Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1914

53e laargang NIEUWE PlllLlPS HALF WATT LAMPEN VERVANGEN JLiV BOOGLAMPEN Dikwijls meende Wilson dat de vervulling van zijn wensch nabij wa maar telkens bleek dat de even energieke als goslepen Mexicaan togen de omstandigheden was opgewassen en zich opnieuw in zijn positie wist te handhaven Ditmaal heeft Iluerta het echter moeten opgeven en van ziyn diotatorialen Ipister blijft hem slechts de herinnering Uit Puerto Mexico wordt gemeld dat hij in zijn salonwagen eenige journalisten ontvangen heeft aan wie hij mededeelde dat zijn aftreden noodzakelijk geweest was Hij nam afscheid met den oprechten wensch dat de nieuwe regeering goon tegenwerking zou ondervinden in haar pogingen om het land den vrede te brengen Dit was het boste bewijs voor zijn gehechtheid aan het vaderland Victoriano Huerta staojt evenals Jnarez en Porfirio Dia nit een familie die Aztekenbloed in de aderen heeft Juarez nam hem in besoberming en zond hem naar do militaire school waaruit hg in 1875 als pionier officier terugkeerde Huerta heeft do Mexicaansche generale staf georganiseerd en onderscheidde zich by verschillende gelegenheden Hij was een aanhanger van don ouden Diaz Na diens val streed hij voor Madero tegen Orozoo maar op zulk een aarzelende wijze dat deze mot zijn vrijwilligers over de Amerikaanaohe grens kon ontkomen Later sloot Hnertaisich openlijk aan bij Felix Diaz in diens strijd tegen Madero die den 18on Februari lüi3 ten val gebracht en bij het overbrengen naar de stedelijke gevangenis buiten weten van Huerta trouwens doodgeschoten werd Huerta trad nu op als voorloopig president van Mexico en zijn logeering werd ook door alle Staten erkend behalve door Noord Amerika Daaruit ontwikkelde zich een onhoudbaio toestand Eer het tot werkelijke gevechten tussohen de twee buren kwam boden Argentinië Brazilië en ChiU hun bemiddeling aan die na langdurige onderhandelingen tot het sluiten van den vrede te Niagara Falls leidde Een der belangrijkste voorwaarden van dezen vrede was het aftroden van Hnerta Do ex president heeft nn besloten met generaal Blanquet aan boord van den Duitschen kruiser Dresden van Puerto Mexico naar Jamaica te vor De toestand in Albanië ï e rebellen staan voor Valona en mrazzo in hoofdzaak bij Sjiak Rastlal en Kawaja Godurondo de laatste J n zijn door beide partijen verwerkingen aangelegd Van tijd tot tijd het tot kleine vuurgevechten gefomen Volgens sommige berichten hebben I opstandelingen in den nacht van Zaterdag op Zondag oen poging gedaan om üurazzo te overrompelen Zij werden echter na een uiterst heftig kanon en geweervuur afgeslagen iiHeve berichten spreken van een lalsch alarm De bnitenlandsohe matrozen toDuizzo honden de wacht voor do geIntschappon Voor den konak van en vorst bevinden zich afwisselend bïwakingsafdeeliugen van alle naties met machinegeweren on kanonnen Het aantal Oostonrijkacho vrijwilligers die onder bevel van don gewezen ersteluitenant Nowak staan bedraagt S4 Bovendien zijn er verscheiden tuitschers 80 Roemeonseho vnjwillii gers Behalve de Nedorlandscho offlIjeran vormen zij do buitenlandache Ulpkrachten die den Mbretten dienste n We mBldden reeds dat kapitein abins zijn ontslag heeft genomen Heden zou te Valona de Roemoenaehe kapitein Cristeson mot 3000 man uitkomen Omtrent de Italiaansche vlootbewegingen wordt thans door de Seoolo gemeld dat de eerste divisie van hot tveede slagscbipeskader en zes torpe4obooten Spezia verlaten hebben om in Gaëta don hertog der Abruzzen aan boord te nemen zich met het eerste eskader onder admiraal d Aste te vereenigon en dan naar oen onbekende plaats van Bestemming te stoomen Het zou een vlootbetooging in de Albaneescho wateren betroffen De bijzondere verslaggever van de Seue Ereie Presso te Durazzo heeft Jeen onderhond met Pronk Bib Doda fgehad De groote mogendheden zoo sprak deze die Albanië in theorie geschapen hebben moesten hun denkbeeld ook practiscb ten uitvoer brengen De litnatie der partij van den vorst isi llecht Zij verhoudt zich wat haart FEViLLETOX ËXCEL810R Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eeüef vrijwillige verbintenis btj Hr Ma Zeemafht als Matroos torpetlomaker 40 HTICIiK EN SNEL STEEBH 6ROOTER SUCCES GEN DEP6T HANN QUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM 31 Augustus 1914 De Commissie vooV Openbare Feesten bericht hierl ij dat het plan bestaat den Verjaardag van II M do Koningin ook dit jaar weer feestelijk te lierdenken Met dit doel neemt zij Kioh voor eeue COLLECTE te houden op IWaandag 20 Juli en volgende dagen De Commissie voorn H P VAN CITTERT Voorzitter H J BITTER Secretaris minimom leeftijd 21 jaar i maximnm leeft 29 jaar minimum leeftijd 21 jaar maximumïeeft 28 jaar minimumlGeftijd 19 jaar maximumleeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd 29 jaar minimum leeftijd 16 jaar maximumleeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marino to Willemsoord den Helder Rleermaker Matroos kok Stoker 2 = klasse ig ooïf 3Di=iJ i r on Migraine worden zeker en dadeflijk genezon door de hoofdpiiinpagtille van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 llu had in den laatsten tijd ui 4 luThanlde itwien geloond dat hij een gdi um redou lind om op Katharlna vertoornd te zijn V L egenover Waldenburg kon imn dus ge 1 en aiimme gJiteurlfiuls zei ze daarom schouderophalond De goedt naamvan mevrouw Von Salten was loch al nietzoo groot maar is nu geheel Iwdorvon Zi m totaal onmogelijk geworden In onzeknnge i dat wil zeggen ik bedoel nu ooals de wereld eenmaal Is Zii had eerst vlug nn luid gesproken maar ten laatste stotterde zlj verlegen en verborg het gelaat achter haar Vtaator Met ofui bijna dreigenden blik Itad Wildenburg het oog op haar gevesliifJ al en bemerkten bet en de pijnlijke vcrleg inheid van mevrouw Von Femow sehren aanstekelijk op de ondoro dames werken Zelfs do Gommandeiise w i g ij kleurde vroesolijk en wenschto zijh honderd uren van daar Kr volgde oen oogenblik van de alleronaaagenaamste stilte Toen sprak Waldenburg scherp en met nadruk Voor u verder gaat mevrouw wenseliik u met een feit bekend te iiioken dat 11 nog niet schijnt te weten Ik koester de meeste hoogachting en toegenegenheidvoor mevrouw Von Baltom Tot bewijsdaarvoor diene dat ik haar eenmaal emptlg heb aangezocht om gravin Walden burg tl worden Wordt vwTolgd Brokkenhuis Dames I Wilt V bij hot opraimen in dezen tijd s v p denkon om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan oen der Commissieleden of per Tel n 178 on onzo beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vice Voorz B D GROOTENDORST Pen 8UNUBIIT fl komt U haiverwcce tacemoet l W doet I het werk In de helft I van den tfjd en voor de heilt I der ko t n die U aan groene tp zou ultfeven Sunlight maakt dat Uw goed niet lildt Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen ilavernIJ U De volatrektezulveriwid van Sunlight maakt haar alleen ge chikt V oor het waucben 7V vankoatbaar linnen en i V t lna kant UHiUÜ Op het tooBPol klonk de achel domu begon te spelen en de foijer Ucp UkgzMua aan ledig Ook de dames die tot don kring van ConiinandeuBe behoorden aakten zich gereed om in haar logee terug te keoWW toen plotBcling Helene haar waaier op den arm van mevrouw Von Buchtritz iegde en bijna ontsteld zeide daar komt hij Zii bedoelde WaWonburg die op het gezelschap afkwam Zou bij het nieuws reeds vernomen I bebbcn IIoc zou hij het opnemen De OonimandeuBe nam zich voor Ut uit te vorschen Zoo laat nog waarde graat sprak A tot Waldenburg die haar met een be leefden groet wilde voorbijgaan HiJ kon lóft anders dan blijven staan Dienstzaken mevrouw antwoordde M en vervolgens ook eenige andere be 4liheden Ik wilde eohter het kunstge hot niet geheel verzuimen Het kunatgenotl Alsof hem op dit mo ent niet alle kunstgenot ter wereld on echilUg ware Bij de ontmoeting in de iorpaherberg dezen morgen had hij Ka Adverteert in dil Blad A OE3lTaD A 21 Juli Groote kerk 8 u Orgolbespe ling 21 Juli Ronnie 8V2 Ledenvergad Dept Goada Nut v t Algomeee Beleefd verzoekeuvij geregeld tgdig mededeeU g te mogen ontvangen van vergadecingtn concerten vermakelijk heden enz n deze dan in onze agenda te vermelden Electr Dr A Brinkman Zn Good NIEUW ROOD Advertentiën f 0 80 per flesch f 1 00 per Liter Firma J F HERMAN Zn Door het verbindend worden der Slotuiideellngsiyst heeft het faillissement van AUG VISSER Kleermaker alhier een EINDE OENOIHEN LANBE TIEHDEWEe 60 TELEF Me ai2 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR De Curator Mr F H KRANENBURG Gouda 18 Juli 1914 11 Ageirtm Gevraagd Utah foad doen door KOKO tB gun gAbniikea voor hot to hat b door Buitenl Levensverz Mij tegen HOOGE PROVISIE KOKO i T HAAR De bekwame Veearts voor slechts f2 50 GROOT VOLLEDIG HANDBOEK der Genees en Verloskunde van het VEE een grondig onderricht tot herkenning behandeling en genezing van de Ziekten en Gebreken der Paarden Koelen Schapen Varkens enz vermeerderd met eer Handleiding over het Verblijf de Voeding Oppassing en Verzorging der Beesten benevens een Boerentydwyzer om zonder cUferen het einde van den drachttijd der Zoogdieren bij den Landbouwer aangefokt te weten door Dr L WAGENFELD bewerkt door W F STEIJGERWALL 5edr voor slechts f 2 50 is dit kolossaio boek bevattende 500 iiladz be nevens Negen groote uit slaande Platen die ter KOKO DOET HET HAAK GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSGHEND VOOR DC MOOFDHUrt KOOP HET VANDAAG VAN UW DBOOIST OF COIfTEUIL PRIJS F1 0 71 n 1 O I fL 3 00 PM fifteon Alleen Vcrt envai e n leslanil Gionlnren DnaiOw UtcitmI ed riraa B MBIMDBBiaA InMk vf N rn Z llDlIin l 1 ltn hl Z Und N lirilM ir n I irnbutv RV b HIKftl tAMDIU aur an t n AnaUrdkB Voor Fritnianil Gio DEP6TH0UDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Sflioonhoveii A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVEIiD Lnz Zegwaard A OOSTKRUNG 08 Brieven met opgave van relatien onder No 2754 Bureau v d Blad Miscli on nevens Negen groote uitPimiliIrDliiii 1 Platen die tei UeUUIUHJI verduidelijking van de ge POTTËLBËKG breken van het Vee voor den Land man en Veebezitter van onschatbare waarde z n Verkrijgbaar bij D BOLLE Bazaar van Qoedkoope Boeken te Rotterdam en verder alom Franco na ontvangst van poBtwissel groot 12 50 waarop vermeld Veearts Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronivater rroefleêcltjea graUê tterkrijghaar Qeu Agent voor Bolland CA TALONIS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M ItMLÓNJJEJr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda DE ZUID HOLLAFDSCHE Maatschappij van Verzekeririg op h t Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f LOOOOOO Comml nri en Mr M M SCHIM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING 10f De Maatscliappij slait alle soorten Levensverzekering tegtnlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOVmMBBmTKH Haven te ehoo h cen en Ij C liMfEBKB tTettkaven te tiouaa Leerling Stoker lulruDa Ulerrijwielen 2 i r eei mmu vork ti Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearvrell Hijwlelen zijo m sierlijk ea laag in prijs AGENT ADR DE GltOOT Kleiweg 79 GÜDDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam De Electrische Drukkerij van k BRI RMAK ZOO levert vlug en lot billijke prijzen ALLE SOORTEN H ANDELSDRUKWERK Ze3n cL I=a o©ford ex 12533 4 Dinsdag 21 Juli 1914 IRINT 60VMHË i© CL ws © XL d verte3n ti©TolsucL ttoox Q o a d a © art 03aa stx©l= ©anu Verechijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 hij onze Agenten den Boekhandel en de Paslkantoren I IITS DER ADVERTENTIËN Van 1 a gewone regels met bewysmunmer f 0 56 Elke regel meer 0 10 lüj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen Iwec berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vap 1 5 regels f 0 35 by vouruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKIIAN EK ZOON lijkheid daarboven is geweest dat zij daarvoor zoo weinig erkenning hebben ondervonden van don Vorst die in de eerste plaat hun dankbaarheid vorsuhuldigd was DUITSCHLAND Noodlottige brand Op de werven van Blohra on Vove raakte een in aanbouw zijnd dok in brand waarbij drie arbeiders werden gedood Het aantal gewonden is onbekend Engeland Ulster Wate reeds gisteren door do unionistische bladen als zeer waar schijnlijk werd gemeld is heden een feit geworden De Koning hoeft de leiders der verschillende b ij den Ulster crisis betrokken partijen bijeengeroepen tot een conferentie Van de Regeering zouden aan deze conferentie deelnemen de Ministers Asquith en Lloyd George terwijl de oppositie unionisten en Tories door Landsdowne en Law de lersche nationalisten door Redmond en Dillon en de UlBteriö nen door Carson en Craig zonden wordein vertegenwoordigd Te oordeelen naar den poesheven toon ie de c poaitiepera naar aanleiding van hel plan tot deze conferentie heeft aangeslagen en ook in aanmerking nemend de koele wijze waarop Redmond de officieele aankondigiog der conferentie door Asquith in het Lagerhuis beantwoordde doen vermoeden dat het initiatief daartoe door den Koning is genomen onder invloed van de oppositie al heeft dan ook Asquith dit initiatief met zijn ministerieele verantwoordelijkheid gedekt Dat deze conferentie inderdaad tot een schikking leidt is niet onwaarschijnlijk nu volgens de geruchten de Regeering reeds bijna alle eiachsn der oppositie heeft ingewilligd en men alleen nog maar kibbelt over do vraag of twee graafschappen al dan niet begrepeh zullen ziin onder de ui luiting van Home Rule voor onbepaalden tijd AUBBIKA Mexico President Wilson heeft het doel be reikt dat hij sedert het begin van zyn ambtsvervulling met hardnekkigheid nastreefde De Mexicaansche dictator werd eindelijk ter zijde gesteld breken van avond UU de vriendschap tuBHchen mevrouw von Stasch en me rouw Von Salten is dat trouwens wel te verklaren WaarschijnUj k lieeft meviouw Von Stasoh reeds van het nieuw gehoord en is zij nu bezig de verlaten brnid te troosten De lieve mevrouw Voa Slasch is zoo goed een kind dat zich door den i schijn laat verbFlnden l eze laatste woorden hoorde Waldenburg nauwelijks een oogenblik hield zijn hart bijna geheel op met kloppen loi n doorgloeide een inmge onuitsprekelijke vreugde zijn geheele wezen ich met moeite beheerschend vroeg hij Wat is er dan gebeurd Ik weel nog an nietB Wij hebben ook pas zooeven het laathle on Iwlangrijksto nieuwtje van dezen dag van mynheer von Lengetrid vernomen zei de rommandeiiRo nu Prins Iserstein heelt goed gevonden de verloving te verbreken Bij deze woorden begonnen Walden burg s oogen te acblttercn met een ongewonen glans een oogenblik verloor hij geheel en al zijn zelflieheersching Holene geloofde een ontdekking godaan te hebben Hoe kwam het toch dat haar dit niet vroeger Is Ingevallen Nthuirhjk Waldenburg was de oorzaak van het gebeurde Hij had het zeker voor zijn plicht gehouden prins Iserstein met zekere feiten bekend te maken die hij zoU nog te rechtertijd vernomen had Het afbreken der vprlovhig a het gevolg zijner raededeeUngen hij had zleh gewroken kracht betreft tot die van do rebellen als een tot vier In plaats van Durazzo zou Skoetari volgens den Prenk tot hoofdstad van Albanië gemaakt moeten worden Kapitein Fabius biedt zijn ontslag aan Gisteren meldden wlj dat kapitein Fabius zijn ontslag uit don Albaneeschen dienst heeft gevraagd naar aanleiding van hot feit dat de vorst zich tot den Woenschen beeldhouwer Gurschner wendde 0111 advies in zake het opstellen van het pas aangekomen berggescbut Ia deze lezmg juist dan kunnen we ons volkomen begrijpen dat kapitein Faliiufl zich een dergelijke lieleedigende en gchandelijk ondankbare bejegening niet te rijmen vond met de eer van een Neder landflch officier De N R Ct schrijft hierover het volgende De heer Gurschner is een beeldhouwer uit Weenen die voor den Mbret een DuitschOostenrijksch vrijwilligeralogioen heeft willen aanwerven Zeker is zoo schreef verleden week onze correspondent daarover dat die wervers een zeer laakbare ja men kan gerust zeggen e b misdadig spel speken mot diegenen die ze naar hier willen lokken en reeds ge lokt hebben Gelukkig heeft de Oostenri l sche regeering nu een stokje gestoken voor dit schandelijk gedoe ze is eeKter wel wat te laat opgetreden zoodat er nu at veel onheil en ongeluk is aangericht Zonder een heller op zak do meesten met niet meer bij zich dan de kleeren diu te u het W hadden eeitlgen zelfs met vrouw en kinderen wat wel het doorslaande bewijs is dat de arme drommels niet wisten waarvoor ze eigenlijk naar hier gingen on wat hier eigenlijk gaande was kwam verleden week een ze vent gtal dezer vrijwilligers aan in de verwachting zooals hun in Weenen aan het worfbureau verzekerd was dat hun hier alles wat ze noodtg hadden wenachteo in de ruimste mate aanwezig was Ze vestigden zich dan ook overat waar ze eten drinken en slapen konden en leefden er in de eerste dagen vroolijk cp los Toen echter hun kostgevera met de kolossale rekeningen welke de Weensche gasten in drie of vier etmalen al gemaakt hadden hij de militaire administratie kwamen om betaling en daar deze evenals het paleis weigerde werden de Weeners overal vlug op straat gezet en meldden ze zich de een na den ander bi i het Oostenrijksche of het Duitsehe gezantschap om op haar kosten weer naar huis te worden teruggezonden Deze heer Gurschner een man die lichtzinnig een aantal arme drommels door valsche voorspiegelingen in hun ongeluk jaagt hoort blijkbaar tot de militaire dilettanten met wieu naar onze correspondent heeft gemeld men tegen tenla dscïi Nieuws oordig aan het Albaneescke hof plannen omtrent militaire operaties ontwerpt vaststelt en in overleg met wien men onderhandelingen a nkn K i ponder dal de daartoe bevoegde autorit teu zijn gekend Zonder iemand te faadplegen heeft het Paleis btj de Bkodafat k de batterijbeiggeschut besteld waarfan m hettelegiaiu sprake is In do hoogste mate krenkend moet hot voor kapitehi Fabius zijn dat de vorst het advies van een man ats Gurschner stelde boven dat van hem een van degenen die Durazzo hebbeu gered die hun leven hebben veil geliad voor ziju zaak Het 18 met doenlijk om alles wat kapitein Fabius voor AlbouU en voor ijn vorst heefj gedaan hier op te soutmen biecht willen wij even zijn heldhaftig en koelbloedig gedrag van dm iöen Juni in herinnering brengen Cjewekt met het benclit dat de opstandelingen door do moerassen waadden rende bij naar majoor Koolfsema hoeft verhaald in nachtgewaad naar de stokken om de ilarmschoten te lossen Niemand wii geloovea zoo schreef onze correspondent over hem dat Fabius die zoo buitengewoon Is nauwelijks drie jaren officier is Hij ia hier niet alleen artilleriekommandant maar ook tegelijk batterijchef ja ook stukkeukommandant Dan is hij bier dan daar Met de heeren vrijwilligers schiet hij merkwaardig goed op de uit de meest intelUgento gendarmes geïmproviseerde kanonniers begrijpen hem op ean wenk Jammer dat Maandag tegen iék avond nadat htj zestien uren achMralbbacgop bergaf gehold was om dan bijdezo dan bij gene battery waar het dreigend werd de leiding op zich te nemen een kanon over ztjn voet kreeg zoodat hij nu een tameIgk stijf been beeft Zulks belet hem echter niet om plichtgetrouw zijn zoo moeilijke taak verder te vervullen l n nu wordt deze officier zoo behandeld als in het telegram omschreven Wel terecht schreef onze correspondent verleden Maandag dat te Durazzo voor onze officieren niets nuttigsmeer te doen valt dat hetgeen ze hebben gedaan al wat ze er reeds hebben opgeofferd en gewaagd door niemand meer wordt gewaardeerd maar liefst vergeten wordt dat men in bet Paleis hen al evenzoo krenkend nalatig behandelt en in de meeste gevallen negeert als men het ook met de internationale oommissie van toezicht en andere werkelgk vast ingestelde overhoidsorgauon meent te kunnen doen Vele van de onoverkomelijke moeilijkheden waarmode onze officieren tn Albanif te worstelen hebhen gehad zijn door lieden die ter zake kundig waren voorzien en voorspeld Zij hebben zich in die moeilijkheden kranig gedragen al men dat van Nederlondsche otfioieren ver wachten kon Maar een onvoorziene moel thanna even gezien en met haar eenige vluchtige woorden gewisseld die voldoend waren om hem alle hoop té benemen Nogmaals had hij haar bezworen haar lot aan hem toe te vertrouwen doch zij had volhard bij haar eisch dat hij zijn eerewoord zou houden en niets ondeme men o n haar uit de macht van Iserstetn te bevrijden Zij was daarbij angstig dat hij niet verder had durven aandringen Daarbij w fl zij niet alleen hij moest alle opzien vermijden om haar goeden naam aiet te benadeelen ÏIij bracht detr dag in groote opgewondenheid door Hoe zou hij zonder Katharma kunnen levon en toch zag hij geen mogTTTJWtaid om haar te verwerven I let kwakter v n Iserstein doorgrondde hij geiieol Hij dien man werd de piaatp voor bot eergevoel ingenomen door ijdelheid Zoolang Katharina s schoonheid en haar milliocn hem begeerlijk toeschenen zou hij In geen geval terug treden dat Blond vast Kr was ook niet aan te twijfelen in geval van nood zou hij naar het pistool grijpen Bij Waldenburg gold het leven van dien schurk voor geen duit maar Katharma was een zwakke vrouw Hij verplaatste zich in haar toestand en begreep dat zij terugbeefde voor de zware verantwoordelijkheid Hij begreep den angst waarmee zij zijn hulp afw 8 hij herkende daarin haar liefde en daardoor gevoelde hij zijn eigen liefde zoo mogelijk nog in kracht toenemen Eu dan te moeten denken dat zij over weinig tijds dien schurk zou toebehoorenl Deze gedachte maakte hem bijna krankzinnig Prinses of GraTiii AlK er geen redmiddel meer v i als ZIJ werkelijk voor hem vorloren was dan deed hij best zijn lij Sen te verlichten doop een spoedig vertrok zoo mogelijk reeds morgen Hij zou wel een voorwendsel vinden om zonder verwijl s Koning dienst te kunnen verlaten Zóó sprak jijn verat d maar wanneer b pft de liefde naar de rodoneorlngen van hot verstand goluisterdP Hij leed vreesehjk als hij de geliefde zag aan de zijde vtfii den man die haar echtgenoot zon worden maar hel verlangt n haar te zien overwon toch Haastig güig hij het operagebouw binnen iedere minuut die hij non van haar verwijderd bleef scheen hem verloren geroofd Hij hoopte hier ook Eiae aan te treffen Zu was zijn eenige troost in dozen moeilijken tijd Zij had zoo n bijzondere manier om hem moed in te spreken zij hoopte zoo vast op een gjeheurtenls een ledding een uitwog op iets dat op het laaUte oogenblik dat vorvljoekte huwelijk zou verhinderen Vol ongeduld Weef hij IMj de Commandeuse staan die hem met de vriendelijkBte woorden liezig hield eia lang allerlei omwegen tot haar doel trachtte te komen Helena kwam haar daar ij te hulp U verwacht zeker hier uw vriend Von Stasch en zijn beDiInneliJke echtgenooto aan te treffen zei ae Maar die ont i