Goudsche Courant, maandag 20 juli 1914

Ingezonden Mededeelingen vereeniging Herwonnen tuberculose bestrijding ca gebracht Levenskracht f 300 op DE cJOI O S I AU ER8 CACAO tn bfusaerx Door de politie is alhier een gesignaleerd e aangehouden die wegens het niet betalen zijner boete een dag hechtenis moest ondergaan De aangehoudone heeft er thans echter maar de voorkeur aan gegeven zijn boete te voldoen olus De zeilvereeniging Eolus heeft gisteren wegens windstilte haar wedstrijd moeten staken nadat er slechts een ronde gezeild was Van deze ronde was de uitslag 1 Heppeher met de Zwaluw 2 Stol met Labrechta 3 J Roelofs met de Diana De wedstrijd zal 9 Augustus worden voortgezet Electrische Centrale Het kwam ons niet onaardig voor eens aan de hand dep rapporten van den Heer Nagtglas Versteeg adviseur der Gemeente Gouda in 1908 in zake een op te richten Electrische Centrale na te gaan hoeveel beter en vlugger zich het electrische bedrijf in de eerste 3V2 jaar van zijn in werking zijn heeft ontwikkeld Het is in het minst niet onze bedoeling hiermede aan te toonen dat genoemde adviseur niet m zorg heeft geprojecteerd echter wel om erop te wijzen dat men bij het overwegen van nieuw op te richten of te bouwen Gemeentelijke instellingen niet te angstvallig dient te zijn en de zaken niet te klein moet aanvatten Hieronder volgen na enkele getallen Plan 1908 Omschrijving der Zaken Grootte opdracht van B en W was bouw van Centr geschikt v aantal gloeil en voor aantal Paardekr In de derde periode van rapport zijn aangesloten gedacht tot lamp aangesloten Paardekrachten Vooi estelde prijs van het licht in ct Lengte van het kabelnet in Kilometers Grootte der machines totaal in K Watt Verwarmd oppervlak aller ketels qM In derde periode van rapport zijn de verbrniksgetallen als volgt gedacht Licht ontvangsten in vol jaar in Fl Kracht ontvangsten in vol jaar in Fl Aan meterhuren ontvangen in vol jaar in Fl Totaal ontvangen uit deze posten Fl 34 030 Uitgaven a steenkolen bij f 9 p ton franco ketelhuis f 5640 Toestand 1914 2000 3200 gelijk tijd in 200 werk 100 4500 11125 926 300 28 22 20 14 22 5 27 1200 425 140 120 in 1913 24 750 27 199 7 680 21 009 1 600 2 276 50 484 14 607 bij fi 10 15 Uit deze opsomming is vooral goed zichtbaar de groote ontvangsten welke uit de levering krachtstroom zijn verkregen en die 3 maal grooter zijn dau de schatting van 1908 Zij zullen hoewel de tarieven billijk zijn nog veel hooger worden in do eerstvolgende jaren Naar wij vernemen zijn op 1 Juli 1914 aangeslotep aan het kabelnet der Centrale 404 perceelen met 11 125 lampen gerekend tegen 50 kaars elk benevens 321 electromotoren met totaal 926 PK Binnen enkele maanden zullen hierbij nog worden aangeloten een drietal hoogspanningsafnemers n l twee hoogspanningsstations op de terreinen der Kon Stearine kaarsenfabriek benevens 1 dergelijk station bij de Fa J Kortenoever Zoon Nettenfabriek Hierdoor zullen o m zeker nog een 140 200 P k meer op de netten der Centrale aangesloten zijn Wat de stroomlevering naar Haastrecht aangaat deze hoopt men als nog enkele vergunningen binnengekomen zgn met zooveel kracht aan te vatten dat nog vóór het einde van het jaar 1914 ook aldaar electriciteit voor licht en kracht verkrijgbaar zal zgn Met de capaciteit van de installaties te Haastrecht wordt dan het totaal der aansluitwaarde verhoogd Voorloopige onderhandelingen met verdere buitenGemeenten zyn loopen Valona zelf is zoo i oed als geheel onverdedigd De consuls en de commandanten der taliaansche en Oostenrijksche oorlogsschepen hebben tusachen de haven en de stad een neutrale zdne vastgesteld waarheen de bevolking zich kan begeven om zich aldus te beschermen Albanië heeft uit Oostenrijk op bestelling 12 stukken graohut ontvangen doch de Holiandsche officieren weigeren om daarmede iets uit te voeren omdat de kanonnen te oud zgn Deopstandelingen hebben op de heuvelsrondom de stad het geschut opgesteld dat zij op de regeeringstroepen veroverden 4 De brieven der opstandelingen aan de gezanten van Italië Rusland Engeland en Frankrijk werden Vrijdagmiddag overhandigd Zij zijn in eerbiedigen toon gesteld De rebellen verzoeken de gezanten bemiddelend te willen optreden bij de samenkomst te Sjiak waar de opstandelingen hun wensch zullen te kennen geven om onnoodig bloedvergieten te voorkomen De gezanten besloten de gezanten van OostenrijkHongarije en Duitschland met de wenschen der rebellen in kennis te stellen en in hun antwoord er op aan te dringen ook aan de vertegenwoordigers der andere mogendheden zulke brieven te zenden Eerst daarna zal men een beslissing nemen Kapltoin FabiuB neemt oatslag Uit Durazzo wordt dd 19 Juli geseind dat liij on inspectie van do artillerieat deeÜDgon Zaterdag door Vorst Wühetm welltc tevRns lu oogdo gunstige posities vant te stollen voor hut aangekomen berggfHchtit liet de Vorst zlcti voorlichU D door den beeldhouwer lurschnor Kapitein Fablus achtte zioh hierdoor gepasseerd on heeft daarop zijn ontslag ingediend KüSLAND Knsland fl ontwaking De reis van President Poincaró naar Rusland is voor soihmige organen der Franscho pers aanleiding op de militaire krachtinspanning te wijzon door Rusland in den laatsten tijd aan den dag gelegd De Matin doet dit met bijzondereu nadruk in een telegram uit Petersburg van zijn bijzonderen correspondent De reis van president Poinoaró aldus laat zich deze uit heeft plaats op een oogonblik waarop de buitengewone ontwaking van Rusland luisterrijk aan het licht treedt Op alle gebieden van den menschelijken arbeid landbouw handel industrie leger marine openbaar onderwijs zijn in zeer korten tijd reusachtige schreden afgelegd De Russen van allo standen en beroepen zijn zich met één slag van de ontzettende macht van hun land bewust geworden Zij willen dat deze macht ook voor het baitenland ook voor hun tegenstanders zichtbaar zal zijn Op de vergrooting van het Duitsche leger heeft Frankrijk met de wet op den driejarigen diensttijd en Rusland met een vermeerdering van zijn legercontingent geantwoord die aan het Russische Rijk in de eerste maand van 1916 een verpletterend overwicht op alle Europeesche legers zal geven Rusland geheel alleen zal een vredescontingent bezitten dat in aantal de vereenlgde legers van het Drievoudig Verbond overtreft Dank zij den spoedigen bouw vau strategische spoorwagen zal Rusland evenwel als de andere militaire Mogendheden tot mobilisatie kunnen overgaan Van dezelfde kraohtinspanning geeft de Russische marine blijk wier begrooting thans zelfs die van Engeland te boven gaat Rusland die nog geen 8 tal jaren geleden als militaire Mogendheid gering geschat werd ia op weg de storkate milit Mogendheid te worden die de wereld ooit heeft gezien Rusland wil geen oorlog evenmin als Frankrijk Keizer Nicolaas zeide nog eenigen tijd geleden tot een Fransch diplomaat Wij willen sterk genoeg zijn om den vrodo te kunnen afdwingen Rusland zal sommige handelingen van Duitschland als daar zijn de zending van Liman von Sanders naar OonstaiHinopel en de arrestatie van geziene Russische onderdanen onder voorwendsel van apionnage of ook de heftige taal van correspondenten van Berlijnsche bladen niet meer toelaten Sedert eenige maanden reeds spreekt de Russische diplomatie op een nieuwen toon met de Duitsche diplomatie Vroeger was die toon aarzelend thans is hij vast Tot dusver heeft Duitschland zich eenige vrijheden met Rusland kunnen veroorloven Thans vreest het Rusland Er zijn in Petersburg nog maar eenige weinige politici die een Fransch Rusaiach Duitsch e entente voorstaan Zulk een entente wordt steeds minder mogelijk Frankrijk en Duitschland zijn door het verleden geBoheiden Dnitschland en Rusland zijn echter door de toekomst gescheiden Deze toekomst zal een ontzettende Duitsch Rossische oorlog op oeconomisch gebied zijn ËMOXKAND De DuÜBche kroonpr naar Engeland De Londensche Standard deelt naar de Maand Crt meldt mede uit goede bron vernomen te hebben dat de Duitsche kroonprins bij het bezoek van de Duitsche vloot aan Portsmouth dat in den herfst van dit jaar plaats heeft waarschgnlijk het commando van do vloot op zich nemen en in verband hiermede een week in Engeland vertoeven zal Zooals men weet is de kroonprins chef van het lie huzaren regiment dat zich te Aldershot in garnizoen bevindt Bij dit bezoek hoopt hij zijn regiment te kunnen inspecteeren In officieele kringen te Berlijn is van dit plan echter niets bekend ZBlonLr en larn d Prins Hendrik te Petersburg De correspondent van het Hbid te Petersburg schrijft d d 2 15 Juli De Nederlandsche kolonie te Petersburg beleeft onvergetelijke dagen door de aankoms van de Zeeland die Prins Hendrik Jer Nederlanden naar Rusland bracht Toen Zaterdagnamiddag de Zeeland de rivier kwam opstoomen bij t mooiste zomerweer stond er aan de Nowa kade buiten de autoriteiten gekomen om den Prins offi cieel tp ontvangen een groote menigte geschaard waaronder vele leden der Nederlandsche kolonie uit wier midden een luid hoera opging toen Z K H aan wal stapte Wel vertrok prins Hendrik die Potersburg geheel incognito bezocht terstond per automobiel naar Zarskoje Selo waar hij intrek nam in t paleis van grootvoratin Maria Pavlovna maar reeds Dinsdag hadden de Nederlanders de vreugde Z K H weer in de stad te zien Toen toch had er by Hr Ms gezant baron Sweersts de Landas Wyborgh een dejeuner plaats ter eere van den Prins waar mede aanzaten de adjudanten van Prins Hendrik de leden van gezantschap en consulaat het bestuur der Nederlandsche Vereeniging te Petersburg en een aantal andere leden der Nederlandsche kolonie Gedurende en na het dt jeuner had de Prins met allo aanwezigen een soms vrij lang onderhoud en toonde Z K H een levendige belangstelling voor hun leven en werken Den namiddag van denzelfden dag vertoonde zich Prins Hendrik nogmaals nu op eenen rapüt ten huize van den consul der Nederlanden don heer Van Gilse van der Pais waar ook grootvorstin Maria Pavlovna aanwezig was en waar een vijf en zeventigtal dames en heeren der kolonie aan Z K H werd voorgesteld De ontvangst die den ofücieren van de Zeeland te beurt valt van officieel Russische zijde is buitengewoon hartelijk terwijl de leden der Nederlandsche Vereeniging hun best doen om den gasten hun verblyf alhier zoo vol afwisseling en zoo vroolijk mogelijk te doen zijn Zoo zat er Zondag een 60 tal personen aan bij een feestmaal voor den staf der Zeeland georganiseerd door de Vereeniging en noodigde de heer Van Gilse van der Pais een groot gezelschap uit tot een diner op zijn buiten bij Oranienbaum in een tooverachtige omgeving gelegen Ook de matrozen en mariniers worden niet vergeten en fuiven in het keizerlijke volkshuis nu eens als gasten van de Russische marine dan eens van de Nederlandsche Vereeniging waarvan een aantal leden zich welwillend ter beschikking stelde om als tolken en leiders op te treden Nog menige gezellige bijeenkomst staat er te wachten e n met groot leedwezen zal Petersburgsch Nederland aan t einde dezer feestweek de Zeeland weer zien vertrekken Reuter seint uit St Petersbnrg Prins Hendrik der Nederlanden ia na een kort verblijf te Moskou hier teruggekeerd en ging Zaterdagmiddag scheep op den kruiser 2 eeiand tot het aanvaarden van de thuisreis Overste Thomson Mevrouw Thomson heeft van den koning van Montenegro het kruis in de ordti van Danilo ontvangen met een begeleidend schrijven waarin de koning hulde brengt aan de nagedachtenia van den overleden held Onze officieren in Albanië Het toppnnt van Albanies ondankbaarheid schijnt nu tooh genaderd te worden Aan de Frankf Zeit wordt uit Durjzzo geseind dat de ontstemming tegen de Nederlandsche officieren aldaar toeneemt Het wordt steeds duidelijker durft de Duitsche berichtgever seinen dat de twee gevangen kameraden alsdan door de rebellen worden opgehangen Pestbestrijding in Indië Het te s Gravenhage gevormde Plaatselijk Comité voor de inzameling van gelden voor de pestbestrijding in Nederlandsch Indië is door de op 16 Juni jl gehouden collecte en de daarna afzonderlijke ingekomen bijdragen in staat gesteld een bedrag van f 20 300 ter beschikking te stellen van het Central Comité De opbrengst der collecte bedroeg f 12 320 13V2 de overige gelden zijn verzameld door middel van inteekenlijsten of als zelfstandige giften bij het Comité ingekomen De staking aan de Tram in den Haag Omtrent de dag van gisterrn achrijtt de C ouiant 1 r waren booze geruchten gegaan over de gebeurtenissen die op dezen Zondag zouden plaats grijpen Zelfs liep de tijding dat er in Rotterdam door een groot aantal bootwerker zoo iets van een aan val op de onderkruipers zou zijn voorbereid l n gelijk het gewoonlijk met dergelijke geruchten gaat de volkefantasie maakt van een mug een olifant en zoo doden de meest sensationeele verhalen do ronde Toch schenen ook de autoriteiten met geilcel zonder zorg want er waren bijzondere maatregelen getroffen In de kazernes bleven s morgens de troepen gugpconsigneerd on op straat was hoi een merkwaardig vertoon van gewapende macht Toen we in don loop van den morgen op het Plein kwamen werd dit aan alle hoeken door marechaussees te paard bewaakt en ook op liet midden van t Plein reden marechauasces siipvoets heen en weer Wie staan llcef ging dlrecüaan den haal als hij zoo n kranig vurig paard in zijn richting komen zag V n zoo werd het vormen van groepen van zeH belet De wagens van lijn 8 genoten een bijaoadere bewaking Wanneer het publiek in en uitstapte stelde zich aan beide zijden zoo n forsohe blauwe ruiter op Bovendien bevonden zich raarechauesoes en agenten op de trambaicons Zoo marcheerde gedurende den morgen alles ordelijk Het was zelfs niet bijzonder druk op straat We zijn de geheele trambaan van lijn 8 tot aan de remise te Seheveningen langs gereden Het was een merkwaardig schouwspel want het wemelde langs de geheele lijn van unifo iBon De czaar van Rusland I S o aijni tffi tea niet strenger en niet bt tey w ia a bewaakt Marechaussees te paard pöMde te paard te voet rijksveldwachters alles stond op korten afstand van elkander langs de geheele tramlijn van t Plein tot aan Seheveningen en op de drukke kruispunten waren de posten verdubbeld Behalve deze vaste posten draafden langs den gansohen weg patrouilles van marechaussees zoodat het inderdaad den schijn had of we in staat van beleg verkeerden Het publiek hield zich stil Fietsers of rijtuigen die do tram wildon volgen moesten stoppen tot er een grooten afstand was ontstaan Van de trams zelf waren de open bijwagens zeer goed gevuld maar de eerste wagen bleet typisch gei oeg gewoonlijk leeg Het publiek sohijnll nog steeds bang dat gelijk in de eerste dagen de ruiten zullen worden ingegooid Controleurs deden dienst op detramaj nu en dan zag men ook een jongiuensch lin burgerkleeding voor conducteur fungeeren Do Duitschers zijn allen weer weg hun komst is voor do directie een groot fiasco gewoest Zoo ging het vojbr zoover wij konden beoordeelen gedtjii ende den morgen overal geregeld toe f Alleen lijn 6 was in dienst De wagens jvotgden elkaar snel op De Hoofdcommiseiarls Versteeg en de commandant der marechaussee Bauduia inspecteerden per auto den veiligheidsdienst In den middag hebben we nogmaals de geheele baa vt lijn S gevolgd doch nergens eenl incident kunnen opmerken Kr weild toen van de trams zeer druk gebruili gemaakt en ook de voorwagens raakten langzamerhand bezet Op verscheidene i wagens merltten we jongelieden op ii colbert costuuBiS gekleed en blootshoofds I met de conducteurstasch op den buik Dit merkwaardige soort onderkruipers trok zich over het algemeen van de vrooliikheid die ze onder een deei van het pubfjek verwekteia weinig aan De jongemenschen verkocltten pasjes alsof ze hun heele leven ibog niet anders hadden gedaan Het scheen ons toe dat de politieuiiLcht s middaffs nog sterker was dan s morgens Wie de tramluuin volgde liep tusscben een oaa fgebroken file van uiilforme a door overal zag men de kolliakken d r maredn usseee alle lialten alle hoeken Waren iwzet Dooi de BoschJes langs Jden Ouden Scherveuingschen weg reden sterke patrpuiiles van marechaussees alsof ze in oorlogsttjcl naar vijandelijke trdepen zochten Ken groote luenschenmeiiigte was nu op striuit De antieke Soheveningscbe omnibuftj profi toerend van dezc gloriarijke dag in was voor dubbel tarief te beklimmen Maar bezweek nietiemin bijna onder de opeengepakte mensoheu liet Wet niet t i verwonderen dbt mei zulk een bew aking zulk een einl elooze ere wacht van uniformen ka bljnen en bajonetten de en pal ea dienst op lijn 8 geregeld kon plaats hebben Alle beschikbare bemanning werd door de maatschappij gebruikt om zooveel mogelijk wagens te laten loopen zoodat er op dezen schoonen zomermiddag althans eenig contact was tusschen de residentie en de badplaats Van de staking zag men niets Toen we ons a middags naar het geiwuw van den R K Volksbond begaven was er juist huishoudelijke vergadering van het tramwegpersoneel Bijzondere berichten kon men ons niet geven Alleen hoorden we dat er weer giften en sympathiebetuigingen waren ingekomen zoo zond de Ilaagsche Voetlmlvereeniging A D O een gift van f 12 Tegen den avond hebben we nog eens bij de politie geïnformeerd of er ieta gebeurd was op dezen dag waarover zoo boozo geruchten geloopen hadden Maar van eenig incident was ook op t hoofdbureau van politie niets bekend Qemengde Berichten To Haarlem schofot een jongen met een katapult door een openstaand venster van een electrische tram Het projectiel kiAm tegen de lorgnet van een dame die in de tram zat en wel met zooveel kracht dat een glas verbrijzeld word Gelukkig beschermde de lorgnet do oogon der dame die anders zeker ernstig gewond zou zijn geworden De tramdominee In tGeill Volksbl v Ned vinden wij een leekedichtje dat Anonymus uit de pen is gevlood toen hij t bericht las dat ds v d Voort v Zijp 1 1 Zondagmorgen aan een der remises van de Haagsche tram verklaard had dat sedert de Enschedésche staking er geen hem zoo sympathiek was geweest als die bij de H T M Wel foei 1 wel foei gij moest u schamen DÜB aan te porren tot den strijd Gij toont nu van wat geest gij zijt Ge spant de oproerkraaiers samen En geeft u daarbij nog hqt air Van a n t i revolutionnair Wèl zijt ge een onbetrouwbaar herder Als gij de kuddo zóó beroert De onnooz le schapen henenvoert Van t rechte pad al meer en verder Op wegen waar de wolf hen vindt En weldra meer dan een verslindt Al ware t dat een soort van staken Wat ik ontken rechtmatig was Dan gaf het voor u nóg geen pas t Dus aan te vuren k bleef het wraken Dat ge u verheugt ex dominee In zoo n verstoring van den vree Een luchtschip Men meldt uit Vlieland Vrijdagavond 9 uur hoorde men benooden den lichttoren Vlieland het snorren van een motor Een groot sigaarvormig luchtschip werd voor het bloote oog duidelijk zichtbaar Het kwam nit Westelijke richting en volgde den koers der stoomschepen naar Duitschland De kerkbrand te Streefkerk Naar aanleiding van het schrijven van Victor de Stuers die de kerkvoogden aansprakelijk stelde voor het afbranden van de kerk schrijft de heer Poort predikant te Streefkerk het volgende stuk in de N R Ct De heer Victor de Stuers beschuldigt de kerkvoogden van Streefkerk als zouden zij door zorgeloosheid mede schuld hebben aan het verbranden van ons kerkgebouw Daartegenover sta de verklaring dat in opdracht der kerkvoogdg door den kerkvoogd J De Winter zulk een onophoudelijk toezicht is gehouden op het loodgietersyrerk dat meer dan een zich er over heeft verwonderd dat de loodgieter geduldig kon werken waar hij zoozeer op de handen gekeken werd Op 6 Mei zou niet gesoldeerd worden Toch is voornoemde kerkvoogd op het dak geweest s morgens 8 uur 11 uur en 12 uur s middags is die kerkvoogd er om 3 uur geweest en is weggegaan nadat de leidekker had beloofd niet te zullen soldeeren Zes uur verliet de loodgieter het werk Kwart over zessen stond de kerk in brand Mij dunkt er is geen grond tot beschuldiging van zorgeloosheid Tot gernstelling van den heerv d S kan ik hier bijvoegen dat de kerkvoogden tot heden niet geneigd waren subsidie van het R k te vragen Het nieuwe departement van Landbouw enz Naar men aan het Hbl mededeelt heeft Willem C Bronwer te Leiderdorp de opdracht gekregen de modellen te vervaardijgen van de ontwerpen voor de bouwbeeld versieringen aap het gebouw van het departement van Landbouw Nijverheid en Handel alhier Zoowel de 4 fignren boven den hoofdingang als de versieringen van de hoekpaviljoenen en den tympap zullen naar zijn ontwerpen wordeii uitgevoerd in natuursteen Waar Brjouwer zich kant tegen destatnaire beeldkunst voor bouwwerken en streeft na rbouwbeeldknnst mag hier schrijft hei blad van een voor zijn streven belangrijke opdracht gesproken worden Nieuwe politie nniformen Naar de Avp verneemt zullen te s xlravenhage 50 nieuw aan te stellen agtmten van politie gestoken worden in een nieuw soort uniform naar Loadensch model met helmen welke een klep van voren en achter hebben Knoeierijen met spoorkaartjes Het was al sedert eenigen tijd bij de politie bekend dat zekere personen een soort van üesschentrekkers aan spoorwogkaartjes wisten te komen die door het in de drukte niet controloeren van de reizigers in den trein dienen konden om op den dag der afgifte aan het statikn der H IJ S M te Amsterdam er nadat de reis naar Den Haag w as afgelegd nogmaals een spoorreisje Amsterdam s Gravenhage mede te maken De kaartjes die alleen het dagstempel van het kantoor van afgifte droegen en das niet het knipteeken dat de treinconducteur er onderweg in behoorde aan te brengen als er controle zon geschied zyn werden bij aankomst van den reiziger in Den Haag wèl ingenomen door de controle bij den uitgang maar dan niet zooals plicht was later ingeleverd bij de a Jministratie doch door een klaarblijkelijk medeplichtig controleur verstrekt aan in het complot zijnde personen die ze voor lagen prijs wisten kwijt te raken aan reiziger met een niet al te dauw geweten en die met een der eepstvoigende treinen naar Amsterdam gingen met de bedoeling nog denzeifden dag of avond naar Den Haag terug te keeren Den volgenden dag zou natuurlijk met het kaartje als dragende een ander dagstempel niet meer zijn uitte voeren Niets was gemakkelijker om met het frauduleuze kaartje weer de terugreis naar Den Haag te maken want had de bezitter te Amsterdam zijn zaken verricht dan kocht hij eenvoudig aan het station aldaar een perronkaartje en eenmaal aangeland op het perron van vertrek naar Den Haag stapte hij gemoedelijk in den trein en reisde voor een koopje terug op het kaartje dat hy s morgens voor vertrek uit Den Haag van de sjaggeraars gekocht had Gisteren is door de politie alhier een der lieden die op besmuikte wijze op het Stationplein te s Gravenhage de kaartjes in handen wist te spelen van naar Amsterdam reizende personen gearresteerd Het is zekere V L wonende in de Boekhorststraat te s Gravenhage In verder verband met deze zaak is gisteren ook aangehouden de controleur der H IJ S M werkzaam aan het station te s Gravenhage Vao der L die bekend heeft de frauduleuze handelingen te hebben gepleegd Er moeten nog meerdere controleurs in deze zaak betrokken zijn De staking aan de Plantenboterfabriek opgeheven De staking is opgeheven Omtrent de oplossing van het conflict verneemt de Msbode het volgende De directie blijft weigeren de plaatselijke arbeidersfractie waarin haar arbeiders georganiseerd zijn te erkennen omdat van deze organisatie haar statuten en reglementen onbekend zijn Aan een organisatie uit haar eigen personeel waarvan haar te voren statuten en reglementen zijn overgelegd zal de directie evenwel alle medewerking verleenen De arbeiders kunnen nu de bestaande grieven schriftelijk aan de directie kenbaar maken deze zullen aanstonds worden onderzocht en behandeld Stadsnieuws GOUDA 20 Juli Kaashandel Mij Gouda Wij onÜeenen door de N R Crt an het verslag over 1913 14 van de V Kaashandel Mtj Gouda nog jut volgende 0e resultaten zqn in 1913 14 niet 100 gunstig geweest als verleden jaar h bnitengewone opstandelingen wa ren hiervan de oorzaak Gedurende ket boekjaar 1913 14 zijn de prijzen te veel op hetzelfde niveau blijven luiDgen om van een tijd van goedkoopen inkoop te kunnen profiteeren Ook werd de terugslag onderi nden van de verwikkelingen in den Balkan ffii een groote partij per contract verkocht werd niet afgenomen en moest met verlies worden verkocht Daarvoor is er wel een claim op 4 koopers doch daar het twijfelachtig is of die ooit geinoasseerd zal worden is deze niet onder de activa opgenomen Dan heeft de maatschappij zooals alle firma s die in Centraal Amerika Mexico Brazilië en Argentinië hun af etgebied hebben de nadeelige gevolgen ondervonden van de verwikkeUngen en slechten toestand der markt Oedeeltelijk heeft de handel daar stil gestaan anderdeels werden de contracten vernietigd terwijl het geld door de hooge koersen slecht binnen kvam Een belangrijke factor is ook de hooge prijs der blazen Nog zelden waren ze zoo duur en bij het groote frebruik veroorzaakt dit een groote winstderving Gedurende het geheele boekjaar was bet geld schaarsch en duur en deze toestand van de geldmarkt is mede ongunstig voor de maatschappij geweest De kistenmakerij werkte voordeelig en de zaken van Harmens Bros Co Ltd hadden dit jaar ook weer een gunstig verloop Blijkens de winst en verliesrekening bedraagt het saldo der exploitatie f253 244 gevende met het saldo a p en f 17 618 dividend op aandeden in andere vennootschappen een totaal van f 270 900 Na aftrek van de salarissen en onkosten f10 186 interest afschrijving van f 2879 op debiteuren en f31 419 op gebouwen terreinen inventaris bedrgfswaarde enz blijft E een aaldowinst van f 76 510 waarvan gelijk reeds gemeld 6 pet dividend wordt uitgekeerd De balans vermeldt thans aan activa gebouwen en terreinen f 150 000 motorbooten inventaris inventaris kistenmakerij en meubilair f 65 914 aandeelen ia andere vennootschappen 124 800 kas en kassiers f 167 315 voor i en f217 213 debiteuren f 474 411 bedrijfswaardef 207 000 Daartegenover staan in het passief iplaatst kapitaal f 1 160 000 crediteuren f 155 278 reserve voor debiteu ren f 4641 bnitengewone reserve voor exportzaken f lO O en de rekening van uitkeering Hoofdacte examen Voor het examen hoofdacte zijn Zaterdag jl te s Gravenhage geslaagd de heeren Th Roelofsen en J T Jansen alhier Postduiven wed vlucht Gisteren hield de Postduiven Vereeniging de Zwaluw een wedvluchtvan uit Eindhoven afstand 76 K M De duiven bereikten hare hokken alsvolgt 1ste Prijs W Jansen 11 18 31 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de Ude 12de O M Holthuijsen 11 32 28 C M Holthuijsen 11 41 31 48 27 13 04 12 14 2512 20 5912 27 29 12 26 31 12 30 2012 41 5912 44 10 J F Signer F Hofman D Holthu sen J F Signer D Holthuijsen Joh Ravestijn P V Leeuwen P V Leeuwen G L Hammer De kennis Naar wij vernemen zal ook ditmaal de Goudsche kermis weer door tal van inrichtingen van allerlei aard worden belooht Thans is reeds vergunning veriMnd aan Antoon Benner voor een lïoomcaroussel en Cake walk J Dam voor een panorama H Nijpels voor aen Danssalon J M Vermeien voor een iweetmolen G Regter voor een Lachtuis Chr de Haan voor een Beignetskrftam H J W Vallentgoed voor een Luehtachomroei Alex Benner voor een Aeroplane H van Tol voor een Théa tre H Jaeger Spriet voor een Prijs cMettent H Eoels voor een Draaünolen A Berentsen voor een Rodelbaan J Kankels voor Lustige Wielen Wed P Lahn teüi voor een Werptent J Bakker voor Vischvermaak H Regter voor een Ballen teotHoepla Voorts komen er de poïfertjes gebak en wafelkramen van onze stadgepooten W F van der Steen C J van ÜCT Steen en J Smit benevens die van Gezusters van der Steen J Wouters fima Zilver F de Haan W Gooeen J Sanders en Th Jansen en eenige kleinew koekkramen en kramen van galante E K Tuberculose bestrijding iMtat wij vernemen heeft de opbrengst Inzameling van gelden voor de r k de en verwacht men dat binnen afzienbaren tijd ook naar die Gemeenten stroom geleverd zal worden Over staken Boskoop Men schrijft ons Nu men in den laatsten t d zooveel hoort over staken bekruipt ook ons de lust hierover iets te schrijven vooral nu de actie van de Protestantsch Christelijke Tuinbouw vak vereeniging en de R K Tuin en Landarbeidersvereeniging een ongezochte aanleiding daartoe biedt Gezamenlijk hadden beide vereenigingen beraadslaagd over de mogelijkheid van een collectief arbeidscontract Reeds had een vergadering met patroons in het boomkweekersvak plaats waarin men echter niet tot eenig resultaat kwam Thans wordt per advertentie door beide bovengenoemde vereenigingen den werknemers aangeraden zich voor 1915 weer te verhuren als vroeger kon het zijn zooveel mogelijk in den geest van het door hen opgemaakt ontwerp contract Een en ander omdat zoo luidt het in de advertentie van patroonszijde nog geen voldoende overeenstemming is verkregen De vraag of een collectief arbeidscontract mogelijk en wenschelijk is is ongetwijfeld van groot belang en niet in enkele regels te beantwoorden Betrekkelijk heerschte hier nog een aartsvaderlijke toestand Men verhuurt zich met Kerstmis komt in dienst met Kerstmis bepaalt samen het loon de gift extra hat z g Kermisgeld en vertrekt weer met Kerstmis men werkt volgens de Boskoopsche wet d w z van zes tot zes en wanneer het wintert langzamerhand een half uur korter s morgens en s avonds telkens een half uur langer wanneer het opzomert verbazend middeleeuwsch niet waar Maar ook op Boskoop schijnt het getij te verloopen reeds zijn er die aan de Boskoopsche wet hebben getornd anderen die het loon hebben verhoogd weer anderen die sommige vrije dagen uitbetalen en zoo meer Nu wihmen een collectief contract dit zal echter niet zoo gemakkelijk gaan met het oog op de ingewikkeldheid van het vak OEiar zijn o a tuinjongons halfwassen boomkweekersknechts baggerlieden spitters ruwwerkers kasbazen kasjongens enz Om nog een voorltakd Jte B oemea Van f 1 in 1870 on f Ö 6 in 1890 is het loon gaandeweg geklommen tot f 1 75 en f 2 per dag op t oogenblik Al die loons verhoogingen zijn gekomen zonder werkstaking zelfs zonder dat men er over gedacht heeft Een dwingende macht zal er dan ook voorloopig niet van eenige vak vereeniging uitgaan In de eerste plaats zijn de werknemers nog niet voldoende georganiseerd en nog te weinig talryk itt de tweede plaats wordt in het gebrek te spoedig voorzien door boerenarbeiders die spoedig het grove werk begrypen in de derde plaats is er een groote groep van personen de kleinste boomkweekers uiethandelaren van wie velen niet weten of ze met tuinknecht te zijn niet meer verdienen die omdat ze afhankelijk zijn van de groote patroqns spoedig bereid gevonden zullen worden deze laatsten te helpen Indien er een staking uitbrak waarvoor wij voorloopig nog niet bang zijn dan werden de boomkweekers aanland het meest getroffen deze kunnen onmogelijk hooge loonen betalen Ons zou het daarom niet verbazen wanneer ook zij zich aaneensloten om hierover en over andore zaken zooals veilingwezen minimum prijzen verkoop condities met elkander bespreken Er dreigt eehter nog geen staking zelfs behoeft men zijn hersens niet te vermoeien met een collectief arbeidscontract Zoo doende leven wij hier nog onbezorgd voort geen stakers geen onderkruipers geen relletjes geen blanke sabels in t verschiet Van den dijk gerold Gouderak Vrijdagavond omstreeks 8 uur geraakte vermoedelijk door het schrikken van een aan den dijk liggende balk he paard van den Molenaar aan den Vest te Gouda met wagen en al van den hoogen dijk in den IJsel Het ging zoo vlug in zijn werk dat de bestuurder J van Dam geen tijd had om van den wagen af te springen Hij ging mee te water zat zelfs in het water og op den bok van zijn wagen De bestuurder was spoedig gered Het op het droge brengen van paard en wagen kostte heel wat moeite aan de velen die hulp kwamen bieden De wagen die niet geladen was werd beschadigd KERKNIEUWS Remonstr Gemeente Rotterdam Vrijdagavond heeft het kiescollege van de Remoostr Gemeente in het kerkgebouw onder voorzitterschap van ds W H Stenfert Kroese vergaderd voor het beroepen van een predikant Uit het tweetal dr Hooykaas en den heer Mackenzie is gekozen dr G E Hooykaas te Vlaairdingen Dr C E Hooykaas geboren in 1878 te Rotterdam werd in 1901 proponent bg de Rem Broederschap 10 November 1902 werd hij predikant te Boskoop en vervolgens 3 Januari 1909 predikant te Vlaardingen De naar hier beroepen predikant is de zoon van dr I Hooykaas die vele jaren het predikambt bij de Remonstr Kerk alhier vervulde Ds W Mackenzie te Brielle komt voor op een 2 tal voor Remonstrantscb predikant te Zwammerdam De Kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Krimpen a d Lek besloot in overleg met de kerkvoogden om in de vacature ontstaan door het vertrek van ds Broekers als er oen vrijzinnig predikant moet optreden zooveel mogelijk des morgens en des avonds een rechtzinnig predikant van elders te domi optreden MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien gooden aanvoer prijzen waren voor Iste kw 42 2e 38 en 3e 32 cent per half kilo Vette Kalveren nede aanvoer Iste kw 30 2e 28 3e 24 cent per half kUo Vette varkens redelijke aanvoer Iste kw 23 2e 22 3e 20 cent per half kilo Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet vee traag vette Kalveren met redelijke omzet Varkens traag en lager Schapen en Lammeren lager In prijs Ï OSTEE IJETSr Postkantoor to Gouda Lijst van de aan dit kantoor tor post bezorgde brieven en briefkaarten welke flfegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende do Ie helft der maand Juli niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Binnenland Brieven Brouwer D s Bosch van Duyl R dam Grocke Mevr Hilversum Meyer G A dam van Kooyen Anth Utrecht Rosbergen Mev O Boskoop Briefkaarten Blom T Amsterdam Simonis C Vlaming mej A de Gouda Voorde P van de A dam 1 zonder adres Buitenland Brieven Br Esdras Selzaete M Z Cüln Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bij onbèstelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegraafkantoor HERMANS Laatste Berichten De Haagsche Tramstaking Morgen zal de Directie der H T M oiqI eigen personeel ook lijn 4 tijdelijk Dezuidenbout Dulnoord doen rijden Hedenmiddag houdt de heer Iloejenljos oen interpettatio in den Haagschen liaad over de tramstaking De bedrijver van den moord in de Kalkoeastraat te s Gravenhage is thans zoover hersteld dat hij van het Ziekenhuis naar het Huis van Bewaring is overgebracht Z K H Prhis Hendrik zal 29 Juil a B van zijn reis naar het Noorden te IJinuiden terugkeeren Zweedsch eskader Te Amsterdam wordt 29 Juli a s een Zweedsch eskader verwacht Proces Mevr CaÜlaux Heden is te Parijs het proces tegen Mevr Caiilaux aangevangenl Vechtpartij in den Elzaa Te Nutzog hebhen huzaren uit Straaisburg zich met geweld toegang willen vorachatfen tot oen herberg Vlen gevecht met werklieden ontstond daarof n daarbij werden 2 huzaren gewond Duaseldorf 20 Juli De Servische regeerfng heett alhier voor drie millioen gulden ammunitie besteld Telegrafisch Weerberiebt van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 769 7 te Horta laagste stand 743 2 te St Mathieu Verwachting tot den volgenden dag In t N O zwakke tot matige O tot Z wind toenemende bewolking droog behoudens kans op onweer Zelfde temperatuur in het Z W matige Z O tot Z W wind zwaarbewolkt met veel kans op onweer of regen on koeler Of cieele Prijscourant VAN ÜKN Ëfrectenhandel leArnsterdtm 20 JULI 1914 Vorige kwra Kn n TID 80 SCuitgleeoiiiKeii 77 80 6 03 99 80 88 83 77 3B 100 74 55 100 Ned Cort Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrento 4 pet Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1900 6 pot 80 ld Obl Gr Russische Spw mij 1898 4 pet ld Obl Nicolai Spoorweg 1807 09 4 pet ld Obligatie Oe Erais sie 4 pet 70 V Japan Obl 1899 4 pet Mexico All Binnenland Obl 5 pet 100 Brazilië Funding Leening 6 pet d Obl 1899 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pot Bank en Credlet Instel llnt u Fed Bankaandeelen industr Ondetnemliii eii 50 OB J 00 49 667 22 220 Ameriean Car Foundry Comp C V A ld Smelting Reiining Oo Cort V Aand Anglo American Tele graph Cy Cert v A U 8 ateel Corp Cert V Gow Aand Kol Crcdiet liistell en Cultuar Onderuemlncen aw 225 Handelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand Ned Handel Mij C v A nUnbouw nunen 14 150 i Katahoen Mijnbouw Mij Gew Aand 151 47 Redjang Lebong Mijnbouw Mij Aond Great Cobar Aand PetrolenmOndern 1G9 570 Dordsche Petroleum Industrie Mij Gew A 572 189 188 = 23 2 94V 27 7 047 90 C17 98 27 1B4 A 100 147 Ken Ned Mij tot Expl V Petr Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy C v G A üchcepTiurt inUen 1887 27 a 94 j Ned Am StoomvaartMij Aand Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A Int Mercantile Marine Cy afgest Pref A Tabik OnderneminKen Bindjoy Tabak Mij A Dlrerien Maxwel Land Gpant Cort V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand üpoorwecen 95 90 oiv 98 26 15B 1007s Holl IJzeren Spoorwegmij Aand Mij t Expl V Staatsspoorwegen Aand Zuid Italioan Spwmij Serie A H Obl 3 pot Warschau Weenon Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg My Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand PUEMIELEKNINOKN AmstordamAand 3 pet Hongarije Theiss Re gulirungs Ges 4pct GELDKOBES Prolongatie 2 pCt