Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1914

53e Jaargang DE ZUID HOLLAirDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commiggarissen Mr M M SCHIM v o LOEFF Pres Dr A FTEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H I J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING V De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen ilage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren V BOCHriHEESrMSH Êiaceu te flekooukoeem 11 C IjMVBBBR treathavem te timula Een verkoelende Drank van BLOOKER S DAALDERS CACAO Meng in een glas i lepel Blooker s Daalders Cacao en 2 lepels suiker met een scheutje koud water goed dooreen vul het glas met spuitwater of koude melk en de drank is gereed PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 ge one regels met bewyanummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 lïij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen tweel erekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 Is f 0 35 bU voorult15 per regel EXCELSIOR BANDEN STEBK ey SlfMZ STMEDS GBOOTEJi SUCCES Telefoon Interc 82 kring verzekeren dat de voorraden die zij kunnen koopen belachelijk gering zgn Do vrouwen van de grootste steden organisoeren thans boycots en de slagers beginnen reeds de gevolgen van de vleesohstaking te gevoelen Enoeland Er komen altijd nog gelden in voor de lersche nationalisten De Terache Bond in Amerika hoeft een som van 240 000 gulden voor de nationalistische vrijwilligers ingezameld en de bedoeling is een actie op touw te ssotten om binnon een maand 2V2 millioen gulden bijefen to brengen Vier en twintig duizend gulden zouden onmiddelijk aan Redmond overgemaakt worden De jaarlijksche vergadering van den Bond zal in September te Philiidelphlo worden gehouden en men verwacht dat John Redmond daarbij tegenwoordig zal zijn De vlootschonw Koning George heeft de vloot bij tSpithead uitgeleide gedaan naar de zee Hot was een geweldige en statige optocht met geen versieringen om den ernst er van op te vroolijkon Geen muziek geen wapperende vlaggen Ni tfl dan het gejuich der matrozen als zij voorby voeren is als admiraal van de vloot stond op de brug van zijn groot jacht elk schip inspecteerend en groetend Telkens herhaalde zich hetzelfde schouwspel de mariniers presenteerden het geweer waarbij het zonlicht de bajonetten der karabynen blauw on zilver deed glanzen en flikkeren Op den vlootschonw volgden evoluties der watervliegtuigen Hot was of zij den Koning wilden toonen dat zij ovengoed lichte blljspelrollen konden vervullen als de sombere rollen der tragedie Zij dansten en pirouetteerden hoog in de lucht dat hot een lust was om te zien ZIJ kwamen aan in paren in een soort van lucht dans terwyl elk vlug paar een smallen stroom van lichtblauwen rook achter zich liet als een los fladderende sjerp van dunne zijde Op verschillende hoogten boven bet Koninklijk jacht draaiden zij half om en daalden dan in snelle spiralen om weer opte vliegen en met ongel ooflyke snelheid te verdwenen over de witte hoogten van Culver s historische rotsen Voor zijn vertrek betuigde de Ko POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proeg leieltjet gratie verkrijgbaar Qou Agent voor Holland CATALONlfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M liMJLOWJMJr Agent Amstdl Brouwerij Koizerstraat Tol 83 No 148 Gouda OEN DEP6T HANN OUMMIWERKE FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N Abonneert U op dit BM Ik zal jv beter zoggen hoe de zaken figenlljk gelogen zijn zoi 1 I00 Wij wiiiiloii juIUo mannen om onze vinger kijk zool Natuurlijk als wij oen knap voorkuineii bobben I n als je het nog eens waagt over Katharina s donkere oogen of behoorlijken glimlach to spreken dan word Ik echt kwaad pasop Max bowoerdo later menigmaal dat zijnl ilse dion avond jaJoersch goweost Is onte gelegener tijd kon hij haar daar nogwol eens mee lagon Dat hij zelf jaloersch was boweos hlj eenige maandenlater toen hg I Iso met wn iriof In dehttud vond difn ze bij zijn nadering zeerhaastig dicblsloog en trachllo weg to bergen Kadrukkplijk vroog hij haar dlonbrief to lezen eerst verzocht hij or om maar ten laatste word liij heftig on plachte hot Met oen arui zondaarsgezlcht rolkie ZIJ hom don brief ovor zij glinilachtotoen 7IJ zag hoe hij den l rlof haastig doorlas OeoRiig zag hiJ er dan ook niet uit Wat drommel moot dat licduldonP Oude fiendsohap mijn geluk is verzekerd opreohto dankbaarheid hoop op opn woilerzira en Ion laataie do ondorteekBplng jo liofhehbondo vriendin Agiaja v floldherg Agiaja von Goldhorg Dat wan do blind van Iscrstoin t Hoo kon l lse dio dan kennen Kn hlj Ix groop van do h elea raadselaohtigon brief nloti alloen was hom zijn dommo jaloornchhoM dui delijk Slot volgt MONGAS Wie wil prachtig licht hebbenl De Electrische Drukkerij van A BRU KMAN ZOON levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOOKTEN HANDELSDRUKWERK ZeJCLÓL roeford ex Advertentiën V Getrouwd J E POERINK KN J A HOOGENDIJK VAN CAPPEU EN dip mode namons woderzijdBcho familio hartelijk dank zoggen voor de velo blijken van belangstelling bij hun huwelijk ontvangen Gouda 22 Juli 1914 f Voor Ifi doolnftming ons betoond bij het ovorlijdnn van onzon Ixiaton Vad ir en Bohawdvader don Heer M C BRAAT Stt betnigen wij onzon hnrtfllijken dank M C BEAAT Jb J A BRAAT Bkaat Gouda Juli 1914 GEVRAAGD tn hagft 00 n jKTh iivm of AANKOMENDE Adres P C JONOEBREUR ValoriuBstraat hoek Danekertstraat M Den Haag UlaaglIJdcrs Hot Miiagpooder van Apothokor BOOM ÏB het boHto geuooHiniddol voor niaap pijn maagkramp zaur hartwater en lechto Hpijsvortorinfi Prijspor doos 75 ïonts 12 VorkriJKbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fft WOLKF Co to Rotterdam bij E VAN BANTKN KOLFF Korto HoofdatoGg 3 SUiLIBHT komt U halverwege tegemoet 11 doet al het werk in de helft van den tijd en voor de heift der kosten die U aan troene xeep zou ultfeven ftunllght maakt dat Uw foed niet lijdt Uw handen niet ruw worden en Uw leven een slavernij II Devolitrektezulverheld van Sunlight maakt haar alleen geschikt V oo r het wasschen A i van kostbaar linnen en r O Mne kant Firma 1 SMITS Sclioonliaiidol Kleiweg itt Gouda OpKorioht 187 HET AimES VOOR IEDEREEN Hen wordt Ttnoeht op t MERK te letten UIT HKT MaOAÏUN VAH in RAVE SWAAYZONËN GOUIJICKMM Doao THEEËN worden afgeleverd in verzogeldg pakjes van mjf iwef en pen half en efln Hed ohh nietvonnelding van Nompier en Pnjs voorzien van nevenstaand Merk volgons de Wtit gedeponeerd Zich tot de itvoering van geëerde orders aanbevelend j c nijL Toorheen i BREEBAART la Donderdag S3 Juli 1014 wmm covRAivT Verschijnt dagelijks K belialve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franro per post I 50 Met GellUuslreerd Zondagsblad i 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt l Nbij onze Agenten den Boekhandel en de Postkaiiloren lH t ilinK elke regel meer B ets Reclames f O Groote letters en randen naar plaabsninnte Tele on Interc 82 uitgevers A BBINEHAK EN ZOON Toch geloovon wij dat wanneer de goede rcH iltalen van de keuring Iwkond word na korter of langer tijd aansluiting door de klemc gemccj ien zal komen waardoor de kosten van den dienst voor Gouda minder zullen worden In het dezer dagen gepubliceerde Rapport van du Itaadscommissie inzake de Waterleiding is in een der voorgestelde ardki len der conceesievoorwaarden do noodzakelijkheid aangegeven van een laboratorium waarin het voor de distributie bestenido water scheikundig en bacteriologisch kan worden onderaocht Waar deze voorwaarden bedoelen de verlenging der coecesHio en aan don concesöiouaris daarin do verpliohliag tot inrichting van een laboratoriuui wordt opgelegd daar zal voor bet geval do waterleiding in handen der gemeente mocht overgaan evenzeer zulk een laboratorium uoodig wordi n geacht In d i t geval zou het wa teronderzoek een onderdeel kunnen ztjn van dea keurmgsdieust in bet andere gevat zal van gemeentewege toch controle noodlg zijn op het wateroudirzoek hetwelk vanwege den couceesloiians wordt gedaan In beide gevallen komt het dus hierop neer dal in opdracht au bet gemeentebestuur het water geregeld moet worden onderzocht Waar dit vaststaat waar mede uit do inleiding tot het voorstel van B on W blykt dat in 1907 bij de eerste behandeling van deze zaak door B en W reeds er aan is gedacht aan don keurmgsdienst te verbinden de leiding van de scheikundige en pbotometrlBcho onderzoekingen wetlte voor do gasfabriek moohtoa noodlg zijn daar komt het onn voor dat het terrein van woikzaamliedcn wel zoodanig IS dat daarvoor de instellmg van oen zelfstandigen dienst gewettigd is Een zoodanigen dienst zal naar onze mooning lu de toekomst voor de gemeente van groot belang blijken te zijn Wil oen kcuringsdionst volkomen tot aijn recht komen dan moot hij deo steun en het volle vertrouwen hebbon van hou wK p wareu worden onderzocht Wij niecnen dat zulks niet in alle opzichten mogelijk is wanneer die dienst wordt opgedragen aan oen apotheker dio apotheker blijft zooals thans de bedooling is Zulk oen dienst vordert een geheel en p r HOon oen directeur dio niet alleen onder70okt maar die het als een levenstaak beschouwt om in zijn positie to kunnen inedeworken ter l evordcrmg van de volkegczondheid en de hygiëne De liaad besluite daarom morgen tot do instelling vtai een gemeentelijken dienst tegenwoordig naar van diplomjitK ke zij do door de Neuo Freie Presbe vernomen wordt een gedachtenwisselïng plaats over de quaestie welke ondersteuning aan Vorst Wilhelm van Albanië moet worden verleend om zgn heerBchappij td verzekeren In den laatsten tyd waren do kabinetten derotgroota mogendheden tot de opvattin g6komen dat Vorst Wilhelm niet de man was dien Albaniö noodig had en dat men hot land er geen dien t mee bewees wanneer mon het een vorst opdrong van wien oen groot deel der bevolking niets weten Bij de gesprekkek dft zich ovèrTte opvolging ontsponnö r den zich echter groote moei lijkheden voor Eea Mohammedaansche voyst zooals de opstandelingen wensch n kan men het land met het oeg op de Cbristelgke Balkanstaten niet geven Onder de candidaten van Christelyke confessie die als opvolger van Vorst Wülielm in aanmerking gekomen waren bevond er zich geen wiens benoeming alle groote mogendheden hadden kunnen goedkenren De candidatuur van prins Roland Bonaparte was spoedig tor zijdo gesteld omdat hij als schoonvader van prins Constantijn van Griekenland geen waarborg voor een zelfstandige politiek van Albanië m a hebben gegeven Ook uit het Huis Bourbon meldden zich enkele candidaten Deze werden echter eveneens afgewezen Men ia derhalve tot de overtuiging gekomen dat het onder deze omstandigheden het beste zou ziju den vorst in Albanië te houden Dit is echter alleen mogelijk wanneer men hem geldmiddelen verstrekt en hem in de gelegenheid stelt een militie te vormen Het schijnt dat men het eenige weken geleden geopperde plan om de miliciens door de officieren van het internationale garnizoen te Skoetan te laten opleiden niet geschikt acht De oplossing van deze quaestie zal nog eenigen tijd eischen Maar zij op het oogenblik groote moeilijkheden biedt De onderhandelingen over de Albane sche Staatsbank die onlangs bloven steken zyn in de laatste dagen voortgezet En het laat zich aanzien dat deze quaestie nu spoedig definitief zal worden geregeld Het betreft alleen nog eenige by komstige zaken waarover do oen of de andere groote mogendheden tot een beslissing moet komen Wanneer dit geschied is zullen do Kuropeesche banken die aan do oprichting van de Staatsbank deelnemen de statuten der bank vaststellen en men hoopt dat de Albaneesche bank apoedig zal kunnen function neeren Haar werkzaamheid zal behalve de gewone bankzaken ook omvatten de administratie der belastingen alsmede die van de geldmiddelen door de groote mogendheden ter beschikking gesteld Als do bank eenmaal op droef is zal het gemakkelijk zijn de Alba iWQSche regeering het noodige kapitaal teï hand te stellen JDb heele geldquaestie zal echter naar do groote mogendheden bepaald hebben gedurende de eerste tien jaren door do internationale eontrölecom missie nagegaan worden Hoewel deze volgens het beginsel om zich niet in de binnenlandscho aangelegenheden van AlbaniÖ te mengen financieel geen gezag over de regeering hpaft zal z toch door de bij haar berustende controle over do inkomsten en uitgaven een heilzamon invloed op de Aibanoesche regeoring kunnen oefenen Amerika Hooge pri v n Op do duurte in de Vereonigde Staten worden thans weder do aandacht gevestigd door de protentbewoging in de gehoele Unio tecon de overdreven eischen van de vleeschtrust De prijs van het rnndvteesch is in het laatste jaar met 5 stuivers per pond opgeslagen on verbruikers doen de ervaring op dat de slagers overal klagen dat zij do noodige voorraden niet kunnen inslaan De Nationale Huisvrouwonbond die afdeelingen in alle doelen des lands bezit heeft zich tot Houston secretaria van landbouw gewend om aan te dringen op een onderzoek van regeeringswego van de practUkon der Beef Barons te Chicago die naar verklaard wordt elke beschikbare scheepslading Argentijnsch vleesch koopen ten einde de vleeschpryzen op te dry ven Uit officieele rapporten blijkt dat groote hoeveelheden vleeach uit Argentinië worden ingevoerd Maar handelaars buiten den bevoorrechten lurinj Bdienst van Wareu EXCELSIORAMSTERDAM Dieiistaanbiediiigeii hebben in de Qoudsclie Courant Mieeda MucceM W Deze advertenüen kosten slechts bij vooroitbeiBlinj 1 6 regels f 0 35 voor elka regcll moer 6 oents Opgaaf uitsluitend aan höt Bureau Ift ons l lad van 9 Juli l hebben wij 0 tzi uieenmg geuit dat de uiotieven grond lej de¥ed E Alter m Gedempte Gracht 269 DEN HAAG g eeft de HOOGSTE WAAK DE voor Gedrag en meenli n niet zoo gemakkelijk en niet zoo lug tot hot inzicht te brengen zijn datie met den tijd mede moeten Wij heno eren aan de bezwaren die legen do vGriBhting door gas en clectriciteit zijn ingebracht aan den tegenstand die eenfoedo drinkwatervoorziening tbana indireete omgeving nog ondervindt terwijl toch langzamerhand de noodzaket thetd wordt gevoeld dat het er tochTU komen moet dat deze voorzieningenWorden getroffen De keuringsdmnet isvoor de kleinere gemeenten een nieuwigiieJd waar ze nog niet aan willen zeNnden dat nog niet direct noodlg Inten naburige gemeente werd zelfs In donBaad betoogd dat het heel voldoende wastl Oouda maar een keuringsdienst bad flan konden de bewoners hunne waren vandaar lietrekken Op dieft m 1 1 J 4 i werkt de controle dan ook plaat uCSrSU CB v3 Zn6S£i6GCLinf aeti voor die kleine gemeenten alleen Koopt geheele of gertceltf n van Inboedels zullen de kleine leveranclörs ter plaatse het niet toejuichen dat er nog meer diTect contact komt tusschen de consumenten iö do kleine gemeente en de leveranIs ook naar buiten de stad aan hnit pprs te Gouda De Goudache leveran te ontbieden Brieven worden vergoed Let 9 V p op NAAM en ADRES Mej deWed E ALTER 2 i ied bracht iJ i DEN HAAG Buitenlandse Nienws H zullen dat natuurlijk best vinden hH zal hen © en prikkel zijn om huniie waren als onder goede controle ataan aan te bevelen De toestand In Albanië Onder de groote mogendheden vindt Do niet aansliiiting der kleine omlig gende gemeenten maakt het daarom in het belang der neringdoenden dat hier een MO goed laogehjk ingeriehten keurlngsjHenst wordt gevestigd reu in don salon gegaan on hom was beduid geworden dat hij naar verkiezmg over zijn avond kon tioschikken litj had nu geen lust meer naar do opera to gaou want wat iou hij daar doen zonder Llse Ilij had nauwelijks genoeg muziekkonnis om to kunnen hoorea of oen oigel valpche geltiiden gaf In een kwaden luim had hy naar Waldenburg gozoeht om met hem den avond door te lirengen Van Waldenburg s liiufl was hij naar de officieron societolt go gaan vandaar naar orroni en ten lolle toch naar do opora t ed hopende ijn vriend te zullen vmdon Dat wan bcm niot gelukt maar hij had von Trcskow aangetroffen on deze had hom den lijd gekort mot het verhalen van allerlei pikante nieuwtjes En nu hij thuis kwam moest hij dit toonool zieH Daar stond do nieuwmodlscho graaf von Gleichon voor zijn Klse kuste haar de handen on noemde haar een eogel on n fee I l n die mevrouw von Saltenl Hoe koelbloedig zag die dit toonool aan 1 Hem bemerkte men volstrekt niet Zijn hoofd duizelde htj balde do vuist en zetto Gon gezicht als Othollo op het oogenblik dat zijn nchurkachtigo luitenant van don onheilspol lenden zakdoek pprcf kt Hij hoestte daarom even Met laohondo gezichten die volstrekt gi f n kwaad gewoton verrieden keken ze alle drie naar hem om Ktso maakte oMi roromonloiifie buij ng fn zoido mot iM valfigo doftigheld Je hadt toch een andeif nioi len kiezen zeide ZIJ zacht ik bon op lange ua niet goed genoog voor je Daar lachte hij hartelijk om Niet goed genoeg voor mei Maar liefste donk toch vgoral ntel dat ik eon engel ben dan zou jo bitter tcleurgoHteld worden Onder onti gezegd liovoHng wij zullen dikwijls gonoep onweer in huis hebben ook ik lieb miin boozc streken n JIJ bent een dritlkopje Als het boozo weer komt zullen we ons er wel doorslaan hoor Wy heblwu immers onze mnige liofde om allo wolkjes aan onzen echtelijken hemel spoedig te verdrijven t liefste wij zullen gelukkig zijn l aar opende hlse do deur en snelde in Kat harina fi armen Mag ik vroeg ze met eon schelmsch lachje 0 hove ie moe t eens weten hoe verheugd ik bon Je noemt me toch niet kwalijk dat ik ook in gezelschap van hem je zeg dat stijve u kan mot meer over unjn lippen Hot is toch goed waar Katharina streelde haar zacht over de blonde lokken en antwoordde Ik hob nooit oen zustor en nooit oen vriendin gehad van dit oogenblik tfal jo het beiden vcKir my zijn Nogmaals omhelsden zij elkaar on liet I Iso toe dat Waldonburg iiaar de handen kuste en haar de beschermengel van hun liefde noemde Op dat oogenblik trad von Stasch binnen en bleef als vorflteeud van ootsteltenifl staan Katharina s hpzoek had LI so verhinderd naar do opera tÓ gaan De damop wa Hot 7 mlj vergund mijn hoor on gcbiüdor hot allerniouwwto paar vorfoofdonvan onzp resldontie v©or te stollen Mevrouw Katharina von Sal ton gotioren baronfs von Hohenfelfi Alsingon on njksgiaal von Waldonburg ii Waldenburg erfheer van Tauern en Mollnilz Kommandeur eo Ridder van vorschillonde ordenfn bozttter Van deze schoonc vrouw naar wlo mijn hart verlangd hoeft sedert ik haar voor de oorate maal gezien heb viel Wftldcnburg haar In de rodo Fellcltior me oude jongen want nog weinig uren geleden was Ik do ongelukkigste menscli dor wereld on than nu ik behoef het je iilot to zoggen hoe gelukkig iemand is die do vrouw van zijn k uze gevonden heeft Veeiogen stamelde von Stascb fonige woorden van gelukwensch Hij was beschaamd to moer omdat oen steelsche blik van Iflo hom bewees dat zijn jalocrschhoid haar woor niot ontgaan was Zijn bodonkjngon togen die ovorspanron romantlRchc minnarij dio toch geen go 5d oindo kon nonion waren evenwel Bpoodig vervlogen Had hij vroeger ooit in ernst beweerd dat deze twee mon chen niot bij elkaar pasten Had hij dozo bemlnnohjko vrouw ooit voor oen coquotto gohoudfn Van tegenstander word hij plotseling partijgenoot j en toen Wj mot zijn vroow alleen was durfde hij üsoMs howoron dat hij altijd voof Waldenburg s iWdohandol gowrwflt wafl Maar daar kwam hij slecht af FEViLLETOX Prinses of Gravin Hij wende zich tot JAC KOOI J Kz F pnttenboorder te Wieringerwaard dio zich gaarne belast met hetinstalleoren van Eon oogmWlk sImMd tom lagen zo PlkandiTfl armen en vergaten daarhij BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk doo ondergeteekende met het grootst sucoeR uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz wat hen omrtagdo Zij winten al n dal ZIJ bij elkander waren Hi l Üfcarde lang eer de storm Imnner gevoe me aoover tot bedaren gekomen wa ij spreken konden Ik zon je nu liever willen dooden dan ï nogmaals verliezen fluisterde Wal Slwburg terwijl hij haar hartstochtelijk ta to O mijn Helste wat heli ik om If geledenl ïij had zijn llefkoozingon en kussen UMCDiMnCDurAADnKll beantwoord doch mi Het zij hem WIERINGERWAARD j Dames ijMt mij Krik sprak wj hom on Ihnlg afwerend laai mij hier aan jo n is mijn plaats hier smeek ik je drogingl Haarwasschen mot Klectr Aparte Salon Levering van allo soorten HAAR WERKEN BAI T A DE JON e Ooiffeur Oosthaven 31 geduld met mij en vergeel mij alle Ik misdaan heb Ik zal trachten ie waardig te zijn Vergeef me F rlk richtte haar wi r op haar hoofd weer aan zijn borst en hij over haar weer met liefkoozingeB en ftnde woordjes zooals alleen innig aeblu nden kunnen doen Eindelijk had haar dan weer opgebeurd en zij richt EIe r Dr A Brinkman Zn Öondsj haar betraande oogen tot hem op