat de feiten dat de gemeente Kotterdara haar drinkwater aan dezelfde rivier onttrekt en nog wei uU een gedooUo dat niet gun stigoff er aan toe 1 dan het door do commissie beoogde riviervak on de voortreffelijke uitkomsten van het destijds vanwege de gemeente AmHtordam ingestelde onderzoek van hot Lekwater er op wijzin de gestelde vraag bevestigend te kunnen beantwoorden Het Rapport der Waterleiding commissie Heden is vorBchoaen hot Rapport van üe KaadsCDiiiuiissic benoemd in do vergadermg van 28 Juni 1912 welke belast was met het onderzoek der voorsteilen betreffende de verlenging der aan de Croudache WaterleidingMaatschappij verleende oonceBsie f e Commissie hier bedoeld aanvankelijk bestaande uit don toenmallgen wetiouder II J Nederhorst en de raadsieien A J IJsselstijn Azn en R U Jonl enburgor later door hot overlijden van j den hoer Nederhorst de niet herkiezing ftls raadslid van den hoer IJsselstijn en het bodanken van den heer Jongenburger amongestold uit do heeren II Knuttel XJ van Veen Azn en J H van der Torreti heeft zich op lofwaardige wijzo TOn haar opdracht gekweten door de Indiening van dit uitvoerig rapport waar Hoez er de door de Comraissie Éiongewendc pogingen om een deskundig ooideel te verkrijgen over de iialiteiten van het Lekwater betrekkelijk negatieve resultaten liebben opgeleverd meent de roiiimldsle dat het toch onverantwoordelijk zou ljn op grond daarvan verdere plannen In de ilehtitfg van een Lekwater loidlng op te geven Al i er dan geen positieve zekerheid uit de door de Cominlisio Ingewonnen adviezen gepaard met wat er verder over het Lekwoter bekend fs meent de ComndsBlc voldoende aanleiding te hebben om als haar oordeel uit te spreken dot het maken van een Lekwaterleldlng In plaats van een IJsolwalerleidlng voor de gemeente voldoende is gemotiveerd Nog te meer vrijheid vindt zij voor dere uitspraak wanneer een walcrleidingdi Hknndige als dt heer Hraat in het T ekwater voldoende vertrouwen heeft om Ofln z1 ne MaatschappM voor te stellen do kosten te maken verbonden aan de verplaat ing van haar watervang naar die rivier Dat is heel jammer Mijn oom heeft zijn koetjes op het droge trekt zich uit de zaken terug on ik ben aangewezen hem daarin op te volgen Juffrouw Amalia staat mij bijzonder aan en ik zou haar gaarne de administratieve zaken toevertrouwen Ï5ij za hulp genoeg krijgen en gelegenheid hebhen de dame te blijven die zij is Amalia vroeg twee dagen uitstel maar reeds een maand later was zij m den grooten marmeren winkel als de vrouw van Leo geïnstalleerd Wat mooi was dio winkel met zijn glanzend marmer en zijn prachtige spiegels Dus was Amalia weer in Parijs kon zij dus op haar gemak do stad bezichtigen Zij wachtte kalm hetoogenbhk af waarop haar man den tijd zou hebben en waarop zi voldoende op de hoogte van de zaken zou zijn Maar zij gevoelde zich zoo gelukkig in het vleoBchwarenpaleis en zij vond het zoo prettig haar deftige dames klanten te woord te staan dat zij zelfs verscheidene malen weigerde wanneer haar man haar tot een uitstapje uitnoodigrte Ook gevoelde zi zich meer en meei verantwoordelijk het was haar wanneer zij van huis ging of zij een kind onverzorgd achterliet sters niet tevreden en deden de bedienden hun of haar phoht niet Amalia verliet dus slechts het marmeren mag ijn om in de haast te eten of om te gaan slapen wanneer zy den tijd daartoe gekomen achtte Zïj wa inmiddels dik geworden eigenlijk al te gezet Haar ouders en fami1 eleden wisten dat hun brj Ajnalia steeds een zeer hartelijke ontvangst wachtte maar zij wisten ook dat men haar nooit in het uitvoeren van haar veel omvattende taak mocht storen en zij gingen dan Parijs doofkmisen om des avonds enthousiast te verhalen van al het schoons dat men genoten had Zeg Amalia je kent toch welhet plein zus museum zoo tuin linksen paleis rechts fc Heb er geen tijd voor k zalhet allemaal wel zien wanneer we onsuit de zaken terugtrekken Maar aindsheeft zij een geheel ander idee fixe gekregen In haar bestaan houdt zij zichslechts dit éóne doel voor oogen Wanneer we binnen zgn gaanwe naar Reims teïng en haren in de buurt op t platte Iftnd oen kleine villa Hier in Parlja aijn veel te veel menschen te ve6l rntnigen te veel autopa hier is te vee law8iüt Ik heb genoeg van Parys 1 Ook Was zij vaardig genoeg met hét groote mes om er zelf de snijoef ningen mede te houden noodig om de benoodigde vleesohporties van eai uit de koebeesten te kunnen halen Om toch maar geen tijd te verliezen liet zy haar japonnen kant en klaar nit de groote magaz nen komen dan behoefde zij zich niet van haar geliefkoosde bezigheden te scheiden Haar kinderen dfted zij op een kostschool want de opvoeding daarvan zou te veel tijd kosten en zelfs op Goeden Vrijdag wanneer alle vleeschwinkels sluiten bleef zij thuis Het wandelen zou haar immers te veel kunnen vermoeien voor de werkstaamheden van den volgenden dag Zij bracht haar klanten tot de uiterste verbazing door de mededeehng dat ze sedert haar huwelijk hoed noch mantel had gekocl t Zij kende zelfs do namen van de naastbijgelegen straten met AJleen had zij wel eens den neus buiten de deur gestoken wanneer er een opstootje was of wanneer allo voorbijgangers bleven stilstaan om een bestuurbaren ballon na te gapen Langzamerhand waa zij feitelijk met den winkol en het kantoor één geheel gaan vormen wanneer zy niet in haar bureaustoel zat waren de daöies koop Yei beeld ui Ik woon er nu al bijna 20 jaar I Pe lof der an tisep tische tranen De dichters hebben reeds lang genoog do lof der tranen bezongen Nu komt de moderne wetenschap on bevestigt dit loflied liet weonen is mot alleen moreel heilzaam Een Deensch geleerde dr Lindahl in Kopenhagen heeft thans de antiseptispho kracht der tranen aangetoond Zy wasschen bijvoorbeeld de zonden af en verwoesten tegohjkertyd de mycrobon Welke troost geven nu die antiseptische tranen Wanneer zrj de smart niet Verdrijven zoo zuiveren zo ten minste toch den nous vin gevaarhjko basiUen Voor iets is het ongeluk altijd goed Kn welk zalig gevoel is het voor den modernen verliefde wanneer hij zich over met tranen gevuhie oogen buigt do paarlen der smart wegdrinkt en daarby weet dat hij tegelijk medicijnen slikt Laat aw tranen vloeien I De smart van den een is de gezondheid van den ander Men zal in flesschen verkoopen Deze afvalprodroduoten van de smart zullen voortaan een kleine inkomstenbron voor hen zijn die tot nu toe vergeefs hebben VABIA Zakendrukte Juffrouw Potin s ouders woonden te Reims en zij hadden hun dochter te ijs het groote Parijs voor het modevak in de leer gedaan Juffrouw I Juaalia was een mooi meisje en toen L naar het ouderhjkhuis terugteeide 8i dus geheel te zijn opgegaan m de bgance die de Fransche hoofdstad èlgen is was men ervan overtuigd lat niet de eerste de beste door haar WH worden uitverkoren om haar echt iBïioot te worden 1 Er kwam spoediger dan verwacht een pretendent opdagen de f or phe zoon van den grootsten vieeschiottwer der stad Maar mijnheer Leo onze dochter Itol niets gevoelen voor het vleeachï umweribedrijf aldus de ouders vanr JjttaUa Ge zijt iemand op wien absoluut mets valt af te dingen Uw vakïiebt gij bij uw oom in Parijs uitmuntend geleerd Welnu dan voerde de candidaat Er is een maar Amalia is bij eerste Parijsche modisten in de leer weest en wij gelooven niet dat zij zulk een nieuwe omgeving zou kun gewenuen