Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1914

49 60 65 64 22 59 69 220 226 223 MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen varen voor Iste kw 43 2e 38 en 3o32V cent pet half kilo Magere ossen melkvee en vaar koeien goed aangevoerd Vette Kalveren oede aanvoer tste kW 31 2e 28 3e 25 oont per half kilo Stieren goede aanvoer 1ste kw 35 2e 31 3e 27 cent per half kUo Handel in Vet Vee traag Vette Kalveren met reedelijke handel tot iets lagere prijzen Stieren slecht do aanvoer zal niet geheel opgeraimd worden Op de magere markt was de handel stil prijzen als vorige week wenhuisen 21 Krijn Cornells onders C Vermeolen en Verburg OVERLEDEN 20 Aüda Hoogendoorn 58 j Een man toch die als dr Boflman 1 IMQ heeft op te houden moet niM j ouBtige verdenking staan een medewerker te zijn van de N If Mb g B twijfel zou zijn of daarop é tm afdoend antwoord inkomen p blijkt echter dat dr Hoffman er noriceur aan geeft om bij zijn aangeboudhig te volharden Om wat de Koerier en andere r k bladen mt de heer Polbarst en zij die van i fw meening zijn daarvan denken D bekommert zich Dr Hoffman niet Beller zijn antwoord Haar aaleiding van t ingezonden de8 Heeren Potharst heeft onderlUMkendo de eer U te berichten dat pi volgaarne aan onze Kerkelijke 0rerbeid en aan Haar alfeen antwoord wil geven Met hoogachü g Dr A C A HOFFMAN Iloada 17 Juni 1914 Btt in dit antwoord de erkenning ligt il0t hetgeen is gevraagd wordt door do Btiudsche Koerier terstond b repen IK blad toekent dan ook daarbij aan dat na dit antwoord thans wel veüig lEu worden geconstateerd dat dr Hoff iHu inderdaad de Anonymua la én zijn medewerking verleent aan de AR ct £ M deze quaestie stof zou opjagen In Ib Kk pers was wel te verwachtan De Limburger Koerier die den ba au het rollen beeft getiracht wijdt in liar bladen van Zaterdag en Maandag j l Htiketen daaraan In baar eerste artikel Itat zij op duchtige wijze de les aan de dbovensohe Courant die tegen de Umb Koerier te velde was getrokken fver do publicatie van de beide brieven De Kindh Ct noemde de artikelen ÏWk In de N R Ct apologetenwerk en nrgoleek daarbij hot schrijven van Pater Bensdorp in de Heraut De stukken nn Pater Bensdorp kunnen volgens de JJmb Koerier niet worden vergeleken met betgefffi de Anonymus deed in de S R Ct Pater Bensdorp kwam in de He teut op tegen hetgeen de redactie van de heraut had geschreven Hij kritiseerde Anonymus verdedigde in de N R C tiet de katholieke leer tegen aanvallen der redactie maar schroei propagandasrtlkelcn voor hot integralisme ten over ta van de vele liberoal katholieke Iezers er N R C Daarom is de vergelijking onjuist en do vraag is onbedacht I omdat K zoo levendig herhinert boe ge teel adders bet iuteglralisme oordeelde toen do Apologetische Vereoniging Petrus ranisius den lezers van onkatholieke bladen bij advertentie In die organen tere voorlichting omtrent kwesties van tatholieke geloolsen zedenleer aanbood JkX moobt toen nieti Door die advertenf1le § heette het alsdan van Integralen kant bracht mon geld In de kassen dor ons vijandige pers en dat was zelfs niet om brt goede doel dat ermee booogd werd veroorloofd t Is waar dat Petrus Canislus niet pologiseerde in integrallstischen geest JftWr nu AnonymoB niot slechte n nnonce neen redactioneele bijdragen fcverde naar t hart der integralen a n wat sinds enkele jaren een der meest Mti clericale organen der liberale partij Diag hoeten nu verheft zich de K 1 n dbovenschc op haren rechterstoel en verklaart 4at de waarheid verdedigd moot worden alt ij d en desnoods ook in do kolommen van oen N R Ct Wij zullen die meoning nlot betwisten De Klndbovensche Courant kent ons blad dan ook bittor slecht woar ze schrijft dat naaronzo opvatting Anonymus een atscbuWelijken en voor zijn naam hoogst compromitteerenden arbeid zou hebben verricht on dat liel bekend maken van dien naam naar onze meening zou zijn een eeuwige Bchandvlekkmg van s mans karakter Wij vragen alleen waarom de Integrale pers De Stuers Jan Kalfl e a laakte om betgeon ze lo Anonymus goedkeurt Wij voor ons hebben het bednjf noch van de eonon noch van den ander ooit Toor voroordeelenswoardig aangezien Maar wèl is Indertijd van Integra Ie zijde heftïg gelaakt wat thans de hindhovensche tracht good te praten Gelaakt in zóó scherpen trant dat toen ij die meoDen ÖaX mra ook ia nletJtatbolieke kringen Goddank voel eerlijke rocbtschapMi menschen oantrdt letKde redenen geloof hechtten aan rklarmg der N R Ct afgolegd Wer Ben uitgesproken verdenlüng dat 1 Anonymus Cathollcus Romanus een Wkend voorman was m het katholieke kwnp dat zoggen we toen fle Maasbode smadelijk van onze oaleveteit gewaagde en als hare meening te kennen gaf dot die anonieme brieven nfet minier dan falsarisaenwork der Vrijmetselarij westen wezaa Waarom wo dus getracht hebben het Basket te lichten van dezenc medewerker N R Ct Omdat we van strijd hoad n met open lzier Omdat wie voor een beginsel zogtt staan ook den mood dient te hebben t beginsel met zijn eigen i waraoonlijkholdte dekken Omdat door TeleD die anders ver Katholieke apologeliek ta liberale Widen denken don wij achtei den Ano yBiuB manneqQui peiBoneia vermoedWerden die aan diens bedrïtjï part ftoch wl hebben Omdat elmlemk wijdeJ e op de som wenschten te leveren to OM BteHing dat in bet infcegnül Jnkanp de daad niet altijd strookt ootdL i Vji nu vraagt de Emdhovensche zijdelings of onze redactie ter bevestiging dat Dr Hoaman vas Uonda de Anonymus vm de N R Ct ia geen sterker argumentrai heeft don een blooto vermelding Zeker geachte collega hebben wc sterker argumenten dan een ms lo ekomen aanduiding en het ontwijkend antwoord van den genoemde op onze infonflatle of die aanduiding juist was ai don niet Intusachen dient de vraag precies gesteld te worden Bevestiging in den vollen zin des woords dat deze of gene de steller zou zijn van de Anonymu8 artikelen kannen alleen de man die ce schreef en het blad dat ze plaatsto geven Waar de N R Ct aan het redactiegeheim is gebonden mag ze niet en z a 1 ze niot zeggen wie baar mede werker is en de antenr zeU wil t althïht niet of durft het niet in een tweede artikel zet de limb Koerier uiteen op grond waarvan het blad tot de aanwijzingen kwam die deden beslniten het bekende schrijven aan Dr Hoffman te richten Dr Hoffman zoo schrijft het blad maakte van de gelegenheid tot pertinente tegenspraak hem geboden geen gebruik Wel droeg het eerstvolgend artikel XI de serie bijdragen van Anonymus CatholicuB Romanus aan de rubriek Kerknieuws der N R Crt de voor velen zeker verrassende modedeeling aan het hoofd dat dit een slot artikel waa En in dat artikel over de kerkelgke tucht sprekend belgdt hij Aan die tucht beantwoordt schrijver dezes helaas zelf niet ten volle door deze pnblicatiën In De Tijd geeft een Gouwenaar zijn misgenoegen over Dr Hofmans s antwoord te kennen Hij doet dit aldus Aan do Katholieke openbare meening moet het antwoord van dr II intusschen zeer onvoldoende tooschijaen Niet alleen de kerkelijke overheid die er toch niet bij gehaald is door dr H om zich InteroBsant te maken maar ook het katholieke publiek waarvon hg In de verde digmg der katholieke belangen voor oen vertegenwoordiger gehouden wordt behoort kennis te bobben van de gronden dio hem bewogen om het algemeen veroordeolde ergemlswckkendo geschrijf In de N R Ct te beginnen Het is waar dat hij er schielijk meo is geëindigd trakken HH zou zich later te PargB 1 de heer mr Ö MoU mededirectenr ii r I Bijbank der NederlandHche Bank aldaar en oud lid van den Rotterdamnhen Qemeenteraad in den ouderdom van 59 jaren Het ttoffelijk overschot zal Donderdag worden ter aarde besteld op de begraafplaata te Wetterfeld bij Haarlem Tdegrafiscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILOT Hoogste barometeratand 770 1 t Horta laagste stand 750 6 te Seydisfjord Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matige veranderlijke wind zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring aanvankelijk kans op onweer of regen en koeler De reit Tan Print Hendrik Renter seint nit Stockholm d d 20 deaer Prins Hendrik der Nederlanden ia aan boord van het antaerschip Zeeland tegen 3 uur heden hier aangekomen Nadat de Zweedsche officieren die aan den Prins zijn toegevoegd en de Nederlandsehe gezant aan boord waren gekomen kwam Prins Wilhelm als vertegenwoordiger van den Koning van Zweden Prins Hendrik begroeten en geleide hem vervolgens onder hot lossen van salnntschoten van de Zeeland en van het fort naar zijn vader op het Koninklijk slot De Koning en de Koningin van Zweden gaven s avonds een diner waaraan 27 gasten aanzaten Het vertrek van Prins Hendrik is bepaald op morgenavond Koningin Moeder Zaterdag 26 dezer vertrekt de Ko ninginMoeder naar Arolsen van waar H M den 31en te Boestdijk terngkeert Offideele Prijscourant VAK DBK ËfrecteDbindel teAmsterdtn 21 JULI 1914 Muttiicciiiaircii 1 3 Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet 77= h Oostenr BelastingvrijW Kronenrente 4 pot SO i Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet 63 V Russische Obl 1906 6 pot 99V ld Obl Gr RussischeJ Spw mii 1898 4 pet 86 ld Obl Nicolni Spoorweg 1807C9 4 pot ld Obligatie 6e Emis sie 4 pot Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl Binnenland Obl Spot Brazilio Funding Leening 5 pet d Obl 1899 4 pot Venezuela Dipl Schuld 1905 B pet Buk en Credlcl lnitel Uiiteu Fed Bankaandoelen iBdutr OBdernemlBfeiil American Cai Foun dry Comp C v A ld Smelting Rellningl Co Cort V Aaiid Anglo American Tele j graph Cy Cert v A U S Steel Corp Cort V Gew Aand Kol Credlet Instell enl Cultuur Onil ruemtn n Handelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand Ned Hand6l Mij 0 v A BUnbouw HUnen Katahoen Mynbouwj Mij Gew Aand Redjang I ebong Mijn bouw Mij Aand I 151 Great Cobar Aand 4 i Petrolcom Oaileni Dordsche Petroleum In j dustrie Mij Gew A l 1G9= I Kon Ned Mij totExpl j V Petr Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy C v O A 189 tIcheepTurt mUen Ned Am Stoomvnart Mij Aand l88 i Stoomvaart Mij Zoeland Preferentie A 2 Int Mercantile Marine Cy atgest Prof A TabakOndcrnem lBC n Uindjoy Tabak Mij A 94 DlTeruB Maxwol I nd OpantI Cort v Aand 2 s Poruvian iorpora ion Lim Cort v Aand SpMTiitttn Holl IJzeren Spoorwegmij Aand 90 Mij t Expl V Staats spoorwegen Aand j ZuidItaliaan Spwmij Serie A H Obl 3 pct li Warschau Weenen Spoorwegmij Aand dito dito Act de JouissAmerika Atchison Alg l Hypb Obl 4 pct 98 Erie SpoorwegMij Gew Aand 1 25 Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A 1 155 Wabash Gew Aand GROENTEN VEILING 20 JnU 1914 Veiling Houtmansgracht 4 uur Peulen 4 tot 8 cent per pond üoperwten van 4 tot 7 cent per pond Wortelen van f 2 tot f 3 per 100 Kropsla van f 1 tot f2 per 100 Tninboonen v f 0 60 1 f 1 50 p 100 p l Smjboonen 40 cent per 1 X Speroieboonen v 10 tot 15 ot per 100 Rabarber van 4 tot 7 Komkommers 1 soort 7 2 3 h fi 777 80 62 bezochte vergadering van de afdeeling Den Haag van den Kedorl Bond van Handels en Kantoorbedienden Mercurius heeft na een inleiding door den heer H C Snel Jr lid van het Bondsbeitanr te Amsterdam de navolgende motie aangenomen De openbare vergadering enz betuigt haar sympathie met het stakende tramperBoneel in zijn recfatmatigen strijd tot verbetering zijner arbeidsvoorwaarden spreekt haar afkeuring uit over de weigering der Directie van de H T M om de vakorganisatieB te erkennen protesteert tegen het gebruik maken van het admmistratief personeel voor onderkmiperswerk en roept allo handels en kantoorbedienden op door een krachtige vakorganisatie daartegen stelling te nemen Uit do afdeelingukas werd een bedrag ad f 10 befichiktïaar gesteld voor het 8takingscomité en een inzameling gehouden aan den uitgang der zaal Relletjes Ook giitesenavond was het in de straten wmitVerkwillige trambeambten wonen zeer roerig De politie had tot op vrij grooten afstand van de woningen de straat afgezet zoodat de per auto thuisgebrachte werkwilligen geen hinder ondervonden by het uitstappen Buiten de afzetting werd hier en daar met steenen geworpen naar de politie of naar de auto s Een zestal personen werd deswege of om andere redenen gearresteerd en naar het sectiebureau Van der Venneatraat overgebracht Een rechercheur kreeg bij de relletjes een klap in het gezicht Voor de woningen van een paar trambeambten bleef de politie hun komst afwachten maar wie kwam geen werkwillige De politie het wachten moede informeerde telefonisch waar ze bleven en toen eerst bleek dat zij in de remise zonden overnachten SI= OI3 T 85 88 83 e 7GV 35 100 74 55 Athletiok Grysseels won b de athletiekwedstrijden te Hamburg de 200 meter in 22 sec van den Amerikaan Patterson en den Deen Kansen Ook in den 400 was hi no 1 met 51 sec voor den Amerikaan Pottel Dienstkleeding De directenr generaal der Posterijen on telegrafie heeft bepaald dat het dragen van kantoorjaasen door de administratie verstrekt voor adsistenten hoofdbestellers kantoorbedienden hntp telegrafisten schrijvers niet verplichtend is gesteld De dienstjassen voor dit personeel zullen voor allen worden vervaardigd van grijs linnen zonder roode uitraonsteringen Alleen op de kraag zal een distinctief van rood garen worden aangebracht bestaande nit een posthoorn bliksemflits of posthoorn met bliksemflits Aan hen die bedoeld kleedingstnk niet wenschen te ontvangen zal echter geen toelage worden gegeven N Grt 1 De pest ojf Java B het Departement van Koloniën is ontvangen het volgende telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dd 18 dezer betreffende postgevallen op Java gedurende het 14 daagBche tijdvak van 1 t m 14 dezer Afdeeling Malang 333 nieuwe postgevallen 292 dooden Toeloengagoeng B Kediri 65 en Bangil 2 doodelijke gevallen Madioen 20 nieuwe gevallen 18 dooden Soerabaja 30 nieuwe gevallen 2tj dooden Paree 53 nieuwe gevallen 50 dooden Magetan 34 nieuwe gevallen 30 dooden Malang en Magetan in de vorige periode nog respectievelijk 19 en 2 doodelijke gevallen Dank der familie Thomson De kapitein van de Kon marechaussee Thomson bracht gisteren den Minister van Oorlog een bezoek van dankbetuiging voor al wat de Regeering en in het bijzonder de Minister gedaan hebben tot de huldiging van de nagedachtenis van zyn broeder luit kol Thomson zoowel door de overbrenging van het lijk door een oorlogsschip naar het vaderland als door de overige eerbewijzen vanwege het leger den gesneuvelde van Dnrazzo gebracht Wie wordt Idenbnrg s opvolger De locomotieF noemt als ernstig candidaat voor het GonverneurGene raalschap mr J P graaf van Limburg Stimm thans tydelijk gezant in China vroeger chef van Derpartement van Bnitenl Zaken 76 98 Ome geïllustreerde Weekbladen üei Leven brengt in beeld de plechtigheid by de overbrenging van het lijk van Majoor Thomson van de Noord Brabant aan de vaste wal verder een overzicht van het afgezette gedeelte van de Handelskade de lykstoet die zich begeeft naar het Centraal Station de plechtigheid in Groningen een foto van de naaste familieleden achter de Igkbaar eenige kransen enz Verder bevat het Leven de 8 Nederlandsehe eeredootors te Groningen benoemd de staking van het trampersoneel in den Haag do verschillende relletjes daarbij aardige carioaturen de staking betreffende verder fenilleton en klein leventjes 100 gebracht de som van 1 1 Door de stflenkolengasfabriokalhier werd dezer dagen de500 muntgasmeter geplaatst Waddiiucveen In de vergadering van den Raad dezer Gemeente te houden op Woensdag 22 Juli a s worden behandeld Mededeeling van Ingekomen tukken enz Adres van de Uitgevers van hetgratis verspreid Advertentieblad vanWaddinxveen om inbsidie voor deopname van alle of cieele berichtenin dat blad Adres van A M Bruiniks omvergunning voor het overbouwen vande vloot ten Westen van zijne woning Subsidie voot den spoorwegGouda Alphen Reclames inzake Hoofd Omslagof Schoolgeld In verband met een desbetreffend verzoek van de Algomeeno Nod Wielrijdersbond de Kon Vereenigingvoor Luchtvaart en enkele anderevereonigingen is door Uurgem enWethouders dezer Gemeente beslotenliet dek van den Gashouder aan deGouwe te doen beschilderen mot deletters W X hetgeen betoekent Waddinxveen Weer van do baan Meiiwerkerk ajd IJsel In de jongste gemeontoraadzitting deelde de Wgemeester mee dat er van Rijkswege nog geen subsidie kan worden toegezegd voor de drinkwaterleiding in deze gemeente daar de Minister yan meening is dat bij de vooigestelde plannen geen rendeerende exploitatie verzekerd is Door het Rijk wordt f 1100 bijgedragen in de lÉosten voor de verbouwing der openbare lagere schoolaan den s Graveiiweg Oomlerak Maakten wij dezer dagen melding van het tegen H B opgemaakt procesverbaal wegens het toebrengen van een bloedende hoofdwonde aan een meisje op eens anders touwbaanderij werkzaam thans kunnen wij mededeelen dat met onderling goedvinden deze zaak is geschikt en geen vervolging zal plaat hebben Laatste Berichten De toestand in Albanië Rumenië heeft zich bereid verklaard in Albanië op te treden wanneer hot verzoek daartoe door alle betrokken mogendheden wordt gedaan Servië en Oostenryk Wekken 21 Juli Te Isohl zal een nieuwe bespreking worden gevoerd inzake de Ooitenrgksoh ServuKihe spanning Nieuwe Spoorwegstaking in Italië RoHR 21 Juli De leden van het syndicaat der spoorwegmannen te Ancona staken als protest tegen de straffen die aan 428 arbeiders wegens do jongste staking zijn opgelegd Spoorwegongeluk ToDLOM 21 Jnli Op 5 K M afstand van Boulogne zjjn 2 treinen op elkander geloopen werden 6 personen gedood en 30 gewond De Haagsche Tramstaking De staking aan de tram te Gravenhage hoeft heden een rustig verloop gehad Op do lijnen 4 8 en 13 benevens de stoomtram den HaagDelft wordt met beperkten dienst gereden liet drama aan don HotamelscheD weg to Amhem Ue Utichthank te Amhciii beeft heden doQ inspecteur van politie A v d M wegens liet bekende optreden in den nacht van 9 op 10 Uel bij de relleties op den Ilommelschen weg te Amhem waardoor een man werd doodgeschoten veroordeeld totGmaandon gevangenisstraf Wegene opruiing in dienr elfden nacht werd J A L aldaar veroordeeld tot 6 weken gevangenUetrat en J v G to Amhem wegens wederspannlgheld tot 14 dagen gevangenisstraf 163 4 500 188 Qepengde Berichten 94 Do Ker te appoIoD I Ter veiling te EUt Betuwo werden Ie oPFBle vroege appulen Yöllow Transparent vorhandeld tegen 20 en do t rBte vroege peren Janbazeu tegen 10 illJi cl per pond Mooie daadi l lon 8r iarige spoorwcgambtenaar te Hennep machtigde een iMJhoeUlgen ouden man die zelf steeds een klein tlmmerinansbaasje la geweest en niet In de termen valt voor ouderdomsrente het hem loekomende ouderdomsponeloen te lonen en ton eigen iMite aan te wennen i 8 iarig knaapje wonende aan den Uijndijk te Hazerewoudo dat aan het vi chjefl vangen was geraakte te water n kwam jammerlijk om hot leven Loonregeling bU do E S M Het personeel van de KJootrisohe Spoor te Haarlem hoeft van de directie modedeeling gekrogen dat wanneer op vrljo Zondagen wordt verzocht te rijden niet meer zooal tot nu toe i iJ zal worden betaald maar 100 van hot loon Verder dat overuren In den vervolge ook met 100 van hot loon extra znllen Hordm uitbetaald i 95 de tegen 9 i j 24 De ftaking aan de Tram In den Haag Vertrek van de Duitschers Gisterenavond zijn ingevolge het door den Raad van Beheer der H T M genomen besluit de nog hier vertoevende Duitschers van het station der Z H Electrische Spoor te Scheveningen vertrokken naar het Hollandsche Spoorstation te sGravenhage van waar zij te 7 45 met den nachttrein aan welken de waggon waarin zij zaten werd vastgekoppeld naar Dnitschland terugkeerden Protesteerende kantoorbedienden De gisterenavond gehouden drak BrRGERLIJKE 8ÏANU GOUDA GEBOREN 18 Annigjo Jacoba ouders G v d Bosch en G van Dam 19 Gijsbortus ouden C J Janssen en M v d Sloot Antonius Hermanns onders G J Agten en C Vogt 20 Johannes ouders C J V d Kleij en 8 den Hertog Dirk ouders P C Klgn en M Nieu 1 PEKUlKLEKKIIiaiiN AmstordamAand 3pct 100 Hongarije Thei8s Re gulirungs Ges 4 pet 147 GELDKOERS Prolongatie 2 z pCt lOÜ 6 Een demonstratie Hen meldt uit Amsterdam Zondagmiddag hield de anarchistische propagandagroep Haarlemmerpoort en Omstreken een druk be met willen TestTgen £ en aantal familieleden en vrienden van Haerta gaan 1 met het stoomBcbip City of Mexico naar Galveston terwijl de kanonneer boot Bravo de overige metgezellen van den afgetreden dictator vervoeren zal Feankbuk Spionnage Uit Rouen wordt geseind dat een nieawe apionnagezaak is ontdekt in het kleine plaatsje Thiberville De priester der gemeente FontaineleLonvet waa voor eenigen tijd van een reis naar Daitschland en Oostenrijk teruggekeerd Na ztin temgkeier begaf hij zich naar den chef van het spoorwegstation te Thiberveille wien hij vroeg hem het plan en de orders bij mobilisatie te willen ter l and stellen welke zich in een verzegelden briefomslag ten bureele van den chef bevinden om in geval dit noodig mocl t zijn te worden geopend De priester beloofde den stationschef voor znn dienst een bedrag van 500 fracs De chef ging schijnbaar op het voontel in Hy het den priester evenwel arresteeren op bet oogenblik dat hij de stukken wilde fotografeeren De arrestatie geschiedde op grond van spionnage teh gunste van Daitschland Uevr CaitlftDi Otsteren versoheen mevrouw Ciüllaax voor haar rechters beschuldigd dat zij op 16 Maart 1914 te Farijg een opzettelijken moord hoeft gepleegd op dm persoon van lastOD Catioetlo mot deze omHtandlghdd dat de moord begaan ia met voorbedachten rade welke misdaad voor zim la door de artikelen 29ö 290 on 302 van het Htrafwetboek Bokl in van de gevuigenlB St Lazare iiaar de Clonolergerlc overgebracht waar KÜ gedurende het gehoele proces zal blij ven Allianel hoeft do leiding van het proces terwijl het O M 1 vertegenwoordigd door den procureur generaal lier Iaux In de bank der verdediging neemt KiltlDg de advocaat Laborie bijgestaan door z n medewerkers mr Lebau en mr Adrlen de Pachmann De belaogen der civiele partij worden voorgeHiaan door de advocaten Chenu on St llgtuann Tot d getulgim die gehoord zullen worden liohooren natuurlijk alle medewerkers on vrienden van do KIgaro En bovendien bevat de lijst do namen der fartementsleden Barthou Palnlev S on Ceooatdi Ook CatUaux zal als getuige verschijnen Kn merk waardiger wijze bevat di lijst van dc i ulgen k chaise ook pernonen op wie de verdediging zich beroept bijv dun hoofdredacteur van de Hi UJas Mortier die oen vriend van Caillaux wan verdor een Journaliste die zoosIh men zich herinnert laoweerde dat C almette baar geld voor partloutlero brieven aangeboden had Het aantal getuigen k charge bedraagt 54 Do verdediging wil van haar kaol HJechtH tien getuigen oproepen Het liehoeft niet gezegd te worden dat hf t Hensatlonoote procett in hooge mate de niouwHglerighoid prikkelt Do president Alluutel werd overstelpt met aanvragen en om het twintigste deel daarvan In willigen KOU hij het heele Paleis van JuBtitlo noodig hebben Behalve aan do pers zijn zeer weinig toegangBkaarten afgegeven Aan de bladen vui Parijs de provincie en het buitenland zijn In Jiet geheel 160 kaarten verstrekt en men heelt zich genoodzaakt gezien verscheiden bsjikon der getuigen daarvoor te bestemmen iOerst wilde men beslist geen vrouwen toelaten Maar er la geen regel zonder uitzondering en ecnlge bevoorrechte dameH verborgen achter het traliewerk van de gang waardoor do Jury binnentreedt zinn zonder gezien te worden I r zijn buitengewone maatregelen getroffen Met het oog op het seizoen kon inen ten IropiHohe hitte verwachten Daarom functloneeron 10 ventilators lot vervi raching van de lucht lïp toegangen tot het gerechtsgebouw waren afgezet door republlkolnsohe gar den die niemand doorlaten die gei n recht van toegang heeft Op doPlaco Daupbine waren troepenatdeellngen o esteid ten einde l etoogtngon voor of tegen mevrouw aillaux te bolotlen In de getulgenbank bevonden zich behalve Calllaux on zijn vriend Oeoaldl o a nog acht medici dio aln getuigen ft K chargo door de verdediging ztjn gcdagi vaard ZIJ zullen verklaren dat aimette Indien hlJ In het zlokenhuhi op oordeelkundige wijze behandeld ware best bad kunnen herstellen Door dit getuigenis zou dan aan de tjowerlng van mevrouw aillaux dat zij niet hot voomonrai heeft Rehad Calmotte te dooden kracht worden bijgezet Hij het verhoor gat bekl eenigo uitleggingen Zij ontkende dat haar echtgenoot gold uit Dultschland ontving bij ge legenheld van den afstand van Kongo Bekl verklaarde verder dat zij reden had om de openbaarmaking van brieven te verwachten Zij had daardoor bet hoofd verloren DBlnxieii 1 a xxca Mr G MoU t Ta SoUwdam giiteren verleden Ingezonden Hededeelingen EATHREINER in iedere Huisiiouding Wie tot heden verzuimde eene proef te nemen met Half Kathreiner Half Koffie benadeelde zichzelf Neem alsnog eene proef en U zult ongetwijfeld tot de vele geregelde verbrulliers van dit voortreffelijk fabrikaat behooren Verkrijgbaar by de meeste winkeliers in origineele pakjes van 20 12 j en 5 cent 62 Gip iiEmi m m zochte openluchtmeeting in het Weaterpark Het woord werd er o a gevoerd over de onderwerpen Waarom anarchiBt en Thomson hulde Een der sprekers was Domela Nienwenhnis Na afloop trokken eenige honderden mannen en vrouwen naar het kantoor van den heer Imdwig Knoth op den Binnen Amstel agent van den Antigewerkschaftlicher Industrieller Verein te Berlijn door wiens bemiddeling de Duitsche werkwilligen voor de Haagsche tramstaking werden geleverd Op het Sophiaplein trachtte de politie den troep te verstrooien wat met gejouw en verzet werd geantwoord Vervolgens werd het spel voortgezet voor de woning van den heer Knoth waar werd aangesoheld zonder dat er echter werd opengedaan Daarop trachtten eenigen de straat op te breken waarna de politie het geraden achtte krachtig op te treden Verzet van de zijde der demonstranten bleef ook toen weer niet uit Alhoewel de poütiedaar met de blanke sabel de menigte tot kalmte traöhtte te brengen bleef het gevocht tusschen de demonstranten en do politiemannen nog eenigen tijd voortduren Een der agaten trachtte men te water te werpen doch gelukkig kwam de man op het dek van een aan don wal gelegen schuit terecht De hulp der vrouwen ontbrak bij die geweldplegingen niet Nadat ten slotte een versterking van politiepersoneel was komen opdagen slaagde men er in de orde te herstellen Daarbij hadden echter verschillende aanhoudingen plaats Beide boenen gebroken Gistermorgen had de werkman F Bijniet op de scheepswerf Het Jacht te Nieuwendam het ongeluk ondereen aantal spanten te geraken Dr Honig oordeelde directe overbrengingnoodig naar het Binnengasthuis aangezien de ongelukkige de beide been nhad gebroken Hbld Uit onde tijden Bij het verrichten van grondwerken voor de tweede pastorie te Ede werd door den werkman T Willemsen een hoeveelheid oud porselein ontdekt alsmede een rozenkrans in gond met pl m 60 parels Van het porselein zijn enkele stukken bij de opgraving gebroken Men meent hier te doen te hebben met voorwerpen van een zeer ouden datum Het ex Bocialistisch gemeenteraadslid Het exsocialistisch gemeenteraadslid K uit Hengelo die eenigen tijd verdwenen was te Rotterdam werd gearresteerd en door de justitie te Almelo op vrge voeten werd gesteld nadat zijn schuldeischers er genoegen mee hadden genomen dat hij het tekort zou aflossen zoodra hij werk had is te Maastricht bij een aannemer als knecht in dienst getreden Hof slijper Donderdag 23 Juli zal de scharensliep Chr Heinz te Amersfoort zijn 40jarig jubileum herdenken als slijper voor het keukendepartement te Soestdijk In deze functie werd hij in 1874 officieel aangesteld Goederentrein gederailleerd Een van Hilversum komende goederentrein geraakte Zaterdagavond circa 9 nor nabg den overweg Noorder Ringdijk defect waardoor eea gedeelte van het convooi losraakte meldt het Hbl De machinist bracht den trein zoo spoedig mogelijk tot staan doch toen liepen de achterste wagens op het stilstaande gedeelte Acht wagens werden meer of minder beschadigd Onmiddellijk werd hulp gerftjnireerd waarna met twee locomotieven getracht werd het z g binnenloopende spoor zoo spoedig doenlijk weer vrg te maken Hiermede is men tot Zondag 8 nar bezig geweest De goederentreinen werden dientengevolge over het hoofdspoor geleid waardoor de personentreinen een kleine vertraging hadden Een potvisch Door een viascher van het grensplaatsje Bouchaute is in de WesterScholdo nabij Ternenzen een doode visch gevonden ter lengte van 6 90 M en oen omvang van 4 50 M H heeft dien weggesleept naar de haven en het dier heeft tot voordeel van den vinder veel bekijks Het bleek teziji een potvisch welke dieren thuis behooren in den Atlantischen Oceaan Het was jammer voor den Temeazenschen visscher die Dinsdag op de Wester Schetde het toen nog levMide dier aan een touw vast had toen het op een zandbank was verebt Byzyn poging om het naar Terneuzen mede te voeren kwam er nog beweging in waardoor het touw brak en hetWst in de diepte verdween Hij had or veel moeite mee gehad doch alles voor niets Er was zelfs bijna niemand die zgn verhaal geloofde Aan de ziekte waaraan het leed of de verwondingen die voornoemde visscher het met een haak had toegebracht is het dier waarschijnlijk gestorven Zondagmiddag zijn te Vorden en het nabijgelegen Wichmond twee luchtballons neergedaald die b middags om één uur te Bocholt waren opgelaten De eene ballon was afkomstig van de militaire luchtschippersvereeniging te Öeïsenkirohen en de andere van die te Munsterland Ze werden door 7 automobielen gevolgd In Vorden werden de ballons ingepakt en op den trein gedaan Stranding van een motorboot Men meldt nit HelJevoetsluis aan de N Crt Zondagmiddag 6 uur werd door een sleepboot komende van Dordrecht bij de directie der marine alhier gemeld dat op den Haringvliet nabij Tiengemeten een motorboot Diana genaamd in gevaar verkeerde welke boot met 14 personen aan boord nit Rotterdam was gekomen Door de marme werd dodelijk een barkas met een vlet uitgezonden Toon deze de strandingsplaats bereikte gisteravond omstreeks 9 uur bevonden zich nog slechts 3 personen aan boord De boot zat geheel droog en 10 der opvarenden waren door de bewoners van Goudswaard over de zandplaat en door de gorzen in veiligheid gebracht De 14e was met de sleepboot meegegaan om assistentie te halen De motorboot is hedennacht 12 uur door de marine afgesleept en in veiligheid gebracht Men meldt nit Winterswijk aan de N Ort In de Duitsche grensplaats Bocholt is de groote wattenfabriek van Johann Borger een prooi der vlammen geworden Reeds op 13 Februari l l was een gedeelte door het vaar vermeld en thans vóór het nieuwe gedeelte voltooid is heeft het ander deel dienzelfden weg gevolgd Het bedrrjf moet daardoor geheel stilstaan en 50 arbeiders zijn werkloos geworden De schade beloopt in de bonderddnizenden want totaal alles is uitgebrand De brandweer die juist van een voorstelling van circus Althof terugkeerde had moeite om het vuur van de in de omgeving liggende gebouwen af te honden De stichter der fabriek was juist een dag tevoren begraven Dp Hoffman s antwoord Wij hebben de vorige woek uit de Nieuwe ZuidHoUandcr overgedrukt het Ingezonden stukje van den heer J G Potharftt waarin deze Dr Hoffman op deo man af dringend verzocht een flinke verklaring te geven of hij is de Anonymus Catholicua Romanicus die in de N R Ct de stukken schrijft over hot Int ratisme waaronder als noot van de redactie was gevoegd dat dr Hoffman daarop Zaterdag van antwoord zou dienen Wij meenden dat waar de heer Potharst schreef De posiüe die dr Hoffman inneemt alfl voorzitter v n het Maasbode corolté en ata voorzitter van de Centre R K KlesTer niging vordert dit m l b No 1 Hms Bleekenungel 29 kooper de heer J J van Wgngaarden te Gouda voor f 4600 No 2 Hms mot bovenwoning Kom nateeg 1 en 3 koopMs de heeren H en P de Jong te Gouda voor 11356 Kos 3 en 4 niet verkocht Nos 5 en 6 Twee huizen met bovenwoningen Laurierabaurt 6 8 10 en 12 kooper de heer J Rond te Gouda provisioneel voor f 1640 No 7 Huis Boomgaardstraat 21 kooper de heer A Pokkers q q te Gouda voor f640 Ned Barbiers en Kappersbond Wij ontvingen het i rslag vanden Ned Barbiers en Kapp obond uitgebracht in de vergadering van het hoofdbestuur vandien Bond op 13 Juli 1914 te Amsterdam Dit verslag bevat eenige opstellen l waarin ook een over coöpwatie waarin de bekende beweging om een coöperatief acheersalon te Gouda te vestigen wordt aangehaald Omtrent de afd Gouda meldt het verslag dat de afdeeling thans 30 leden telt waarvan als bratunr do heeren B A de Jong Ie Voor tter W K Scholing 2e Voorzitter M W van Russum Ie Secretaris D Furrer 2e Secretaris tevens Plaatabnreauhouder M M Heerkes Penningmeester In dit plaatselijk verslag wordt ook gesproken van de tarievenactie te dezer plaatse Boskoop Het vorig jaar haddenhier eenige personen de lafheid om inden avond een voor een sloot liggendeplank die dienst deed als toegangnaar een tuinloods aan het Rijneveld zoo scheef te leggen dat als iemandvan deze plank gebruik zou maken hij in de sloot moest vallen hetgeenook gebeurde Zekere Hoogendoorn die het eerst over de plank wilde loepen viel in de vrij diepe sloot dochkon gelukkig gered worden Het isnu bekend geworden wie de dadersvan deze euveldattd zijn namelijk een4tal jongelui uit deze gemeente Derechter zal hen nog wel aan het verstand brengen dat dergelgke grappenniet geoorloofd zgn R Nbld hij ter verantwoording U geroepen en I dal hïj in het pos verschonen slotartikel I De alhier Op Zondag j l gebi genoemd blad betoogde hoe zijn u1 houden verkoop van het tuberculosebllcatiën niet ten vollo beautwoordon aan I bloempje voor het R K sanatorium de tucht die de Kerk over de Katho ie 1 Herwonnen Levenskracht heeft opken mog en moet uitoefenen Maar nog eens niet alloen de kerkeUjke overheid ook het katholieke publiek behoort de redenen te kennen die dr Hoffman hetzij hij dan uit licht zinnigheid of om welk motief ook zijn kwade diensten aan de N R Ct bewees lot zoo zonderlinge relatie met oen liberaal blad liewogen terwijl hij In bet oponlMiro leven als een leider van zeker ioc Act Katholieken fungeert Het publiek beeft recht op een broedere publl catie om te oordeeien of hij een blijvend vertrouwen verdient Voor den buitenstaander die Dr Hoffman kent uit zijn optreden in het openbaar en uit hetgeen hij te voren schreef is deze quaestie wel een wonderlijke Er zijn lieden voor wie zeggen en doen niet hetzelfde is maar met dezulken hebbon wij niet gaarne van doen Stadsnieuws GOUDA 21 Juli MercuriUB Examen Bij de te Rotterdam op 17 en 18 Juni jl gehouden examens van wege de Federatie van Handels en kantoorbedienden vereenigingen in Nederland behaalden het diploma boekhouden de heeren Joh O Ijangeraar en J W Veenendaal en het diploma Engelsche Handelscorrespondentie de heer A P Q Tijsterman allen alhier Zesde Volkseoiioert Donderdag 23 Jnli zal in het Iloutmansplantsoen het zesde volksconcert worden gegeven door het Stedelijk Muziekkorps directeur de heer Joh G Arentz Het programma daarvan luidt 1 Marsch A Coeur onvert h VonsBuré 2 Ouverture Les bourgeois de Calais T Morque j 3 Valse Brune G Krier 4 Fantasie La Corbeille de Roses G Joh v Dam 5 Polka Cheviétte L J Bandonck 6 Ouverture Joyeuse Kéler Béla 7 Valse Sobre las Glas J Rosa 8 Volkspotpourri J Oomes 9 Marsch Anna H Christine De aanvang is bepaald op half acht Uitslag Veiling De uitalag van de veiling d d 20 Jnli 1914 door notariB N F Cambier van Nooten gehouden ie als volgt