Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1914

De Commissie kou zU b om bovengenoemde redenen dus iereobtlgd achten baar taak te beperken tJt het onderzoek naar maatregelen die zglidon kunom wor den genomen om voor op gemeente een goed Ingerichte Lekwateïteiding te verkrijgen Hoven Ig reedsl aangestipt dat de Ooudflche Waterieïdlng MaatHchappii eventueel bereid zal word gevonden onder zekere voorwaarden laar prioed eau aan den Hollandschen I el naar de rivier de Lek te verplaatsen Zij stelt zich daartoe voor het water oit de Lek ter lioogte van het dorp Beigetoep op te vangen en na eerst ter plaatse voldoende ontijzerd te zijn en aan een lichte voorfiltratie te zijn onderworpen door een 1 buie door de Krimpenerwaard naar liet tegenwoordige terrein van de MaatHchappij aan den IJael alhier te voeren al waar het eerst na dubbele filtratie zal worden gedistribueerd Het komt der CombiiHsle voor dat het op deze wijze voor de gemeente verkregen drhikwater eenmaal er van uitgaande dat het Lekwaler hl zichzelve voldoende vertrouwen verdient aan zeer hoog gestelde etsohen zal kunnen voldoen 2wozecr zella dat dan weinige gemeenten van ons land op even onberispelijk drinkwater zullen kunnen bogen De voorwaarden nu die de Maatschappij aan het maken van deze werken verbindt zijn neergelegd in een bijgevoegd fohrijven van haar Üireoteur Zij komen jieor op het volgende 1 de gemeente verlengt d concessie met 25 jaar dat wit dus zeggen tot 1 Januari 1946 f de Maatschappij zal haar tarief voor waterverbruik mogen regelen op de wijze zooals door haar destijds is voorgesteld om watervorapilllng door de verbruikers legen te gaan en waarmee Burgemeester en Wolhouders accoord zijn gegaan art 12 der concessie voorwaarden zooals het luidt volgens het voorstel van Burgera en Wethouders 9 de gemeente maakt het der Maatscliappij gemakkelijk water te leveren ook aan andore gemeenten Wat de onder 1 genoemde voorwaarde betreft wijst de Commissie er op dat rt ds Burgemeester en Wethouders bij liun voorstellen er geen bezwaar in zagen om den concessieduur met een belangrijken terniijn 20 jaar te verlengen zonder dat toen ato den concessionaris eenlgc bepaalde veranderhtg van zijn exploitatie word voorgeschreven Wij vinden daarom dat nu aan den concessionaris zoo veel hoogere eischon worden gesteld waardoor liij zijn bedrijf geheel zal hebben te rTOrganiseeren een verlenging van den oonceasieduur met 2fi Jaar niet te veel gevergd Is Bij hot nondeling met den Directeur gepleegd overleg verklaarde deze dat 7i e Maatschappij qnder geene voorwaard wilde afstand doen van bet stelsel van maxim urn water verbruik bij abonnement zuoals is neergelegd in hot nieuwe artikel 12 der concessievoorwaarden Slechts zou zij op punten die dat stelsel niet raken tot toenadering bereid zijn Met name zou zU er geen overwegend bezwaar ti g hebl en waardoor li Vi in de voorwaarden werd bepaald dat het plaatsen van een watermeter bij een verbruiker door baar moet worden medegedeeld aan Bargemeesler en Wethouders onder opIj ave van de redenen die haar daartoe hebben geleld on dat het verbieden van het hebhen van gootstcenen en dergelijke door haar niet kan geschieden zonder toestemming van genoemd college De Commissie meent dat ook deze voor land de groote Bijenmarkt te Veenendaai het PaJeispJan te sGravenhage de staking van het Haagache trmpersoneel de uitvoering van den Amsterdunschen turnbond in het Stadion het collega van Curatoren van de Gronhigsche Universiteit schetsen feuilletons enz Ons Premieblad Pak tne mee bevat o m de begrafenia van den Aartahertog Ferdinand van Ooatonrijk en zijne gemalin de begrafenis van luitenant Spandaw het 85 jarig jubileum der Brigade Grenadiers en Jagers de toestand in Albanië de broodstaking te Madrid een wedstrijd van politiehonden te Utrecht een foto van het openluchtapel de Popenkaat peraonalia feuilleton enz enz nt w de Commissie van Redactie van De Aannemer en gewaagde van de a ngeoauie en tevens zaakkundige medewerking die de overledene steeds had verleend Vervolgens werden nog vui bijzondere waardeering getuigende woorden gesproken door den voorzitter van de Loge rinséparable te Bergen op Zoom door den heer F Bokhoven Wzn namens de afd Gouda van den Ned Aannemersbond en door den voorzitter van de AanneiafTH ereemging Onderlinge Voorzorg De oudiite zoon van deu overledene betuigde daarna namens de familie 7 ijn dank voor de eer aan zijn vader bewezen Onder de aanwezigen merkten wij veringen woordigers van de Gezondheldaoommissie de Commissie van Toezicht op het M O de Rem Geref Gemeente de Ned Protestantenbond de Kieevereenlgiiig Gouda en deputaties van vcreeDigingen uit aannemerskringen op i cn twaalftal prachtige kransen on bloemE kkeii dekten de baar Laatste Bericliten In verband met de invoering op t Augustus a fl van de l ingelsohe Zaterdagmiddag ter goraeente secretaric zullen de werkzaamheden dt s Zaiterdags eindigen te W t uur en op de overige dagen te 4 uur des namiddags d i een hall uur later dan tot dusverro Voor het publiek zal de Secretarie gesloten zijn na 4 uur drs namitldagR op Zaterdagen na 12 uur des namiddags Bioscoop Gouda Vooruit De Bioscoop Gouda Vooruit heeft voor deze week weder een aantrekkelijk programma gereed Openend met een zeer mooie natuuropname van de firma Ganmont waarop een beeld wordt gegeven van De Beiersche grens vervolgt het programma met een alleraardigst nummer getiteld Zyn Excellentie waarin heel leuke tooneeltjes op het doek worden gebracht Voortaan is er iedere week ook een Pathé Journaal dat bedoelt steeds het actueele gebeuren onder de oogen der bioscoopbezoekers te brengen Het hoofdnummer is De Avonturiers een drama in 3 acten dat de bezoekers geruimen tijd in spanning houdt Tot slot ia er een komische film Collega s die eiken bezoeker tn vroolijke stemming moet brengen Dat is een heel grappig nummer De explicateur zorgt er voor dat dennmmera tot hun recht komen dooreen goede verklaring Uitatekendepianomuziek luistert hetop WaddinoGveen In verband ni t een paar voorgekomen gevallen van febris typhoïda is van wege het Gemeentebeatuur aan de ingezetenen bekend gemaakt dat het wenschelijk is groenten e d slechts schoon te maken met en te drinken niet anders dan gekookt water terwyl het voorts aanbeveling verdient de melk te koken Aan de Middelbare Landbouw School te Groningen werd van het tweede tot het derde studiejaar bevorderd G W0C van Dort Kroon alhier De staking an de Tram in den Haag In de cohferentie welke B on W van s Gravonhage met de H T M heeft gehouden ia gebleken dat de H T M op haar standpunt blijft staan om niet mot de organiaatiea te willen onderhandelen Heden is aan de gehuwde trambeambten een uitkeering gedaan van f 10 benevens f 0 25 voor elk kind en aan de ongehuwden f 6 De dienst op de lijnen 13 Plein Duinoord en 8 Plein Scheveningen heden weder onderhouden evenals de stoomtramdienst Den Haag Delft Wanneer morgen moeilykheden voordoen tegen over de werkwilligen zullen de trams niet rijden De werkwilligen zullen van nu af onder geleide van marechausseea van hun huia worden gehaald en ook daarheen worden gebracht Generaal de Veer Naar een telegram aan de Berliner LokalAnzeiger meldt zal Generaal de Veer uit Albanië torugkeeren Een dergelijk telegram is ook door het Hbld ontvangen Tramataking to Christiania Te Christiania is heden een staking aan do electriache tram uitgebroken waardoor hgt verkoer is stop gezet Londen 18 Jnl Naar verluidt zal Koning George e manoeuvres niet bijwonen in verband met de Ulater naestie De toestand in Mexico Purbto Mrxioo 19 Juli Huerta en Blanquet z n gisterenavond hier aangekomen De commandant van den kruiser Dierden bood Huerta aan om zich aan boord van den kruiser te begeven terwijl de Britsche Consul oenzolfde aanbod deed voor den kruiser Bristol Telegrafisch Weerbericlit van het Koninklijk Meteriolofiisoh Instituut te DE BILUT Hoogste baromoterstund 771 8 te Horta laagste stand 757 5 tp Storno way Verwachting tot den volgendon dag Meest zwakko zuidelijke tot westelijke wind gedeeltelijk bewolkt droog kans op plaataolijk onweer warmer Bosfco tp De 15 jarige Hendrika Middelkoop trof eergisteren het ongeluk dat zij per fiets door tAag Boskoop rijdende op een gegeven oogenblik het atuur niet meester was met het gevolg dat zij inde wetering reed Weldra lag zij midden in de diepe vaart en het ongeval zou ernstige gevolgen hebben gehad ware hot niet dat de heer C Grootendorat zich fiökleed te water had begeven en de di enkelinge behouden aan den kant bracht Berga mbacht De gemeenteraadheeft gisteren de rekening van de gemeente dienst X IB vastgesteld in gewone ontvangsten op f 26 270 77 enin gewone uitgaven op f 23 437 96 2 Buitengewone ontvangsten en uigaven nihil N H Crt geweend En wel e rechtvaardigheid der natuur De smart zal wat opbren ren en hoe dieper zij is hoe meer tranen men kan oogsten Weg met tranentoos lijden Aan de traanklieren en haar overvloed moet men de teoderp ztol herkennen Dokter Lindahl in Kopenhagen wien de wetenschap deze kostbare ontdekking versohuldagd ia zegt dat tranen in het bijzonder bij genezen van besmettelijke longaandoeningen een weldadige rol kunnen spelen Zoo wordt een ziekte di zelfs de papegaaien verbreiden kan nen zeker weer deor de krokodilPen genezen Hoe geheimzinnig zijn de wegen der natuur De geleerdje tewijst ons ook dat de macht om microben te dooden bij dikwijls en tang tranen vergieten minder wordt Vele tranen en onophoudelijk geluid verminderen de werking Maar aoh dat wisten we reeds nit de ervaring Socialisme in de pTactijk Het socialisme zooals vele menschen het zich voorstellen wordt in de volgende geschiedenis van twee Ieren geschilderd die van gedachten wisselen over de schoonheden van die loer Natuurlijk dat beteekent dekomst van gelukkige tyden zeide Pat Het beteekent de algemeene verbroedering menscheid Als jij twintig dnizend dollar had zou je er mij de helftvan geven nietwaar Mike Dat zou ik antwoordde Mike Bn als jij honderd paarden hadt zoude helft daarvan voor mij zgn Ja zeker En als jij twee varkens hadt zonJe er mij één geven nietwaar Ik denk er niet aan Je weetheel goed dat ik twee varkens heb BliR iERL JKE SÏANU GOUDA GEBOREN 15 Juli CoruGli Adrianps Beriiardus ouders J J Bantzinger en M G J Janssen lö Albert ouders S van Erk on N van Os ONDERTROUWD B van Oosten en D H de Wit J H Kompors en J den Haag A van Ijoouwen on J M de Gunst W de Jong en H C Verkerk M Okkerson te s Gravenhage en W J Kraan OVKRLEDEN lU JuU Agatha A Boef 74 j Willem Kelder 8 j BOSKOOP Van 1 IG Juli 1911 GEBOREN Sophia Johanna d v D Verburg en J Akerboom Willem Antonie z v P Boer en A K Schipper Johannes z v V Horsman en H Spruijtenburg Hendrikus Theodorus z v D H Donrestijn en G M de Prankrgker Dirk z v W van Kleef en A J van Ijoeuweh Hendrika Johanna d v P J Ie Peber en H J Hfimelop l mma Cornelia d v H C P Geers en W van Hofwegen GEHUWD Anthoniê Trimp ond 28 jaar en Pauline Koster oud 7 jaar beiden wonende alhier OVERLEDEN Maria C van Heiningen oud 57 jaar gehuwd met G van Kleef Petp nell M F Spaar Rechtszaken EECHTBANK TE EOTTERDAM Vacantiekamer Strafzitling De rechtbank heeft giateren veroordeeld P V 43 jaar landbouwer en vrachtrijder te Waddingsveen wegens eenvoudige beleediging van een ambtenaar te Gouda tot 5 boete subs 5 dagen hechtenis D T d H wegen eenvoudige beleediging van een ambtenaar te Krimpen aan den IJasel tot f 5 boete ubs 5 dagen hechtenis N R Ort Oiiie gelllustrMrde WeekbUdei De Prina brengt in beeld bet beaoek van Z K H Prins Hendrik aan Kopenhagen de begrafenis van denl initenant aviateur Spandaw te Arnhem Kroonprinses Cêcilie van Duitsch man ond 6 janr waarde 2 voor de gemeente aaunemi yk IS Immers al Is zij ülgegeven door tut eigenbelang van deo ocmcessionaris niet Vergeten dient te worden dat waterverspilimig waartegen deae Ijepaling een daia wil opwerpen aan bet watergetialte scliadekan berokkenen en dat oen rendeerend bcdtijt ook voor de gemeente niet onaanzienlijke vruchten kan afwerpen Ook de derde vo wwaarde kan de Commissie althans wat het begmset betreft aauvaardea üet is als een beswaar gevoeld door de Maats appij dat zij coniracten voor waterlevermg met andere gemeenten of met ingezeteaeu van andere gemeenten bij de bestaande voorwaarden oor geen tangeren tijd kan afsluiten dan de loopende concessie duurt Immers de gemeente na afioop daarvan besloten liebbende de exploitatie in eigen hand te nemen zou aan die contracten niet gebonden zijn Het spreekt vanzelf dat daardoor de Maatschappij zeer liemoeilijkt wordt om haar bedrijf ook In dienst tt stellen van buitengemeenten De Com missie beaamt ten volle dat dit niet al leen ais een bezwaar moet gelden voor de Maatschappij maar ook voor de gemeente zelve welke toch belang heeft bij oen goede watervoorziening van haar onmiddeüljke omgeving ICt zal dus moeten bepaald worden dat na naasting de gemeente ook aan dergelijke door den conci Ksionaris afgesloten contracten gebonden zat zijn IJezwaar heeft de commissie echter om dezen band voor de gemeente zoo onl ep aid te doen zijn als is omschreven in het door de Maatschappij in haar schrijven voorgestelde artikel 13 Immers volgens dat artikel zou de gemeente kunnen verplicht worden ten eeuwigen dage aan andere gemeenten of hure ingezetenen water te leveren liovendien zouden wij tevens eeuigen waarborg wilteu bedingen dat de Maatschappij hei water uit de voor Uouda liestemde waterleiding met dan om zoor bijzondere redeueii aan ingezetenen dier buitengemeeuleu goedkooper verkrijgbaar stelt dan aan de ijoudachü mwoners Aan het bezwaar van dun concessionaris zou voldoende tegemoet gekomen zijn wanneer de bepaling als volgt werd omschreven y De Concessionaris heeft het recht water uH deze waterleiding aan andere gemeenten of ingezetenen van die gemeeuieu te tevoren mits hij van de daarvoor door hem afgesloten overeenkomsten mededeeling doet aan Uurgemeester en Wethouders Wanneer lui krachte ol ten gevolge van die overeenkomsten het water aan mgezeteuen dier buitengemeenten tegen een lageren prijs zal worden verkrijgbaar gesteld dan aan de ingezetenen van Uouda wordt in rekening gebracht sluit hij deze niet at dan nadat hij daartoe door den üemeonteraad zal zlju gemachtigd In liet geval dat de gemeente tot naasting van het bedrijf overgaat zal deze met een dorgolljko levering of leveringen moerten doorgaan en wel op dezelfde voorw ttls de overeenkomst tusscben deu coacossionaris en de betrokkene buitengemeente of ingezetene van een baiteng ueente is afgesloten doch v or geen langeren tijd dan twintig jaar aa hot einde van deu duur der concoesle zooals die oorspronkelijk Is bepaald of zooals die later stUzwljf i nd is verlengd met dien verstande dat do finaacieele resultaten voortvioaiende uit die overeenkomst bij de was rdobepallng vaai het bedrijf van invlood zuilen zijn Da Commissie mettnt dat tegen een zoodfmlge omschrijving het gemeentebelang zich niet langer verzet en zij beeft ziob verzekerd dat ook de MaatsclUippij zich daarmee zal kunnen vereealgen De conoluale der oommissie is dus da de door de Maatschappij gestelde voorwaarden voor de gomeento geen redon kunnen aljn om bet waterleidingbedrijf niet langer in haar banden te lateai Zij voegt or e bter dadelijk aan toe dat zij alleon kaunen worden aangenomen indien de ïilaatsobappü van haai kant bereid bljjft de voorwaarden die Burgemeeater en Wethouders in hun voorstellen lil bet balang dor gemeente meenden te moeten voorsobriJveD on die zooals in den aauva ng werd vermeld hoofdzakelijk beoogden do gemeente in een finantieel gunstlgeo r verhouding tegenover den oon oessionar is te plaatsen te aan vaarden Tot h jir genoegen mocht zij vernemen dat de Maatschappij Inderdaad daartogen geen bezwaar heeft Kn Am Hl de Commissie nog op het volgondo wiiltiM wijzen De ondervinding opgedaan met ïhet drinkwater uit den Holl ndücheD Umi heeft de noodzakelijkheid aangetoond vau r het gemeentebestuur om zich geregeldl te overtuigen dat het door don oonoessltini iris verspreide drinkwater beantwoordt a ii de daarvoor door hygiënisten gestddbr eiaoben Burgemeester en Wethouders m stelden voor om aan de Maatschapf iji d ef vecpliohting voor te schrijven tlat zijl Sjtfieds water levert v a n oen Ik o e d iilgh etd overeenkomstig d e eis e hen in den Codes aill nrientmrius aan goed drinkwistc r geajfr ld Ofschoon de quaeatie t ri lar eennaal een Lekwaterleiding wordt t ot stanU sebxaoht haar actueel balans h wtt verlwen zon de Commissl toch d eae irei pUelUing eenlgszlns andetft wlUeo OHSifltrijve en liever willen bepaald z len dat M water steeds moet beantwc o rden aan fdsehen daarvoor dom bevoegd Ie h Snleten gesteld De formuloerInK v an 4eao verpllditlng overigens in bei q dddtsi latende eou zij op dit punt toe h nog en stap verder willen doen Ita 1 et rapp vao den Directeur van het Bijfcsbureau voor drinkwatervoorziening trof de Commissie de volgcndtf passage f V oiledigheidshalve dient er dan op gewesen te worden dat bij het waterwerk der gemeente Rotterdam het waterzniverin bedrijf met groote nauwgezetheid geleid en door een speciaal daarvoor ingericht laboratorium dagelijks zorgvuldig wordt gecontroieerd i eii dergelijke leiding en controle zou door mij als een in den tegenuoordigMi tijd met alle recht te stellen tiisch worden beschouwd voor een waterwerk hetwelk het ruw water aan een rivier ontleent De Commiasie meent nu dat de gemeente deze door een zoo bij uitstek des kundige op dit gebied gestelde eisch tot de hare moet maken en dus aan den concessionaris moet voorschrijven dat hij het uit de Lek gewonn i water nadat bet voor de distributie is gereed gemaakt dagelijks in een daarvoor ingericht laboratorium aan een zorgvuldige oonlröie onderwerpt en de resultaten van die contrAle iedere week aan Burgemeester Wethouders inzendt Het springt in het 0 1 dat een dergelijke bepaling slechts kan strekken om de controle van hut gemeenteliestuur van het drinkwater gemakkelijk te maken Het wordt daardoor In staat gesteld zich te allen tijde te overtuigen van de samenstelling van het In de Btad verspreide drinkwater en het kan zoo dikwijls als het het oirbaar acht t oordeel van een hygiënist daarvoor inwinnen Aan den anderen kant wordt door deze bepaling de concessionaris In do gelegenheid gesteld om de hoedanigheid van zijn drinkwater in de oogen van het publiek te rechtvaardigen en dus zal ook een waterleidingsbedrijf dat zich zijn goed drinkwater bewust is deze regeling slechts aangenaam kunnen zijn Natuurlijk mag daarbij niet vergeten worden dat deze wateronderzoekingen worden gedaan door den concessionaris zelf en dat dus daarnaast bet gemeentebestuur het recht moet blijven houden om ook van zijnentwege keuring te doen geschieden Ten slotte zou de Commissie in de de concessievoorwaarden de bepaling willen zien opgenomen dat vodr de benoeming van eon directeur noodlg is de goedkeuring van B W Do gemeente beeft daarbij groot belang Hiermede eindigt de Commissie bare Iwscbou wingen over de voorwaarden onder welko de gemeente het maken en exploiteeren van een Lekwaterleiding aan de Goudsche Waterleiding Maatschappij zoa moeten overlaten voor het geval dat de gemeente niet zelf daartoe zou willen overgaan In het thans volgend gedeelte van bet Rapport hetwelk wij in ons volgend nummer 9Hlleii i ukken geeft de Commissie i re bescMuwingen over de financleele iiidö van deze zaak en of op grond daarvan tot naadting van bot bedrijf en gemeente exploitatie van de waterleiding dan wèl tot verlenging der concessievoorwaarden aan de Goudsche WaterleldlngMaatBchappij kan wordeh geadviseerd Op grond van het aangevoerde komt do commissie dan tot deze conclusie dat zij don Kaad in overweging geeft B W uit te noodigon lo met de Goudflöhe WaterleidingMaatschappij in overleg te treden ten einde tot de zekerheid te komen dat door haar van de gemeente met intrekking van de thans nog loopende aan haar bij raads besluit van 2 Maart 1881 verleende concessie nieuwe door de commissie ontworpen concessievoorwaarden worden aanvaard llo over de onder I genoemde aan de Goudsche WaterleidingMaatschappij te verU onon concessie na afloop van bet gepleegd overleg bet advies in te winnen van de Gezondheidscommissie te Gouda IIIo aan den Raad daarna een voorstel te doen dat kan leiden tot een besluit tot verleening van de ondor I genoemde concessie Buit a dsdi Nieuws De toestand in Albanië Uit Darazzo wordt d d 17 Juli geseind De afgeloopen nacht en de dag van heden zijn kalm verloopen Geruchten omtrent een aanval op de stad hebben bij de bevolking stijgend ongerustheid verwekt talrijke gezinnen tijn uit de voorsteden naar de binnenstad gevlucht andere hebben Durazzo verlaten Onder dtf vrijwilligers heerscht wegens gebrek aan verpleging ontevredenheid Talrijke Mirdieten verlaten Durazzo De nooddruft ouder de vluchtelingen moet alle beschrijving te boven gaan zg zijn zelfs van het noodzakelijkste volkomen beroofd Generaal De Veer is nit Valona alhier aangekomen Een telegram uit Valona d d 17 Juli meldt Een Stefani bericht meldt dat de toestand in de stad kalm is De Ëpiroten hebben haar omsingeld van het Zuiden zijn de opstandelingen naar het Noorden getrokken Vluchtelingen uit Ëpims zijn in de omgeving der stad gekampeerd de Italiaansche admiraal Trifari heeft opdracht gegeven b Rionero een kamp aan te wijzen door vier witte vlaggen beschermd waarbinnen de bevolking kan vlochten Hij deelde aan de Epiroten en de opstandelingen mede dat voor het geval een aanval op het kamp gedaan werd h genoodzaakt zon zijn om § por de schepen het kamp te doen eschermen Dit besluit van Trifari beeft grooten indruk gemaakt en heeft de burgers gerustgesteld Naar men verzekert heeft de OostenrgkschHongaarsche admiraal een gelijkluidende opdracht van z n Hegeering ontvangen Uit Orawosa wordt gemeld dat de steden Korifcza Tepelen en Fieri door opstandelingen en Grieken zijn verwoest Met het vereterkte Berat dat door dr fierghausen met 1200 vrijwilligers drie weken lang werd verdedigd viel het geheele zuiden De oorzaak wordt gezocht in de verandering in het opperbevel De vrijwilligers wilden onder hun nieuwen bevelhebber den commandant van Valona niet vpchton twee dagen daarna ging de stad verloren De Nederlandsche officieren zijn met generaal De Veer in Valona gereed te vertrekken De commandant van Valona majoor Sluys heeft eergisteren zijn commando neergelegd Valona wordt thans nog door kapitein Chillardi met een aantal boeren verdedigt De toestand is echter hopeloos Uit het binnenland rukken de opstandelingen met 5000 man aan terwijl van uit het Zuiden de Grieken met kanonnen naderen Mexico De toestand in Mexico Naar een telegram uit de Mexicaansche hoofdstad meldt heeft de nieuwe Regeering dor Mexicaansche republiek een strenge censuur ingesteld voor alle binnenkomende en uitgaande buitenlandsche berichten In plaats van Blangeret is thans generaal Velasco tot Minister van Oorlog benoemd Wat den indruk aangaat door de Regeeringswisseling in Mexico verwekt verzekert de corr van het Berl Tagebjatt te Mexico stad dat alleen in het koffiehuis waar Haerta dikwijls placht te komen het café Globe van eenige voorbijgaand opwinding sprake is geweest Voor het overige heeft de bevolking het aftreden van Huerta volkomen kalm opgenomen Voor zijn heengaan heeft Huerta in een boodschap aan het congres zich ten zeerste beklaagd over de houding der Vereenigde Staten die de opstandelingen opentyk gesteund hebben en voor vernietiging hebben bewaard Het denkbeeld dat hij met zijn politiek slechts zijn persoonlijk belang beoogd heeft wgst Huerta af Al zijn doen en laten hebben dit enkele doel gehad aan Mexico vrede te brongen Rusland De bosch bran den Nadat Maandag en Dinsdag de boschbranden door onweersbuien verminderd waren woedde het vuar daarna in de omgeving van Petersburg Het district Zarskoje Zelo is in een dikke rookwolk gehuld Het ministerie van verkeer ontvangttalrijke eischen tot schadevergoedingwegens de branden die ontstaan zijndoor vonken uit de locomotieven vooral uit die van de spoorlijn naarMoskou Thans komen ook berichten omtrent slachtoffers dezer branden Bij Krilof zouden drie en bij Rigas eveneens drie personen in de vlammen zijn omgekomen DUITSCFILAND Een Duitsch luchtschip over de Russische grenzen Uit Heldenburg in het district Atlenstein wordt gemeld dat B ïnsdag 1 1 de luchtkruiser Z 6 tijdens een oefeningstocht in het district in de nabijheid van de Russische grenzen kwam en bij Piotrowitz deze grenzen heeft overschreden Russische grenssoldaten beschoten den luchtkruiser zonder hem te treffen Daarna vloog de Z over Heidenburg naar AUenstein terug Slx naen laaad Hofbericbt Gisteren werd te 6 u n m door H M de Koningin ten paleize Het Loo beëedigd de nieuwbenoemde cornmissaris der Koningin van Utrecht graaf Van Lijnden van Sandenberg Graaf en gravin Van Lijnden van Sandenburg namen aan het diner ten paleize deel en bleven er overnachten Voorts dineerden ten paleize Het Loo baron Van Nagell van Ampsen Kamerheer i b d en lid van Ged Staten van Gelderland en baronesse Van Nagell van Ampsen baron Van Pallandt van Rosendael Kamerheer i b d en barojiesse Van PaUandt vaQ Rosendael baron Van HogeDdorn kolonelcommandant 4de regimBot 1 veldartillerie en baronesse Van Ho I gendorp mevrouw Sickinghe Hbld De Tramstaklns te s Qravenhage Gi teren werd de geheelen dag op lijn 8 en 13 gereden en hoewel de beide lijnen bewaakt werden is er schijnbaar minder litiemacht aanwezig In de stad is het veel rustiger Zelfs het Plein draagt weer het ge wone karakter Om half tien vertrok lijn acht uit Scheveningen en hield de dienst om de 7 minuten vol lyn 13 opende de dienst om 12 uur Naaet den bestuurder stond een rijksveldwachter ïn politiek Er werd veel j fibrnik van de tram gemaakt Het vrijwillig personeel bestaat uit hoogerburgerscholieren bureau personeel een radio telegraüst enz Zij verrichten allen conducteurswerk Sameoschotingen zijn niet meer voorgekomen Thans worden 7 personen in aiTMt gehouden wegens het werpen van steenen of wegens opruiing tZöo bijna allen loopjongens en hun ko nuiten die belust zijn op relletjes De atroomtram naar Delft reed tot gisteravond 8 uur Weinig reizigers maken er echter gebruik van Hier pn daar staat een agent op wacht allee gaat als t ware ongemerkt zijn gang Ook gisteravond was alles rustig m de stad Hoewel de politie waakzaam was behoefden geen byzondere diensten te worden verricht de orde werd niet verstoord Qemengde Bericliten Gisteren is de 34 jarige G B stationschef der D S M bij de tramlga Meppel Balkbrug te Meppel in hechtenis genomen Hij wordt verdacht van verdatstering van gelden en het maken van valsche handteekeningen Hettot nu toe vermiste bedraagt ongeveer f 1000 De malversatiën die plaatj vonden bij het verrekenen der remboursementen moeten zich al geruimen tijd hebben voorgedaan wat het onderzoek ingewikkelder maakt De Zw Crt meldt nog dat er reeda een bekentenis is afgelegd Gisteren is B die van zijn jeugd af bij de l S M in betrekking was naar Assen gebracht en ter beschikking van de jnstitie gesteld Door een stoomtram der Staatsspoor komende van Scheveningen is gister morgen omstreeks 11 uur een jongmensch overreden op de lijntusschen de Nieuwe Scheven ingsche boschjes Zwaar gewond werd hij door de tram naar de Witte Brug vervoerd waar in het politie posthuia door een juistaanwezig geneeah er hulp werd verleend Daarna ia het jongmensch datnog leefde door den G E H D vervoerd H Ct Kruisbessenmeeldauw In verband met de onlangs in werking getreden Rijkswet heeft de controleur van den PhytopathologischenDienst te Eist Betuwe Woensdage V d aldaar eenige partijen kraisbessen welke verhandeld waren en besmet bevonden werden met krui bessenmeeldauw in beslag doen nemen Tegen de aanvoerders is proces verbad opgemaakt terwijl de partij ter gezamenlijke grootte van ongeveer 630 pond onder politietoezicht is verbrand Voor tot inbeslagname was overgegaan was eerst advies ingewonnen bij hethoofd van den PhytopathologischenDienst prof Ritzema Bos te Wageningon Arnh Ct Verduistering De heer Burgers te Meppel tramchef van de lijn Meppel Bpikburg ia onder verdenking van het verduisteren van gelden in zijn betrekking geschorst en gisteren door de marechaussee naar Assen overgebracht Hbld Poes nis ruiter Men schrijft uit Stavenisse aan De Tel In een boekje met zeerlaag bij den grojidache humor staat Als een Aap paard rijdt doet hij dit meestal op een hond Maar hier hebben wij een kat die paard rijdt op een paard By herhaling r dt zij met een der hoisgenooten mee op een paard en terwijl deze zijn werkzaamheden op het veld verricht blnft poes in overeenstemming met haar aloude reputatie al het geïncrimineerde geduld tronwop hem wachten Een hond die poes bQ zoo n gelegenheid wilde verjagön vond zóó n krachtig verweer dat hg bet verstandiger oordeelde zoo spoedig mogelyk aan den haal te gaan Getroffen fQ M van Katwgk aan Zee die piBJe bij het 4e i g inf te Leiden ipvd bij de oefeningen tusscben Kat1 en Noordwijk getroffen dooreen jffot met een losse patroon Hetonkhriwen zwol echter toch erg op De Uaóddels ontboden geneesheer achtte middellijke overbrenging naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden noodzakelijk lo een Friesch blad staat de volMode advertentie Eenige jongelui uit Echten en Qosterzee vragen gezelschap van eenige Jasjes om gezellig den tijd door te rengen bij de bewjiking der ooievaars itÉten Het drama in de Kalkoen straat De toestand van den opperman S Donderdagnaraiddag in de Kalkoenstraat zijjï vrouw vermoordde is aanmerkelijk verbeterd Gistermorgen bevond hij zich redelijk wel doch was toen nog niet in verhoor genomen lodens een kort maar hevig onwe r werd te Lisse de vervener Th De Jeu door den bhkaem gedood De man laat een vrouw en 10 kinderen achter Het illuminatiestuk in den vijver in het Ha gsche Bosch op 31 Augustus tal voorstellen het Muideralot Niet te vroeg De Staatscourant van gisteravond bevatte het volgende bericht Bij K B van 14 dezer is ingevolge de Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 aan den heer J van Schravendijk gemeentesecretaris te Vlaardingen een pensioen toegekend van f 1840 De heer Van Schravendijk is ongeveer 3 maanden geleden te Leiden overleden Quteren is Amsterdam bezocht door eenige leden van het Oostenrijksche hof n l aartshertogin Isabella van Ooatenrgk aartshertogin Charlotte d Este aartshertog Leo Carlos d Este prins Zanin Reiffensoheit en gevolg Het hooge gezelschap maakte per automobiel een tocht door de stad gebruikte heV noenmaal en later de fiamiddag thee in het Amstelhotel en vertrok daarna naar het hotel d Oraöje Lte Zandvoort De Emmakliniek te Utrecht Het U D meldt dat de Emma kUniek onder directie van dr Lichtenbelt te klein ia geworden om aan alle aanvragen te voldoen Uitbreiding is niet mogelijk en nu is een naamlooze vennootschap opgericht om een ziekenhuis te bouwen voor den betalenden Btand die geen verpleging begeert in een ziekenhuis van eenige kerkelijke kleur of richting Het wordt een ziekenhuis met 80 kamers operatiekamers enz enz De indeeling zal zijn Ie en 2e klasse dus geen derde klasse De prijzen per kamer zullen varieeren van f 3 de laagste tot f 16 de hoogste alles inbegrepen De bouw zal aldus geschieden dat men zooveel mogelijk mijden zal het karakter van een ziekenhuis doch méér zal aansturen op een comfortabel Wel hygiënisch maar ook gezellig interieur zoodat de zieken zich méér in hun eigen woning zullen gevoelen dan in een ziekenhuis met den dikwerf beklemmenden indruk daarvan De leiding van deze nietlwe ziekeninrichting komt in lianden van dr Lichtenbelt als directeur van de vennootschap Als commiasariseen zullen optreden de professoren Lameria on i lma de doctoren Schmidt en Hefting M mr Dop 4 De bedoeling is om het ziekenhuis lïinnen twee jaar te bouwen en in gebruik te nemen Waar op de verpleging van derde klas patiënten in den regel wordt toegelegd wil men die 3e klasse alléén inatellen wanneer daarvoor voldoende kapitaal aanwe l g 18 f Een kostbaar transport Met den Zuidduitschen mailtrein waarin ten hunnen behoeve een extra salonrijtuig was geplaatst zijn te Vlia singen gistermorgen aangekomen eenige ambtenaren van Hongaarsche miuisterie van Financiën op hun door reia naar Engeland met zich voerende een waarde van 72 milUoen kronen Stadsnieuws GOUDA 18 Juli Het departement Gouda der Maat schappij tx t Nut van t Algemeen zal Dinsdag 21 Juli a s des avonds half negen in de bovenzaal van de Soc de Eéunie V een gewone ledenvergadering houden waarin rekening en verantwoording zal geschieden over het afgeloopen jaar en de aangelegenheden van de Volksbibliotheek ter Bprake zullen komen Aan de Universiteit te Utrecht slaagde voor het eerste gedeelte van het Artsexamen den Heer L J Zielstra alhier Wij vernemen dat hier t stede van wege het Leger des Heils eene buitengewone Internationale samenkomst zal worden gehouden I e groep Javaanscfae Officieren die doel hebbCTi genomen aan het Internationaal Congres te Londen aal ook onze stad Itezoeken en eene bijzoi crc san eakomst houden op Woensdag 22 Juli a s in de i l v h I eger des Heils AntoDiestraat 10 In de groep bevinden zich één Chinoefeche Jfficier en 4 geboren Javaansche fficieren en in deze samenkomst zullen door hen aanschouwelijke voorfitellingen worden gegeven van do levenswijze on gewoonten der Javanen alsook van don arbeid die door het Leger des Ileils verricht wordt Het programma bevat o a Ëen Javaansch Oorlogstooneei een Javaansch huwelijk een Javaansche dans een tooneelt e in een Javaansch Restaurant v arbij Heilssoldaten betrokken worden het verleenen van medische hulp aan zieken Javaadsohe Heilssoldaten die tiiet hunne houten muziekinstrumenten AukloeneB genaamd zullen spelen Toelatingsexamen R H B S De uitslag van het toelatingsexamen tot de hoogere klassen der Rijks H B S alhier is aldu KI II 1 oand afgewezen KI Ill geslaagd A J H Pöttger KI IV voorw toegelaten G Jonkheid KI V 2 cand J van Meegeren L M van Zwieten de Blom Voor een 2 toelatingsexamen in September hebbon zich nu reeds 7 cand voor de verschillende klassen aangegeven Revue Henri ter Hall Zooals gemeld komt Henri ter Hall op Dinsdag 28 en Woensdag 29 Juli de eerste dagen van de kernvia in den Nieuwen HcKouwburg een opvoering geven van zijn nieuwste revue Pas d r op Het bestuur der Sociëteit Ona Genoegen dat hiervoor de gelegenheid heeft geopend zal daarmede zeker velen een genoegen doen Henri ter Hall geniet een groote populariteit op het gebied van revue a Wat hij biedt is altijd zeer de moeite waard te gaan zien om de fraaie monteerihg terwijl de inhoud van hetgeen wordt opgevoerd uitsluitend dient tot vermaak zonder dat in eenig opzicht aan wie ook aanstoot wordt gegeven De revue Pas d er op de twintigste van Henri ter Hall ia blijkens hetgeen ons daarover werd medegedeeld overal een succes geweest Waar ze ging daar waren de zalen tot op de laatste plaatsen bezet en was het publiek een en al vrooirjkheid Hieronder laten wij een paar uittreksels uit beoordeelingen in de bladen volgen Het Rotterd Nieuwshl zegt o m Aan Henri ter Hall s nieuwste revue Past d r Op ia een warme ontvangst ten deel gevallen de eerste opvoering er van is een groot succes geweest en wij voorspellen het met geruste zekerheid elke opvoering zal dat Door een uitl undig meermalen tos schentijdsch applaus heeft Het publiek geuite hoezeer het zich fi eamu8eerd heeft Na t tweede bedrijf brak een stroom van kransen en bloemstukken los oen welverdiende hulde De heer ter Hall is ook ditmaal weder bijzonder gelukkig geweest in de samenstelling van zijn revue met vermijding van die bedenkelijke soort geestigheid welke uiting zoekt in platte dubbelzinnige moppen heeft hy een geheel weten te scheppen waar pit en leven in zit en dat boyen dien getuigt van een rijke artistieke fantasie Leuk en pakkend is de revue en in alle tooneelen schitterend van aan kleeding om met de dames te spreken beeldige costuums en toiletjea krijgt men te bewonderen in voortdurende afwisseling en verrassend mooi doen de keurige lichteffecten Het Vaderland Na Rotterdam en Amsterdam ia thans de residentie weder in de gedegenheid in Scala te kunnen ge niefen van Henri ter Hall s nieuwste creatie op revnegebied Meer nog dan bij de vorige gelegen heden staat men verbaasd over zijn vindingrijkheid zgn tooveren met kleuren Wie als Henri ter Hall weet een dergelyke weelde van tooneelen en tinten aan het oog van den in ge spannen aandacht aan zijn stoel ge kluisterden toeschouwer voorbij doen gaan Na al hetgeeta z n fantasie schiep en ons hier ateeda is vertoond zijn wy eigenlijk een beetje erg verwend Wij weten al te voren veel mooia te zullen zien maar het regiefluitje is to h nog in staat telkens emotie te wekken van hetgeen uit het oogenblikje duisternis zal worden geboren Het is ook alleen aan ter Hall toevertrouwd politieke en andere ge beurtenissen zoo kostelijk te parodi eeren of en dikwijls plotseling na een uitbirsting van dolle fantasie den toeschouwer even aan het hart te voelen met oen brok realiteit En dan volgt een lange reeks van schitterend gemonteerde tooneelen De drinkwatervoorziening van Gouda De drinkwatervoorziening van Gouda is op dit oogenblik wel het meest op den voorgrond tredende vraagstuk voor deze gemeente Na de verschijning van het verslag der gezondheidscommisaie waarin over het water der Goudache waterleiding door het Centraal laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid te Utrecht werd gezegd dat het als drinkwater van onvoldoende zuiverheid is dat het zeer ongunstig ia te noemen ia niettegenstaande ook een ander rapport van deskundige zijde van een gansch andere conclusie is gepubhpfifirii toch de meening in het aigflmeen blijven beataan dat bet watór van de waterleiding niet deugt Deze onrust bij het publiek heeft ongetwijfeld aanleiding gegeven dat de Eaadscommiasie in zake de Waterleiding bestaande uit de hoeren H Knuttel voorzitter Mr J v Heusde aecretaris J H van der Torren en C van Veen Azn het onderzoek te dezer zake met de meeste nauwkeurigheid heeft verricht en spoed heeft betracht om aan den Gemeenteraad een rapport uit te brengen hetwelk een juist beeld zou geven van de kwaliteit van het Goudache drinkwater van den toestand van de inrichtingen der Goudsche Waterleiding MaatschAppij van de uitkoniste nw i Bét bedrfif van de wijze waarop aekw li it vjtn het water zal kunnen voldoen aan den eisch van hygiëne en ten slotte over het al of niet wenschelijke van naasting van het bedrgf en exploitatie daarvan van Gemeentewege of wel verlenging der concessievoorwaarden In het thans door deze Raadscommissie uitgebrachte Iqvige rapport waarbij als bijlagen alle ingewonnen adviezen zijn toegevoegd is het resultaat van dat onderzoek neergelegd Deze commissie verdient voor de wijze waarop zij het onderzoek deed en voor ide wijze waarop zij de resultaten daarvan aan den Raad aanbiedt bijzonderen dank en waardeering Haar werk zal ongetwijfeld en naar wij hopen spoedig er toe leiden dat een beslissing inzake de Goudsche Waterleiding wordt genomen Het Rapport waarvan wij heden reeda een belangrijk deel in ons blad publiceeren bevelen wij zeer ter lezing aan Begratentó J J C Hoogeadijk üp do rustige begraafplaats een bloeiiienhof in zomerweelde is heden het a otk lijk overschot van deu heer C J C iloogendijk ter ruste gelegd Velen waren op het t erkhof uit pcrHooniijke vriendschap of aMi vortogenwoordigers van colfeges waarin de ovBrludene zitting had om den gestorvene de laatste eer te bewijzen Nadat de onder bloemen bedolven kist in de groeve was gedaald trad ds H van Assendelft uit den kring naar voren om den doode te gedenken als een waarachtig good tiirasch als een steun CU werkkracht voor de Uemonstrantschüerefornieerde Gemeakte en voor de Zondagsschool van den Ned Protestantenliond als bestuurslid van de Ooudsche Loge De Ware Broedertrouw Spr gewaagde van dezen man dat bij had een hart van goud dat hi was iemand die getrouw was aan hetgeen hij liefhad die zijn tijd krachten en gaven steeds beschikbaar heeft gesteld waar het gold bevordering van het menscheiijk geluk en gpcBteiijk leven Bij aÜM wat hij deed Het hij zich leiden do6r adjn godsdienstig geloof en zijn ma onoleke gezindheid Namens het Hoofdbestnur van den Ked Aannemersbond werd de overledene herdacht door den heer van Ijeeuwen uitHotterdam Spr huldigde de verdienstenvan den overledene die gedurende de 19 jaren van het bestaan VM den Ned Aannemersbond zijn kracdites daaraan hadgegevHl Mannen ajs gij zoo zd s worden zoo noode grantst de Aanneluersbond zal Uwe nagedachtenis in hooge eere boudeB Daarna sprak de heer lUetmijder nar