Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1914

PRIJS DER AUVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewy nuniraer 10 55 Elke regel meer O 10 Bi drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien itaanbiedingen per plaatsing v iii I 5 icgels f 0 35 hy vomuitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groots letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 iiiunl u gaan voeien Alleen zou zg dan willen bedingen dat de nieuwe concessie termijn van 25 jaren mot oerdir Imgtnt lo toopen dan met Ingang van h t jaar waarin andois haar legunwuordige oon cessie zou eindigen De ommUsie ooi deelt het vanzelf sprekend dat deze laalbte elsob met meer dan billijk Is en wijst iM in verband Inp modo up dal ook in bet vooistel van lluigomei wlor en Wellioudeis de daar vuorgestelde ooncesKloverlenging van iiO jaar natuurlijk pas iimt het jaar 1921 een aanvang zou m men De Commissie meent dat deze omstaniligheid ais oen niet gering voordi oi van do door haar gekozun oplossing moet worden beschouwd Hol is toch duidelyk dal giiig do Kaad er tot over om m strijd met dit voorstel hit maken en exploiteelen van oen Lek w aio rleiding in olgon handen tt ntimh doarmoi noodzakelijk zou moetou worden gewacht tot in het jaar 1921 IinmerB dt concessionaris hooft loeht lot dien lijd de gemooulo van IJsel water te voor ion on luet het oog op hot rtlappe artikel 10 van do tegeiiwooidigo conttsHie zou iiot de geiuüonte niet gouiakkolijk om niet te zeggen uniimgolijk vallen vooi dun lyd in de dnnkwnlervoorzioning verbetering te brongen In dat geval zouden wy dus lot zoolang ons mot hot zoo daiij nlit voor de gezondlieid schadelijke dan toch minder beIrouwbaro IJssol water moeten beholpen Op grond van du rosultalon van haar ondorzook in haai lapport net rgologd gtefldo CommiHHie ten slolto zooals roods Zaterdag gemold den Baad In overweging H t n W uit te noodigtn om lo mot do t oudsche WahrleldingMaatschappy m overleg lo Irodon ten oln de lot de zekorheid to komon dat door haar vaii do gouH nte met Intiekkmg van de tbaiiH nog loopende aan haar bij laadsbesluit Van 2 Maürt 1881 v orloondo con cessie nu uwe door do coiiuiiIm Io untworpen concesHlevoorw aarden worden umvaard IIo over de ondor I genotïuide aan de ioudscho Waterleidlng Maatsebapplj te verleonen concossio na afloop van hot gepleegd overleg Jiot advies in u wmnon van do ie ondboidscommissii to Gouda nio aan dt n Uaad daarna een vuorölol te do n dal kan leiden lot of ii besluit lot rieening van do onder 1 gtuuouidt concessie Buitenlandscli Nieuws De toestand in Albanië 1 0 oporatiüfi dei rebellon voor I urazzo zijn tot stilstand gokomon Üageli k8 komen vluchtclmgon uit Valona welke bijzonderheden modedeelen over het optreden der rebelitüi lilt was dt uiiiinandt use dio in haar vrionih nknng mol waaidigbeid do c woor den uil iprak o daardoor hi t toeken gal om bel inanktr te laten vallen Hel eindt loo o oudi nregistor di r aangeklaogdf W ld nu opgerakeld I ie lii n luiiiiitt n l ftii e hadden wol lion uri n kunnen worden ondoi dal do stof zou ijn uitgeput I 011 giaiii waarheid word mei oenlgo kilogrammen leugen vermeld on zoo verknig men oon waarwiclilig eompositui dtit d anngi klaagde onder don last doeil 1 1 wijken Mov rouw von Halton word tul 01 u iweodt Mtssalinala gestempdd Hi Ie TH von Cornow wist allerh i pll a lt 4 y onderhedon te verteilen j or Kalbarlma on haar ongelukkig Ilefifo vooi Waldi n iirg boo hi haar boiiundo on hoi 7ij hfiu daarloo had aangemoedigd tn hoo bij haar danrnn oponlyk lianr r raobllng lin 1 gt toond Wie weet hoo ver die onberekenbare viouw 7ich had laten meeslepen Zt kor baddou gewichtige redenen den prins liowogen 700 kort voor liet buw yk di Verloving af te brektn waartchiinlyk waren hot do7ol di redenen dit Waldonburf aanleiding gaven zioh 700 plotsi llng to rug te rikkon Mlssohien waren er in haar verleden donkere vlekken dlo door toeval aan Waldonlnirg on Iserstein Iim kond waren geworden Tlit hotgetm men van haar wist kon mon allicht beslui ten tot hetgeen men met wïst Wordt vervolgd 34 Aan de groote talel bij Ferroni waar iM vaate klanten s avonds bij elliaar len beweerde men dat Iserstein s avonds éMi pantser van ijzerdraad droeg om lichaam by elkaar te houden en wie ie prins s morgens aan het ontbijt zag Bitten moest wel denken dat deze lange gestalte slechts losjes in elkaar zat en hij iedere beweging gevaar liep in stukken s lp breken De knecht had juist de aani f men brieven blnnengebraclit en geeuwend het Iserstein de epistels door zyn ïlngers glijden Het adres van de eer ite vertoonde een Stijve blijkbaar zeer verdraaide vrouwenWid Hij las vluchtig den inhoud en met i geeuw Het hij liet papier in het vuur Willen De tweede brief boezemde hem meer be langatMhng in Maar die belangstellinj B niet van aangenanien aard Hel K n sehriiven van n advocaat die verklaringen bevatte niet geschikt om zijn hechte luim te verlieteren Bijna een roilt Hoen was noodig om zijn verwarde geidnilddelon te regelen en zijn landgoederen weer rentegevend te maken Ze waren jaWo lang door een soort van rooflMJuw 21 Jnli Groote kerk 8 n Orgelbespeling 21 Jnli Reunie 8V2 Lodenvergad Dept Gouda Nut v t Algemeen Beleefd verzoekenwij geregeld tijdif mededee 1 g te mogen ontvadgen vanvergadefngcn concerten vermakelijkheden enz n deïe dan In onzeagenda te vermelden Electr Dr A Brinkman Zn Gooda Advertentiën Ni imiUDEl NUmilPrU ÜDIll TE GOUDA Het Dividend over het Boekjaar 1913 I9M IS door de Algemeene Vergadering vastgesteld op 6 o en van af 25 Juli a 8 betaalbaar bij de Heeren R MEES ZOONEN te Rotterdam JAN KALFF Co te Amsterdam HOFFMAN Co te Gonda en t n kantore der Vennootschap 3 Orgelbespeling il de Gnole ol SI JiiM bi 6oiila op DINSDAG 21 JULI 1914 des avonds 8 uur doorden Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende modewerking van eenige Dames en Heeren leerlinKii van de Solo en Orgellilasse Kr Stads Muzieitsciiool alhier Programma s tevens bewijzen van toegang zijn a 10 cent verkrijgbaar bil de boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON J DE VEN en bij den Koster ülenlhapaslilles Wijberllablelten 8almiakpastilles bij P Weijer GOUWE 136 Apotheker Het mooiste Cadeau voor een goed afgelegd examen y iioi ÏSITTX7TBI In alle opzichten geven zij voldoening Prijzen vanaf 65 gulden Jongan en Meisjespijwieien vanaf 45 gulden = EVENRUDE == buitenboord motoren Kunnen aan ieder vaartuig worden aangebracht binnen eenige minuten Proefvaarten op aanvraag Agent voor Gouda P HULLEMAIT L tadewtg 16 TtlÉoii 350 w LANGE TIENÜEWEQ 27 Teleph 313 heeft voorradig Blauwe Druiven tk 50 et per 6 ons Meloenen Pemken Tomaten Bananen Aardbeziën Aalbessen Sinaasappelen enz Aanbevelend Rijnwijn Moezelwijn Ananasbowl = Meiwijn Bessensap Te Crebas LOTISICO POLISSEN voop de trekking van 27 Juli a s te bevragen bij LOUIS BISSCHOP Gouda DE ZUID HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAO Maatsehappelijk Bapitaa TT 1 000 000 Commi8sari en Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OKVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBÜEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR J0f De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegenlage promien Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Heeren U nouWMUBHTiiH llaeen te MckoonAoren en ij C IjMVBHêCH KTetlkaeeu te UouiHt dim door KOKO U au tobruiliaD TOOT bM ta bat b KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAR OSOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEdCN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT QEEN KLEURSTOF OLIE Of VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUm 1 KOOP HET VANDAAG VAN UW DROUIST OF COlfTCUK PRIJS FL 0 7S fL 1 60 bh fl 3 00 par fUmm rtBB waoid n 1 ji N n 7 üulljiiil ircclii iRlaiKt IIV tilt HEnÉt iamdEei HMr n KM UI DEP6TH0UDERS OouW ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schobiihoven A v ZESSEN Kiimpen d IJssel A GROENKVELD Lu Zegwaard v A OOSTERLING 68 NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN Apotheek Gouden Hert P BORG MAN en ZOOü Dr P JT ISchikvkrn Borgman Apotbeker Mos§eilra i 2 Rotterdam FarticuUer Kapitaal beschikb tot elk bedrag en voor alledoeleind Ook zonder borgen naar omstandlgta Hoogst bill rente en voorw Zeer gemakk afloss Strenge gehelmh Br fr pottz v antw No 9484 Alg Ned Adv Bur Naadwllkschestr 53 araveobage 8 HOMOEOPATHIE Depfit der centrale Homoeopatische apotheek van Dr WiÜmar Schwab te Leipzig Op aanvrage pef briefkaart worden franco en gratis boekjes over homoeopathie toegezonden De geneesmiddelen worden in toLeipzig verzegelde fieschjes afgeleverd I 30 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid beataat tot het aangaan eener vtrywilligeverbintenis bij Ilr Ms Zeeihacht als i Matroos torpedomaker Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse indien reeds zeer voldoende knr Leerling Stoker minimum leeftijd 21 jaar i maximum leeft 29 jaar minimum leeftijd 21 jaar maximumleeft 28 jaar minimumIeeftijd 19 jaar maximumleeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum loeftijd 29 jaar minimum leeftijd 16 jaar maximumleoft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer do gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanviaag het zenden van efin briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder NIAGLEKILDE og FREDERIKSBERG UNIOI Is i HET BESTE i TAFELWATER TE OOUDA VERKRIJGBAAR BIJ F J J BMN V OSTIDE KLEIWEG 42 POOL § TANDMIDDKLEU zijn de befite en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundigecontrole en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandarf en endoctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL k Zonen Amsfenlam WereUtentoonlt ning QBNT 1913 Bult n medtdlnilna Lid der Jury WITTE BIOSCOOP KLEIWEG laDpame leinperaliiiir Open denren SANATOGSN F a üEK Apotheker Westhaven BIIITEHilEWOOII FtOGIIIIilil van VHIJDAG 17 totenlMt 23 JULI Als Hoofd nummer lej de WedJ Alter In eer hersteld 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG Spannend drama in 2 deelen en vele tafereelen Verder nog Journaal Seine natuuropname DE LOTELINO DIEF Comedie in 1 acte Seraphlne als dichter comisch EEN BUITENOEWONEZENDING comedie in 1 acte De hond van Seraphlne comisch geeft de HOOGSTE WAARDE i oor Gedragen Heeren ea Sameskleeding Koopt géheele ol gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten destadaanhmi te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en AJÜR ES üV Mejde WeiE ALTER 2ifi9 Ged Gracht 269 i KN HAAG A a E3ïT3D 2 extra treinen met NAAIMACHINEN zijn wederaangekomen Gemakkelijke betahngsconditiön Oude naaimachinen wordenToor de hoogste prijs ingeruild Inncliting voor reparatie 15 W VERMEULEN Kipstraat 42 Rotterdam fiOlDSCHE OIRAW Verschijnt dagelijks t lAl behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreetd Zondagsblad 1 50 Idem frdni o per post 1 90 AboniHMiienten worden dagelijks aangenoftien aan ons Bureau Makkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc tJitgevers A BRINKMAN EN 200N teerde Lt kwaiei leiding Maar afgezien van hot fuiaiilnek voordeel en ook atgüzien van d vraag of deze handelwijze van Il gemeente wel uil een oogpunt van goede trouw door den beugel kan schijnt nel de Oommtaaie toe dat de gemeente door zoo te doen in slrijd zou üandeleu met de thans van ii achl zijnde couces rie oorwaardea Ue Commissie berekent dan wal ongeveer de kosten zullen zyn mdien de goiiieonte het bedrijf van i Goudsche Wa terleidingMaatschappij bij bet einde van de Imar verleende concessie naast en dan op de wijzg zooals de concessionaris aanbie dt tt doen het drinkwater voor haar ingezetenen gaat betrekken uit de rivier ile Lek iJeze koeten die over een afzieubaren lijd uit do bij de gemoentowa terleiding Ie maken brulo wmuten zullen muelen worden opgebracht zullen ais Cl itortum kunnen dienen voor de vraag ol oudir de gegeven omstandigheden gemeente exploitatie al dan niet te duur is Artikel 21 der geldende concessievoorwaarden bepaalt dat in geval van naasting de desliundigen ter bepaling van den pry vooi de overneming zullen hebben lekenlng te houden met den toestand der gebouwen machineneèu enz en de gemiddelde nettoopbrengst die de onderneming in de laatste tien aan de naasting vooiafgaande jaren heeft afgeworpen In de eerste plaats zal dus aan den concesBionans moeten worden vergoed hel kapitaal dat lu do onderneming is gestoken naar de waarde die dat kapitaal op liet oogenblik van de naasting kan geaciit worden te vertegenwoordigen Hiervoor kan gevoegelyk worden aangenomen het bedrag waartoe dt accountant Morel m zyn rapport komt Deze desl undige beK kenl nl dat de gemeente by het eindü d r concessie als prys voor de inrichtingen enz zal te betalen hebben een som van ongeveer I 270 000 Als tweede factor moet gelden de gemiddelde nettoopbrengst over de laatste lU jaren der concessie dus over de jalen 1911 tot on met 1920 Op dit oogenblik zijn aan de Ooinmissif bt end nog slecUlö de wmstcyters over de boekjaren tol en met 191 ï Volgens de wmst en verliesrekeningen van de laatste drie jaren 1911 1912 en 191 i kon aan de aandeelhouders uitgekeerd worden en di vidend berekend naar respectievelijk 8 8 en 9 van hun aandeel Het is zeer waarschijnlijk dat dit dividend in do latere jaren wanneer naasting m uitzicht is gesteld nog zal worden opgewerkt en dat dit over de drie laatste jaren der concessie stellig 10 zal bedragen De Commissie kan dus de gemiddelde wuist over htt bedoelde tijdperk veilig op 9 taxeeren 2ij neemt aan dat mï tde gemiddelde opbrengst in de concessievoorwaarden bedoeld op deze wijze irekening kan worden gehouden dat wat de winst meer hl eft opgi leverd dan interitit an in de zaak gestoken kapitaal aan den couees sionaris in den vorm vaneen som ineen moei worden vergoed Zij komt dan tot dl volgende berekening in de 9 y gemiddelde winst zit 5 aan kapitaalmler fi blytt dus over 4 X ondernemersntnst liet aaudeelenkapitaal vertegenwoordigt een bedrag van f 2bO 000 4 over dat bedrag geeft een som van f 1040U Wanneer deze som wordt herleid tot ttapilaal dan wordt dit een bedrag van M maal f 10400 f 208 000 De slotsom der iCommisale is dus dat de gemeente liühalve de bovengenoemde som van 270 000 nog een l edrag hebben te belalen van f 208 00ü als vergoeding voor wlustdervinu dus In het gefaeel een bedrag van f 478 000 of rond f 500 000 Zooals de Commissie boven opmerkte zal de gemeente behalve deze naastingssom zich nog uitgaven hebben te geti oosten verbonden aan het maken van de werken voor een waterleiding uit de rivier De Lek Doze uitgaven worden door den heer Uraal voor zijne Maatschappy begroot op rond f 225 000 Daar het natuui lijk niet in het belang van de Goudsche WatcrleidingMy zou zijn deze koslm te laag voor te stellen kan dezo som veilig als basis voor de berekening worden aangenomen Zolfs is het zeer waarscliyulyk dal wanneer de gemeente de werken zal moeten uUvowen deze bogroolmg aanmerkehjk zal tegenvallen De gemeente zal dus in 1931 wanneer tot eigen exploitalie mocht worden besloten een som hebben op t rengen van 500 00Ü f f 225 000 A t 786 000 Zij zal daarvoor hebben te leenen Stelt men den rentevoet dier ieenmg op i met aflossing in 35 jaar dan zal de gemeente voor haar waterleiding althans in de uerste jaren moeten opbrengen f 32 025 4 f 20 715 f 53 340 per jaar Daartegenover zal natuurlijk kunnen staan de winst uil haar waterleidingbedrijf Volgens de wmst en verliesrekening van het afgeloopen jaar van de Goudsche Wa terleidingMaatschappij bedroeg t winstsaldo rond f ilJ lOO Wordt daarby het bedrag gevoegd dat op die rekening voor afschryvjngen Is uitgetrokken zynde rond f 6dOÜ dan komt men dus tot een totale winst van f J9 400 De Commissie acht hot zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente als zy eenmaal Is overgegaan het bedrijf in eigen handen te nemen tenminste binnen een lange reeks van jaren een lioogere winst zal kunnen boeken Zij acht sich daarom gerechtigd dit bedrag als maatstal voor hare berekeningen aan te nomen Aan don anderen kant moet ook rekening worden gehouden mot winstdurving die do gemeente zal te lijden hebben Indien de concessie Is vervallen Volgons art 20 der concessievoorwaarden geniet toch do gemeente van het deel der zuiviire winst die boven de fi van het uanlogkapitaal m gevormd em uuudeul van 20 o Over bel laaialt boekjaar vertegenwoordigde dit oandit 1 een bedrog van f J120 Zooals boven is opgemerkt ib het mul aan te uemen dat deze som tn du aan de naasting onmiddeihjk vooialgaande jaien lager zal zyn De winstderving kan duH voor do gemeente goi voegelyk op een bedrag van f dl2U per jtiai worden geschak De t ommiHsie komt dan tot de volgende vergelijking van kosten üy eigen exploitatie zal de g meent6 op een jaarlijksche bate kunnen rekenen van f J94Ü0 3120 1 3 1260 Zlj zal ilaartegenover onder de uitgaven op haar jaarlijksche begrootmg hebben uit te trekken oen bedrag van f 53340 Deze cijfers naast elkaar plaatsende koml de Commissie lot een verlies van f 10700 welke Bom door belasting zal mouten worden gedekt Heeft de Commibsie hiermede nachten aan ie toonen dat het gemeentelijk waterkidingbedrijf althans in de eerste reokb V au jaren aan de geipeente geld zal kosten en zütfs voor een niet onaanzienlijk bcKlrag met moeilijk is het in te zien dat verlenging der concessnl oudvr do boven bespiokon voorwaarden niet anders dan de gemokte geld kan opbrengen immers om niet eens van andere voordeelen te spreken het nieuwe artikel 20 zooals hot door Burgemeester en Wethouders 18 voorgesteld bedingt voor do gemeente oen uitkeoring van 2 van dt brutoontvangsten wegens geleverd water een uitkeering dus die ook onder de voor éen eonceBaHmaris meest ongunslige Omstandigheden althans eenige batten voor de gemeente zal opleveren Hiormedo moont de Commissie be we en te hebben dat het niet In hot finantioel belang van do gemeente kan zyn na het emdt van de concessie door naasting eon eindo te maken aan het bestaan van do Goudseho WaterloidingMij en acht zij icli gerechtigd vooralsnog eigen oxploi talie aan dm Uaad te moeten ontraden De beer Braat decide aan de Commissie mi do dat htt werk zelve verbonden aan het maken van een Lek waterleiding zcwals hij zich die voorstelt niet langer dan een jaar tyds zal in beslag nomen Wanneer dus de Raad meegaat met de voorstellon der Commissie zou de gemeente lang voordat do termijn van do thans loopendo IJselwater conoosaie verstreken Is in het bezit kunnen zyn van t en l ekwaterleiding indien bij do voor iieroiding do noodige spoed wordt betraclil vermoedelijk reeds met 1 Januari lOlfi Immers uit de besprekingen met haar Diroeteur is tol voldoening dor Commissie gebleken dat de WatorioidingMaatflchappy wanneer eenmaal overoonBtemming met de gemeente is verkregen niets liever wil lan zoo spoedig mogelijk het water uit de Lek naar de ge Het Rapport dep Waterleiding commissie Slot Id hi tget D wij Zaterdag uu hf t llapport der Commiöwie htjbben gepubliceerd lieelt slj beweerd dal waaneer eeatuaal de concetisiouans op voor de gemeente aaniieluelijke voorwaarden bereid wordt gevooclen ziju waterleidingbedrijf op de verlaugde nijze It leorgauiueeren het eenvoudig etn quaestie vai hnaneieele over wegingen zou worden of coucesmeverlenging zal ptaals hebben dan wel naasting van het Ixsdrgf door de gemeente en ex loitatio daarvan van gei entöwege Dezo iH wermg la lulUijHchen alleen dan juidt wanneer men niet onder alle omutandigheden guiueentelgke exploitatie van eea Iniiüliliug van zoo n groot algemeen nut ftlM een diinkwaterleidmg vfrkiewelgk acht Ue Cominiaiiie stolt zich echter niet op aat MtandpuQt Wei acht zij m h t algemeen eigen lieheer van een drinkwaterleiding voor gemeenten aangewezen en zoo ZIJ den Kaad dan ook had te adviseeren over de inrichting van een geheel lAeawe waterleiding zij niet zou aarzebii daarvoor den vorm van een gemeentibedrijl te kiezen Nu echter in deze gemei utö reeds een waterleiding beslaat beheerd door een Maatschappij die steeds lot volle tevredenheid voor de gemeente Is WPrkzaam geweest meent zij dat een vergelijking der bij beidi bedrijfsvormen voor de gemeente te verwachten liaten moT do tiesUsBlng den doorslag moet geAn Met andore woorden blijkt dat het jnakon en eiploiteeren van een Lekwater Iding door de gemeente zelve met inacht ming van den voor de naasting te beoliën prijs belangrijk minder wrnst zal pleveren dan wanneer een rn ander met i jVerlenging der concessie zou geschieden ioor do Goudachc Water leid Ing Mij dan ioht de Commissie het in slnjd met het gemeentebelang ook dan nog aan het eerste de voorkeur te geven Volledigheidslialvo staat de Commisaie ven Btil liij een derde oplossing die zij wei eens heelt hooren opperen en waarop ook de hoer Docen m zijn rapport schijnt te doelen Deze ie dat de Temoente zelve zonder naasting en naast de IJsselwaterluding van den concfssionaris een Lekwatei leiding maakt en daaruit drinkwater voor haar ingezetenen verkrijgbaar Btelt Hierdoor zou natuurlijk de gemeente verondersteld althans dat zij aan de concurr ntie van de Goudsche Waterleiding Mit het hoofd zou kunneii bieden Rich d kosten van het overnemen der werken van die Maatschappij kunnen besparen 01 eigenlijk nog maar voor een deel Iipmers het is duidelijk dat na naasting dl werken voor een niet gering doel zullen kunnen dienstbaar worden gemaakt aan de dan door de f emeente geëxploi FEVILLETOIM millionaire Is I en mlllloen vraagt hij met een stembuiging alsof hij zeggen v ilde Dat IS weinig ik heb twaalf mIK hoen Iserstein zat langen tyd peinzend mpt den brief in de hand eindelijk stond uy op schelde en liet zich aankieeden zobdcr echter aan deze belangrijke bezigheid de gewone aandacht te wijden Ilijl ging naar Katharlna welke niet wa uitgereden Tuflflclien hen had een heftige woordenstrijd plaats waarvan het slot was dat Iserstein haar woedend verliet I en Iwroemd opera zanger zou dien i lfden avond als Raoul in de Hugenooten optreden trots het heerlijke weer waren ftlle plaatsen inde opera bezet Op den t orsten rang was alleen de loge van me rouw von Salten nog ledig Iemand maakte een opBierklng over het wegblijven van het vertÜfcffde paar waarop ldpngef ld dadelyk een geheimzinnig gi zidnt zotte dat lefs bijzonders deed verwachten Lengefeld hoorde met een glimlaeh eenige oogenbhkken naar dien maalstroom van woorden en zeide toen Hebben de boeren dan het allerlaat te niejiws nog Met vdniomen Allen koken hefii aan Zelfs Tosca hoog voorover om naar het nieuwtje te luisteren ofschoon Trotting haar juist het pfan verklaarde van zijn nieuwe epofl Iwan den verschrikkelijke iBorstein is vanevond naar Wcenen vertfokkan Ah roede nu weer Dat verried teleurstelling moer nieuws verwacht Ja hil vertrokken en komt metmeer terug De verloving Is afgebroken Ditmaal koorde Tosea het gelaal gelitil naar Longofeld zoodat oen afkeitrendo blik van Trotting haar aandacht moost vpstigon op Iwan don versehrikkelyke Lengefeld werd intusschon van allo kanten met vragen overstelpt Wat was r gebeurd Hoo was hy daartoe gekomen Natuurlijk oen fijn overtogdo streek van Katbarina Op die vrouw viel goon rekening temaken Twee weken voor hot hu wolijk de verloving to verbreken Fow het was ongehoord Het behoeft nauwelijks ge egd te worden dat vijf minuten later in alle logos hot verhaal van ïjongofeld bekend was en dat m dt pauzes minder over den bi roemdon zanger dan wol over dit into rossanto schandaal van mevrouw von Sal ten en prins Isorstein gesproken word Vooral de dainos gaven uiting ann oen diepgevoeld medelijden Die arme mevrouw von Salten Dat was nu de tweede maal dal zy zoo n bittere ervaring opdeed nu nog droeviger I erst verlaten door don man dion zli bomlndo en nu door den man met wien zy in het huwelijk zou tredenl Haar lot wan toch verschrikkelijk Helaas heeft zij dat ot toch wel verulend Boontje komt om zijn loontje zegt het spreokwoortT en nii oogst Kathartna slechts wat zij gezaaid hooft uitgemergeld Mon had Prinses of Gravin Gefergpcd wierp de prins d n brief op Intel Zoo erg liad luj zich dien toestand met voorgesteld Het duurde oen geruime poos voor hy den derden brief opnam die eveneens uit Weenen kwam Dit schryven kwam van den vriend die hem op het bal Goldberg geïntroduceerd had ea luidde als volgt Waarde Nicol Ik ben in het algemeeneen verklaard vijand van brieven schrijven Waar zyn de telegrafen voor alsW 70 niet gebruiken Maor vandaagbreng Ik een offer aan de vriendschapen doe wat Ik sedert jaren niet gedaanheb Luister nu l en uur geleden zit ikaan mijn onlhi t toen baron Goldberg bijmij wordt aangediend Verduiveld wat een eer geschiedt me dacht ik Natuurlijk ontvang ik den kruipend beleefden kerel met de grootste voorkomendheid Men kan met beleefd genoeg 7ijn tegenover zoo n milhonair Nu hij vouwt zich in allerlei bochten spreekt van de kansen op het behoud van den vrede van het weer van de verkoudheid van Paulma Lucca en vraagt toen zoo ter 1om S met wie raijn vriend prins Isorstein t ch eigenlijk verloofd is Ik noem de geboren barones von Hohenfels en spreek niet ver haar als de weduwe van den handel eraad Zoo dus rene Hohenfels zegt hy peinzend Van Hohenfels Alsingen Ik zeg ja Hij laat een veelheteekenend Hm hooren Oude adel zegt hil goede oude adel maar verarmd Ik zeg hwn dat zij weduwe en