Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1914

m AAR£TB£RICBTK Ootida 23 Juli 1914GRANEN Fltaw onveranderd Tarwe Zeeuwsche 9 35 9 50 mindert dito 9 i 9 25 Afwijkende 8 50 X 8 75 Polder 8 25 1 8 50 Rogge ZeeuwBche 7 75 k ƒ 8 Polder 6 7 4 7 25 Buitenlandsche per 70 kilo 6 50 675 Gerst Winter 5 7 t 6 15 Zomer 5 75 i 6 Chevalier 6 35 4 6 7s Buitenl voergerat per 65 kilo 5 15 il 5 50 Haver per H L 4 60 i 4 75 Per 100 kilo 8 50 4 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per $ 0 Kilo 6 25 4 6 50 Kanariezaad za 4 34 p H L Karwijzaad per 50 Kilo 14 4 16 Koolwad ia 50 4 ƒ 14 per H L Erwten Kookerwten 10 4 n Buitenlandsche vocrerwten per Sc Kilo 7 50 4 7 75 Boonen brume boonen 15 4 ƒ 16 witte boenen a Faardenboonen 8 H 8 35 Duivenboonen 8 35 a 875 Mais per 100 Kilo Araerikaanache Mixed 7 50 4 8 Kleine ronde ƒ 7 50 d f hlS Vbemarkt Melkvee redel aanvoer handel matig prijicn blijven hoog Vette varkens goede aanvoer handel matig ai 4 33 et per half K G Biggen voor Engeland redel aanraer handel traag prijzen zeer minder 17 4 19 et per half K ü Magere Biggen goede aanroer handel tiaag i ao 4 ƒ 1 40 per week Vette Schapen geen aanvoer Imndel i ZuigUraraeren geen aanvoer Handel a Nuchtere Kalveren redel aanvoer hondel matig ƒ 8 4 14 Grafikalveren geen aanvoer a Fokkalveren 18 4 30 Eieren ruime aanvoer handel vhi g per 100 stuks 4 tot 5 Kaas aangevoerd 121 partijen handel vrijwel ie kwal 33 4 34 a io kwal 28 4 31 Zwaardere 34 4 Noordhollandsche a Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 4 1 50 Weiboter 1 30 4 1 35 iöRQjp ï T ENVElUHü a Juli 1914 Veiling Boi t n nagraohf 4 uur Bloemkool van I 10 tot f 14 per 100 anijboonon v f 1 90 tot f 2 50 por 1000 Spercioboonen v 9 tot 12 et per pond Andijvie van f 1 tot f 2 Peulen 4 tot 8 cent per pond Doperwtan van 5 tot 7 oent per pond Wortelen van f 2 tot f 3 por 100 Kropsla van f 1 tot f 2 per 100 Tuinboonen v f 0 60 1 f 1 60 p 100 pd Rabarber van 4 tot 7 Komkommers groone van 5 tot 7 geele van 4 tot 8 niLaatöte Bericlitea De toestand In AlbaniS Durazzo 21 Juli De opatandcltogen h Wif n hunne eiaclien medegedeeld aan iln gezanten Zij elachen verwijdering van den vorst Andera px üurazzo vernield worden Ala do schepen zouden heipen dan zou geen inwoner worden geapaard In de Htad zelf is opnieuw een 0 roep g daan aan de inwouera om aan de verachanaingen te werken Ulster conferentie LoNnBK 23 Juli Alle ochtendbladen spreken van mislukking der Ulsterconferentie Ontsporing De uit Nijeveen omstreeks half elf in de richting Stee wijk vertrekkende trein is ontspoord Do locomotief heeft den weg versperd Er zijn jeon persoonlijke ongelukkon Serviö en Oostenrijk Weonon Z Juli Mezoasi van do onalhankelijkc partij heett W hot Huls van Afgevaardigden gefnterpeiieerd over den toestand in Bosnië Tiaza beantwoordde don Intcrpeliant en verklaarde dat de huitenlandaehe twatand onzeker ia iOcn vreedzame opioaalng ia echter nog lieataanbaar Bl BCiERLLlKE STAND GEBOREN 21 Juli Adrinna Francina Hendrika ouders M J Oomena en J H Ubbink Johanna Pietornella ouders 8 Schoonderwoerd on W B V Hensen v tfningen 22 Gerrit ouden C H A Komermana en G van Vilet Maiinna Pieter ouders H Lakerveld en A Bxenkman Wilhelmina Cornelia Henrica ouders N C M Kooh en A Martin 23 Cornelis ouders H J Bitteren de Jong GEHUWD 22 Juli C de Korte en M H van Hofwegenu L Bloot en M S Keiler W van Eijk on A ö Woorlee P C Alblas en M JooknBui J E Poerink en J A Hoogendnk v D OapoUen OVERLEDEN 22 Juli Elizabeth ning zrjn tevredenheid over het volkomen succes van de mobilwatie en het feit dat zulk een ontzaglijke onderneming van stapel geloopen was zonder dat er iets aan mankeerde ii eronavood om zm uur bezocht Polncare het I rannehe hospitaal to St PetcrHburg Oïii zwven uur werd ifa hot Frangoliegezantschap een diner gehouden waaraan do mlnistor president erf do mlnlBtora alnmi do de KusBischo gexaiil te Parli Uwolfiky deelnamen Ter zelfder tijd werd den oiliciercn van het l raa8oh eHkadur een leeHtmaal aanKi hoden door hel Btedelijk besluiu waaro in httt raadhuis een rocepUo volgde aan welke 500 personon deelnamen i cgen 10 uur b avond verHcheen ook voor oenlge oogonbllkken I oincarf met zijn HuBBiach en KrauBcb gevolg en den minl ter van binnenlandHclu zaken HIJ werd met de FranHchc tm UuHsische hymne en boera geroep ontvangen haarop keerde de president aan boord van het jacht Alexandra naar l eterhof terug overal düor een talrijke nu nnchen menigte mH ge BtdrUt begroot Stakingon Volgens oHicieele opgaven liedroeg het oanial stakers Uinsdagochtend vroeg HO OÜÜ Politie oüicieren en veertien agenten Jle door de takers met loenen gekwelHt werden openden het vuur op de staker zonder naar het i4chijnt iemond te Mrwonden Toen In tie Wlborg wijk een kozak door ecu Klwnworp licht gekwetst werd lusten andore kozakkim zi v m revolverHchüten waardoor een arbeider zwaar zijn dochter licht gewond werd In den loop van den dag hadden Cf2 arreHtatieü plaats 13 000 fahrlekKarlK lders zijn In staking geinden In de WllK rg wijk overvielen do staker verschoidenQ politieposten Zij wondilen en inspecteur en diens adjunct en sloegen oen agent hall dood 1 Je stakers richtten Itarrlcadeu op die door de politie werden bestormd Üij en poging der stakers om liuu kameraden te bevrijden werden een rivieropzichter ui wee agenten gewond De iHTeden politie vuurde oen salvo 8K om t menigte te verstrooien waardoüi eim aantali pnrooneil ge Drïd werden Vier woftit van Petersburg werd een Ijersonentreln door IHHi stakers feij do trajn aatigshaitdri ï ij dv oifigfvtf den Hiachliiist onder iM drelgingen de loromotief te verlaten en de paseagters om uit te stappen De Htakers wierpuu oen telegraafpaal om en versperden do rails Vanuit Peterat liTR zijn gendarmen en troepeft naar de plaats van het voorgevallene vertrokken lïet verkeer is hersteld IM tramverkeer te TlfMs heeft ten gevolge van de staking onder het persortepl opgeliouden Het tramverkeer te Moskou Is weer her I i i BltlaaerLlajeLd Do TjotBrijwot on dn Alcoliol Wanr hot goblokon is dat dikwijls in loterijen mnt liofdadigo doeloindon onder du prijzen flesohjes of kruikjes alnoholhondondo dranken iianwezis zijn waardoor do mogelijkheid ont tnnt dat op dozo wijze drankon onwillekeurig komen in handen van porHonen voor wie zo bij uitstek gevaarlijk kunnen zijn jeugdigen drankzuchtignn o a en alle controle daarop a priori buitengesloten is terwijl het tevens kan leiden tot wn sanctionoeron van drinkgewoonten met al de gevolgen daarvan heeft de Nationale ComraiBsie tegen hot Alcoholisme oen adres gezonden aan H M de Koningin waarin verzocht werd vnoratollen tot wijziging van de T otorijwot li 05 te doen in dien zin dat geen toestemming meer zal kannen worden verleend tot hot houden van oen loterij waarin do prijzen o m ook in aiooholhondendo dranken be tann ïntorparlementairo Unie Vorsclienen is het voorloopig programma voor de te Htockholm te honden bijeenkomst der Interparlementaire Unie Oinsdag 18 Angustus te 10 45 m v m Bijeenkomst van don Intorparlementairdn Raad in do groote zaal der Eerste Kamer in het paleis van den Rijksdag 8 30 s av Ontvangst van de buitenlandsohe leden en yan de hen vergezellende dames door le ZwoedBcho Groep in het Grand Hotel Royal Woensdag 19 Augustus 10 uur vm Openingszitting der conferentie in de groote zaal van de Tweede Kamer in het Rijksdaggebouw te 11 uur v m Bijeenkomst van den Interparlementairen Raad in de groote zaal der Eerste Kamer te 2 uur byeenkomBt van do conferentie in de groote zaal van de Tweede Kamer 6 uur n m gymnastiekfecst en sportieve wedstrijden in hot stadion van Stockholm Donderdag 20 Augustus te 10 uur v m en te 2 uur n m bijeenkomst der conferentie Des n m te 4 30 biedt Koning Gustaaf een tuinfeest aan in het Xx garden den tuin van het Koninklijk slot Vrijdag 21 Augustus wordt des namiddags de bijeenkomst gesloten Des avonds biedt de Zweedsohe Groep den vrienden leden en hunne dames een banket aan De volgende leden der StatenGeneraal zullen voor Nederland aan de Conferentie deelnemen Eerste Kamerleden mr Van Basten Batonburg Bloembergen De Boer jhr De Gyselaar Van Houten baron Van Jjamsweerde mr Van Nierop jhr mr Tjarda van Starkenborgh jhr Van der Does de Willebois Tweede Kamerleden Arts jhr mr Van Doorn Duymaer van Twist Koek Fruytier mr Van Hamel dr Heeres J C Jansen mr Limburg mr Loeff dr Nolens mr Roodenburg Roodhuyzon jhr Schimmelpenninck mr Ter Spill Van VoUenboven en Van Vuuren Verder het eerelid der Unie mr Van Leeuwen Commissaris der Koningin in Noord Holland In plaats van jhr mr Wittert van Hoogland zal mr Meilink de leden als Bocretdris der groep vergezellen De staking aan de Tram In den Haag De tramdlenst TJe directie der H T M heeït gisterenochtend te 10 uur gevolg kunnen geven aan haar voornemen om ook üjn 10 g rieetlelijk in dienst ie stellen in de Schevi uingscbe zdue gelijk is aangekondigd Zij üuderhoiidl dien dienst met 4 motorwagen s De toestand van het oogonbü is nu dat sedert de Maatschappij na do bakende opschudding in do stad en na het feit dat zij oiu die redenen ingevolge de eoiicessievoorwaarden aan hot gemcenti lj stuur heeft moeten kennis geven dat zij iloor oveniiaeht gedwongen den geroi i ld n dienul moest staken thans een beperkten diensl onderhoudt op vijf stadslijnen geheel ol gedeeltelijk met 22 motorwagons buiten de aanhangwagens en mui 7 5 man radend personeel 1 e standplaats van de wagens van lijn 10 op Schevenlqgen Is v Hfrloopig niet doj Rew one blj het eirous maar de wpgens rtrekken hIJ het Kitrhaus IHj de zAnc grens aon do Fre l rlk Betdrlklasn rijden KJj dan het gedeelte 8taleulaan waar de gewone halteplaats van lijn It is rond om dan naar Scheyeningen terug te keeren vanat de halte Fre lerik lEendriklaan Dientengevolge vertrekken de wagens van lijn Pt niet van de Slatenlaan maar van de Froderik Hendriklaan Het huis voor werkwilligen Gisternacht werd reeds door 3 gczinAen van werkwillig tramporsoneel dio leh in hun Igen buis niet muur voilig gevoelen gebruik gemaakt v n de go htgenheld om te logeeren lft ldi ji Tiiia s aan den Oude Schevonlngsche Weg In bel zet r ruime tljdoHike toevluchtsoord dat de dubliele villa vormt kunnen ettelijke gezinnen ondergebracht worden lerwijl bet comité indien noodig over uog eenige andere huizen beschikt die In gereedheid kunnen worden gebracht voor hel boven Aangegeven dool Men meldt aan het Vod het volgende l h mon die zich liij do directie van do II T M aanuiolddo om werk werd buitengewoon vriendelijk ontvangen Hij kreeg een glas Ider en een sigaar en aanvankelijk werd over kootjes en kalfjes gepraat Toen do sigaar op was kwaui men eindelijk tot de zaak waar het om ging iJe a s onderkruiper vroeg of hij er zeker van kon zijn dat hij was de staking eenmaal voorbij in dienst zou Wijven horst werd daar over hoen gepikt maar toon do sollicitant aanhield kreeg hij tot antwoord dat men hem die zekerlU id niet kon geven kwam het ouile personeel weer in diensj dan De man dio geen zin had de H T M alleen in tijd van nood te dienen vertrok daarop Dinsdog kon oen wagen bestuurder een motorwogen komende uit de Parkstraat bij Ie Maurltskode niet eerder tot st An brengen voordat de wagon midden op de kade stond Oistoron reed een wagon op het Plein een heel eind op vorkoord spoor en kon eerst na het l veel moeite op de goede ralli teruggebracht worden Het Volk schrijft De maatschappij lanceert do laatste dagen In de pers berichten waarin zij te verstaan geeft dat telkens stakers van de dwalingen huns weogs en tot de vetpotten der H T M zouden terugkeoren Wij hebben bij de stakingatelding hieromtrent inlichtingen Ingewonnen en men verzekerde ons dat dit oen piling tot misleiding van het publiek is die op teder nppM nomln al van de stakers weer opnieuw blijkt op geen enkel feit te berusten Wel neemt klaarblijkelijk toe het aantal zg vrijwilligers hoogere burgeracho Heren on dergoiijke die hij wljzo van va cantl spoi t vooe conducteur gaan speten Op deze wijze komen lul van het remise personeet die tot dusver conduc teursdienst deden vrij om op te treden als bestuurder waarvoor zij enkele ja ren geleden toen de rreea voor staking de H T JII deed omzien naar noodmaatregelen zijn opgeleid Als een hijzonderheid wordt aan de Kes bode medegedeeld dat het Raadslid Ten Hagen gisterenmorgen een leerling der H B S die sinds twee dagen dienst deed t p de tram heeft liewogen op zijn tjeurt te std en INDISCH NIEUWS Zceroof Tegen oen drietal inlanders die zeeroof pleegden op de kust van het Sidoardjosche Is rechtsingang aangevraagd De zeoroovers overvielen een visschersprauw en dwongen de liemanuing daarvan alles af te geven wat zij van waarde bij zich hadden deelt het Boer Hbt mede De buit viel niet mee Immers de opgeeischtc l arang plus de contanten welke de overval lenen In hun schuit hadden l odroogen tezamen nog geen f 19 De angstige vlsscbers waren dankbaar dat zij het leven mochten l ehouden De zoeroof op de kusten van den Oosthoek is niet zoo erg meer als vroeger maar toch gaat er geen maand voorbij zonder dat vissohers door de zeeroovers worden overvallen Dikwijls gelukt hftt de piraten te arresteeren doch ook even dikwijls dat zij weten te ontkomen Uit de opgaven der door de Raden van Justitie twhandolde zaken blijkt dat de zeeroof op do kusten Van Java nog lang niet tot het verleden Ijehoort al moet onmiddellijk worden toegegeven dat van regeerlngswoge veel gedaan wordt om daaraan paal en perk te stellen Toch ontsnappen nog velen hunner omdat zij een uitgebreldcn Inlichtingendiensterop na houden en verdwenen zijn waarmen uieende hen reeds te pakken te hebIwn Ontevredenheid onder de bevolking De hoer Van Gouns hoofdredacteur van het Soor Hbl ondernam een reis door NoordOost Kedlrie in verband met de berichten als zou aldaar ontevredenheid heerschen onder de bevolking over de maatregelen inzake de pestbcstrijding Dezp zouden drukkend zijn Hij vindt dat gebleken is dat wanneer zich ergens een pestgeval voordoet de bevolking uit de omgeving hare woningen voor maaj dcq moet verlaten zij ka echter niet In qYWualle liarakken trekken doch moet onderkomen zoeken hij familie tn kennissen 1 oze maatregelen worden drukkend gevonden over het geheel Is de pestbeFlrljdlng om Paree zeer slap de zeilenvoor de uitzw vnjlng worden niet versirokt jt De heer Vin Oeuns pleit energieker oplredeni Het Soerahajasche droogdok Het Soer Nw bi bespreekt de verwanrloQzlng van hi t nieuwe voertien duizend tons droogÖok dat in Novemberhii r aankwam idheh waarmede de rogee Hng IVfIjkhMr geea weg weet i ei widerhondelingen et de Droog i dokMaotflchappiJ te Soerobaja hebben nog steeds geen resultaat Do regeering overweegt thans hot plan om het droogdok aan de meestblodendon te verhuren terwijl het voornemen beslaat om bel nieuwe dok de plaats te doen innemen van het oude vijf duizendtons dok dat zeer gehavend is doch niet meer gerepareerd wordt Zoodra dit ook zal vergaan zijn zal de ligplaats orden uitgebaggerd en gereed gemaakt voor het nieuwe dok Doch daarmede zijn waarschijnlijk nog eoolgp jaren gemoeid zoodat bet nieuwe dok renteloos ligt on wegens zeer slecht onderhoud er zeer vervallen uitziet Hot tekort in het leger De Locomotief vernam in verband met de in den laatston tijd betrekkelijk veel voorkomende desortlea van Kuropoesche fuseliers een eigenaardige bijzonderheid welke omtrent deze deserties veel verklaart De autoriteiten moeten hebben ontdekt dat er te Batavia een l gelsehwan werkzaam Is die er op uit is om voor Australlg blanke werkkrachten te werven on bijzonder zijn oogst zoekt onder de Europeoscho fuseliers Deze Jannen krijgen dan een stel burgerkleeren een handvol geld maar wat minder toelaatlioar Is ook de noodigo valsche ttapieren I e onrust in de Wraterafdeellng van Borneo Op 11 dner Is de onderluitenant Zwarensteln met zijn patrouille Tambang TUI binneugodrtmgen Aan vijandelijke zijde vielen 7 dooden waaronder do zoon an Pangheran Kesoema Djaja Ootl mamoe die als medehoofdlelder was opgetreden vorder waren er 4 gewonden torwijl 8 personen gevangen genomen werden Aan onze zijde zijn geen verliezen te betreuren De colonne dnde aanvoering van kapitein Ruempot bezet thans Toembang PUI Pangheran Kesoema Djaja lid van de bestuurscommissie gaat naar Pontianak Dit telegram Ie 1 dezer door resident De Vogel uit Kelapang verzonden Pest In de kacetne Do corrosp uidont te MslUig van het Boer Hbl schrijft o a In het militair hospitaal alhier la een Menadoneesche fuaetter overleden Qeoon Ingezonden Mededeelingen DE eJONG S RECLAME CACAO vooi het geld Btateerd werd dat bubonenpest be oorzaak van zijn dood Is geweest Uitgebreide maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen werden getroffen De ziekenzaal waar de lijder gelogen had werd ontsmet en voorloopig geslotin De sectie waarvan hij deel uitmaakte werd in haar geheel geïsoleerd on andoren In de militaire pestbarakken in observatie genomen Ook werd het verdachte blok uitg ezwaveld Dat Iemand aan pest sterft is helaas in de afdeeling Malang geen feit dat bijzondere vermelding verdient dat komt nog dagelijks voor en de slachtoffers zijn bij honderden te tellen Dit geval ia echter In het oog loopend omdat hot den eersten militair betreft die in de kazerne door de ziekte werd aangetast Na drie dagen kwartierziek te zijn geweest het geval werd voor een gewone koorts aangezien werd de patiënt naar het hospitaal vervoerd waar hij reeds twee uur na aankomst aan do lieerschende ziekte als slachtoffer viel Overbekend is het dat reeds In de gewone tijden zindelijkheid netheid en orde in de kazerne met bijna angstvallige stiptheid worden betracht dat in tijden van epldeiniën de uitgebreidste maatregelen nis voorzorg worden genomen en den militair bovendien door het zoogenaamde theorie houden de gevaren waaraan hij blootstaat onder het oog worden gebracht hem terdege op het hart wordt gedrukt Wat te doen en wat te laten om zoo min mogelijk vatbaar tij zijn voor infectie Onder deze omstandigheden en met de wetenschap waaraan haast niet meer te twijfelen valt dat de pest een zoogenaamde Schmutzkrankheit is gelijk dr Sleeswijl het uitdrukte moet het niet al te veel verwondering baren dat de kazerne tot nog toe gespaard bleef Dat zich nu dit oeno geval heeft voorgedaan Is volstrekt geen reden om zich voor de toekomst ongerust te maken Opzichter vermoord De Correspondent te Batavia vï n de N R Ct seint Uit het door den gouverneur Ingestel de onderzoek naar den moord in Lhong Atjeb op den opzichter van den waterstaat Helns is gelileken dat zeven Atjohers ontevreden over de strenge Inning van de betasting den moord gepleegd hebben Vermoedelijk is er ook roofzucht bij in het spel geweest Bij de komst van den gouverneur bleek dat de lieden uit Lhong waren uitgeweken uit vrees voor weorwraak onzerzijds De patrouilles vervolgen hen Qemengde Berichten Sociaal werk Prof mr D Simons te Utrecht is uitgenoodigd door het bestuur van het Vle Intern Congres voor Sociaal werk dat in het volgende jaar te Ijonden zal worden gehouden om een rapport samen te stellen omtrent de wijze waarop in Nederland hulp wordt verleend aan de gezinnen van gevangenen Hij zou het zeer op prijs stellen vanarmbesturen van kerkelyke en particuliere instiBlIingen van armenzorg van de afdeelingen van het Genootschap tot zedelijke verbetering inlichtingen te ontvangen omtrent de wijzewaarop en de mate waarin zij aan degezinnen van gedetineerden ateun verleenen Misschien willen de secretarissen enkele oogenblikken van hunkostbaren tijd geven en prof Simonsde noodige gegevens verschaffen Tijdschrift voor armenzorg en kindevbescherming Korenzichters en bindsters Men Bchrgft nit Veendam aan de N Crt De staking van de korenzichters en l ind8terB is vrij algemeen in de veenkoloniën Het werk staat zoo goed als stil De groote strijd loopt over de maatkwestie De landarbeidersbond houdt zich aan de oude maat volgens usance de boeren willen per H A rekenen Kans op een vergelijk is heel gering De staking omvat meer dan 800 mensohen Brand Men meldt uit Ede Qisternacht omstreeks 1 nur ontstond brand in de woning van den metselaar E van Kooten in de Bochlaan alhier Door het spoedig ter S laatse zijn van de brandweer konden e omliggende perceolen worden behouden Het huis zelve brandde geheel nit Huis en inboedel waren verzekerd Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor Politie inspectenr v d Heulen Door den poUtie iiispectenr A v d Meulen is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der Amhemsche Rechtbank waarbij hij wegens het gebeurde in de Hommelstr at is veroordeeld tot 6 maanden De warmte Te Sinderen bij Varsaeveld is gisteren de vrouw van den landbouwer Hengeveld door een zonnesteek bij den veldarbeid gedood Vragen en antwoorden Eenige antwoorden gegeven bij schriftelijk toelatingsexamen H B S Gevraagd werd wat is een pleisterplaats Antw QGxi plaats waaraan men zeer is gehechi Een ander antw Een stucadoorswerkplaats Breng in zinnen Ie keurbende 2e onbeholpen 3e buiten kijf 4e weergaloos Ie De kenrbende kwam te L binnen om de stieren te keuren 2e De kinderjuffrouw liet de kinderen die aan haar zorg toevertrouwd waren onbeholpen 3e De man stelde zijn vrouw bniten kijf 4e De soldaat was weergaloos hijwerd door vier anderen gevangengenomen Ned Barbaarsch Nederland Door een ingezetene van Harderwgk werd een prentbriefkaart ontvangen afkomstig uit Beyeren geadresseerd Aan in Barbarischer Holland De post ook de buitenlandsche twijfelde geen oogenblik want door een Duitsch beambte werd met forsche hand in rooden inkt aan het adres toegevoegd Harderwijk met twee uitroepteekens Ontspanning voor gevangenon Amerika doet wel de grootste schreden op hut gebied der gevangenishervoi ming schnjlt de Londensehe corrosponticnl van de Telegraaf Langzamerhand wordt daar de bebaudeling van de gevangenen boter pffp tracht men hun goede govoeleiia drfiA de verleeuiög V n allfirhaïdc voorrechten aan te wakkeren De laatste prtiel daarmede genomen ftt de Ijekehde Btrafgevoügenis SiugSibfe van New York 15 al zeer merkwaardig Volgens berichten aan de Kngelsche pers hehb daar Zaterdag bijna 1500 gevangenen voor de eerste maal gemeenschappelijk in de opeu lucht urenlang hun hart aan sportvormaolc kunnen ophalen terwijl ban ook het rooken werd toegestaan Lu voor dat vrije vermaak wezen de gevangenen zelf uit hun midden ordebewaardors aan Do gouverneur dier gevangenis de lieer Thomas J Mc CJormick heet tot de nieuwe gevangenisleer bekeerd en tot inziobt geki eu te ijn Ae gev ngeifccn af en 4oe uoettÖL iwprdog i nl ven van den yprliwdfntji linvjoed der strongu discipline en eenzame opsluiting Kpkolo dagen geleden richtte hij toL gevangenen de volgende kennisgeving Als gij goed oppast dan moogt gij lederen Zaterdagnamiddag on ook andere dagen na afloop van uw werk baseball op het veld binnen de gevangenis spelen lij moogt dan tevens rooken en doen wat u behaagt behalve ontvluchten natuurlijk Corr Maar in ruil voor dio voorrechten verwacht ik dat gij stipt dö voorschriften der gevangenis zult nakomen Wie slecht oppast die zal in zijn cel blijven terwijl de anderen zich naar hartelust vermaken Op voorstel van den gquvorneur worden do gevangenen verdeeld in 23 groepen waarvan ieder 3 vertegenwoordigers koos om op do naleving der gevangenisvoorschriften te letten Daarop marcheerden alle gevangenen met uitzondering van 18 moordenaars on 40 zieken naar t ruime void binnen do gevangeniainuren Verschillende spelen waren spoedig hi vollen gang base ball wodstrijden worden georganiseerd tusschen gevangenen van verschillende beroepen onder leiding van gekozen scheidsrechters 70 gevangenou vormden de geestdriftige toekijkers dier wedstrijden Ken ploeg van handelaars versloeg een ploeg van klerken met 11 tegen 1 Bij den tweeden base hall wedstrijd overwonnen kleermakers timmerlieden met H i de derde wedstrijd waö een triomf voor de kouseubrelers over de schilders met 6 3 De gevangenen hadden do grootste pret en gedurende dien tijd van ontspanning gedroegen zij zich volmaakt ordelijk Ëa toen hot teeken werd gegeven dat de recreatie was afgeloopen hieven zij oen driewerf hoera P voor den directeur aan en marcheerden tevreden nam de eetzaal waar hun thee en brood wachtte Velen hadden tien jaar lang geen woord met andere gevangenen gewisseld Wat die enkele uren vrije conversatie voor l en beteekonden laat zich denken Zij waren schier verlegen een gesprek aan te knoopen Voor den afloop van hun eerste vrije ontspanning werd de directeur ook nog gehuldigd door een motie waarin de gevangenen zeiden Sedert wij onder uv behandeling kwamen veranderde de geest in do gevangenis van onrust tot rust Ainerikaansohe bladen wekten nu bet publiek op Sing Sing te begiftigen met de noodiffe voorwerpen voor sport en gyomasti GOUDA 23 Juli r Bnrg en Weth is aan de lulleden het volgende ingekomen jA toegezonden Gouda 18 Juli 1914 Op voorstel van de heeren P J ygn C B droeg Uwe Vergadering luden 3 April j l op een onderzoek Il te stellen naar de wenschelgkheid m mogelijkheid om van gemeente ge een veilinggebouw voor groenW op te richten er voldoening aan die opdracht ll ben wij de eer Uwen Raad het üOJgende mede te deelen j dert enkele jaren worden zooala lillend in deze gemeente eenige malen ïw week de ten verkoop uit de om ving aangevoerde groenten enz nvankelijk alleen door de CoöperaÜeve Tuiniersvereeniging voor Gouda B Omstreken op de Houtmansgracht liter ook door de Nieuwe Tuiniersvereeniging Gouda op de VarkenBiarkt geveild De gezamenlijke omzet bedroeg over 1913 ruim f 100 000 Db eroenten vcfden hetzij per schuit hetzij per as MQgevoerd en deels op den wffl nit jeatald deels in de vaar en voertuigen gelaten de veiling geschiedt op de plaats zelve waar de groenten zich fcvinden zoodat afslager gegadigden 02 zich telkens moeten verplaatsen Deze wijze van veilen kan niet an s dan primitief genoemd worden w moet tot bezwaren aanleiding geven Verbetering zou alleen mogelijk zijn door de veilingen te doen houden op eene vaste plaats waar do te verkooBeu partijen of monsters vöör de gegadigden worden gebracht om die reden reeds zou de oprichting van een teilinggebouw stellig gewenscht moeten worden geacht Gewenscht zou die oprichting ook jn omdat zooals de ondervinding elders leert hoe bloeiender en beter geregeld de veilingen zijn des te meer Je teelt van groenten in de omgeYiiig toeneemt ïïu moge het SvaAr gyn d t de alhier géveiWe groenten in hoofdzaak in a ngrenaende gemeenten worfen geteeid en groote uitife ei ding der warmoezerijen binnen de gren sen onzer gemeente niet te verwachten is toch zou met grooteren aanvoer irogetwijfeld ook het belang van Goyda jifin gediend f De wenschelijkkeid der oprichting van een veilinggebouw wordt dus door ons wel beaamd Blijft over de vraag of zij mogelijk is De beantwoording dezer vrnag hangtin ae eerste plaats af van de kosten waflromtrent Wij heti advifea van de Cfcraïnissie vdn bijstand in het beheers v gemeentewerken Hebben iïlgewonftlen M j j jj Edijkens haarliierbij overgelegd rapport van 13 dezer No 309 is de Commissie van gevoelen en wij zijn dit geheel met haar eens dat de Houtmansgracht de aangewezen plek voor een dergelijk gebouw is aangezien daar de groenten zoowel te water als te land gemakkelijk kunnen worden aangevoerd Aanvankelijk heeft zij gedacht aan het terrein der Zweminrichting maar het blijkt moeilijk voor deze inrichting eene andere plaats te vinden overbrenging naar den IJsel zou met t oog op eb en vloed zeer belangrijke kosten met zich brengen terwijl andore gelegenheden bijvoorbeeld de Reeuwijfcsche plassen te ver afgelegen zijn vooral voor hen die zich te voet naar de zweminriohting moeten begeven De Commissie heeft daarom een andere oplossing gezocht en meent dat zooals op eene bij haar rapport behoorende schetsteekening is aangegeven het gebouw zou kunnen verrijzen aan den waterkant van de Houtmansgracht tnaschen de Lemdulsteeg en de Roboarsteeg zoodanig dat wagens al dan iet langs rails tusschen het gebouw i 10 het water kunnen doorgaan terwijl iohter het gebouw een verkeersweg Wan 10 M breedte ware aan tebren mn door afbraak van drie bestaande perceelen een pakhuis en twee woningen welke voor f 8600 gezamenlijk te koop zijn Met inbegrip van deze koopsom raamt de Commissie van bijstand dan de kosten van op tichting van een houten veilinggebouw ttet electrisch mijntoestel en wat éaarbij verder behoort op f20 000 Itótgeen neerkomt op eene jaarlijksche tBtgaaf van f 1500 wegens rente ifioasing en onderhoud Het veilinggebouw zou voor tweeerlei exploitatie vatbaar zijn Of de ge eente doet de veilingen zelf houden m heft evenals thans door de beide tainiersvereenigingen geschiedt een wker percentage van de tot stand Bekomen verkoopen waaruit de noo beambten eveneens percentsgeiröze worden beloond óf zij zon het mw kannen verhuren aan de beide vereenigingen of een barer Blijkens gehouden besprekingen mag er in beide gevallen niet op worden gerekend dat de gemeente meer zou genieten dan Va percent van de opbrengst dus volgens de cijfers van 1913 slechts f 500 Dit bedrag is bij stijging van den omzet wel voor vermeerdering vatbaar maar zal omgekeerd alleen bereikt worden wanneer de tuiniers zich algemeen aansluiten om van het veilinggebouw gebruik te maken De meerdere uitgaaf behoeft naaronze overtuiging geen bezwaar uittemaken zou gevoegelijk van de gemeente kunnen worden gevergd wanneer maar dp die alg3meene aansluiting mocht worden gerekend wanneerde tuiniers ingenomen bleken met eenveilinggebouw Het omgekeerde ia echter het geval Wel is waar verklaarden een aantalgroenten handelaren en kleine teelderszich voor de oprichting van een veilinggebouw maar bg een mondelingoverleg met groote tuiniers bleek datmen een dergelijk gebouw vooralsnogniet wenschte of noodig achtte eensdeels wegens het betreurenswaardigegebrek aan samenwerking tnsschende beide bestaande vereenigingen anderdeels omdat de hier geveildegroente in hoofdzaak is bestemd voorde plaatselijke consumptie hier terstede en in de omgeving terwijl deverkoop voor export onbelangrijk is en een veilinggebouw eerst reden vanbestaan zou hebben bij belangrij ken uitvoer 1 Niettemin hebben wij ons schriftelijk gewend tot de boide tuiniersvereenigingen met verzoek ons te willen mededeelen of het denkbeeld der oprichting van een gem ïentplijk veilinggebouw hare sympathie zon hebben en of er door elke der vereenigingen en hare leden zooveel mogelijk naar zou worden gestreefd om dftt gebouw to maken tot de plaats waai de verkoopen van de niet alleen door de eigen loden maar ook door anderen geteelde groenten worden afgesloten De daarop ontvangen eveneens hierbij gaande antwoorden zijn uiterst teleurstellend Do overgrooto meerderheid der leden Vtift do Cofipei fttiëve l nin iersvérée rtiging kbtt met het plan niet sympathiseeron omdat do behoefte aan een veilinggebouw door de vereeniging absoluut mot wordt gevoeld En het Bestuur der Nieuwe Tuiniersvereeniging schrijft dat niemand der leden sympathie had voor een veilinggebouw en ook niemand genegen was mocht toch tot de oprichting worden overgaan om zijn exportgoed daar te laten veilen omdat de volle prijs voor zijne artikelen hier niet kan worden gemaakt Onder deze omstandigheden koni on ïo Blcii tim rZÖtir lot ons leedyezen geen AAM 5i Sk fcKimns op dit ongonblifc niot tot de oprichting van oen gemeentelijk veilinggebouw voor groenten dient te worden overgegaan Aan den Raad der Gemeente Gouda Mej A van Heyningon van Rotterdam leerlinge van de StadsMu ziokachool alhier slaagde hodini te s Gravenhage voor het Diploma van Koorzang bij het examen gehouden door de Ned Toonk Vorooniging Bij de gisteren gelioutlon aanbesteding door hot Departement van Koloniën was voor no 28 HO K ö pekdra ad en ib K G zeilgaren hot laagste ingeschreven door de N V üoudscho Machinale Qarenspinnerij alhier voor f 155 76 Atelier do Kruijs Ons wordt verzocht de aandacht te vestigen op de etalage van het Photografisch Atelier do Kruijs aan do Westhaven waarin is geüxposoord een zeer grooto camera van moderne constructie en voorzien van oen lens waardoor het mogelijk is momontop namens te maken in het atelier Adresboek van G ouda Heden verscheen bij do N V Drukkerij v h Koch Knuttel hot nieuweAdresboek van Gouda jaargang 1914 15i bevattend do namen der inwoners in alphabetisoho volgorde opstraten en naar beroepen gerangschikt benevens allerlei opgaven van do hierter stede bestaande vereenigingen enal datgene wat tot den openbaren dienstbehoort Stedelijk Muziekcorps QiBterenatond hWd liet Stedelijk ziekcorps In Calé Vrcdebest oen gadering wawin door den ponntagnieea ter rekening en gcdaai waaruit Mu Ver verantwoording werd Wwk dat over het af Aan dezen jaargang is een plattegrond van Gouda toegevoegd waarop de voornaamste gebouwen era zijn aangegeven geloopen joor een kaasaldo aanwezig was van ca f 30 tJit de besprekingen bleek dat het Muziekcorps zich in du Qlaogstelling van hel publiek mag vcrheugeo Do volkaconcerlen worden door veliin bijgewoond U bet gaat daarbij zeer ordelijk toe Do verlichting laat uog eUwds te wenschen over Het aan de l eurt van aftreding zijnd bestuurslid de heer O van Veen Az werd herkozen Nut van t Algemeen In de Dinsdagavond gehouden ledenvergadering van het departement louda der Mij tot Nut van t Algemeen werd door den peuningmoester rekening en verantwoording gedaan De kas wees een voordeelig haldo aan van f 23J 0dJ4 Aan de Commissie voor de Volksbibllotheek tot welker leden de aftredende heeren W de Ven J van der Jagt L J üelonje en B D Grootendorst werden herkozen werd een bedrag van f itïO loegeetaan In de bestuursvacature werd voorzien door de benoeming van den heer li W II Pitlo Van het Nutsult aafje Karakter van Mr J M Stiprlaan Lulaciua werd jje sloten 100 ex te bestellen en deze te verBlrekken aan de VolhsblbUothook In de plaats van den heer J P Delcliaiiibre die l edankt had werd tot bodo benoemd de heer J Jjifeber Minderjarigen j f Door de politie c gtoierenavond aangehouden wn minderjarige uit Kotterdniii en heden een uit HlIverBuni en eeu uit Zeist die blijkbaar met het oog op de a s kermis naar hier wan n gekomen De aangehoudenen zijn door de politie naar hunne woonplaatsen teruggebracht De Kermis Hedenmiddag 1b reeds door een aantal houders van inrichtingen voor de kermis begonnin met den opbouw op de Markt Boskoop De echtgenooto van Gijfib Boer was dezer dagen bezig met kruisbessen plukken zij kwam te dicht aan den slootkant met het gevolg dat zij te water geraakte Door een klein meisje werd het ongeval opgemerkt deze waarschuwde de nnbljWöneridö hWiövrött vfett P tïöa tè to mdt Aviettft hnlp iflb b ój aaïdë atèüwuk étdi m A 1 1 111 I t rii 1 II i I Bij de werkzaamheden voor het inzetten eener nieuwe molenroetlo geraakte de molenaar A Abbenbroek aldaar met zgn pols onder de roede bekneld waardoor dit lichaamtïdeel ernstig werd gekneusd en hij zich onder heelkundige behandeling heeft moeten stellen WadMnacveen Te hoogte vap de Waddinxveonsc ho Br g geraaïiio hedanm ddag jotigotje t i water v n zekere Bj iioewol reeds isan oind wn Om wal goUikt bjebMtotsh Aan eonj jongmensch het ventje uit zijn benarde positie te redden Reeuwijk Ik kijk nog eens om dacht de ongeveer 18 jarige T K uit Boskoop toen hij in gezelschap van nog 2 kameraden per rijwiel rood over don Middelbnrgschenweg alhier om nog een extra groet te brongen aan juist passeerende dametjes Het omkijken lokte sinjeur leelyk in de val want wat gebeurde hij reed zijn voorman aan en zoo kwam het dat hij hals over kop tuimelde in de daar diepe sloot Door het toesteken van oen stok wist mon hem uit zijn netelige positie te redden Nleuwerlcerk aid IJnel De heer J v d Meulen burgemeester alhier hooft tegen 1 Januari 1916 ontslag aangevraagd als socrotaria dezer gomeento Ouilewater Ef bestaat hier sedert oenigen tijd een kwestie tusschen oen aantal schippers on hot gomoentebestuur over W uitdiepen van de haven die langzamerhand zoo verondiopt is dat mon zelfs met geen leege schuiten voor don wal kan komen om goederen te laden Naar aanleiding van een verzoekschrift van 19 schippers aan het grootwaterschap Woerden gericht om het gemeentebestuur van Ondewater to dwingen do haven op bevaarbare diepte te brengen heeft dit waterschap een onderzoek ingesteld en bevonden dat de haven ten minstoeen halven meter minder diep is dan de bodem der sluis Nu ia er in 1867 een overeenkomst gesloten tusschen het grootwaterschap en de stad Oudewator waarbij is bepaald dat bedoelde haven door de stad moet gehouden worden twee roedon wijd en zoo diep als de bodem van de slni ral liggen Op grond hiervan heeft het waterschapsbestuur aan don gemeenteraad opgedragen tot het van dn havan over t gaan N n Crt Qravosteijn 3 j Gerritdina A Krommendijk 16 j 23 AiidaH Hoorn60j Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiaoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometeratand 769 8 te Horta laagste stand 743 1 te Lerwick Verwachting tot den volgenden dag Matige tijdelijk krachtige Z W tot N W wind meest zwaar bewolkt waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer zelfde temperatuur Officieele Frijscoiuant VAH DKN Ërfeotenliandel te Amsterdam 23 JULI 1914 ul lee l K I S ïï Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet 777 is Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pot 80 Port Obh 3do Serie Amort Schuld 3 pet C2 i Russische Obl 1906 5 pot 991 j ld Obl Gr Russische Spw mij 1898 4 pot Sö 85 = ld Obl Nicolai Spoorweg 186769 4 pet 88 ld Obligatie 6e Emis sie 4 pot 821 s 82 Japan Obl 1899 4 pet 76 j Mexico Ail Binnenland Obl 5 pot 85 Brazilië Eunding Leo ning 5 pot 9915 8915 d Obl 1899 4 pot 74 Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pot 55 8 66 6 Buk en Credlet Initel lln cn Fed Bankaandeolen lOO gl Inüiutr OuilerBeuluten 50 66 4 IIK 11 60 i American Car Foundry Comp O V A 50 ld Smelting Refining Co Cort V Aand 65 Anglo Amesioan Teler graph Cy Oert V A 22 ü S Steel Corp Cort v OeW A nd OO j Kol Crediet Instell m Cullunr OndernemiDten Handelsver Amsterdam Aand 223 Jav Cultuur Mij Aand 225Nod HandelMij C v A HUnbouw DUiien Katahoen Mijnbouw Mij Gew Aand 14 töO Redjang lyebong Mijnbouw Mij Aand 168 Gnat Gobsr Aand jl i 184 660 Petrókum Uudün Dordsohe Petroleum Industrie Mij Gew A 164 Kon Ned Mij tot Expl v Potr Bronn C v A 550 Shell The Tranap Trad Cy C v G A 189 Scheepvaart mUeii Ned Am Stoomvanrt Mij Aand 188 188 Htoomvaart Mij Zeeland Preferentie A 120 Int Mercantile Marine Cy nfgest Pref A 2 2 Tabak Ondernemlnfei Bindjey Tabak My A 94 94 Dlvenen Maxwol Land Gpapt Cort V Aand 2 i Peruvian Corporation Lim Cort v Aand 0 6 üpoorweeen HoU IJzeren Spoorwegmij Aand 9 i Mij t Expl V Staats spoorwegen Aand 90 ZuidItaliaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet 01 61 WarschauWeenon Spoorwegmij Aand dito dito Act do JouissAmorika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet 98 97 Erie SpoorwegMij Gew Aand 25 Union Pacific Railroad Cy Cert V gew A 163 157 Wabash Gew Aand PaBUIELERNINOEN AmaterdamAand Spot 100 100 Hongarije Theiss Ee gulirungs Gos 4 pet 147 GELDKOERS Prolongatie 2 2 pCt Nat en Buitenl Staatf stil Culturen geen omzet Tabakken lusteloos Petroleum vaater Rubbers lager Mijnen prijshondend