Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1914

burgerij in wier dienst beide zijn behoort de grondslag te zijn van de overwegingen bij de beoordeeling van de vraag of werkstaking als overmacht is te beschouwen Bij dp fftinilie van kapitein Sonne te Apeldoorn bi boricht ontTaogcu dat do majoor Snellon en kapitein Doorman met ziekteverlof uÜ AllAnie naar Nederland willen toFugkeeren Prins Hendrik Reuter st lnt uit Stocktioim dato glflIpron Prins Hendrik Ijezocht gisteren Stockholm en omstreken Te SalUjoetjaden werd het no flnmaai gebruikt aangelwden door den HoUandfichen gezant b Avonds was or t HttHselliOelien een lianket gegeven door de Vereenlging van Zweedscho Zee officieren ter eere van den Prins De gekant de consul generaal de HollandBclie officieren van de Zoeland en de Zwppdflclie Minister van Marine waren eveneens aitgenoodigcl a afloop begaf Prins Hendrik ztcb aan boord van de Zeeland die in den nacbt bet anker zou lichten Aan de liruHsetsche Hatin ontleent dr N K Ct bet volgende Maandag om 7 uur s ochtends signaleerde men aan boord van do France terwijl de President van de Franschn republiek aan liet ontbijten was op ongeveer 5 mijlen afstands de Nederiandsche kruiser Zoeland stoomende In een richting tegenovergesteld aan die van do Franscbe en RiiBsiselie schepon I e NiHlerlandsebe kruiser wijzigde zijn koers om de Fransche schepen Ie naderen llij bod Prins Hendrik aan boord ilie N dagen in Ftusland bad doorgebracht De Prlnp zond don President een draadloos telegram om hem goede reis toe te wenschon en de kruiser salueerde na de Franscbe vlag te hebben goheschen met 31 kanonReboton De Jean lïart heoflch de Nedcrlandscfac v tag en beantwoordde het sahiut en poinfwri iM ontwoordde terstond het telegram den Prins dankend voor zijn goede wen eben en hem verzoekend Konfngln WllIiehiilnn lo groeten Nog meer artsen voor de postbestrijding Naar van bevoegde zijde aan de N Ort wordt medegedeeld is t ij dè ifegoering van dun go Vertieür generoal an Nederland cb Iïidië bericbt ojitvangon dat alhoewel fle aanvankelijk aangevraagde twintig artsen zijn aangenomen nitzonding van nog tien artsen wenschelijk ia Aan verzooki u van artsen om nitzonding naar Indië ten dienste van de postbestrijding kan dus alsnog worden voldaan verhuur en erfpachtsuitgifte van integrond wel een kleine verhoomogen ondergaan dat in bet havige geval de prijs gevoegelijk p gesteld worden op f 0 15 per M ffy kunnen ons met het advies der gggunissie vereenigen en hebben dor1 de eer Uwen Raad in overwe jfg te geven hot volgende besluit te nen Pe Raad der gemeente Gouda zien de voordracht van BurgeiÉNter en Wethouders dd 16 Juli pï no 75 882 en het daarbij overgde advies der Commissie van bijid in het beheer der Gemeente ken dd 13 Jnli 1914 nd 310 Besluit mot ingang van 1 Augustus 1914 llggn een jaarlijkschen huurprijs van 10 15 per M en voorts op de gebruibl ke voorwaarden aan C Verschut Iflqjman aldaar te verhuren een gelote van het perceel kadastraal belejid in Sectie D no 2172 in werkegroot ongeveer 4 M en Mlegen achter het hem toebehoorende MTceel Sectie D no 859 aan do Vlaj gstraat te Gonda De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der Gemeente Gouda Gouda IG Juli 1914 Sfooals aan Uwen Raad zal bliiken hot hiernevens gevoegd Bchrïjven ld 13 Jnli 1914 no 308 heeft de QMnmissie van bijstand in hetbefaeer éfir öemeentewerken vervanging der Gemeente toebehoorende aardorswoning gelegen nabij den tol IHi het Goudsche en Amsterdamsche l ad te Alphen door een geheel nieun bij desbetreffend onderzoek drin rd noodzakelijk bevonden De kosvan dien bouw worden door haar gtaohat op ten hoogate £ 6000 Wij kunnen ons met het advies br Commissie vereenigen Derhalve jÉven wij U in overweging de verlichte gelden beschikbaar te stollen daartoe te nemen het volgende beaVait 0e Tlnad dór Öemöente Gouda j Gozieto do voortlracht van Burgojiaeester en Wethouders dd IG Juli 1914 no 76 871 en hot daarbij overt élegd advies der Commissie van bijind in het beheer der Gemeenteken dd 13 Juli 1914 no 308 Besluit 6e Gemeente begrooting dienst 1914 wijzigen als volgt 1 aan artikel 4 van oofdatuk VII der Ontigsten wordt toege Oftgd oen nieuw onderdeel g jQeldleening ter voorpBJemng in de kosten van jhonw eenor nieuwe tol Piarderswoning aan het oudsche en Amstefdamjlcho rijpad te Alphen f 6000 2 aan artikel 11 vanHoofdstuk XV der Uitgaren Kosten van andere buitengewone werken die nit buitengewone ont Vangsten bestreden mogen worden Volgnum r 233 wordt toegevoegdpi nieuw onderdeel k louw eener nieuwe tolttarderswoning aan hetSoudsche en Amsterdam che rijpad te Alphen f 0000 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der Gemeente Gouda Gonda 17 Juli 1914 Met de Directie is de Commissie n bijstand in het beheer der Geinte Lichtfabrieken blijkens haar bij overgelegd schrijven dd 13 1 1914 no 33 van oordeel dat de trisregeling der administratieve ibtenaren bij de Gemeente gasfabriek iele wijzigingen behoeft ifet komt haar billijk voor het aaniriodieke vorhoogingen voor den hter met èèn te vermeerderen te nu de huidige titularis reeds 1 Januari 1908 zijnmaximumIde geniet Verder acht zij mede in verband de getroffen regeling voor den iten klerk der gasfabriek den tervan 3 jaren voor periodieke sala hooging van den len klerk en klerken meteropnemers te lang en zg dien op 2 jaren wenschen ge i te zien hoon bij de Commissie de be g voorzit dat de vorengenoemde haar ontw rpen wijzigingen da na Uw eventueel desbetreffend it zullen in werking treden zal jböïrooting dec Gemeente gasfabriek 1914 daardoor niet behoeven te veranderd rW9 kunnen ons met het advies iommissie vereenigen en geven derhalve in overweging te nemen ÏToIgende besluit en tegen liet unmatlgnnde ra uUIarlende oplniien dor oIlleliTcn Daarvoor moet hij Ibans lioelcn nu hij met groote niosrdi ihoid door den Za rucr genioeuteraad wttrd lierkozeD In dr Slr B lrargiT Port komt era Iplijkliaar door von Dillwltz golnuplreord ailikel voor waarin do ultalultlng van Knupiiflpr uit zijn auiU wordt goedgepraat niet dn licwering dat Knöpptlor lilt type van een J dubbolzinnigon EImbBi r wan die u teMft Wyaal in het verborgen alkiTrlg was vfin aansluiting Wj liet iJultsclie Rijk liet Berliner Tageldatt de zaak besprekende meent dat deze eerste daad van von Dallwitz weinig gbeds spelt voor hot vervolg BixaLXienlan ca Neder land Al banië De ondertecikonaron van den oproep aan het Nederland ach o volk hebben zich gevormd tot een comitó ter bevordering van het doel in den oproep nitoengezot on wel ajs volgt W A F do Meester voorzitter mr II J Carsten Bzn socretarin B van Haersma Buma penningmeester Beleefd verzoek aan hnn die iets willen bijdragen ter bestrijding der noodzakelijke onkoKtlin ora hun bijdragen te zenden aan don penningmeester s O ravenbage Knouterdijk 14 Het comités ontving tot op Zondag 19 dezer des middags 12 uur 700 bewijzen van instemming waaronder den volgenden brief Ik bon uw ond kameraad van het NederlandBchIndisolio leger De oproep in de Nieuwe Oonrant las ik Maar generaal bedenk met uwondorteekonaren dat de majoor Verhuist on do kapitein Reimors mijn zoon reeds heden 28 dagen in gevangenschap zijn bij dn opstandelingen Bedenk generaal dat wij Maandag 15 Juli 1 1 bericht krogon dat onze beide offieieron vrij mochten wandelen goed Irehandeld worden en dat de Internationale kommissie hun spoedige bevrijding verwacht Betienk generaal dat wij nn reeds 5 dagen dag ip datfj ui i if e ftj teiogramiföRtelJor uiizioii qS bij i s het groot nieuws brengt dat onzen zoonaan het vaderTaml on ouder zal worden teruggegeveh I En dan genoraal bid ik n werk met de ondorl ookenaarB van uw sympathiek adroH samen opdat majoor Verhuist en do kapitein leimers verlost worden uit hun govangensehap Met versrhnldigde gevonfons van hoogaehting De staking aan de Tram lp den Haag Allo ledfïn au hot stakoad porsoncel van d J r A ontvingen per poiiteen aidruk van bet lnge oiulua stukvanPatciP Weïjers in de I ijd Deze ciroulaire i tl Lelden gedrukt Van do Volliardlng Is door het slakend personeel van de H T M een tweede gift van f 2 X ontvangen Bij den Prot CAir öond van Spooren Tramweg peraonwl zijn van vcrs ldllende predikanten te s ravenliago betuigingen van instemming met de staking ingekomen Ken der werkwillige controleurs der H T M ontving het volgende briefje van Kijn barbier Mijn Heer Daar de omstandigheden zoo zijn Ben ik genoot zaak om u even te berichten Dat u naar een andore kapper moet gaan Daar het voor u en voor mijn zaak beter Is Achtend enz Naar het Vad verneemt moet In do remise te Sohevenlngon hot gehoolo gezin van een werkwillige zijn ondergebracht vrouw kinderen kanarlovogol enz tiaar men dit gezin in de buurt niets lo eren wUde De zoon van mr Von Houten heeft volgens zijn eigen getulgenlR Zondag geen oogenldik dieast godaan op de tram Wel was hij in de vorige week daarop werkzaam Hericht wordt dat In den nacht vnn Woensdag op Donderdag tn s Oravenhago vanwege den Bond van Transportarbeiders een vergadering zat worden gehouden van chauffeurs waarin behandeld zullen worden de arbeidsvoorwaarden der cbauffeiirs on de staking vai het trampersomH l In verband met het vervoerwezen aldaar op het oogenblik In de stad bleef het gisterenavond rustig alleen moest in de Tranavaalwijk bij het naar huis brengen van werkwilligen de niarechauRseo oen paar malen optreden Ken vrouw viel vlak voor oen paard maar zonder zich te bezeeren Naar we vernemen doet de directie pogingen om oud wagunbflstuurders weer in dienst te nemen op een loon van t 16 p Uw dw dn en kameraad got n K UKIMEBS Oud Kap N I L Ovonmaeht bij werkstaking Niet oiïmogelitk is efe dat lift boRtanndo opnfliet hBfibo U II T M en haar pnrsoneel ton gevolge zal hebben oen civiel proces tusBchen genoemde maatschappij en de gemeente h Qravenhage gegrond op wanpraostatio Nu mag bot niet in het algemeen wonsehelijk worden geacht op do beslissing doH reohtors vooruit te loopen maar hot sohijnt ons toch niet zonder belang een arrest te vermelden in het buitenland uitgesproken en waarin het begrip ovormaoht ter sprake komt nl de volgende bosliasing van het Kranscho Hof van Cassatie dd 17 Juli 191 2 die voor Den Haag niet zonder actueel belang is en luidt als volgt l n werkstaking bij een spoorweg die door haar plotseling uitbreken en door haar algomoonheid voert tot volledigen stilstand van bet bedrijf heeft allo kontookenen van overmacht Do directie kan zich eohter niet meer op overmacht beroepen van af hot oogenblik waarop do hervatting van liet bedrijf bij doelmatiger optreden van hot bostuur mogelijk zou zijn geweest of wanneer de werkstaking door verstandigur on doelmatiger maat regelen zelve vermeden had kunnen worden of in hare gevolgen had kunnen worden beperkt Volgens deze beslissing heeft dus het openbaar gozag dat hooft te zorgen voor de naleving van do concessie door oen tramwogmaatsohappij in eerste instantie te beoordeelen niet alleen of do door de directie genomen maatregelen verstandig en doelmatig zijn geweest doch ook door welke andere maatregelen do staking had kunnen worden voorkomen wéék on tijdens oalio imvendlen StakIngs buHetïn In e n bulletin staking een gratlfi Bü do beoordeeling van die vragen nu heeft bot openbare ff zag als orgaon vau do burgerij zich naar veler moening te stoUen op hot standpunt dat hot verkeersbediijf feitelijk monopolistisch is en geëxploiteerd behoort te worden in heft belang van het publiek niet dat het publiek geëxploiteerd wordt ten behoeve van het bedrijf en deszeifs bezitters Niet het belang van tVm der beide strijdende partijen doch het verkeersbelang der dwlt het Atafcings o mité mede dat nog door uleniand von het personeel de uniloniikteeding ingeleverd of bet achterstallige loon opgehaald ib Het comité doet ei n beroep op bet publiek om van de synpathie voor bet Htokende personeel uiting te geven door In deze omstandigheden geen gebruik te maken van de tram Itediend door onderkruipers wien allerlei vrijheden worden toegoslaan waarvoor hel personeel vroeger zwaar werd gestraft De heer Stipriaan Luiscius Senior luidt het verder is reeda het werk aangevangen waarvoor hij thans op den voorgrond geschoven werd Hij trachtte reeda op verschillende plaatsen het oudere personeel los te makonM ftn het jongere wat evenwel tot dusver jammerlijk mislukte Gemengde Bericliten Door een sigaret in brand geraakt Men meldt uit t eiden aan de N Crt Hedennacht te ongeveer twee uur toen de adjunct inspecteur van politie Van den Hoorn met een agent de ronde deed bemerkten zij dat in de Van der Werffstraat een jongmensch in lichtelaaie stond Terstond snelden zij hem te hulp en rukten hem de brandende kleeren van het lijf Onder hevige pijnen en met ernstige brandwonden bedekt werd het jongmensch dat later bleek te zijn de 18 jarige Gr J van Nieuwendijk naar het academisch ziekenhuis vervoerd Daar verklaarde hij later dat hij was belast met het toezicht op een schuitje dat in de Mare lag en dat hij terwijl hij een sigaret rookte in slaap is geraakt waarbij de sigaret hem vermoedelijk uit den mond is gevallen waardoor de kleeren in brand zijn geraakt Overreden Te Vonlb is een 7 jarig knaapje V v d H die op het trombalkon was geklommen van een stilstaande tram er afgevallen toon deze zich in beweging zette De kleine word door do drie volgwagens overreden met het gevolg dat beide beentjes vermorzeld werden In het r k gasthuis overyebrooht verleed hij Irort daarop Boor dsQ schilder Jan Goedhart te Amsterdam is on schilderij vervaardigd waarop de uitvaart van oversteThomson aan de Handelskade in beeldis gebracht ïlet oogenblik dat de schilder vereeuwigd heeft is dat waarop de kist naar de lijkkoets gedragenwotdt N Crt Uienatbodennood De diensthodennood te Wormerveer is zóó groot dat er enkel om die rpden een familie vertrekken gaat Door ongeveor 26 huisgezinnen wordt pprsoneel gevraagd maar zonder sneep De meMte meisjes gaan noar de fabrieken Vaar zij móér verdienen of naar Amsterdam ook als winkeljuffrouwen anderen zijn te welvarend om de dienstboden japon aan te trekken LandbouwtcDtooDsteiiing to Gorincheui Do Holl Maatschappij van Landbouw afd Gorichem besloot in baar jongste vergadering ta Oorlnchem een landboawtentoonstelllng in 191 te houden waarvoor de bcgrootlng op f 18 000 is geraamd Het garantiefonds van f 8000 is volteekend zoodat de organisatie een aanvang kan nemen Sedert 1880 werd te Gorinohem geen landbouw tentoonstelling gehouden Van wie is bet Te Woubruggo ligt epn viertal H A prachtig vischwator Nleniand wist van wien het was Na onderzoek bleek dat de eigenaar niet eens bekend was Llefhebliers genoeg natuurlijk iim drietal hoeren doon thans hun rechten daarop gelden en men zal alle oude archieven moeten nasnuffelen die eenigszins Ucht kunnen verschaffen Anders maar deelea 1 Belasting op titels Men kent wel de ziekelijke voorkeur der rijke Amerikaacn voor mooie namen en hoogc titels Ben adelijken naam in hun familie te kunnen opnemen is het hoogste doel dat het meerendeel dezer new richs najaagt Kvenwel er zijn uitzonderingen voornamelijk zijn het de ware Amerikaanscbe democraten en dezen zijn er ook nog well die hun meentng over de jMht op aanzienlijke doch arme i sohoonnoons en schoondochters uit het aristocratische Karopa hekelen Zelfs is er een der Senaatsleden die een wet wil voorstellen om paal en perk te stelten aan dexe manie en mocht hij daarin niet slagen dao tenminste voor de schatkist van zijn land daaruit zooveel mogelijk voordeel te halen Het is de heer Stanley Bowdlie die over dit onderwerp een redevoering heeft gehouden welke hierop neerkwam Ik ben burger van Cincinnati on wij tellen onder onze demo ratische bevolking twee prinsessen een hertogin een aantal markieidnnen en een ontelbare hoeveelheid gravinnen l urtegm valt weinig in te br igen Doch niet te tellen is het getal onzer rijke erfdochters welke niet arme edellieden aar Muropa verhuisden Indien deze exodus zoo voortgaat zal het Amerikaanscbe ideaal vau liet land te zijn der rijke partijen binnenkort hebben opgehouden te l estaan Aangezien ik constateer dat oog l steeds bij verschitleude onzer Anierikaènsche vrouwen als de sch oonste toekomst lokt dat haar kinderen in het huwelijk zullen treden met arme leden der fluropeesclie aristocratie stel ik een wet voor waarbij een aanzienlijk pereentage van de iiruidscbat in ons land zal moeten blijven Op deze wijze zuilen wij onze rijke zoons en dochters in de oogen dor l uro peesche adeUijkc pretendenten aanzienlijk in waarde depress ieeren Aldus zullen wij onze erfgenamen ên onze uitUioenen hier in het land houden Het wotflontwerp van dön verstandigen afgevaardigde van Cincinnati is door de pers met groote onderscheiding behandeld In den Senaat is het echter niet verder gekomen dan tot een sucoèsd ea time Waarschijnlijk zijn do papasenaalsle don door luin zoons bewerkt om tegente stemmen omdat de vergulde blazoenenop hen nog teveel aantrekkingskracht uitoefenden Hbi Men seint uit Hilversum Maandagmiddag is de incasseerder K van de firma Perk en Everts kassiers alhier toon bij op zijn rijwiel van Bussum kwam met een bedrag van t 5000 aan contanton bij zich bij de Kraaiioosehe brug aangerand door een persoon die een revolveraehot op hom loste Do incasseerder welke licht in don rug gewond werd vervolgde zijn aanrander die op den Koninginneweg door een politieagent gegrepen werd Het bleek te zijn H v B uit Utrecht De aangehoudene beweert dat zijn revolver toevallig afging De politie achtte het desniettegenstaande raadzamer din man voorloopig In arrest te houden I en apothekers quaestie De apothekers te Harderwijk hebbenhot bestuur der vereoniging de Ken dracht iildaar bericht dat zij met ingangvan 1 October a a de levering van medicijnen aan de leden der vereoniging opden voet waarop dit nu geschied 30 et per recept voor een mannelijk lid en 35 cent voor een vrouwelijk lid niet zullen Voortzetten De apothekers moeten voomeioens sAjn oen vereoniging op i te richten waarvan volwassen personen wier inkomen een zeker bedrag niet te boven gaat lid kunnen worden tegen betaling van oen premie van f 0 12j per week waarvoor doktershulp en geneesmiddelen zullen verstrekt worden Voor kinderen uit een gezin zal een premiebetaling van 3 cent per Week en per kind vorpHoht zlJnJ Hot bestuur c r vereoniging Do Kondracht is voornemens naar aanleiding van het besluit der apothekers besprekingen mot dezen te i ouden en hoopt tot oen minnelijke schikking te geraken Op bijna 71 iarigen leeftijd Is Papa Bamhe fg to Amsterdam overleden en iriot heui is weer eten deel omaeir Joulfdiierinneringen verdwenen van dcai afgod onzer kindorpartijtjes waarvan de aureool van myaterio mol de dagen wel iets verdwenen is maar die lot het laatst een aandachtig publiek voor zijn goochcltoerea gevonden hoeft Bamberg s gesternte wees hem niet terstond op de toekomst vau geheimzinnigheden neen vla het coiffeurs en het dlamantsnijderabedrijf en later do coupletzangers en diehtersloopbaan hoeft hij in zich de capaciteiten ontdekt waarmoe hij zelfs zijn goochelende voorvaderen zou overtreffen Het beHliösend succes van zijn loopbaan was volgens hemzelve het volgend dat hem aan het hof te Soostdljk overkwam Do goochelaar aan het Hof ontboden had de eer daar op te treden voor slechts een drietal toeschouwers die echter niemand minder waren dan do Koning do Koningin en hot Prinsesje Wilhelmina i n toen zOu na een opmerking van Z M dat de tijd verstreken was BamiMTg op do een of andore onverklaarbare wijze des Koniogs horloge een kwartier teruggetooverd hebbon Maar zijn grootste populariteit die hem ook bet recht gegeven heeft een halve bladzijde In het Amsterdamsche adresboek te beslaan was wel de groote welwillendheid waarmede hij zich voor iedere liefdadige voorstelling beschikbaar stelde Op deze wijze was Bami erg een philantropp in de ziekenhuizen en bij liefdadige instellingen Een drietal zoons thans te NewTorkvertoevende hoeft nn de reputatie vanhun vader over te nemen en do oudstevan ïien verbindt aan zijn goochelkunsten nog do vaardigheid van het makenvan handschaduwen Hbl Stadsnieuixrs GOUDA 21 Jnli VkroaderIno van dkn Gemeenteraad op Vrgdag 24 Jnli 1914 des avonds 7 nnr Aan de Orde De benoeming van een tijdelijkwethouder om op te treden tijdens de afwezigheid van denheer H Knuttel De benoeming van een onder wijzer aan elk dar Scholen v e 1 o Noa l en 4 Het opmaken van een zestal voor de benoeming van drie ledenvan het College van Zetters Dfi voorstellen inzake de brandweer 6 De voorstellen betreffende do inrichting van een kenringsdienst van waren Hjft voorstel om aan de Bonwvereeniging Het Volksbelang toe te staan het aanleggen vannieuwe wegen Het voorstel tot wijziging van de Verordening op den HandeHscursus Het voorstel tot aanstelling van een derden klerkmeteropnemerbij de gemeente lichtfabrieken Hot voorstel tot wijziging dergemeentebegrooting voor 1914 De verzoeken om ontheffing van Schoolgeld op de Burgerscholenvoor het schooljaar 1913 4 Het tweede suppletoir kohier vanSchoolgelden op de Burgerscholen voor het schooljaar 1913 t Door Burg en Weth zijn aan de Eandsfeden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 16 Juli 1914 Het wil ons voorkomen dat de belooning van den gemeente apotheker die f 1 KX met vrije woning in het Bestedelingenhnis geniet niet meer geheel in overeenstemming is mat detijdsomstandigheden en do eischen welke aan dezen ambtenaar wordengesteld Ook aan deze jaarwedde behooren naar onze meening periodieke verhoogingen te worden verbonden Wij hebben mitsdien de eer uwen Baad in overweging te geven het navolgende besluit vast te stellen De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 16 Juli 1914 no 73 1010 Besluit 1q e bepalen dat met ingang van 1 Jaonari 1915 de Gemeenteajfothe ier behalve vrije woning in het St CatharinaOasthuis of Bestedelingeniuis of eene vergoeding van f300 s jaars Hij gemis daarvan zal genieten eene jaarwedde van f 1600 welke bij gebleken ijver en geschiktheid twee malen telkens na vier jaren dienst wordt vehoogd met f 100 2o Den ponsioensgrondslag van den gemeenteapotheker E J Hoekstra roet ingang van 1 Januari 1915 nader voorloopig vast te stellen op f 2100 De Kaad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den R d det Gemeente 0 iida T Qónda 16 Jnli 1B14 I Wij hebben de eer hiernevens over te loggen een adres dd 11 Juni 1914 tot ons College gericht door A Mulder pachter van het pontveer over de Tnrfsingelgracht en houdende verzoek de op 1 Januari 1915 afloopende pacht met ingang van dien datum opnieuw onderhands aan hem te gunnen tegen een jaarprijs welke f 100 meer bedraagt dan de tegenwoordige Volgens art 3 der geldende voorwaarden dient o m de bediening van het veer te geschieden door physiek geschikte personen Zulks is echter allerminst het geval daar herhaaldelijk van invalide helpers wordt gebruik gemaakt Ook in menig ander opzicht o a het werkzaam zijn van een assistent van den veerman op uren van druk verkeer geeft de bediening van het pontveer tot gerechtvaardigde klach ten aanleiding Op vorenstaande gronden verzoeken wij daarom machtiging om aan adressant te berichten dat Uw Baad niet geneigd is de bestaande overeenkomst onderhands te verlengen Aan den Raad der Gemeente Gouda Gouda 16 Juli 1914 Bij zijn hiernevens overgelegd adres ingekomen op 16 Juni j l verzoekt M van Dijk meubelmaker alhier huurder te mogen worden van den geriolecrden gemeentegrond kadastraal bekend in Sectie D no 2172 en gelegen achter het door hem gehuurde perceel Sectie D no 859 aan de Vlamingstraat De Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken heeft blijkens haar hierbij gaand rapport tegen de verhuur zelf geen bezwaar doch acht het aanbevelingswaardig de desbetreffende overeenkomst te sluiten op de gebruikelijke wijze d w z met den eigenaar der woning Laatstbedoelde C Verschnt heeft zich daartoe bereid verklaard Bovendieil meent de Commissie van oordeel datjin het algemeen de prijzen De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 17 Juli 1914 no 77 999 en het daarbij overgelegd schrijven dor Commissie van bijstand in het beheer der GemeenteLichtlabrieken dd 12 Juli 1914 no 33 Besluit het Raadsbesluit dd IG Augustus 1907 sub 2o betreffende de salarisregeling der administratieve ambtenaren bij de Gemeente gasfabriek aldus te wijzigen dat lo het aantal driejaarlijksche verhoogingen ad f 100 voor den Opzichter wordt gebracht van 5 op 6 2o de verhoogingstermijn voor denlen klerk en de klerken meteropnemers wordt gebracht van 3 op 2 jaren De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der Gemeente Gonda Bij resolutie van den Minister van Financiën ia benoemd in de commissie voor het examen van kommies der directe bela itingen invoerrechten en accijnzen te houden te Arnhem op 13 October 1914 en volgende dagen tot lid en voorzitter de heer F P Wethmar inspecteur der directe belastingen enz alhier Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen M U L O diploma B Joh M Uittenboogaard alhier Den heer R Jagor alhier is geslaagd voor hot toelatingsexamen voor de Middelbare Koloniale Landbouwschool to Deventer Onderhond van den weg Rotterdam Gouda Bij de hedenmiddag in Hotel de Zalm alhier door do Commissie van Beheer van den weg van do Iloflaante Rotterdam tot de Mallegatsluis to Gouda gehouden aanbesteding vanhet onderhoud van genoemden weg ingaande op den dag der aanbesteding iot aan 31 Uec 1915 waren ingelefverdt biljetten i m Ingesohreveö weM doofc 3 Stuurman Ammerstol voor f 23470 W Zanon 23200 W van Verre Capelle a d IJsel 23100 Corn V Leeuwen Czn Nieuwerkerk a d IJsel 22994 T V Ilerk NÏQUwerkork a d IJsel 22979 J Versloeg Gouderak en J C Zanen Ammerstol 22479 Adr Dubbolman Dp r i u i drocht 21670 De Commissie behoudt zich het i elit vaft gttnning voor en zal dengene wien het onderhoud gegund wordt daarvan kennis geven Eindexamen H B S Zuid Iïolland De uitslag van het hier gehouden examen eindexamen II B S was hedenmiddag aldus Der do commissie Aantal oandidaten 24 Afgewezen 3 Geslaagd A S Vos Uiden W H van Velthuysen Extraneus A Dirks Leiden L N W Vogelensang Ivoidon Ch Th Weidner Leiden L H Reinders llaog Bleijenburg N Pas Extr J H F SoUewijn Gelpke Haag C Kloos Gouda L de Sterke Haag L W Reijnierse Voorschoten A Tiemersma Haag L A Busselaar Gouda A J Kuijl Haag A H Wichcrts Gouda J J Hombach Haag C J Paal Gouda J B Dumont Ijeiden P W Kamphuizen Gouda A O Maris Ilaag F C Kraneveld Gouda Remonstrantsche Kerk BoskoojK Tot predikant bij do Remonstrantsche gemeente alhier is beroepen Dr K H Roessingh predikant to Doesburg Uit de tuchtschool to Velzen was j l Maandag een verpleegde ontsnapt welke aldaar een tuchtschoolstraf ondergaat en wiens ouders alhier woonachtig zijn Gisteren is hij alhier door de ge meentepolitie welke van zijne ontvluchting reeds kennis droeg aangehouden en onder geleide naar Velzen teruggebracht Wegens het vertrek van denheor P H van Waveren commies bijde posterijen alhier is met ingang van I Augustus a s als zoodanig benoemdde Heer A Pijzelman te Amsterdam Aminerstol Maandagvoormiddag II uur werd de brandspuit vaEn hier gerequireerd naar den Lekdijk onderde gemeente Bergambacht omdat daareen groote rietstraik van W Stigter m brand stond on door den f Uen wind groot gevaar voor de tegenoverliggende gebouwen opleverde Na ongeveer IVi nnr met de spuit te hebben water gegeven was men de n brand eindelijk geheel meester waarna de spuit mocht inrukken Het riet dat waarschijnlijk door naar huisgaande schoolkinderen was aangestoken was tegen brandschade verzekerd Beroep Rem Ger Gemeente Zwamtnenlam Bij de Remonstrantsche Gemeente alhier is beroepen tol predikaat de heer W Mackenzie proponent te Brielle Nieuwerkerk ajd IJnel De verbouwing van de Openbare Lagere School alhier is niet gegund aan den laagsten inschrijver doch aan den heer I Morbis te Zevenhuizen voor f 4240 Ouflewater De heer C B Wichers alhier is geslaagd voor het toelatingsexamen voor de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer Schoonhoven De verkoop van tuberculose bloempjes ten bate der R K organisatie Herwonnen Levenskraoht op Zondag heeft hier raim f 104 opgebracht IsZ u nst Derde Orgelbespellng t Was meer eene orgelbespeling door leerlingen van do Muziekschool mot medewerking van twee leerlingen der solo klasse en den hfeer Spaanderman dan wat t programma aangaf Immers t werk van dezen laatste bopaaldo zich tot t acoompagneoren der beide zangnummers terwijl hij waarschünlijk ook wel een belangrgk aandeel gehad zal hebben in t registreeren der verschillende orgel soli En hoewel 7t raa d n dirfteèeurdorStftd Ijluziekschool n nttstekend denkbeeld if piü ta ie ltng a Id argfilklaseo oéns ia n jaar de golagenheid i ge en van hunne vorderingen to doen blijken öiou t voor n juiste booordeeling dier vorderingen van groot belang zijn te weten ns lk aandeel elk dor leerlingen in t rogistreeron van z n nummer heeft gehad Immers dte registratie is bij t orgelspolen van minstens even groot ang als de vaardigheid on manuaal en pedaal Van deze vaardigheid heeft de uitvoerjng vaq gisteravond i n goed idee göVep j d verachil en JjBr nju uners terd eh óver talgcmüQ i accuraat ifliti vöerd h i ÏV fif M9P u9f laïl Mè ke Okd lo tegfensteiling tussohen do tempi der drie doelen grooter behooren te zijn terwijl in t Praeludtum on do tt a van Bach de luchttoevoer niot in orde scheen wat natuurlijk niot aan den organist geweten moet worden Ik woot natuurlijk niet in hoeverre t niot geheel slagen der beide zangüummers op rekening komt van minder goode dispositie der beide zangeressen doch vooral Veni Creator van Beethoven maakte den indruk van veel te moeilijk voor zo to zijn Noch de alt noch de sopraan bezit n stem die groot genoeg ia voor deze kerk terwijl tm stemvorming van de sopraan nog veel te wenschen laat t Wil mij toeschijnen dat de heerSpaanderman deze beide jonge damesgoon dienst heeft bewezen loor ze inde kerk te laten zingen in eene kleinere ruimte en onder gunstiger omstandigheden zouden ze alUcht beterhebben voldaan H N Land en Tuinbouw 8tand van bet fruit Müt medüworkiiig der Ri utuinboawIccrarcD in het volguod ovorxiclit saoioa gcHtLld naar gegüVuoH verfttrekt door da corroHpoudeattm vau de direcliu vau dcu landliouw Jvervloedig buloolt do opbrengt vunappclH CD puren niet te worden van do peren zijn du vooruitisichteQ over het aigouieen iels iH ter dao van appelH Do laag durlgo droogte is oorzaak dat de vruchten veelal klein blijven üd vroegtijdig afvallen Uit bet Wetjtland wordt gemeld dat d vroege appelH vooral de rarifiteit Codlin KoHwiek een goede opbrwigst beloven terwijl daarentegen de late aoorten ala bi UefieurH zoo goed als geen vruchten dragen Voorts zijn daar de perzikeo in de opi U lucfat klein gebleven De pruimenoogat zal ook zeer middelmatig zijn terwijl daarentegen die van frambozen zeer goed is A p p e t B Alleen tn de Neder Betuwo dt omgeving van de stad lltroeht bet iiidoo tfn van de provincie Utrecbt het wcHtelijk deel van Zuid Revelaod ïa NoordBrabuit op Vowne en Patten en l m Llelflaod is de stand goed in deTieW en Bommelerwaard de OverBeluwe bet Hijk vaa Nijiuegt o op iJseliuonde in de ijfheerenlanden de Alblasser en de Krinipenerwaard alsmede op Walcheren en in Zeeuwscb Vlaanderen vrij goed overal elders oiatig of vrij slocbt Peren De stand ie goed in do No derBetuwe het Rijk van Nijmegen WestFriesland Delfland op Voorne Putten Oud Beijerland Walcheren het westelijk deel van Zuid Beveland in Noord Brabant en in bet Zuiden van Limburg overal elders is de stand matig of vrij goed Pruimen I tezv staan goed in het Westland op Üud Beijerland in Delfland in bet zuiden en zuidwesten der provincie Utrecht en in de omgeving der stad Utrecht alsmede in hot zuiden van Limburg vrij goed in de Over en NederBetiiwe het Rijk van Nijmegen hetauidoosien der provincie Utrecht in Westl rtestand op IJaelmonde Overflakkee ia de Vljfbeerenlandea de Dordache en Zwijndrochtscbe Waard op Walcheren h t westelijk deel van Zuid Beveland en in NoordBrabant Dveral elders is de stand vrij slecht of matig Druiven De kasdruiven staan overal goed Perziken Üok de kasperzikeu staan overal goed terwijl de porziki u in de open lucht in het Westland ulecbtH matig staan in de Ovor Betuwe vrij slecht en de teelt In bot Rijk van Nijmegen ais mialiikl moet worden beschouwd laders is de ttaod ook der perzlk i in de open lucht goed Frambozen Deze staan overal good of zeer goed alleen bij LopperHum i pnum Leormens Loeawardcn en In de NederBetuwe is de stand matig en op Oud Bijorland vrij slecht SE ORT Automobiliame Ken automobielweg Naar hot Hbld van goed ingelichte zijde verneemt wordt op last dor regeering een onderzoek ingesteld naar kosten en uitvoerbaarheid van oen antomofaielweg Utrecht Zwolle Het voornemen zou dan bestaan do boomen rechts van den weg Utrecht Zwolle te doon vallen en de daarèah grénaendo elootw welkeop rijfcsfrond iggen te doen c ainpen t Wanneer ilit ipli nli f nityoering opit zon hot autovfti feer over een belangrijk traject daarmee zeer zijn verbeterd ter ijl niet minder het publiek in dat landsgedeelte or zeer door zou zijn gebaat KERKNIErJWS Rem Kerk Rotterdam Ds O E Hooykaaa te Vlaardingen Hpeft het boro p naar Rotterdam nog mot aangenommi doch Mj heeft aan zjja tegenwoordige Gemeente meogo U Ui dat hij voornemens is hot te aanvaarden Laatste i3erichten De tramHtaking te b Graveubage Omtrent de staking te s Oravenhage is niets bijzonders Ie vermelden Di n T M onderhoudt onder strenge politldK waking enkele beperkte diensten i r wordt gemeld dat de directie de egcnover het Vredespaleis staande groote villa heeft afgehuurd ter hiilMVeHting van de werkwilligen H M de Koningin die gisteren en heden den Achtorboek pi r auto bezocht zal Donderdag een bezoek brengen aan de Teekcnscbool te ilengelo Ook bet tuindorp Hot Lansink zal door fI M bezocht worden Durazzo 22 Juli 240 Rumeensche vrijwilligers zijn hier aangekomen Onder bevel van majoor Kroon is wi der een aanvang gemaakt met de uitbreiding van de verdedigingswerken in de Htad Londen 22 Juli De deelnemers aan de Illslerconforontie zijn te half twaalf in bet Buckingham Palace aangekomen Len aanzienlijke menigte stond buiten het Palola Milaan 22 Juli De spoorwegstaking is ook te Bologna geproclameerd Het Bulgaarsche leger PsAAO 22 Juli Bij de Skodaworken zijn voor het Bulgaarscho leger groote geschtttbes tellingen gedaan Eerstdaags zullen 80 000 fi eweren voor Bulgarije in ontvangst worden genomen BrRGERLIJKE 8ÏAND WADDINXVEKN GKBOREN 4 Juli Jansje Oomelia ouders ü Zuidervaart en H M Waarts 3 Paulas ouders C de £ Looij en t J van den Berg 5 Arie oadera C van Neven en H Broere 8 Jan ouders P van rk en C van Meetien 8 Hendrika Margaretha ouders W Burger en A Palm 10 Wilbelmu Johannes ouders F Compeer en J Mafa 12 Johannes ouders W O van der Krans en M van den Berg ONDERTKOUWDi 3 J 4e Vlteg m D Klavers 8 M van Zwieten de Blom te Leiden en A M de Kooij 10 W Albias en N Cammeraat 10 KI van der Laan en B Kraan 10 C Hoogendoom en l Boonstoppcl 15 A Reiueker on A J van Meel GLHUWD 10 D Bakker en A M van Iletiningen 15 J de Vlieg en D Klavers Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te ÜE BILDT Hoogte barometerstand 770 5 te Horta laagste stand 750 6 te Thors havn Verwachting tot den volgenden dag Veranderlijke later zwakke tot matige Z W tot N W wind meest zwaarbewolkt waarschijnlijk onweer of regon later veel koeler Officieel Frijsconrant VAN DRN Erfeet tobtBdei telmsterdan Koen nn Vofife Koeri 77 V 80 62 997 22 JULI 1914 Stul8leeBiii cii 777 80 Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet Port ObL 3de Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 5 pet ld Obl Gr Russische Spw mij 1898 4 pet 88 88 ld Obl Nicolai Spoorweg 18G7 C9 4 pet 83 7G 36 74 56 ld Obligatie Ge Kmis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet Mexico All Binnonland Obl 6 pot ö i Brazilië Funding Leening 5 pot d Obl 1899 4 i ot Venezaela Dipl Schuld 1906 3 pot auk eiiCrMHet IMtel i IUWP 10Ö 507 64V 22 697 red Banfeaandeelon IndDsIr OnderDemlnKn 607 667 223 141637 164 650 188 2 94 American Car Foundry Coiap C V A ld Smelting A Refining Co Cort V Aand Anglo American Telegraph Oy Cert v A U S Steel Corp Cert V öew Aand Kol Credlet liistell eu CnlluBr OuderuemlDfe 223 23b l andelsvor Amster dam Aand Jjiv Cultuur Mij Aatd Ne l Hindel Mij C v A HUoboa l aUBtn 14 153 4 Katahoon Mynbouw Mij Oew Aand Rodjang Lebong Mijnbouw Mij Aand Great Cobar Aand PetrolenmOnilern 167 560 189 Dordsche Petroleum Tadustrie Mij Oew A Kon Ned Mij tot Expl V Petr Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy C v O A ückoepTiwrt rnUen 188 2 94 27 G Nod Am StoomvaartMij Aand Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A Int Mercantile Marine Cy afgest Pref A Tabak OnderBeiBlnKeB Bindjoy Tabak Mij A DtTeriCB Maxwol Land Gpant Cort V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand üpaerweceo 96 367 617 967 96 ttlV Holl IJzeren Spoorwogmij Aand My t Expl V Staatsspootwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet WarschauWeenen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouii 987 267 153 100 6 967 247 166 1007 147 = Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pot Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand PuEUIELEKHIKaiUI AmsterdamAand 3 pot Hongarije Theiss R gulirungs Ges 4 pet GELDKOERS Prolongatie 2 2 2 pCt M