Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1914

Fo 12534 53e Jaargang J I UoUijke FMeii 1 lesM k m Muiinir OPGERICHT f X Voed it nw Fee met de miv re mnrure X i 5 3n zsL SLcLIIs oe se3 merk ef en W l en mnvAmo9mKmii H9m met mij Uitmnntende door hoog eiwit a vttgehalte en grootste voedingswaarde EéreDiploma PariiK lliOO Henen Gouden MedatUes voor 3 o a d a ojcl Oï str©lc©an belialve Zon en Feestda n Ti© a rs © an cL v©rtezxti©lolsLi P Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONfTEMlFr Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post i BO Mot Gellliistrecnl Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelüks aangenofflon aan ons Ruroau Mabkt 31 bij unze Agenten den Boekliandel en de Postkantoren Tla stiis OTrexaJ EXCELSIOR MAGLEKILDE og FREDERIKSBERCS i UNION is HET BESTE TAFELWATKR TE GOUDA VERKRIJGBAAR BIJ lfMXf ËKN F i l BOON i flüTIM KLEIIEG 42 40 EDS GHOOTER 8 UCCES iMMtWERKE EXCELSIOR iterc 55I8N AMSTERDAM Telefoon Interc 82 STERK EK SlfEL OEN DEPOT HANN FRED PLEIN 29 Telef 1 Vorder verklaart Uourget nog naar aanleiding vang eni passage uit oen van ïij roman door Laljorl voorgelezen dat hij tjibori het pubüoeoren van intieme brieven ten zeerste afkeurde Hij voegde er echter bij dat Calmelte tot zoo iets in bet algemeen niet in taat Is geweest en er lechta toe wRs overgegaan toi hij daardoor het algemeen lielang nieonde te kunnen diynen ïlovondien was m dim Ion Jo onderteekenJen brief al wat van persoonlijken aard was weggelaten Die verklaring kon echter den hlljkliaar er giooten Indruk niet ultwlBSChen welke mevrouw Caillaux te voren had gemaakt met de opsomming van al wat i lj en haar man drie jaar lang hadden geleden om do voortdurende l edroiglng vau openbaarmaking hunner brieven eerst door de voormalige mevr Caillaux thons mevrouw Greydam on later door Clalmette De getuige Volsin had op don noodlotligen dag Iegelijk met mevrouw Caillaux vwtoefd la de waehtkoiner van de Figaro Mevrouw Oatllanx had toen oen der u laQti uren tegen den heer Volflln hoo reii zeggen Morgen zullen wij tegen ailiaux eeii document piibllceeren dal sinsatie maken zal Voisin verklaarde nu dat de hodoolde redaelMur dit volstrekt niot tegen hem iad Ri zegd Maar mevr ralllauic hield vol dat dit we het geval was Louis T otzarin eindellik verklaarde als getuige h charge dat de bekend mededeeling van mevr Lstradorl de voormalige l igaro n dactrlce dat Calmotte haar e d had geboïlen Indien ij partieuliore brieven van Caillaux In handen kon ktijgeii te eeuenmale gelogen was I n op een vraag van den advocaat der eWiele partij zei Latzarin nog dat de vrienden van Catmettn overtuigd wan n dat het ware en eenige motief voor de misdaad was geweest de vrees voor imblleatie vnn het document van Fabre Mnar mevr Caillaux ontkent dit ten slerksle Waarom ouden 7ij en haar man linng A n geweeat voor het doeument Fabre waarvan de Inhoud tooh reeds alRemeen bekend wan terwiil bovendien het optreden van haar man in dew geheele zaakFabre onberispelijk was g weewt DüiTBCHLAHD f en naklank der Zalwrn geschlodenls Züoals reeds is medegedeeld beeft von liallwilz de man die na de ZalM rn alïaire von Wctdel als Btadboiider von Kl aHLolharingen opvolgde zijn goedUt uring onthouden aan de verkiezing van den beer KniSppfler lot burgemeoBU r van Zabern e burgemeester KuDppfler had gelijk men IlIi herinneren zal evenals alle civiele autoriteiten In den Flzas met overtuiging partij gekozen voor de burgerij over Siooten Wateren en Riolen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 19 208 der Algomeene Politieverordening voor dezo Oemeente Brengen ter kennia van de eigenaren en bruikers van niet aan de Gemeente toebefaoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren en Riolen dat op Vrijdag den 7n Augustus 1914 eene Schouw ovor die wftteren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerdaan hunne verplichting om te zorgendat hunne Slooten of Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd inart 204 der bovenbedoelde Verordening en behoorlgk zijn opgesloot zoodat geene Boomstammen over of Takken in het water hangen en dat die aVooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vast of dr ij vend vuil welke de doorstrooming van het waterkunnen belemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zijn de eigenaren of bruikors verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De Kasohouw aal plaats hebben op Zaterdag den IBn Augustus 1911 GOUDA den 2in Juli 1914 Burgemeester en Weth van Gouda R L MARTENS De Secretaris R MOERKERK L S Adverteert in dit Blai DE ZUID HOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzelteringf op hel Ijevcn HEEREN iRA JHT 12 DEN HAAG Opentare Verkooping TE GOUDA on Donderdag 13 en 20 Augustus 1914 des voormiddaga 11 uren in het Hotel De Zalm aan de Markt ten overstaan van don te Haastrecht geveatigdon Notaris J KOEMAN van Een goed onderbonden gunstig gelogen HOFSTEDE mot Schuur Hooiberg venlero Qetimmerten Tuin en Boomgaard met verschiUendG percecleii uitmuntend bpsto Dienstannbiedingeo hebben in de Croudsclie Courant fe d lucee 1 Deze adverlrniien koslen slecbis bij vooruitbelaliug 1 6 regel f 0 35 voor elke regel moor 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Burean Maatschappeli jk iiapitaa f 1 000 000 Commissarissen Mr M M KCHIM v d LOBFÏ Pres Dr A K TEN OKVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DK KANTER Heer Directeur Mr J W KONING l De Maatachapprj alnit allo soorten Levensverzekering tegin lage promibn Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende mon zich tot de Heeren e nnvtruiKBniKB naven te meHoonhotum on il C f JPJülffCR JIVVsfAnnpn te tlmtila Iej deWe i E Alter 269 Gfedenpte Graciit 269 geeft de HOOÖ8TE WAARDE voor Gedrag en Heerea en Dameskleedi g Koopt g eheele of ffedeeltf n van hiboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbiedeij Brieven worden vergoed Lot s V p op IfA AM en A T R BS Uei deWed E ALT£R Ged Gracht 369 DEN HAAG nabij hot Beijeraohe we rjo ondor de gemeente Gouderak te zamen groot 17 03 38 Hectaren Te aanvnanlon de landorijen 1 Decombor 1914 de Woninf 1 Mei 1915 Te bezichtigen des Maandags Woensdags en Vrii lags des voormiddagB Betaaldag 24 September 1914 Perceelsgewijze omschreven in veilingbookjes welke van af 15 Juliij verkrijgbaar zijn ten Kantore van den Notaris die tevens nadere inliohtingenf geeft Buitenlacdscb liieuws De toestand in Albanië Hot Und is gored 1 Het Berliner Tagcblatt ontvangt uit Darazzo dit telegram Oc vorst heeit zijn lijfwacht nieuwe nniforiiien mot scharlaken roode uiimonBltTing en opalagcn gegeven Dit was het eenige noodige NiX ia Alljaniö gered en de Mbrel in zijn waardigheid bevestigd De opstandelingen trekIti n onmiddellijk terug naar liunnc dorpen alH de hjlwacht met de scharlaken roode opslagen verschijnt de hpiroten gaan achter de neutrale zone Rust en t orde keeron als vanzelf terug in hel land der Skypetaren Allo geschillen allo wrijvingen zijn vergeten l sBad pasja kr i rtalfl de verloren zoon uit do gelijke 2m Brokkenhuis Dames 1 Wilt TJ bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of por Tel n 178 on onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIQ Viee Voorz B D GROOTENDORST Pen Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt de meesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slijm en bevorderenden stoelgang Prijs per doosje 25 en 50 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTOH C00P8 Fa WOLFF A Co te Rot terdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Iloofdsteeg 3 binnen doch aan du deur bleef hij aangenaam verrast staan Achter KiHe die hem harti lijk tegemoet kwam Iiemerkte liij haar die hem het liefst ter wereld was In uitgelaten vrooiijkhoid klapte Am III de haudi ii en reikte die toen Waldenburg toe Dat noem ik nog tHms een gelukkig toeval loat nu inuanti maar eens t genspreken alu Ik volhoud dat meo e n voorgevoel kan heliben Zij ging op de teenen staan om hem 11 tf in lift oor ti fluisteren wat echter liii Itet groote vcrBcbll in lengte tot de onmogelijklu di n iM hoorde Dus sprak zij geheimzinnig Fr is van allerlei gebeurd dat je belangHtelling zal opwekken Daar ginder Hiaat iemand die je alles wel vertellen zal Dan ga Ik even kijken of de inann al opgekomen is Zij knikte de twee nog even lachend toe en verdween toen In de zykamor Waldenburg naderde Katharlna en zei lk weet alles Cen oogenbllk stonden zij sprakeloos tegenover elkaar bun blikken ontmoetU n elkaar en bleven In elkaars oogen ruBl n Voorzeker gaven hier do oogen een wederzijdflche llefdeBverklarlng beter uitgedrukt en eikaar kenliaar gemaakt dan men dat met woorden zon kunnen doen FEVMLLETOX Prinses of Gffavin Katharina wpes mijWii al vm olgd iVald lmrg doch na liWo ik Moovon aii u vornomen liob bA hooP f te vcrviilling van niijo vaVg w nog niet verloren Hu groelle en was reeds de deur ml voordat de dames van haar verbaang waren liekomcn De Conimandeuse had zich hel eersthersteld en voegde Helene eenige zeer eherpe woorden toe waarop deüe m snikien lulbirste en per filuig naar huis moest terugkeeren Natuurlnk was ook dit aliermeuwst bijna ongelooflUk niruwtje m t verwonderlijke snelheid in alle loges bekend en l ht daar een gehoelen omkeer in oordeel der dames te weeg Win In de pauze voor het tweede bt dnjf geiioord had hoe scherp mevrouw Von Salten werd veroordeeld zou met licht gelooven dat g sprekken m de pauze P Toor het derde Wrlj diez llde dame gol oVer de handelwijze van prins IserBtein werd zonder veel omslag de staï gel rok n Men vond nu dat die lieve m vrouw Von Salten veel te goed was voor dien woes DRACHENQUELL FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTElD DOCH BU TERUGGAAF VEROOtt M LITER A 15 CT Hou wordt TerucU op t MERK te leUei int HET Maoazijn tak H BAVËN8WAAYZ0NËK OOBimCBEM Deze THEEËN worde afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee e een heAf en een Ned ont met vermelding van Nom mer en Prijs voorzien vaa nevenstaand Merk vol gons de Wot gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders aanlT bevelend J C BIJL vooriMMi J BREXBAABT L NATUUR BRONWATER fi a EinD A 21 Jnli Groote kerk 8 n Orgolbespe ling 21 Juli Reunie S a u Ledenvergad D t Goada Nnt v t Algemeen Beleefd veraoekenwij geregeld tijdiR mededeea g te mogen ontvangen van vergade ngrn c OnGert n vermakelijkheden anx m deze dan in ome aftenda te vermelden Dames Hanrwniischen met Eloctr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAI T A DB JIOMCCoittaar Oostbaven 31 Wortt T rTolgd Eleotr Dr A Brinkman Zn Qonda INDISCH NIEUWS Vacantiereizen Pic Nic s N mt op Uw reis moda Wouterlood s Sportverpakking Len raar eiajeur We word Q niot weinig opK Hcbrikl door lift fwriclit dat e n Jeugdig Atjeher nift ccïi parang gewapend eenige slachtoffera trachtte te umkon vao zijn Htcrk bewogen grDioedfitoe tand alduH het NfeawHblad voor Atieh VUUCAJIII een heerlijk warm gereeht zonder vunr Prijzen van af 8iD rent por blik in diverse oorten Soepenen Plats du Jotir 40 viM aT PMMscouMirr WOUTERLOOD ii LEIDEN f Opkomen van Ap richting Opl6ë Lbeuö ging hli het huis binnen bewoond door de tainUle M üpp df kamer door vro g naar den heer dcB huizes en vertrok wt der De bedienden in de meening dat mm tl doen had met een lid van het langvingerigc gilde Joegen hem wet slokken en bezema het erf af m terwijl u in a duwende op Htraat kwam passeerde toevallig de opzichter van de B G W d heer M in een sado wagen ÏJeze dit vrf cmd godoe ziende liet zijn Kado halt houden naderde de personen om te Informeercn wat er gaande was docii beniprkendc dat de Atjeber was gewapend met oen parang kapmea bracht hij dewn zijn vrecind gt drag ondiT het oog tnet de waarschuwing dat hij op mor Ht passen omdat hij kans had gestraft te wordr u indien ie poütii hem met een parönR g wapend vfciitende aantrof I e Atjehor dfn Indruk uiakend van lol bezinning te zijn gekouien door deze vermaning ging kalui en alsof er niets was voorgevallen verder in de richting van het Vredespark l okter K in zijn deeieuian gezeten tegenkomende trachtte hij leze opeens met zijn parang houwen iof te hrengen Dank zij de tegenwoordigheid van geest van den dokter die met een l oek eeno beweging maakte alsof hij don aanvaller een slag wilde toebrengen staakte de man zijn pogingen om hem te treffen liep het rijtuig niet na en vervolgde weder kalm zijn weg Inlusschen kwam de cipier van s Lands gevangenis de heer L oangefletst dien hij en passant een paranghouw op het hoofd wint toe te brongen zoodat deze van zijn fiets viel doch toen werd de man blijkbaar opgemerkt door het personeel van de bureaux dor belde gamizoenslwtaljons dat onmiddellijk te hulp toesneldo NIEUW PHILIPS z WAT T 125 VOLT 1 0 Atjeher die zich thaoH achtervolgd zag keerde zich om en ging Un aditervolgers te lijf Ken onderofficier die bij bel pareeren van oen hem toegehrachlon houw fltrulktilde Inkwam een onltedutdende wond op het hoofd een ander viel ongelukkigerwijze eveneens maar nog tóArdat Jiem wat kon overkomen sprong de eerste weer overeind en wist den uian een slag op het hoofd toe te brengen ilie gevolgd werd door een houw op het aehterboofd van een Intusschen uiet een Klewang toesnellend uselier waardoor Ie aanvaller weerloos neerviel iJe toegebrachte slag was we ernstig maar niet doodelljk zoodat verhoor nog mogelijk wa Bij het toen gehouden onderzoek bleek de Aljehcr SI hah te heelen 20 jaar oud te zijn en afkomstig van lie kampong Senreiimo van de uioekim iteukift Indrapoeri Om heiM dadelijk voor niet wel hij het hoofd te houden zou gewaagd zijn Maar ijn gedrag was zeer vreemd Ofschoon flink van postuur zat er geen flinkheid in zijn uitdrukking wat men anders von Aljeher in zulke omstandigheden wol ge w nd Is In het hospitaal b v beweerde hij maar niets anders dan dat zijn vader die springlevend Is gedood was Bekend Is het reeds dat Si T Jih eenige dagim ge leden na eene omienlgheld met zijn vader j de kampong verlaten had Advertentiën Voor Ie Hnolnomin ona botoond bij hot nvnrlijdon van onzen bflston Vftdor on Uehuwdvader dtjn H wr M G BBAAT Ss betnigen wij onzen hurtelijkBn dank M O BEAAT Jb J A BBAAT BHAAT Gonda Jnli 1914 200 KAARSEN Gevestigd te Rotterdam Dr W Robertson W van der Sluys pl m POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Ztiiver en natuurlijk Bronwater rrorfletchjr gratU tierkrljghaar vior miD BUIS ei larickODg mr Minllitniile Telefoon 7G51 16 Gedempte Blerhaven 18 Geu Agent voor Bolland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken W M HVLONJSJr Agent Amstel Brouworil Keizerstraat Tol 83 No 148 Gouda Mlia MÉrrijliÉII V n mm en wnide vork I tiO Onbetwiitbaar het beste en goedkoupste motorrijwiel Wearwell Rijwielen zijl sul siiriijk ei laag ji prijs AGENT AUK I K GKOOT Kleiwegr 79 GOtD4 Prijscouranten gratis IMPORTEURS OEBR SIEBOL Amstordam Abonneert IJ p dit Blad Woensdag 2Z Juli 1914 mmm mmnt PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewganummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 liy drie aolitereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee bqrekend DiensUianbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbcliiling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel ïroote letters en randen naar plaatsruimte Uitgevers A BBi EN ZOON Telefoon Interc 82 nis naar Dura7 o terug om zich ti on dMwcpjM ii Trcnk llili Doda wordt p ot1 seling een man van eer en Isso i oljCiiaalK otfert zijn loven voor zijn vaderland I AlloB vanwegü de roode opslagen Rusland Staking to Petersburg I Het aantal stakers bedraagt thans volgens oen offieieele opgave 110 000 Herhaaldelijk kwam het tot ongeregeldheden Tramwagens werden omgeworpen dö politie met steenen gegooid Drie politio officioron en ongeveer 20 agenten worden gekwetst De pohtie moest van do revolvers gebruik maken In de Wiborgwijk hielden vorscboiden duizenden stakers oen btjeontomst Toen do menigte do aanmaning dor politie om er heen te gaan mot steenworpen beantwoordde werden de Kozakken ontboden Na het verzoek om uiteen te gaan driemaal herhaald to hebben losten de Kozakken tweemaal schoten in do lucht waarop de arbeiders zich verspreidden Op andere plaatsen hielden do stakers tramwagens aan dwongen de passagiers uit te stappen en wierpen daarna d6 wagens omver Op verschillende punten werden 20 wagens bestormd Het bezoek van Poincaré De president der Fransche republiek werd Maandag door den TSaar op de brug van zijn jacht ontvangen en de begroeting tusschon beide staatshoofden was zeer liartebjk In het gevolg van den Tsaar waren de mmistera van baitenlandsche zaken en van marine de Fransche gezant met do attache s en de Russische gezant te Parijs Na de ontvangst jb Poincaré naar Peterhof gereden waar hij door de grootvorsten en generaals verwelkomd werd Daarop zijn de Tsaar en de president in een met vior paarden bespannen rijtuig naar hot grooto pajois goreden waar de president verblijf zal houden De Tsaritsa heeft hem daar ontvangen Bij den galamaaltijd ter eere van den gast gehouden werden toosten gewisseld Z M treedt zelden in hetrf penbaar op en slechts weinig personen kennen zijn gedachten en bedoelingen Do stilzwijgendheid die m zijn aard ligt en alleen bij belangrijke gelegenheden verbroken iwordt maakt hetbegrijpo waarin hij zich voor oorlog eTi ig kan zijn het voriger jaar ilkan Koningeu oodigd en van lij zich aan zijn iden onderwer lijk dat ieder woon persoonlijk uitspreel vrede niet onverscl In den zomer had de Tsaar de naar Petersburg g hen gevorderd scheidsr uitspraak zi pen Zij hebben het hiet gedaan en de gruwelijke oorlog dSe op deze weigering volgde het mlgaarsche Macedonië aan de Servi deed komen is een der oorzaken iH de tegenwoordige crisis gewordeiSi In zfln antwoordr op de rede van den Tsaar dankte poincaré voor de hartelijke ontvangst 6n verklaarde dat het hem hoogst aangenaam was den verheven heerscher f ver de bevriende on met Frankrijk bonden natie opnieuw een bezoek Iq brengen Getrouw aan de traditie ging hij voort die mijn gööörde voorgangers volgden wilde ik Vh M een duidelijk getuigedis geven T n de gevoelens die onveranderlijk n alle Fransche harten wonen Bijna 25 jaarzyaverloopen sedert onze landen in duidilijk besef van hun toekomst de pogmgen diplomatie vef eenigden De gelukkige resultaten van dit duurzaim verbood zijn eiken dag merkbaar in het evenwicht der wereld Gegrondvest op de gemeenschappelijke belangen gewydjdocw den vreedzamen zin van beide regereringeü steüiiend op hun legers en hun vloten die elkaar bennen en waardeeren en zich met elkaar verbroederen door lange ervaring en voltooid door een kostbare vnendschaa heeft het verbond waartoe de doorluchtige Keizer Alexander 111 en de betreurde president Garnot den eersten sto t hebben gegeven sindsdien bestendig bewijzen van zijn weldadige werkzaamheid zijn onwrikbare vastheid gegeven U M kan verzekerd zijn dat Frankrijk steeds in innige aaüienwerking met zijn bondgenoot den arbeid van den vrede en de beschaving zal voortzetten een arbeid die door beide regeerigen en beide volken geen oogenblik wordt onderbroken Ik ledig mijn glas besloot Poincaré ter eere van ü M van de Keizerin do Keizerin Moeder den Groot vorsttroon volger en de geheele KeJhjke familie Ik drink op de grootheid en welvaart van Roslaad China Aan het Ministerie van Binnenland che Zaken is een zeer moeilijke taak opgedraèon er moet oen modern republikeinsch feestcostuum een soortnationale feostkloedordraeht voor allo ambtelijke hoogwaardigheidsbekloeders der Chineesche Republiek ontworpen worden Toen het Chineesche Parlement bijeenkwam voerde men als officioele kleeding voor de civiele ambtenaren bij ambtelijke of feestelijke gelegenheden de Europeesche gekleede jas met dito hoogen hoed in Joeansjikai gaf zelf het voorbeeld en liet zijn zoon bij een Engelsch kleermaker een keurig costuum aanmeten Hiertegen hebben zich echter de vortegeuwoor igers der Chinee h handelswereld veraet en de oppositie tegen de Ëaropeesche kleedij is zoo hevig geworden dat de Regeering hoeft ingegrepen Voor alles moeten in de nationale kleederdracht de Qbisuese tradities tot hun recht komen Verder moet het ambstgewaad van Chineesche stof zijn van een materiaal dat niet uit het buitenland ia ingevoerd dus van zijde Aan deze eisohen moet worden voldaan en nu gaan de hoogo Regoeringspersonen aan het praktizeereu modem Chineesch en van zyde Feankeuk Het Bwce Cftlllau Van de getuigen die gisteren QOg worden Paul Rourget was julBt van plan met aliiielte het gohoitw der Figaro te verIftti n toen mevrouw Calllaux word aangediend en alraetto zich in zijn bureau egaf om haar te ontvangen Op de vraag van den verdediger Laliori of ïloiirget toen 66n enkul plfitoolMcbot of een aantal Bchotitn achter elkander had gehoord verklaarde Bourget dat liet een aantal Bchotcu achter elkaar geweewt waren Dit punt Ib voor de vcrdndlging van belang omdat zij daaruit do waarheid wU bewijzen van do bewering der Ijeklaagde dat zij Cahiiette niet wilde doeden doch hein slochtB vreew aanjagen en dat ZIJ haar revolver zij had een browning en deze soort revivor gaat reeds bi een zeer geringe druk af door haar zenuwachtlgjieid niet meer in baar macht had gehad de jury deze verklaring aan dan kan mevr CalUaux niet wcgenw moord doch wellicht Hiechta wegenB mishandeling met doodi lijken afloop worden veroordeel komst met Katbarina te verschaffen Morgi n dat morgen scheen heiii nog oo ver van het nu vorwijdird Hij Hloeg den hoek van de straat om Daar Htond hij op h t Koningsplein en daar ginder was het huin zijner geliuldc Hij waw teloufgenteld ftliefi won donker geen venster verlicht Hij sloeg een zijstraat in vanwaar hij de aoliterzijde van het huis kon zien allee donker eveneens Wat kon dat beduiden Ilad Katbarm sonm de stad verlaten Zij had een villa In een badplaats die met en half uur sporens bereikt was en waar Il gaarne in den zomer vertoefde Wag IJ laarheen gegaan wegenw het opzien dat liet aflireken van haar verloving Ijttren moest Dat was zeer goed mogelijk Misschien lag er voor he ii we e Ti briefje gereed in zjin eigen villa Zijn weg v terde hem langs het huis van KIbc In de verte lienierkle hij roet H de lieldi r verlichte vensters Zonder lang te overleggen ging hij do b toep op en schelde aan Is de familie tnuiis vroeg hij oto d n huisknecht die hem open deed Alleen mevrouw is thuis meneer do graat 1 Ga mij dan aandienen Hij dacht er heel niet aan dat zijn ezoefc om negen uur Mj een dame niet heel passend is In zijn gelukkige temming vergat lij al het andere Mevrouw laat u verzoeken binnen te komen hiidde het antwoord van den huisknecht Hij stapte spoedig den salon m haar hand Je Ijehoett geen geld terug te geven zm hij vriendelijk Do l li me Hiadrde hem oagoloovig aan maar loon hij ijn woorden hyriiaaldp BtaU zij hot goudstuk in dt u zak en zonder ttj bedanken liep zy ivm vreezende dat de heer berouw moobt krijgen over zijn mildheid Waldenimrg lachte hartelijk en luid hij trok daardoor de aandacht der voorbijgangers en vervolgde haastig zijn weg Hoe lueer hij Katharlna s huift naderde hoe meer hij zich spoedde Wat zou hij gegeven hebben ala hij haar heden nog l m zien De uren die nog nioi Bten verloopen voor het morgen was schenen hem eun t euwlgholdl MlBschlen ond bij zcICr morgen geen middel om baar onder vier oogen te öjtteken Zij moeHt rekening houden met de wereld dat moest hij hoewel ongaarne erkennen Voor den vonn waB een korte chl idiug noodzakelijk de bruid van prlna prins Iflerntein kon niet zonder eenigen overgang de zijne worden Voorloopig was dus haar hulrt voor hem verboden Il rrein Maar hij moent haar toch zien uit haar ugm mond d bevcBtiging hooren van dit lieerlijke nieuw en haar eindelijk in i n armen luiten Natuurlijk zou FAtu wel raad weten te Bchatfen Hij rekende onvoorwaardelijk op l Usc fl Hchbrpzinnlglieid die wel eed nrtddel zon weten to vinden om de aehelding zoo draaglijk mogelijk te maken Doch vóór alle moCBt Zij trachten hem reeto ounten wn RUaen tetmg en gekikzoeker on dat zi als rijkwgravin Waldpnhurg vet l hi U r op liaar plaalH zou zijn Van liarte gunde men Ilolcuf de gcvoelif tereclitwijy mg de onmiandvuHc veryekorde haar dit mei haar gewone mneitiende oprechtheid het Waldenbnrg was de straat opgeRaan Wat men 70ii üeggen van de scène m de fover en van zijn plotseling heongaan hel was hem geheel onvcjjHehillig daar dacht hij 7 eltH nirl aan Wat gai hij oni de menachen Wat gaf hij om de wereld Hij had RleohtH f im gedachte zij ia vrij zij iP mijïil Tlij sloeg de straat in waar 7M woonde Natuurlijk kon hIj op dit uor niet aanschellen maar het was hem reeds een genot in hltar nfibijheid te zijn naar haar verlichte vensters te kijken mi Rchicn had Rij wel het geluk haar schaduw op de gordijnen te zien bewegen Tiet geluk had hem weer tot een dweejienden jonkman gemaakt Ken klein meieje dat een mand mot viooltjes droeg hood dringend hom oen ruikertje aui Viooltjes mijnheer och mijnheei koop een ruikertje van me mijnheer klonk klagende stem Hij keek haar aan èn zag i en smal vermagerd gezichtje dat door de zorgen der annoede reeds alle kinderlijkheid had verloren Hij greep naar zijn beurs en de bloe men aannemende legde hij een goudstuk M 4